Νόμος 378 ΦΕΚ Α΄171/8.7.1976
Περί συστάσεως Κλάδου και τακτικών θέσεων Επιμελητών Ανηλίκων παρά τοις Δικαστηρίοις Ανηλίκων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σύστασις Κλάδου Επιμελητών Ανηλίκων – Θέσεις

1. Παρά τοις Δικαστηρίοις Ανηλίκων συνιστάται Κλάδος υπαλλήλων Α` Κατηγορίας υπό τον τίτλον “Κλάδος Επιμελητών Ανηλίκων” υπαγόμενος εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης – ΓενικήνΔιεύθυνσιν Σωφρονιστικής Διοικήσεως.
“2. Ο κλάδος επιμελητών ανηλίκων περιλαμβάνει τας κάτωθι συνιστωμένας δια του παρόντος εκατόνπεντήκοντα (150) θέσεις: Πέντε (5) θέσεις επιβαθμοίς 3ω- 2ω. Σαράντα (40) θέσεις επιβαθμοίς 5ω- 4ω. Εκατόν πέντε (105) θέσεις επιβαθμοίς 8ω – 6ω”.

2.Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 15 του Ν. 1071/1980, ΦΕΚ Α 207.

Άρθρον 2
Προσόντα και διαδικασία διορισμού

1. Οι Επιμεληταί Ανηλίκων διορίζονται εις τον εισαγωγικόνβαθμόν 8ον της Α` Κατηγορίας, κατόπιν επιτυχίας των εις διαγωνισμόν.

2. Δια τον διοριμόν εις τον εισαγωγικόνβαθμόν 8ον εις τας δια του παρόντος συνιστωμένας θέσεις, απαιτείται:
α) Πτυχίον Φιλοσοφικής ή Θεολογικής ή Νομικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού ισοτίμου Πανεπιστημίου ή της ΠαντείουΑνωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή ισότιμονπτυχίον Πανεπιστημίου αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
β) Ηλικία: 25 – 35 ετών.

3. Τα του διορισμού και της υπηρεσιακής εν γένει καταστάσεως των Επιμελητών Ανηλίκων, διέπονται υπό των εκάστοτε ισχυουσών αντιστοίχων διατάξεων του Κώδικος Καταστάσεως Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό του παρόντος.

Άρθρον 3
Κατανομή θέσεων

1. Οι Επιμεληταί Ανηλίκων επί βαθμώ 2ω ή 3ω προίστανται υπηρεσιών των οποίων ο αριθμός των οργανικών θέσεων Επιμελητών υπερβαίνει τους 7 και ασκούν συγχρόνως καθήκοντα περιφεριακών Επιθεωρητών Επιμελητών Ανηλίκων.

2. Η έδρα και η περιφέρεια των κατά την προηγουμένηνπαράγραφον Επιθεωρητών Επιμελητών Ανηλίκων και η κατά Δικαστήρια κατανομή των θέσεων των Επιμελητών Ανηλίκων , ορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 4
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια
Αρμόδια Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια δια την κατά τας κειμένας διατάξεις κρίσιν επί της υπηρεσιακής καταστάσεως των Επιμελητών Ανηλίκων, καθίστανται τα παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης λειτουργούντα.

Άρθρον 5
Απόρρητον εκθέσεων Επιμελητών Ανηλίκων και εχεμύθεια αυτών

1. Αι εκθέσεις των Επιμελητών Ανηλίκων ως και παν έτερον στοιχείον, ούτινοςέλαβον γνώσιν κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων αυτών, τυγχάνουν απόρρητα και δεν ανακοινούνται εις μη μόνον εις τον Δικαστήν Ανηλίκων και εις τους εντεταλμένους την επιμέλειαν και την προστασίαν των ανηλίκων.

2. Οι Επιμεληταί Ανηλίκων δεν δύνανται να καταθέτουν ενώπιον δικαστηκής αρχής περί των εις γνώσιν αυτών ως εκ της ιδιότητος των, περιελθόντων αυτοίς στοιχείων περί ανηλίκου τινός ή της οικογενείας του.

Άρθρον 6
Οδοιπορικά Επιμελητών Ανηλίκων
Δια την εκτέλεσιν της εκτός έδρας υπηρεσίας των, οι Επιμεληταί Ανηλίκων δύνανται να μετακινούνται μέχρι δέκα (10) ημερών κατά μήνα, εις εξαιρετικάς δε περιπτώσεις δύναται να επιτραπή δι` ητιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, προτάσει του οικείου Δικαστού Ανηλίκων, υπέρβασις του ορίου τούτου μέχρι πέντε (5) ημερών.

Άρθρον 7
Εξουσιοδότησις προς έκδοσιν Διοικητικών Πράξεων

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της διενεργείας των διαγωνισμών υποψηφίων Επιμελητών Ανηλίκων, ως και τα της εξεταστέας ύλης.

2. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εδκιδομένου προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζονται τα της εν γένει λειτουργίας της Υπηρεσίας των Επιμελητών Ανηλίκων, τα της τοπικής αρμοδιότητος και των καθηκόντων των περιφερειακών Επιθεωρητών, ως και των Επιμελητών Ανηλίκων.

Άρθρον 8
Αμισθοι Επιμεληταί Ανηλίκων
Ο θεσμός των Αμίσθων Επιμελητών Ανηλίκων διατηρείται ο διεπόμενος υπό των κειμένων διατάξεων.

Άρθρον 9
Διορισμός και ένταξις υπηρετούντων Επιμελητών Ανηλίκων

1. Κατά την πρώτηνεφαρμογήν του παρόντος, οι κατά την δημοσίευσιν τούτου υπηρετούντες κατ` απόσπασιν εκ του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας εις τα Δικαστήρια Ανηλίκων, Επιμεληταί Ανηλίκων, διορίζονται εις τον κατά το άρθρον 2 παρ. 1 εισαγωγικόνβαθμόν, τη αιτήσει των υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης και μετά γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Δια τον κατά την προηγουμένηνπαράγραφονδιορισμόν απαιτείται όπως οι υποψήφιοι έχουν τα υπό του άρθρου 2 παρ. 2 στοιχ. α` του παρόντος προβλεπομένα ειδικά τυπικά προσόντα ή οκταετή τουλάχιστον έμμισθονυπηρεσίαν ως Επιμεληταί Ανηλίκων, ως και τα υπό των άρθρων 13 έως 20 του Ν. 1811/1951 “περί Κώδικος καταστάσεως διοικητικών δημοσίων υπαλλήλων” προβλεπόμενα προσόντα διορισμού, πλην του δια τον διοριμόνπροβλεπομένουανωτάτου ορίου ηλικίας. Οι εκ των διοριζομένων μη έχοντες τα υπό της παρ. 2 στοιχ. α` του άρθρου 2 του παρόντος οριζόμενα προσόντα δεν δύνανται να εξελιχθούν εις βαθμόνανώτερον του 4ου.

3. Οι κατά την προηγουμένηνπαράγραφον διοριζόμενοι εντάσσονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εις βαθμόναντίστοιχον προς τον χρόνον υπηρεσίας των ως Επιμελητών Ανηλίκων παρ` υπηρεσίαιςαρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης και πάντως ουχί εις ανώτερον του 6ου, εφαρμοζομένων αναλόγως, ως προς τον διορισμόν, την ένταξιν, την αναδρομικήνασφάλισιν εις τα οικεία Ταμεία Επικουρικής Ασφαλίσεως και τα εκ τούτων προκύπτωντα θέματα, των διατάξεων του Ν.Δ. 169/1969 “περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.”.

4. Οι κατά τας προηγουμένας παραγράφους διοριζόμενοι και εντασσόμενοι, εφ` όσον λαμβάνουν αποδοχάς ανωτέρας των προβλεπομένων δια τον βαθμόν εις όν ενταχθήσονται, διατηρούν ταύτας μέχρι της καθ` οιονδήποτε τρόπον καλύψεως της προκυπτούσης διαφοράς.

Άρθρον 10
Προσωρινή άσκησις καθηκόντων Επιθεωρητών
Μέχρι πληρώσεως των επί βαθμώ 3ω και 2ω θέσεων Επιμελητών Ανηλίκων, η επιθεώρησις ασκείται υπό Επιμελητών Ανηλίκων επί 5ω ή 4ω βαθμώ, οριζομένων δι` αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Άρθρον 11
Επιμεληταί επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου

1. Οι εκ των άρθρω 9 του παρόντος υπηρετούντων κατά την δημοσίευσιν τούτου Επιμεληταί Ανηλίκων, μη επιθυμούντες την κατά το αύτοάρθρονένταξιν των, προσλαμβάνονται υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, τη αιτήσει των, υποβαλλομένη εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Ο τρόπος ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας τούτων διέπεται υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 1198/1972 “περί τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας, νομοθεσίας”. Εις τους ούτω προσλαμβανομένους δεν δύναται να καταβληθούν αμοιβαίκατώτεραι των ήδη εις τούτους καταβαλλομένων.

2. Ούτοι απολύονται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εν πάση δε περιπτώσει άμα τη συμπληρώσει του 65ου έτους της ηλικίας των.

3. Οι ούτω διατηρούμενοι εν υπηρεσία καλύπτουν ισαρίθμους τακτικάς θέσεις εκ των εν άρθρω 1 παρ. 2 του παρόντος προβλεπομένων μέχρι της καθ` οιονδήποτε τρόπον εξόδου των εκ της Υπηρεσίας.

4. Δια τους κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούνταςεπιμελητάς ανηλίκων, έχοντας την ιδιότητα του δικηγόρου, προσλαμβανομένους υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τα εν παρ. 1 οριζόμενα, δεν έχουν εφαρμογήν αι περί ασυμβίβαστου διατάξεις του Κώδικος περί Δικηγόρων.

Άρθρον 12
Προϋπηρεσία – Επικουρική Ασφάλισις

1. Ο εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εν παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος διοριζομένων Επιμελητών Ανηλίκων, λογίζεται ως χρόνος διανυθείς εις δημοσίανυπηρεσίαν.

2. Τα της αναδρομικής ασφαλίσεως των ως άνω Επιμελητών Ανηλίκων εις του οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς Επικουρικής Ασφαλίσεως, ως και η καταβολή υπό των ενδιαφερομένων των εισφορών ή κρατήσεων ή μεταφοράς των εισφορών από ταμείου εις ταμείον, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 13
Κατάργησις διατάξεων
Πάσα διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις των προηγουμένων άρθρων καταργείται.

Άρθρον 14
Η παρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 2793/1954 “περί οργανώσεως παρά τοις Δικαστηρίοις Ανηλίκων Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων” ως αύτη αντικατεστάθη υπό της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3555/1956 “περί τροποποιήσεως των περί μετατροπής ποινών και άλλων τινών διατάξεων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“6. Προς αντιμετώπισιν των εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των Επιμελητών Ανηλίκων προκαλουμένων δαπανών επιτρέπεται η χορήγησις εις έκαστον τούτων και μέχρις είκοσιν εν συνόλω Επιμελητάς δι` άπασαν την Επικράτειαν, εξόδων κινήσεως, κατ` αποκοπήν και άνευ αποδόσεως λογαριασμού μέχρι του ποσού των δραχμών χιλίων διακοσίων (1.200) μηνιαίως, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας.
Τα έξοδα ταύτα αναγνωρίζονται και καταβάλλονται κατά μήνα κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης”.

Άρθρον 15
Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του από 28/30.9.1935 Ν. Δ/τος “περί οργανώσεως σωφρονιστικού προσωπικού και διαχειρίσεως Φυλακών” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Η κατά την προηγουμένηνπαράγραφον στολή χορηγείται δαπάναις του Κράτους”.

Άρθρον 16
Τελική διάταξις
Η ισχύς των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1977, των δε άρθρων 14 και 15 από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 7 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ