Νόμος 375 ΦΕΚ Α΄167/1.7.1976
Περί αντικαταστάσεως των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 84/1969″ περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των” περί ιατροφαρμακευτικής καινοσοκομειακής περιθάλψεως των δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ. κειμένων διατάξεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Αι διατάξεις του άρθρου 2 του υπ`αριθ. 84/69 Ν.Δ/τος “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των “περί ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως των δημοσίων υπαλλήλων κλπ. κειμένων διατάξεων” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και εξ ιδίας Υπηρεσίας πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι, δικαιούμενοι ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως και εκ του Ι.Κ.Α. ή ετέρου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου Υγείας δύναται να επιλέξουν πλήρη ασφάλισιν δια τας ως άνω παροχάς είτε εις βάρος του Δημοσίου, είτε εις βάρος του ετέρου Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου Υγείας, υποκείμενοι εις τας οικείας κρατήσεις. Η επιλογή του φορέως της ως άνω ασφαλίσεως ενεργείται τη αιτήσει του δικαιούχου δύναται δε αύτη να μεταβάλληται αλλά πάντοτε μετά πάροδον τουλάχιστον διετίας αφ` εκάστης επιλογής”.

2. Αι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του υπΆριθ. 665/62 Β.Δ., της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του υπΆριθ. 79/64 Β.Δ. και του άρθρου 2 του υπ`αριθ. 750/75 Π.δ/τος εξακολοθούνισχύουσαι.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 26 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ