ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 377 ΦΕΚ Α 177/14.7.1976
Περί κυρώσεως της από εικοστής (20ής) Δεκεμβρίου 1975 υπογραφείσης συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. και της Εταιρείας “Αστήρ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία”, “περί παραχωρήσεως δικαιώματος επικαρπίας επί εκτάσεως εις “Μικρό Καβούρι”, Βουλιαγμένης”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
Κυρούται η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. και της Εταιρείας “Αστήρ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία” υπογραφείσα από 20 Δεκεμβρίου 1975 σύμβασις έχουσα ως εν συνεχεία του παρόντος δημοσιεύεται:
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν (20ήν) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννεακόσια εβδομήκοντα πέντε (1975), μεταξύ:
1) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Οικονομικών κ. Ευαγγέλου Δεβλέτογλου και Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Ράλλη, καλουμένου εφ εξής χάριν συντομίας “Δημόσιον”.
2) του ενταύθα εδρεύοντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμίαν “Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού” νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Γενικού Γραμματέως αυτού κ. Τζαννή Πετρ. Τζαννετάκη, κατοικοεδρεύοντος εν Αθήναις, καλουμένου εφ εξής χάριν συντομίας “Ε.Ο.Τ.”.
3) της ενταύθα εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” νομίμως εκπροσωπουμένης υπό του Διοικητού αυτής καθηγητού κ. Αγγέλου Θοεδ. Αγγελοπούλου” εν συνδυασμώ προς το από 18.12.1975 πρακτικόν του Διοικ. Συμβουλίου αυτής, καλουμένης εφ εξής χάριν συντομίας “Τράπεζα”, και
4) της ενταύθα εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “ΑΣΤΗΡ”, Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία, εκπροσωπουμένης νομίμως υπό του Προέδρου του Διοικ. Συμβουλίου αυτής κ. Παναγιώτου Τζαννετάκη, εν συνδυασμώ προς το υπ αριθ. 386/17.12.75 πρακτικόν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλουμένης εφεξής χάριν συντομίας “Εταιρεία”, συνεφωνήθησαν και συνομολογήθησαν τ ακόλουθα:
Το Δημόσιον εν τη επιδιώξει της τουριστικής του πολιτικής και ο Ε.Ο.Τ. αποβλέπουν εις την δημιουργίαν τουριστικών κέντρων υψηλού επιπέδου, τον εξωραϊσμόν της παραλίας της Αττικής, την ίδρυσιν ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων προς βελτίωσιν ούτω των όρων διαμονής και αναψυχής των εκ της αλλοδαπής ιδία προερχομένων, αλλά και εκ της ημεδαπής, τουριστών. Προς επίτευξιν δε του σκοπού τούτου, συνεφωνήθησαν μεταξύ πάντων των ώδε συμβαλλομένων τα εξής:
Άρθρον 1
1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει εις την αποκλειστικήν αυτού κυριότητα νομήν και κατοχήνεδαφικήνέκτασιν, κειμένην εις την περιοχήν της Κοινότητος Βουλιαγμένης του Νομού Αττικής και ειδικώτερον εις το νοτιοανατολικόν άκρον της χερσονήσου “Μικρό Καβούρι” Βουλιαγμένης, εμβαδού ως έγγιστα 110 στρεμμάτων, μη υπολογισζομένου εις τούτο του αιγιαλού, ως αύτη εμφαίνεται περικλειομένη δια τεθλασμένης (ερυθράς) γραμμής εις το συνημμένον τω παρόντιυπ αριθ. 206/393/32185/7.11.75 τοπογραφικόν διάγραμμα του Ε.Ο.Τ. και υπό τα στοιχεία Ο, Π, Ρ, Σ, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, Ο, και ήτιςέκτασις συνορεύει μεσημβρινώς με την παραλίαν του Σαρωνικού, νοτιοδυτικώς επίσης με παραλίαν Σαρωνικού, βορειοδυτικώς επί πλευράς υπό στοιχεία Ρ, Σ, με ιδιόκτητονπεριοχήν της συμβαλλομένης Εταιρείας, βορείως, αφ ενός μεν επί τεθλασμένης πλευράς υπό στοιχεία Ρ, Π, Ο, υ, τ, με ιδιόκτητονπεριοχήν της Εταιρείας και με τμήμα της δημοσίας οδού, αφ ετέρου δε με ιδιοκτησίαν του Ε.Ο.Τ. “Μαρίνα Βουλιαγμένης” και βορειοανατολικώς με παραλίαν Σαρωνικού προς κόλπον Βουλιαγμένης.
2. Η περιγραφείσα ως άνω έκτασιςπεριήλθεν εις τον Ε.Ο.Τ. εν μείζονιεκτάσει, εξ αγοράς παρά του Ο.Δ.Ε.Π. δυνάμει του υπ αριθ. 3517/11.12.1958 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου Αμιραδάκη, νομίμως μεταγεγραμμένου εν τόμω 35 και υπ αύξ. αριθ. 482 των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κρωπίας, εν συνδυασμώ προς το Β.Δ. από 9.10/12.11.1958 “περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού Σχεδίου Βουλιαγμένης” και το άρθρον 1 στοιχ. Β παρ. 3 του Ν. 162/20.9.1975.
3. Επί της ανωτέρω περιγραφείσης εδαφικής εκτάσεως ο Ε.Ο.Τ. δια του ώδε εκπροσώπου αυτού ενεργούντος βάσει των υπ αριθ. 1641 και 1681 του έτους 1975 αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου αυτού εγκριθεισών δια της υπ αριθ. 548191/20.12.1975 Πράξεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, συνιστά υπέρ της αντισυμβαλλομένης Εταιρείας δικαίωμα επικαρπίας προς πλήρη χρήσιν, κάρπωσιν και εκμετάλλευσιν αυτής κατά τα κατωτέρω ειδικώτερονσυνομολογούμενα.
Άρθρον 2
1. Επί του προ του μετώπου της ως άνω εκτάσεως διήκοντος αιγιαλού και επί μήκους ακτογραμμής 2.100 μέτρων περίπου, ως ούτος ειδικώτερονεμφαίνεται εν τω προμνησθέντιτοπογραφικώδιαγράμματι υπό στοιχεία 20 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36- 37 – 38 – 39 – 40 και όστις έχει ανακηρυχθήΤουριστικόν Δημόσιον Κτήμα, δυνάμει του υπ αριθ. 572/14.9.63 Β.Δ/τος (ΦΕΚ α 160/27.9.63), της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτού ανατεθείσης εις τον Ε.Ο.Τ. δυνάμει της υπ αριθ. 6722/6.2.64 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, δημοσιευθείσης εν ΦΕΚ β 55/13.12.1964, παραχωρείται υπό του Ε.Ο.Τ. προς την Εταιρείαν, δυνάμει της παρούσης συμβάσεως και καθόλην την διάρκειαν της ισχύος αυτής, δικαίωμα ιδιαιτέρας χρήσεως, ασκούμενονυπ αυτής κατά τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις.
2. Η Εταιρεία προς εξυπηρέτησιν των, ως άνω, σκοπών υποχρεούται δαπάναις της να περιφράξηολόκληρον την ανωτέρω περιγραφομένηνέκτασιν κατά τρόπον εξασφαλίζοντα τον απόλυτονέλεγχονεπ αυτής και την προστασίαν αυτής και του ιδιοκτήτου Ε.Ο.Τ. κατά πάσης ενδεχομένης καταπατήσεως ή αμφισβητήσεως των δικαιωμάτων αυτών. Εάν δε ήθελεν αύτη ανεγείρει, μετάδειαν των αρμοδίων αρχών, επί του ως άνω περιγραφομένου αιγιαλού εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των πελατών αυτής και του κοινού, επί τη καταβολή δικαιώματος εισόδου (εισιτηρίου) δια την παροχήν αυτών και την αντιμετώπισιν των δαπανών καθαριότητος του χώρου, δύναται, προς έλεγχον της πληρωμής του εισιτηρίου να επεκτείνη την περίφραξιν και επί του τμήματος του Αιγιαλού εις ο αι εγκαταστάσεις αύται.
Άρθρον 3
1. Εις αντάλλαγμα της δια της παρούσης συμβάσεως συνιστωμένης επικαρπίας, η Εταιρεία αναλαμβάνει έναντι του ψιλού κυρίου Ε.Ο.Τ. και έναντι του Δημοσίου την υποχρέωσιν όπως εκτελέση επί της παραχωρουμένης αυτή εκτάσεως, ξενοδοχειακάς εγκαταστάσεις δυναμικότητος 750-1.000 κλινών, υψηλής στάθμης προϋπολογιζομένης συνολικής δαπάνης τουλάχιστον 600.000.000 δραχμών. Ο αριθμός των ανεγερθησομένων συγκροτημάτων, αι θέσεις αυτών εν τη περιοχή, η λειτουργική σχέσις και εξυπηρέτησις αυτών, η λειτουργική διάταξις και ο τρόπος εν γένει εκμεταλλεύσεως τούτων ως και απάντων των εν τη επομένη παραγράφω 2 αναγκαίων προσθέτων έργων, θέλουν τελικώς προσδιορισθή και εγκριθή αρμοδίως υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. επί τη βάσει της εκπονηθησομένης, δαπάναις της Εταιρείας, αρχιτεκτονικής προμελέτης.
2. Εν τη εννοία των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται και πάντα τα αναγκαία έργα κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, διαμορφώσεως εν γένει του περιβάλλοντος χώρου δια την κατά τον σκοπόν της παρούσης συμβάσεως χρήσιν τούτου, λαμβανομένης ιδιαιτέρας μερίμνης προς διατήρησιν και επαύξησιν του πρασίνου, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών, κολυμβητικών δεξαμενών, χώρων αναψυχής, καταστημάτων και εν γένει τα έργα τα οποία θεωρούνται αναγκαία κατά τας συγχρόνους αντιλήψεις προς παροχήν τουριστικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης και αρτίανλειτουργίαν του συγκροτήματος.
Άρθρον 4
1. Δεδομένου ότι:
α) δεν είναι δυνατόν από τούδε να καθορισθούν οι αναγκαίοι όροι δομήσεως προς κάλυψιν της δυνατότητος εφαρμογής του αναληφθέντος συμβατικού έργου,
β) η φυσική, κρημνώδης κατά το πλείστον, διαμόρφωσις των ακτών, απαιτούσα ενδεχομένως ειδικά έργα τεχνητής προσαρμογής τούτων, καθιστά αναγκαίαν την έκδοσιν ειδικών αδειών επεμβάσεως επί του αιγιαλού (Αρχηγείου Ναυτικού, Υπουργείου Οικονομικών κλπ.) δια την εκτέλεσίν των και
γ) το σύνολον της χερσονήσου αποτελεί ιδιαιτέρως ευαίσθητονπεριοχήν από απόψεως τοπίου, ο χρονικός προγραμματισμός των εκτελεστέων έργων καθορίζεται ως εξής:
2. Η Εταιρεία υποχρεούται όπως εντός εννέα μηνών από της επικυρώσεως της παρούσης συμβάσεως, εκπονήση πλήρη προμέλετην του όλου έργου και υποβάλη ταύτην προς έγκρισιν εις τον Ε.Ο.Τ. Από της υπό του Ε.Ο.Τ. εγκρίσεως της ως άνω προμελέτης και της ενεργείας και τη συνηγορία αυτού (κατά τα εν άρθρω 5 της παρούσης συνομολογούμενα) εκδόσεως των κατά νόμοναπαιτουμένων αδειών (αναγκαίοι όροι δομήσεως, έργα αιγιαλού, διαμόρφωσις τοπίου) προς εξασφάλισιν της δυνατότητος εκτελέσεως του έργου, άρχεται προθεσμία 8 μηνών, εντός της οποίας υποχρεούται η Εταιρεία όπως εκπονήση και υποβάλη προς έγκρισιν εις τον Ε.Ο.Τ. την γενικήνμελέτην του έργου. Εντός δε 4 μηνών από της εγκρίσεως υπό του Ε.Ο.Τ. της ως άνω γενικής μελέτης, η εταιρεία υποχρεούται όπως υποβάλη προς το αρμόδιονΠολεοδομικόν Γραφείον αίτησιν, συνοδευομένην υπό πάντων των απαραίτητων στοιχείων, δια την χορήγησιν της σχετικής αδείας εκτελέσεως του έργου.
3. Τέλος εντός τριών και ημίσεος ( 3 1/2) ετών από της εκδόσεως της ως άνω αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου, η Εταιρεία υποχρεούται όπως αποπερατώση το όλον έργον και θέση τούτο εν λειτουργία.
4. Ο Ε.Ο.Τ. δικαιούται να παρακολουθή την υπό της Εταιρείας εκτέλεσιν των εργασιών.
Προς άσκησιν του ελέγχου και της εκ μέρους του Ε.Ο.Τ. παρακολουθήσεως των εργασιών, η Εταιρεία υποχρεούται όπως διαρκούσης μεν της κατασκευής, θέτη εις την διάθεσιν των αρμοδίων οργάνων του Ε.Ο.Τ. άπαντα τα απαραίτητα στοιχεία, τηρήενήμερον την Υπηρεσίαν αυτού περί της προόδου των εργασιών ιδία των αφανών τοιούτων, επί δε τη αποπερατώσει εκάστου έργου, όπως υποβάλη εις τον Ε.Ο.Τ. αναλυτικόνλογαριασμόν της πραγματοποιηθείσης δαπάνης μετά λεπτομερούς περιγραφής του εκτελεσθέντος έργου.
Άρθρον 5
Προς εξασφάλισιν της δυνατότητος εκτελέσεως της αναλαμβανομένης υπό της Εταιρείας συμβατικής υποχρεώσεως ο Ε.Ο.Τ. αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να συνηγορήση δια την έκδοσιν των αναγκαίων Διαταγμάτων ή χορήγησιν των απαιτούμενων αδειών εκ μέρους Δημοσίων Αρχών, ως, ενδεχομένως, ειδικότερων προς τροποποίησιν των όρων δομήσεως εν τη περιοχή, προς λήψιν οιασδήποτε τυχόν απαιτηθησομένης Αδείας παρά του Υπουργείου Γεωργίας, προς έγκρισιν εκτελέσεως έργων εις τον αιγιαλόν, προς κοπήν δένδρων ή και γενικώτερον προς έγκρισιν εκτελέσεως των έργων εν σχέσει προς το τοπίον, τον περιβάλλοντα χώρον κ.λπ., ως τα έργα ταύτα θα απεικονίζωνται εις την προαναφερθείσαν εν άρθρω 4 παρ. 2 της παρούσης συμβάσεως προμελέτην
Άρθρον 6
1. Η Εταιρεία υποχρεούται δαπάναις της εις την επίπλωσιν και πλήρη εξοπλισμόν απασών των κατασκευασθησομένων εγκαταστάσεων δι όλων των, δια την καλήν και άμεπτονλειτουργίαν αυτών, απαιτουμένων επίπλων, σκευών, συσκευών, μηχανημάτων και παντός εν γένει αναγκαίου είδους εξοπλισμού αυτών, να συντηρή δε, ανανεώνη και εκσυγχρονίζη τούτων δια παντός νεωτεριστικού στοιχείου.
2. Ο αριθμός και η ποιοτική κατάστασις των επίπλων και του εν γένει εξοπλισμού δέον να ανταποκρίνηται εις την κατηγορίαν εις ην ανήκει έκαστον κατάστημα ή εγκατάστασις, τελεί δε ούτος υπό την έγκρισιν και τον έλεγχον του Ε.Ο.Τ. δικαιουμένου όπως προβαίνη εις υποδείξεις τροποποιήσεων, ή βελτιώσεων εις τας οποίας υποχρεούται η εταιρεία να συμμορφούται.
3. Η εξαγωγή οιουδήποτε των, ως άνω επίπλων και εν γένει των ειδών εξοπλισμού, εκτός του παραχωρουμένου χώρου, απαγορεύεται, άνευ της προηγουμένης εγκρίσεως του Ε.Ο.Τ. συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αντικαταστάσεως αυτών υπό της Εταιρείας, ήτις εν πάση περιπτώσεις, υποχρεούται, όπως κατά την λήξιν ή λύσιν της παρούσης, παραδώση εις τον Ε.Ο.Τ. απάσας τας εν τω χώρω εγκαταστάσεις, εν καταστάσει πλήρους λειτουργίας.
Άρθρον 7
1. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως καθόλην την διάρκειαν της ισχύος της παρούσης, προβαίνηδαπάναις της, εις τας, δια την άμεμπτον, απρόσκοπτον και αποδοτικήνλειτουργίαν των έργων, επιβαλλομένας εργασίας συντηρήσεως, συμπληρώσεως και εκσυγχρονισμού αυτών.
2. Αι εκ της χρήσεως ή του χρόνου προκαλούμεναι εις τα έργα φθοραί θα επανορθούνται, άνευ αναβολής τινός, ίνα ταύτα διατηρούνται συνεχώς κατά το μέτρον του τεχνικώς και οικονομικώς επιβαλλομένου, εις καλήνκατάστασιν.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως κατά τη διενέργειαν των εργασιών συντηρήσεως και εκσυγχρονισμού των έργων, εφαρμόζη πάσας τας νεωτέραςτεχνικάς μεθόδους και τελειοποιήσεις, τας επιβαλλομένας, ή τυγχάνουσας ευρείας εφαρμογής, εις το σύνολον των ίσης κατηγορίας αντίστοιχων τουριστικών εγκαταστάσεων της χώρας, ίνα αι εν γένει εγκαταστάσεις των έργων μη υστερώσιν, έναντι των εγκαταστάσεων νεοκατασκευαζομένωνομοίων επιχειρήσεων, τόσον από απόψεως λειτουργίας, όσον και από απόψεως εμφανίσεως και παρεχομένων ανέσεων.
4. Ο ΕΟΤ δικαιούται να παρακολουθήδι αντιπροσώπου του και να ελέγχη εκάστοτε την τήρησιν ή μη υπό της εταιρίας των ανωτέρω υποχρεώσεών της και να εκδίδη εγγράφους οδηγίας και εντολάς προς τας οποίας οφείλει να συμμορφούται αύτη.
Εν περιπτώσειαδικαιολογήτου αρνήσεως της εταιρίας όπως συμμορφωθή, δύναται ο ΕΟΤ να προβαίνη εκ την εκτέλεσιν των εργασιών αυτών, της προς τούτο απαιτηθησομένης δαπάνης προκαβαλλομένης υπό της εταιρείας βάσει προϋπολογισμού του ΕΟΤ ή εν αρνήσει της εισπραττομένης δια καταλογισμού ή κατ άλλην νόμιμονδιαδικασίαν, της τοιαύτης τυχόν, αρνήσεως της εταιρείας αποτελούσης παράβασιν συμβατικού όρου και συνεπαγομένης τας υπό της παρούσης προβλεπομένας κυρώσεις.
Άρθρον 8
1. Η Εταιρεία υποχρεούται εις την πυρασφάλισιν όλων των εν τω παραχωρουμένω κτιρίων και εγκαταστάσεων, μετά των επίπλων και ου εν γένει εξοπλισμού αυτών, εις ασφαλιστικήνεταιρίαν νομίμως λειτουργούσαν εν Ελλάδι.
Η πυρασφάλισις δέον να αντιστοιχή και καλύπτη την πραγματικήν αξίαν των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, επιπλών και του εν γένει εξοπλισμού.
2. Εις το ασφαλιστήριονσυμβόλαιονδέν να περιλαμβάνηται ο όρος καθ ον εν περιπτώσειπυρκαϊάς, η αποζημίωσις θα καταβάληται εις τον ΕΟΤ, όστις θα υποχρεούται να θέση ταύτην εις την διάθεσιν της εταιρίας δια την άμεσοναποκατάστασιν των βλαβεισών εγκαταστάσεων και καθ ο μέρος θα επαρκέση αύτη προς τούτο.
3. Εις περιπτώσιν μη ασφαλίσεως των ανωτέρω κτιρίων κλπ. υπό της εταιρίας δικαιούται ο ΕΟΤ όπως ασφαλίση ταύτα καταλογίζων εις βάρος της εταιρίας πάσαν δαπάνην του, ην δικαιούται να εισπράξη, ως και πάσαν κατ αυτής απαίτησιν αυτού, δια παντός νομίμου μέσου της τοιαύτης αρνήσεως της Εταιρείας αποτελούσης παράβασιν σοβαρού όρου της παρούσης.
4. Εάν η εκ της πυρασφαλίσεωςαποζημίωσις δεν επαρκή δια την πλήρη αποκατάστασιν των καταστραφέντων, η εταιρεία υποχρεούται εις την συμπλήρωσιν του απαιτουμένου ποσού. Δύναται όμως αύτη, αντί της συμπληρώσεως του ποσού, να παραιτηθή της περαιτέρω εκμεταλλεύσεως, οπότε απαλλάσσεται της υποχρεώσεως ταύτης και επέρχεται η λύσις της παρούσης, της ασφαλιστικής αποζημιώσεως περιερχομένης οριστικώς εις τον ΕΟΤ.
Άρθρον 9
Το Δημόσιον και ο ΕΟΤ αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν όπως εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από της δια νόμου επικυρώσεως της παρούσης συμβάσεως, προβούν εις την απαλλαγήν της παραχωρουμένης εκτάσεως από τας εν λειτουργία ευρισκομένας εγκαταστάσεις αποχετεύσεως και βιολογικού καθαρισμού μετά παραλλήλου εξασφαλίσεως της εις το δίκτυον του Ο.Α.Π. αποχετεύσεως παντός χρησιμοποιούντος τας εγκαταστάσεις ταύτας και επεκτάσεως του αγωγού του Ο.Α.Π. μέχρι των συνόρων της εις επικαρπίανπαραχωρουμένης εκτάσεως.
Άρθρον 10
1. Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως ορίζεται τεσσαράκοντα πέντε (45) ετών αρχομένη από της συμφώνως τη παρούση αποπερατώσεως των αναληφθεισών υπό της Εταιρείας τουριστικών εγκαταστάσεων και έργων.
2. Κατά την λήξιν του ως άνω καθοριζομένου χρόνου της παρούσης συμβάσεως, παν οικοδόμημα και εν γένει πάσα εγκατάστασις γενομένη υπό της Εταιρείας ως και άπασα η εν άρθρω 6 επίπλωσις και ο εν γένει κινητός εξοπλισμός απασών των κατασκευασθησομένων εγκαταστάσεων, περιέρχεται εις τον Ε.Ο.Τ. (εις ον ανήκουν κατά κυριότητα από της ανεγέρσεως των εγκαταστάσεων και της εισκομίσεως των επίπλων και του κινητού εξοπλισμού), άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως της Εταιρείας. Ως μόνιμοι εγκαταστάσεις θεωρούνται οι αναποσπάστωςσυνδεδεμέναι μετά του εδάφους και των κτιρίων, αίτινες, ως και άπασα η επίπλωσις και ο εν γένει κινητός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων δέον να παραδοθώσιν εν καλή καταστάσει λειτουργίας.
3. Εάν ο Ε.Ο.Τ. μετά την λήξιν της παρούσης συμβάσεως, ήθελεν αποφασίσει την συνέχισιν της εκμεταλλεύσεως των τουριστικών εγκαταστάσεων δια πωλήσεως, ή δια παραχωρήσεως επικαρπίας, ή δι εκμισθώσεως τούτων, υποχρεούται επί ίσοιςόροις, να προτιμήση την Εταιρείαν.
Άρθρον 11
1. Εις περιπτώσιν υπαιτίου παραβάσεως των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, δύναται αύτη, μετέγγραφονπροειδοποίησιν του Ε.Ο.Τ. και πάροδον μηνός από ταύτης, να υποχρεωθήδι αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. εις καταβολήν πρώτης ποινικής ρήτρας υπέρ αυτού, το ποσόν της οποίας δεν θα είναι κατώτερον των 50.000 ουδανώτερον των 20.000 σδρ. Εις περίπτωσιν συνεχίσεως της παραβάσεως πέραν του μηνός από της καταβολής της πρώτης ποινικής ρήτρας ή εις περίπτωσιν τελέσεως ετέρας υπαιτίου παραβάσεως, ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. δύναται, μετέγγραφονπροειδοποίησιν της Εταιρείας και πάροδον μηνός από ταύτης, να επιβάλη εις βάρος της Εταιρείας δευτέρανποινικήνρήτραν, το ποσόν της οποίας δεν θα είναι κατώτερον των 500.000 ουδανώτερον των 1.000.000 δραχμών. Η Εταιρεία δύναται να υποχρεωθή εις καταβολήν τρίτης ποινικής ρήτρας, το ποσόν της οποίας δεν θα είναι κατώτερον του 1.000.0000 ουδανώτερον των 2.000.000 δραχμών, εάν, συντρεχουσών των αυτών ως άνω προϋποθέσεων, αποφασίση τούτο το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του Ε.Ο.Τ.
2. Κατά των περί επιβολής ποινικής ρήτρας αποφάσεων του Γενικού Γραμματέως ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ δύναται η Εταιρεία να προσφύγη, εντός 15 ημερών από της προς ταύτην επιδόσεως αυτών, εις την περί ης το κατωτέρω άρθρον 13 της παρούσης συμβάσεως Διαιτησίαν, οπότε αναστέλλεται η εκτέλεσις των ανωτέρω αποφάσεων μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
3. Η μετά τρίτην, εντός της αυτής πενταετίας, επιβολήν ποινικής ρήτρας τέλεσις νέας υπαιτίου παραβάσεως ή συνέχισις της παλαιάς ή η παράβασις όρου εξαιρετικής σοβαρότητος κατά την κρίσιν του Δ.Σ. του ΕΟΤ (χωρίς εις την περίπτωσινταύτην να απαιτήται η πάροδος 5ετίας και η προηγουμένη επιβολή τριών προστίμων), παρέχει το δικαίωμα εις τον Υπουργόν Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως μετέγγρφαονπρόσκλησιν της Εταιρείας προς παροχήν εξηγήσεων εντός μηνός και μετά σύμφωνονγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., κηρύξη την Εταιρείανέκπτωτον πάντων των εκ της παρούσης συμβάσεως δικαιωμάτων της. Η εκτέλεσις της περί εκπτώσεως αποφάσεως αναστέλλεται αυτοδικαίως μέχρις εκδόσεως αποφάσεως του κατωτέρω εν άρθρω 13 προβλεπομένου Διαιτητικού Δικαστηρίου, εφ όσον η Εταιρεία, εντός 15 ημερών από της επιδόσεως προς ταύτην της περί εκπτώσεως αποφάσεως, ήθελε προσφύγει εις την διαιτησίαν.
4. Κηρυσσομένης εκπτώτου κατά τ ανωτέρω, της Εταιρείας, η δια της συμβάσεως παραχωρουμένη επικαρπία επανέρχεται αυτοδικαίως εις τον ΕΟΤ μεθ όλων των επί του κτήματος ανεγερθέντων κτισμάτων, εγκαταστάσεων, της επιπλώσεως και του εν γένει κινητού εξοπλισμού των, άνευ ουδεμίας απολύτως υποχρεώσεως του ΕΟΤ προς αποζημίωσιν της εταιρείας και εντός προθεσμίς 15 ημερών από της εις αυτήν κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως.
Άρθρον 12
1. Η εκ τω ώδε συμβαλλομένων Τράπεζα, εγγυάται προς τον Ε.Ο.Τ. και υπέρ της Εταιρείας την ακριβή συμμόρφωσιν ταύτης προς πάσας τας δια της παρούσης συμβάσεως αναλαμβανομένας υπ αυτής υποχρεώσεις και την προσήκουσανεκπλήρωσιν αυτών, ευθυνομένη αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον μετά της Εταιρείας δια πάσαν αντισυμβατικήνπράξιν ή παράλειψιν αυτής, ως και δια την εκπλήρωσιν πάσης εν γένει συμβατικής και οικονομικής υποχρεώσεως της Εταιρείας έναντι του Ε.Ο.Τ. απορρεούσης εις της παρούσης συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των ως άνω ποινικών ρητρών, παραιτουμένη δ άμα από τούδε και δια της παρούσης πάσης σχετικής ενστάσεως έναντι του Ε.Ο.Τ. και αυτής επί της διζήσεως και διαιρέσεως.
2. Η Τράπεζα δηλοί ότι έχει εις την κυριότητα αυτής την πλειοψηφίαν των μετοχών της Εταιρείας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως διατηρή εις την κυριότητά της αριθμόν μετοχών αντιπροσωπευουσώνκατ ελάχιστον όριονποσοστόνίσον προς το 51% του εκάστοτε ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυναμένη να εκποιήελευυθέρωςμετοχάςαντιπροσωπευούσαςποσοστόν πέραν του αριθμού του αντιπροσωπεύοντος, ως άνω, ποσοστόν 51% του μετοχικού κεφαλαίου.
Άρθρον 13
1. Πάσα μεταξύ του Ε.Ο.Τ. ή του Δημοσίου και της εταιρείας διαφωνία την παρούσανσύμβασιν, ως και την ερμηνείαν και έννοιαν οιασδήποτε των διατάξεων αυτής, λύεται αποκλειστικώς δια διιαιτησίας. Εν πάση όμως περιπτώσει και μέχρι της δια διαιτησίας επιλύσεώς της, εφαρμόζονται αι περί του αναφυομένου θέματος απόψεις του Δημοσίου ή του ΕΟΤ, διατυπούμεναι δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ.
2. Η αίτησις της εταιρείας περί διαιτησίας υποβάλλεται εις τον ΕΟΤ εγγράφως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσιν (20) ημερών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως. Δια της αιτήσεως προβάλλονται αι αντιρρήσεις της Εταιρείας κατά της Πράξεως και διορίζονται εις διαιτητής και εις αναπληρωματικός διαιτητής εκ μέρους και δια λογαριασμόν αυτής.
3. Εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της περί διαιτησίας αιτήσεως, ο ΕΟΤ οφείλει να διορίση τον διαιτητήν, ως και τον αναπληρωτήνδιαιτητήν αυτού και να ανακοινώση τον διορισμόν τη εταιρείας.
4. Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου ορίζεται από τούδε δια του παρόντος ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και τούτου απόντος, κωλυομένου ή μη υπάρχοντος ο νόμιμος αναπληρωτής του, οριζόμενος κατόπιν αιτήσεως των διαιτητών ή και εντός έτι εκ τούτων, κατά τας διεπούσας τα της αναπληρώσεως του Προέδρου του Αρείου Πάγου διατάξεις, όστις και ορίζεται Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
5. Το ΔιαιτητικόνΔικαστήριον θεωρείται συγκεκροτημένον από της αναλήψεως των καθηκόντων του Προέδρου αυτού, υπό του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του Αναπληρωτού αυτού.
6. Αμά τη συγκροτήσει του Διαιτητικού Δικαστηρίου ο Πρόεδρος αυτού συγκαλεί τούτο, εντός είκοσι (20) ημερών, καθημέραν και ώρανυπ αυτού οριζομένην, αφ ης και επιλαμβάνεται τούτο του προς επίλυσιν υποβαλλομένου αυτώ θέματος. Εις τας συνεδριάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, πλην των διασκέψεων προς έκδοσιν αποφάσεως, παρίστανται συνεχώς και οι αναπληρωματικοί διαιτηταί, άνευ δικαιώματος ψήφου. Το ΔιαιτητικόνΔικαστήριον οφείλει να εκδώση την απόφασιν αυτού εντός ενός μηνός από της ημερομηνίας της πρώτης συνεδριάσεώς του. Εάν η μηνιαία προθεσμία δεν επαρκή δύναται να παρατείνεται αύτη, διητιολογημένων αποφάσεων του Προέδρου αυτού.
7. Εν περιπτώσει αρνήσεως ή κωλύματος ενός των διαιτητών όπως εξακολουθήση την διαιτησίαν, αντικαθίσταται ούτος δια του αναπληρωματικού διαιτητού. Εάν ο κωλυόμενος ή αρνούμενος είναι ο Πρόεδρος, καλείται επίσης εις αναπλήρωσίν του ο αναπληρωτής του. Εάν τοιαύτη περιπτώσει, η προθεσμία προς έκδοσιν της διαιατητικής αποφάσεως άρχεται από της αναλήψεως των καθηκόντων του αναπληρωτού του Προέδρου. Η άρνησις ή το κώλυμα ενός των διαιτητών όπως υπογράψη την διαιτητικήναπόφασιν δεν ματαιοί την διαιτησίαν, η δε απόφασις υπογράφεται υπό των λοιπών, μετά μνείας εν αυτή περί της αρνήσεως υπογραφής αυτής.
8. Το ΔιαιτητικόνΔικαστήριον δικάζει, μη δεσμευόμενον οικονομικών τύπων, λαμβάνον υπόψιν του τον εν τη συμβάσεικαθοριζόμενονσκοπόν. Αι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, λαμβανόμεναι κατά πλειοψηφίαν, είναι οριστικαί τελεσιδίκου και αμετάκλητοι, εις ουδέν τακτικόν ή έκτακτον μέσον υποκείμεναι. Κατά των αποφάσεων τούτων δεν χωρεί ακυρωτική της διαιτησίας αγωγή, ουδ ανακοπή κατά του εντάλματος εκτελέσεως. Εν περιπτώσει ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη του Προέδρου. Τα έξοδα της διαιτησίας και η αποζημίωσις των διαιτητών, καθορίζονται υπό του Προέδρου αυτού και βαρύνουσι τον ηττώμενον εν τη διιατησίανδιάδικον. Εν πάση περιπτώσει το ΔιαιτητικόνΔικαστήριον δικαιούται να επιβάλη, δια πράξεώς του, εις τον προσφεύγοντα την προκαταβολήν του δια της αυτής πράξεως οριζομένου ποσού, έναντι των εξόδων της Διαιτησίας.
Άρθρον 14
Η παρούσα σύμβασις, ως και η μεταγραφή αυτής, απαλλάσσεται παντός τέλους, χαρτοσήμου, φόρου οιουδήποτε υπέρ του Δημοσίου ή εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
Άρθρον 15
Εις πάσας τας εκ της συμβάσεως σχέσεις της εταιρείας προς το Δημόσιον τούτο εκπροσωπείται υπό του εποπτεύοντος τον Ε.Ο.Τ. Υπουργού.
Πάντες οι όροι της παρούσης συμβάσεως (πλην των 1, 2, 3 και 10) δύνανται να τροποποιηθώσι κοινή συναινέσει των συμβαλλομένων διυπογραφησομένης μεταξύ των τροποποιητικής συμβάσεως, εγκρινομένης υπό των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών και υποβαλλομένης εις την Βουλήν προς κύρωσινεφ όσον αι τροποποιήσεις είναι βασικής σημασίας.
Άρθρον 16
Η παρούσα σύμβασιςκυρωθήσεσαι δια νομού από της δημοσιεύσεως του οποίου άρχεται η ισχύς αυτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δια το Δημόσιον
Οι Υπουργοί
Προεδρίας της Κυβερνήσεως Οικονομικών ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΒΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Δια τον Ε.Ο.Τ.
Ο Γενικός Γραμματεύς ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Δια την Δια την Εταιρείαν “ΑΣΤΗΡ” Την ΕθνικήνΤράπεζαν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Διοικητής ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρον δεύτερον
Εκ των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των όρων της δια τούτου κυρουμένης συμβάσεως δεν θίγονται τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της εκτάσεως εφ ης συνιστάται υπέρ της εταιρείας επικαρπία. Δεν δύναται όμως να επιδιωχθή δικαστικώς η αναγνώρισις τούτων προ της λήξεως του χρόνου διαρκείας της συμβάσεως κατά το άρθρον 10 αυτής.

Άρθρον τρίτον
Αι διατάξεις του Νόμου ΟΘ του 1882, δια των οποίων τάσσεται προθεσμία κυρώσεως των μεταξύ της Κυβερνήσεως και ιδιωτών καταρτιζομένων συμβάσεων, δεομένων νομοθετικής κυρώσεως, δεν έχουν εφαρμογήνκαθ όσον αφορά την δια του παρόντος Νόμου κυρουμένηνσύμβασιν, ήτις παραμένει ισχυρά και έγκυρος, δια της, μετά την λήξιν της Συνόδου της Βουλής, κυρώσεως αυτής.

Άρθρον τέταρτον
Η ισχύς της δια του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 7 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ