Νόμος 371 ΦΕΚ Α΄167/1.7.1976
Περί κυρώσεως της από 3ης Μαρτίου 1976 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εν Αθήναις εδρευούσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “Λάρκο-Ανώνυμος Ελληνική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία Λαρύμνης”, “περί παραχωρήσεως διά μισθωτικής σχέσεως της εκμεταλλεύσεως των σιδηρονικελιούχων μεταλλείων της περιφερείας Λαρύμνης”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 25 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ