Νόμος 370 ΦΕΚ Α΄164/29.6.1976
Περί καταργήσεως του εδαφίου δύο (2) της περιπτώσεως α` του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 142/1974 “περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων Εθνικής Αμύνης, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίων `Εργων και Δημοσίας Τάξεως”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Το εδάφιον δύο (2) της περιπτώσεως α` του άρθρου 1 του Π.Διατάγματος 142/1974 καταργείται και επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Ν.Δ. 721/1970 `περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων”, ως αύται ισχύον προ της, δια του προμνησθέντος Π.Δ/τος, τροποποιήσεως των και δι`ων μόνον ρυθμίζονται εφεξής τα συναφή θέματα.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ