Νόμος 367 ΦΕΚ Α΄162/25.6.1976

Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς τον σκοπόν ανευρέσεως, εκμεταλλεύσεως, μεταφοράς και αποθηκεύσεως υδρογονανθράκων και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Μεταλλευτικού Κώδικος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Επιτρέπεται η υπερ του Δημοσίου ή της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (ΔΕΠ) αναγκαστική απαλλοτρίωσις αστικών και αγροτικών ακινήτων ή εις βάρος αυτών σύστασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφ` όσον τα ακίνητα ταύτα είναι αναγκαία δια τας γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις και λοιπάς εργασίας και έργα ερεύνης και εκμεταλλεύσεως κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κειμένων εντός της Χώρας και των κατά το άρθρον 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικος περιοχών ή διεγκατάστασιν πετρελαιοπαραγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθηκεύσεως υδρογονανθράκων εγχωρίας ή αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων κατεργασίας, περιλαμβανομένης της διυλίσεως, των υδρογοναθράκων τούτων, ως και ακινήτων οπωσδήποτε αναγκαίων δια την εξυπηρέτησιν των ανωτέρω εγκαταστάσεων, των σκοπών τούτων χαρακτηριζομένων ως δημοσίας ωφελείας.
Επιτρέπεται η υπέρ της ΔΕΠ Α.Ε., ή θυγατρικής εταιρείας της, ή δημοτικής επιχείρησης για το φυσικό αέριο, αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών η αγροτικών ακινήτων, ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εφ` όσον τα ακίνητα αυτά είναι αναγκαία για τη διέλευση αγωγών φυσικού αερίου ή άλλων αερίων καυσίμων και για εγκαταστάσεις, που έχουν σχέση με το σύστημα μεταφοράς, διανομής, επεξεργασίας, και αποθήκευσης φυσικού αερίου και άλλων αερίων, καυσίμων, όπως σταθμοί μέτρησης, μείωσης, πίεσης, συμπίεσης, ελέγχου, κτιριακές εγκαταστάσεις συντήρησης,ενδεικτικά αναφερόμενες. Οι ανωτέρω σκοποί χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έβδομου του Ν. 1769/1988, ΦΕΚ Α 66.

2. Η κατά ην παρ. 1 απαλλοτρίωσις κηρύσσεται δι`αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας και διέπεται κατά τα λοιπά υπό των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 797/1971 “περί αναγκαστιών απαλλοτριώσεων”, εξαιρέσει της παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού.

3. Προκειμένης διενεργείας ερευνών υπό εργολάβου εταιρείας ανατεθείσης αυτή δυνάμει συμβάσεως, υπό της δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου Ανωνύμου Εταιρείας, βάσει προγράμματος εκπονηθέντος υπό ταύτης και εγκριθέντος υπό του επί της βιομηχανίας Εταιρείας ταύτης, αι δαπάναι εκτελέσεως τούτων δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμόν των δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Συντονισμού. Η ένταξις των σχετικών προγραμμάτων εις τον Προϋπολογισμόν των Δημοσίων Επενδύσεων πραγματοποιείται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και βιομηχανίας, αφορώσης συγκεκριμένου εκάστοτε ερευνητικόν πρόγραμμα. Εάν εκ του κατ` εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου εκτελεσθέντος προγράμματος ήθελε διαπιστωθήύπαρξις εμπορικώς εκμεταλλευσίμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων αι πραγματοποιηθείσαι δια την εκτέλεσιν τούτου δαπάναιεπιστραφήσοξνται εις το Ελληνικόν Δημόσιον εκ των κερδών της εκμεταλλεύσεως των σχετικών όρων καθορισθησομένωνδι`ειδικώςεκδοθησομένης αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών.

Άρθρον 2
Αι διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 1366/1938 “περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους κλππεριοχάς” δεν έχουν εφαρμογήν επί κτήσεως υπό της ΔΕΠ, δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου ή δι`αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κατά τας διατάξεις επί ακινήτων αναγκαίων δια τας κατ` άρθρον 1 του παρόντος εργασίας, έργα και εγκαταστάσεις.

Άρθρον 3
Αι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του Μεταλλευτικού Κώδικος εφαρμόζονται αναλόγως επί προσωρινής καταλήψεως εδαφών αναγκαίων δια την διεξαγωγήν προκαταρκτικών δια γεωλογικών ή γεωφυσικών μεθόδων αναζητήσεων ή δια γεωτρήσεων ερευνών εργασιών εγκαταστάσεως των κατά το άρθρον 1 του παρόντος πετρελαιοπαραγωγών και δεξαμενών αποθηκεύσεως.

Άρθρον 4
Η περίπτωσις ε` της παρ. 1 του άρθρου 172 του Μεταλλευτικού Κώδικος ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 23 του Ν. 273/1976 “περί τροποπποιήσεως του Ν.Δ. 4434/64 “περί μεταλλευτικών ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών διατάξεων”, αντικαθίστανται ως κάτωθι:
“ε) Εξ ενός Καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, σχετικής ειδικότητος, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Πρυτάνεως”.

Άρθρον 5
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ