Νόμος 366 ΦΕΚ Α΄ 160/25.6.1976
Περί κυρώσεως:
1.της εν Σόφια υπογραφείσης την 25ην Νοεμβρίου 1972, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικοτεχνικής Συνεργασίας,
2. της εν Αθήναις υπογραφείσης την 16ην Νοεμβρίου 1973, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνικής Συνεργασίας,
3. της εν Σόφια υπογραφείσης την 12ην Ιουλίου 1971 Συμφωνίας περί συστάσεως Ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής διά την συνεργασίαν εις τους τομείς της ηλεκτρικής ενεργείας και της χρησιμοποιήσεως των υδάτων των ποταμών των διασχιζόντων τα εδάφη Ελλάδος -Βουλγαρίας,
4. της εν Βρυξέλλαις υπογραφείσης την 16ην Ιουλίου 1969, μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου, Συμφωνίας οδικών μεταφορών ταξειδιωτών και εμπορευμάτων διενεργουμένων δι` εμπορικών οχημάτων
5. της εν Αθήναις υπογραφείσης την 14ην Σεπτεμβρίου 1972, μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Λιβερίας, Συμφωνίας οικονομικής και τεχνικής Συνεργασίας,
6. της εν Μαδρίτη υπογραφείσης την 8ην Δεκεμβρίου 1972, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Ισπανίας, Συμφωνίας-Πλαισίου Συνεργασίας και ειδικής Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνικής Συνεργασίας,
7. της εν Λονδίνω υπογραφείσης την 26ην Φεβρουαρίου 1974, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας, Συμφωνίας περί διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων,
8. της εν Αθήναις υπογραφείσης την 15ην Δεκεμβρίου 1970, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής και και τεχνικής Συνεργασίας,
9. της εν Βουκουρεστίω υπογραφείσης την 15ην Ιουνίου 1974, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας Συμφωνίας περί διεθνών οδικών μεταφορών ταξειδιωτικών και εμπορευμάτων και του συνημμένου αυτή Πρωτοκόλλου,
10. της εν Αθήναις υπογραφείσης την 12ην Απριλίου 1973 Προσθέτου Συμφωνίας εις την από 15ης Δεκεμβρίου 1970 ΜακροπρόθεσμονΣυμφωνίαν περί εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ρουμανίας,
11. του εν Βελιγραδίω υπογραφέντος την 19ην Δεκεμβρίου 1973 Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνογιουγκοσλαυϊκής Επιτροπής οδικών μεταφορών περί των μεταφορών ταξειδιωτών και εμπορευμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ