Νόμος 369 ΦΕΚ Α΄164/29.6.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 496/1974 “περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου” ως ετροποποιήθημεταγενεστέρως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Αντί των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 496/1974 τίθενται νέαι παράγραφοι 2, 3 και 4, έχουσαι ως ακολούθως:
“2. Εφ`όσον, άμα τη ενάρξει του οικονομικού έτους, δεν έχει εγκριθή ο προϋπολογισμός υπό των αρμοδίων, η εκτέλεσις αυτού, κατά το πρώτον εξάμηνον του έτους τούτου, ενεργείται μέχρι ποσοστού 50% των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του λήξαντος οικονομικού έτους.
3. Δι` αποφάσεων των αρμοδίων προς έγκρισιν του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων οργάνων, μετά ητιολογημένηνπρότασιν του διοικούντος αυτά συλλογικού οργάνου, επιτρέπεται, όπως το κατά την προηγουμένηνπαράγραφονπσοσοστόν αυξάνεται μέχρι του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους. Δι`ομοίων αποφάσεων, επιτρέπεται η είσπραξις εσόδων και η πραγματοποίησις εξόδων, μη εγγεγραμμένων εις τον προϋπολογισμόν του προηγουμένου οικονομικού έτους, κατά τα, δια των αποφάσεων τούτων, ειδικώτερον οριζόμενα.
4. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί δαπανών, των οποίων η πληρωμή είναι υποχρεωτική εκ διατάξεως νόμου, ή δικαστικής αποφάσεως ή συμβάσεως συναφθείσης κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, επιτρέπεται επιφυλασσομένης και της εφαρμογής των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου όπως αύται πραγματοποιούνται μέχρι του συνόλου των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους, δι` αποφάσεως του διοικούντος ταύτα συλλογικού οργάνου”.

Άρθρον 2
Αι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 469/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“4. Τα έσοδα εισπράττονται κατά την διαδικασία εισπράξεως των δημοσίων έσοδων. Κατ` εξαίρεσιν επιτρέπεται όπως, δια κοινών αποφάσεων του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένων μετά ητιολογημένηνγνώμην της κατά το άρθρον 59 του παρόντος Επιτροπή και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζεται ειδική διαδικασία εισπράξεως εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. Μέχρις εκδόσεως των αποφάσεων τούτων κείμεναι ειδικαί διατάξεως περί της διαδικασίας εισπράξεως εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ. διατηρούνται εν ισχύι.
5. Αι προσαυξήσεις λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής οφειλών προς το νομικόνπρόσωπονδιέποντο υπό των, δια το δημόσιον ισχυουσών, διατάξεων, αναλόγως, εφαρμοζομένων. Κείμεναι ειδικαί διατάξεις Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπουσαιμεγαλυτέρανπροσαύξησιν διατηρούνται εν ισχύι”.

Άρθρον 3
Το άρθρον 6 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίσταται ως έπεται:
“Άρθρον 6
Αποδεικτικά Εισπράξεως.
1. Τα επί της εισρπάξεως των εσόδων αρμόδια όργανα εκδίδουν, δια πάσαν είσπραξιν, αποδεικτικόν εισπράξεως, ο τύπος του οποίου ορίζεται δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η είσπραξις θεωρείται ως μη γενομένη, εάν δεν εξεδόθη το κατά τον κεκανονισμένον τύπον αποδεικτικόν εισπράξεως. Αποδεικτικά εισπράξεως άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, εφ`όσον εξ ειδικών λόγων δεν ήθελενορισθή άλλως δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, υπογράφονται και υπό του καταθέτου όπως υπογράψη το αποδεικτικόν εισπράξεως τούτο επι του αποδεικτικού και αναφέρει περί τούτου εγγράφως εις την Υπηρεσίαν. Δι`αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το ανωτέρω ποσόν δύναται να αναπροσαρμόζηται.
2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, των οποίων η είσπραξις των εσόδων ενεργείται, κατά τας κειμένας διατάξεις, δια των Δημοσίων Ταμείων, Τραπεζών, ετέρων Πιστωτικών Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων ή ετέρων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποδεικτικόν πληρωμής δια τον καταβάλλοντα αποτελεί ο καθωρισμένος τίτλος δια τον ενεργήσαντα την εισπράξιν. Αι εισπράξεις αύται του ενεργήσαντα την είσπραξιν. Αι εισπράξεις αύται του Ν.Π.Δ.Δ. καταχωρίζονται ως έσοδα αυτού εν τοις βιβλίοις, βάσει των εγγράφων αναγγελιών του ενεργήσαντος την είσπραξιν”.

Άρθρον 4

1. Αι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 496/1974 αντικαθίστανται ως έπεται:
“4. Εφ`όσον, κατά τας κειμένας περί του νομικού προσώπου διατάξεις, η υπηρεσία αυτού διεξάγεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου ή ετέρου Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται, όπως καθήκοντα οργάνων του νομικού προσώπου, εκ των προβλεπομένων υπό του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος και των κατ` εξουσιοδότησιν αυτού εκδιδομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών διοικητικών πράξεων, ανατίθενται, δ` αποφάσεως του διοικούντος αυτό συλλογικού οργάνου, εις τους ανωτέρω υπαλλήλους, τη εγκρίσει της προϊσταμένης αυτών Αρχής. 5. Δι`αποφάσεων του Νομάρχου εις την περιφέρειαν του οποίου εδρεύει το νομικόνπρόσωπον, επιτρέπεται όπως, εφ`όσον δεν υπηρετεί παρ`αυτώ, δι` οιονδήποτε λόγον, τακτικός υπάλληλος τούτου ή μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή ετέρου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τα προβλεπόμενα εν τη προηγουμένη παραγράφω, τα εν αυτή καθήκοντα ανατίθενται εις μονίμους δημοσίους υπαλλήλους ή μονίμους υπαλλήλους ετέρου Ν.Π.Δ.Δ. εκ των υπηρετούντων εν τη περιφερεία του Νομού”.

2. Αι παράγραφοι 3 και 8 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 496/1974 αντικαθίστανται ως έπεται:
“3. Διορισμοί, εντάξεις, μετατάξεις και προαγωγαί πάσης φύσεως προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. ενεργούνται, κατόπιν προηγουμένης εγγράφου βεβαιώσεως του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί υπάρξεως της απαιτουμένης πιστώσεως, προς αντιμετώπισιν της δαπάνης δια δωδεκάμηνον τουλάχιστον χρονικόν διάστημα, κατά τα ορισθησόμενα δια των εν παρ. 6 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων Προεδρικών Διαταγμάτων. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, δια τα οποία ήθελε ανατεθή εις υφισταμένηνΥπηρεσίαν Εντελλομένων Εξόδων η εκκαθάρισις και εντολή πληρωμής δαπανών αυτών, βάσει του άρθρου 14 του παρόντος, η κατά το προηγούμενον εδάφιον βεβαίωσις παρέχεται υπό των Υπηρεσιών τούτων. Οι κατά παράβασιν των εις την παρούσανπαράγραφονοριζομένων ενεργούμενοι διορισμοί, εντάξεις, μετατάξεις και προαγωγαί είναι άκυροι.
8. Εις όλωςεξαιρετικάς περιπτώσεις, επιτρέπεται, όπως δι` ητιολογημένων αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, ωρισμέναιδαπάναιπεριοριστικώς αναφερόμεναι, πληρώνωνται δι` ετέρων τίτλων πληρωμής. Δια των αυτών αποφάσεων ορίζονται ο εκκαθαριστής, η ευθύνη αυτού και του ανοικείωςλαβόντος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τύπος του τίτλου πληρωμής, ο τρόπος της εξοφλήσεως, τα του καταλογισμού πληρωμής μη νομίμου δαπάνης και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου”.

Άρθρον 5
Εις το άρθρον 15 του Ν.Δ. 496/1974, προστίθενται παράγραφος 4, έχουσαι ως ακολούθως:
“4. Αι διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.Δ. 321/1969 “περί Κώδικος δημοσίου Λογιστικού”, ως και κείμεναι ειδικαί διατάξεις δια των οποίων προβλέπεται η είσπραξις εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. υπο ετέρων οργάνων, διατηρούνται εν ισχύι”.

Άρθρον 6
Αι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“1. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται επ`ονόματι μονίμων υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., κατ` εξαιρέσιν δε και επ`ονόματι μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή μονίμων υπαλλήλων ετέρων Ν.Π.Δ.Δ., μετ` έγκρισιν του προϊσταμένου της Υπηρεσίας εις ην ανήκουν ούτοι. Επίσης επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, επ`ονόματι των Τραπεζών Ελλάδος και Αγροτικής. Εν τη περιπτώσει ταύτη δύναται να ορίζηται δεύτερος υπόλογος, κατά τα εν τω πρώτω εδαφίω της παρούσης παραγράφου οριζόμενα. Εξαιρειτικώς επιτρέπεται η έκδοσις ενταλμάτων προπληρωμής επ`ονόματι συνταξιούχων των νομικών προσώπων ή μελών των οικογενεικών των εις την αλλοδαπήν, υπό την προϋποθέσιν ότι δικαιούνται τοιαύτης νοσηλείας δαπάναις του Ν.Π.Δ.Δ.
5. Δι`αποφάσεων του κυρίου ή δευτερεύοντος διατάκτου, ορίζονται ο υπόλογος διαχειριστής του ποσού του εντάλματος και η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού, μη δυναμένη να ορισθή πέραν του ενός μηνός από της λήξεως του οικονομικού έτους, καθ` ο εξεδόθη το χρηματικόν ένταλμα προπληρωμής και προκειμένου περί των ενταλμάτων των οποίων επιτρέπεται η έκδοσις μέχρι λήξεως του οικονομικού έτους, ουχί πέραν του τετραμήνου. Επί ενταλμάτων προπληρωμής αναφερομένων εις το αυτό έργον, προμήθειαν ή εργασίαν, των οποίων τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν κατ` ένταλμα, επιτρέπεται, όπως, δι`αποφάσεως του εν τω προηγουμένω εδαφίω οργάνου, παρατείνεται η προθεσμία αποδόσεως λογαρισμού μέχρι της λήξεως της τασσομένης δια τον τελευταίονχρηματικόν ένταλμα προθεσμίας. Δια των αυτών αποφάσεων δύναται να επιτραπή η συναπόδοσις λογαριασμού διΆπαντα τα επ`ονόματι του αυτού υπολόγου εκδιδόμενα δια το αυτόν έργον, προμήθειαν ή εργασίαν, χρηματικά εντάλματα”.

Άρθρον 7
Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίσταται ως έπεται:
“2. Αι πάσης φύσεως πληρωμαί των Ν.Π.Δ.Δ. ενεργούνται δι`επιταγών εκδιδομένων υπ`αυτών, απαραιτήτως, βάσει των υπό του άρθρου 13 του παρόντος προβλεπομένων τίτλων πληρωμής και επι της κατά το άρθρον 15 του παρόντος ασκούσης την ταμιακήνδιαχείρισιν του Ν.Π.Δ.Δ. Τραπέζης ή Πιστωτικού Οργανισμού. Αι επιταγαί εκδίδονται εις διατάγην του δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος ή ετέρου τίτλου πληρωμής. Κατ` εξαίρεσιν, επιτρέπεται η έκδοσις επιταγών εις διαταγήν Τραπέζης ή Πιστωτικού Οργανισμού εις περιπτώσεις πληρωμής δικαιούχων διαμενόντων εκτός τη έδρας του Ν.Π.Δ.Δ., Ωσαύτως των Ν.Π.Δ.Δ. και δι`εντολής μεταφοράς, τη μεσολαβήσει της Τραπέζης της ασκούσης την ταμιακήνδιαχείρισιν του νομικού προσώπου, εις πίστωσιντρεχουμένων λογαριασμών των δικαιούχων, τηρουμένων είτε παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος, είτε παρ` ετέρα Ελληνική Τραπέζη, συμμετεχούση εις το παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λειτουργούν Συμψηφιστικών Γραφείον, κατά τα οριζόμενα δι`αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”.

Άρθρον 8
Το άρθρον 22 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
Άρθρον 22.
Αντικατάστασις απολεσθέντων αποδεικτικών εισπράξεως και τίτλων πληρωμής.
Εν περιπτώσειαπωλείας αποδεικτικών εισπράξεως ή τίτλων πληρωμής, εκδίδονται αντίγραφα αυτών κατόπιν διαπιστώσεως, προκειμένου μεν περί αποδεικτικών εισπράξεως, της εισαγωγής υπερ του Ν.Π.Δ.Δ. του δι`αυτών εισπραχθέντος ποσού, προκειμένου δε περί τίτλων πληρωμής, της μη εξοφλήσεως των. Τα περί ων το παρόν άρθρον αντίγραφα εκδίδονται τη προτάσει του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ., συλλογικού οργάνου μετ` έγκρισιν της ασκούσης την εποπτείαν και εγκρινούσης τον προϋπολογισμόνούτου δημοσίας αρχής”.

Άρθρον 9
Το άρθρον 24 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“Άρθρον 24
Λογαριασμοί και Λογιστικόν Σύστημα.
1. Οι λογαριασμοί των Ν.Π.Δ.Δ. διακρίνονται εις τους απεικονίζοντας την εκτέλεσιν του προϋπολογισμού τούτων και εις τους εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς, απεικονίζοντας την λοιπήνχρηματικήνδιαχείρισιν.
2. Αι εν τοις βιβλίοιςεγγραφαί ενεργούνται προκειμένου μεν περί ταμειακών εγγραφών, βάσει των οικείων τίτλων εισπράξεως και πληρωμής, προκειμένου δε περί μη ταμιακών εν γένει εγγραφών, βάσει δικαιολογητικών, καθοριζομένων δια των κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου κανονισμών.
3. Υπό της οικονομικής υπηρεσίας των Ν.Π.Δ.Δ. τηρούνται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα λογιστικά βιβλία:
α) ημερολόγιον και
β) βιβλίον ταμείου ή, εφ` όσον η ταμιακή διαχείρισις ασκείται υπό Τραπέζης ή Πιστωτικού Οργανισμού, βιβλίον επιταγών και εντολών μεταφοράς.
4. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω λογιστικά βιβλία, αριθμούμενα, θεωρούνται κατά φύλλονδι`ύπογραφήςτουυ προέδρου του διοικούντος του Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου, συντάσσεται δε επί της τελευταίας σελίδας των βιβλίων πράξις του αυτού οργάνου περί του συνολικού αριθμού των σελίδων ή φύλλων εκάστου τούτων. Δι`αποφάσεων του αυτού συλλογικού οργάνυ επιτρέπεται, όπως ορίζεται ως αρμόδιον δια την ανωτέρω θεώρησιν μέλος αυτού.
5. Τα βιβλία αποδεικτικών εισπράξεως εν γένει, θεωρούμενα κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, παραδίδονται εις τους διαχειριστάς, υπό της οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. επί αποδείξει.
6. Δια Κανονισμών Ταμιακής και Λογιστικής Υπηρεσίας, καταρτιζομένωνυπο του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου και εγκρινομένων δια κοινών αποφάσεων του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δυναμένων να τροποποιούνται κατά την αυτήν διαδικασίαν, ορίζονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας εκάστου Ν.Π.Δ.Δ. ή κατηγορίας τούτων και ιδία:
α) Η διάρθωσις της οικονομικής υπηρεσίας και τα καθήκοντα του προσωπικού αυτής,
β) το τηρούμενονλογιστικόν σύστημα, γ) τα, πέραν των εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου οριζομένων, τηρούμενα υποχρεωτικά και βοηθητικά λογιστικά βιβλία, ως καιτα της αριθμήσεως και θεωρήσεως αυτών, και δ) τα της συστάσεως και λειτουργίας των εκτός προϋπολογισμού τηρουμένων, κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου λογαριασμών”.

Άρθρον 10
Αι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 25 του Ν.Δ. 469/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“1. Επιτρέπεται, όπως, δια κοινών αποφάσεων του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συνιστώνται πάγιαιπροκαταβολαί εις λειτουργούντα υπό ειδικάςσυνθήκας Ν.Π.Δ.Δ. Δι`ομοίων αποφάσεων καθορίζονται το ύψος της παγίας προκαταβολής και αι πιστώσεις, εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η εκ ταύτης πληρωμή δαπανών.
4. Αι κατά το παρόν άρθρονπροκαταβολαί χορηγούνται δια χρηματικών ενταλμάτων, εκδιδομένων υπό τα εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών “ΠάγιαιΠροκαταβολαί”. Ο τύπος των χρηματικών ενταλμάτων τούτων ορίζεται δι`αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”.

Άρθρον 11
Η περίπτωσις α` του άρθρου 29 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
α) Καταθέτουν απαραιτήτως τα εκ της παγίας προκαταβολής διαθέσιμα κεφάλαια εις την Τράπεζαν της Ελλάδος, ή, εν ελλείψει υποκαταστήματος ή πρακτορείου αυτής, εις άλλην Τράπεζαν ή ΠιστωτικόνΟργανισμόν, εν ελλείψει δε υποκαταστήματος και τούτων εις το δημόσιον Ταμείον”.

Άρθρον 12
Το άρθρον 30 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“Άρθρον 30
Κατάρτισις Απολογισμού και Ισολογισμού.
1. Τα Ν.Π.Δ.Δ. καταρτίζουν απολογισμόν εσόδων και εξόδων, περιλαμβανομένης εν αυτώ και της κινήσεως κεφαλαίων ως και ισολογισμόνχρηματικήν διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους εις τα αρμόδια δια την εγκρισιν του προϋπολογισμού των όργανα. Τα όργανα ταύτα, αφού διαπιστώσουν την εντός των εγκριθεισών πιστώσεων εκτέλεσιν του προϋπολογισμού, εγκρίνουν τον απολογισμόν ,μέχρι τέλους του αυτού έτους.
2. Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων εκάστου έτους απεικονίζει τα αποτελέσματα της εκτέλεσεως του προϋπολογισμού του αντιστοίχου έτους ειδικώτερον δε εμφανίζει,κατάστήλας και κατά την εν τω προϋπολογισμώτάξιν:
α) τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα,
β) τας γενομένας μεταγενεστέρως συμπληρώσεις και τροποποιήσες τούτων, γ) τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα,
δ) τα επί πλέον ή επί έλαττονπραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα και ε) το πλεόνασμα ή έλλειμμα.
3. Ο ισολογισμός χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει:
α) Τα τελικά υπόλοιπα των διαθεσίμων κεφαλαίων και του λογαριασμού ταμιακης διαχειρίσεως τα προκύψαντα εκ της εκτελέσεως των προϋπολογισμών των προηγουμένων ετών, μέχρι της ενάρξεως του έτους εις το οποίον αναφέρεται ο ισολογισμός,
β) την κατά παράτασινεκτέλεσιν του προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους, ως και την μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκτέλεσιν του προϋπολογισμού εις τον οποίον αναφέρεται ο ισολογισμός,
γ) την κίνησιν των εκτός προϋπολισμού λογαριασμών και
δ) το, κατά την 31ην Δεκεμβρίου του έτους εις το οποίον αναφέρεται ο ισολογισμός, νέον υπόλοιπον εκ των διαθεσίμων κεφαλαίων, του λογαριασμού ταμιακής διαχειρίσεως, ως και των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών. Εις τον ισολογισμόν επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών, ως και του τυχόν εις δικαιλογητικά χρηματικού υπολοίπου.
4. Δια των κατά την παράγραφον 6 του άρθρου 24 του παρόντος κανονισμού ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας, δύναται να καθορίζεται, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ. καταρτίζουν ισολογισμόν της εν γένει περιουσιακής καταστάσεως τούτων. Δια των αυτών κανονισμών, ρυθμίζονται τα της διενεργείας απογραφής των εν γένει περιουσιακών στοιχείων, αποτιμήσεως τούτων, αποσβέσεως των στοιχείων του ενεργητικού καταρτίσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ως και πάσα λεπτομέρεια σχετιζομένη με την κατάρτισιν του ισολογισμού περιουσιακής καταστάσεως.
5. Κείμεναι διατάξεις περί των Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίζουσαι τα εν τη προηγουμένη παραγράφω θέματα, εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρι της τροποποιήσεως των δια του υπό της αυτής παραγράφου προβλεπομένου Κανονισμού”.

Άρθρον 13
Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 496/1974 αντικαθίστανται ως έπεται:
“3. Πάσα έλλειψις υλικού καταλογίζεται εις χρήμα, βάσει της τρεχούσης κατά τον χρόνον του καταλογισμού τιμής αυτού, Η τιμή αήτηπροσδιορίζηται παρ` Επιτροπής συνιστωμένης υπό της ασκούσης την εποπτείανκ και εγκρινούσης τον προϋπολογισμόν του νομικού προσώπου δημοσίας αρχής. Εις ην περίπτωσιν η αξία του ελλείποντος υλικού εκτιμάται παρά του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου εις ποσόν κατώτερον των δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000), η τιμή προσδιορίζεται παρά τούτου. Το ποσόν τούτο δύναται να αναπροσαρμόζηται, δι`αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσειυομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 14

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“1. Πάσης συμβάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. συνεπαγομένης έσοδον ή δαπάνην του προϋπολογισμού αυτού, προηγείται η ενέργεια δημοσίου πλειδοτικού ή μειοδοτικού διαγωνισμού”.

2. Αντί της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 469/1974, ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 220/1974, τίθενται νέοι παράγραφοι 4 και 5, έχουσαι ως ακολούθως:
“4. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, ορίζονται, κατά τα λοιπά τα των προμηθειών, μισθώσσεων και εκμισθώσεων εν γένει αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ή αγαθών εν γένει τα της εκτελέσεως εργασιών και η διαιδικασία διεξαγωγής, τα δικαιώματα, αι υποχρεώσεις, η ευθύνη των μετεχόντων, ο τρόπος ελέγχου των παραλαμβανομένων ειδών ή εργασιών, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια. Μέχρις εκδόσεως των κατά το προηγούμενον Εδάφιον Προεδρικών Διαταγμάτων τα εν αυτώ διαλαμβανόμενα θέματα διέπονται υπό των δια το Δημόσιον ισχυουσών διατάξεων, αναλόγως εφαρμοζομένων.
5. Κείμεναι ειδικαί διατάξεις των Ν.Π.Δ.Δ., δι`ων ρυθμίζονται, κατά τρόπον διάφορον του παρόντος άρθρου, τα εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανόμενα θέματα, επιτρέπεται όπως διατηρούνται εν ισχύι, μετά τροποποιήσιν ή ου, δια Προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ληγούσης την 31ην Δεκεμβρίου 1977 προτάσει του Υπουργού Οικονομικών και μετά ητιολογημένηνγνώμην της κατά το άρθρον 59 του παρόντος Επιτροπής. Μέχρις εκδόσεως των εν τω προηγουμένω εδαφίω Προεδρικών Διαταγμάτων αι ως άνω ειδικαί διατάξεις των Ν.Π.Δ.Δ. δύναται να εφαρμόζωνται παραλλήλως προς τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα ως άνω Διατάγματα δύναται να καταργούνται κατά την διαδικασίαν εκδόσεως αυτών, εάν εκλείψουν οι λόγοι δι`ους ταύτα εξεδόθησαν”.

Άρθρον 15
Το άρθρον 56 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“Άρθρον 56
Εξαιρέσεις
1. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος
α) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και τα εξ αυτών εξαρτώμενα νομικά πρόσωπα και ιδρύματα και
β) τα κοινοφελή ιδρύματα και αι κοινωφελείς περιουσίαι, τα διεπόμενα υπό του Α.Ν. 2039/1939 “περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων “περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπερ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”.
2. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων μέχρι της 31ης Δεκεμβίου 1977, προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δύναται να εξαιρούνται εκ των διατάξεων του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, και έτερα Ν.Π.Δ.Δ. εφ`όσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τούτο. Τα ως άνω Διατάγματα επιτρέπεται όπως καταργούνται κατά την αυτήν διαδικασίαν, εάν εκλείψουν οι λόγοι δι`ουςεξεδόθησαν”.

Άρθρον 16
Το άρθρον 59 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“Άρθρον 59
Γνωμοδοτική Επιτροπή Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.
1. Συνιστάται παρά τω ΓενικώΛογιστηρίω του κράτους Γνωμοδοτική Επιτροπή Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. συντιθεμένη εκ των κάτωθι:
α) Ενος Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Προέδρου.
β) Του Γενικού Διευθυντού ή ενός Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
γ) Του παρά τω ΓενικώΛογιστηρίω του Κράτους Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναπληρουμένου υπό ετέρου Παρέδρου, οριζομένουυπο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου.
δ) Του Διευθυντού της Διευθύνσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. ε) Ενός ανωτέρου οικονομικού υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής ορίζεται εις εκ των, παρά τη Διευθύνσει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπηρετούντων Τμηματαρχών. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπαλλήλοςΑ`Κατηγορίας του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, μέχρι τουυ 6ου βαθμού.
2. Ο Προέδρος της Επιτροπής δύναται να καλή όπως παρίστανται εις τας συνεδριάσεις αυτής ως Εισηγηταί άνευ ψήφου, επί ειδικών θεμάτων, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και Κεντρικού Λογιστηρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως και ανώτερος υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.
3. Η συγκρότησις της ανωτέρω Επιτροπής ενεργείται δι`αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, δια της οποίας ορίζονται, μετά των αναπληρωτών των, ο Πρόεδρος, τα υπό στοιχεία (β) και (ε) μέλη, ο Εισηγητής και ο Γραμματεύς αυτής. Ο Προέδρος, μετά του αναπληρωτού του, ορίζεται μετά πρότασιν του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Η, κατά το παρόν άρθρον, Επιτροπή γνωμοδοτεί επί :
α) των, κατά τας διατάξεις του παρόντος εκδιδομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου και Κανονισμών αι
β) των αναφυομένων εκ της εφαρμογής των διατάξεων περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. ζητημάτων ή και άλλων συναφών θεμάτων, των παραπεμπομένων εις αυτήν παρά της Διευθύνσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Δι`αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα του τρόπου της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής, ως και πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια. Εις τον Προέδρον, τα μέλη, τους εισηγητάς και τον γραμματέα της Επιτροπή καταβάλλεται αμοιβή, καθοριζομένη δι`αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 176/1969 “περί καταβολής αμοιβ εις τους μετέχοντας Συμβουλίων και Επιτροπών”.

Άρθρον 17
Το άρθρον 60 του Ν.Δ. 496/1974, αντικαθίστανται ως έπεται:
“1. Πάσα προγενεστέρα γενική ή ειδική διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργείται. Εξαιρούνται της καταργήσεως, έστω και αν αντικεινται εις τας διατάξεις του παρόντος, κείμεναι διατάξεις αφορώσαι εις την ισχύν, επι των Ν.Π.Δ.Δ. της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, έργων δημοσίων επενδύσεων και της Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών.
2. Καταργούνται αι διατάξεις:
α) των άρθρων 99 και 101 του Ν.Δ. 321/1969 “περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού”,
β) του Β.Δ. 776/1972 “περί επεκτάσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 321/1969 “περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού επι των Ν.Π.Δ.Δ.”, γ) του Ν.Δ. 196/1973 “περί εγκρίσεως των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ.” και δ) του Ν.Δ. 754/1970 “περί πληρωμής δι`επιταγών των δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων, Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών, ων η διαχείρισις ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος”. Ομοίως καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταξις, προβλέπουσαι την έγκρισιν του Υπουργού των Οικονομικών δια τον διορισμόν προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ.”.

Άρθρον 18
Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών, επιτρέπεται η κωδικοποιήσις εις ενιαίονκείμενον νόμου των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974, ως ετροποποιήθημεταγενεστέρως και τροποποιείται δια του παρόντος, μεταβαλλομένης της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων”.

Άρθρον 19
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1977, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρων 14, 15, 16 και 18 αι οποίαι τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ