Νόμος 368 ΦΕΚ Α΄164/29.6.1976
Περί εφαρμογής των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.283/1976 και επί των συνταξιούχων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών ζητημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Αι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 283/1976 “περί αυξήσεως του μισθού των δικαστικών λειτουργών, των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών, και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου, χορηγήσεως επιδομάτων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”, έχουν εφαρμογήν από 1ης Ιουλίου 1976 και επί των συνταξιούχων του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρον 2

1. Δια την χορήγησιν εις τους πολιτικούς εν γένει συνταξιούχους του δημοσίου τους συνταξιούχους των Ο.Τ.Α. και τους συνταξιούχους των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της πέμπτης εκ 10% προσαυξήσεως, λόγω πολυετούς παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ, υπολογίζεται εις τον βαθμόν, τον οποίον εκέκτηντο ούτοι κατά την αποχώρησιν των εκ της υπηρεσίας, ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας, μετά την αφαίρεσιν του, κατά τας κειμένας κατά την δημοσίευσιν του Ν. 283/1976 διατάξεις, απαιτουμένου δια τον διορισμόν ή την μέχρι του βαθμού εξόδου εκ της υπηρεσίας προαγωγήν, εφαρμοζομένης, περαιτέρω, δια τον καθορισμόν του πλεονάζοντος χρόνου, κατ`αναλογίαν,
της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 807/71 “περί συμπληρώσεως των περί προσαυξήσεως επιδόματος ευδοκίμου παραμονής (τριετών) κειμένων διατάξεων.

Πολιτικοί εν γένει συνταξιούχοι, αποχωρήσαντες της υπηρεσίας προ της εφαρμογής των σχετικών νόμων, δι`ωνπροεβλέφθη η διάκρισις των υπαλλήλων εις τοιούτους Α`, Β`και Γ` κατηγορίας, θεωρούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος, ως ανήκοντες εις μιαν των κατηγοριών τούτων, αναλόγως των τυπικών των προσόντων. Εξαιρετικώς οι εκ τούτων επι βαθμοίς 2ω και 3ω ή τοις αντιστοίχοις αυτών, θεωρούνται ως ανήκοντες  ις την Α` Κατηγορίαν, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη των τυπικών προσόντων της κατηγορίας ταύτης.

Εφ`οσον κατά την διάρκειαν της ενεργού υπηρεσίας του ήδη συνταξιούχου ελήφθησαν υπ`όψιν, δια τον υπολογισμόν του πλεονάζοντος χρόνου προς χορήγησιν της προσαυξήσεως λόγω πολυετούς εν τω αυτώ βαθμώ
υπηρεσίας, έτεραι ευνοϊκώτεραι διατάξεις, αύται θα ληφθούν υπ`όψιν κατά τον υπολογισμόν του πλεονάζοντος χρόνου δια την χορήγησιν εις αυτόν και της προσαυξήσεως λόγω 5ης τριετίας, αποκλειομένης εν πάση περιπτώσειτης συγχρόνου εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.

2.Δια την χορήγησιν της εν λόγω προσαυξήσεως εις τους στρατιωτικούς συνταξιούχους εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 283/1976, λαμβανομένων υπ`οψιν δια τον υπολογισμόν του πλεονάζοντος χρόνου των κατά την δημοσίευσιν του νόμου τούτου ισχυουσών διατάξεων.Αι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω.

Δια την χορήγησιν του επιδόματος ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ εις τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος,ο μεν υπολογισμός του πλεονάζοντος χρόνου ενεργείται κατά τας διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 807/71 “περί συμπληρώσεως των περί προσαυξήσεως κλπ”, ως αύται επεξετάσθησαν εις τους στρατιωτικούς δια του άρθρου 3 του Ν.Δ. 279/1974 “περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 807/71”, ο δε καθορισμός της δικαωμένης προσαυξήσεως κατά τας διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 602/1962 “περί τροποποιήσεως των διατάξεων “περί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων κλπ”, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως και της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 283/76.

3. Αι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 279/1974 “περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 807/1971 “περί συμπληρώσεως των περί προσαυξήσεως επιδόματος ευδοκίμου παραμονής (τριετιών) κειμένων διατάξεων” δεν έχουν εφαρμογήν εν προκειμένω ουδέ επι των από της ισχύος του Ν. 283/1976 και εφ`εξής εξερχομένων της υπηρεσίας.

Άρθρον 3

1. Η κατ`εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων αύξησις της συντάξεως, ορίζεται πληρωτέα από 1ης Ιουλίου 1976, βάσει μεταβολής εκάστου συνταξιούχου, μη απαιτουμένης εκδόσεως πράξεως αναπροσαρμογής,
ουδέ υποβολής αιτήσεως εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Αι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του Α.Ν. 1854/1951 “περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων” δεν έχουν εφαρμογήνεν προκειμένω.

2. Κατά της αρνήσεως της Υπηρεσίας προς χορήγησιν της εν λόγω προσαύξησεως ασκούνται, προκειμένου μεν περί συντάξεων κανονιζομένωνπαρά της Υπηρεσίας συντάξεων του Γ.Λ.Κ. τα υπό του άρθρου 5 του Ν. 4448/1964 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας” προβλεπόμενα ένδικα μέσα, προκειμένου δε περί των λοιπών τα υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμενα τοιαύτα.

Άρθρον 4
Εις το τέλος της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 164/73 “περί αναγνωρίσεως διαδοχικών προϋπηρεσιών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ως συνταξίμων και άλλων τινών διατάξεων”. προστίθενται πέμπτονεδάφιον,ισχύοναφ`ής και το Νομοθετικόν τούτο Διάταγμα και έχον ως ακολούθως:

Αιτήσει του υπαλλήλου δύναται να αναγνωρισθή υπό των κατά περίπτωσιν δικαιοδοτούντων επι των συντάξεων οργάνων η περί ης το παρόν άρθρον προϋπηρεσία και προ της εξόδου αυτού εκ της υπηρεσίας , εφαρμοζομένων όσον αφορά εις την άσκησιν ενδίκων μέσων κατά των πράξεων αναγνωρίσεως των διατάξεως των άρθρων 1 και2 του Α.Ν. 599/1968 “περί
της διαδικασίας κανονισμού των συντάξεων του Δημοσίου”.

Άρθρον 5
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 599/1968 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“1. Αι κατά τον παρόντα Αναγκ. ΝόμονΕπιτροπαί συνεδριάζουν κατά τας μη εργασίμους ώρας, εις δε τα μέλη αυτών, τους εισηγητάς και τον γραμματέα καταβάλλεται χρηματική αμοιβή οριζομένηδι`αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ