Νόμος 374 ΦΕΚ Α΄166/30.6.1976
Περί αντικαταστάσεως ενίων διατάξεων και συμπληρώσεως της περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) και Οίκου Ναύτου Νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Αι παράγραφοι 1,7 και 11 του άρθρου 18 του Ν./ 3170/1955 “περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου”, ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει νην αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Οι ναυτικοί, μέλη συγκεκροτημένων πληρωμάτων Ελληνικών πλοίων και αντιστοίχως οι πλοικτήται τούτων, καταβάλλουν τακτικάς μηνιαίας εισφοράς ως ακολούθως:
α) των πλοίων τα οποία έχουν ολικήν χωρητικότητα μέχρι και 25 κόρων οοι μεν ναυτικοί πέντε επι τοις εκατόν (5%) τεπι του μηνιαίου μισθού των, οι δε πλοιοκτήται εξ επι τοις εκατόν (6%) επί του ως άνω μισθού,
β) των πλοίων τα οποία έχουν ολικήν χωρητικότητα ανωτέραν των 25 κόρων μέχρι 1.500 οι μεν ναυτικοί οκτώ επι τοις εκατόν (8%) επι του μηνιαίου μισθού των, οι δε πλοικτήται δέκα επι τοις εκατόν (10%) επι του ως άνω μισθού.
γ) Πάντων των πλοίων τα οποία έχουν ολικήν χωρητικότητα ανωτέραν των 1.500 κόρων οι μεν ναυτικοί οκτώ επιτοίςεκατόν (8%) επι του μηνιαίου μισθού των, οι δε πλοικτήται ένδεκα επι τοις εκατόν (11%) επι του ως άνω μισθού. Οι πλοιοκτήται υποχρεούται εις την καταβολήν προς το ΝΑΤ της ιδίας αυτών εισφοράς ως και τςη εισφοράς των ναυτικών δια το σύνολον της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος του πλοίου, δι`ολον τον χρόνον της ισχύος του ναυτολογίου, και τους επι πλέον αυτής Ελληνας ναυτικούς δι` όσον χρόνον ούτοι είναι ναυτολογημένοι επι του πλοίου, καταργουμένων των οικονομικών κυρώσεων, λόγω ελλιπούς συνθέσεως πληρώματος. Εν περιπτώσει αργίας του πλοίου, ήτις θεωρείται υπάρχουσα μόνον δια τον υπολογισμόν των προς το Ν.Α.Τ. εισφορών όταν το πλοίονδιατηρήολιγώτερον του ενός τετάρτου της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος προκειμένου περί λιμένων της αλλοδαπής ή του εντός τρίτου της οργανικής συνθέσεως του πληρώματος προκειμένου περί Ελληνικών λιμένων, αι προςσ το Ν.Α.Τ. εισφοραί υπολογίζεται επι του ναυτολογημένου μόνον πληρώματος δι` όσον χρόνον διαρκεί δι` έκαστον ναυτικόν η σύμβασις ναυτολογήσεως αυτού. Δια την εν γένει καταβολήν προς το ΝΑΤ των ανωτέρω οφειλομένων ή βεβαιουμένων εισφορών ευθύνονται αλληλεγγύως μη χωρούσης της ενστάσεως διζήσεως άπαντες οι εν παραγράφω 6 του Ν.Δ. 87/1969 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των Ν. 3170/1955 και 4502/1966” αναφερόμενοι υπόχρεοι.
7. Εις καταβολήν της εν παραγρ.1 εισφοράς υπόκεινται και οι επι Ελληνικών πλοίων εχόντων συγκεκροτημένον πλήρωμα εργαζόμενοι Ελληνες μη υπογεγραμμένοι ναυτικοί εφ`όσον τυγχάνουν ναυτολογημένοι και καταλαμβάνουν θέσιν οργανικής συνθέσεως του πληρώματος. 11. Δι`αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΑΤ, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να αυξομοιούται αι εν εδαφίοις α` και β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισφοραί και να καθορίζωνται άλλως η κλίμαξ χωρητικότητος και αι κατηγορίαι των πλοίων δια τα εξ αυτών ολικής χωρητικότητος μέχρι 1.500 κόρων.

2. Εν τέλει του άρθρου 18 του Ν. 3170/1955 προστίθεται παράγραφος 12 έχουσα ως ακολούθως:
“12. Δια τον υπολογισμόν των υπερ ΝΑΤ εισφορών πλοικτήτου και ναυτικού της παρ. 1 και την είσπραξιν αυτών επιτρέπεται όπως δι`αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΑΤ εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκφράζονται εις ποσοστά τα επι του μισθού επιδόματα ή δώρα περί ων το άρθρον 16 του Ν.δ. 152/1974 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της “περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) νομοθεσίας, ανεξαρτήτως του διανυομένου εκάστοτε χρόνου εργασίας των ναυτικών επι του πλοίου”.

Άρθρον 2
Το άρθρον 1 του Ν.Δ. 152/1974 “περί τροποποιήσεωες και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της “περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), νομοθεσίας”, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Άρθρον 1.
ΔιοικητικόνΣυμβούλιον
“1. Το ΝΑΤ διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτουμένουδι`αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελουμένου εκ του Προέδρου και δέκα μελών.
2. Ως μέλη ορίζονται:
α) Εις ειδικός περί τ`ασφαλιστικά.
β) Εις ανώτερος υπάλληλος της Τραπέζης της Ελλάδος οριζόμενος υπό της διοικήσεως αυτής.
γ) Τέσσαρεςεφοπλισταί εξ ων τρεις των πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 3.000 κόρων , του ενος τούτων συγχρόνως εκπροσωπούντος και τ`αντίστοιχαπλοια ολικής χωρητικότητος μέχρι 3.000 κόρων και εις των επιβατηγών πλοίων.
δ) Τέσσαρες ναυτικοί εξ ων τρεις εν ενεργεία (δυο εξ αξιωματικών και εις εκ των κατωτέρων πληρωμάτων) και εις συνταξιούχους.
3. Ο εκ των μελών ειδικός περί τ`ασφαλιστικά επιλέγεται ελευθέρως υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας τα δε υπό στοιχεία γ` και δ` της προηγουμένης παραγράφου μέλη επιλέγονται υπο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκ τριπλασίου αριθμού εφοπλιστών, ναυτικών και συνταξιούχων του ΝΑΤ υποδεικνυομένων υπό των οικείων και κατά την κρίσιν του Υπουργού μάλλον αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων αυτών. Οι υπό της Οργανώσεως των εφοπλιστών προτεινόμενοι προς εκλογήν του εκ τούτων μέλους του εκπροσωπούντος συγχρόνως και τα πλοία ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος μέχρι 3.000 κόρων, υποδεικνύονται υπο της Οργανώσεως ταύτης κατόπιν συνεννοήσεως μετά της Οργανώσεως της, κατά την κρίσιν του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μάλλον αντιπροσωπευτικής των πλοίων, της εν λόγω κατηγορίας. Εν περιπτώσει παραλείψεως υποδείξεως παρά των οικείων οργανώσεων εντός είκοσιν ημερών αφ` ης ζητηθούν παρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ούτος δύναται να προβή εις τον διορισμόν των ως άνω μελών κατ`ελευθέρανεκλογήν.
4. Του Προέδρου και εκάστου των μελών του Δ.Σ. ορίζονται αναπληρωταί, κεκτημένοι τας ιδιότητας του αναπληρουμένου. 5. Δεν διορίζεται ούτε δύναται ν`αποτελή μέλος του Δ.Σ.:
α) Ο μη συμπληρώσας το 25ον έτος της ηλικίας του.
β) Ο ανίκανος ν`αναλάβη ή να διατηρή δημόσιον λειτούργημα.
γ) Ο μη έχων ή παύσας να έχη οριστικώς την ιδιότητα υφ` ην διωρίσθη.
δ) Ο ναυτικός ο μη κεκτημένος πενταετή υπηρεσίανεπι πλοίου. Δια τους ανωτέρω λόγους τα μέλη του Δ.Σ./ κηρύσσονται έκπτωτα δι`αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
6. Τα εις αντικατάστασιν εκπιπτόντων, αποβιούντων ή οπωσδήποτε αποχωρούντων διοριζόμενα μέλη, διορίζονται δια τον υπόλοιπονχρόνον της θητείας των εκπεσάντων ή αποβιωσάντων ή αποχωρησάντων μελών.
7. Εν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως, απωλείας της ιδιότητος υφ` ην διωρίσθη ή εκπτώσεως μέλους τινός, τακτικού ή αναπληρωματικού το Δ.Σ, νομίμως συνεδριάζει δια των υπολοίπων μελών τακτικών ή αναπληρωματικών, τηρουμένων όμως των περί απαρτίας διατάξεων.
8. Πάντα τα μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωταί τούτων διορίζονται επιτριειτή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι του διορισμού ή εκλογής των αντικαταστατών αυτών ουχί όμως πέραν του τριμήνου από της λήξεως της θητείας των. Εφοπλισταί και ναυτικοί διατελούντες απο της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και εφεξής μέλη του Δ.Σ. επι δύο συνεχεία πλήρεις θητείας δεν δύναται να ορίζωνται δια την αμέσως επομένην θητεία ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη αυτού.
9. Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί επιβαθμώ τουλάχιστον 8ω μόνιμος υπάλληλος του ΝΑΤ οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του δια πράξεως του Προέδρου του Δ.Σ.
10. Εν περιπτώσει σοβαράς παραβάσεως των καθηκόντων του υπο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται τούτο ν`απαλλάσσεται αυτών κατόπιν αποφάσεωεςτουυΥπουργο Εμπορικής Ναυτιλίας μετ` εισηγήσιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως παράβασις θεωρείται και η μη προσέλευσις άνευ αποχρώντος λόγου εις τέσσαρας εν συνεχεία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων του Προέδρου και εξ τουλάχιστον μελών εν οις δέον να περιλαμβάνωνται εις εκ των εφοπλιστών της φορτηγού Ναυτιλίας και εις των ναυτικών. Εν ισοψηφία υπερισχύει η γνώμη υπερ ης εδόθη η ψήφος του Προέδρου.
12. Περί των συζητήσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, μερίμνη του Γραμματέως, υπογραφόμενα, υπό του Προέδρου των παρισταμέων μελών, του επιτρόπου και του Γραμματέως.
13. Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συμμετέχει και ο Διευθυντής του ΝΑΤ άνευ ψήφου ως υπεύθυνος γενικός εισηγητής των εισαγομένων προς συζήτησιν θεμάτων της γνώμης του σημειουμένης εις τα πρακτικά τα οποία υπογράφει και ούτος.
14. Το Δ.Σ. δύναται ν` αναθέσημετ`έγκρισιν του Υπουργού εις ειδικάςεπιτροπάς ή ειδικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα ή ειδικούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Οργανισμούς την έρευνανμελέτην και εισήγησινεπι συγκεκριμένων θεμάτων του ΝΑΤ, γενικών ή ειδικών της αμοιβής αυτών καθοριζομένης δι`αποφάσεως του Δ.Σ. εγκρινομένηςυπο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας”.

Άρθρον 3

1. α) Εις απογεγραμμένους ναυτικούς αποστερηθέντας του δικαιώματος προς ναυτολόγησινεπι Ελληνικών πλοίων κατά την από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικήνπερίοδον λόγω αντιθέσεως των προς την από 21.4.1967 δημιουργηθείσανκατάστασιν αναγνωρίζεται, υπο τας προϋποθέσεις, των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, θαλασσία υπηρεσία υπολογιζόμενη εις τα δύο τρίτα του χρόνου,αφ`ηςεξεδόθη μετά ην 21.4.1967 και καθ`όσον διήρκεσε εν ισχύι η απαγορεύουσα την ναυτολόγησιν διοικητική πράξις.
β) Ο κατά την ως άνω περίοδον και δια τους αυτούς λόγους χρόνος ο διανυθείς υπό εκτόπισιν ή φυλάκισιν ή καθ`ον ναυτικός ημποδίσθη εις την μέχρι λήξεως της κανονικής θητείας του συνέχισιν των αρξαμένων καθηκόντων του ως αιρετού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ναυτικού σωματείου ασφαλιζομένου υπό την ιδιότητα αυτήν εις ΝΑΤ υπολογίζεται ως θαλασσία υπηρεσία εις το ακέραιον.

2. Η εν παραγράφω 1 υπηρεσία αναγνωρίζεται εφ`οσον :
α) Δεν υπολογίζεται ο χρόνος αυτής ως συντάξιμος ένεκα ετέρας αιτίας υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή ετέρου Ασφαλιστικού Φορέως.
β) Ο ναυτικός κέκτηνταιθαλασσίας υπηρεσίας επι πλοίου ενός τουλάχιστον έτους, εξ ης εξάμηνον τουλάχιστον κατά τα τελευταία προ της απαγορεύσεως της ναυτολογήσεως δυο έτη, εκτός εάν εκωλύθη εις την απόκτησιξν της 6μήνου θαλασσίας εργασίας λόγω στρατεύσεως. Ειδικώς εν προκειμένω ως θαλασσίαεργασία καλύπτουσα την 6μηνον υπηρεσίαν θεωρείται και η διανυθείσα υπό την ιδιότητα αιρετού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, ναυτικού σωματείου ασφαλιζομένουυπο την ιδιότητα ταύτην εις ΝΑΤ.
γ) Η απαγόρευσις ναυτολογήσεως δεν οφείλεται εις ποινήνεπιβληθείσαν υπό Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Ν. Δεν θεωρούνται ως πειθαρχικαίποιναί και διαγράφονται από το μητρώνον αι επιβληθείσαι με αιτιολογικόν την αντίθεσιν του τιμωρηθέντος προς το καθεστώς της 21.4.1967.

3. α) Η κατά την παραγρ. 1 υπηρεσία δύναται δ` εξαγοράς να καταστήπραγματικη ναυτική υπηρεσία τόσον δια την συνταξιοδότησιν εκ του ΝΑΤ όσον και δια τας υπό των ΤΠΕΝ καταβαλλομένας παροχάςεπι τη αιτήσει των δικαιούχων εξαγοράς, δια της καταβολής του ημισέως των υπερ ΝΑΤ και των παρ` αυτώ λογαριασμών και κεφαλαίων και του συνόλου των υπερ ΤΠΕΝ εισφορών ναυτικών και πλοιοκτητών των ισχυουσών κατά την χρονολογίαν πραγματώσεως της εν λόγω υπηρεσίας, επί του κατά την αύτήνχρονολογίαν ισχύοντος αντιστοίχου μισθολογίου της ανωτέρας κατά βαθμόν, προ της απαγορεύσεως, ναυτολογήσεως του ναυτικού. Επιτρέπεται η καταβολή του ποσού εξαγοράς μέχρις είκοσι μηνιαίας δόσεις, ως και δια της κρατήσεως εκάστης δόσεως εκ της απονεμηθήσομένης ή απονεμηθείσης συντάξεως. Απαλλάσσονται της καταβολής εισφορών οι αναγνωρίζοντεςυπηρεσίαν κατά την παραγρ. 1β.
β) Η αναγνωριζομένη υπηρεσία κατά το παρόν άρθρον, δεν λαμβάνεται υπ`όψινδι`απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

4. α) Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου αναγομένη εις την αναγνώρισιν της υπηρεσίας ιδία δε εις τα δικαιούμενα προς εξαγοράν της υπηρεσίας πρόσωπα, τα απαιτούμενα δικαιλογητικά, το ύψος των εισφορών κατά βαθμόν, ειδικότητα, μισθολόγιον, και χρονολογίαν εξαγοράς, την επιστροφήν των λαβόντωνεφΆπαξ και αιτουμένων αναγνώρισιν και εξαγοράν της υπηρεσίας του παρόντος, καθορισθήσεταιδι`αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ, εγκρινομένης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ, εγκρινομένηςυπο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εκδιδομένης εντός 3 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
β) Το δικαίωμα προς υποβολήν της σχετικής αιτήσεως δια την αναγνώρισιν της υπηρεσίας παραγράφεται μετά εν έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρον 4

1. Αι περί ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ δεν έχουν εφαρμογήν εις τους ησφαλισμένους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, δι` ους εφαρμόζονται αποκλειστικώς και μόνον αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις της περί ΝΑΤ νομοθεσίας. Η παρούσα διάταξις ισχύει και επι εκκρεμών περιπτώσεων, δι` ας δεν έχει εκδοθή αμετάκλητος δικαστική απόφασις, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρον 5
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται αν κωδικοποιηθώσιν εις ενιαίονκείμενον Νόμου φέροντος τον αριθμόν 3170 άπασαι αι κείμεναι διατάξεις Νόμων αι αφορώσαι το ΝαυτικόνΑπομαχικόνΤαμείον. Κατά την κωδικοποιήσιν ταύτην, επιτρέπεται νέα αρίθμησις των άρθρων διάφορος κατάταξις των παραγράφων και εδαφίων αυτών σχηματισμός νεών άρθρων εκ τμημάτων υπαρχόντων και εν γένει πάσα διαρρύθμισις των ισχουσών διατάξεων περί ΝΑΤ σκοπούσα την διευκόλυνσιν και διασαφήνισιν της κωδικοποιήσεως, άνευ όμως αλλοιώσεως της εννοίας του κειμένου αυτών.

Άρθρον 6

1.Εν τέλει της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν./ 318/1976 “περί συστάσεως οργανικών θέσεων του επιστημονικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναύτου” Φ.Ε.Κ. 111 Α`/1976) προστίθενται εδάφια (δ) και (ε) έχοντα ως ακολούθως:
“δ) Να μη κατέχη δια διορισμού ετέραν θέσιναπαγορευομένην εις δημοσίους υπαλλήλος συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν. 1811/1951 “περί Κώδικος καταστάσεως δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων” ούτε να συνταξιοδοτήται εξ ιδίας υπηρεσίας εις τοιαύτην θέσιν.
ε) Να κριθή υπο ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκφράζοντος σύμφωνονγνώμην δια τον διορισμόν αυτού”.

2. Η εφαρμογή των περί ων η προηγουμένη παράγραφος εδαφίων ανατρέχει εις την έναρξιν της ισχύος του Ν. 318/1976.

3. Η προθεσμία του εδαφίου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ως άνω Ν. 318/1976 περί υποβολής αιτήσεως προς μονιμοποιήσινυπο του επισυμβάσει προσωπικού παρατείνεται επιδίμηνον από της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Άρθρον 7
Δια την απονομήν και μόνον παροχής κατά τας διατάξεις της περί ΝΑΤ Νομοθεσίας, ως μέλη συγκεκροτουμένου πληρώματος θεωρούνται και τα πρόσωπα περί ων αι διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. Ιβ και Ιε του Νόμου 3170/1955.

Άρθρον 8
Καταργούμεναι και μεταβατικαί διατάξεις.

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται πάσα διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις αυτού ή αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπ`αυτού.

2. Η λειτουργία του κατά τας αντικαθισταμένας διατάξεις συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΤ παρατείνεται μέχρι της συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρον 9
Ισχύς του Νόμου.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 25 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ