Νόμος 376 ΦΕΚ Α΄173/10.7.1976
Περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ελλάδος-ΞΕΝΙΑ Α.Ε. (ΞΕΝΙΑ Α.Ε.) και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία, λειτουργούσα χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, υποκειμένη εις τας περί Ανωνύμων Εταιριεών διατάξεις, πλην αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι, ης το Καταστατικόν, εγκρινόμενον δια του παρόντος νόμου, έχει ως ακολούθως:
Άρθρον 1.
Η επωνυμία της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας ορίζεται “Τουριστικαί Επιχειρήσεις Ελλάδος-ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” και εν συντομογραφία “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” Η επωνυμία αύτη δύναται να αναγράφωται εν μεταφράσει εις την οικείαν ξένης γλώσσαν, προκειμένου περί συναλλαγών της Εταιρείας μετ` αλλοδαπών.
Άρθρον 2.
Εδρα-Υποκαταστήματα.
1. Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλις των Αθηνών.
2. Δύναται να ιδρύωνται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας, οπουδήποτε εν τη Ελληνική Επικρατεία ή τη αλλοδαπή, δι` αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθοριζουσών και τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.
Άρθρον 3.
Διάρκεια.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2050 έτους. Αύτη δύναται να παραταθή δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, μετ` απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας. Κατά πάσαν περίπτωσιν η απόφασις αύτη της Γενικής Συνελεύσεως δεν δεσμεύει τον Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως.
Άρθρον 4.
Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η τουριστική εκμετάλλευσις, διαχείρισις, αξιοποίησις και περαιτέρω ανάπτυξις της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η άσκησις εν γένει τουριστικών κα ετέρων συναφών επιχειρήσεων, καθώς και η εν γένει ανάπτυξις, δια παντός προσφόρου μέσου, του τουριστικού δυναμικού της Χώρας, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς:
α) της κατασκεύης, δημιουργίας, εκμεταλλεύσεως και αναπτύξεως ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπιγκς, λουτρικών εγκαταστάσεων, χώρων αθλοπαιδιών, ιαματικών πηγών, λιμενικών εγκαταστάσεων, θεάτρων και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως.
β) της εκμισθώσεως και μισθώσεως τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων,
γ) της αναπτύξεως του εν γένει τουριστικού δυναμικού της Χώρας, δια της δημιουργίας συναφών εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων εις διαφόρους περιοχάς.
2. Δια την πραγμάτωσιν του ως άνω σκοπού, η Εταιρεία δύναται να συμμετέχη εις το κεφάλαιον υφισταμένων ή ιδρυομένων, υπό μόνης ή μετ` άλλων, επιχειρήσεως, σχέσιν εχουσών προς τους προαναφερθέντας σκοπούς της, να εκδίδη ομολογιακά δάνεια, να προβαίνη εις αγοράν περιουσιακών στοιχείων ή και επιχειρήσεων, ως συνόλων κα εν γένει να προβαίνη εις πάσαν άλλην ενέργειαν και πράξιν προς επιδίωξιν των σκοπών αυτής, εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων.
Άρθρον 5.
1. Το μετοχικόνκεφάλαιον της Εταιρείας ορίζεται εις το ποσόν των δρχ. 20.000.000 διαιρούμενον εις 20.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστη, αναλαμβανόμενον και καλυπτόμενον εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
2. Η ονομαστική αξια των μετοχών της Εταιρείας και ο αριθμός αυτών δύνανται να μεταβάλλωνται δι` αποφάσεων του Δ.Σ. αυτής, εγκρινομένων υπό των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Προεδρίας Κυβερνήσεως, δημοσιευομένων δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Άρθρον 6.
Αύξησις μετοχικού κεφαλαίου.
1. Το κεφάλαιον της Εταιρείας δύναται να αυξάνηται, άνευ τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού, τοις μετρητοίς και δι` εισφορών εις είδος, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συμελεύσεως αυτής, καθοριζούσης και τους όρους της αυξήσεως.
2. Περίληψις της ανωτέρω αποφάσεως δημοσιεύεται, εντός δύο (2) μηνών από της ημερομηνίας λήψεως ταύτης, εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένής Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Άρθρον 7.
1. Απαγορεύεται η διάθεσις των μετοχών της Εταιρείας εις τρίτους. Η αυτή απογόρευσις ισχύει και προκειμένου περί των ανηκουσών εις την Εταιρείαν μετοχών ή εταιρικών μεριδίων Εταιρειών, εις ας αύτη μετέχει ως πλειοψηφία.
2. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, εγκρινομένης δια Προεδικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται να επιτραπή:
α) η προς τρίτους διάθεσις (1) μετοχών της Εταιρείας, αλλά κατά ποσοστόν μη δυνάμενον να υπερβή το 45% επί του εκάστοτε συνολικού αριθμού των παρεχουσών δικαίωμα ψήφου τοιούτων, επιτρεπομένης εν τοιαυτηπεριπτώσει και της κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 εκπροσωπήσεως της μειοψηφίας εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον (2) των εις την Εταιρείαν ανηκουσών κατά πλειοψηφίαν μετοχών ή μεριδίων τρίτων Εταιρειών.
β) η σύστασις ενεχύρου επί των εις την Εταιρείαν ανηκουσών ως άνω μετοχών τρίτων Εταιρειών, (3) η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών επί των εις την Εταιρείαν ανηκόντων ακινήτων, επί σκοπώ κατ` αμφοτέρας τας δύο τελευταίας περιπτώσεις χρηματοδοτήσεως αυτής.
Άρθρον 8.
Μετοχαί.
1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι ηριθμημένοι κατ` αύξοντα αριθμόν και φέρουν την υπογραφήν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου, έτι δε και μερισματαποδείξεις, κατ` αύξοντα αριθμόν. Εκαστος τίτλος δύναται να περιλαμβάνηπερισσοτέρας της μιάςμετοχάς, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθησόμενα.
Άρθρον 9.
1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας ειναι το ανώτατονόργανον αυτής και δύναται να αποφασίζηπερίπάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την Εταιρείαν, πλην εκείνων, δια τας οποίας άλλως ορίζεται δια του παρόντος.
2. Η Γενική Συνέλευσις είναι η μονηαρμοδία να αποφασίζη επί των ακολούθων θεμάτων:
α) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας.
γ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
δ) Εκλογής των ελεγκτών.
ε) Απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης προσωπικής ευθύνης. στ) Διορισμού εκκαθαριστών.
ζ) Προτάσεων περί τροποποιήσεων του παρόντος Καταστατικού.
η) Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρον 6 του παρόντος.
Άρθρον 10.
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.
1. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρείας, άπαξ τουλάχιστον καθ` εκάστην εταιρικήνχρήσιν και εντός έξ (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την ΓενικήνΣυνέλευσιν, οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον.
2. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την ΓενικήνΣυνέλευσιν, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων περιπτώσεων, και εις πάσαν περίπτωσιν, καθ` ην ήθελεν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις.
3. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την ΓενικήνΣυνέλευσιν, αιτήσει των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον. Την υποχρέωσιν ταύτην υπέχει και όταν την σχετικήν αίτησιν υποβάλη ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ως μέτοχος της Εταιρείας. Εν περιπτώσει αρνήσεώς του, την ΓενικήνΣυνέλευσιν δικαιούται να συγκαλέση ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, δια δηλώσεως, κοινοποιουμένης προς της Εταιρείαν, περιεχούσης και το συζητηθέν θέμα.
Άρθρον 11.
Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
1. Η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται είτε εις τακτικήν είτε εις έκτακτονσυνεδρίασιν, υπό του Διοικκητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευσις δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, η δε σχετική πρόσκλησις, περιλαμβάνουσα τον τόπον, την χρονολογιαν και την ώραν της συνεδρίας ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεων εν σαφηνεία δημοσιεύεται εντός της αυτής προθεσμίας δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Εντός της αυτής προθεσμίας, η πρόσκλησις γνωστοποιείται εις το Υπουργείον Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται οποτεδήποτε και οπουδήποτε και άνευ τηρήσεως των περί προσκλήσεως κα δημοσιεύσεως διατυπώσεων και προθεσμιών, αποφασίζουσα εγκύρως επί παντός θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως, εφ` όσον συμμετέχει της συνελεύσεως το σύνολον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλεται αντίρρησις κατά της παραλείψεως των ως άνω διατυπώσεων.
5. Επί των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας δεν εφαρμόζεται η διάταξις της παρ. 2 του άρθρου 32 Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών”.
Άρθρον 12.
Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως.
Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Γενικός Γραμματεύς του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ή εν κωλύματι τούτου, έτερος ανώτατος υπάλληλος αυτού, ειδικώς οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας, προτεινόμενος υπό του Προέδρου και εκλεγόμενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρον 13.
Ημερησία Διάταξις-Πρακτικά.
1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευομένη, ως άνω, κατά το άρθρον 11 του παρόντος Καταστατικού, ημερησία διατάξει. Η ημερισίαδιάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε τας προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις των ελεγκτών. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και εις την περίπτωσιν της παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Αι κατά την συνέλευσιν συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόνβιβλίονπροκτικών αυτής και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως ή συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού.
Άρθρον 14.
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι` ειδικής αποφάσεως περί απαλλαγής ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
Άρθρον 15.
ΔιοικητικόνΣυμβούλιον.
1. Η διοίκησις και διαχείρισις των υποθέσεων της Εταιρείας ασκείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ:
α) Του Προέδρου. β) Του Αντιπροέδρου. γ) Του Διευθύνοντος Συμβούλου. δ) Τεσσάρων εώςέξ Συμβούλων.
2. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον λαμβάνει πάσαν απόφασιν και ασκεί πάσαν εξουσίαν περί όλων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων εις την διοίκησιν και την διαχείρισιν της Εταιρείας εντός των πλαισίων των υπό του παρόντος Καταστατικού διαγραφομένων σκοπών της, πλην των θεμάτων δια τα οποία μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευσις. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον εγκρίνει τον ετήσιονπροϋπολογισμόν της Εταιρείας.
3. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησινμιάς ή πλειόνων εκ των εξουσιών του εις τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον, ή υπαλλήλους της Εταιρείας.
4. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρέιας, συνερχόμενον οσάκις το συμφέρον της Εταιρείας απαιτή τούτο, τουλάχιστον δε άπαξ του μηνος, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, οριζούσηςημέραν και ώραν συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και αποστελλομένης εις τα μέλης αυτού προ δύο (2) ημερών.
5. Εν περιπτώσει απουσίας, κωλύματος, παραιτήσεως, λήξεως της θητείας, παύσεως ή θανάτου μέλους ή μελών του , τούτο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ` όσον ο αριθμός των πρόντων αυτοπροσώπως μελών του δεν είναι ελάσσων των πέντε, εις α δέον να περιλαμβάνηται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
6. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εν ειδικώβιβλίω, υπογράφονται δε ταύτα υπό των παρόντων κατά την συνεδρίανσιν μελών.
Άρθρον 16.
Εκλογή και διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου-Θητεία.
1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, εκλέγονται επί τριετεί θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως, της εκλογής των δυναμένης να ανακληθή κατά πάντα χρόνον δι` αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις συγχρόνως προς την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και την αμοιβήν του Προέδρου και των μελών αυτού. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται πάντοτε δύο τουλάχιστον ανώτεροι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επί συμβάσει εργασίας.
3. Εάν σύμβουλός τις, συμπεριλαμβανομένων και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, λόγω θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως ή εξ οιασδήποτε αιτίας, παύση μετέχων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούνται προσωρινώς δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό άλλου προσώπου, τηρουμένων, πάντως, των εν άρθροις 15 παρ. 15 και 16 παρ. 1 οριζόμενων.
4. Η κατά την ανωτέρω παράγραφον προσωρινή εκλογή τίθεται υπό την επικύρωσιν της επομένης Γενικής Συνελεύσεως. Αι υπό των κατά τα ανωτέρω εκλεγομένων συμβούλων ενεργηθείσαι πράξεις λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν ήθελε εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η εκλογή αυτών.
5. Αποκλείεται η εκλογή υπαλλήλων της Εταιρείας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Άρθρον 17.
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρείανδικστικώς και εξωδίκως. Δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπησις της Εταιρείας και η δόσις των εις αυτήν επιβαλλομένων όρκων δύναται να ανατίθηται εις τους εν άρθρω 15 παρ. 3 αναφερομένους.
Τον Πρόεδρον ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλον μη υπάρχοντα, απόντα, ή κωλυόμενον, αναπληροί ο Αντιπρόεδρος εις πάσας τας εξουσίας του.
2. Ο Διευθύντων Σύμβουλος διευθύνει τας εργασίας της Εταιρείας κατά τους κανονισμούς αυτής και εν τω πλαισίω των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρον 18.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να εκλέγωνται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εις τας οποίας αύτη έχει ενδιαφέρον, προς τον σκοπόν παρακολουθήσεως και καλλιτέρας περιφρουρήσεως των συμφερόντων αυτής.
Άρθρον 19.
Τακτικός Ελεγχος.
Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας, ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται υπό δύο (2) ορκωτών Λογιστών, οίτινες μετ` ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται υπό της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως εκ καταλόγου έξ (6) τουλάχιστον Ορκωτών Λογιστών, καταρτιζομένου υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
Άρθρον 20.
1. Η εποπεία της Εταιρείας ασκείται υπό τον Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, κατά τα εν τω παρόντιΚαταστατικώ προβλεπόμενα.
2. Η Εταιρεία δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Προεδρίας της Κυβερνήσεως εξαμηνιαίας εκθέσεις περί της λειτουργίας και της εν γένει δρόσεως αυτής, παρέχει δε εις τον αυτόν Υπουργόν αμελλητί παν ζητούμενονστοιχείον.
3. Ως προς την εφαρμογήν των αφορωσών εις τας Ανωνύμους Εταιρείας γενικών διατάξεων, καθ` ην έκτασιν αύται ισχύουν δια την παρούσανΕταιρείαν, η εποπτεία ασκείται υπό του Υπουργού Εμπορίου, κατά τας κειμένας διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ`.
Ισολογισμός-Διανομή κερδών.
Άρθρον 21.
Εταιρική χρήσις-Ισολογισμός.
1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη από την 1ην Ιανουαρίου, και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήσις, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος, λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1977.
2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως, το ΔιοικητικόνΣυμβούλιονκλείει τους λογαρισμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της περιοιυσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τον ετήσιονισολογισμόν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήνΓενικήνΣυνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό επεξηγματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων και υποό πιστοποιητικού των Ελεγκτών-Ορκωτών Λογιστών. Κατά τον Ιούλιον εκάστου έτους συντάσσεται έκθεσις επί της προόδου των εργασιών της Εταιρείας, κατά το διαρρεύσαν Α` εξάμηνον του έτους.
3. Ο ισολογισμός και το συνοδεύον τούτον πιστοποιητικόν των Ορκωτών Λογιστών, δημσιεύονταιείκοσιν (20) ημέρας τουλάχιστον προ της Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα εν άρθρω 43 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα.
4. Ινα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, δέον όπως αύτοςέχηελεγχθή υπό των ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό:
α) του Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενου υπ` αυτού και
γ) του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως εις ην υπάγεται το Λογιστήριον της Εταιρείας, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού εξ απόψεως νομιμότητος, να εκθέτουν εις την ΓενικήνΣυνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.
Άρθρον 22.
Καθαρά κέρδη και διάθεσις αυτών.
Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων εισπράξεων αφαίρεσιν παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου βάρους, κατανέμονται δε ως ακολούθως:
α) Πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική ευθύς ως το αποθεματικόνκαλύψη ποσόν ίσον προς τον ήμισυ του εκάστοτε υφισταμένου εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ποσοστόν τουλάχιστον ίσον προς έξ τοις εκατόν (6%) επί του εκάστοτε υφισταμένου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, διατίθεται δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος.
γ) Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διατίθενται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς διανομήν προσθέτου μερίσματος, είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφοράν εις νέον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ`
Διάλυσις-Εκκαθάρισις
Άρθρον 23.
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας.
Η Εταιρεία λύεται:
α) Αμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προ τούτου ήθελεναποφασισθή η παράστασις της διαρκείας αυτής ως εν άρθρω 3 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται.
β) Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Προεδρίας της Κυβερνήσεως, μετ` απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.
Άρθρον 24.
Εκκαθάρισις.
1. Την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής, οριζομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως τριών (3) εκκαθαριστών οίτινες κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούν απάσας τας εξουσίας και αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι κατά τα ανωτέρω διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινοςατίτυπον υποβάλλεται εις τα Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορίου. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντοτε τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
5. Κατ` έτος υποβάλλονται εις την ΓενικήνΣυνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ` εκθέσεων των αιτίων, άτιναπαρεκώλυσαν την περαίωσιν της εκκαθαρίσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η`
Τελικαί Διατάξεις.
Άρθρον 25.
Πρώτον ΔιοικητικόνΣυμβούλιον.
1. Το πρώτον ΔιοικητικόνΣυμβούλιον της Εταιρείας διορίζεται δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εγκρινομένης υπό του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζεται και η αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Σύμβουλος, διορίζεται ομοίως δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθοριζούσης και τους όρους της εργασιακής αυτού σχέσεως μετά της Εταιρείας.
2. Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, άρχεται από της δημοσιεύσεως της κατά την προηγουμένηνπαράγραφον αποφάσεως, επιφυλασσομένης δε της περί ανακλήσεως αυτών διατάξεως του άρθρου 16 παρ. 1, λήγει άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του υπό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπερ θα εκλεγή υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, της μελλούσης να συνέλθη εντός εξαμήνου από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως του έτους 1977.
Άρθρον 26.
Ελεγκταί πρώτης χρήσεως.
Οι ελεγκταί (τακτικοί και αναπληρωματικοί) δια την πρώτηνεταιρικήνχρήσιν, επιλέγονται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκ καταλόγου έξ (6) ορκωτών λογιστών, υποβαλλομένου αυτώ παρά των Σώματος Ορκωτών Λογιστών.
Άρθρον 27.
Το παρόν Καταστατικόν, τροποποιείται μόνον δια νόμου.

Άρθρον δεύτερον
Τρόπος καλύψεως εταιρικού κεφαλαίου.
Προς κάλυψιν του κατά το άρθρον 5 του Καταστατικού της Εταιρείας εταιρικού κεφαλαίου υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εγγράφεται αντίστοιχος πίστωσις εις τον οικείον προϋπολογισμόν τούτου του οικονομικού έτους 1976.

Άρθρον τρίτον
Μεταβίβασις δικαιωμάτων του ΕΟΤ προς την Εταιρείαν.

1. Δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εγκρινομένης υπό του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και δημοσιευομένηςεις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται κατά παρέκκλισιν πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως να μεταβιβάζωνται εις την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” πάσης φύσεως δικαιώματα του ΕΟΤ ανεξαρτήτως τίτλου κτήσεώς των, συνδεόμενα προς τους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αυτού επί ακινήτων, εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
Επί μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, απαιτείται μεταγραφή της οικείας αποφάσεως.

2. Η εκτίμησις της αξίας των μεταβιβαζομένων κατά τας ανωτέρω στοιχείων, πραγματοποιείται υπό επιτροπής συντιθεμένης εν προκειμένων εξ ενός (1) ανωτέρου δημοσίου υπαλλήλου, ενός (1) εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και τριών (3) υπαλλάλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οριζομένων δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως τούτου και επιλεγομένων εκ των Διοκητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών αυτού αντιστοίχως.

3. Εναντι της αξίας των, κατά τ` ανωτέρω, μεταβιβαζομένων στοιχείων, πραγματοποιείται άνευ τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού, ισόποσος αύξησις του μετοχίκου κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα εν άρθρω 6ω του Καταστατικού ειδικώτερον οριζόμενα, των αντιστοιχουσών εις την αύξησιν των μετοχών περιεχομένων εις τον ΕλληνικόνΟργανισμόν Τουρισμού.

Άρθρον τέταρτον

1. Επι απορροφήσεως υπό της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” ή μεταβιβάσεως ως συνόλου περιουσίας προς την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” ιδιωτικών ξενοδοχειακών ή άλλων τουριστικών συγκροτημάτων ή επιχειρήσεων ως η αποπεράτωσις ή η λειτουργία διεκόπη λόγω αδυναμίας χρημοτοδοτήσεως εξ ιδιωτικών ή τραπεζικών φορέων, η εκ του άρθορυ 479 Αστικού Κώδικος και της παρ. 2 του άρθρου του Ν. 5261/1931 ευθύνη της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” υφίσταται νόμον έναντι δανειστών, οίτινεςήθελον αναγγείλει εαυτός εντός τριών μηνών από της τελευταίας των εν τη επομένη παραγράφω δημοσιεύσεων, κα δια ποσά άτινα δεν δύνανται να υπερβούν εκείνα, δι` α ήθελον ούτοι αναγγελθή, η δε ευθύνη της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.”, δεν υπερβαίνει το ποσόν του υπό “ΞΕΝΙΑ” συνομολογηθέντος δια την απορρόφησιν ή μεταβίβασιν ανταλλάγματος.

2. Προς τον σκοπόν τούτον, επικειμένης τοιαύτης απορροφήσεως επιχειρήσεως υπό της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” ή μεταβιβάσεως εις αυτήν συνόλου περιουσίας ή συμμετοχής της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” εις τρίτηνεπιχείρησιν η “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” προβαίνει εις σχετικήνπρόσκλησιν των δανειστών δημοσιευομένην εις δύο εκ των εν Αθήναις και δύο των εν Θεσσαλονίκη κυκλοφορουσών ημερησίων εφημερίδων. Εν η δε περιπτώσει η εισενεχθησομένη περιουσία ή η έδρα της επιχειρήσεως κείται εκτός του Νομού Αττικής, η πρόκλησις δέον να δημοσιεύηται και εις μίαν τουλάχιστον εφημερίδα της πλησιεστερας επαρχιακής πόλεως, κατά προτίμησιν της πρωτευούσης του Νομού, εις την περιφέρειαν του οποίου κείται η περιουσία ή η έδρα της επιχειρήσεως εφ` όσον τοιαύτη εφημερίς εκδίδεται.

3. Η αναγγελία των δανειστών δέον να γίνηται εις την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” δι` επιδόσεως υπό δικαστικού επιμελητού και να συνοδεύηται δι` υπευθύνου, κατά το Ν.δ. 105/1960, δηλώσεως του αναγγελλομένου δανειστού, περί της απαιτήσεώς του και περί του ποσού εις ο ανέρχεται αύτη, κατά κεφάλαιον, τόκους και τυχόν δικαστικά έξοδα.
Εντός της εν τη προηγουμένη, παραγράφω προθεσμίας δέον να αναγγέλλωνται και αι υπό αίρεσιν ή προθεσμίαν απαιτήσεις.

4. Οι περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν ισχύουν προκειμένου περί δανείου χορηγουμένου υπό της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” εις εξητημένας υπ` αυτής Ανωνύμους Εταιρείας.

Άρθρον πέμπτον

1. Η μεταγραφή των κατά το άρθρον τρίτον παρ. 2 του παρόντος αποφάσεων, ως και πάσα σχετική πράξις ή συμφωνία αφορώσα την μεταβίβασιν εις την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” ή εις τας παρ` αυτής συνιστωμένας εταιρείας, ή εταιρείας, εις ως το κεφάλαιον συμμετέχει κατά ποσοστόν τουλάχιστον 50%, στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, ή δικαιωμάτων κα υποχρεώσεων, ως και παντός εμπραγμάτου δικαιώματος, απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, φόρου μεταβιβάσεως ή άλλου φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ αυτού, ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτου. Επίσης η “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” απαλλάσσεται της κατά τον Ν. 11/1975 φορολογίας ακινήτου περιουσίας.

2. Επί δικαιοπραξιών, συμβολαιογραφικών εγγράφων και Καταστατικών, συναπτομένων υπό της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” ή υπό επιχειρήσεων εις ας μετέχει αύτη τα εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 ως τούτο τροποποιηθέν ισχύει καθοριζόμενα κατώτατα όρια δικηγορικών αμοιβών περιορίζονται εις το εν τρίτον μη δυνάμενα εν πάση περιπτώσει να υπερβούν το ποσόν των 100.000 δραχμών τα δε συμολαιογραφικά δικαιώματα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσόν των δραχμών 15.000, επίσης δε τα πάσης φύσεως δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δια την μεταγραφήν τοιούτων συμβολαίων ή τα δικαιώματα δια την υπέρ της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” εγγραφήν υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως δεν δύνανται να υπερβούν το ποσόν των δρχ. 8.000.

Άρθρον έκτον

1. Αι συμβάσεις εργασίας παντός μισθωτού, υπαλλήλου, υπηρέτου ή εργατοτεχνίτου, ως και παντός προσώπου προσφέροντος τας υπηρεσίας αυτού επί εμμίσθω εντολή εις τας δι` αυτεπιστασίας εκμεταλλευομένας πάσης φύσεως ξενοδοχειακώς και εν τους εργαζομένους και την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.”, των εκ των συμβάσεων τούτων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταβιβαζομένων εις την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.”.

2. Δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μετά σύμφωνονγνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” δύνανται κατά παρέκκλισιν πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως, να αποσπώνται παρά τη “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” υπάληλοι ειδικών προσόντων ή εμπειρίας εκ το Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Η απόσπασις είναι υποχρεωτική δια τον υπάλληλον, ο δε χρόνος διαρκείας ταύτης λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εν τη θέσει, ην ούτος κατέχει.
Η μισθοδοσία των αποσπωμένων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και αι εισφοραί εργοδότου εις τα αντίστοιχα ασφαλιστικά κα επικουρικά Ταμεία βαρύνουν τον ΕλληνικόνΟργανισμόν Τουρισμού, η δε “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά εις τούτον. Προς τους άνω υπαλλήλους επιτρέπεται η εντός των ορίων εκ των κειμένων διατάξεων καταβολή υπό της “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” προσθέτων εν γένει αμοιβών.

3. Η υπό του άρθρου 1 του Ν. 178/1975 οριζομένη και λήγουσα ήδη προθεσμία προς έκδοσιν του εν αυτώ Προεδρικού Διατάγματος, παρατείνεται επί έξ μήνας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρον έβδομον
Δια κανονισμών εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να καθορίζωνται:
α) Η οργανωτική διάρθρωσις και ο τρόπος λειτουργίας της Εταιρείας,
β) η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των μετά των τρίτων συναλλαγών της (εκπονήσεως μελετών, ερευνών, εκτελέσεως έργων, συμμετοχών κ.λ.π.)
γ) οι διέποντες την κατάστασιν του προσωπικού της Εταιρείας και την εσωτερικήνυπηρεσίαν αυτής όροι.

Άρθρον όγδοο
Αι διατάξεις του παρόντος νόμου, υπερισχύουν, καθ` όσον αφορά εις την “ΞΕΝΙΑ Α.Ε.” πασών των αφορωσών εις τας Ανωνύμους Εταιρείας διατάξεων, αίτινες μόνον συμπληρωματικώς και εφ` όσον συνάδουν προς αυτόν εφαρμόζονται.

Άρθρον ένατον
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ