ΝΟΜΟΣ 3654/2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3654 (ΦΕΚ Α 57 3.4.2008)
Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση-συνάπτεται στην Αθήνα, σήμερα, 13 Φεβρουαρίου του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη μεταξύ:
αφενός
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ; όπως αυτό εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, δυνάμει του Άρθρου 35 του Ν. 2932/2001, εφεξής το “Δημόσιο”, και
αφετέρου
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύεί στον Πειραιά (εντός Λιμένος Περαιώς), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της κ. Κωνσταντίνο Μανιατόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ. Χαρίλαο Ψαραύτη, εφεξής “ΟΛΠ ΑΕ” ή “ΟΛΠ” δυνάμει, της υπ Αριθμ. ..&… .απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. ΑΕ-.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
1.1 Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η εκ μέρους του Δημοσίου παραχώρηση προς την ΟΛΠ του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων κτιρίων- και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Περαιώς, όπως ορίζονται στο Αρθρο 2 της παρούσας, καθώς και ο προσδιορισμός των ειδικότερων όρων της παραχώρησης αυτής και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των μερών.
1-2 Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης (η “Σύμβαση”) συνάπτεται σε εκτέλεση του τριακοστού πέμπτου Αρθρου του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/27 Ιουλίου 2001), με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα του Δημοσίου να προβεί στην εν λόγω παραχώρηση, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη χερσαία λιμενική ζώνη ως κοινόχρηστο δημόσιο πράγμα, ιδίως δε τις διατάξεις του Α,Ν. 2344/1940, όπως ισχύει, των πράξεων χωροθέτησης της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, του Ν.Δ, 444/1970 και του Ν.Δ. 377/1974, του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2881/2001 καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί της ΟΛΠ (ιδίων Ν. 2688/1999, όπως ισχύει).
1.3 Γίνεται μνεία του ότι η σύναψη της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης έχει τύχει προεγκρίσεως από την από 7.8.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Αρθρο 23 Α του Κ.Κ 2190/1920, όπως ίσχύει.
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ
2.1 Με την παρούσα το Δημόσιο παραχωρεί προς την ΟΛΠ και η ΟΛΠ αποδέχεται την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, για τη συμβατική διάρκεια και υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα.
“Διευκρινίζεται ρητά ότι το παραχωρούμενο δικαίωμα περιλαμβάνει τη χρήση και εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και την παραχώρηση του ιδίου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους, για τη συμβατική διάρκεια και υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα.”
***To εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ 8322.03/12/08 (ΦΕΚ Β 2372 21.11.2008)
2.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης, όπως προσδιορίζεται στο επόμενο Αρθρο 3 (εφεξής το “Δικαίωμα”) θα εκτείνεται, με την επιφύλαξη του-Αρθρου 2.4, στα ακόλουθα παραχωρούμενα:
(ι) στα- καλυμμένα ή ακάλυπτη τμήματα ξηράς (γήπεδα) της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς όπως έχουν χωροθετηθεί σήμερα, με την επιφύλαξη των αναγνωρισμένων ως παραγουσών έννομες συνέπειες παραχωρήσεων τμημάτων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Πειραιώς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία δικαιωμάτων τρίτων επί λιμενικών έργων και των ειδικών διατάξεων του Αρθρου 7 της παρούσας, αναφορικά με τα έργα που σχετίζονται με την ανάληψη από την Ελλάδα της διοργάνωσης της θερινής Ολυμπιάδας του 2004 (εφεξής η “Χερσαία Λιμενική Ζώνη”). Τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, όπως προκύπτουν κατά τα ανωτέρω, καταγράφονται και αποτυπώνονται ως γραμμοσκιασμένος τομέας στο από ………………… Τοπογραφικό Διάγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΠ, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα Α` και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της,
(ιι) στα υφιστάμενα κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας κτίρια, τεχνικά έργα, λιμενικά έργα, προσχώσεις, βελτιώσεις, εσωτερικές οδούς και οδικές, προσβάσεις, το εσωτερικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τα υπόγεια ή υπέργεια τμήματα δικτύων παροχών, τα συστατικά και τα εν γένει παρακολουθήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, τα οποία νοούνται ως υπερκείμενα ή υποκείμενα της κατακόρυφης προβολής της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, όπως αυτά καταγράφονται και απαριθμούνται στο Παράρτημα Β` της παρούσας, το” οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής τα “Κτίρια και Εγκαταστάσεις”),
(ιιι) στις επεκτάσεις, χώρων και έργων όπως καθορίζονται από το Αρθρο 2.6 της παρούσας.
(ιν) στη θαλάσσια ζώνη του Λιμένος όπως αυτή προσδιορίζεται αχό τον Α.Ν.2344/40 και Ν. 1559/1950 όπως τροποποιήθηκε και κατά τους ειδικότερους όρους του.
2.3 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαλέσει, εντός δύο ετών από τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων για την κωδικοποίηση των υφισταμένων κανονιστικών πράξεων ή/και την τακτοποίηση των ορίων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, με έκταση και όρια ταυτιζόμενα με εκείνα του Παραρτήματος Α\
2.4 Το παραχωρούμενο, με την παρούσα Σύμβαση, Δικαίωμα κατ`εξαίρεση δεν θα καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:”
(ι) τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ανάγκες δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων κι οργανισμών, όπως ρητά προβλέπονται εκάστοτε βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Άρθρου 21 του Α.Ν. 2344/1940, όπως ισχύει. Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της παρούσης από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της ΟΛΠ Α.Ε. να προσδιοριστούν σε ειδικά τοπογραφικά διαγράμματα όλοι οι χώροι και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον των ανωτέρω εξαιρούνται επίσης οι χώροι της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης:
(α) Στην Ακτή Βασιλειάδη τετραώροφη-αποθήκη σε συνολικό χερσαίο χώρο 21.708 τ περίπου για την εγκατάσταση και λειτουργία των Υπηρεσιών του YEN.
(β) Στο λιμένα Αλιέων (περιοχή Δ.Ε.Η.), συνολικός χερσαίος χώρος 2.600 τ.μ.
(γ) Στα Αμπελάκια Σαλαμίνας ο συνολικός χερσαίος χώρος μεταξύ των ναυπηγεί Παναγιωτάκη (βόρεια) και Μπεκρή (νότια) με το έμπροσθεν αυτού θαλάσσιο μέτωπο.
(δ) Τη χερσαία λιμενική ζώνη έκτασης 19.000 τ. μ. της περιοχής Τύμβου Σαλαμινομάχη και
(ε) Οι κατά τη βούληση του ΟΛΠ χώροι για συμμετοχή, σε επιχειρηματικές και κοινωνικές δραστηριότητες στη ζώνη των Δήμων Δραπετσώνας και Κερατσινίου, από κοινού με φορείς της Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών επιχειρήσεων και του Δημοσίου.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η συνδρομή ανάγκης του Δημοσίου και οι ειδικότεροι άσκησης του σχετικού δικαιώματος θα προσδιορίζονται από τα μέρη κατ`εύλογη κρίση, με β**** την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Αρθρο και το Αρθρο 3.3. της παρούσας.
(ιι) τα τμήματα του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμένα που απαιτούν από καιρού εις καιρόν για “λόγους προφανούς ανάγκης της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας, για τη στέγαση ή παραμονή τμημάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την προσόρμιση και παραβολή πλοίων του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικου Ναυτικού μετά από ενημέρωση και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία θα δύναται να εκφράζει τη γνώμη της ως προς τον προσδιορισμό της καταλληλότερης και ασφαλέστερης θέσης παραβολής.
(ιιι) τα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης αναφορικά με τα οποία διατυπώνεται επιφύλαξη στο στοιχείο (ι) του Άρθρου 22 ανωτέρω (καθώς και τις τυ*** επεκτάσεις τους), με τη συμφωνία ωστόσο ότι με την πάροδο της τυχόν προθεσμίας ή την πα**** της συνδρομής των τυχόν προϋποθέσεων που θεμελιώνουν τις επιφυλάξεις αυτές, το Δικαίωμα θα θεωρείται ότι εκτείνεται αυτοδικαίως και στα τμήματα αυτά (καθώς και τις τυχόν επεκτάσεις τους).
2.5 Η παρούσα παραχώρηση και το παρεχόμενο Δικαίωμα θα επεκτείνεται αυτοδίκαια και αποκλειστικά κατά τους ορούς “του Αρθρου 3.
2.5.1 Ως επέκταση της δια της παρούσας συντελούμενης παραχώρησης, νοείται η αναφερόμενη:
(ι) στις τυχόν επεκτάσεις της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης οι οποίες καθορίζονται από καιρού εις καιρόν με τις απαιτούμενες κατά νόμο κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεως και στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις επί των επεκτάσεων αυτών, νοούμενα στην πλήρη έκταση του στοιχείου (U) του Αρθρου 2.2, το-οποία θα εφαρμόζεται αναλογικά,
(ιι) στις εκάστοτε δημιουργούμενες νόμιμες προσχώσεις και επιχωματώσεις που- συνιστούν επέκταση της Χερσαίας. Λιμενικής Ζώνης προς την κατεύθυνση της- θάλασσας, καθώς και στα έργα και τις εγκαταστάσεις επ`αυτών, νοούμενα στην πλήρη έκταση του στοιχείου (ιι) του Άρθρου 2.2, -το οποίο θα εφαρμόζεται αναλογικά. Ρητά συμφωνείται ότι η ΟΛΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του προβλήτα III που θα κατασκευάσει στο Νέο Ικόνιο και του νέου car terminal που κατασκευάζει στη περιοχή Καρβουνόσκαλας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
(ιιι) στα νέα κτιριακά έργα, έργα λιμενικής, οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης και τις πάσης φύσεως προσθήκες και βελτιώσεις που προκύπτουν κατ1 εφαρμογή των όρων της παρούσας, και
(iv} στα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης για τα οποία γίνεται Λογός στο στοιχείο (ι) του Αρθρου 2.2, υπό τους όρους του Αρθρου 2.5 (ιιι)
2.5.2 Με την επιφύλαξη των Αρθρων 3 και 5, η κατά τα ανωτέρω επέκταση της Σύμβασης θα συντελείται αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος παραχώρησης, εφόσον τα ακόλουθα συντρέχουν σωρευτικά:
(i) έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις και έχουν ληφθεί οι εκάστοτε απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις αναφορικά με την εκτέλεση των σχετικών έργων και
(ιι) τα σχετικά έργα έχουν ενταχθεί στον εγκεκριμένο προγραμματισμό έργων που προβλέπεται στο Αρθρο 7 της παρούσας ή αποτελούν έργα συντήρησης ή επισκευής που βαρύνουν συμβατικά την ΟΛΠ κατά τις διατάξεις της παρούσας.
Στις περιπτώσεις όπου με βάση την παρούσα προβλέπεται πρόσθετο αντάλλαγμα, το ύψος του θα καθορίζεται κατά τους όρους της παρούσας και ιδίως του Αρθρου 5, κατά τις εκεί ειδικότερες διακρίσεις.
2.6 Η ΟΛΠ, όπως εκπροσωπείται, δηλώνει με την παρούσα ότι τα οριζόμενα στο Αρθρο 2.2, στοιχεία (i) και (ιι) παραχωρούμενα, ήτοι η Χερσαία Λιμενική Ζώνη και τα Κτίρια και οι Εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη στην κατοχή της και τυγχάνουν ήδη χρήσης κι εκμετάλλευσης από αυτήν, επιπροσθέτως δε δηλώνει ότι τα έχει παραλάβει και αποδεχθεί, κρίνοντας τα απολύτως κατάλληλα για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3.1 Το μνημονευόμενο στο Αρθρο 2.1 της παρούσας δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων (το “Δικαίωμα”) συνίσταται στη δυνατότητα της ΟΛΠ κατά τη διάρκεια της παρούσας να κατέχει, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη, τα Κτίρια και τις Εγκαταστάσεις και τις κατ΄Αρθρο 2.6 επεκτάσεις για το σκοπό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3.3, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, με το-ακόλουθο ειδικότερο περιεχόμενο
(ι) Η έννοια της χρήσης περιλαμβάνει τη φυσική κατοχή και εξουσίαση των παραχωρούμενων και τον αποκλεισμό άλλων από τη- χρήση αυτή, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εξασφάλισης πρόσβασης προς τους χρήστες και τα μέσα ναυσιπλοΐας, καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασης του Δημοσίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τρόπο που να μην παρακωλύονται οι λιμενικές λειτουργίες και η εν γένει επίτευξη των καταστατικών σκοπών της ΟΛΠ.
(ιι) Η έννοια της χρήσης περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των παραχωρούμενων για τη στέγαση, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών και λειτουργικών αναγκών της ΟΛΠ, στα πλαίσια του σκοπού της και της κείμενης νομοθεσίας,
(ιιι) Η έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των παραχωρούμενων για την παροχή με αντάλλαγμα λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων σε χρήστες του λιμένα, την προσωρινή παραχώρηση επ`ανταλλάγματι της χρήσης χώρων και την πραγματοποίηση επενδύσεων κεφαλαίου, της Ο.Λ.Π. ή τρίτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις πάσης φύσεως μεσόκοπο την υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων ή την επέκταση υφισταμένων, με την επιφύλαξη του Αρθρου 3.2 και της κείμενης νομοθεσίας:
“Διευκρινίζεται ρητά ότι η έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα της περαιτέρω παραχώρησης του ιδίου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων”.
***To εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ 8322.03/12/08 (ΦΕΚ Β 2372 21.11.2008)
3.2 Το Δικαίωμα παρέχεται-καταρχήν και κατά κύριο λόγο για την εκπλήρωση του προορισμού του Λιμένα Πειραιώς και η ΟΛΠ αναλαμβάνει να το ασκεί σε άμεση συνάφεια προς τη λιμενική δράση,”για την υποστήριξη δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν άμεσα την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων.
Η άσκηση του Δικαιώματος θα είναι δυνατή μόνο μετά από ειδική προς τούτο συμφωνία της ΟΛΠ και του Δημοσίου και μετά από αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 5 της παρούσας, εφόσον τα αντίστοιχα κτίρια και εγκαταστάσεις, υφιστάμενες ή νέες, προορίζονται ή “χρησιμοποιούνται πράγματι και κατά κύριο λόγο για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, όπως ιδίως για σκοπούς βιομηχανικής, πολιτιστικής, τουριστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης (εφεξής, οι “Λοιποί Σκοποί”).
3.3 Κατά την εκ μέρους της ΟΛΠ άσκηση του Δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης-των παραχωρούμενων θα λαμβάνονται υπ`όψιν τα ακόλουθα κριτήρια, με σειρά προτεραιότητας:
(ι) η προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μετά από πλήρη αιτιολογία,
(ιι) η Εθνική Λιμενική Πολιτική, όπως• αυτή καθορίζεται εκάστοτε από τον αρμόδιο Δημόσιο φορέα και ήδη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2932/2001,
(ιιι) η προστασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, των χρηστών του λιμένα και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της ΟΔΠ,
(ιν) η προστασία του-περιβάλλοντος,
(ν) η εξασφάλιση παροχής εντός του Λιμένος Πειραιώς του συνόλου των λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που αναμένονται από ένα σύγχρονο λιμένα με διεθνή δραστηριότητα και ανάλογη στρατηγική θέση, με τη ρητή συμφωνία ότι κατάργηση σήμερα, παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων θα χωρεί κατόπιν ρητής εγκρίσεως του Δημοσίου,
(νί) η ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας και η εξυπηρέτηση του τοπικού και διεθνούς εμπορίου, και
(vii) η εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας και κερδοφόρας λειτουργίας της ΟΛΠ.
3.4 Η έννοια της χρήσης κι εκμετάλλευσης θα περιλαμβάνει και την κατάργηση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή την κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων, εφόσον κάτι τέτοιο έχει προβλεφθεί στο εγκεκριμένο από το Δημόσιο Επενδυτικό Σχέδιο, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της παρούσας.
3.5 Η άσκηση του Δικαιώματος θα τελεί υπό τους περιορισμούς του Αρθρου 9 (Υποχρεώσεις ΟΛΠ Α.Ε.), οι οποίοι συμφωνούνται ως ουσιώδες περιεχόμενο του Δικαιώματος.
Η ΟΛΠ Α.Ε. δεν θα δύναται να αντιτάξει το Δικαίωμα έναντι του Δημοσίου κατά την εκ μέρους του Δημοσίου άσκηση δημόσιας εξουσίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων παρέμβασης σε έκτακτες περιστάσεις και ελέγχου που προβλέπονται από το νόμο ή την παρούσα. Ομοίως, η ΟΛΠ δεν θα δύναται να ασκήσει το Δικαίωμα κατά τρόπο που να αναιρεί το δικαίωμα πρόσβασης των χρηστών του Λιμένα Πειραιώς παρά μόνο στο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο ή για λόγους ασφαλείας, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος ή των δικαιολογημένων συμφερόντων της ΟΛΠ Α.Ε-, λαμβανομένων σε κάθε περίπτωση υπ`όψιν των Αρθρων 3.3 και 9.
3.6 Το Δικαίωμα παρέχεται στην ΟΛΠ για τη διάρκεια που συμφωνείται στην παρούσα κατά τρόπο αποκλειστικό.
3.7 Η κατ` αποκλειστικότητα παροχή, του Δικαιώματος δεν παραγνωρίζει την προοπτική ενδεχόμενης μελλοντικής απελευθέρωσης της παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και δεσμεύονται για την περίπτωση αυτή ότι η ΟΛΠ Α. Ε, υποχρεούταν στο μέτρο που προβλέπεται εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία, να προβαίνει σε περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης κι εκμετάλλευσης γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων προς επιχειρήσεις-παροχής λιμενικών υπηρεσιών, εφόσον και στο μέτρο κατά το οποίο- οι τελευταίες έχουν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η ΟΛΠ Α.Ε. υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που θα αφορούν την υλοποίηση περιβάλλοντος απελευθερωμένης παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Ωστόσο, στην έκταση κατά την οποία κάτι τέτοιο δεν θα αντίκειται σε ρητές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, το Δημόσιο δεσμεύεται στην περίπτωση αυτή να εξασφαλίσει ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα αποτελεί τον φορέα παραχώρησης της χρήσης κι εκμετάλλευσης των αναγκαίων γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων προς επιχειρήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και θα ορίζει και θα εισπράττει το σχετικό αντάλλαγμα παραχώρησης, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
“4.1 Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη την 13η Φεβρουαρίου 2002 (ημερομηνία αρχικής υπογραφής της) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052.”
***Η εντός ” ” παρ. 4.1 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 8322.03/12/08 (ΦΕΚ Β 2372 21.11.2008)
4.2 Η αρχική διάρκεια της παρούσας είναι δυνατόν να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές και πάντως εντός των μεγίστων ορίων του, νόμου με νέα έγγραφη συμφωνία των μερών και τροποποίηση του Άρθρου 4.1. Σε περίπτωση παράτασης της παρούσας, οι όροι της, συμπεριλαμβανομένων των όρων περί καταβολής ανταλλάγματος παραχώρησης είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και να τυγχάνουν αναδιαπραγμάτευσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητούν ενδεχόμενη συμφωνία περί παράτασης το αργότερο πέντε (5) έτη πριν από την αρχική ή τυχόν κατό/παράταση συμφωνηθείσα λήξη της παρούσας.
4.3 Η παρούσα Σύμβαση είναι δυνατόν να καταγγελθεί και λυθεί και πριν από την εκπνοή της συμφωνηθείσας διάρκειας της για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο Αρθρο 13 της παρούσας.
Η λύση ή λήξη της παρούσας και εφόσον στη δεύτερη περίπτωση δεν συμφωνηθεί παράταση θα συνεπάγεται αυτοδικαίως υποχρέωση της ΟΛΠ για την απόδοση προς το Δημόσιο της κατοχής, χρήσης και της εκμετάλλευσης των έως τότε παραχωρηθέντων, με την επιφύλαξη του Άρθρου 8.3. Κατ`εξαίρεση, τυχόν πρόωρη λύση της παρούσας δεν θα συνεπάγεται υποχρέωση απόδοσης προς το Δημόσιο όσων από τα παραχωρούμενα ενδεχομένως έχουν έως τότε παραχωρηθεί κατά τους όρους της παρούσας προς τρίτους, εφόσον όμως η ΟΛΠ έχει εξασφαλίσει αναφορικά με τις παραχωρήσεις αυτές δικαίωμα άμεσης και αζήμιας υποκατάστασης υπέρ του Δημοσίου, στην πλήρη έκταση των δικαιωμάτων της ΟΛΠ από τις παραχωρήσεις αυτές, ενσωματώνοντας σχετικό όρο στις οικείες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια των παραχωρήσεων αυτών προς. τρίτους δεν είναι δυνατόν να- εκτείνεται πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας της παρούσας.
4.4 Η ΟΛΠ θα υποχρεούται σε περίπτωση λύσης ή λήξης- να αποδώσει τα παραχωρούμενα προς το Δημόσιο στην κατάσταση που προβλέπει το Αρθρο 6.4.
4.5 Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία απόδοσης σε περίπτωση λύσης ή λήξης &α συμφωνούνται καλόπιστα μεταξύ των μερών, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι προτεραιότητες του Αρθρου 3.3 της παρούσας. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών αναφορικά με τον προσδιορισμό αυτό, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία απόδοσης θα προσδιορίζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, λαμβανομένων και πάλι υπ`όψιν των κριτηρίων και προτεραιοτήτων του Άρθρου 3.3.
4.6 Ανεξάρτητα από τη λύση ή λήξη της παρούσας, οι όροι της παρούσας Σύμβαση θα μετενεργούν και θα δεσμεύουν την ΟΛΠ και το Δημόσιο για όλο το διάστημα που μεσολαβεί από το χρόνο λήξης ή λύσης και έως:
(ί) τη λήψη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί ενδεχόμενων αμφισβητήσεων του κύρους της καταγγελίας από το Δημόσιο εφόσον οι αμφισβητήσεις αυτές εγείρονται καλόπιστα και κατά τρόπο δικονομικός ενδεδειγμένο, ή
(ιι) την εκ μέρους του Δημοσίου ενδεχόμενη υπόδειξη διαδόχου νομικού προσώπου που θα υποκαταστήσει ως φορέας με δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης τον παραχωρούμενων εντός του Λιμένος Πειραιώς, ή
(ιιι) την ολοκλήρωση της αναδιαπραγμάτευσης και την επίτευξη νέας συμφωνίας αναφορικά με νέα παραχώρηση προς την ΟΛΠ.
Το δικαίωμα παρέμβασης του Δημοσίου θα μετενεργεί καθ`όλη την ως άνω περίπτωση και θα δύναται να ασκηθεί εφόσον συντρέχουν οι οικείες προϋποθέσεις.
5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
5.1 Το Δημόσιο προβαίνει στην παραχώρηση του Δικαιώματος για τη διάρκεια του Αρθρου 4.1 έναντι ανταλλάγματος το οποίο θα καταβάλλεται από την ΟΛΠ. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση αυτή προσδιορίζεται στην επόμενη παράγραφο 5.2 και συμφωνήθηκε μετά απά διαπραγματεύσεις των μερών, αφού ελήφθη υπ`όψιν το γεγονός ότι και η ΟΛΠ Α.Ε. και οι δικαιοπάροχοι της συνέβαλαν έως σήμερα σημαντικά στη διαμόρφωση των παραχωρούμενων στην παρούσα μορφή τους και ανέλαβαν κατά κύριο λόγο τη χρηματοδότηση της διενέργειας των υφισταμένων πάσης φύσεως έργων (λιμενικών και μη) που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας. Κατά συνέπεια, ο παράγοντας των προηγουμένων επενδύσεων συνυπολογίσθηκε στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος, το οποίο συμφωνείται – και αναγνωρίζεται από τα μέρη ως δίκαιο και εύλογο.
5.2 Αναφορικά με καθένα, από τα τρία (3) πρώτα έτη της παρούσας Σύμβασης, τα οποία για σκοπούς υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης θα ταυτίζονται με τις αντίστοιχες εταιρικές χρήσεις της ΟΛΠ Α.Ε., συμφωνείται ότι το αντάλλαγμα παραχώρησης θα ισούται καταρχήν με ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) επί του συνόλου των ενοποιημένων ετησίων εσόδων της ΟΛΠ της οικείας χρήσης, εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων, των εσόδων προηγουμένων χρήσεων και των εσόδων από χρηματοοικονομική διαχείριση. Το ποσοστό αυτό συμφωνείται ότι θα αναπροσαρμοσθεί αυτοδικαίως, μετά την πάροδο του τρίτου έτους σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%), διατηρούμενης της ίδιας βάσης υπολογισμού. Στην έννοια των ενοποιημένων εσόδων θα περιλαμβάνονται τα έσοδα επιχειρήσεων οποιασδήποτε- νομικής μορφής στις οποίες συμμετέχει η ΟΛΠ, σταθμισμένα επί το-ποσοστό συμμετοχής της ΟΛΠ και ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει υποχρέωση ή αντίστοιχα υφίσταται ευχέρεια λογιστικής ενοποίησης.
5.3 Το αντάλλαγμα παραχώρησης της παραγράφου 5.2 θα υπόκειται σε περαιτέρω αναπροσαρμογή και προσαύξηση κατά την αρχική διάρκεια του Αρθρου 4.1, στις εξής περιπτώσεις:
(i) σε περίπτωση επεκτάσεων των παραχωρουμένων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται στην πράξη και κατά κύριο λόγο για Λοιπούς Σκοπούς, από την ΟΛΠ ή τρίτους, για τους οποίους το Δημόσιο θα πρέπει να παράσχει τη σχετική του έγκριση κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.2 της παρούσας Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσθετο αντάλλαγμα θα συμφωνείται από τα μέρη κατά περίπτωση.
(ιι) σε περίπτωση χρήσης ή/και εκμετάλλευσης υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων στην πράξη και κατά κύριο λόγο για Λοιπούς Σκοπούς, από την ΟΛΠ ή τρίτους, για τους οποίους το Δημόσιο θα πρέπει να παράσχει τη σχετική του έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσθετο αντάλλαγμα θα συμφωνείται από τα μέρη κατά περίπτωση.
(ιιι) σε περίπτωση αναδιαπραγμάτευσης της παρούσας κατά τους όρους του Αρθρου 15 της παρούσας.
Κάθε αναπροσαρμογή θα συμφωνείται και καταγράφεται σε Πρόσθετη Πράξη συναπτόμενη επ`ευκαιρία υποβολής και εγκρίσεως του Επενδυτικού Σχεδίου του Αρθρου 7 της παρούσας. Κάθε Πρόσθετη Πράξη θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, θα είναι παρεπόμενη της παρούσας Σύμβασης, θα παρακολουθεί τη διάρκεια της παρούσας και θα διέπεται από το σύνολο των όρων της, εκτός εάν άλλως ορίζεται κατ`εξαίρεση. Κάθε Πρόσθετη Πράξη θα προσδιορίζει με σαφήνεια ως ελάχιστο περιεχόμενο αυτής τα χερσαία τμήματα, τα έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις στα οποία αναφέρεται, αναλόγως της περιπτώσεως, τις οικείες χρήσεις, καθώς και το πρόσθετο αντάλλαγμα παραχώρησης που αντιστοιχεί
Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα οφείλεται πάντως πρόσθετο αντάλλαγμα στην περίπτωση έργων συντήρησης ή αποκατάστασης υφισταμένων εγκαταστάσεων αμιγώς λιμενικού χαρακτήρα.
5.4 Το αντάλλαγμα παραχώρησης θα εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του Α` δεκαπενθημέρου του μηνός [Ιουλίου] εκάστου έτους σε λογαριασμό του Δημοσίου τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση .υπολογισμού τα ενοποιημένα οικονομικέ στοιχεία εκμετάλλευσης, της ΟΛΠ της πλέον πρόσφατης συμπληρωμένης εταιρικής χρήσης. Τα παραπάνω θα ισχύουν και αναφορικά με κάθε πρόσθετο αντάλλαγμα που τυχόν συμφωνηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 5.3, επιφυλασσομένης της ευχέρειας των μερών να ορίζουν διαφορετικά χρόνο εκκαθάρισης και καταβολής αναφορικά με το πρόσθετο αυτό-αντάλλαγμα.
5.5 Η καταβολή του ανταλλάγματος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφοι εκκαθάριση, την οποία θα επιμελείται ή ΟΛΠ με ευθύνη της, με-βάση τα λογιστικά στοιχεία της ΟΛΠ και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, τις τυχόν ισχύ Πρόσθετες Πράξεις, καθώς και τα τυχόν λοιπά έγγραφα προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού της πρόσθετης αμοιβής του Δημοσίου που προβλέπονται στις Πρόσθετες αυτές Πράξεις. Η έγγραφη εκκαθάριση της ΟΛΠ θα διακρίνει το εκκαθαρισθέν αντάλλαγμα κατά κατηγορίες και θα έχει ανάλυση επαρκή προκειμένου να επιτρέπει την ευχερή διασταύρωση με βάση τη διαδικασία του Αρθρου 5.6.
5.6 Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς την ακρίβεια του υπολογισμοί για τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος, εφόσον δηλαδή διαπιστώνεται απόκλιση της οίκοθεν εκκαθάρισης της ΟΛΠ και της εκκαθάρισης κατόπιν ελέγχου του Δημοσίου βάσει του Άρθρου 10 της παρούσας και δεν γίνεται αποδεκτή από την ΟΛΠ, το Δημόσιο και η ΟΛΠ θα εκλέγουν κοινής υποδοχής ανεξάρτητο από την ΟΛΠ ορκωτό ελεγκτή (ή ελεγκτική εταιρεία), και θα του αναθέτουν από κοινού τη διενέργεια ελέγχου προς διαπίστωση της ύπαρξης και έκτασης τυχόν απόκλισης. Το πόρισμα του ανεξάρτητου ελεγκτή θα είναι δεσμευτικό για τα μέρη. Η αμοιβή του ανεξάρτητου ελεγκτή θα βαρύνει την ΟΛΠ εφόσον το πόρισμα επιβεβαιώσει τον εσφαλμένο υπολογισμό για σκοπούς καταβολής του ανταλλάγματος. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εκκαθάρισης της ΟΛΠ Α.Ε., το κόστος του ελέγχου θα βαρύνει το Δημόσιο.
5.7 Τυχόν καθυστέρηση καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 5.4. της παρούσης, &α συνεπάγεται την επιβάρυνση της ΟΛΠ με τους νόμιμους τόκους.
5.8 Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος παραχώρησης σε καμμια περίπτωση δεν θα ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης της παρούσας Σύμβασης.
6. ΦΘΟΡΑ/ΒΛΑΒΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
6.1 Η ΟΛΠ Α.Ε. θα φέρει την ευθύνη και τη δαπάνη της τρέχουσας συντήρησης των παραχωρουμένων και των τυχόν προσθέτων έργων και εγκαταστάσεων, προκειμένου να διατηρείται η δυνατότητα διαρκούς εξυπηρέτησης των χρηστών και η ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων της ναυσιπλοΐας, και η εν γένει ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές τακτικής προληπτικής συντήρησης και η περιοδικότητα ανά είδος συντήρησης καταγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της.
6.2 Η ΟΛΠ θα φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης και επισκευής εκτάκτων φθορών και καταστροφών των παραχωρούμενων από αιτίες αναγόμενες στην πλημμελή-χρήση ή ελλιπή τρέχουσα προληπτική συντήρηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων. Ο χρόνος -αποκατάστασης θα είναι ο κατά περίπτωση εύλογος, υπό τον όρο ότι η ΟΛΠ θα αναλαμβάνει χωρίς καθυστέρηση την ειλικρινή- πρωτοβουλία αποκατάστασης.
6.3 Σε περίπτωση φθορών, καταστροφών ή ζημιών στα παραχωρούμενα που να οφείλονται σε απρόβλεπτα φυσικά αίτια, κακόβουλες ή τρομοκρατικές ενέργειες, σε εχθροπραξίες, βανδαλισμό ή σε φυσικά αίτια, η ΟΛΠ και το Δημόσιο θα βαρύνονται από κοινού με την πρωτοβουλία και θα συμφωνούν καλόπιστα τον επιμερισμό της δαπάνης αποκατάστασης, προκειμένου να υπηρετούνται οι σκοποί του Άρθρου 3.3, λαμβανομένου υπ`όψιν ως προς τον επιμερισμό του ειδικότερου προορισμού των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, δηλαδή εάν εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες της ΟΛΠ ή το δημόσιο συμφέρον και τη συνολική λειτουργία και ασφάλεια του Λιμένος Πειραιώς, εγγυητής της οποίας είναι και το Δημόσιο, στο μέρος που το αφορά.
6.4. Κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της παρούσας και, με την επιφύλαξη των όρων του , Αρθρου 3.2, 3.7, 4.4, 4.6, η ΟΛΠ θα ευθύνεται για την απόδοση των έως τότε παραχωρηθέντων κτιρίων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, σε καλή κατάσταση, δεκτική αξιοποίησης για τους αντίστοιχους σκοπούς, αφού ληφθούν υπ`όψη:
(ι) οι υποχρεώσεις και προδιαγραφές περιοδικής προληπτικής συντήρησης του Παραρτήματος Γ`,
(ii) η εύλογη φθορά από συνήθη χρήση,
(ιιι) η φυσιολογική φθορά λόγω δικαιολογημένης αχρησίας (επί κτιρίων και μόνο),
(ιν) οι ενδεχόμενες φθορές, καταστροφές ή ζημίες υπαγόμενες στο Αρθρο 6.3,
(ν) οι εγκεκριμένες από το Δημόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων ή κτιρίων, αντίστοιχα, και
(vi) η κατάσταση στην οποία παρέλαβε η ΟΛΠ τα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που προβλέπονται από το Αρθρο 2.4 (iii), σύμφωνα με τους όρους του.
6.5 Για την ως άνω απόδοση μετά από τη λύση ή λήξη κατόπιν αυτοψίας, σχετικό πρακτικό. Το περιεχόμενο του πρακτικού θα παραβάλλεται πρός τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β΄ όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί έως τότε, λαμβανομένων υπόψη των αναφερόμενων στο Αρθρο 6.4.
7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
7.1 Κατά τη διάρκεια της παρούσας, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη του Λιμένος Πειραιώς, καθώς και η εκπλήρωση το προορισμού του και των προτεραιοτήτων του Αρθρου 3.3 καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση έργων επί της Χερσαίας και Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης. Το παρόν Αρθρο ρυθμίζει, με τη μορφή πλαισίου, ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τα έργα τα οποία είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να κατασκευασθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας.
Τα έργα θα διακρίνονται σε κάθε περίπτωση σε συνήθη και έργα εθνικού επιπέδου, σύμφωνα με το δεύτερο Αρθρο, παρ. 3 του Ν. 2688/1999 και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
Τα μέρη δύνανται να καθορίζουν αυτοτελώς με περαιτέρω συμφωνία τους ειδικότερους κανόνες αναφορικά με κατηγορίες έργων, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα από το παρόν Αρθρο και τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.
7.2 Η πρωτοβουλία σχεδιασμού έργων θα λαμβάνεται κατά κανόνα από την ΟΛΠ- Α.Ε. Κατ`εξαίρεση, το Δημόσιο θα δύναται να έχει την πρωτοβουλία αναφορικά με έργα εθνικού επιπέδου ή Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Η ΟΛΠ δεν θα δύναται να αντιτάξει το Δικαίωμα κατά την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, παρά μόνον εφόσον αυτό δικαιολογείται από την προτεραιότητα των στόχων της παρούσας, όπως καταγράφεται στο Αρθρο 3.3.
Κατά την εκτέλεση έργων, αναθέτουσα αρχή θα είναι η ΟΛΠ, με εξαίρεση τα έργα εθνικού επιπέδου ή Γενικής Λιμενικής Πολιτικής, στα οποία την ευθύνη χρηματοδότησης φέρει το Δημόσιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δημόσιο θα αναθέτει στην ΟΛΠ όλες τις διαδικασίες σύνταξης μελετών, δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων (αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων μελετών και έργων, διατηρώντας την αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής και των δαπανών.
7.3 Κατά την εκτέλεση έργων εν γένει, η ΟΛΠ θα λαμβάνει, θα εξασφαλίζει και θα διατηρεί τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων του παρόντος Αρθρου 7 και των εγκρίσεων του δεύτερου Αρθρου του Κ. 2688/1999) και θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών του Λιμένα Πειραιώς. Η ΟΛΠ θα τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την ανάθεση (και την προδικασία ανάθεσης) της εκτέλεσης έργων, την ασφάλεια των χρηστών και εργαζομένων και τη σηματοδότηση ασφάλειας στους χώρους των εργοταξίων και στις προσβάσεις τους. Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται βάσει των διατάξεων περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων και μέχρις ότου εγκριθεί κατά νόμο ο κανονισμός εκτέλεσης έργων της Ο.Λ.Π. ΑΕ.
7.4 Η εκτέλεση έργων θα εντάσσεται σε Επενδυτικό^ Πρόγραμμα της ΟΛΠ, το οποίο θα συντάσσεται από την ΟΛΠ σε πενταετή -βάση. και θα εξειδικεύεται σε ετήσιο καταμερισμό μέσω Ετησίων Προγραμμάτων Έργων (ΕΠΕ). Το Δημόσιο, με την έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου, αναλαμβάνει τη δέσμευση της καταβολής του μέρους της Δημόσιος χρηματοδότησης που τυχόν προβλέπεται, με ταυτόχρονη ανάληψη αντίστοιχης υποχρέωσης. Σε περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, ανάλογη υποχρέωση αναλαμβάνει η ΟΛΠ.
7.5 Το Δημόσιο θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση των έργων εθνικού επιπέδου, για την επίτευξη του προορισμού του Λιμένος Πειραιώς κατά το Αρθρο 3.3. Το Δημόσιο δύναται, περαιτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να συμμετέχει στη χρηματοδότηση λοιπών έργων του Λιμενος Πειραιώς, στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος η συμβάλλουν στην βελτίωση ή αναβάθμιση της εν γένει υποδομής ή στην εξυπηρέτηση λιμενικών υπηρεσιών.
7.6 Σε περίπτωση αποδοχής από το Δημόσιο της παροχής χρηματοδοτικής, κεφαλαιακής ή πιστωτικής συμβολής, στήριξης ή ενίσχυσης, το Δημόσιο θα μεριμνά για τη διενέργεια των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων που προβλέπονται εκάστοτε από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.
Το Δημόσιο θα συμμορφώνεται με τους τυχόν ειδικότερους όρους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την παροχή συμβολής, στήριξης ή ενίσχυσης που λογίζεται ως κρατική ενίσχυση.
7.7 Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης και το Δικαίωμα θα επεκτείνονται σε νέα έργα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο Αρθρο 2 της παρούσας. Σε περίπτωση έργων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο, η αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα χωρεί κατά τα προβλεπόμενα από το Αρθρο 5, τελούσα σε εύλογη αναλογία με τη* χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, σε περίπτωση ολοκλήρωσης έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Δ., επιφυλασσομένων των όρων του Αρθρου 7.6. Σε περίπτωση έργων αυτοχρηματοδοτούμενων από τρίτους ή συγχρηματοδοτούμενων από την ΟΛΠ, η ΟΛΠ θα δικαιούται να ενεργεί ελεύθερα, υπό την επιφύλαξη των Αρθρων 3.2, 5.3 και 7.3, καθώς και των τυχόν περιορισμών του Νόμου. Η εκμετάλλευση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων δεν δύναται να παραχωρηθεί σε τρίτους επί χρόνο πσυ υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης.
7.8 Οι υποχρεώσεις της ΟΛΠ που καταγράφονται στο Αρθρο 6 της παρούσας αναφορικά με τη συντήρηση και την επισκευή εγκαταστάσεων θα καλύπτουν αυτοδίκαια και τα τυχόν δημιουργούμενα κατά τη διάρκεια της παρούσας νέα έργα.
7.9 Το Αρθρο 7.4 δεν θα εφαρμόζεται αναφορικά με έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας.
7.10 Το πλαίσιο υλοποίησης των Ολυμπιακών Έργων στον Λιμένα Πειραιά καθορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις.
8. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
8.1 Τα Έργα και οι προσθήκες, επεκτάσεις και βελτιώσεις της Χερσαίας Λιμενική Ζώνης, των Κτιρίων και Εγκαταστάσεων, θα περιέρχονται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Το καθεστώς κυριότητας των δεκτικών αποχωρισμού παραρτημάτων και βελτιώσεων σε κινητό εξοπλισμό θα κρίνεται με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ωστόσο, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας, η ΟΛΠ δεν θα δύναται να αναλάβει τα δεκτική αποχωρισμού παραρτήματα και βελτιώσεις εφόσον έχουν συμπαραχωρηθεί σε εκκρεμείς παραχωρήσεις προς τρίτους στα δικαιώματα -των οποίων υποκαταστάθηκε το Δημόσιο βάσει του Αρθρου 4.4.
8.2 Τα νέα Έργα για τα οποία τηρήθηκε η διαδικασία του Άρθρου 7 και οι πάσης φύσεως προσθήκες, ανακατασκευές, επισκευές σε κτιριακές και μη υποδομές και υποδομές δικτύων στις οποίες η ΟΛΠ κατά τη διάρκεια της παρούσας, στο μέτρο που χρηματοδοτήθηκαν από την ΟΛΠ ή με δανειακά κεφάλαια τα οποία αποπληρώθηκαν από την ΟΛΠ θα θεωρούνται Νέες Επενδύσεις. Η ΟΛΠ θα δικαιούται αποζημίωσης από το Δημόσιο αναφορικά με την αναπόσβεστη αξία των Νέων Επενδύσεων κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της Σύμβασης Παραχώρησης. Η αναπόσβεστη αυτή αξία των Νέων Επενδύσεων θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές αποσβέσεων για φορολογικούς σκοπούς.
Με την επιφύλαξη της ευθύνης της ΟΛΠ βάσει του Αρθρου 6.4 ανωτέρω, η κατ`εκτίμηση αναπόσβεστη αξία των Νέων Επενδύσεων κατά τον προσδοκώμενο χρόνο λήξης της παρούσας, προεξοφλούμενη και αναγόμενη σε παρούσα αξία (η “Παρούσα Τελική Αναπόσβεστη Αξία Νέων Επενδύσεων”), θα δύναται, να συμψηφισθεί με το αντάλλαγμα παραχώρησης που θα οφείλεται κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη της διάρκειας της παραχώρησης, ολικά ή μερικά. Σε περίπτωση τέτοιου συμψηφισμού, το Δημόσιο 6α απαλλάσσεται εν μέρει από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου και η ΟΛΠ θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ισόποσου ανταλλάγματος. Η διενέργεια της προεξόφλησης θα λαμβάνει υπόψη ως κρίσιμο χρόνο το χρόνο περιοδικής καταβολής του ανταλλάγματος. Κάθε σχετικός υπολογισμός θα πραγματοποιείται από την ΟΛΠ και θα υπόκειται σε τελική αναπροσαρμογή και εκκαθάριση κατά τη λήξη ή λύση της παρούσας. Τυχόν διαφωνίες ως προς τον υπολογισμό της Παρούσας Αναπόσβεστης Αξίας Νέων Επενδύσεων θα επιλύονται κατά τη διαδικασία του Αρθρου 5.6.
8.3 Κατά τη λήξη ή λύση της παρούσας, η ΟΛΠ θα έχει καταρχήν δικαίωμα αποχωρισμού, αποξήλωσης και ανάληψης των βελτιώσεων που είναι δεκτικές αυτοτελούς κυριότητας κατά το Αρθρο 8.1. Το Δημόσιο δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να παρακρατήσει τις βελτιώσεις αυτές, ολικά ή μερικά, στο μέτρο που κατά την άπονη του εξυπηρετούν τη λειτουργία του Λιμένος Πειραιώς ως ενιαίου συνόλου, καταβάλλοντος στην ΟΛΠ αντάλλαγμα ίσο προς την αναπόσβεστη αξία τους κατά το χρόνο λύσης ή λήξης.
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΠ Α.Ε.
9.1 Κατά την άσκηση του Δικαιώματος η ΟΛΠ θα υποχρεούται να επιδεικνύει το βαθμό επιμέλειας και την πρόνοια που απαιτεί ο στρατηγικός, κοινωνικός και επιχειρηματικός προορισμός της παραχώρησης, όπως καταγράφεται στο Αρθρο 3.3.
9.2 Η ΟΛΠ θα υποχρεούται καθ`όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης να παρέχω συνεχώς και αδιαλείπτως, συνολικό φάσμα λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εξυπηρετήσεων. Η ΟΛΠ θα εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών των χρηστών όπως διαμορφώνονται από καιρού εις καιρόν και θα παρεμβαίνει, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, για την κάλυψη αναγκών και αναφορικά με λιμενικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις των οποίων η παροχή ενδέχεται να απελευθερωθεί στο μέλλον.
9.3 Η ΟΛΠ θα μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες, τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης και την εξασφάλιση συμβατότητας με μορφές χερσαίας μεταφοράς.
9.4 Η ΟΛΠ θα υποχρεούται να προμηθεύεται, συντηρεί και διατηρεί σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση επαρκή ανυψωτική υποδομή, πλωτά και χερσαία μέσα υποστήριξης της λιμενικής της δραστηριότητας.
9.5 Αναφορικά με την Ελεύθερη Ζώνη του Λιμένος Πειραιώς, η ΟΛΠ θα συμμορφώνεται με τις απορρέουσες από το Νόμο ειδικές υποχρεώσεις της και θα μεριμνά για την ασφαλή οριοθέτηση της και την προστασία της, με τη συνδρομή των τελωνειακών αρχών και του Δημοσίου.
9.6 Η ΟΛΠ θα εξασφαλίζει την ίση πρόσβαση δίκαιη μεταχείριση των χρηστών και θα αποφεύγει κάθε δυσμενή ή ευνοϊκή διάκριση μεταξύ τους.
9.7 Η ΟΛΠ θα λαμβάνει, στο μέτρο που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτούμενες εγκρίσεις αναφορικά με τη διαμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής, σε σχέση με τις εκάστοτε μη απελευθερωμένες δραστηριότητες, τηρώντας τις διατάξεις του Αρθρου 21 της παρούσας περί τιμολογιακής πολιτικής και του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή.
9.8 Η ΟΛΠ θα είναι υπεύθυνη για την προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων και θα τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ΟΛΠ θα μεριμνά ιδιαίτερα και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την τήρηση όλων των προδιαγραφών ως προς τη διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων και την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών του περιβάλλοντος και ανέλκυση ναυαγίων στη ζώνη ευθύνης της όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διαθέτοντας τα κατάλληλα μέσα, εξοπλισμό και αναγκαίο προσωπικό.
9.9 Η ΟΛΠ θα μεριμνά:
(ι) για την εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτούμενου λιμενικού εξοπλισμού ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τροχαίας κυκλοφορίας στη ζώνη του λιμένα,
(ii) για την τακτική εκβάθυνση (dredging) των διαύλων προσέγγισης, των λιμενολεκανών και των θέσεων παραβολής πλοίων μόνο εντός της ζώνης του λιμένος,
(ιιι) για τη συνεργασία με τις καθ` ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε.,
(ίν) για την βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας της περιοχής του Λαμένος Πειραιώς και τη παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού και μέσων στην οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2575/1993,
(ν) για τον καταλογισμό των δαπανών αποκατάστασης ζημιών από τρίτους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(vi) για τη έγκαιρη ενημέρωση του Δημοσίου αναφορικά με πρωτοβουλίες της Ο.Λ.Π. που δυσχεραίνουν την εκ μέρους του Δημοσίου εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή την υλοποίηση της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.
(νιι) για τη διατήρηση του επισκευαστικού χαρακτήρα της Ναυπηγοεπισκευαστικης Ζώνης Περάματος και γενικά για την ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.
9.10 Η ΟΛΠ θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Λιμένος Πειραιώς και της Ελεύθερης Ζώνης, την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε χρήστες και επιχειρήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
9.11 Η ΟΛΠ θα διευκολύνει τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις του Δημοσίου που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα και θα συνεργάζεται με κάθε υπηρεσία του Δημοσίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
9.12 Οι υποχρεώσεις που συνομολογούνται με την παρούσα Σύμβαση δεν θα ενεργούν υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε είναι δυνατόν αυτές καθ`εαυτές να θεμελιώσουν ευθύνη της ΟΛΠ έναντι τρίτων.
10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
10.1 Ανεξάρτητα από. τους ελέγχους που προβλέπονται εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία και τη παρούσα, προς εξασφάλιση της τήρησης, των διατάξεων της παρούσας. Σύμβασης, το Δημόσιο θα δικαιούται, δια των αρμοδίων οργάνων του, να προβαίνει σε τακτικές Επιθεωρήσεις του Λιμένος Πειραιώς, προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή-τήρηση των υποχρεώσεων της. ΟΛΠ που προβλέπονται από την παρούσα. Οι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται τακτικά κατ`έτος. Η επιθεώρηση θα διενεργείται από κλιμάκιο που θα ορίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης θα συντάσσεται πόρισμα, στο οποίο θα εκτίθεται ο χρόνος της επιθεώρησης και θα διατυπώνονται αναλυτικά τα ευρήματα. Αντίγραφο του πορίσματος θα χορηγείται στην ΟΛΠ χωρίς καθυστέρηση.
10.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τη διάρκεια επιθεώρησης παράβασης και με την επιφύλαξη του Αρθρου 5.6 για την ειδικότερη περίπτωση του προσδιορισμού του ανταλλάγματος, το Δημόσιο θα ειδοποιεί την ΟΛΠ, τάσσοντας εύλογη προθεσμία γιοι την αποκατάσταση της παράβασης, ανάλογα με τη φύση της και την έκταση των μέτρων αποκατάστασης. Με την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας αποκατάστασης, η επιθεώρηση θα επαναλαμβάνεται προς διαπίστωση της αποκατάστασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη νέα επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι η παράβαση παραμένει και οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΟΛΠ, το Δημόσιο θα δύναται να αποκαταστήσει την παράβαση με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο και κατάλληλο και με δαπάνες της ΟΛΠ.
11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
11.1 Το Δημόσιο υποχρεούται καθ`όλη τη διάρκεια της παρούσας να παρέχει προς την ΟΛΠ την αναγκαία συνδρομή του για την εκπλήρωση του κατ`Αρθρο 3.3 προορισμού της παραχώρησης, στα πλαίσια της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας.
11.2 Το Δημόσιο θα μεριμνά για την εξασφάλιση, συντήρηση και ανάπτυξη των οδικών και σιδηροδρομικών προσβάσεων των χρηστών, των μέσων μεταφοράς και των πολιτών εν γένει έως τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, καθώς και για τη διατήρηση θαλάσσιας πρόσβασης από χώρους εκτός της θαλάσσιας ζώνης λιμένος, με σκοπό:
(ι) την ομαλή διεξαγωγή της εμπορευματικής, επιβατικής και αστικής κυκλοφορίας και κίνησης πεζών, οχημάτων και μέσων μεταφοράς από και προς το Λιμένα Πειραιώς και πέριξ αυτού,
(ιι) την αυξημένη εμβέλεια του Λιμένα Πειραιώς ως προς την διακίνηση φορτίων κάθε είδους με απώτερο χερσαίο προορισμό στην Ελλάδα, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου γενικότερα.
(iii) την εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης θαλάσσιας και χερσαίας πρόσβασης των υπηρεσιών του. Δημοσίου που έχουν αρμοδιότητα, υποχρέωση ή δυνατότητα συνδρομής ή επέμβασης για την ασφάλεια προσώπων, μέσων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής του Λιμένος Πειραιως.
11.3 Το Δημόσιο θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και διατήρηση, στο μέτρο του εφικτού δικτύων παροχών εξυπηρέτησης (ρευματοδότηση , υδροδότηση , αποχέτευση κ.λ.π.). έως τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης.
11.4 Το Δημόσιο θα μεριμνά δια των υπηρεσιών του, για την αστυνόμευση και την τήρηση της ασφάλειας και τάξης εντός του Λιμένος Πειραιώς,, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
11.5 Το Δημόσιο θα χρηματοδοτεί Έργα, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της παρούσας.
11.6 Το Δημόσιο θα ενημερώνει την ΟΛΠ αναφορικά με θεσμικές πρωτοβουλίες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν ή επαυξήσουν τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας και θα εξασφαλίζει στο μέτρο του εφικτού της διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών του και της ΟΛΠ αναφορικά με τις πρωτοβουλίες και τις σκοπούμενες νομοθετικές μεταβολές που επηρεάζουν την εν γένει λιμενική δράση. Η ΟΛΠ θα αποφεύγει την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμόρφωση του Δημοσίου προς διεθνείς υποχρεώσεις του.
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12.1 Τα μέρη δεν θα ευθύνονται αναφορικά με αθέτηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον και στην έκταση κατά την οποία αυτή οφείλεται σε γεγονός ή περίσταση που συνιστά ανωτέρα βία. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως γεγονότα συνιστώντα ανωτέρα βία θα θεωρούνται καταστάσεις πέραν από τον εύλογο έλεγχο των μερών, όπως ασυνήθη καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες, σεισμοί, επιδημίες, καταστάσεις μόλυνσης του περιβάλλοντος ή συγκέντρωσης τοξικών, βιολογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθμό που να απειλούν άμεσα τη ζωή ανθρώπων, πλημμύρες, πόλεμος, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ή γενικευμένες συρράξεις και βίαιες ενέργειες, εξέγερση, βομβαρδισμοί, πυρκαΐα, έκρηξη, διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων που πιστοποιείται αρμοδίως και κάθε άλλη παρεμφερής ή ισοδύναμη κατάσταση η οποία δεν είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί άμεσα, αυτοδύναμα ή με τη συνδρομή του αντισυμβαλλομένου.
12.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ειδοποιούν τον αντισυβαλλόμενό τους χωρίς καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο μέσο άμεσα με τη λήψη γνώσης περί της επέλευσης γεγονότος ή περίστασης ανωτέρας βίας και θα λαμβάνουν κάθε μέτρο και θα συνεργάζονται σε όση έκταση απαιτείται για την αντιμετώπιση του γεγονότος ή της περίστασης αυτής και τον περιορισμό κατ` έκταση, διάρκεια και αποτέλεσμα.
12.3 Ο κατ΄ Αρθρο 12.1 περιορισμός της ευθύνης των μερών θα ισχύει καθ` όλη τη διάρκεια και την έκταση του σχετικού γεγονότος ή περιστατικού και στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ή ο περιορισμός της έκτασης, της διάρκειας και. των αποτελεσμάτων του γεγονότος ή περιστατικού αυτού.
12.4 Κατά τη λήψη αυτοδύναμων μέτρων αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν λόγω ανωτέρας βίας και κατά-τη διαμόρφωση μέτρων συνεργασίας προς κοινή αντιμετώπιση, τα μέρη θα τηρούν τις προτεραιότητες του Αρθρου 3.3 της παρούσας Σύμβασης.
13. ΛΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
13.1 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί μόνο από το Δημόσιο και μόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου. Σπουδαίο λόγο κατά την έννοια του παρόντος Αρθρου συνιστούν ιδίως τα εξής περιστασιακά.
(i) η επανειλημμένη ή συνεχιζόμενη παράλειψη τήρησης από πλευράς της ΟΛΠ των υποχρεώσεων της που προβλέπονται από την παρούσα για την άσκηση του παραχωρούμενου με την παρούσα Δικαιώματος, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύεται οποιοδήποτε από τα στοιχεία (ϊ), (ιι), (ιιι), (ιν), (ν) και (νι)του άρθρου 3.3,
(ίί) η επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση καταβολής από την ΟΛΠ προς το Δημόσιο του ανταλλάγματος που οφείλεται κατά την παρούσα, όπως προσδιορίζεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
(iii) η κήρυξη της ΟΛΠ σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή η θέση της σε εκκαθάριση.
13.2 Το Δημόσιο, εφόσον κρίνει ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που συνιστούν σπουδαίο λόγο κατά τα ανωτέρω, ο οποίος δικαιολογεί την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Αρθρο, δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΟΛΠ την επέλευση του σπουδαίου λόγου, αναφέροντας ρητώς τα περιστατικά που κατά την κρίση του συνιστούν λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και να θέσει εφόσον τούτο είναι εφικτό, προθεσμία προς την ΟΛΠ, προκειμένου αυτή να λάβει κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου να θεραπεύσει την παράβαση. Η γνωστοποίηση αυτή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις όπου χωρεί άσκηση δικαιώματος παρέμβασης εκ μέρους του Δημοσίου.
13.3 Η καταγγελία ασκείται με την κοινοποίηση προς την ΟΛΠ εγγράφου καταγγελίας του Δημοσίου, με άμεση ισχύ. Δια της καταγγελίας επέρχεται η λύση της παρούσας Σύμβαση οπότε με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν αποκτήσει τρίτοι βάσει του Αρθρου 4.4, τα μέρη οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα την οποία είχαν δικαίωμα να ασκούν με βάση την παρούσα.
(ι) Ειδικότερα, με τη λύση της παρούσας Σύμβασης, η ΟΛΠ υποχρεούται να αποδώσει στο Δημόσιο τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη και τα έως τότε παραχωρηθέντα ελεύθερα από εξοπλισμό που ανήκει στην ΟΛΠ, πέραν εκείνου του εξοπλισμού τον οποίο έχει παραχωρήσει προς τρίτους ή τον οποίο δεν προτίθεται να αφαιρέσει και για την παραμονή του οποίου δεν εκφράζει αντιρρήσεις το Δημόσιο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών μηνών. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως παράταση της προθεσμίας απόδοσης η οποία ωστόσο δεν δύναται να παραταθεί πέραν του εξαμήνου- Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης που αποδεικνύεται από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής που υπογράφεται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, η ΟΛΠ υποχρεούται να παρέχει λιμενικές υπηρεσίες και να διατηρεί το Λιμένα Πειραιώς σε λειτουργία εξυπηρετώντας τουλάχιστον τυς βασικές ανάγκες των ψηστών.
(ιι) Πέραν των οριζομένων στο Αρθρο 8.2 της παρούσας, η ΟΛΠ δεν διατηρεί κατά του Δημοσίου οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση για τυχόν βελτιώσεις στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη που σώζονται μετά τη λύση της παρούσας.
13.4 Με τη λύση της παρούσας το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΟΛΠ αναφορικά με όλα τα υπό εξέλιξη έργα.
14. ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ
Το Δικαίωμα και κάθε δικαίωμα που παραχωρείται με την παρούσα προς την ΟΛΠ συμφωνούνται αμεταβίβαστα, ολικά ή μερικά. Το γεγονός ότι το Δικαίωμα ορίζεται ας αμεταβίβαστο δεν περιορίζει την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης της χρήσης των παραχωρουμένων κατ` εφαρμογή του Αρθρου 3.1 (ιιι), την εφαρμογή του Αρθρου 3.7. και την πραγματοποίηση επενδύσεων από τρίτους, υπό τους όρους της παρούσας.
15. ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
15.1 Οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι δυνατόν να τύχουν αναδιαπραγμάτευσης ολικά ή μερικά, είτε στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετο αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών, κατά το Αρθρο 388 Α.Κ. Συμφωνείται ότι στις περιστάσεις που συνιστούν ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών θα περιλαμβάνονται επίσης:
(ι) η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας ή άλλου- λόγου που να δικαιολογεί την παρέμβαση του Δημοσίου σύμφωνα με το Νόμο ή την παρούσα για διάστημα που να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες,
(ιι) η τυχόν υποχρέωση, του Δημοσίου σε συμμόρφωση προς πρωτογενές ή παράγωγο δίκαιο προερχόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνείς συμφωνίες ή συνθήκες τις οποίες έχει προσυπογράψει ή στις οποίες .προσχώρησε η Ελλάδα, η επίτευξη σημαντικής τεχνολογικής προόδου, .ουσιώδεις δημογραφικές και άλλες μεταβολές με απρόβλεπτες σήμερα επιδράσεις στη μελλοντική λειτουργία και τις ανάγκες του Λιμένος Πειραιώς, με την επιφύλαξη πάντως των δικαιωμάτων της ΟΛΠ σύμφωνα με το Άρθρο 3.7 της παρούσας, και
(ιιι) οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαια της ΟΛΠ κάτω του ορίου του 51%.
15.2 Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύναται να έχει την πρωτοβουλία αναφορικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο τα προτεινόμενα ζητήματα προς αναδιαπραγμάτευση και τις περιστάσεις που κατά την άποψη του δικαιολογούν την αναδιαπραγμάτευση. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποχρεούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις εντός μηνός από την κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου και θα επιχειρούν με καλόπιστες διαβουλεύσεις να διευθετήσουν με αναδιαπραγμάτευση ή συμβιβασμό τα αμφισβητούμενα ζητήματα. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η συμφωνία αυτή θα καταγράφεται σε Πρόσθετη Πράξη, η οποία θα τροποποιεί στην προβλεπόμενη έκταση τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η αναδιαπραγμάτευση θα λαμβάνει υπ`όψιν τα κριτήρια του Αρθρου 3.3.
15.3 Σε περίπτωση κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία, τότε:
(ί) είτε τα ζητήματα θα παραπέμπονται προς επίλυση σύμφωνα με το Αρθρο 16, με βάση το Αρθρο 372 Α.Κ., είτε
(ιι) η παρούσα θα καταγγέλλεται, εφόσον συντρέχει πράγματι προς τούτο σπουδαίος λόγος.
16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
16.1 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ του Δημοσίου και της ΟΛΠ η οποία θα απορρέει από ή θα σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση, θα επιλύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
16.2 Εφόσον η διαφορά είναι τεχνικής φύσεως, ήτοι αφορά σε θέμα αμιγώς τεχνικό, αυτή θα επιλύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέσω πραγματογνωμοσύνης που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από διπλωματούχους μηχανικούς, αποφοίτους Ανώτατης Σχολής ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα αλλοδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα δύναται να διορίσει, με έγγραφη δήλωση του προς τον αντισυμβαλλόμενο, ένα μέλος της επιτροπής εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη εγγράφου αιτήματος του αντισυμβαλλομένου αναφορικά με την παραπομπή του τεχνικού ζητήματος προς επίλυση από την Επιτροπή του παρόντος Αρθρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου διορισμού του μέλους που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να διορίσει, το μέλος αυτό θα διορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), μαζί με το τρίτο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίζει το TEE, κατόπιν σχετικής αίτησης οποιουδήποτε από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.
Η επιτροπή οφείλει να εκδώσει πόρισμα πραγματογνωμοσύνης το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού των μελών της κατά τα ανωτέρω. Το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης που θα εκδοθεί θα είναι δεσμευτικό γα αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Εντούτοις κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά σε δικαστική κρίση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης δεν εκδοθεί και γνωστοποιηθεί εγκαίρως στα συμβαλλόμενα μέρη, τα μέρη δεν δεσμεύονται από την διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη αυτή και έχουν το δικαίωμα είτε να ζητήσουν με κοινή τους αίτηση το διορισμό ακόμη μία φορά νέας επιτροπής, οπότε ισχύουν λοσα αναφέρθηκαν για το διορισμό και την προθεσμία έκδοσης του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης είτε να παραπέμψουν απευθείας τη διαφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο.
16.3 Τυχόν διαφωνία, διαφορά ή αμφισβήτηση των μερών κατά τα ανωτέρω η οποία είτε δεν είναι τεχνικής φύσεως ή, καίτοι τεχνικής φύσεως, δεν επιλύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, θα επιλύεται δικαστικώς από τα Δικαστήρια του Πειραιά η Διαιτησία η οποία συμφωνείται ότι θα είναι αρμόδια κατά παρέκταση.
17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
17.1 Το Δημόσιο θα δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα παρέμβασης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο ή την παρούσα Σύμβαση. Για την άσκηση του δικαιώματος παρέμβασης σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, το Δημόσιο θα έχει προηγούμενος διαπιστώσει την ανάγκη παρέμβασης, εκπροσωπούμενο προς το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Δια της ασκήσεως του δικαιώματος παρεμβάσεως, το Δημόσιο θα δύναται να προβεί στη διακοπή οποιασδήποτε συναλλακτική δραστηριότητας και οποιωνδήποτε Έργων. Ασκηση του δικαιώματος παρεμβάσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων νόμου, θα χωρεί περιοριστικά:
ι) σε περίπτωση κατά την οποία το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται κατά τα ανωτέρω κρίνει εύλογα (με την επιφύλαξη των κυβερνητικών πράξεων) ότι:
(α) η ΟΛΠ παραβαίνει ουσιώδη υποχρέωση της με βάση την παρούσα, σε έκταση και κατά τρόπο που να προκαλείται άμεσος και σπουδαίος κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών του Λιμένος γενικά, ή
(β) εξαιτίας πράξης ή παράλειψης της ΟΛΠ, προκαλείται ή απειλείται σημαντική διατάραξη ή καταστροφή του περιβάλλοντος και η έκταση και ο βαθμός της διατάραξης ή καταστροφής είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την παρέμβαση ή τη διακοπή της άσκησης του Δικαιώματος,
εφόσον, σε καθεμία από τις υπό (α) και (β) περιπτώσεις, το-Δημόσιο έχει παράσχει προηγουμένως εύλογη προειδοποίηση προς την ΟΛΠ για την εκούσια αποκατάσταση και η προθεσμία αυτή έχει παρέλθει ουσιωδώς άπρακτη.
(ii) σε περίπτωση κατά την οποία η ΟΛΠ παύει πλήρως ή σε ουσιώδη έκταση και σε μόνιμη βάση να παρέχει ή εγκαταλείπει τοις πράγμασιν τις ελάχιστες υπηρεσίες του Αρθρου 3.3 (ιιι) ή παύει να ικανοποιεί ουσιωδώς τις ελάχιστες απαιτήσεις του Αρθρου 3.3. για λόγο που δεν ανάγεται σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου,
(ιιι) σε περίπτωση που για λόγους πέραν της προγραμματισμένης συντήρησης, της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποκατάσταση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας ή της ανωτέρας βίας, ο Λιμένας Πειραιώς ή σημαντικό τμήμα του να παραμένει κλειστό για τους χρήστες για συνεχόμενο διάστημα που υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες,
(iv) σε περίπτωση που το Δημόσιο κρίνει ότι η παρέμβαση του απαιτείται για την πρόληψη ή αποτροπή άμεσου κινδύνου της ζωής ή της υγείας προσώπων, ή
(ν) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το Δημόσιο κρίνει σκόπιμο να παρέμβει για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,
17.2 Με την επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα του Αρθρου 17.1, το Δημόσιο θα δύναται με τη διαδικασία του ίδιου Αρθρου να αναστέλλει την ισχύ του Δικαιώματος και το Δημόσιο θα δύναται να θέσει τον Λιμένα Πειραιώς, ολικά ή μερικά, υπό τη διαχείριση και διοίκηση του Δημοσίου και θα δύναται επίσης να λάβει κάθε μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση των περιστάσεων που συνιστούν το δικαιολογητικό λόγο της παρέμβασης, τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας.
17.3 Το δικαίωμα παρέμβασης του Δημοσίου θα παύει αυτοδικαίως με την εξάλειψη ή την αποκατάσταση των περιστάσεων που συνιστούν το δικαιολογητικό λόγο της παρέμβασης.
Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο θα αποδίδει στην ΟΛΠ τη διοίκηση, και διαχείριση του Λιμένα Πειραιώς και το Δικαίωμα θα αναβιώνει έως τη συμφωνηθείσα λήξη της παρούσας.
17.4 Η άσκηση του δικαιώματος παρέμβασης ταυ Δημοσίου κατά το παρόν άρθρο, δεν θα κωλύει την άσκηση του δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων κατ΄ Αρθρο 10 ούτε κατ τη δυνατότητα καταγγελίας της παρούσας από το Δημόσια.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
“18.1 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία που θα υπογράφεται προσηκόντως από τους νομίμους εκπροσώπους αμφοτέρων των μερών, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3654/2008″
***Η εντός ” ” παρ. 4.1 αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 8322.03/12/08 (ΦΕΚ Β 2372 21.11.2008)
18.2 Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω απρόοπτης μεταβολή των συνθηκών απαιτείται η τροποποίηση αυτή και το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αρνείται αδικαιολόγητα να συναινέσει εν όλω ή εν μέρει σε αυτήν, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να επικαλεστεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το Αρθρο 15 της παρούσης.
19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΡΩΝ
19.1 Η ΟΛΠ θα υποβάλλει προς το Δημόσιο ετήσιες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των παραχωρούμενων, την εξέλιξη των Έργων και τις ενδεχόμενες ζημίας, καταστροφές και φθορές επ`αυτών.
19.2 Το Δημόσιο, ως κύριος, δικαιούται να προβαίνει σε παρατηρήσεις και υποδείξεις προς την ΟΛΠ αναφορικά με τη χρήση και κατάσταση των παραχωρούμενων και η ΟΛΠ θα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις αυτές, στο μέτρο που δεν εισάγεται απόκλιση από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και δεν ματαιώνεται ή περιορίζεται το Δικαίωμα, λαμβανομένου υπ`όψιν και του σκοπού της παραχώρησης του.
20. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε επικοινωνία ή κοινοποίηση των μερών προβλέπεται με βάση την παρούσα ή πραγματοποιείται αναφορικά με αυτήν θα θεωρείται ότι έγινε έγκυρα εφόσον φέρει έγγραφο τύπο και αποστέλλεται, κοινοποιείται ή παραδίδεται προς τα μέρη στις ακόλουθες αντίστοιχα διευθύνσεις και προς τους αντίστοιχα οριζόμενους αποδέκτες:
Προς το Ελληνικό Αημόσιο
(Α) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων Υπ`όψιν Διευθυντού Fax: 4124332
(Β) Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Δ/νση Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληρ/των Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Υπ`όψιν Διευθυντού Fax: 52374I7
Προς την ΟΛΠ
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Υπ`όψιν Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς Fax
Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να ορίζουν νέους αποδέκτες, με έγγραφο τους κοινοποιούμενο προς τον αντισυμβαλλόμενο κατά τις διατάξεις της παρούσας.
21 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21.1 Η έγκριση των τιμολογίων υπηρεσιών της ΟΛΠ θα πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ??????Καταστατικού της, όπως ενσωματώνεται στο τρίτο Αρθρο του Ν. 2688/1999, όπως ισχύει. Αυξήσεις τιμολογίων μπορεί να πραγματοποιούνται μία. φορά κατ1 έτος. Τα τιμολόγια, ύστερα από κάθε αναπροσαρμογή τους, θα κοινοποιούνται, στη μορφή στην οποία ισχύουν, προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
21.2 Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των τιμολογίων τελών, εργασιών και υπηρεσιών της, η ΟΛΠ θα εξασφαλίζει τη διαφανή και ομοιογενή τήρηση τους και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των χρηστών, δικαιούμενη ωστόσο να παρέχει εκπτώσεις κλίμακας με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα καταγράφονται με σαφήνεια στα τιμολόγια της.
21.3 Η ΟΛΠ θα συντάσσει και θα αναθεωρεί, όπως απαιτείται, Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), στον οποίο θα καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις της προς τους χρήστες αναφορικά με την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης, τη διαχείριση και το χρόνο απόκρισης προς αιτήματα διευκρινίσεων ή παράπονα. Η ΟΛΠ θα εξασφαλίσει ότι επίκαιρα αντίγραφα του Χ.Υ.Κ. είναι ευχερώς διαθέσιμα προς το κοινό στους χώρους εξυπηρέτησης του εντός του Λιμένος Πειραιώς.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοβι πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κρατήθηκαν από κάθε μέρος.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Για την ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Πειραιώς Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κ. Μανιατόπουλος Χ. Ψαραύτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Το παρόν παράρτημα Β` περιλαμβάνει όλα τα έργα ανωδομής και υποδομής (κτιριακά και λιμενικά) που ευρίσκονται εντός των ορίων της λιμενικής ζώνης Ο.Α.Π., όπως αυτά πρόσφατα καταγράφηκαν και αποτιμήθηκαν από την εταιρεία Συμβούλων “American Appraisal (Hellas) Limited” κατ` εντολή του Δημοσίου και του Δ.Σ/Ο.Λ.Π Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΙ ΛΙΜΕΝΑΣ

Ο Επιβατηγός Λιμένας αρχίζει από τον μόλο Θεμιστοκλέους στο βόρειο άκρο της Πειραϊκής χερσονήσου, και προχωρεί στα νότια παράλια του προλιμένα και της κεντρικής λιμενολεκάνης, όπου εκτεινόταν κατά την αρχαιότητα το εμπορικό Λιμάνι του Πειραιά, ή ο Μεγάλος Λιμένας, ή κα) Κόνθαρος αποκαλούμενος μάλλον από το σχήμα του φυσικού όρμου (βλ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Εκδόσεις Έφεσος – 2000).

Η αντίστοιχη χερσαία περιοχή η οποία κατά τον Δημοσθένη ονομαζόταν “Εμπόριον” είχε κατά την αρχαιότητα σαφή όρια και διακεκριμένες λειτουργίες, χαρακτηρίζεται δε από το κλασικό Ιπποδάμειο σύστημα ρυμοτομίας το οποίο έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα στο κεντρικό τμήμα της πόλης του Πειραιά.

Από τα σωζόμενα διαγράμματα της Ιπποδάμειας χάραξης και της παλαιάς ακτογραμμής, προκύπτει ότι. η ανάπτυξη της νότιας ακτογραμμής του λιμένα, μέχρι τις σημερινές κρηπιδώσεις, θα πρέπει να έγινε με συνεχείς επιχώσεις.

Εξ` αυτού του λόγου, κατά την σύνταξη των σχετικών διατομών των νοτίων κρηπιδωμάτων (DOCK 13-15), θεωρήσαμε ότι έχουν εφαρμοσθεί κλασικού τύπου διατομές, οι οποίες περιλαμβάνουν, τις κατασκευές βαρύτητας – τους κρηπιδότοιχους δηλαδή οι οποίοι αποτελούνται από στήλες συμπαγών τεχνητών ογκολίθων σκυροδέματος – με το όπισθεν προβλεπόμενο ανακουφιστικό πρίσμα και το φίλτρο από διαβαθμισμένες λιθορροπές – οι οποίες πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές – καθώς και τα επιχώματα τα οποία διαμορφώνουν την υπόβαση της υπάρχουσας χερσαίας ζώνης.

Ο μόλος Θεμιστοκλέους, όπως και ο ομόλογος μόλος του Κράκαρη, αποτελούν τα παλαιότερα λιμενικά έργα της σύγχρονης περιόδου λειτουργίας του λιμένα. Κατά το στάδιο των αυτοψιών που διενεργήσαμε και στους δύο μόλους, διαπιστώνουμε έντονες διαβρώσεις στα ορατά τμήματα των ανωδομών, στις επιστρώσεις, καθώς και στα σκυροδέματα των προφυλακτηρίων τοίχων. Ειδικά οι προφυλακτήριοι τοίχοι, βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Στην περιοχή του μόλου Θεμιστοκλέους, όπου κατασκευάζονται κρηπιδώματα κρουαζιερόπλοιων και μάλιστα με την προοπτική στην περιοχή Κανέλλου να αναγερθεί ξενοδοχειακό συγκρότημα, κρίνουμε ότι, ολόκληρος ο μόλος Θεμιστοκλέους, ο οποίος εδράζεται επάνω σε λιθορριπές στα -4,50μ.. όπως και η εξωτερική του θωράκιση, χρήζει επανακατασκευής.

Η νηοδόχος φορτηγίδων αποτελεί επίσης ένα από τα παλαιότερα έργα του επιβατηγού λιμένα. Εκεί επίσης οι εμφανείς ανωδομές των κρηπιδωμάτων και του λιμενοβραχίονος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουν εξαντλήσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

Στα κρηπιδώματα των DOCKS 14-15 (Διατομές Δ6-Δ7-Δ8), συνολικού μήκους 650μ. (-10.00μ.) και 182μ. (-11,50μ.) οι οποίοι κατασκευάσθηκαν κατά την περίοδο 1955-1960, η σημερινή τους κατάσταση εμφανίζεται ως ικανοποιητική. Τα υπάρχοντα εξαρτήματα ανωδομών αποτελούνται από δέστρες και προσκρουστήρες. Οι δέστρες είναι εγκατεστημένες ανά 20 – 22μ και είναι κυρίως παλαιού τύπου – χυτοσιδηρές – ατομικού βάρους 1.500 χγρ. (συμπεριλαμβανομένων και των αγκυρώσεων). Είναι δηλαδή κατασκευασμένες από υλικό το οποίο έχει αποδειχθεί δόκιμο για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Εκτός από τις δέστρες, υπάρχουν ανά τακτά διαστήματα, περίπου ανά 10 μέτρα, εγκατεστημένοι προσκρουστήρες (Fenders) βαρέως τύπου, δευτέρας γενεάς.

Οσον αφορά στα εξαρτήματα ανωδομών η ίδια ως άνω εικόνα, ισχύει γενικά για όλα τα κύρια τμήματα του λιμένα.

Ειδικά για τον Κεντρικό Λιμένα, τα εξαρτήματα αυτά έχουν εφαρμογή σε όλα τα κρηπιδώματα, με εξαίρεση τις αποβάθρες των πλοίων του Αργοσαρωνικού, όπου τα εξαρτήματα των ανωδομών, όπως αναφέρουμε και στην συνέχεια, είναι ελαφρότερου τύπου.

Στην Προβλήτα Ξαβερίου όπου έχει ανεγερθεί το σημερινό Διοικητικό Μέγαρο του ΟΛΠ και στο κρηπίδωμα που διαμορφώνει τον χερσαίο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου (Διατομές Δ9, Δ10 & Δ11), όπως και στα κρηπιδώματα των DOCKS 10 & 11, η εικόνα που παρουσιάζουν τα σκυροδέματα των ανωδομών, είναι πολύ καλή. Τα εξαρτήματα των ανωδομών περιλαμβάνουν, χυτοσιδηρές δέστρες των 1,500 χγρ., τοποθετημένες ανά 20μ. και προσκρουστήρες τοποθετημένους ανά 10μ..

Στην κεντρική αποβάθρα της περιοχής του Αγίου Σπυρίδωνα, όπως και στην περιοχή του Δημαρχείου (Διατομές Δ15, Δ16). τα υπάρχοντα κρηπιδώματα διαμορφώνουν τις αποβάθρες : DOCK 9 με μήκος 140μ. (-8.00μ.), η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο των ετών 1955-1960, και την Νηοδοχο της περιοχής του Δημαρχείου, με συνολικό μήκος 425μ. (-6,50 μ.) κατασκευασμένο την περίοδο των ετών 1999-2000. Και οι δύο αποβάθρες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση, διαθέτουν δέστρες των 1.500 χγρ. ανά 20μ.. αλλά ελαφρύτερους προσκρουστήρες.

Οι προβλήτες στις αποβάθρες της Ακτής Τζελέπη (Διατομές Δ17 – Δ21) περιλαμβάνουν τα κατωτέρω κρηπιδώματα :

i) Κρηπίδωμα ωφέλιμου βάθους -6.5μ., με μήκος 150μ. (Διατομή Δ17).

ιι) Κρηπίδωμα ωφέλιμου βάθους -8,00μ., με μήκος 65μ. (Διατομή Δ18).

ιιι) Κρηπίδωμα ωφέλιμου βάθους -6,50μ. (Διατομές Δ19 & Δ20), με συνολικό μήκος 225 μ.

Τα ανωτέρω κρηπιδώματα, όπως και η αποβάθρα Ι (-8,00μ} συνολικού μήκους 424μ., βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο των ετών 1955 -1960, με εξαίρεση τα λιμενικά έργα πρυμνοδέτησης των πλοίων τύπου High Speed, συνολικού μήκους 90 μ., τα οποία κατασκευάσθηκαν το έτος 1985.

Τα κρηπιδώματα στον λιμένα Αλών – DOCKS 7-8, του κεντρικού τμήματος του επιβατηγού λιμένα, κατασκευάσθηκαν αρχικά στην περίοδο 1924 – 1930, και ανακατασκευάσθηκαν μετά το πέρας του Β` Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω καταστροφής των Εδράζονται στα -8,00μ. (Διατομές Δ22, Δ23) και στα -9.00μ. (Διατομή Δ24), έχουν δε συνολικό μήκος 790 μ.. Στα -9,00μ” εδράζεται και το κρηπίδωμα της Διατομής Δ25, μήκους 175 μ. το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1988. Η κατάσταση των κρηπιδωμάτων είναι γενικώς καλή και διαθέτουν δέστρες των 1,500 χγρ. ανά 20μ., με ελαφρύτερους προσκρουστήρες.

Τα κρηπιδώματα της δυτικής αποβάθρας του Κεντρικού Λιμένα (Διατομές Δ26: Δ27 στα -10,00μ. με συνολικό μήκος 1.025μ. και της Διατομής Δ28 στα -11.50μ. με μήκος 95μ.) υπέστησαν μεγάλες καταστροφές κατά την περίοδο του πολέμου και ανακατασκευάσθηκαν μεταξύ των ετών 1945 – 1950. Σήμερα εξακολουθούν να λειτουργούν ικανοποιητικά. Στην αρχή και στο τέλος του DOCK 4, κατασκευάσθηκαν το έτος 1992 δύο πρόβολοι – κρηπιδώματα πρυμνοδέτησης συνολικού μήκους 197 μ.

Στον Προλιμένα και ειδικότερα στην περιοχή των SILO, το κρηπίδωμα είναι στα -10μ., έχει μήκος 142μ., κατασκευάστηκε κατά την περίοδο των ετών 1928 – 1930 και επανακατασκευάστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Σήμερα το κρηπίδωμα εξακολουθεί να λειτουργεί ικανοποιητικό.

Περιοχή μόνιμων δεξαμενών. Πρόκειται για δύο δεξαμενές, οι οποίες κατασκευάσθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα με λίθινο λαξευτό υλικό, και οι φθορές που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα είναι πολύ περιορισμένες. Έχουν μήκος 150 και 100 μέτρα αντίστοιχα, και ανάπτυγμα κατακόρυφης τοιχοποιίας περίπου 550 μ.

Κατά το στάδιο της αποτίμησης, προσδιορίσαμε ότι η σημερινή τους Αξία Αντικατάστασης είναι, Ένδεκα Εκατομμύρια Δραχμές (11.000 000 δρχ.) ανά μέτρο μήκους. Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω μόνιμες δεξαμενές του ΟΛΠ, λειτούργησαν ανελλιπώς όλο το περασμένο αιώνα και εξακολουθούν, μέχρι και σήμερα, να λειτουργούν αποδοτικά. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι, στην ανωτέρω αναφερθείσα Αξία Αντικατάστασης, δεν περιλαμβάνεται η Αξία Αντικατάστασης των Θυρόπλοιων, η αξία των οποίων, προσδιορίστηκε στην ενότητα των πλωτών μέσων.

Στον Προλιμένα επίσης και ειδικότερα στην περιοχή Βασιλειάδη, στο DOCK 2-3, το κρηπίδωμα της Διατομής Δ31. έχει μήκος 450μ. (-10,000μ.), κατασκευάστηκε αρχικά την περίοδο των ετών 1924 – 1930 και επανακατασκευάστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο DOCK Ι, της περιοχής Βασιλειάδη, τα κρηπιδώματα της διατομής Δ31, έχουν συνολικό μήκος 520μ. (-10,00 μ.) και κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο 1995 – 2000.

Στην ίδια περιοχή, στο DOCK Ι, υπάρχει προβλήτα μήκους ΙΟΟμ. η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο των ετών 1995 – 2000 και αποτυπώνεται στη Διατομή Δ32. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε και η Αποβάθρα Κράκαρη, μήκους 10Ομ. {- 12,00 μ).

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο Μόλος Κράκαρη, κρίνουμε ότι λόγω των φθορών τις οποίες έχει υποστεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

2.1. Λιμένας Δραπετσώνας

α) Λιμενοβραχίονας συνολικού μήκους L=808 μ.

Κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο των ετών 1970 – 1975 και έχει ωφέλιμο πλάτος 24,60μ. με προφυλακτήριο τοίχο στο +7.0. Είναι ένα εντυπωσιακό έργο πολύ ασφαλούς κατασκευής με εσωτερική κρηπίδωση στο -12. Την περίοδο των ετών 1997 – 1999, προστέθηκε εξωτερική προστασία με κύρια θωράκιση Φυσικούς Ογκολίθους Ε` Κατηγορίας σε μήκος 500 μ., και Ειδικούς Τεχνητούς Ογκολίθους – ACROPODS σε μήκος 100 μ. (Διατομές Δ37, Δ38, Δ39). Στην περιοχή του ακρομωλίου σε μήκος 100μ. περίπου, όπως και σε τμήμα της βάσης του μόλου σε άλλα 100μ. περίπου, ο λιμενοβραχίονας δεν έχει εξωτερική προστασία. Η λιθορριπή θεμελίων εδράζεται στον πυθμένα στα -35.0μ..

Λόγω μη επαρκών στοιχείων από τον ΟΛΠ ως προς το σύνολο της διατομής, υποχρεωθήκαμε να σχεδιάσαμε εξ` αρχής την εν λόγω Διατομή και να υπολογίσαμε το προφίλ της. Τα σκυροδέματα των ανωδομών και του προφυλακτηρίου τοίχου είναι σε καλή κατάσταση. Τα εξαρτήματα της εσωτερικής κρηπίδωσης είναι κυλινδρικοί προσκρουστήρες ανά 10μ. και δέστρες βάρους 1500 χλγ, ανά 20 – 22μ.

β) Παραλιακό κρηπίδωμα μήκους L=437 Μ

Έχει βάθος στα -12,50 από την Μέση Στάθμη και κατασκευάσθηκε με επιχώσεις κατά την περίοδο των ετών 1970 – 1975 (Διατομή Δ40). Το εν λόγω κρηπίδωμα είναι καλής κατασκευής με τις λιθορριπές θεμελίων να εδράζονται κοντά στο – 20.0, Οι ανωδομές είναι σε καλή κατάσταση με προσκρουστήρες ανά 10μ, και δέστρες ανά 20 – 22μ.

Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τα εξαρτήματα ανωδομών η ίδια η παραπάνω εικόνα ισχύει γενικά για όλα τα κύρια τμήματα του Εμπορευματικού Λιμένα, με εξαίρεση τα κρηπιδώματα μικρού βάθους, όπου τα εξαρτήματα των ανωδομών είναι ελαφρότερου τύπου,

2.2. Λιμένας Ηρακλέους

α) Προβλήτας Ι.

Ο Προβλήτας Ι (Διατομές Δ41 & Λ42). με διαστάσεις 450μ.χ150μ. περίπου, κρηπιδώνεται εξωτερικά στην Νοτιοδυτική πλευρά και στο μέτωπο του, με κρηπίδωμα το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο των ετών 1990 – 1994. συνολικού μήκους 1=640μ. στο -12,50 Το εσωτερικό Βορειοανατολικό κρηπίδωμα, κατασκευής του 1965 (παλαιός μόλος του Αγ. Γεωργίου), έχει ωφέλιμο βάθος – 6,50 μ. Οι λιθορριπές θεμελίων του προβλήτα εδράζονται στον πυθμένα στο -25 και το ενδιάμεσο των κρηπιδωμάτων διάστημα, πληρώθηκε με φυσικά πετρώματα (λιθοπλήρωση).

β) Σε συνέχεια του Βορειοανατολικού κρηπιδώματος του Προβλήτα Ι, κατασκευάσθηκε με επιχώσεις την περίοδο 1985 – 1988, παραλιακό κρηπίδωμα. Διατομή Δ43. μήκους 230μ, στο -12,50. Η κατάσταση των Ανωδομών και των επιστρώσεων είναι καλή.

γ} Προβλήτας II. (Μύλοι Αγ Γεωργίου – Στρατιωτική Ζώνη)

Ο εν λόγω προβλήτας, Διατομή Δ44, έχει συνολικό μήκος 504μ.. κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο των ετών 1959 – 1962 και έχει περιμετρικά κρηπιδώματα στο – 10,0. Το σχήμα του προβλήτα είναι τραπεζοειδές με πλάτος 120μ. περίπου. Η κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεων είναι καλή.

δ) Ιχθυόσκαλα – Προβλήτες III. – Παραλιακό Κρηπίδωμα και Προβλήτα IV.

Κατασκευάσθηκαν κατά την περίοδο των ετών 1959 – 1962 με κρηπιδώματα βάθους -5.00μ.. έχουν συνολικό μήκος 471μ. και βάθους -7,00 μήκους 205μ. (Διατομές Δ45 & Δ48), Η κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεις είναι καλή.

ε) Καρβουνόσκαλα Προβλήτας IV. και Παραλιακό Κρηπίδωμα έως τον Προβλήτα V.

Τα εν λόγω λιμενικά έργα, κατασκευάσθηκαν κατά την περίοδο των ετών 1961 – 1963 και αποτελούντα”:

ι) Από περιμετρικά κρηπιδώματα βάθους -7,00 και μήκους 128μ. (Διατομή Δ49)

ιι) Από περιμετρικά κρηπιδώματα βάθους-10,00 και μήκους 262μ. (Διατομή Δ50).

iii} Από περιμετρικά κρηπιδώματα βάθους -4,00 και μήκους 275μ, (Διατομή Δ51).

ίν) Από παραλιακό κρηπίδωμα βάθους -4,00 και μήκους 500μ. (Διατομή Δ52),

Η σημερινή κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεων είναι καλή και διαθέτουν ως εξοπλισμό, δέστρες ανά 20 -22μ. και στα βαθιά κρηπιδώματα, προσκρουστήρες ανά 10μ.

στ) Προβλήτας V.

Κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο των ετών 1965 – 1970 και έχει :

ί) Βαθιά κρηπιδώματα στα -10.00μ.. με συνολικό μήκος 370μ. (Διατομή Δ53), Παραλιακό κρηπίδωμα συναρμογής και Περιμετρικά κρηπιδώματα (Διατομή Δ54).

ιι) Σε βάθος -12.50 υπάρχει περιμετρικό κρηπίδωμα συνολικού μήκους 500μ. (Διατομή Δ55).

Ο προβλήτας V έχει τραπεζοειδές σχήμα με παράλληλες πλευρές μήκους 300 και 350μ. αντίστοιχα και πλάτος 130μ. περίπου. Το μεταξύ των κρηπιδωμάτων διάστημα έχει πληρωθεί με φυσικά πετρώματα.

Η κατάσταση των επιστρώσεων και του σκυροδέματος είναι πολύ καλή. Ο προβλήτας διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος αποτελείται από προσκρουστήρες ανά 10μ. και δέστρες ανά 20-22μ..

2.3. Λιμενικές Εγκαταστάσεις Νέου Ικονίου

α) Προβλήτας Ι. – ΣΕΜΠΟ.

Τα παραλιακά κρηπιδώματα βάθους -12,50μ (Διατομές Δ56 & Δ57). συνολικού μήκους 745μ. όπως και τα περιμετρικά κρηπιδώματα του Προβλήτα Ι. – ΣΕΜΠΟ, βάθους -10,00 και συνολικού μήκους 790 μ. (Διατομές Δ58, Δ59) κατασκευάσθηκαν κατά την περίοδο των ετών 1970 – 1975. Τα κρηπιδώματα του Προβλήτα Ι., θεμελιώνονται σε λιθορριπές που εδράζονται στον πυθμένα σε βάθος περίπου -27μ.. Ο Προβλήτας έχει διαστάσεις 300 χ 160μ. περίπου και το ενδιάμεσο των κρηπιδωμάτων διάστημα έχει πληρωθεί με φυσικά πετρώματα – λιθοπληρώσεις Η κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεων είναι πολύ καλή, Στο εξοπλισμό του προβλήτα περιλαμβάνονται προσκρουστήρες ανά 10μ. και δέστρες, ανά 20μ.

β) Προβλήτας II.- ΣΕΜΠΟ.

Ο Προβλήτας II. – ΣΕΜΠΟ, αποτελεί το εντυπωσιακότερο λιμενικό έργο του Λιμένα Πειραιά και αποτελεί κατά την εκτίμηση μας το μεγαλύτερο λιμενικό έργο της Χώρας Ο προβλήτας, έχει διαστάσεις 500 χ 800μ περίπου και κρηπιδώματα βάθους -14,00. συνολικού μήκους 1420μ.. τα οποία κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο των ετών 1977 – 1982) Έχει επίσης κρηπιδώματα βάθους – 16,50, συνολικού μήκους 770μ., τα οποία κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο των ετών 1995 – 1997 Οι λιθορριπές θεμελίων εδράζονται στον πυθμένα σε βάθος 30μ. (Διατομές Δ61 & Δ62). Το ενδιάμεσο των κρηπιδωμάτων διάστημα, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των υπηρεσιών του ΟΛΠ, έχει πληρωθεί με φυσικά πετρώματα τα οποία εκτείνονται στα 200μ. από τη βάση του Προβλήτα προς την ξηρά. Η κατάσταση των σκυροδεμάτων, των ανωδομών και των επιστρώσεων είναι πολύ καλή Ο προβλήτας διαθέτει εξοπλισμό, ο οποίος αποτελείται από προσκρουστήρες ανά 10μ. και δέστρες, ανά 20 – 22μ.

Τέλος, μεταξύ του προβλήτα II του ΣΕΜΠΟ και του Προβλήτα των Καυσίμων, έχει κατασκευασθεί κατά την περίοδο των ετών 1995 – 1997, κρηπίδωση από πρίσμα φυσικών ογκολίθων εγκιβωτισμού των επιχώσεων σε μήκος 4θ0μ. περίπου (Διατομή Δ63).

γ) Προβλήτας Καυσίμων

Ο Προβλήτας Καυσίμων μήκους 350μ. και πλάτους 25μ. κατασκευάστηκε κατά την περίοδο των ετών 1975 – 1980 και είναι θεμελιωμένος, σύμφωνα με τη Διατομή που μας διέθεσε ο ΟΛΠ, στο -12.50. Στη δυτική βάση του προβλήτα προς την ακτή, έχουν κατασκευασθεί κατά την περίοδο των ετών 1995 – 1997. κρηπιδώματα στο -12,50, L=300p. στο -7,00, L = 150μ. και στο -4,00. 1=80μ.. Ο προβλήτας είναι θεμελιωμένος σε λιθορριπές που εδράζονται σε βάθος 25μ. περίπου και η κατάσταση των ανωδομών του είναι γενικά καλή (Διατομές Δ64, Δ65, Δ66, Δ67). Διαθέτει δέστρες ανά 20 – 22μ. και προσκρουστήρες ανά 10μ..

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1) Παραλιακή Ζώνη Ιδιωτικών Μονάδων Ναυπηγοεπισκευών – Ταρσανάδες (Διατομές Δ68, Δ69, Δ70). Πρόκειται για έργα απροσδιόριστου τρόπου και χρόνου κατασκευής (πιθανολογούμε ότι κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1940 και 1990), με κρηπιδότοιχους που εδράζονται έως το -4.00 και έχουν ανάπτυγμα κρηπίδωσης 1750μ. περίπου Στην ζώνη υπάρχουν δύο πρόβολοι Ο ένας εδράζεται στο -4,00. L=l20p. και ο άλλος στο -5,00, L = 150μ. Η κατάσταση των έργων κυμαίνεται από απαράδεκτη έως και λίγο ικανοποιητική

2) Ο κύριος Προβλήτας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος, μήκους 350μ. και πλάτους 100μ. (Διατομή Δ51), αποτελείται από περιμετρικά κρηπιδώματα τα οποία κατασκευάσθηκαν κατά την περίοδο των ετών 1965 – 1970 και εδράζονται στο -10,0. Η κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεων, κρίνεται ως ικανοποιητική.

3) Η ενδιάμεση αποβάθρα, μήκους 460μ. θεμελιωμένη στο -10,0 είναι κατασκευής της περόδου των ετών 1970 – 1975 (Διατομή Δ72). Η κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεων, κρίνεται ως ικανοποιητική.

4) Ο δευτερεύων Προβλήτας, μήκους 250μ. και πλάτους 100μ. (Διατομή Δ73), κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο των ετών 1970 – 1975 και αποτελείται από κρηπιδώματα τα οποία, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΛΠ, εδράζονται στο -10,0, εκτός από ένα τμήμα μήκους 50μ. του μετώπου το οποίο εδράζεται στο -12,0 (Διατομή Δ73β), Η κατάσταση των ανωδομών και των επιστρώσεων, κρίνεται και σ` αυτόν τον προβλήτα ως ικανοποιητική.

Το ενδιάμεσο μεταξύ των κρηπιδωμάτων διάστημα και στους δύο ανωτέρω προβλήτες, έχει πληρωθεί με φυσικά πετρώματα. Στον εξοπλισμό των ανωδομών όλων των κρηπιδωμάτων, περιλαμβάνονται προσκρουστήρες ανά 10μ, και δέστρες, ανά 20 – 22μ..

5) Λιμενίσκος Αλιέων Δυτικής Ακτής

Αποτελείται από προστατευτικό λιμενοβραχίονα μήκους 750 περίπου μέτρων, κεντρικό μόλο 35μ. και γεφυρωτούς προβόλους συνολικού μήκους 140μ Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΛΠ, τα εν λόγω λιμενικά έργα, εδράζονται σε λιθορριπές στο -4,0.

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

4.1. Ναυπηνοεπισκευαστική Βάση Κυνόσουρας

Το εν λόγω λιμενικό έργο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του Πολιτικού Μηχανικού Π. Ευθυμίου που μας παραδόθηκε από τον ΟΛΠ, κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο των ετών 1995-1997 (Διατομές Δ77& Δ78).

Αποτελείται από παραλιακό κρηπίδωμα εδρασμένο σε λιθορριπές στο -5.Θ0, μήκους 225μ. περίπου (Διατομή Δ77) και προβόλου παραβολής σκαφών μήκους 200μ. και πλάτους 15μ, επίσης εδρασμενου σε λιθορριπές στο -5,60. Το έργο κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο των ετών 1995 – 1997 και η κατάσταση των ανωδομών των έργων, κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική.

4.2. Λιμενίσκος Ορμου Αμπελακίων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις διαβεβαιώσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΛΠ, το παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 250μ της Διατομής Δ79 και οι τρεις πρόβολοι της Διατομής Δ80, συνολικού μήκους 300μ. εδράζονται στο -5,0.

4.3. Λιμενίσκος ΕΤΜΛΕ

Αποτελείται από παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 120μ. και τρεις προβόλους συνολικού μήκους 90μ. (Διατομές Δ81 & Δ82). Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις διαβεβαιώσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΛΠ. τα εν λόγω λιμενικά έργα, εδράζονται σε λιθορριπές στο -3,0.

ΚΤΙΡΓΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΩΔΟΜΕΣ Ο.Λ.Π.

Εκτός και εάν διαφορετικά, κατά περίπτωση, καταγράφεται στην τελική έκθεση του Συμβούλου, θεωρείται ότι ο Οργανισμός, διατηρεί νόμιμα το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης -των κτιρίων τα οποία βρίσκονται εντός της περίφραξης των τριών Λιμενικών Λεκανών του ΟΛΠ.

Για την ευχερέστερη απογραφή – καταγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων – ανωδομών του ΟΠΛ, η περιγραφή ενός εκάστου των κτιρίων του Οργανισμού και η αξιολόγηση τους ακολουθεί την αρίθμηση και κωδικοποίηση των κτιρίων που διαμόρφωσε ο Σύμβουλος κατά το στάδιο των επιτόπου διευρύνσεων που πραγματοποίησε στις τρείς λιμενικές λεκάνες του ΟΛΠ.

Η διαμορφωμένη από τον Εκτιμητή κωδικοποίηση και αρίθμηση εφαρμόστηκε και κατά την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο ψηφιακό τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο δημιούργησε ο Σύμβουλος και το οποίο προσαρτάται στην τελική του έκθεση.

Στην συνέχεια παραθέτουμε την περιγραφή και αξιολόγηση των κτιρίων του ΟΛΠ διαχωρισμένα ανα λιμενική λεκάνη, πινακίδα και είδος κτιριακής εγκατάστασης.

1η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α3

Αρ. Κτιρίου Α3 – G1

Το εν λόγω κτίσμα στην περιοχή της Ακτής τζελέπη και ειδικότερα στην Πλατεία Καραϊσκάκη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ και βρίσκεται εκτός της περίφραξης του οργανισμού. Πρόκειται για ειδικό κτίσμα συνολικού εμβαδού 11.196 τ.μ. κατασκευασμένο το έτος 1992 σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 12.456 τ.μ. και το οποίο λειτουργεί από το έτος 1993? ως υπόγειος Σταθμός Στάθμευσης Επιβατικών Αυτοκινήτων και Μοτοποδηλάτων. Αποτελείται από ισόγειο χώρο επιφάνειας 396 τ.μ. και δυο υπόγειους ορόφους κάθε ένας εκ των οποίων έχει εμβαδόν 5.40 τ.μ.

Τα στοιχεία των εμβαδών του ακινήτου, μας δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος διαθέτει ειδική θεμελίωση και τα περιμετρικά του στοιχεία είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ειδικές μονώσεις και στεγανοποιήσεις. Το κτίριο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο γραφείου και ελέγχου της εισόδου και εξόδου των οχημάτων, κλιματισμό, ανιχνευτές καπνού, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού, πυροσβεστικές φωλιές, ειδικές κατασκευές (Gates) και δέκα W.C.. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως άριστη.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 42 έτη.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α4

Αρ. Κτιρίου: Α4 – G2

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Καστράκι, εκτός της περίφραξης του Οργανισμού και χωροταξικά ανήκει στην 11 Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο βιομηχανικού τύπου κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και στεγάζει τον κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Εχει συνολική επιφάνεια 990 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με κωνική μεταλλική στέγη και διαθέτει στο εσωτερικό του γραφεία και κινητούς οικίσκους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Κτίρια Ναυτικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου

Τα κτίσματα και οι ανωδομές της Ναυτικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου τα οποία βρίσκονται στη περιοχή Παλατάκι, εκτός της περίφραξης του Οργανισμού, χωροταξικά ανήκουν στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ.

Για τους λόγους που εκτέθηκαν στην έκθεση της παρούσας ενότητας, τα εν λόγω κτίρια, δεν περιλήφθηκαν στην διερεύνηση και αξιολόγηση μας.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ1

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στη περιοχή Παλατάκι και ειδικότερα στον προβλήτα Κανέλλου, ο οποίος χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και χρησιμοποιείται σαν υποσταθμός. Εχει συνολική επιφάνεια 56 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν της επιφάνειας του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 4 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ2

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στη περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και το οποίο στεγάζει σήμερα γραφεία, αποδυτήρια υπαλλήλων και το συνεργείο περονοφόρων της Κ Ε.Σ.Μ (πρώην αποθήκη). Έχει επιφάνεια κάτοψης 1 250 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Η διαφορά μεταξύ των επιφανειών οφείλεται στην ύπαρξη εντός του κτιρίου διαφόρων γραφείων. Τα στοιχεία των εμβαδών του ακινήτου, μας δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει μεταλλική στέγη, διαθέτει κεντρική θέρμανση και αυτόνομες μονάδες κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ3

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στη περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1936 και το οποίο στεγάζει σήμερα τα γραφεία του εργοταξίου κατασκευής λιμενικών έργων της προβλήτας Κανέλλου. Έχει επιφάνεια κάτοψης 2.238 τετραγωνικών μέτρων. Τα εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σκελετού από πέτρινους περιμετρικούς τοίχους και κωνική μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς φθορές στην στέγη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, η πρόσοψη του εν λόγω κτίσματος, έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα και προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί (εντός 2 ετών) το πίσω τμήμα του κτιρίου και να αναγερθεί νέο διατηρώντας την παρούσα πρόσοψη.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του τμήματος του κτίσματος το οποίο πρόκειται να κατεδαφιστεί, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη και της πρόσοψης σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ4

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στη περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και το οποίο θεωρητικά αξιοποιείται ως αποθήκη. Σήμερα η εν λόγω αποθήκη είναι κενή. Έχει επιφάνεια 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς φθορές στην στέγη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ. το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ5

Το εν Αόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στη περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, κενό. μονώροφο κτίριο, ειδικής χρήσης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1900. Έχει επιφάνεια κάτοψης 133 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι πέτρινος και έχει ξύλινη στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία και ως εκ τούτου προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να επισκευαστεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ6

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Ί Λιμενική Λεκάνη. Πρόκειται για ένα μικρό μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1999, Το εν λόγω κτίριο είναι <3Γ\μιρα παραχωρημένο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στεγάζει τους νέους ξενώνες του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά. Έχει εμβαδόν 53 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει επίπεδη ελαφρά μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής rou κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 49 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ7

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι, η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1*1 Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στεγάζει τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του 5 ™ Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά, Έχει επιφάνεια 643 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεταλλική στέγη. Το κτίριο διαθέτει αυτόνομες μονάδες κλιματισμού και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ. στο εν λόγω κτίσμα, έγιναν πρόσφατα εργασίες επέκτασης του ισογείου.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ8

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και το οποίο είναι σήμερα παραχωρημένο στο Λιμενικό Σώμα και στεγάζει τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της Επισκευαστικής Βάσης του Λιμενικού Σώματος. Έχει επιφάνεια 1,200 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού και διαθέτει αυτόνομες μονάδες κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ9

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μικρό μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και το οποίο θεωρητικά χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Έχει επιφάνεια 10 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και έχει περιμετρικό τοίχο. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικό ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, είτε να κατεδαφισθεί, είτε να επισκευαστεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ10

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1″ Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1968 και το οποίο στεγάζει σήμερα την αποθήκη `Β Μεταλλική`. Έχει επιφάνεια 3,000 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικά υποστυλώματα, δοκούς και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με σημάδια οξείδωσης στο μεταλλικό σκελετό του κτίσματος.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 28 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ11

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην \* Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και το οποίο θεωρητικά αξιοποιείτο ως συνεργείο. Σήμερα το εν λόγω κτίσμα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 440 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεταλλική επίπεδη στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 -Κ12

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και το οποίο χρησιμοποιείται σαν υποσταθμός. Έχει επιφάνεια 200 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, είτα να επισκευασθεί, είτε να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 -Κ13

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο, βοηθητικό κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και στεγάζει σήμερα το συνεργείο φωτισμού. Έχει επιφάνεια 87 τετραγωνικών μέτρων Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και έχει πέτρινο περιμετρικό τοίχο.

Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 3 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ14

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Ί Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα τα αποδυτήρια του προσωπικού. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα εσωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, ενώ η εξωτερική ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 -Κ15

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό τριώροφο κτίριο γραφείων το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και το οποίο στεγάζει σήμερα την Σχολή Λιμενοφυλάκων και τον Πλοηγικό σταθμό. Εχει επιφάνεια κάτοψης 240 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 640 τετραγωνικά μέτρα. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κεντρική θέρμανση και μαρμάρινο κλιμακοστάσιο. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, ενώ η παρούσα εσωτερική ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, στο εν λόγω κτίσμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών κτιριακών έργων.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ16

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και το οποίο στεγάζει γραφεία και αποθήκη. Η εν λόγω αποθήκη είναι σήμερα κενή. Έχει επιφάνεια 1,950 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς τοπικές βλάβες στον φέροντα οργανισμό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 -Κ17

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και το οποίο Θεωρητικά αξιοποιείται ως αποθήκη. Σήμερα η εν λόγω αποθήκη είναι κενή. Έχει επιφάνεια 1,500 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί. Στο διάστημα αυτά των δύο ετών θα στεγάσει προσωρινά το συνεργείο της Κ.Ε.Σ.Μ.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 -Κ18

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και στεγάζει γραφεία υπηρεσιών του Οργανισμού. Εχει επιφάνεια 40 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από ξύλο σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ19

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1955 και θεωρητικά αξιοποιείτο ως κτίριο γραφείων. Σήμερα το εν λόγω κτίριο είναι κενό. Έχει επιφάνεια 35 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς βλάβες στην τοιχοποιία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ20

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει το γραφείο ζυγιστηρίου. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ21

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και το οποίο στεγάζει το φυλάκιο πύλης (Παλατάκι), Εχει επιφάνεια 30 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ22

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1973 και το οποίο στεγάζει την αποθήκη Χαρτιού (Α6), Έχει επιφάνεια 4.080 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού και έχει μεταλλική στέγη Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2.5` ανά 40 μ. και χώρους γραφείων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς φθορές και βλάβες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ23

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην Ακτή Αλκίμου της περιοχής Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1989 με προδιαγραφές κυλικείου & εστιατορίου (παλαιότερη χρήση του) και το οποίο σήμερα στεγάζει Γραφεία Υπηρεσιών του ΟΛΠ και Τελωνείο {παραχωρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών). Έχει επιφάνεια 1,040 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από δίστηλο πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ., κλιματισμό, εξοπλισμό ελέγχου αποσκευών και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 39 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α1 – Κ24

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην Ακτή Αλκίμου της περιοχής Παλατάκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 195 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτιρίου κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

1η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α2

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ25

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Αλκίμου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα μεταλλικό υπόστεγο, βοηθητικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976, καλύπτει επιφάνεια 50 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων και στηρίζεται σε δύο μεταλλικές κολώνες. Η παρούσα κατάσταση του κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω υπόστεγο προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ26 έως 53

Τα εν λόγω κτίσματα βρίσκονται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ξαβερίου, Ακτή Μιαούλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για 28 ισόγεια κτίσματα, βιομηχανικού τύπου, τα οποία κατασκευάσθηκαν το έτος 1986 και στεγάζουν τις αποθήκες τροφοεφοδίων {No 1-28) του Εφοδιαστικού Κέντρου Πειραιά. Βρίσκονται κάτω από τον οδικό άξονα της Ακτής Μιαούλη, στην περιοχή του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΛΠ. Έχουν συνολική επιφάνεια 3,385 τετραγωνικών μέτρων και το εμβαδόν τους κυμαίνεται από 99 τετραγωνικά μέτρα έως 207 τετραγωνικά μέτρα. Ο φέρων οργανισμός των κτισμάτων είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η οροφή τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την ημιγέφυρα που έχει διαμορφωθεί στο αντίστοιχο οδικό τμήμα της Ακτής Μιαούλη Η παρούσα κατάσταση τους κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 36 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ54

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Μιαούλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Ί Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1986 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 99 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 36 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ55

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Αλκίμου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και στεγάζει σήμερα αποδυτήρια του προσωπικού. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 24 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ56

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Αλκίμου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και το οποίο είναι σήμερα παραχωρημένο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στεγάζει το φυλάκιο του Λιμεναρχείου. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, αύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει αυτοτελή μονάδα κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ57

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Αλκίμου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και το οποίο είναι σήμερα παραχωρημένο στο Τελωνείο του Σταθμού Επιβατών Εξωτερικού και στεγάζει Φυλάκιο του Τελωνείου. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει αυτόνομη μονάδα κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ58 Το εν λόγω κτίσμα (Μέγαρο ΟΛΠ) βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Μιαούλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, μικτής χρήσης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα τον Σταθμό Επιβατών Εξωτερικού και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού. Τμήματα του κτιρίου είναι παραχωρημένα στο Τελωνείο, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και σε άλλους χρήστες οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστήματα, κυλικεία, κλπ.. Έχει επιφάνεια κάτοψης 16,712 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 23,307 τετραγωνικά μέτρα. Στο συνολικό εμβαδόν περιλαμβάνεται και επιφάνεια 1,135 τετραγωνικών μέτρων η οποία αξιοποιείται σήμερα ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Το εμβαδόν του ισογείου είναι 8.642 τετραγωνικά μέτρα, του πρώτου ορόφου 6,846, του δεύτερου ορόφου 6,303 και του παταριού 1,517 τετραγωνικά μέτρα. Τα στοιχεία για το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα, ενώ είναι θεμελιωμένο σε ειδικές θεμελιώσεις {φρεατο-πασσάλους). Διαθέτει κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, ανιχνευτές καπνού, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ., δεξαμενές και αντλίες, ασανσέρ και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά από πολύ καλή έως άριστη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, προβλέπεται σύντομα να αρχίσουν εργασίες εκτεταμένης συντήρησης στο τμήμα του κτιρίου που στεγάζει τον Επιβατικό Σταθμό Εξωτερικού {δαπάνης Δρχ. 300,000,000), ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης του (δαπάνης 100,000,000)

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 42 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ59

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Μιαούλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, ειδικής χρήσης, το οποίο στεγάζει το Εκθεσιακό Κέντρο του ΟΛΠ το οποίο φιλοξενεί σήμερα εκθεσιακές εκδηλώσεις. Ο πρώτος όροφος του εν λόγω κτίσματος κατασκευάσθηκε το έτος 1972, ενώ ο ημιώροφος, ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος προστέθηκαν το έτος 1984. Η συνολική επιφάνεια κάτοψης του κτιρίου είναι 12,000 τετραγωνικά μέτρα και το ολικό εμβαδόν του ανέρχεται σε 30,307 τετραγωνικά μέτρα.

Το εμβαδόν του ισογείου είναι 12,000 τετραγωνικά μέτρα, (περιλαμβάνονται και οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι), του ημιώροφου 1.539 τετραγωνικά μέτρα, του πρώτου ορόφου 12,000 (περιλαμβάνονται και οι στεγασμένοι υπαίθριοι χώροι) και του δεύτερου 4,768 τετραγωνικά μέτρα. Τα στοιχεία για το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα και έχει αμφι-προέχουσα ανεστραμμένη πλάκα οροφής (κέλυφος με προεντεταμένους τένοντες). Είναι θεμελιωμένο με ειδικές θεμελιώσεις και ειδικότερα με φρεατο-πασσάλους. Διαθέτει κλιματισμό, ανιχνευτές καπνού, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ., δεξαμενή ύδατος (40 ton), αντλιοστάσιο, ανελκυστήρα και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Ο.Λ.Π., στο εν λόγω κτίσμα έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς. Το ύψος της πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 2,320,462,420 Δρχ. Όπως πληροφορηθήκαμε από τις υπηρεσίες του ΟΛΠ, προγραμματίζεται η αντικατάσταση των τενόντων του κελύφους και για το σκοπό αυτό, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός ανάθεσης της σχετικής μελέτης με προϋπολογισμό δρχ. 300,000,000. Υπό ανάθεση, επίσης βρίσκεται εργολαβία εκσυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μετατροπής του χώρου της βεράντας του 1ου ορόφου, προς την πλευρά της θάλασσας, σε κλειστό χώρο με προϋπολογισμό έργου δρχ. 800.000,000.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 34 έτη.

Αρ. Κτιρίου. Α2 – Κ60

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Αγίου Νικολάου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1975 και στεγάζει το φυλάκιο προβλήτας Άγιου Νικολάου. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ61

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Αγίου Νικολάου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1″ Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1977 και το οποίο σήμερα παραχωρημένο στα ΕΛ.ΤΑ και στεγάζει υπηρεσίες τους. Έχει επιφάνεια 90 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 27 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ62

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Αγίου Νικολάου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και στεγάζει σήμερα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών (1° Τελωνείο-ΠΕΤΑΠ). Όπως διαπιστώσαμε κατά την επιτόπου διερεύνηση μας, το εν λόγω κτίριο δεν αξιοποιείται σήμερα στο σύνολο του. Έχει ολική επιφάνεια 1,100 τετραγωνικών μέτρων και ολικό εμβαδόν 2.200 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κεντρική θέρμανση και ανοιχτό χώρο στάθμευσης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα χαρακτηρίζεται διατηρητέο και προβλέπεται σύντομα να επισκευασθεί και να παραχωρηθεί στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά για να λειτουργήσει ως Μουσείο του Λιμεναρχείου.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ63

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή προβλήτας Αγίου Νικολάου, η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1930 και ανακατασκευάσθηκε το έτος 1950. Είναι παραχωρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών και στεγάζει τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων – Δ ΕΦΚ Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής,

Έχει επιφάνεια κάτοψης 415 τετραγωνικών μέτρων και ολικό εμβαδόν 772 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οικοδομική πέτρα. Διαθέτει κεντρική θέρμανση και μονάδες κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη πραγματοποιήσει εργασίες επισκευής, ενώ η τεχνική υπηρεσία του ΟΛΠ πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης στο ισόγειο του κτιρίου,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α2 – Κ64

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή προβλήτας Αγίου Νικολάου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1930 και ανακατασκευάσθηκε το 1970. Το εν λόγω κτίριο είναι σήμερα παραχωρημένο στο Λιμενικό Σώμα και στεγάζει τα γραφεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Έχει επιφάνεια κάτοψης 308 τετραγωνικών μέτρων και ολικό εμβαδόν του 924 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οικοδομική πέτρα. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, μονάδες κλιματισμού και ειδικές εσωτερικές κατασκευές (κρατητήριο). Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ. το εν λόγω κτίσμα έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο από το Υ.Ε.Ν.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

1η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ A3

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ65

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή προβλήτας Βασ. Κωνσταντίνου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1983 και στεγάζει σήμερα τον Επιβατικό Σταθμό και το Τηλεπικοινωνιακό κέντρο του Ο.Λ.Π. Τμήμα του κτιρίου είναι σήμερα παραχωρημένο στον Κ. Κόκκοτη. Έχει επιφάνεια κάτοψης 325 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 650 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το εν λόγω κτίριο διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ., κλιματισμό και ειδικές εσωτερικές κατασκευές, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 33 έτη

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ66

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή προβλήτας Βασιλέως Κωνσταντίνου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα γραφεία ζυγιστηρίου. Έχει επιφάνεια 44 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, επιβεβαιώθηκε κατά τις επιτόπου επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε και διασταυρώθηκε κατά την εμβαδομέτρηση επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ67

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή προβλήτας Αργοσαρωνικού η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1986 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στεγάζει το 8° Λιμενικό Φυλάκιο Αργοσαρωνικού. Έχει επιφάνεια 24 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 36 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ68

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Τζελέπη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 11 Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα το κλιμάκιο υδροληψίας. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ69

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Τζελέπη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, με προδιαγραφές κυλικείου & εστιατορίου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1984 και το οποίο στεγάζει σήμερα τον Επιβατικό Σταθμό “Ηετίων”. Τμήμα του εν λόγω κτίσματος (25 τετραγωνικά μέτρα) είναι παραχωρημένο στον Κ. Κόκκοτη. Έχει επιφάνεια 608 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει πλάκα οροφής τύπου Τσέλνερ. Το εν λόγω κτίσμα διαθέτει κλιματισμό και ειδικές εσωτερικές κατασκευές, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 34 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ70

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Τζελέπη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, τριώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1987. Το μεγαλύτερο τμήμα του εν λόγω κτίσματος είναι παραχωρημένο σήμερα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά – Α` Λιμενικό Τμήμα, ενώ μικρό τμήμα του, 30 τετραγωνικών μέτρων, είναι παραχωρημένο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία όπου στεγάζεται το Μετεωρολογικό Γραφείο Πειραιά. Έχει επιφάνεια κάτοψης 220 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 660 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κλιματισμό. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή, ενώ η εσωτερική ως μέτρια. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο εν λόγω κτίσμα.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 34 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ71

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Αλκίμου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1936 και ανακατασκευάσθηκε το έτος 2000 και το οποίο στεγάζει σήμερα τα γραφεία της Ένωσης Λιμενεργατών. Έχει επιφάνεια κάτοψης 72 τετραγωνικών μέτρων και ολικό εμβαδόν 130 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα, διαθέτει κεντρική θέρμανση και αποδυτήρια εργατών. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ. ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 49 έτη

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ72

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Κονδύλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα νέο, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1999. Το εν λόγω κτίσμα είναι σήμερα κενό. Σύμφωνα όμως με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδιώτη, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως καντίνα. Έχει επιφάνεια 22 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή του κτιρίου κρίνεται ημιτελής.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 49 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ73

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Κονδύλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1999. Το εν λόγω κτίσμα είναι σήμερα κενό. Σύμφωνα όμως με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ πρόκειται να παραχωρηθεί στην ΕΎ Δ,Α.Π. Έχει επιφάνεια 14 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 49 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ74

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Κονδύλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και χρησιμοποιείται σήμερα ως W.C. και ως χώρος φύλαξης εργαλείων. Έχει επιφάνεια 45 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικό σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ75

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Κονδύλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και στεγάζει σήμερα το κλιμάκιο υδροληψίας. Έχει επιφάνεια 27 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από ξύλο, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ76

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Αλκίμου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1941 και ανακατασκευάσθηκε το έτος 1950. Το εν λόγω κτίσμα είναι σήμερα παραχωρημένο στα ΕΛ.ΤΑ και στεγάζει το Ταχυδρομείο Λιμένα Πειραιά, Έχει επιφάνεια 365 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση ττου πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από πέτρα και διαθέτει αυτόνομες μονάδες κλιματισμού, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: A3 – Κ77

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ακτή Κονδύλη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Εχει επιφάνεια 60 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη

1η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α4

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ78

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Αγίου Διονυσίου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, με προδιαγραφές κυλικείου και εστιατορίου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1989 και στεγάζει σήμερα τον Επιβατικό Σταθμό Αγίου Διονυσίου. Έχει επιφάνεια 465 τετραγωνικών μέτρων. Μέρος του εν λόγω κτίσματος, περίπου 23 τετραγωνικά μέτρα, είναι σήμερα παραχωρημένα στον Γ. Ισιγόνη. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοξωτό δίστηλο πλαίσιο και διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές, κλιματισμό και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να αξιοποιηθεί

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 39 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ79

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΙΛΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 και στηρίζει τον ταινιόδρομο μεταφοράς των σιτηρών στο ΣΙΛΟ, Εχει επιφάνεια κάτοψης 850 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 1,700 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει ειδικές θεμελιώσεις και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή και έχουν ληφθεί άμεσα μέτρα αντιστήριξης {με μεταλλικούς δοκούς) και ενίσχυσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης τετραετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ80

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή των Μόνιμων Δεξαμενών η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, πενταόροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1972 και χρησιμοποιείται σήμερα ως αποθήκη. Έχει επιφάνεια κάτοψης 1.755 και συνολικό εμβαδόν 7,020 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει ειδικές θεμελιώσεις με πασσάλους και μερική προένταση. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ και ανελκυστήρα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να επισκευασθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ81

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΙΛΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, ειδικής χρήσης, πολυώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1939 και αξιοποιείται σήμερα ως Σιλό με 160 κυψέλες αποθηκεύσεως δημητριακών. Έχει επιφάνεια κάτοψης 2,340 και συνολικό εμβαδόν 11,700 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ, Η/Μ εξοπλισμό αναρροφήσεως και μεταφοράς δημητριακών. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης πενταετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, είτε να επισκευασθεί, είτε να αξιοποιηθεί ως μουσείο.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ82

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 54 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 36 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ83

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, με προδιαγραφές κυλικείου και εστιατορίου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα τον Επιβατικό Σταθμό “Ηετίων”. Έχει επιφάνεια 1,350 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Μέρος του εν λόγω κτίσματος, περίπου 130 τετραγωνικών μέτρων, είναι σήμερα παραχωρημένο στον Κ. Κόκκοτη. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοξωτό δίστηλο πλαίσιο και διαθέτει κλιματισμό και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ84

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, πενταόροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1963 και αξιοποιείται σήμερα ως αποθήκη. Έχει επιφάνεια κάτοψης 2,940 και συνολικό εμβαδόν 14,700 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με ειδικές θεμελιώσεις (πασσάλους) και διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μέτρα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή, με εμφανείς βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια του κτιρίου.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ85

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1999 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Ο εν λόγω υποσταθμός καλύπτει σήμερα τις ανάγκες ηλεκτροδότησης του εργοταξίου που λειτουργεί στην περιοχή. Έχει εμβαδόν 6 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 49 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ86

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 56 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ87

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται επί της οδού Ανδρούτσου 1, εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι, Δραπετσώνα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονα σχεδιασμένο τριώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο. Το υπόγειο κατασκευάσθηκε το έτος 1980, με προσθήκη των ορόφων το έτος 1985. Έχει επιφάνεια κάτοψης 2,115 και συνολικό εμβαδόν 9,587 τετραγωνικών μέτρων. Τα στοιχεία για το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Στο υπόγειο του κτιρίου, με εμβαδόν 3,242 τετραγωνικά μέτρα, στεγάζεται το κεντρικό συνεργείο του ΚΕ.ΣΜ. (Εργοστάσιο). Το ισόγειο (πυλωτή), με εμβαδόν 2,115 τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ενώ ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος, με εμβαδόν 2,115 έκαστος, αξιοποιούνται ως χώροι γραφείων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κλιματισμό και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 38 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ88

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην Ι0 Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1968 και στεγάζει τα γραφεία και την αποθήκη της Γ.Α.Υ. (Γενική Αποθήκη Υλικού) Έχει επιφάνεια 1.820 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τμήμα του από μεταλλικό σκελετό (επέκταση ισογείου). Διαθέτει κλιματισμό και πατάρι. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 28 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 • Κ89

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, τα οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και στεγάζει σήμερα το γραφείο-συνεργείο Μ.Ε.Κ,. Έχει επιφάνεια κάτοψης 910 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν 1,820 τετραγωνικά μέτρα (περίπου), σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το εν λόγω κτίριο αποτελεί μέρος της ένωσης δύο κτιρίων {Κ89 & Κ94), συνολικού εμβαδού 2.080 τετραγωνικών μέτρων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ90

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και το οποίο είναι σήμερα κενό. Έχει επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ91

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, τριώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια κάτοψης 65 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν 195 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζώης του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ92

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1935 και στεγάζει σήμερα το Ξυλουργείο. Έχει επιφάνεια 2,000 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και πλινθοδομή. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή και σύμφωνα με δήλωση των εκπροσώπων του Ο.Λ.Π. γίνεται μόνο μερική χρήση του.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ93

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίρια, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1935 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη καύσιμων και το τμήμα κατασκευής μπαταριών. Έχει επιφάνεια 970 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και πλινθοδομή, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ94

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι, Δραπετσώνα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και στεγάζει σήμερα τα κεντρικά γραφεία του Κ.Ε.Σ.Μ. και O.Ki.M. Έχει επιφάνεια κάτοψης 1,040 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν 2,080 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κεντρική θέρμανση και αυτόνομες μονάδες κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ95

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και στεγάζει σήμερα το συνεργείο επισκευής μηχανών εσωτερικής καύσης (Κ.Ε.Σ.Μ.). Έχει επιφάνεια 530 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ96

Το εν λόγω κτίσμα αποτελεί ουσιαστικά όμορο κτίριο με το Κ97 και βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι, Δραπετσώνα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και στεγάζει τα γραφεία της Ο.Μ.Υ.Λ.Ε., Τα στοιχεία του Οργανισμού δεν διαχωρίζουν το κτίριο Κ96 με το Κ97 και αναφέρουν ότι το συνολικό εμβαδόν τους είναι 1,445 τετραγωνικά μέτρα. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει μονάδες κλιματισμού, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ97

Το εν λόγω κτίσμα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί ουσιαστικά όμορο κτίριο με το Κ96 και βρίσκεται στη περιοχή Καστράκι – Δραπετσώνα της 1ης Λιμενικής Λεκάνης. Πρόκειται για ένα παλαιό, τριώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΛΠ κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και στεγάζει τα γραφεία της Ο.Μ,Υ Λ.Ε, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κεντρική θέρμανση. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ98

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και το οποίο είναι σήμερα παραχωρημένο στο Α. Τρούλο και λειτουργεί ως εστιατόριο. Έχει επιφάνεια 60 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή. Η

Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ99

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και το οποίο είναι σήμερα παραχωρημένο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στεγάζει τον Γ Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά. Εχει επιφάνεια κάτοψης 435 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν 870 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει χώρο στάθμευσης βαρέων πυροσβεστικών οχημάτων, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, εκτός της προσόψεως η κατάσταση της οποίας κρίνεται ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ100

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1974 και στεγάζει σήμερα το συνεργείο ηλεκτρολογικών της ΚΕΣΜ και έναν υποσταθμό της ΔΕΗ. Έχει ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης 360 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν κατ` ελάχιστο 660 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, ενώ η εσωτερική κρίνεται έως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 24 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ101

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Καστράκι η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1″ Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκεπαι για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα είναι κενό (πρώην φυλάκιο). Έχει επιφάνεια 10 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ102

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή των Μόνιμων Δεξαμενών η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μεταλλικό υπόστεγο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα είναι κενό. Καλύπτει επιφάνεια 270 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού. Η παρούσα κατάσταση του υπόστεγου κρίνεται γενικά ως πολύ κακή, με εμφανείς φθορές.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω υπόστεγο προβλέπεται εντός ενός έτους, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ 103, 104 & 105

Τα εν λόγω κτίσματα βρίσκονται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Μονίμων Δεξαμενών, Βασιλειάδη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ Πρόκειται για τρία παλαιά, μονώροφα κτίρια, βοηθητικού τύπου, τα οποία κατασκευάσθηκαν το έτος 1971 και στεγάζουν γραφεία και αποδυτήρια εργατών των μόνιμων δεξαμενών. Έχουν επιφάνεια 430 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρινο σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, τα εν λόγω κτίσματα, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθούν.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4 -Κ106

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Μόνιμων Δεξαμενών η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1″ Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα είναι κενό & μισογκρεμισμένο. Έχει επιφάνεια κάτοψης 150 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν 320 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός του επομένου έτους, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ107

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Μόνιμων Δεξαμενών η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα, μονώροφο κτίριο συνεργείου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 490 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχε! μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός του επομένου έτους, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Α4 – Κ108

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1955 και στεγάζει σήμερα συνεργείο επισκευών πλωτών μέσων.

Έχει επιφάνεια 220 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ109

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1955 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 135 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης τριετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, είτε να κατεδαφισθεί, είτε να αξιοποιηθεί

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 3 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ110

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1955 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 114 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ111

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και σήμερα λειτουργεί ως αντλιοστάσιο. Έχει επιφάνεια 110 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Μ – Κ112

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και σήμερα χρησιμοποιείται ως βοηθητικό κτίριο. Έχει επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α4-Κ113

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Βασιλειάδη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1Π Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα λειτουργεί ως αντλιοστάσιο. Έχει επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

1η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Α5

Αρ. Κτιρίου: Α5-Κ114

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Μόνιμων Δεξαμενών, Dock 2-3 η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και σήμερα λειτουργεί ως γραφείο ομάδας επάνδρωσης ρυμουλκών. Έχει επιφάνεια 176 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με περιμετρικούς τοίχους, διαθέτει επίσης μικρό κυλικείο. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5 – Κ115

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Μόνιμων Δεξαμενών η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και λειτουργεί σήμερα ως αποθήκη μεταφορικών μέσων. Έχει επιφάνεια 2.457 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με περιμετρικούς τοίχους και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή, ενώ η εσωτερική ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5 – Κ116

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1948 και σήμερα είναι κενό (πρώην αποθήκη Β23).

Έχει επιφάνεια 3,695 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ειδικές θεμελιώσεις. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή. Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά

σε 3 έτη.

Αρ. Κτιρίου: A5 – Κ117

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 4,200 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιμετρικούς τοίχους, μεταλλική στέγη και ειδικές θεμελιώσεις. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5- Κ118

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο αποθήκης (Λοχαγού), το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 3,020 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5-Κ119

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα τετραώροφο κτίριο, βιομηχανικού τύπου, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Υ.Ε.Ν. και στεγάζει αποθήκες (Β24 – Β26). Έχει επιφάνεια κάτοψης 8,000 τετραγωνικά μέτρα και συνολικό εμβαδόν 28,400 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα (μερικώς), με ειδικές θεμελιώσεις {φρεατο-πασσάλους). Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους ίου ΟΛΠ. το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης τριετίας, να αξιοποιηθεί από το Υ.Ε.Ν.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5 – 120

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και το οποίο λειτουργεί σήμερα ως Β` Τελωνείο Πειραιά. Έχει επιφάνεια 12 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από μεταλλικό σκελετό. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης τετραετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να αξιοποιηθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5-Κ121

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών και στεγάζει τα γραφεία του Β` Τελωνείου Πειραιά. Έχει επιφάνεια κάτοψης 2,925 και συνολικό εμβαδόν 5,850 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κεντρική θέρμανση και μονάδες κλιματισμού. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5-Κ122

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου, Dock 2-3 η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975-1976. Έχει επιφάνεια 700 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από μεταλλικό σκελετό. Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5-Κ123

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λούκου η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφα κτίριο υποσταθμού, εκτός λειτουργίας, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975-1976. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή, με εμφανείς βλάβες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Α5-Κ124

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Μόλος Κράκαρη η οποία χωροταξικά ανήκει στην 1η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία εργοταξίου κοινοπραξίας. Έχει επιφάνεια κάτοψης 210 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 630 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα (ισόγειο και 1ος όροφος), ενώ ο 2ος όροφος που αποτελεί προσθήκη στο υπάρχον κτίσμα είναι από ξύλινο σκελετό κορμών δένδρων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

2η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Β1

Αρ. Κτιρίου. 81 -Κ125

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Προβλήτα Δραπετσώνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα την Αποθήκη Γ1. Έχει επιφάνεια 4,000 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό σκελετό και διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή. με εμφανείς βλάβες στο μεταλλικό σκελετό και με οξείδωση μεταλλικών στοιχείων.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β1 -Κ126

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Προβλήτα Δραπετσώνας η οποία χωροταξικό ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 170 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με βλάβες στην τοιχοποιία και εμφανείς ρωγμές στα δομικά στοιχεία.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

2η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Β2

Αρ. Κτιρίου: Β2 – Κ127

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Προβλήτα Δραπετσώνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα ξύλινο μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία της Αποθήκης Γ1. Έχει επιφάνεια 48 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, και επιβεβαιώθηκε από την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Το εν λόγω κτίσμα διαθέτει κλιματιστική αυτόνομη μονάδα και μικρή κουζίνα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β2-Κ128

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Προβλήτα ΔΕΗ, Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για προκατασκευασμένο μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και είναι σήμερα παραχωρημένο σε ιδιώτη. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Είναι σήμερα παραχωρημένο σε ιδιώτη. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β2-Κ129

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Προβλήτα ΔΕΗ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μονώροφο κτίριο, το οττοίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 230 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως άριστη.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

2η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Β3

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ130

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για μονώροφο μεταλλικό κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1975 και σήμερα είναι παραχωρημένο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό σκελετό και έχει κωνική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ131

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μονώροφο μεταλλικό κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1975 και σήμερα είναι παραχωρημένο στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό σκελετό και έχει κωνική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ132

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στεγάζει γραφεία και αποθήκη. Έχει επιφάνεια 120 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό σκελετό και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη

Αρ. Κτιρίου: Β3 – ΚΙ33

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στεγάζει αποθήκη. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από ξύλινο σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: 83-Κ134

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στεγάζει γραφεία της Διοίκησης Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά, του NATO και την γενική αποθήκη. Έχει επιφάνεια 1,400 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεταλλική κωνική στέγη. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και ειδικές εσωτερικές κατασκευές (Gates). Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Σύμφωνα με δήλωση των εκπροσώπων του Ελληνικού Στρατού, ο Ο.Λ.Π. δεν έχει συντηρήσει το κτίριο για μεγάλο χρονικό διάστημα και η Δ.Σ.Β.Π. δαπάνησε πρόσφατα 1,000,000 Δρχ (έτος 2000} για άμεσες επισκευές, ενώ εκκρεμεί αίτηση προς τον Ο.Λ Π. για κτιριακές βελτιώσεις και επισκευές.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ135

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μικρό ξύλινο υπόστεγο (παράγκα), το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και σήμερα είναι παραχωρημένο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Έχει επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων περίπου, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων και σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι ξύλινος. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή. Το εν λόγω κτίσμα δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως μόνιμο κτίριο.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος στην παρούσα κατάσταση του, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ136

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα στρατιωτικό τολλ, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967. Έχει επιφάνεια 225 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει πτυχωτή μεταλλική στέγη (ημισφαιρικό θόλο). Η παρούσα εξωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια, ενώ η εσωτερική ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ137

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά. Έχει επιφάνεια 60 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων και με βάση την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: 83- K13S

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Στρατιωτικής Βάσης Πειραιά η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μικρό μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και στεγάζει σήμερα φυλάκιο. Έχει επιφάνεια 2 τετραγωνικών μέτρων, περίπου, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων και την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικό τοίχο. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ139

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ιχθυόσκαλας – Λιμήν Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο υποσταθμού της ΕΥΔΑΠ, ιδιοκτησίας του ΟΛΠ, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960. Έχει επιφάνεια 40 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται εντός της επόμενης διετίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 2 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ140

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ιχθυόσκαλας – Λιμήν Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Υπουργείο Γεωργίας – ΕΤΑΝΑΛ Α Ε- και στεγάζει τις ειδικές εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας. Έχει επιφάνεια 2,750 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει τοξωτή μεταλλική στέγη Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, στο εν λόγω κτίσμα γίνονται ειδικές και γενικές βελτιωτικές εργασίες για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής, προϋπολογισμού 696,000,000 Δρχ.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ141

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ιχθυόσκαλας – Λιμήν Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία της ΕΤΑΝΑΛ. Έχει επιφάνεια 1,085 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οττλίσμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ142

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ιχθυόσκαλας – Λιμήν Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1990 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία της ΕΤΑΝΑΛ. Έχει επιφάνεια 384 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ143

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ιχθυόσκαλας – Λιμήν Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο, ιδιοκτησίας του Ο.Λ.Π, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 και στεγάζει σήμερα φυλάκιο της ΕΤΑΝΑΛ Έχει επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση πού πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Σύμφωνα με ιούς εκπροσώπους του ΟΛΠ, προβλέπεται στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, η ιχθυόσκαλα να μεταφερθεί σε άλλη περιοχή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ144

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ιχθυόσκαλας – Λιμήν Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μικρό κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα γραφείο και τουαλέτες. Έχει επιφάνεια 10 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ145

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, τριώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών και στεγάζει το Σ Τελωνείο Πειραιά. Έχει επιφάνεια κάτοψης 770 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 2,310 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλάκες Τσέλνερ, διαθέτει κεντρική θέρμανση, πυροσβεστικές φωλιές και μονάδες κλιματισμού, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή για το ισόγειο και τον 1° όροφο, ενώ γίνονται ειδικές και γενικές εργασίες επισκευής στον 20ί όροφο.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ146

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2Ί Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο κτίσμα τουαλετών, δημόσιας χρήσης, κατασκευής του έτους 1985 το οποίο σήμερα είναι εκτός λειτουργίας. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ147

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, με δύο πτέρυγες κτίριο γραφείων το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 και τμήμα του ολοκληρώθηκε το έτος 19S5. Το εν λόγω κτίσμα σήμερα στεγάζει τα γραφεία του ΣΤ΄ Τελωνείου, του Τομέα Εργατών και Τμήμα Σχολής του Ο.Λ.Π. Η δεξιά πτέρυγα του κτιρίου (ισόγειο και 1ος όροφος) έχει επιφάνεια 336 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η αριστερή πτέρυγα του κτιρίου (ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος) έχει επιφάνεια κάτοψης 350 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 1.722 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και επιβεβαιώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: 83-Κ148

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960, ανακατασκευάστηκε το 1999 και σήμερα στεγάζει το Β` Λιμενικό Τμήμα. Έχει επιφάνεια 136 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και επιβεβαιώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 49 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ149

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο βοηθητικό κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και στεγάζει σήμερα συνεργεία συντήρησης του ΟΛΠ Έχει επιφάνεια 36 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και επιβεβαιώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ150

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1985 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 22 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένα σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 35 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ151

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο βοηθητικό κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και σήμερα είναι κενό. “Εχει επιφάνεια 315 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Το κτίριο έχει κατασκευασθεί με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό σκελετό και τοξωτή μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ152

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Κσρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μεταλλικό υπόστεγο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975.

Καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του υπόστεγου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια, με εμφανείς φθορές {οξείδωση μεταλλικών στοιχείων).

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ153

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και στεγάζει σήμερα αποδυτήρια εργατών. Έχει επιφάνεια 220 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4 – Κ154

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένσ προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 και σήμερα στεγάζει γραφείο ζυγιστηρίου. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 -Κ155

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους. Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και στεγάζει σήμερα το Σταθμό Ελέγχου Γερανογέφυρας. Έχει επιφάνεια 90 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως σαν καλή, ενώ η κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ156, Κ157, & Κ158

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και σήμερα χρησιμοποιείται ως αποδυτήρια εργατών. Εχει επιφάνεια 155 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τμήμα του έχει κατεδαφιστεί και έχει αντικατασταθεί με δυο ξύλινους οικίσκους, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: 83-Κ159

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965, Εχει επιφάνεια 325 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια, ενώ πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής της μεταλλικής στέγης.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 15 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3 – Κ160

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο μεταλλικό κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975. Έχει επιφάνεια 72 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

2η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Β4

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ161

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο, κτίσμα το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 για την εξυπηρέτηση του ζυγού οχημάτων και το οποίο δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια, ενώ η εξωτερική ως καλή

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ162

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. n οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1980 για κλιμάκιο εισπράξεως του ΟΛΠ. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ163

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα κτίριο αποθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967. Έχει επιφάνεια 2,200 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μεταλλικό σκελετό και περιμετρικά με τοίχους. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2.5` ανά 40 μ.. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ164

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο γραφείων, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και σήμερα στεγάζει τα γραφεία του Τελωνείου της περιοχής Ο.Δ.Δ.Υ, και την Αποθήκη Γ1. Έχει επιφάνεια 1,650 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικό τοίχο. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: 84- Κ165

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μεταλλικό μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη Γ2. Έχει επιφάνεια 1,650 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με περιμετρικούς τοίχους και διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ.. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

Αρ. Kτιρίου: B4 – Κ166

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ, η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και στεγάζει σήμερα τουαλέτες. Έχει επιφάνεια 43 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα εσωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή, ενώ η εξωτερική ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4 – Κ167

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1978 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη Π. Έχει επιφάνεια 2,200 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από μεταλλικό σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 28 έτη.

Αρ. Κτιρίου: 84 – Κ168

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα, κατασκευής του έτους 1980 το οποίο σήμερα στεγάζει φυλάκιο πύλης. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ169

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1990 και στέγαζε) σήμερα την Αποθήκη Γ3. Έχει επιφάνεια 5,480 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό σκελετό, έχει κωνική μεταλλική στέγη και διαθέτει δίκτυο πυρόσβεσης με κεντρική παροχή Φ110 mm. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ170

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Ο.Δ.Δ.Υ. η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και στεγάζει σήμερα χώρους συνεργείου. Έχει επιφάνεια 237 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

2η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Β3

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ171

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Λιμένα Ηρακλέους, Καρβουνόσκαλα η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1985 και στεγάζει σήμερα την Αποθήκη Γ4. Έχει επιφάνεια 3,000 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από πς αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα (βάση), έχει μεταλλικό σκελετό και μεταλλική στέγη. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ., και ειδικές εγκαταστάσεις (Gates), Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως άριστη.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 35 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β3-Κ172

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Λιμένα Ηρακλέους, η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο τριώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και στεγάζει σήμερα τις αποθήκες Γ8, Γ9 & Γ10. Έχει επιφάνεια κάτοψης 11,400 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 45,600 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο και προ-εντεταμένο σκυρόδεμα με περιμετρικούς τοίχους και ειδική θεμελίωση. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ, και ανελκυστήρα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα έχει υποστεί σημαντικές βλάβες από τον σεισμό του 1999 και έχει προσωρινά υποστηριχθεί με άμεσα μέτρα αντιστήριξης και έχει ενισχυθεί με μεταλλικά υποστυλώματα (συνολική δαπάνη έργου 448,700,000 Δρχ.)

Το εν λόγω κτίριο προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, είτε να επισκευασθεί, είτε να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

2η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 84

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ173

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή του Λιμένα Ηρακλέους, η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1980 που εξυπηρετεί σήμερα τον ζυγό οχημάτων. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα μέ την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 30 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ174

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λεωφόρου Δημοκρατίας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 156 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ175

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λεωφόρου Δημοκρατίας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και το οποίο στεγάζει σήμερα γραφεία του ΟΛΠ και το Η` Τελωνείο και καλύπτει τις ανάγκες της ζώνης Ελευθέρων. Έχει επιφάνεια κάτοψης 504 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 1,008 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Β4-Κ176

Το εν λόγω υπόστεγο βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Λεωφόρου Δημοκρατίας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα ανοιχτό μεταλλικό υπόστεγο το οποίο προστέθηκε το έτος 1975 στο κτίριο Β4 – Κ175, στο χώρο των γραφείων του ισογείου. Καλύπτει επιφάνεια 196 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του υπόστεγου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Η παρούσα κατάσταση του υπόστεγου κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του υπόστεγου, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 25 έτη.

3η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Γ1

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ177

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος ή χώρος στάθμευσης μεταφορικών οχημάτων και παροπλισμένων περονοφορων. Το εν λόγω κτίσμα στέγαζε τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του παλαιού συνεργείου των περονοφορων. Έχει επιφάνεια 3,650 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα προβλέπεται, στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης και εξέλιξης του Κεντρικού Λιμένα του Πειραιά, να κατεδαφισθεί.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1-Κ178

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα στεγάζει τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της αποθήκης Γ6, Έχει επιφάνεια 8,800 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ179

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1976 που λειτουργεί σήμερα ως φυλάκιο του ΟΛΠ. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και η κατάσταση του κρίνεται γενικά σαν καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ180

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1976 το οποίο σήμερα λειτουργεί ως φυλάκιο πύλης. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

Αρ. Kτιρίου: Γ1 -Κ181

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίσμα το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 6 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1- Κ182

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και σήμερα στεγάζει την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No. 5. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης Φ 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ183

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτσι 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No. 6. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης Φ 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ184

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No. 7. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης Φ 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ185

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No. 8. Εχει επιφάνεια 750 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης Φ 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – 186

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1995 το οποίο σήμερα λειτουργεί ως φυλάκιο πύλης. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ187

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No. 1. Έχει επιφάνεια 750 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ188

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No 2. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ189

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη Εύφλεκτων υλικών No. 3. Εχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης 4` με ειδικό υγρό για εύφλεκτα υλικά, πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ190

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο, Κερατόπυργος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα την αποθήκη εύφλεκτων υλικών No. 4. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει ειδικό δίκτυο πυρόσβεσης 4` με ειδικά υγρό για εύφλεκτα υλικά, σύστημα καταιονισμού και πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 -Κ191

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μικρό μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1997 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός. Έχει επιφάνεια 6 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 47 έτη.

Αρ. Κτιρίου. Γ1 – Κ192

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίσμα το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και σήμερα είναι κενό.

Έχει επιφάνεια 263 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Π -Κ193

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Ικόνιο η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1968 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 257 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ194

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και λειτουργεί σήμερα ως πλυντήριο των Ο.Σ.Μ.Ε.. Έχει επιφάνεια 510 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικούς δοκούς, υποστυλώματα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει μεγάλου ύψους πύλη, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και βρίσκεται εντός περιφραγμένης ζώνης. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ195

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα γραφείο και εγκαταστάσεις αποθήκης. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι μεταλλικός. Διαθέτει δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2.5` ανά 40 μ. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ196

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα το συνεργείο των Ο.Σ.Μ.Ε. Εχει επιφάνεια 1,640 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικούς δοκούς και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει μεγάλο ύψος πύλης συνεργείου, κλιματισμό, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και ειδικές εσωτερικές κατασκευές (Gates). Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ197

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία του Σ.ΕΜΠΟ (Γραμματεία Α7). Έχει επιφάνεια κάτοψης 320 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 640 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει κλιματισμό, αποδυτήρια, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και εσωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ198

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μονώροφο κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει το συνεργείο οχημάτων του Σ.ΕΜΠΟ. Έχει επιφάνεια 1,640 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι συνδυασμός από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικούς δοκούς. Διαθέτει κλιματισμό, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ., ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις (Gates) και δίκτυα πεπιεσμένου αέρα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ199

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία επανδρώσεως μηχανημάτων του Σ.ΕΜΠΟ. Έχει επιφάνεια κάτοψης 320 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 640 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαθέτει κλιματισμό, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και εσωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ200

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1990 το οποίο στεγάζει σήμερα φυλάκιο του ΟΛΠ. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ1 – Κ201

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη υπερυψωμένη μεταλλική κατασκευή του έτους 1990 και η οποία στεγάζει το γραφείο του Πύργου Έλεγχου κινήσεως Containers και βαρέων οχημάτων. Έχει επιφάνεια 45 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από μεταλλικό σκελετό με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαθέτει κλιματισμό και W.C.. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

3η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Γ2

Αρ. Κτιρίου: Γ2 – Κ202

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1985 και στεγάζει σήμερα γραφεία και το συνεργείο γερανογέφυρας. Έχει επιφάνεια 595 τετραγωνικών μέτρων Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαθέτει ειδικό εξοπλισμό μεταφοράς φορτίων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 35 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ2 – Κ203

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1984 και στεγάζει σήμερα αποθήκη. Έχει επιφάνεια 288 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ,

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά υποστυλώματα και δοκούς. Διαθέτει ειδικό εξοπλίσμό μεταφοράς βαρέων φορτίων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 34 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ2 – Κ204

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1983 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 33 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ2 – Κ205

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ.ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ Πρόκειται για ένα σύγχρονο μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1994 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις των αποθηκών Α – Β – Γ. Έχει επιφάνεια 18,420 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Το κτίριο διαθέτει δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και ειδικές κατασκευές (Gates). Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, το εν λόγω κτίσμα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αποθήκες των Βαλκανίων.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 44 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ2 – Κ206

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Σ. ΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1976 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, στο εν λόγω κτίσμα προβλέπεται σύντομα να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

3η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Γ3

Αρ. Κτιρίου: Γ3 – Κ207

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΕΜΠΟ n οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μονώροφο βαρύ μεταλλικό υπόστεγο ειδικής χρήσης κατασκευής του έτους 1990 το οποίο στεγάζει τα Διόδια, Είσοδο και Έξοδο (TERMINAL). Καλύπτει επιφάνεια 2,075 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του υπόστεγου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Η κατασκευή του υπόστεγου είναι μεταλλική και έχει στέγη. Διαθέτει CCTV και φωτεινούς σηματοδότες. Η παρούσα κατάσταση του κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου Γ3 – Κ208

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και στεγάζει γραφεία Η/Υ, χωρίς όμως να είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Έχει επιφάνεια 210 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι μεταλλικός. Διαθέτει κλιματισμό και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ3 – Κ209

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για μια ειδικό σχεδιασμένη υπερυψωμένη μεταλλική κατασκευή του έτους 1990 και η οποία στεγάζει το γραφείο του Πύργου Έλεγχου κινήσεως Containers και βαρέων οχημάτων. Έχει επιφάνεια 45 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από μεταλλικό σκελετό με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαθέτει κλιματισμό και W.C.. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ3-Κ210

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ενα σύγχρονο, διώροφο κτίριο με υπόγειο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1985 και στεγάζει τα γραφεία, τις τεχνικές και τις διοικητικές υπηρεσίες του ΣΕΜΠΟ. Τμήματα του κτιρίου είναι σήμερα παραχωρημένα στο Υπουργείο Οικονομικών και σε ιδιωτικές εταιρείες (Α` και Β` ισόγειο, 1ος όροφος). Έχει επιφάνεια κάτοψης 3,140 τετραγωνικών μέτρων και συνολικό εμβαδόν 6,619 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Το εμβαδόν του υπερυψωμένου υπόγειου (Α` ισόγειο) είναι 3,015 τετραγωνικά μέτρα, του ισογείου (Β` ισόγεια) είναι 3,015 τετραγωνικά μέτρα και του πρώτου ορόφου είναι 589 τετραγωνικά μέτρα. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαθέτει κλιματισμό, ανελκυστήρα, μικρό γκαράζ (Α` ισόγειο), δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2.5` ανά 40 μ. και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής ταυ κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 35 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ3-Κ211

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή ΣΕΜΠΟ η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιας υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

3η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Γ4

(Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει κτίριο ιδιοκτησίας του Ο.Λ.Π. σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία, που μας δόθηκαν από τον Ο.Λ.Π.)? 3η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Γ5

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ212

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1970 που λειτουργεί σήμερα ως τουαλέτες. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς φθορές στα μεταλλικά κουφώματα.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ213

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, ατην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 195 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα εσωτερική κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή, ενώ η εξωτερική ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ214

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1985 και στεγάζει σήμερα τουαλέτες. Εχει επιφάνεια 71 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει επίπεδη μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 35 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ215

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και τμήμα του οποίου (4,034 τετραγωνικά μέτρα) είναι σήμερα παραχωρημένο στην ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ -Μονάδα Κατασκευής Πλοίων. Εχει συνολική επιφάνεια 4,814 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει κωνική μεταλλική στέγη και διαθέτει μονάδες κλιματισμού, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ216

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1976 και τμήμα του οποίου έχει σήμερα παραχωρηθεί στην Μονάδα Κατασκευής & Επισκευής Πλοίων ΝΑΥΣΙ. Έχει συνολική επιφάνεια 4,814 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει μονάδες κλιματισμού, δίκτυο πυρόσβεσης Φ 110 mm με πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5`. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή. Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 26 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ217

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο μεταλλικό κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και σήμερα είναι παραχωρημένο στην Μονάδα Κατασκευής Πλοίων `ΝΑΥΣΙ`, η οποία το χρησιμοποιεί σαν αποθήκη. Έχει επιφάνεια 67 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι μεταλλικός. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή, όπως και η κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ218

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα κατασκευής του έτους 1990 το οποίο εξυπηρετεί το γραφείο ζυγού οχημάτων. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ219 & Κ220

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο κτίριο γραφείων με επέκταση ισογείου το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και το οποίο στεγάζει τα γραφεία κλιμακίου Ο.Λ.Π. (επιφάνειας 305 τετραγωνικών μέτρων), του Λιμενικού Σώματος (επιφάνειας 280 τετραγωνικών μέτρων), και το κλιμάκιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ε. 8. Περάματος (επιφάνειας 150 τετραγωνικών μέτρων). Εχει επιφάνεια 735 τετραγωνικά μέτρα. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ και διασταυρώθηκε με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια, με εμφανείς τοπικές φθορές στο δάπεδο και την τοιχοποιία από τον σεισμό.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ221

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο βοηθητικό κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1967 και στεγάζει σήμερα τα γραφεία Α` Βοηθειών και μια Καντίνα. Έχει επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή με εμφανείς όμως φθορές στην τοιχοποιία.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 17 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ222

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1972 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 247 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή με εμφανείς τοπικές φθορές σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού, ενώ το περιβάλλοντος χώρου ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 22 έτη.

Αρ Κτιρίου: Γ5 – Κ223

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 2η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1984 και στεγάζει σήμερα τις εγκαταστάσεις της Μονάδας επισκευής πλοίων ΝΑΥΕΠ Α.Ε.

Στο εσωτερικό του εν λόγω κτιρίου έχουν προστεθεί, σε ένα τμήμα του, διώροφα γραφεία. Διαθέτει ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Έχει επιφάνεια 2,250 τετραγωνικών μέτρων Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είνα! από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς ζημίες και φθορές.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ Κτιρίου: Γ5 – Κ224

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη IOU ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα μονώροφο βοηθητικό κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1985 και στεγάζει σήμερα τουαλέτες. Έχει επιφάνεια 60 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικές δοκούς και επίπεδη στέγη, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 35 έτη.

Αρ. κτιρίου: Γ5 – Κ225

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Επισχευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1984 και σήμερα είναι παραχωρημένο σε ιδιώτη. Έχει επιφάνεια 195 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με σκελετό από ημισφαιρικό μεταλλικό θόλο. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 34 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ226

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Εττισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μεταλλικό κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1984 και σήμερα είναι παραχωρημένο σε ιδιώτη. Έχει επιφάνεια 195 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με σκελετό από ημισφαιρικό μεταλλικό θόλο. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή, με εμφανείς φθορές.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ, ο ενοικιαστής του εν λόγω κτίσματος κάνει χρήση του χώρου, παρ` όλη την κακή κατάσταση του.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη

Αρ Κτιρίου: Γ5 – Κ227

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και στο οποίο έχουν προστεθεί στο εσωτερικό του, τριώροφοι χώροι γραφείων. Το εν λόγω κτίριο στεγάζει σήμερα γραφεία και εγκαταστάσεις της Μονάδας επισκευής πλοίων ΝΑΥΣΙ Α.Ε. Έχει επιφάνεια 3,375 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ.

Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένα σκυρόδεμα και έχει κωνική μεταλλική στέγη. Διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια, με εμφανείς ζημίες και φθορές.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 10 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ228

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και στεγάζει τα γραφεία (διώροφα σε τμήμα του εσωτερικού) και τις εγκαταστάσεις της Μονάδας επισκευής πλοίων ΚΑΡΡΑΣ. Έχει επιφάνεια 3,375 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει κωνική μεταλλική στέγη και περιμετρικούς τοίχους και διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές Φ 2,5` ανά 40 μ. και ειδικές εσωτερικές κατασκευές. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή. Στο εν λόγω κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν, οι εργασίες συντήρησης που αφορούν δάπεδα κτιρίου (35 cm) και χώρου γύρω από το κτίριο (70 cm), δίκτυα και εργασίες κατασκευής νέας διώροφου πτέρυγας γραφείων. Η επιτόπου διερεύνηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου κατέδειξε ότι τμήμα του κτιρίου στεγάζει αποθήκες.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ229

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και στεγάζει σήμερα αποδυτήρια και τουαλέτες. Έχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή,

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 20 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ230

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για τα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και στεγάζει σήμερα το γραφείο πλωτής δεξαμενής. Έχει επιφάνεια 196 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινο σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5-Κ231

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1995 και σήμερα είναι παραχωρημένο στο ΙΚΑ και στεγάζει τα γραφεία και ιατρεία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών Περάματος. Έχει επιφάνεια 400 τετραγωνικών μέτρων. Το Εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με πλάκες Τσέλνερ, Διαθέτει μονάδες κλιματισμού και ειδικές εσωτερικές κατασκευές – εξοπλισμό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 45 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ232

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίσμα το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1990 και λειτουργεί σήμερα ως φυλάκιο του ΟΛΠ. Εχει επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

4η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Σ1

Αρ. Κτιρίου: ΣΙ – Κ233

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 45 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ234

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1960 και λειτουργεί σήμερα ως υποσταθμός της ΔΕΗ. Έχει επιφάνεια 49 τετραγωνικών μέτρων. Το εμβαδόν του ακινήτου, μας δόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ235

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στον Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στεγάζει τα γραφεία του κλιμακίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Έχει επιφάνεια 50 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ξύλινο σκελετό. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ236

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή του Όρμου των Αμπελακίων η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950. Έχει επιφάνεια 30 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου. Σ1 – Κ237

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και σήμερα είναι κενό. Εχει επιφάνεια 115 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς πέτρινους τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ238

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στεγάζει μία αποθήκη. Έχει επιφάνεια 240 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, ενώ έχει χαρακτηρισθεί “κίτρινο” λόγω του σεισμού.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ239

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και στεγάζει σήμερα το φυλάκιο της Επισκευαστικής Βάσης. Έχει επιφάνεια 35 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ240

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 185 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς πέτρινους τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ241

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και στεγάζει μία αποθήκη και μηχανουργείο.

Έχει επιφάνεια 209 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ242

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίσμα το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1950 και στεγάζει σήμερα φυλάκιο. Έχει επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς πέτρινους τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ243

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΗ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίσμα το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 σε περιοχή παραχωρημένη στην ΕΥΔΑΠ και σήμερα στεγάζει φυλάκιο. Έχει επιφάνεια 30 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι ξύλινος. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ244

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο μεταλλικό κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1975 και σήμερα είναι κενό. Εχει επιφάνεια 50 τετραγωνικών μέτρων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ245

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα κατεστραμμένο μονώροφο μεταλλικό κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1965 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 35 τετραγωνικών μέτρων, Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ248

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο, βοηθητικού τύπου το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1970 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 20 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ247

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 σε περιοχή παραχωρημένη στην ΕΥΔΑΠ και το οποίο σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 62 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς πέτρινους τοίχους Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή, με εμφανείς φθορές λόγω ηλικίας.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ248

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο καταφυγίου, παρατηρητηρίου το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 σε περιοχή παραχωρημένη στην ΕΥΔΑΠ και το οποίο σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 40 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς πέτρινους τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντίκειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ249

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 σε περιοχή παραχωρημένη στην ΕΥΔΑΠ και το οποίο σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 220 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από σκυρόδεμα και περιμετρικούς πέτρινους τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ250

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 και σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 6 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε. Το κτίριο έχει κατασκευασθεί με περιμετρικούς πέτρινους τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ251

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα παλαιό, μονώροφο κτίριο αποθήκης το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 και σήμερα είναι κενό. Εχει επιφάνεια 192 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιτόπου εμβαδομέτρηση που διενεργήθηκε από την ομάδα έργου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ κακή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 5 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ252

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο πέτρινο κτίσμα, καταφύγιο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1940 σε περιοχή παραχωρημένη στην ΕΥΔΑΠ, το οποίο σήμερα είναι κενό. Έχει επιφάνεια 10 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση των εμβαδών που πραγματοποιήθηκε. Το κτίσμα έχει κατασκευασθεί με περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

Αρ. Κτιρίου: Σ1 – Κ253 & Κ254

Τα εν λόγω κτίσματα βρίσκονται στην περιοχή Κυνόσουρα Σαλαμίνας η οποία χωροταξικά ανήκει στην 4η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για παλαιά, ισόγεια κτίρια-φυλάκια, τα οποία κατασκευάσθηκαν το έτος 1940 σε περιοχή παραχωρημένη στην ΕΥΔΑΠ και τα οποία σήμερα είναι κενά. Εχουν επιφάνεια 18 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση των εμβαδών που πραγματοποιήθηκε. Τα κτίσματα έχουν κατασκευασθεί με λιθοδομή και περιμετρικούς τοίχους. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 1 έτος.

3η Λιμενική Λεκάνη

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Γ5

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ255

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ, Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1990 και το οποίο σήμερα είναι παραχωρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών και στεγάζει το κλιμάκιο του Τελωνείου. Έχει επιφάνεια 22 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

Αρ. Κτιρίου: Γ5 – Κ256

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο, μονώροφο κτίριο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1990 και στεγάζει το φυλάκιο πύλης του Ο.Λ.Π. Έχει επιφάνεια 22 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως πολύ καλή.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 40 έτη.

Αρ, Κτιρίου: Γ5 – Κ256

Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται εντός της περίφραξης του Οργανισμού, στην περιοχή της Επισκευαστικής Βάσης Περάματος η οποία χωροταξικά ανήκει στην 3η Λιμενική Λεκάνη του ΟΛΠ. Πρόκειται για ένα μονώροφο μεταλλικό κτίριο – υπόστεγο το οποίο κατασκευάσθηκε το έτος 1971 και στεγάζει σήμερα το συνεργείο μίας ιδιωτικής εταιρείας. Έχει επιφάνεια 330 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την επιμέτρηση που πραγματοποιήθηκε επί των σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Η παρούσα κατάσταση του κτίσματος κρίνεται γενικά ως μέτρια.

Η Υπολειπόμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του κτίσματος, προσδιορίστηκε αντικειμενικά σε 21 έτη.

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ)

Α1 – Παλατάκι

Η περιοχή του λιμένα περιλαμβάνει τον χώρο από τον μόλο Θεμιστοκλέους, έως το μνημείο του «Λέοντος» και προς την μεριά της πόλης προσδιορίζεται από την προέκταση της οδού Ακτής Μιαούλη και τις εγκαταστάσεις της σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Στην περιοχή αυτή του λιμένα, σήμερα φιλοξενούνται υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι αυτοκινήτων, αποθήκες εμπορικών φορτίων, συνεργεία μηχανημάτων του ΟΛΠ και οι εγκαταστάσεις του Λιμενικού Σώματος. Στο θαλάσσιο μέτωπο της εν λόγω περιοχής πραγματοποιούνται διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορικών πλοίων γενικού φορτίου.

Στην συνολική επιφάνεια της πινακίδας Α1 {αυτή δηλαδή που περιλαμβάνει και τα εμβαδά των κρηπιδωμάτων), η οποία προσδιορίζεται από το όριο της περίφραξης έως το θαλάσσιο μέτωπο, δεν περιλαμβάνεται δίκτυο οδοποιίας αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ.

Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης, όπως αυτή προέκυψε από την μέτρηση που έγινε με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργήσαμε, είναι 13Q.SS2 μ2, ενώ η χερσαία επιφάνεια έως το μέτωπα των λιμενικών έργων, είναι 106.330 μ2. Η επίστρωση των χερσαίων επιφανειών, ,στο μεγαλύτερο μέρος των (73.975 μ2), αποτελείται από επιφάνεια τύπου Γ (στρώση σκυροδέματος πάχους 0,15-0,20μ ) με επιφανειακή ασφαλτόστρωση, ενώ στα μέτωπα των κρηπιδωμάτων στην ζώνη κίνησης των γερανών είναι κατηγορίας Α και στην υπόλοιπη περιοχή κατηγορίας Β.

Όπως προέκυψε κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε, η υφιστάμενη κατάσταση της επιδομής, κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου είναι αρκετά καλή, δηλαδή δεν παρουσιάζει φθορές, καθιζήσεις και άλλες παραμορφώσεις.

Οσον αφορά την κατάσταση των επιφανειών τύπου Γ, τοπικά, παρουσιάζονται αποκολλήσεις ταυ ασφαλτικού τάπητα και μικρής έκτασης αποσαθρώσεις της επιδομής, χωρίς όμως τα στοιχεία αυτά να συνιστούν ανεπάρκεια χρήσης του τόσο σήμερα όσο και στο άμεσο μέλλον, θεωρούμε όμως βέβαιο ότι εντός της επόμενης πενταετίας θα απαιτηθεί η συντήρηση του ασφαλτικού τάπητα.

Α2- Ακτή Ξαβερίου (Μέγαρο & Εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ)

Η περιοχή αυτή του λιμένα, κατά το θαλάσσιο μέτωπο της, περιλαμβάνει τον χώρο πρόσδεσης και εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων, το Διοικητικό Μέγαρο και το Εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ. Προς την πλευρά της πόλης, το όριο της περιοχής της πινακίδας Α2, προσδιορίζεται από την Ακτή Μιαούλη.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός .περίφραξης, περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Α2, είναι 115,727 μ2 και το εμβαδόν των χερσαίων επιφανειών, έως το μέτωπο των λιμενικών έργων, είναι 84,145 μ2.

Η επίστρωση της χερσαίας ζώνης της εν λόγω περιοχής αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από “δάπεδα” κατηγορίας 8, ενώ κατά μήκος των κρηπιδωμάτων, αποτελείται από δάπεδα κατηγορίας Α.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας την οποία διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση της επιδομής των χερσαίων επιφανειών είναι πολύ καλή, δεν υπάρχουν δηλαδή επιφανειακές φθορές, παραμορφώσεις, φαινόμενα διάβρωσης, καθιζήσος κλπ.

Δεδομένου μάλιστα ότι, τα κρηπιδώματα και η χερσαία ζώνη της περιοχής αυτής, δεν φιλοξενεί δραστηριότητες που απαιτούν, την τακτική κίνηση βαρέων φορτηγών οχημάτων, παρά μόνο την επιβατική κίνηση των κρουαζιερόπλοιων, θεωρούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα απαιτηθεί καμία σημαντική εργασία στις επιφάνειες της περιοχής αυτής, πέρα βέβαια από την περιοδική συντήρηση του επιφανειακού ασφαλτοτάπητα, ο οποίος κατά κριτήριο συντηρείται, ανά 5 -10 χρόνια.

Στην περιοχή που αποτυπώνεται στην πινακίδα Α2, περιλαμβάνεται και ο ανισόπεδος ημικόμβος της εισόδου του Μεγάρου του ΟΛΠ. Από το οδικό δίκτυο που απαρτίζει τον κόμβο αυτό, ως δίκτυο αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ, από το οποίο θεωρείται ότι λόγω της χρήσης του μπορεί να αποκομίζει έμμεσα οικονομικά οφέλη ο Οργανισμός, θεωρούνται οι κατευθυντήριοι κλάδοι του κόμβου έως τα σημεία απόσχισης τους (κλάδος εισόδου στον ΟΛΠ) και συμβολής τους (κλάδος εξόδου) με την περιφερειακή οδό της Ακτής Μιαούλη.

Επιπλέον, στην περιοχή της πινακίδας Α2 ανήκει και ως εκ τούτου αξιολογήθηκε, ο χώρος της πλατείας Μελίνας Μερκούρη, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από το Εκθεσιακό Κέντρο του ΟΛΠ, καθότι διαπιστώσαμε ότι το τμήμα της περιοχής αυτής, αξιοποιείται από τον Οργανισμό, ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και παραχωρείται στους διοργανωτές των εκθέσεων, έναντι ανταλλάγματος.

A3 – Ακτή Τζελέπη.

Η περιοχή η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα A3, περιλαμβάνει τον πλέον γνωστό, στο ευρύτερο κοινό, τμήμα του λιμένα του Πειραιά, καθώς κατά μήκος των κρηπιδωμάτων της εν λόγω περιοχής, προσδένουν τα πλοία που εξυπηρετούν τις γραμμές του Αργοσαρωνικού, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Στην πλειοψηφία της η επίστρωση της χερσαίας επιφάνειας της εν λόγω περιοχής, αντιστοιχεί σε δάπεδο κατηγορίας Β με επιφανειακή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, εκτός από μία, σχετικά πρόσφατη επέκταση της χερσαίας ζώνης, η οποία λόγω της κατασκευής της με BLOCK σκυροδέματος, θεωρήθηκε ως δάπεδο κατηγορίας Α.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός της περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα A3, είναι 98,942 μ2 και το εμβαδών των χερσαίων επιφανειών, έως το μέτωπο των λιμενικών έργων, είναι 88,727 μ2.

Κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε στην εν λόγω περιοχή, διαπιστώσαμε ότι η ποιότητα των δαπέδων της χερσαίας επιφάνειας βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε και από την έλλειψη παραμορφώσεων, φθορών κλπ, τόσο στην ασφαλτοστρωμένη όσο και στην ανασφάλτωτη επιφάνεια.

Στην περιοχή της πινακίδας A3, όπως άλλωστε και στο σύνολο σχεδόν του Κεντρικού Λιμένα, δεν υπάρχει διαμορφωμένο ανεξάρτητο δίκτυο οδοποιίας. Για την κυκλοφορία των οχημάτων, αξιοποιείται η ίδια η χερσαία επιφάνεια, με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση.

Α4 – Άγιος Διονύσιος – Λεμονάδικα – Καστράκι

Η περιοχή η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Α4, περιλαμβάνει τον προβλήτα πρόσδεσης των πλοίων της Κρήτης, τα κτίρια των SILOS και ιον χώρο των δύο μόνιμων δεξαμενών επισκευής πλοίων του ΟΛΠ.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Α4, είναι 188.144 μ2 και τo εμβαδόν των χερσαίων χώρων, έως το μέτωπο της λιμενικής υποδομής (λιμενικών έργων), είναι 152.854 μ2.

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η χερσαία επιφάνεια του λιμένα η οποία αποτυπώνεται στην εν λόγω πινακίδα, όπως και η επιφάνεια της Ακτής Τζελέπη, είναι κατά κύριο λόγο κατηγορίας 8 και όπως προέκυψε κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε, βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, παρά την συχνή της χρήση από βαρέα φορτηγά και επιβατικά οχήματα. Συγκεκριμένα ο ασφαλτικός τάπητας που καλύπτει την σκυροδετημένη επιδομή, βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ σε μερικά τμήματα της περιοχής, όπως επί παραδείγματι, πίσω από τα SILOS, ο ασφαλτικός τάπητας φαίνεται να έχει τοποθετηθεί, σχετικά πρόσφατα.

Εντός των ορίων της πινακίδας Α4, αποτυπώνεται και μικρό μέρος του υποτμήματος Αγ. Διονύσιος – Δραπετσώνα της περιφερειακής οδού του Πειραιά. Το εν λόγω υποτμήμα, όπως ήδη έχουμε προαναφέρει, αποτελεί μέρος του βασικού οδικού δικτύου της Αθήνας και εξυπηρετεί -πέρα από τις ανάγκες μετακινήσεων του λιμένα και τις ανάγκες για αστικές μετακινήσεις. Ως εκ τούτου, το εν λόγω τμήμα, δεν αξιολογήθηκε -και δεν αποτιμήθηκε.

Α5 – Καατράκι- Ακτή Βασιλειάδη

Η περιοχή η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Α5, περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κατά μήκος της Ακτής Βασιλειάδη και προσδιορίζεται από τον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο που μέχρι την κατασκευή του ΣΕΜΠΟ χρησιμοποιείται για την διακίνηση των Containers. Στην πινακίδα Α5 αποτυπώνεται επίσης και η περιοχή των αποθηκών που βρίσκονται μεταξύ του παραπάνω χερσαίου χώρου και των δύο μόνιμων δεξαμενών επισκευής πλοίων.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Α5 είναι 167.470 μ2 και το εμβαδόν των χερσαίων επιφανειών – χώρων, έως το μέτωπο των λιμενικών έργων είναι 138.835 μ2.

Η επίστρωση της αποτυπωμένης έκτασης αποτελείται από δάπεδα κατηγορίας Β (ασφαλτοστρωμένα) και κατηγορίας Α (ανασφάλτωτα – πρώην χώρος διακίνησης container). Από την αυτοψία που διενεργήσαμε προέκυψε ότι, η κατάσταση της επιδομής των χερσαίων χώρων είναι γενικά καλή.

Δεν παρουσιάζονται δηλαδή, παραμορφώσεις, καθιζήσεις, κλπ, ακόμα και στον χώρο που παλαιότερα αξιοποιούταν για την διακίνηση των container.

Η επιδομή εξακολουθεί να εμφανίζεται συμπαγής, χωρίς μεγάλες φθορές, με την αναμενόμενη, λόγω της παλαιότερης χρήσης του χώρου, επιφανειακή φθορά των σκυροδεμάτων. Επιπλέον, λόγω της σχεδιαζόμενης στο μέλλον αξιοποίησης του εν λόγω χώρου για την διακίνηση επιβατών και επιβατικών οχημάτων, κατά την εκτίμηση μας, δεν θα χρειασθεί και στο μέλλον σημαντική δαπάνη συντήρησης των σκυροδεμάτων, καθώς μία καλής κατασκευής ασφαλτόστρωση, κρίνεται επαρκής.

Στην πινακίδα Α5, όπως άλλωστε και στην πινακίδα Α4, στην εντός του ορίου περίφραξης χερσαία λιμενική ζώνη του ΟΛΠ, αποτυπώνεται και το μεγαλύτερο μέρος του υποτμήματος Αγ. Διονύσιος – Δραπετσώνα της περιφερειακής οδού Πειραιά. Δεδομένου του δημόσιου χαρακτήρα του οδικού αυτού τμήματος, το συγκεκριμένο υποτμήμα του οδικού άξονα, δεν αξιολογήθηκε και δεν αποτιμήθηκε.

Α6- Λιπάσματα

Στην περιοχή της πινακίδας Α6, δεν υφίσταται χερσαία λιμενική ζώνη του ΟΛΠ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ -ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ – ΚΑΡΒΟΥΝΟΣΚΑΛΑ)

Β1 – Μόλος Δραπετσώνας

Η περιοχή του λιμένος η οποία περιγράφεται στην πινακίδα Β1, αντιστοιχεί στον προβλήτα και στον Μόλο της Δραπετσώνας.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα 81, είναι 75.350 μ2 και το εμβαδόν των χερσαίων χώρων – χωρίς δηλαδή την επιφάνεια της λιμενικής υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων – έως το μέτωπο των λιμενικών έργων είναι 47 402 μ2. Επισημαίνουμε ότι το εμβαδόν των λιμενικών έργων, δηλαδή του μετώπου των κρηπιδωμάτων και του μόλου της Δραπετσώνας, ανέρχεται στα 23.523 μ2, ενώ ο υπόλοιπος χώρος αντιστοιχεί σε εμβαδόν ανωδομών – κτιριακών εγκαταστάσεων, επιφανείας 4 425 μ2.

Ο προβλήτας της Δραπετσώνας, χρησιμοποιείται σήμερα για την προσωρινή στάθμευση -αποθήκευση εισαγόμενων αυτοκινήτων.

Με βάση την χρήση της ζώνης αυτής, τις πληροφορίες των τεχνικών του λιμένα και την αυτοψία που διενεργήσαμε, η επιδομή είναι κατηγορίας Β και φέρει επιφανειακή ασφαλτόστρωση, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γενικά οι εν λόγω χερσαίες επιφάνειες, δεν παρουσιάζουν φθορές, καθιζήσεις, κλπ,

Όπως και στις προηγούμενες πινακίδες, ο χερσαίος χώρος αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ της πινακίδας Β1, δεν διαθέτει ειδικά κατασκευασμένο εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας. Για την κυκλοφορία των οχημάτων, αξιοποιείται η ίδια η χερσαία επιφάνεια, με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση.

Το χερσαίο όριο της εν λόγω περιοχής, αποτελεί η περιφερειακή παραλιακή οδός και συγκεκριμένα το πρόσφατης σχετικά κατασκευής τμήμα της, το οποίο σε σημαντικό μήκος του, 119μτ οδηγεί σε γέφυρα με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική διαχωριστική νησίδα και λωρίδα-αριστερής στροφής προς την χερσαία λιμενική ζώνη του ΟΛΠ.

82 – Κερατσίνι – Λιμήν Αλιέων – ΔΕΗ.

Η περιοχή η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα 82, περιλαμβάνει τον προβλήτα της ΔΕΗ. το εμβαδόν του οποίου, μαζί με το εμβαδόν του μετώπου των κρηπιδωμάτων ανέρχεται σε 69.423 μ2. Ο εν λόγω προβλήτας θεωρείται ως λιμενική υποδομή και ως εκ τούτου δεν αξιολογείται στην παρούσα ενότητα.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Β2, είναι 102.800 μ2, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της χερσαίας ζώνης της εν λόγω πινακίδας, δηλαδή το τμήμα το οποίο περιλαμβάνεται από την νοητή γραμμή του ορίου των 3,50μ της κρηπίδας, μέχρι την περίφραξη του ΟΛΠ, έχει εμβαδόν 33.044 μ2.

Το σύνολο των χερσαίων επιφανειών το οποίο αποτυπώνεται στην χερσαία ζώνη της πινακίδας Β2, διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά κατασκευής με τις χερσαίες επιφάνειες της πινακίδας Β1. Ο χερσαίος χώρος αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ της πινακίδας Β2, δεν διαθέτει ειδικά κατασκευασμένο εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας και για την κυκλοφορία των οχημάτων, αξιοποιείται η ίδια η χερσαία επιφάνεια, με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση, όπου απαιτείται.

Όπως και στην πινακίδα Β1, έτσι και στην πινακίδα 82 δεν υπάρχει αυτόνομο οδικό δίκτυο αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ.

Β3 – Στρατιωτική Προβλήτα – Ιχθυόσκαλα – Καρβσυνόακαλα

Η περιοχή της πινακίδας Β3, περιλαμβάνει το τμήμα του λιμένα μεταξύ του σταθμού της ΔΕΗ και του Ανισόπεδου Κόμβου του Ay. Γεωργίου, ο οποίος συνδέει τον λιμένα του Πειραιά και το Πέραμα με την λεωφόρο του Σχιστού, η οποία και αποτελεί επέκταση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης χερσαίας περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα S3, είναι 253.844. Στο ανωτέρω συνολικό εμβαδόν, περιλαμβάνονται: η λιμενική υποδομή της Καρβουνόσκαλας, της Στρατιωτικής προβλήτας και τα μέτωπα των κρηπιδωμάτων τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 111,483 μ2, το εμβαδόν των κτιριακών εγκαταστάσεων 8 735 μ2, καθώς και το εμβαδόν των χερσαίων επιφανειών 133.616 μ2.

Ο χερσαίος χώρος της εν λόγω πινακίδας χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες της Ιχθυόσκαλας, της Καρβουνόσκαλας και της Στρατιωτικής προβλήτας, ενώ σημαντικό επίσης μέρος των χερσαίων επιφανειών και ειδικότερα μεταξύ της σχολής του ΟΛΠ και του Ανισόπεδου Κόμβου του Αγ. Γεωργίου, χρησιμοποιείται σαν χώρος στάθμευσης Νταλικών.

Επιπλέον, στην χερσαία ζώνη της περιοχής αυτής και συγκεκριμένα μεταξύ της στρατιωτικής προβλήτας, των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και της Ιχθυόσκαλας, έχει προς το παρόν δεσμευθεί για την λειτουργία του εργοταξίου που έχει επιφορτιστεί με την κατασκευή της σήραγγας κάτω αττό τον χώρο του ηλεκτρικού σταθμού.

Όπως διαπιστώσαμε κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε, ο σημερινός χώρος του εργοταξίου, στο εγγύς μέλλον, θα αποτελέσει την έξοδο του υπό κατασκευή οδικού – έργου.

Στην σημερινή μορφή της, η επίστρωση του εντός της περίφραξης χερσαίου χώρου αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ της πινακίδας Β3, κατατάσσεται στην πλειοψηφία της στην κατηγορία Β. είναι σε ορισμένα σημεία ασφαλτοστρωμένη, σε άλλα ανασφάλτωτη, ενώ υπάρχει και σημαντικό μέρος της το οποίο δεν έχει καθόλου επίστρωση καθόσον χρησιμοποιείται ως εργοταξιακός χώρος.

Επισημαίνεται ότι από τους χερσαίους χώρους της πινακίδας Β3, δεν υπάρχει προσπέλαση προς την Στρατιωτική Προβλήτα.

Η ποιότητα της επίστρωσης στην χερσαία ζώνη της πινακίδας Β3 είναι κατηγορίας Β, η σημερινή όμως κατάσταση της ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Η επίστρωση στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας είναι σε καλή κατάσταση, ενώ αντίθετα η ποιότητα της επιδομής στον χώρο στάθμευσης την νταλικών είναι σε κακή κατάσταση.

Κατά τις αυτοψίες που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι στον χώρο στάθμευσης των νταλικών, τα δάπεδα, σε πολλά σημεία τους έχουν ρηγματωθεί και αποσαθρωθεί επιφανειακά, ενώ κατά τόπους, η φθορά που έχουν υποστεί είναι τόσο μεγάλη, ώστε να είναι εμφανής η επιφάνεια της βάσης έδρασης της επίστρωσης του σκυροδέματος.

Εντός της υπό διερεύνηση περιοχής, περιλαμβάνεται και οδικό δίκτυο δημόσιας χρήσης το οποίο δεν αξιολογήθηκε και δεν αποτιμήθηκε από τα στελέχη μας.

Το εν λόγω δίκτυο, αποτελεί ουσιαστικά προέκταση της οδού Σπετσών και εξυπηρετεί την κίνηση φορτηγών και επιβατικών οχημάτων που αποφεύγουν την διαδρομή μέσω της οδού Πελοποννήσου και της Ακτής Ιωνίας

Στην υπό διερεύνηση περιοχή της πινακίδας Β3, περιλαμβάνεται όμως και οδικό δίκτυο αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ. Το εν λόγω οδικό δίκτυο, αποτελεί τμήμα του ενιαίου οδικού δικτύου αποκλειστικής χρήσης του Οργανισμού, ξεκινά από το ύψος του Λιμεναρχείου και της σχολής του ΟΛΠ και οδεύοντας παράλληλα με την Λεωφόρο Δημοκρατίας καταλήγει στο σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων του Ικονίου και στον προβλήτα των καυσίμων.

Το οδικό τμήμα το οποίο αποτυπώνεται στην πινακίδα Β3, έχει μήκος 540 μέτρων, αντιστοιχεί σε αστική αρτηρία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με πλάτος ημιδιατομής 7,50 μέτρα, κεντρική κρασπεδωμένη νησίδα 1.0μ και με κατασκευαστική διαμόρφωση ασφαλτικών και οδοστρωσίας κατηγορίας Α, οδόστρωμα δηλαδή βαρέως τύπου, πάχους 0,59μ το οποίο αποτελείται από ασφαλτικά με 2 χ 0,10μ, βάση οδοστρωσίας και 2 χ 0,10μ υπόβαση οδοστρωσίας.

Το οδικό τμήμα διαθέτει σε όλο το μήκος του, δίδυμους ιστούς ηλεκροφωτισμού, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ανά 30 μέτρα περίπου και πλήρες δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο επιφανειακά φέρει, σε τακτές αποστάσεις, συστοιχίες δύο η τριών φρεατίων υδροσυλλογής, στομίου σχάρας 0.60χ0,90.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των αυτοψιών που διενεργήσαμε, ro δίκτυο αποχέτευσης έχει υποστεί σημαντικές φθορές, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από την στάθμευση φορτηγών οχημάτων, έχει δε ανάγκη συστηματικής συντήρησης για την απομάκρυνση από τα φρεάτια των χωμάτων και των μπαζών που φράζουν το στόμιο τους.

Β4 – Κερατσίνι – ΟΔΔΥ

Στην πινακίδα Β4 αποτυπώνεται μεταξύ των άλλων και η συνέχεια του οδικού δικτύου αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ και συγκεκριμένα ο Ανισόπεδος Κόμβος Αγ. Γεωργίου και η χοάνη διοδίων ελέγχου των φορτηγών οχημάτων τα οποία κινούνται προς και από τον τερματικό σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων.

Στην ίδια πινακίδα Β4, αποτυπώνεται και χερσαίος χώρος του ΟΔΔΥ, ο οποίος έχει συνολική έκταση 71 στρεμμάτων και βρίσκεται εντός των ορίων της περίφραξης της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ, στη βόρεια πλευρά της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα 84, είναι 125.628 μ2 και το εμβαδόν των χερσαίων επιφανειών μέχρι το μέτωπο της λιμενικής υποδομής, είναι 110 388 μ2.

Από την πληροφορία που αποτυπώνεται στην πινακίδα Β4, διαπιστώνεται ότι η περίφραξη του ΟΛΠ, ενσωματώνει και τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας {έκτασης 5.5 περίπου στρεμμάτων). Η εν λόγω έκταση δεν αξιολογήθηκε και δεν αποτιμήθηκε.

Αντίθετα, στην αξιολόγηση και αποτίμηση μας προσμετρήθηκε, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός τής περίφραξης του ΟΛΠ, το τμήμα του οδικού δικτύου προς τον Σχιστό, το οποίο διέρχεται σε κάτω διάβαση την Λεωφόρο Δημοκρατίας και φθάνει έως τα σημεία συμβολής με τους κλάδους του οδικού δικτύου Σχιστός – Πέραμα και Κερατσίνι – Σχιστός.

Το ανωτέρω τμήμα του οδικού δικτύου ενσωματώθηκε στην προσμετρούμενη περιοχή, καθότι όπως προέκυψε κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε, το εν λόγω τμήμα, εξυπηρετεί μόνο, τις μετακινήσεις των βαρέων φορτηγών οχημάτων που κατευθύνονται από και προς το λιμάνι, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού του ΟΛΠ, καθώς και τρίτων, όπως επί παραδείγματι των εκτελωνιστών, των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητος τους συναρτάται με τη λειτουργία του λιμένα.

Το οδικό δίκτυο το οποίο αποτυπώνεται στην πινακίδα Β4, έχει παρόμοια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά με το αντίστοιχο της πινακίδας Β3.

Αντιστοιχεί δηλαδή, σε αστική αρτηρία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με πλάτος ημιδιατομής 7,50 μέτρα με κατασκευαστική διαμόρφωση ασφαλτικών και οδοστρωσίας κατηγορίας Α, οδόστρωμα δηλαδή βαρέως τύπου, πάχους 0,59μ.

Σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου καταλαμβάνει η σκυροδετημένη χοάνη των διοδίων ελέγχου, συνολικής έκτασης 6050μ2. Από το μέσο περίπου της χοάνης των διοδίων ξεκινά η υψομετρική απόκλιση της Λεωφόρου Δημοκρατίας, με το εσωτερικό δίκτυο του ΟΛΠ να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Η διαπιστωθείσα μέγιστη απόκλιση, φθάνει ία 8 μέτρα.

Τα προβλήματα που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο του ΟΛΠ στην περιοχή της πινακίδας Β4, είναι παρόμοια με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στο οδικό δίκτυο, από την σχολή του ΟΛΠ έως τον Ανισόπεδο Κόμβο.

Το οδόστρωμα παρουσιάζει σε μικρό βαθμό φθορές και παραμορφώσεις, ενώ το δίκτυο της αποχέτευσης των ομβρίων απαιτεί και στην περιοχή αυτή, την αναγκαία συντήρηση για την απομάκρυνση χωμάτων – σκουπιδιών και μπαζών.

Οι λοιποί ελεύθεροι χερσαίοι χώροι από την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς τα κρηπιδώματα, διαθέτουν επίστρωση κατηγορίας Β και δεν έχουν ασφαλτωθεί

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ (ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤ1ΩΝ)

Π -Αγ. Γεώργιος- Κερατσίνι

Η περιοχή η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Π. χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος εμπορευματοκιβωτίων, ενώ στη περιοχή του Κερατόπυργου, αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Π, είναι 230.388 μ2 και το εμβαδόν των χερσαίων επιφανειών – χώρων, έως το μέτωπο της λιμενικής υποδομής, είναι 157.305 μ2. Ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος αντιστοιχεί, στην λιμενική υποδομή, επιφανείας 46 981 μ2 και στις κτιριακές εγκαταστάσεις επιφανείας 26.102 μ2.

Η επίστρωση των υπαίθριων χώρων αντιστοιχεί σε δάπεδο κατηγορίας Β και είναι κατά κύριο λόγο ανασφάλτωτες επιφάνειες, εκτός από τους χώρους κίνησης των οχημάτων μπροστά από τις αποθήκες. Η κατάσταση των καταστρωμάτων κρίνεται σε γενικές γραμμές καλή, σε ορισμένα όμως σημεία, όπως επί παραδείγματι μπροστά από τις αποθήκες, χρήζει επισκευών καθότι στο στάδιο των αυτοψιών ττου διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε μικρής έκτασης παραμορφώσεις των καταστρωμάτων.

Εντός των ορίων της πινακίδας Γ1, περιλαμβάνεται και οδικό δίκτυο αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ, το οποίο αποτελεί υποτμήμα του οδικού δικτύου από τη Σχολή του ΟΛΠ, μέχρι το ΣΕΜΠΟ και τον προβλήτα Καυσίμων.

Στην πινακίδα Γ1 επιπλέον, αποτυπώνεται οδικό τμήμα μήκους 800 περίπου μέτρων, το οποίο διαθέτει τα ίδια κατασκευαστικά και γεωμετρικά στοιχεία με τα υποτμήματα που περιγράφηκαν στην πινακίδα 84, Πρόκειται δηλαδή για Αστική Αρτηρία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με πλάτος ημιδιατομής 7,50 μέτρα, κεντρική κρασπεδωμένη νησίδα 1,0 μ., και οδόστρωμα βαρέως τύπου πάχους 0,59 μ.

Το εν λόγω οδικό τμήμα, στο μεγαλύτερο μήκος του, από τον Ισόπεδο Κόμβο που διαμορφώνεται στην περιοχή ταυ Κερατόπυργου, μέχρι και την χοάνη των διοδίων ελέγχου, βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψομετρικό επίπεδα από το επίπεδο των κρηπιδωμάτων και των υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων. Προς την αριστερή οριογραμμή της χοάνης και κατά την αύξουσα φορά της χιλιομέτρησης από την Σχολή του ΟΛΠ μέχρι το Σ.ΕΜΠΟ, εγκιβωτίζεται από πλευρικά τοιχία, των οποίων το ύψος κυμαίνεται από 1 έως 4 μέτρα.

Στην δεξιά οριογραμμή της χοάνης, παράλληλα με την Λεωφόρο Δημοκρατίας, υφίσταται τοιχία συγκράτησης γαιών, το ύψος του οποίου, σε σχέση με την λεωφόρο Δημοκρατίας, είναι 7 μέτρα.

Η υφιστάμενη κατάσταση του υπό διερεύνηση οδικού υποτμήματος, παρουσιάζει σε αρκετά σημεία φθορές και παραμορφώσεις και ειδικότερα παρουσιάζει, σημαντική παραμόρφωση λόγω ερπυσμού στην ημιδιατομή πρόσβασης της χοάνης ελέγχου από το ΣΕΜΠΟ προς την σχολή του ΟΛΠ. Η παραμόρφωση που διαπιστώθηκε κατά τις αυτοψίες που διενεργήσαμε, οφείλεται στη συχνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και των επιβραδύνσεων τους πριν τον σταθμό ελέγχου.

Ειδικά στο σημείο αυτό, η έκταση της παραμόρφωσης είναι τόσο μεγάλη, ώστε να απαιτείται, πέραν της αντικατάστασης του ασφαλτικού τάπητα και η άμεση επισκευή του σώματος της οδού. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και για τις προηγούμενες πινακίδες, απαιτείται συστηματική συντήρηση και καθαρισμός ταυ δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Γ2 – Ικόνιο – Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

Στην πινακίδα Γ2 δεσπόζει ο σχετικά νεότευκτος προβλήτας του Ελ. Βενιζέλου που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του Σ.ΕΜΠΟ. Τα καταστρώματα των χερσαίων επιφανειών της περιοχής αυτής του λιμένα είναι κατηγορίας Α. Λόγω της πρόσφατης κατασκευής, αλλά και των προδιαγραφών, οι επιδομές είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Γ2, είναι 571.725 μ2, με το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών, 386.133 μ2, να αντιστοιχεί στο εμβαδόν της λιμενικής υποδομής, των λιμενικών δηλαδή έργων του προβλήτα του Ελ, Βενιζέλου και των κρηπιδωμάτων Η υπόλοιπη επιφάνεια, 24.029 μ2, αντιστοιχεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις και 161.563 μ2, σε χερσαίους χώρους.

Για την κίνηση των οχημάτων στην υπό διερεύνηση περιοχή της πινακίδας Γ2, έχει διαμορφωθεί ανεξάρτητο οδικό δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί, προέκταση του οδικού δικτύου αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ που περιγράφηκε στις προηγούμενες Περιοχές – Πινακίδες.

Ειδικότερα όμως στην εν λόγω περιοχή, το οδικό δίκτυο έχει διαχωριστεί, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, σε δύο παράλληλες οδούς, που επιβάλλουν ξεχωριστή κυκλοφορία για τα βαρέα οχήματα από εκείνη των επιβατικών αυτοκινήτων. Ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας γίνεται μέσω πρόχειρα διαμορφωμένου ισόπεδου κόμβου, ο οποίος και χωροθετείται στο όριο των πινακίδων Γ1 και Γ2.

Στο ύψος του κόμβου, τα επιβατικά αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς το Σ.ΕΜΠΟ στρίβουν δεξιά, ενώ τα βαρέα φορτηγά συνεχίζουν την ευθεία διαδρομή.

Η κυκλοφορία στην οδό την οποία χρησιμοποιούν τα βαρέα φορτηγά διαχωρίζεται από κεντρική νησίδα τύπου NEW JERSEY, ενώ η κυκλοφορία στην οδό που χρησιμοποιείται από τα επιβατικά οχήματα, διαχωρίζεται με μονό στηθαίο τύπου NEW JERSEY.

Το κατάστρωμα του οδικού δικτύου το οποίο αποτυπώνεται στην πινακίδα Γ2, είναι παρόμοιο με τα καταστρώματα του υπολοίπου χερσαίου χώρου του Σ.ΕΜΠΟ, πρόκειται δηλαδή για δάπεδα σκυροδεμάτων κατηγορίας Α.

Όπως και στα οδικά τμήματα που περιγράφηκαν σε προηγούμενες πινακίδες, το οδικό δίκτυο της πινακίδας Γ2, διαθέτει δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού.

Γ3 – Ικόνιο – Προβλήτα Καυσίμων.

Στην πινακίδα Γ3 δεσπόζουν τα κτίρια διοίκησης και λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ, καθώς και οι εγκαταστάσεις της σχετικά νεότευκτης προβλήτας των καυσίμων.

Το συνολικό εμβαδόν της εντός περίφραξης περιοχής η οποία αποτυπώνεται στην πινακίδα Γ3, είναι 266.056 μ2 και το εμβαδόν των χερσαίων επιφανειών – χώρων, μέχρι το μέτωπο των λιμενικών έργων (λιμενικής υποδομής) είναι 224.866 μ2. Η υπόλοιπη χερσαία επιφάνεια, διαχωρίζεται σε λιμενική υποδομή με τον προβλήτα των καυσίμων συνολικής επιφάνειας 35.786μ2 και σε κτιριακές εγκαταστάσεις – ανωδομές, συνολικής επιφάνειας 5.384 μ2.

Τα καταστρώματα των χερσαία χώρων του λιμένα στην λιμενική ζώνη του Σ.ΕΜΠΟ είναι κατηγορίας Α. Οπως αναφέρθηκε και στη περιγραφή της πινακίδας Γ2, η κατάσταση των καταστρωμάτων στην υπό διερεύνηση περιοχή, λόγω πρόσφατης κατασκευής, αλλά και προδιαγραφών, είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση.

Στην περιοχή της πινακίδας Γ3, περιλαμβάνεται και μέρος του δικτύου οδοποιίας αποκλειστικής χρήσης του ΟΛΠ, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του οδικού δικτύου που αναφέρθηκε στη περιοχή της πινακίδας Γ2 και το οποίο εξυπηρετεί τα βυτιοφόρο οχήματα και τα επιβατικά αυτοκίνητα που μετακινούνται στην περιοχή. Ο δρόμος αυτός διαχωρίζεται από τον δρόμο αποκλειστικής κίνησης των βαρέων φορτηγών, καθώς αυτός στο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων-του Σ.ΕΜΠΟ στρίβει προς τους χώρους φορτοεκφόρτωσης.

Το κατάστρωμα του οδικού δικτύου το οποίο αποτυπώνεται στην πινακίδα Γ3, διαθέτουν δάπεδα σκυροδέματος κατηγορίας Α και είναι παρόμοια με τα καταστρώματα των υπολοίπων χώρων του Σ.ΕΜΠΟ.

Οπως και στα τμήματα του οδικού δικτύου που περιγράφηκαν σε προηγούμενες πινακίδες, το οδικό δίκτυο της πινακίδας Γ3 διαθέτει δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού.

Τέλος, στην έκταση των χερσαίων επιφανειών – χώρων που απεικονίζονται στην πινακίδα Γ3, μεταξύ της προβλήτας των καυσίμων και της περίφραξης του λιμένα, -περιλαμβάνεται και μια αδιαμόρφωτη χωμάτινη εκταση τμήμα της οποίας αξιοποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης επιβατικών αυτοκινητών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή τακτικής προληπτικής συντήρησης για τα παραχωρούμενα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις και ειδικότερα:

? Γήπεδα – Παραχωρούμενοι χερσαίοι χώροι λιμενικής ζώνης ? Κτίρια – Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης – Σταθμοί Επιβατών – Διοίκησης – Αποθήκες – Υπόστεγα – Βοηθητικών χρήσεων – Υποσταθμών Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Α.Ε – Λοιπά κτίρια Λιμενικής Ζώνης πλην των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών (Λιμεναρχείων, Τελωνείων, Πυροσβεστικών Σταθμών, Στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κτίρια Υπουργείων, Σχολή Λιμενοφυλάκων κ.λ.π)

? Δίκτυα – Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ισχυρών ρευμάτων – Ασθενών ρευμάτων – Πυρόσβεσης

? Λιμενικές εγκαταστάσεις – Κυματοθραύστες – – Κρηπιδότοιχοι – Προβλήτες – Θαλάσσια Λιμενική ζώνη

? Λοιπές εγκαταστάσεις

– Δίκτυο Λιμένος (πλην των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος οδικού δικτύου) – Οδοποιίας – Περιφράξεις

– Πύλες εισόδου – εξόδου – Σταθμοί αυτοκινήτων – Λοιπές υποστηρικτικού – βοηθητικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις

Οι προδιαγραφές συντήρησης των ανωτέρω συνίσταται γενικά στα ακόλουθα:

Α) Γήπεδα: Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας – ανάλογα με το σκοπό και το είδος χρήσης των γηπέδων.

Β) Κτίρια: Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας φέροντος οργανισμού – τοιχοπληρώσεων και δικτύων παντός τύπου των κτιριακών εγκαταστάσεων, ανάλογα με το είδος και τη χρήση τους .

Γ) Δίκτυα: Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας, πρόληψη και αποτροπή διαρροών και αντικατάσταση τμημάτων που έχουν υποστεί καθολική βλάβη και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες απαιτούν ανάλογη επέμβαση.

Δ) Λιμενικές εγκαταστάσεις: Εξασφάλιση των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, αποκατάσταση ζημιών που θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια των έργων βαρύτητας (κρηπιδότοιχος, κυματοθραύστης), καθώς και των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα τους (π.χ δέστρες).

Ε) Λοιπές εγκαταστάσεις: Εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους ανάλογα με το είδος και τη χρήση των λοιπών εγκαταστάσεων.
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται στην Αθήνα, σήμερα, την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2001 ημέρα Τετάρτη μεταξύ:

αφενός

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, όπως αυτό εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, δυνάμει του Αρθρου 17 του Ν. 2892/2001, εφεξής το “Δημόσιο”, και

αφετέρου

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της κ. Απόστολο Γενίτσαρη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ. Σωτήρη Θεοφάνη, εφεξής “ΟΛθ ΑΕ” ή “ΟΛΘ” δυνάμει της υπ. Αριθμ.875/26.6.2001 απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε..

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
1.1 Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η εκ μέρους του Δημοσίου παραχώρηση προς την ,ΟΛΘ του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως ορίζονται στο Αρθρο 2 της παρούσας, καθώς και ο προσδιορισμός των ειδικότερων όρων της παραχώρησης αυτής και των αντίστοιχων υποχρεώσεων των μερών,

1.2 Η παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης (η “Σύμβαση”) συνάπτεται σε εκτέλεση του Αρθρου 17 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α 46/2001), με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα του Δημοσίου να προβεί στην εν λόγω παραχώρηση, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη χερσαία λιμενική ζώνη ως κοινόχρηστο δημόσιο πράγμα, ιδίως δε τις διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940, όπως ισχύει, του ΝΑ 444/1970 και του ΝΑ 377/1974. καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί της ΟΛΘ (ιδίως Ν. 2688/1999. όπως ισχύει).

1.3 Γίνεται μνεία του ότι η σύναψη της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης έχει τύχει προεγκρίσεως από την από 11ης Απριλίου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.. σύμφωνα με το Αρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ
2.1 Με την παρούσα το Δημόσιο παραχωρεί προς την ΟΛΘ και η ΟΛΘ αποδέχεται την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμενος Θεσσαλονίκης, για τη συμβατική διάρκεια και υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέποντας στην παρούσα.

“Διευκρινίζεται ρητά ότι το παραχωρούμενο δικαίωμα περιλαμβάνει τη χρήση και εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και την περαιτέρω παραχώρηση του ιδίου δικαιώματος ή μέρους αυτού από την Ο.Λ.Θ. ΑΕ. προς τρίτους, για τη συμβατική διάρκεια και υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 8322.4/04/09 (ΦΕΚ Β 1643 7.8.2009)

2.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης, όπως προσδιορίζεται στο επόμενο Άρθρο 3 (εφεξής το “Δικαίωμα”) θα εκτείνεται, με την επιφύλαξη του Άρθρου 2.4, στα ακόλουθα παραχωρούμενα:

(i) στα καλυμμένα ή ακάλυπτα τμήματα ξηράς (γήπεδα) της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφονται και αποτυπώνονται ως. γραμμοσκιασμένος τομέας στο από Μαΐου 2001 Τοπογραφικό Διάγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΘ, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα Α` και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η, “Χερσαία Λιμενική Ζώνη”),

(ii) στα υφιστάμενα κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας κτίρια, τεχνικά έργα, λιμενικά έργα, προσχώσεις, βελτιώσεις, εσωτερικές οδούς και οδικές προσβάσεις, το εσωτερικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τα υπόγεια ή υπέργεια τμήματα δικτύων παροχών, τα συστατικά και τα εν γένει παρακολουθήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, τα οποία νοούνται ως υπερκείμενα ή υποκείμενα της κατακόρυφης προβολής της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, όπως αυτά καταγράφονται και απαριθμούνται στο Παράρτημα Β` της παρούσας, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη. προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής τα ” Κτίρια και Εγκαταστάσεις”).

(ίίί) στις επεκτάσεις, χώρων και έργων όπως καθορίζονται από το Αρθρο 2.6 της παρούσας.

(ίν) στη θαλάσσια ζώνη του Λιμένος όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Α.Ν.2344/40 και κατά τους ειδικότερους όρους του.

2.3 Η Χερσαία Λιμενική Ζώνη στην οποία αναφέρεται η παρούσα παραχώρηση, καταγράφεται και απεικονίζεται στο Παράρτημα Α` της παρούσας ή/και προκύπτει από την εφαρμογή των μέχρι σήμερα εκδοθεισών διοικητικών πράξεων χωροθέτησης της χερσαίας λιμενικής ζώνης και της Ελεύθερης Ζώνης Λιμένος Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ, 444/1970 και του Ν.Δ. 377/1974.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαλέσει, εντός δυο ετών από τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων για την κωδικοποίηση των υφισταμένων κανονιστικών πράξεων ή/και την τακτοποίηση των ορίων της χερσαίας λιμενικής ζώνης, με έκταση και όρια ταυτιζόμενα με εκείνα του Παραρτήματος Α`.

2.4 Το παραχωρούμενο, με την παρούσα Σύμβαση, Δικαίωμα κατ`εξαίρεση δεν θα καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(ί) τα κτίρια και ης εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ανάγκες δημόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων κι οργανισμών, όπως ρητά προβλέπονται εκάστοτε βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Άρθρου 21 του Α.Ν. 2344/1940, όπως ισχύει, καθώς επίσης και το χώρο της επισκευαστικής βάσης του Λιμενικού Σώματος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η συνδρομή ανάγκης του Δημοσίου και οι ειδικότεροι όροι άσκησης του σχετικού δικαιώματος θα προσδιορίζονται από τα μέρη κατ` εύλογη κρίση, με βάση την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Άρθρο και το Άρθρο 3.3 της παρούσας.

(ii) τα τμήματα του Χερσαίου και θαλάσσιου χώρου του λιμένα που απαιτούνται από καιρού εις καιρόν για λόγους προφανούς ανάγκης της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας, για τή στέγαση ή παραμονή τμημάτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την προσόρμιση και παραβολή πλοίων του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού μετά από ενημέρωση και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία θα δύναται να εκφράζει τη γνώμη της ως προς τον προσδιορισμό της καταλληλότερης και ασφαλέστερης θέσης παραβολής.

2.5. Οι χρήσεις και η εκμετάλλευση των ειδικά διαμορφωμένων κτιρίων του Α` προβλήτα και του περιβάλλοντος χώρου του, ρυθμίζεται με την υπ. Αριθμ. ΥΠΟ/ΔΙΟΙΚ/16968/27/03/2001 Φ.Ε.Κ. 375Β 05/04/2001 ΚΥΑ των Υπουργών Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του έβδομου Άρθρου, παράγραφος 7 του Ν.2688/99.

2.6 Η παρούσα παραχώρηση και το παρεχόμενο Δικαίωμα θα επεκτείνεται αυτοδίκαια και κατά τους όρους του Άρθρου 3.

2.6.1 Ως επέκταση της δια της παρούσας συντελούμενης παραχώρησης, νοείται η αναφερόμενη:

(ί) στις τυχόν επεκτάσεις της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης οι οποίες καθορίζονται από καιρού εις καιρόν με τις απαιτούμενες κατά νόμο κανονιστικές πράξεις της Διοικήσεως και στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις επί των επεκτάσεων αυτών, νοούμενα στην πλήρη έκταση του στοιχείου (ίί) του Άρθρου 2.2, το οποίο θα εφαρμόζεται αναλογικά,

(ii) στις εκάστοτε δημιουργούμενες νόμιμες προσχώσεις και επιχωματώσεις που συνιστούν επέκταση της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης προς την κατεύθυνση της θάλασσας, καθώς και στα έργα και τις εγκαταστάσεις επ`αυτών, νοούμενα στην πλήρη έκταση του στοιχείου (ii) του Άρθρου 2.2, το οποίο θα εφαρμόζεται αναλογικά,

(iii) στα νέα κτιριακά έργα, έργα λιμενικής, οδικής και σιδηροδρομικής υποδομής εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης και τις πάσης φύσεως προσθήκες και βελτιώσεις που προκύπτουν κατ`εφαρμογή των όρων της παρούσας.

2.6.2 Με την επιφύλαξη των Άρθρων 3 και 5, η κατά τα ανωτέρω επέκταση της Σύμβασης θα συντελείται αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος παραχώρησης, εφόσον τα ακόλουθα συντρέχουν σωρευτικά:

(ι) έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις και έχουν ληφθεί οι εκάστοτε απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις αναφορικά με την εκτέλεση των σχετικών έργων, και

(ιι) τα σχετικά έργα έχουν ενταχθεί στον εγκεκριμένο προγραμματισμό έργων που προβλέπεται στο Αρθρο 7 της παρούσας ή αποτελούν έργα συντήρησης ή επισκευής που βαρύνουν συμβατικά την ΟΛΘ κατά τις διατάξεις της παρούσας.

Στις περιπτώσεις όπου με βάση την παρούσα προβλέπεται πρόσθετο αντάλλαγμα, το ύψος του θα καθορίζεται κατά τους όρους της παρούσας και ιδίως του Αρθρου 5, κατά τις εκεί ειδικότερες διακρίσεις.

2.7. Η ΟΛΘ, όπως εκπροσωπείται, δηλώνει με την παρούσα ότι τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.2,. στοιχεία (i) και (ιι) παραχωρούμενα, ήτοι η Χερσαία Λιμενική “Ζώνη και τα Κτίρια και οι Εγκαταστάσεις βρίσκονται ήδη στην κατοχή της και τυγχάνουν ήδη χρήσης κι εκμετάλλευσης από αυτήν, επιπροσθέτως δε δηλώνει ότι τα έχει παραλάβει και αποδεχθεί, κρίνοντας τα απολύτως κατάλληλα για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
3.1 Το μνημονευόμενο στο Αρθρο 2.1 της παρούσας δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων (το “Δικαίωμα”) συνίσταται στη δυνατότητα της Ολθ κατά τη διάρκεια της παρούσας να κατέχει, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη, τα Κτίρια και τις Εγκαταστάσεις και τις κατ`Αρθρο 2.6 επεκτάσεις για το σκοπό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3.3, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, με το ακόλουθο ειδικότερο περιεχόμενο.

(ι) Η έννοια της χρήσης περιλαμβάνει τη φυσική κατοχή και εξουσίαση των παραχωρούμενων και τον αποκλεισμό άλλων από τη χρήση αυτή, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εξασφάλισης πρόσβασης προς τους χρήστες και τα μέσα ναυσιπλοΐας, καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασης του Δημοσίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τρόπο που να μην παρακωλύονται οι λιμενικές λειτουργίες και η εν γένει επίτευξη των καταστατικών σκοπών της ΟΛΘ.

(ιι) Η έννοια της χρήσης` περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των παραχωρούμενων για τη στέγαση, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών και λειτουργικών αναγκών της ΟΛΘ. στα πλαίσια του σκοπού της και της κείμενης νομοθεσίας,

(ιιι) Η έννοια της εκμετάλλευσης περιλάμβανα τη δυνατότητα αξιοποίησης των παραχωρούμενων για την παροχή με αντάλλαγμα λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων σε χρήστες του λιμένα, την προσωρινή παραχώρηση επ`ανταλλάγματι της χρήσης χώρων και την πραγματοποίηση επενδύσεων κεφαλαίου, της Ο.Λ.Θ, ή τρίτων, σε κτίρια και εγκαταστάσεις πάσης φύσεως με σκοπό την υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων ή την επέκταση υφιστάμενων, με την επιφύλαξη του Αρθρου 3.2 και της κείμενης νομοθεσίας.

“Διευκρινίζεται ρητά ότι η έννοια της εκμετάλλευσης περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα της περαιτέρω παραχώρησης του ιδίου δικαιώματος ή μέρους αυτού από την “Ο.Λ.Θ. Α.Ε.” προς τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων”.

***Το εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ 8322.4/04/09 (ΦΕΚ Β 1643 7.8.2009)

3.2 Το Δικαίωμα παρέχεται καταρχήν και κατά κύριο λόγο για την εκπλήρωση του προορισμού του Λιμένα Θεσσαλονίκης και η ΟΛΘ αναλαμβάνει να το ασκεί σε άμεση συνάφεια προς τη λιμενική δράση, για την υποστήριξη δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν άμεσα την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων.

Η άσκηση του Δικαιώματος θα είναι δυνατή μόνο μετά από ειδική προς τούτο συμφωνία της ΟΛΘ και του Δημοσίου και μετά από αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 5 της παρούσας, εφόσον τα αντίστοιχα κτίρια και εγκαταστάσεις, υφιστάμενες ή νέες, προορίζονται ή χρησιμοποιούνται πράγματι και κατά κύριο λόγο για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και – εξυπηρετήσεων, όπως ιδίως για σκοπούς βιομηχανικής, πολιτιστικής, τουριστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης (εφεξής, οι “Λοιποί Σκοποί”).

3.3 Κατά την εκ μέρους της ΟΛΘ άσκηση του Δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων θα λαμβάνονται υπ`όψιν τα ακόλουθα κριτήρια, με σειρά προτεραιότητας:

(ι) η προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,

(ii) η Εθνική Λιμενική Πολιτική, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε από τον αρμόδιο Δημόσιο φορέα,

(iii) η προστασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, των χρηστών του λιμένα και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της ΟΛΘ,

(ίν) η προστασία του περιβάλλοντος,

(ν) η εξασφάλιση παροχής εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης του συνόλου των λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που αναμένονται από ένα σύγχρονο λιμένα με διεθνή δραστηριότητα και ανάλογη στρατηγική θέση, με τη ρητή συμφωνία ότι κατάργηση σήμερα παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων θα χωρεί κατόπιν ρητής εγκρίσεως του Δημοσίου.

(νί) η ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας και η εξυπηρέτηση του τοπικού και διεθνούς εμπορίου, και

(νιι) η εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας κια κερδοφόρας λειτουργίας της ΟΛθ.

3.4 Η έννοια της χρήσης κι εκμετάλλευσης θα περιλαμβάνει και την κατάργηση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή την κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων, εφόσον κάτι τέτοιο έχει προβλεφθεί στο εγκεκριμένο από το Δημόσιο Επενδυτικό Σχέδιο, κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 7 της παρούσας.

3.5 Η άσκηση του Δικαιώματος θα τελεί υπό τους περιορισμούς του Άρθρου 9 (Υποχρεώσεις ΟΛΘ Α.Ε.), οι οποίοι συμφωνούνται ως ουσιώδες περιεχόμενο του Δικαιώματος.

Η ΟΛΘ Α.Ε, δεν θα δύναται να αντιτάξει το Δικαίωμα έναντι του Δημοσίου κατά την εκ μέρους του Δημοσίου άσκηση δημόσιας εξουσίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής ασφάλειας ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων παρέμβασης σε έκτακτες περιστάσεις και ελέγχου που προβλέπονται από το νόμο ή την παρούσα. Ομοίως, η ΟΛθ δεν θα δύναται να ασκήσει το Δικαίωμα κατά τρόπο που να αναιρεί το δικαίωμα πρόσβασης των χρηστών του λιμένα Θεσσαλονίκης, παρά μόνο στο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο ή για λόγους ασφαλείας, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος ή των δικαιολογημένων συμφερόντων της ΟΛΘ Α.Ε.. λαμβανομένων σε κάθε περίπτωση υπ`όψιν των Αρθρων 3.3 και 9,

3.6 Το Δικαίωμα παρέχεται στην ΟΛΘ για τη διάρκεια που συμφωνείται στην παρούσα κατά τρόπο αποκλειστικό,

3.7 Η κατ` αποκλειστικότητα παροχή του Δικαιώματος δεν παραγνωρίζει την προοπτική ενδεχόμενης μελλοντικής απελευθέρωσης της παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και δεσμεύονται για την περίπτωση αυτή ότι η ΟΛθ Α.Ε. υποχρεούται στο μέτρο που προβλέπεται εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία, να προβαίνει σε περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης κι εκμετάλλευσης γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων προς επιχειρήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών, εφόσον και στο μέτρο κατά το οποίο οι τελευταίες έχουν λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, Η ΟΛΘ Α.Ε. υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που θα αφορούν την υλοποίηση περιβάλλοντος απελευθερωμένης παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Ωστόσο, στην έκταση κατά την οποία κάτι τέτοιο δεν θα αντίκειται σε ρητές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, το Δημόσιο δεσμεύεται στην περίπτωση αυτή να εξασφαλίσει ότι η ΟΛΘ Α.Ε. θα αποτελεί τον φορέα παραχώρησης της χρήσης κι εκμετάλλευσης των αναγκαίων γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων προς επιχειρήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν λάβα τις απαιτούμενες εγκρίσεις και θα ορίζει και θα εισπράττει το σχετικό αντάλλαγμα παραχώρησης, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
” 4.1 Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη την 27η Ιουνίου 2001 (ημερομηνία αρχικής υπογραφής της) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051″.

***Το εντός ” ” εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 8322.4/04/09 (ΦΕΚ Β 1643 7.8.2009). Η προγενέστερη μορφή του εδαφίου είχε ως εξής: “4.1 Η παρούσα Σύμβαση συμφωνείται ορισμένου χρόνου και ειδικότερα με αρχική διάρκεια σαράντα (40) ετών, αρχόμενη κατά την ημερομηνία υπογραφής της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2041”.

4.2 Η αρχική διάρκεια της παρούσας είναι δυνατόν να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές και πάντως εντός των μεγίστων ορίων του νόμου με νέα έγγραφη συμφωνία των μερών και τροποποίηση του Αρθρου 4.1. Σε περίπτωση παράτασης της παρούσας, οι όροι της, συμπεριλαμβανομένων των όρων περί καταβολής ανταλλάγματος παραχώρησης είναι δυνατόν να επανεξετάζονται και να τυγχάνουν αναδιαπραγμάτευσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητούν ενδεχόμενη συμφωνία περί παράτασης το αργότερο πέντε (5) έτη πριν από την αρχική ή τυχόν κατά παράταση συμφωνηθείσα λήξη της παρούσας.

4.3 Η παρούσα Σύμβαση είναι δυνατόν να καταγγελθεί και λυθεί και πριν από την εκπνοή της συμφωνηθείσας διάρκειας της για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο Αρθρο 13 της παρούσας.

Η λύση ,ή λήξη της παρούσας και εφόσον στη δεύτερη περίπτωση δεν συμφωνηθεί παράταση θα συνεπάγεται αυτοδικαίως υποχρέωση της ΟΛΘ για την απόδοση προς το Δημόσιο της κατοχής, χρήσης και της εκμετάλλευσης των έως τότε παραχωρηθέντων, με την επιφύλαξη του Αρθρου 8.3. Κατ`εξαίρεση, τυχόν πρόωρη λύση της παρούσας δεν θα συνεπάγεται υποχρέωση απόδοσης προς το Δημόσιο όσων από τα παραχωρούμενα ενδεχομένως έχουν έως τότε παραχωρηθεί κατά τους όρους της παρούσας προς τρίτους, εφόσον όμως η ΟΛΘ έχει εξασφαλίσει αναφορικά με τις παραχωρήσεις αυτές δικαίωμα άμεσης και αζήμιας υποκατάστασης υπέρ του Δημοσίου, στην πλήρη έκταση των δικαιωμάτων της ΟΛΘ από τις παραχωρήσεις αυτές, ενσωματώνοντας σχετικό όρο στις οικείες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια των παραχωρήσεων αυτών προς τρίτους δεν είναι δυνατόν να εκτείνεται πέραν της “συμφωνηθείσας διάρκειας της παρούσας.

4.4 Η ΟΛθ θα υποχρεούται σε περίπτωση λύσης ή λήξης να αποδώσει τα παραχωρούμενα προς το Δημόσιο στην κατάσταση που προβλέπει το Άρθρο 6.4.

4.5 Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία απόδοσης σε περίπτωση λύσης ή λήξης θα συμφωνούνται καλόπιστα μεταξύ των μερών, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι προτεραιότητες του Άρθρου 3.3 της παρούσας. Σε περίπτωση διαφωνίας των μέρων αναφορικά με τον προσδιορισμό αυτό, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία απόδοσης 6α προσδιορίζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, λαμβανομένων και πάλι υπ`όψιν των κριτηρίων και προτεραιοτήτων του Αρθρου 3.3.

4.6 Ανεξάρτητα από τη λύση ή λήξη της παρούσας, οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα μετενεργούν και θα δεσμεύουν την ΟΛΘ και το Δημόσιο για όλο το διάστημα που μεσολαβεί από το χρόνο λήξης ή λύσης και έως:

(ι) τη λήψη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί ενδεχόμενων αμφισβητήσεων του κύρους της καταγγελίας από το Δημόσιο εφόσον οι αμφισβητήσεις αυτές εγείρονται καλόπιστα και κατά τρόπο δικονομικώς ενδεδειγμένο, ή

(ii) την εκ μέρους του Δημοσίου ενδεχόμενη υπόδειξη διαδόχου νομικού προσώπου που θα υποκαταστήσει ως φορέας με δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης, ή

(ιι), την ολοκλήρωση της αναδιαπραγμάτευσης και την επίτευξη νέας συμφωνίας αναφορικά με νέα παραχώρηση προς την ΟΛΘ.

Το δικαίωμα παρέμβασης του Δημοσίου θα μετενεργεί καθ`όλη την ως άνω περίπτωση και θα δύναται να ασκηθεί εφόσον συντρέξουν οι οικείες προϋποθέσεις,

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
5.1 Το Δημόσιο προβαίνει στην παραχώρηση του Δικαιώματος για τη διάρκεια του Αρθρου 4.1 έναντι ανταλλάγματος το οποίο θα καταβάλλεται από την ΟΛΘ. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση αυτή προσδιορίζεται στην επόμενη παράγραφο 5.2 και συμφωνήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις των μερών, αφού ελήφθη υπ΄όψιν το γεγονός ότι και η ΟΛΘ Α.Ε. και οι δικαιοπάροχοί της συνέβαλαν έως σήμερα σημαντικά στη διαμόρφωση των παραχωρούμενων στην παρούσα μορφή τους και ανέλαβαν κατά κύριο λόγο τη χρηματοδότηση της διενέργειας των υφισταμένων πάσης φύσεως έργων (λιμενικών και μη) που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας. Κατά συνέπεια, ο παράγοντας των προηγουμένων επενδύσεων συνυπολογίσθηκε στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος, το οποίο συμφωνείται και αναγνωρίζεται από τα μέρη ως δίκαιο και εύλογο.

5.2 Αναφορικά με καθένα από τα τρία (3) πρώτα έτη της παρούσας Σύμβασης, τα οποία για σκοπούς υπολογισμού του ανταλλάγματος παραχώρησης θα ταυτίζονται με τις αντίστοιχες εταιρικές χρήσεις της ΟΛΘ Α.Ε., συμφωνείται ότι το αντάλλαγμα παραχώρησης θα ισούται καταρχήν με ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) επί του συνόλου των ενοποιημένων ετησίων εσόδων της ΟΛθ της οικείας χρήσης, εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων, των εσόδων προηγουμένων χρήσεων και των εσόδων από χρηματοοικονομική διαχείριση. Το ποσοστό αυτό συμφωνείται ότι θα αναπροσαρμοσθεί αυτοδικαίως μετά την πάροδο του τρίτου έτους σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%), διατηρούμενης της ίδιας βάσης-υπολογισμού. Στην έννοια των ενοποιημένων εσόδων θα περιλαμβάνονται τα έσοδα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής στις οποίες συμμετέχει η ΟΛθ, σταθμισμένα επί το ποσοστό συμμετοχής της ΟΛΘ και ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει υποχρέωση ή αντίστοιχα υφίσταται ευχέρεοα λογιστικής ενοποίησης.

5.3 Το αντάλλαγμα παραχώρησης της παραγράφου 5.2 θα υπόκειται σε περαιτέρω αναπροσαρμογή και προσαύξηση κατά την αρχική διάρκεια του Άρθρου 4.1, στις εξής περιπτώσεις:

(ι) σε περίπτωση επεκτάσεων των παραχωρουμένων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται στην πράξη και κατά κύριο λόγο για Λοιπούς Σκοπούς, από την ΟΛΘ ή τρίτους, για τους οποίους το Δημόσιο θα πρέπει να παράσχει τη σχετική του έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσθετο αντάλλαγμα θα συμφωνείται από τα μέρη κατά περίπτωση.

(ιι) σε περίπτωση χρήσης ή/και εκμετάλλευσης υφισταμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων στην πράξη και κατά κύριο λόγο για Λοιπούς Σκοπούς, από την ΟΛΘ ή τρίτους για τους οποίους το Δημόσιο θα πρέπει να παράσχει τη σχετική του έγκριση κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3.2 της παρούσας Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσθετο αντάλλαγμα θα συμφωνείται από τα μέρη κατά περίπτωση.

(ιιι) σε περίπτωση αναδιαπραγμάτευσης της παρούσας κατά τους όρους του Άρθρου 15 της παρούσας.

Κάθε αναπροσαρμογή θα συμφωνείται και καταγράφεται σε Πρόσθετη Πράξη συναπτόμενη επ`ευκαιρία υποβολής και εγκρίσεως του Επενδυτικού Σχεδίου του Αρθρου 7 της παρούσας. Κάθε Πρόσθετη Πράξη θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, θα είναι παρεπόμενη της παρούσας Σύμβασης, θα παρακολουθεί τη διάρκεια της` παρούσας και θα διέπεται από το σύνολο των όρων της, εκτός εάν άλλως ορίζεται κατ`εξαίρεση. Κάθε Πρόσθετη Πράξη θα προσδιορίζει με σαφήνεια ως ελάχιστο περιεχόμενο αυτής τα χερσαία τμήματα, τα έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις στα οποία αναφέρεται, αναλόγως της περιπτώσεως, τις οικείες χρήσεις, καθώς και το πρόσθετο αντάλλαγμα παραχώρησης που αντιστοιχεί.

Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα οφείλεται πάντως πρόσθετο αντάλλαγμα στην περίπτωση έργων συντήρησης ή αποκατάστασης υφισταμένων εγκαταστάσεων αμιγώς λιμενικού χαρακτήρα.

5.4 Το αντάλλαγμα παραχώρησης θα εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται εφάπαξ εντός του Α` δεκαπενθημέρου του μηνός γουλιού} εκάστου έτους σε λογαριασμό του Δημοσίου τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση υπολογισμού τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης της ΟΛΘ της πλέον πρόσφατης συμπληρωμένης εταιρικής χρήσης. Τα παραπάνω θα ισχύουν και αναφορικά με κάθε πρόσθετο αντάλλαγμα που τυχόν συμφωνηθεί σύμφωνα με το Αρθρο 5.3, επιφυλασσομένης της ευχέρειας των μερών να ορίζουν διαφορετικό χρόνο εκκαθάρισης και καταβολής αναφορικά με το πρόσθετο αυτό αντάλλαγμα,

5.5 Η καταβολή του ανταλλάγματος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφη εκκαθάριση, την οποία θα επιμελείται η ΟΛθ με ευθύνη της, με βάση τα λογιστικά στοιχεία της ΟΛΘ και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, τις τυχόν σε ισχύ Πρόσθετες Πράξεις, καθώς και τα τυχόν λοιπά έγγραφα προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού της πρόσθετης αμοιβής του Δημοσίου που προβλέπονται στις Πρόσθετες αυτές Πράξεις. Η έγγραφη εκκαθάριση της ΟΛθ θα διακρίνει το εκκαθαρισθέν αντάλλαγμα κατά κατηγορίες και θα έχει ανάλυση επαρκή προκειμένου να επιτρέπει την ευχερή διασταύρωση με βάση τη διαδικασία του Άρθρου 5.6.

5.6 Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς την ακρίβεια του υπολογισμού για τον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος, εφόσον δηλαδή διαπιστώνεται απόκλιση της οίκοθεν εκκαθάρισης της ΟΛΘ και της εκκαθάρισης κατόπιν ελέγχου του Δημοσίου βάσει του Άρθρου 10 της παρούσας και δεν γίνεται αποδεκτή από την ΟΛΘ, το Δημόσιο και η ΟΛθ θα επιλέγουν κοινής αποδοχής ανεξάρτητο από την ΟΛΘ ορκωτό ελεγκτή (ή ελεγκτική εταιρεία), και θα του αναθέτουν από κοινού τη διενέργεια ελέγχου προς διαπίστωση της ύπαρξης και έκτασης τυχόν απόκλισης. Το πόρισμα του ανεξάρτητου ελεγκτή θα είναι δεσμευτικό για τα μέρη. Η αμοιβή του ανεξάρτητου ελεγκτή θα βαρύνει την ΟΛΘ εφόσον το πόρισμα επιβεβαιώσει τον εσφαλμένο υπολογισμό για σκοπούς καταβολής του ανταλλάγματος. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της εκκαθάρισης της ΟΛΘ Α.Ε., το κόστος του ελέγχου θα βαρύνει το Δημόσιο.

5.7 Τυχόν καθυστέρηση καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 5.4, της παρούσης, θα συνεπάγεται την επιβάρυνση της ΟΛΘ με τους νόμιμους τόκους.

5.8 Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος παραχώρησης σε καμμία περίπτωση δεν θα ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης της παρούσας Σύμβασης.

ΦΘΟΡΑ/ΒΛΑΒΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
6.1 Η ΟΛθ Α.Ε. θα φέρει την ευθύνη και τη δαπάνη της τρέμουσας προληπτικής συντήρησης των παραχωρουμένων και των τυχόν προσθέτων έργων και εγκαταστάσεων, προκειμένου να διατηρείται η δυνατότητα διαρκούς εξυπηρέτησης των χρηστών και η ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων της ναυσιπλοΐας και η εν γένει ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές τακτικής προληπτικής συντήρησης και η περιοδικότητα ανά είδος συντήρησης καταγράφονται στο Παράρτημα Γ` της παρούσας, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη, προσαρτάται στην παρούσα καν ονννστά αναπόσπαστο τμήμα της.

6.2 Η ΟΛΘ θα φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης και επισκευής εκτάκτων φθορών και καταστροφών των παραχωρούμενων από αιτίες αναγόμενες στην πλημμελή χρήση ή ελλιπή τρέχουσα προληπτική συντήρηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων. Ο χρόνος αποκατάστασης θα είναι ο κατά περίπτωση εύλογος, υπό τον όρο ότι η ΟΛΘ θα αναλαμβάνει χωρίς καθυστέρηση την ειλικρινή πρωτοβουλία αποκατάστασης.

6.3 Σε περίπτωση φθορών, καταστροφών ή ζημιών στα παραχωρούμενα που να οφείλονται σε απρόβλεπτα φυσικά αίτια, κακόβουλες ή τρομοκρατικές ενέργειες σε εχθροπραξίες, βανδαλισμό ή σε φυσικά αίτια, η ΟΛΘ και το Δημόσιο θα βαρύνονται από κοινού με την πρωτοβουλία και θα συμφωνούν καλόπιστα τον επιμερισμό της δαπάνης αποκατάστασης, προκειμένου να υπηρετούνται οι σκοποί του Αρθρου 3.3, λαμβανομένου υπ΄όψιν ως προς τον επιμερισμό του ειδικότερου προορισμού των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, δηλαδή εάν εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες της ΟΛΘ ή το δημόσιο συμφέρον και τη συνολική λειτουργία και ασφάλεια του Λιμένος Θεσσαλονίκης, εγγυητής της οποίας είναι και το Δημόσιο, στο μέρος που το αφορά.

6.4 Κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της παρούσας και, με την επιφύλαξη των όρων του Αρθρου 3.1 3.7, 4.4,4.6, η ΟΛΘ θα ευθύνεται για την απόδοση των έως τότε παραχωρηθέντων κτιρίων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, σε καλή κατάσταση, δεκτική αξιοποίησης για τους αντίστοιχους σκοπούς, αφού ληφθούν υπ`όψη:

(ι} οι υποχρεώσεις και προδιαγραφές περιοδικής προληπτικής συντήρησης του Παραρτήματος Γ΄,

(ιι) η εύλογη φθορά από συνήθη χρήση,

(iii) η φυσιολογική φθορά λόγω δικαιολογημένης αχρησίας (επί κτιρίων και μόνο),

(ιν) οι ενδεχόμενες φθορές, καταστροφές ή ζημίες υπαγόμενες στο Άρθρο 6.3, και

(ν) οι εγκεκριμένες από το Δημόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστάσεων ή κτιρίων, αντίστοιχα.

6.5 Για την ως άνω απόδοση μετά από τη λύση ή λήξη της παρούσας θα συντάσσεται, κατόπιν αυτοψίας, σχετικό πρακτικό. Το περιεχόμενο του πρακτικού θα παραβάλλεται προς τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β`, όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί έως τότε, λαμβανομένων υπόψη των αναφερόμενων στο Άρθρο 6.4.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
7.1 Κατά τη διάρκεια της παρούσας, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς και η εκπλήρωση το προορισμού του και των προτεραιοτήτων του Αρθρου 3.3 καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση έργων επί της Χερσαίας και θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης. Το παρόν Αρθρο ρυθμίζει, με τη μορφή πλαισίου, ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τα έργα τα οποία είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να κατασκευασθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας.

Τα έργα θα διακρίνονται σε κάθε περίπτωση σε συνήθη και έργα εθνικού “επιπέδου, σύμφωνα με το έβδομο Αρθρο, παρ. 3 του Ν, 2688/1999 και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Τα μέρη δύνανται να καθορίζουν αυτοτελώς με περαιτέρω συμφωνία τους ειδικότερους κανόνες αναφορικά με κατηγορίες έργων, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα από το παρόν Αρθρο και τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

7.2 Η πρωτοβουλία σχεδιασμού έργων θα λαμβάνεται κατά κανόνα από την ΟΛΘ. Κατ`εξαίρεση, το Δημόσιο δύναται να έχει την πρωτοβουλία αναφορικά με έργα εθνικού επιπέδου ή Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Η ΟΛΘ δεν θα δύναται να αντιτάξει το Δικαίωμα κατά την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου, παρά μόνον εφόσον αυτό δικαιολογείται από την προτεραιότητα των στόχων της παρούσας, όπως καταγράφεται στο Αρθρο 3.3.

Κατά την εκτέλεση έργων, αναθέτουσα αρχή θα είναι η ΟΛΘ, με εξαίρεση τα έργα εθνικού επιπέδου ή Γενικής Λιμενικής Πολιτικής στα οποία την ευθύνη χρηματοδότησης φέρει το Δημόσιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δημόσιο θα αναθέτει στην ΟΛΘ όλες τις διαδικασίες σύνταξης μελετών, δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων (αρμοδιότητα Προΐσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων, διατηρώντας την αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής και των δαπανών.

7.3 Κατά την εκτέλεση έργων εν γένει, η ΟΛΘ θα λαμβάνει, θα εξασφαλίζει και θα διατηρεί τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων του παρόντος Αρθρου 7 και των εγκρίσεων του έβδομου Αρθρου του Ν. 2688/1999) και θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών του Λιμένα θεσσαλονίκης. Η ΟΛΘ θα τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την ανάθεση (και την προδικασία ανάθεσης) της εκτέλεσης έργων, την ασφάλεια των χρηστών και εργαζομένων και τη σηματοδότηση ασφάλειας στους χώρους των εργοταξίων και στις προσβάσεις τους. Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται βάσει των διατάξεων περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων και μέχρις ότου εγκριθεί κατά νόμο ο κανονισμός εκτέλεσης έργων της Ο.Λ,Θ. Α.Ε.

7.4 Η εκτέλεση έργων θα εντάσσεται σε Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΟΛΘ, το οποίο θα συντάσσεται από την ΟΛΘ σε πενταετή βάση και θα εξειδικεύεται σε ετήσιο καταμερισμό μέσω Ετησίων Προγραμμάτων Έργων (ΕΠΕ). Το Δημόσιο, με την έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου, αναλαμβάνει τη δέσμευση της καταβολής του μέρους της Δημόσιας χρηματοδότησης που τυχόν προβλέπεται, με ταυτόχρονη ανάληψη αντίστοιχης υποχρέωσης. Σε περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, ανάλογη υποχρέωση αναλαμβάνει η ΟΛΘ.

7.5 Το Δημόσιο θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση των έργων εθνικού επιπέδου, για. την επίτευξη του προορισμού του Λιμένος Θεσσαλονίκης κατά το Αρθρο 3.3. Το Δημόσιο δύναται, περαιτέρω, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να συμμετέχει στη χρηματοδότηση λοιπών έργων του Λιμένος Θεσσαλονίκης, στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή συμβάλλουν στην βελτίωση ή αναβάθμιση της εν γένει υποδομής ή στην εξυπηρέτηση λιμενικών υπηρεσιών.

7.6 Σε περίπτωση αποδοχής από το Δημόσιο της παροχής χρηματοδοτικής, κεφαλαιακής ή πιστωτικής συμβολής, στήριξης ή ενίσχυσης, το Δημόσιο θα μεριμνά για τη διενέργεια των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων που προβλέπονται εκάστοτε από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

Το Δημόσιο θα συμμορφώνεται με τους τυχόν ειδικότερους όρους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την παροχή συμβολής, στήριξης ή ενίσχυσης που λογίζεται ως κρατική ενίσχυση.

7.7 Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης και το Δικαίωμα θα επεκτείνονται σε νέα έργα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 2 της παρούσας. Σε περίπτωση έργων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο, η αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος παραχώρησης θα χωρεί κατά τα προβλεπόμενα από το Αρθρο 5, τελούσα σε εύλογη ανολογία με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, σε περίπτωση ολοκλήρωσης έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Δ., επιφυλασσομένων των όρων του Αρθρου 7.6. Σε περίπτωση έργων αυτόχρηματοδοτούμενων από τρίτους ή συγχρηματοδοτούμενων από την ΟΛΘ. η ΟΛθ θα δικαιούται να ενεργεί ελεύθερα, υπό την επιφύλαξη των Αρθρων 3.2, 53 και 7.3, καθώς και των τυχόν περιορισμών του Νόμου. Η εκμετάλλευση αυτοχρηματοδοτούμενων έργων δεν δύναται να παραχωρηθεί σε τρίτους επί χρόνο που υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης.

7.8. Οι υποχρεώσεις της ΟΛΘ που καταγράφονται στο Άρθρο 6 της παρούσας αναφορικά με τη συντήρηση και την επισκευή εγκαταστάσεων θα καλύπτουν αυτοδίκαια και τα τυχόν δημιουργούμενα κατά τη διάρκεια της παρούσας νέα έργα.

7.9. Το άρθρο 7.4 δεν θα εφαρμόζεται αναφορικά με έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
8.1 Τα Έργα και οι προσθήκες, επεκτάσεις και βελτιώσεις της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, των Κτιρίων και Εγκαταστάσεων, θα περιέχονται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Το καθεστώς κυριότητας των δεκτικών αποχωρισμού παραρτημάτων και βελτιώσεων σε κινητό εξοπλισμό θα κρίνεται με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ωστόσο, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της παρούσας, η ΟΛΘ δεν θα δύναται να αναλάβει τα δεκτικά αποχωρισμού παραρτήματα και βελτιώσεις εφόσον έχουν συμπαραχωρηθεί σε εκκρεμείς παραχωρήσεις προς τρίτους στα δικαιώματα των οποίων υποκαταστάθηκε το Δημόσιο βάσει του Αρθρου 4.4.

8.2 Τα νέα Έργα για τα οποία τηρήθηκε η διαδικασία του Αρθρου 7 και οι πάσης φύσεως προσθήκες, ανακατασκευές, επισκευές σε κτιριακές και μη υποδομές και υποδομές δικτύων στις οποίες προβαίνει η ΟΛΘ κατά τη διάρκεια της παρούσας, στο μέτρο που χρηματοδοτήθηκαν από την ΟΛθ ή με δανειακά κεφάλαια τα οποία, αποπληρώθηκαν από την ΟΛΘ θα θεωρούνται Νέες Επενδύσεις. Η ΟΛΘ θα δικαιούται αποζημίωσης από το Δημόσιο αναφορικά με την αναπόσβεστη αξία των Νέων Επενδύσεων κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της Σύμβασης Παραχώρησης. Η αναπόσβεστη αυτή αξία των Νέων Επενδύσεων θα υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές αποσβέσεων για φορολογικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη της ευθύνης της ΟΛΘ βάσει του Αρθρου 6.4 ανωτέρω, η κατ`εκτίμηση αναπόσβεστη αξία των Νέων Επενδύσεων κατά τον προσδοκώμενο χρόνο λήξης της παρούσας, προεξοφλούμενη και αναγόμενη σε παρούσα αξία (η “Παρούσα Τελική Αναπόσβεστη Αξία Νέων Επενδύσεων”), θα δύναται, να συμψηφισθεί με το αντάλλαγμα παραχώρησης που θα οφείλεται κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη της διάρκειας της παραχώρησης ολικά ή μερικά. Σε περίπτωση τέτοιου συμψηφισμού, το Δημόσιο θα απαλλάσσεται εν μέρει από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου και η ΟΛΘ θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ισόποσου ανταλλάγματος. Η διενέργεια της προεξόφλησης θα λαμβάνει υπόψη ως κρίσιμο το χρόνο περιοδικής καταβολής του ανταλλάγματος. Κάθε σχετικός υπολογισμός θα πραγματοποιείται από την ΟΛθ και θα υπόκειται σε τελική αναπροσαρμογή και εκκαθάριση κατά τη λήξη ή λύση της παρούσας. Τυχόν διαφωνίες ως προς τον υπολογισμό της Παρούσας Αναπόσβεστης Αξίας Νέων Επενδύσεων θα επιλύονται κατά τη διαδικασία του Αρθρου 5.6.

8.3 Κατά τη λήξη ή λύση της παρούσας, η ΟΛΘ θα έχει καταρχήν δικαίωμα αποχωρισμού, αποξήλωσης και ανάληψης των βελτιώσεων που είναι δεκτικές αυτοτελούς κυριότητας κατά το Αρθρο 8.1. Το Δημόσιο δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να παρακρατήσει τις βελτιώσεις αυτές ολικά ή μερικά, στο μέτρο που κατά την άποψη του εξυπηρετούν τη λειτουργία του Λιμένος θεσσαλονίκης ως ενιαίου συνόλου, καταβάλλοντος στην ΟΛΘ αντάλλαγμα ίσο προς την αναπόσβεστη αξία τους κατά το χρόνο λύσης ή λήξης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΘ Α.Ε.
9.1 Κατά την άσκηση του Δικαιώματος η ΟΛΘ θα υποχρεούται να επιδεικνύει το βαθμό επιμέλειας και την πρόνοια που απαιτεί ο στρατηγικός, κοινωνικός και επιχειρηματικός προορισμός της παραχώρησης, όπως καταγράφεται στο Αρθρο 3.3.

9.2. Η ΟΛθ θα υποχρεούται καθ`ολη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης να παρέχει συνεχώς και αδιαλείπτως συνολικό φάσμα λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εξυπηρετήσεων. Η ΟΛθ θα εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών των χρηστών όπως διαμορφώνονται από καιρού εις καιρόν καν θα παρεμβαίνει, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, για την κάλυψη αναγκών και αναφορικά με λιμενικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις των οποίων η παροχή ενδέχεται να απελευθερωθεί στο μέλλον.

9.3. Η ΟΛΘ θα μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες, τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης και την εξασφάλιση συμβατότητας με μορφές χερσαίας μεταφοράς.

9.4 Η ΟΛΘ θα υποχρεούται να προμηθεύεται, συντηρεί και διατηρεί σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση επαρκή ανυψωτική υποδομή, πλωτά και χερσαία μέσα υποστήριξης της λιμενικής της δραστηριότητας.

9.5 Αναφορικά με την Ελεύθερη Ζώνη του Λιμένος Θεσσαλονίκης, η ΟΛΘ θα συμμορφώνεται με τις απορρέουσες από το Νόμο ειδικές υποχρεώσεις της και θα μεριμνά για την ασφαλή οριοθέτηση της και την προστασία της, με τη συνδρομή των τελωνειακών αρχών και του Δημοσίου.

9.6 Η ΟΛθ θα εξασφαλίζει την ίση πρόσβαση δίκαιη μεταχείριση των χρηστών και θα αποφεύγει κάθε δυσμενή ή ευνοϊκή διάκριση μεταξύ τους.

9.7 Η ΟΛΘ θα λαμβάνει, στο μέτρο που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτούμενες εγκρίσεις αναφορικά με τη διαμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής, σε σχέση με τις εκάστοτε μη απελευθερωμένες δραστηριότητες, τηρώντας τις διατάξεις του Αρθρου 21 της παρούσας περί τιμολογιακής πολιτικής και του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή.

9.8 Η ΟΛΘ θα είναι υπεύθυνη για την προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων και θα τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ΟΛΘ θα μεριμνά ιδιαίτερα και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την τήρηση όλων των προδιαγραφών ως προς τη διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων και την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών του περιβάλλοντος, στη ζώνη ευθύνης της όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9.9 Η ΟΛΘ θα μεριμνά:

(ι) για την εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτούμενου λιμενικού εξοπλισμού ασφάλειας της ναυσιπλοΐας

(ιι) για την τακτική εκβάθυνση (dredging) των διαύλων προσέγγισης, των λιμενολεκανών και των θέσεων παραβολής πλοίων μόνο εντός της ζώνης του λιμένος,

(iii) για τη συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., και

(ιν) Την προαγωγή του επιπέδου ασφαλείας της περιοχής του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

(ν) για τον καταλογισμό των δαπανών αποκατάστασης ζημιών από τρίτους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(vι) για τη έγκαιρη ενημέρωση του Δημοσίου αναφορικά με πρωτοβουλίες της Ο.Λ.Θ. που δυσχεραίνουν την εκ μέρους του Δημοσίου εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή την υλοποίηση της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.

9.10 Η ΟΛθ θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Λιμένος Θεσσαλονίκης και της Ελεύθερης Ζώνης, την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε χρήστες και επιχειρήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών.

9.11 Η ΟΛΘ θα διευκολύνει τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις του Δημοσίου που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα και θα συνεργάζεται με κάθε υπηρεσία του Δημοσίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

9.12 Οι υποχρεώσεις που συνομολογούνται με την παρούσα Σύμβαση δεν θα ενεργούν -υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε είναι δυνατόν αυτές καθ`εαυτές να θεμελιώσουν ευθύνη της ΟΛΘ έναντι τρίτων.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
10.1 Ανεξάρτητα από τους ελέγχους που προβλέπονται εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία και τη παρούσα, προς εξασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, το Δημόσιο θα δικαιούται, δια των αρμοδίων οργάνων του, να προβαίνει σε τακτικές επιθεωρήσεις του Λιμένος Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων της ΟΛθ που προβλέπονται από την παρούσα. Οι επιθεωρήσεις θα διενεργούνται τακτικά κατ`έτος. Η επιθεώρηση θα διενεργείται από κλιμάκιο που θα ορίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης θα συντάσσεται πόρισμα, στο οποίο θα εκτίθεται ο χρόνος της επιθεώρησης και θα διατυπώνονται αναλυτικά τα ευρήματα. Αντίγραφο του πορίσματος θα χορηγείται στην ΟΛΘ χωρίς καθυστέρηση.

10.2 Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τη διάρκεια επιθεώρησης παράβασης καν με την επιφύλαξη του Αρθρου 5.6 για την ειδικότερη περίπτωση του προσδιορισμού του ανταλλάγματος, το Δημόσιο θα ειδοποιεί την ΟΛΘ, τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση της παράβασης, ανάλογα με τη φύση της και την έκταση των μέτρων αποκατάστασης. Με την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας αποκατάστασης, η επιθεώρηση θα επαναλαμβάνεται προς διαπίστωση της αποκατάστασης. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη νέα επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι η παράβαση παραμένει και οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΟΛθ, το Δημόσιο θα δύναται να αποκαταστήσει την παράβαση με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο και κατάλληλη και με δαπάνες της ΟΛΘ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
11.1 Το Δημόσιο υποχρεούται καθ`όλη τη διάρκεια της παρούσας να παρέχει προς την ΟΛΘ την αναγκαία συνδρομή του για την εκπλήρωση του κατ` Άρθρρ 3.3 προορισμού της παραχώρησης, στα πλαίσια της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας.

11.2 Το Δημόσιο θα μεριμνά για την εξασφάλιση, συντήρηση και ανάπτυξη των οδικών και σιδηροδρομικών προσβάσεων των χρηστών, των μέσων μεταφοράς και των πολιτών εν γένει έως τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, καθώς και για τη διατήρηση θαλάσσιας πρόσβασης από χώρους εκτός της θαλάσσιας ζώνης λιμένος, με σκοπό:

(i) την ομαλή διεξαγωγή της εμπορευματικής, επιβατικής και αστικής κυκλοφορίας και κίνησης πεζών, οχημάτων και μέσων μεταφοράς από και προς το Λιμένα Θεσσαλονίκης και πέριξ αυτού.

(ιι) την αυξημένη εμβέλεια του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως προς την διακίνηση φορτίων κάθε είδους με απώτερο χερσαίο προορισμό στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος και των γειτονικών κρατών, και

(ιιι) την εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης θαλάσσιας και χερσαίας πρόσβασης των υπηρεσιών του Δημοσίου που έχουν αρμοδιότητα, υποχρέωση ή δυνατότητα συνδρομής ή επέμβασης για την ασφάλεια προσώπων, μέσων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

11.3 Το Δημόσιο θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και διατήρηση, στο μέτρο του εφικτού, δικτύων παροχών εξυπηρέτησης (ρευματοδότηση, υδροδότηση, αποχέτευση, κλπ) έως τα όρια της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης.

11.4 Το Δημόσιο θα μεριμνά δια των υπηρεσιών του, για την αστυνόμευση και την τήρηση της` ασφάλειας και τάξης εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

11.5 Το Δημόσιο θα χρηματοδοτεί Έργα, κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 7 της παρούσας.

11.6 Το Δημόσιο θα ενημερώνει την ΟΛΘ αναφορικά με θεσμικές πρωτοβουλίες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν ή επαυξήσουν τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας και θα εξασφαλίζει στο μέτρο του εφικτού τις διαβουλεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών του και της ΟΛΘ αναφορικά με τις πρωτοβουλίες και τις σκοπούμενες νομοθετικές μεταβολές που επηρεάζουν την εν γένει λιμενική δράση. Η ΟΛΘ θα αποφεύγει την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες δυσχεραίνουν τη συμμόρφωση του Δημοσίου προς διεθνείς υποχρεώσεις του.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12.1 Τα μέρη δεν θα ευθύνονται αναφορικά με αθέτηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον και στην έκταση κατά την οποία αυτή οφείλεται σε γεγονός ή- περίσταση που συνιστά ανωτέρα βία. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως γεγονότα συνιστώντα ανωτέρα βία θα θεωρούνται καταστάσεις πέραν από τον εύλογο έλεγχο των μερών, όπως ασυνήθη καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες, σεισμοί, επιδημίες, καταστάσεις μόλυνσης του περιβάλλοντος ή συγκέντρωσης τοξικών, βιολογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθμό που να απειλούν άμεσα τη ζωή ανθρώπων, πλημμύρες, πόλεμος, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ή γενικευμένες συρράξεις και βίαιες ενέργειες, εξέγερση, βομβαρδισμοί, πυρκαΐά, έκρηξη, διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων που πιστοποιείται αρμοδίως και κάθε άλλη παρεμφερής ή ισοδύναμη κατάσταση η οποία δεν είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί άμεσα, αυτοδύναμα ή με τη συνδρομή του αντισυμβαλλομένου.

12.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ειδοποιούν τον αντισυβαλλόμενό τους χωρίς καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο μέσο. άμεσα με τη λήψη γνώσης περί της επέλευσης γεγονότος ή περίστασης ανωτέρας βίας και θα λαμβάνουν κάθε μέτρο και θα συνεργάζονται σε όση έκταση απαιτείται για την αντιμετώπιση του γεγονότος ή της περίστασης αυτής και τον περιορισμό κατ` έκταση, διάρκεια και αποτέλεσμα.

12.3 Ο κατ` Αρθρο 12.1 περιορισμός της ευθύνης των μερών θα ισχύει καθ` όλη τη διάρκεια και την έκταση του σχετικού γεγονότος ή περιστατικού και στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ή ο περιορισμός της έκτασης, της διάρκειας και των αποτελεσμάτων του γεγονότος ή περιστατικού αυτού.

12.4 Κατά τη λήψη αυτοδύναμων μέτρων αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν λόγω ανωτέρας βίας και κατά τη διαμόρφωση μέτρων συνεργασίας προς κοινή αντιμετώπιση, τα μέρη θα τηρούν τις προτεραιότητες του Αρθρου 3.3 της παρούσας. Σύμβασης.

ΛΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
13.1 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί μόνο από το Δημόσιο και μόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου. Σπουδαίο λόγο κατά την έννοιά του παρόντος Άρθρου συνιστούν ιδίως τα εξής περιστατικά:

(ι) η επανειλημμένη ή συνεχιζόμενη παράλειψη τήρησης από πλευράς της ΟΛΘ των υποχρεώσεων της που προβλέπονται από την παρούσα για την άσκηση του παραχωρούμενου με την παρούσα Δικαιώματος, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύεται οποιοδήποτε από τα στοιχεία (i), (ii), (iii), (iv), (v), και (vi) του άρθρου 3.3,

(ιι) η επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση καταβολής από την ΟΛθ προς το Δημόσιο, του ανταλλάγματος που οφείλεται κατά την παρούσα, όπως προσδιορίζεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,

(ιιι) η κήρυξη της ΟΛΘ σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή η θέση της σε εκκαθάριση.

13.2 Το Δημόσιο, εφόσον κρίνει ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που συνιστούν σπουδαίο λόγο κατά τα ανωτέρω, ο οποίος δικαιολογεί την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Αρθρο, δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΟΛΘ την επέλευση του σπουδαίου λόγου, αναφέροντας ρητώς τα περιστατικά που κατά την κρίση του συνιστούν λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και να θέσει εφόσον τούτο είναι εφικτοί προθεσμία προς την ΟΛΘ, προκειμένου αυτή να λάβει κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου να θεραπεύσει την παράβαση. Η γνωστοποίηση αυτή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις όπου χωρεί άσκηση δικαιώματος παρέμβασης εκ μέρους του Δημοσίου.

13.3 Η καταγγελία ασκείται με την κοινοποίηση προς την ΟΛΘ εγγράφου καταγγελίας του Δημοσίου, με άμεση ισχύ. Δια της καταγγελίας επέρχεται η λύση της παρούσας Σύμβασης, οπότε με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν αποκτήσει τρίτοι βάσει του Αρθρου 4.4, τα μέρη οφείλουν να απέχουν από κάθε δραστηριότητα την οποία είχαν δικαίωμα να ασκούν με βάση την παρούσα.

(ι) Ειδικότερα, με τη λύση της παρούσας Σύμβασης, η ΟΛΘ υποχρεούται να αποδώσει στο Δημόσιο τη Χερσαία Λιμενική Ζώνη ελεύθερη από εξοπλισμό που ανήκει στην

ΟΛΘ. πέραν εκείνου του εξοπλισμού τον οποίο έχει παραχωρήσει προς τρίτους ή τον οποίο δεν προτίθεται να αφαιρέσει και για την παραμονή του οποίου δεν εκφράζει αντιρρήσεις το Δημόσιο, μέσα, σε. προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών μηνών. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως παράταση της προθεσμίας απόδοσης η οποία ωστόσο δεν δύναται να παραταθεί πέραν του εξαμήνου. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης που αποδεικνύεται από σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής που υπογράφεται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, η ΟΛΘ υποχρεούται να παρέχει λιμενικές υπηρεσίες και να διατηρεί το Λιμένα θεσσαλονίκης σε λειτουργία εξυπηρετώντας τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες των χρηστών.

(ιι) Πέραν των οριζομένων στο Αρθρο 8.2 της παρούσας, η ΟΛθ δεν διατηρεί κατά του Δημοσίου οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση για τυχόν βελτιώσεις στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη που σώζονται μετά τη λύση της παρούσας.

13.4 Με τη λύση της παρούσας το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΟΛΘ αναφορικά με όλα τα υπό εξέλιξη έργα.

14 ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ

Το Δικαίωμα και κάθε δικαίωμα που παραχωρείται με την παρούσα προς την ΟΛΘ συμφωνούνται αμεταβίβαστα, ολικά ή μερικά. Το γεγονός ότι το Δικαίωμα ορίζεται ως αμεταβίβαστο δεν περιορίζει την δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης της χρήσης των παραχωρουμένων κατ` εφαρμογή του Άρθρου 3.1 (iii), την εφαρμογή του Αρθρου 3.7. και την πραγματόποιηση επενδύσεων από τρίτους, υπό τους όρους της παρούσας.

ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
15.1 Οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι δυνατόν να τύχουν αναδιαπραγμάτευσης, ολικά ή μερικά, είτε στις περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετο αντάλλαγμα, σύμφωνα με τους ορούς της παρούσας, είτε σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών, κατά το Αρθρο 388 Α.Κ. Συμφωνείται ότι στις περιστάσεις που συνιστούν ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών θα περιλαμβάνονται επίσης:

(ι) η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας ή άλλου λόγου που να δικαιολογεί την παρέμβαση του Δημοσίου σύμφωνα με το Νόμο ή την παρούσα για διάστημα που να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες,

(ιι) η τυχόν υποχρέωση του Δημοσίου σε συμμόρφωση προς πρωτογενές ή παράγωγο δίκαιο προερχόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνείς συμφωνίες ή συνθήκες τις οποίες έχει προσυπογράψει ή στις οποίες προσχώρησε η Ελλάδα, η επίτευξη σημαντικής τεχνολογικής προόδου, ουσιώδεις δημογραφικές και άλλες μεταβολές με απρόβλεπτες σήμερα επιδράσεις στη μελλοντική λειτουργία και τις ανάγκες του Λιμένος θεσσαλονίκης, με την επιφύλαξη πάντως των δικαιωμάτων της ΟΛθ σύμφωνα με το Άρθρο 3.7 της παρούσας, και

(ιιι) οποιαδήποτε μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛθ κάτω του ορίου του 51%.

15.2 Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα δύναται να έχει την πρωτοβουλία αναφορικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον αντισυμβαλλόμενο τα προτεινόμενα ζητήματα προς αναδιαπραγμάτευση και τις περιστάσεις που κατά την άποψη του δικαιολογούν την αναδιαπραγμάτευση. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποχρεούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις εντός μηνός από την κοινοποίηση του ως άνω εγγράφου και θα επιχειρούν με καλόπιστες διαβουλεύσεις να διευθετήσουν με αναδιαπραγμάτευση ή συμβιβασμό τα αμφισβητούμενα ζητήματα. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η συμφωνία αυτή θα καταγράφεται σε Πρόσθετη Πράξη, η οποία θα τροποποιεί, στην προβλεπόμενη έκταση τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η αναδιαπραγμάτευση θα λαμβάνει υπ` όψιν τα κριτήρια του Αρθρου 3.3.

15.3 Σε περίπτωση κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία, τότε:

(ι) είτε τα ζητήματα θα παραπέμπονται προς επίλυση σύμφωνα με το Αρθρο 16, με βάση το Αρθρο 372 ΑΚ, είτε

(ιι) η παρούσα θα καταγγέλλεται, εφόσον συντρέχει πράγματι προς τούτο σπουδαίος λόγος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
16.1. Σε περίπτωση που προκόψει οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ του Δημοσίου και της ΟΛΘ η οποία θα απορρέει από ή θα σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση, θα επιλύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

16.2 Εφόσον η διαφορά είναι τεχνικής φύσεως, ήτοι αφορά σε θέμα αμιγώς τεχνικό, αυτή θα επιλύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μέσω πραγματογνωμοσύνης που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από διπλωματούχους μηχανικούς, αποφοίτους ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα αλλοδαπού ιδρύματος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα δύναται να διορίσει, με έγγραφη δήλωση του προς τον αντισυμβαλλόμενο, ένα μέλος της επιτροπής εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη εγγράφου αιτήματος του αντισυμβαλλομένου, αναφορικά ζητήματος προς επίλυση από την Επιτροπή του παρόντος Αρθρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου διορισμού του μέλους που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να διορίσει, το μέλος αυτό θα διορίζεται αχό το Τεχνικό , Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), μαζί με το τρίτο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία πού θα ορίζει το TEE, κατόπιν σχετικής αίτησης οποιουδήποτε από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.

Η επιτροπή οφείλει να εκδώσει πόρισμα πραγματογνωμοσύνης το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής του διορισμού των μελών της, κατά τα ανωτέρω. Το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης που θα εκδοθεί θα είναι δεσμευτικό για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Εντούτοις κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά σε δικαστική κρίση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (3.0) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση κατά την οποία το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης δεν εκδοθεί και γνωστοποιηθεί εγκαίρως στα συμβαλλόμενα μέρη, τα μέρη δεν δεσμεύονται από την διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη αυτή και έχουν το δικαίωμα είτε να ζητήσουν με κοινή τους αίτηση το διορισμό ακόμη μία φορά νέας Επιτροπής, οπότε ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για το διορισμό και την προθεσμία έκδοσης του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης είτε να παραπέμψουν απευθείας τη διαφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

16.3 Τυχόν διαφωνία, διαφορά ή αμφισβήτηση των μερών κατά τα ανωτέρω η οποία είτε δεν είναι τεχνικής φύσεως ή καίτοι τεχνικής φύσεως, δεν επιλύεται σύμφωνα μετά οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, θα επιλύεται δικαστικώς από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία συμφωνείται ότι θα είναι αρμόδια κατά παρέκταση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
17.1 Το Δημόσιο θα δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα παρέμβασης στις περιπτώσεις του προβλέπονται από το Νόμο ή την παρούσα Σύμβαση. Για την άσκηση του δικαιώματος παρέμβασης σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, το Δημόσιο θα έχει προηγουμένως διαπιστώσει την ανάγκη παρέμβασης, εκπροσωπούμενο προς το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Δια της ασκήσεως του δικαιώματος παρεμβάσεως, το Δημόσιο θα δύναται να προβεί στη διακοπή οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας και οποιωνδήποτε Έργων, Ασκηση του δικαιώματος παρεμβάσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων νόμου, θα χωρεί περιοριστικά:

(ι) σε περίπτωση κατά την οποία το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται κατά τα ανωτέρω κρίνει εύλογα (με την επιφύλαξη των κυβερνητικών πράξεων) ότι;

(α) η ΟΛΘ παραβαίνει ουσιώδη υποχρέωση της με βάση την παρούσα, σε έκταση και κατά τρόπο που να προκαλείται άμεσος και σπουδαίος κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών του Λιμένας γενικά, ή

(β) εξαιτίας πράξης ή παράλειψης της ΟΛΘ, προκαλείται ή απειλείται σημαντική διατάραξη ή καταστροφή του περιβάλλοντος και η έκταση και ο βαθμός της διατάραξης ή καταστροφής είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την παρέμβαση ή τη διακοπή της άσκησης του Δικαιώματος,

εφόσον, σε καθεμία από τις υπό (α) και (β) περιπτώσεις, το Δημόσιο έχει παράσχει προηγουμένως εύλογη προειδοποίηση προς την ΟΛθ για την εκούσια αποκατάσταση και ή προθεσμία αυτή έχει παρέλθει ουσιωδώς άπρακτη.

(ιι) σε περίπτωση κατά την οποία η ΟΛΘ παύει πλήρως ή σε ουσιώδη έκταση και σε μόνιμη βάση να παρέχει ή εγκαταλείπει τοις πράγμασιν τις ελάχιστες υπηρεσίες του Άρθρου 3.3 (iii) ή παύει να ικανοποιεί ουσιωδώς τις ελάχιστες απαιτήσεις του Αρθρου 3.3. για λόγο που δεν ανάγεται σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου,

(iii) σε περίπτωση που για λόγους πέραν της προγραμματισμένης συντήρησης, της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποκατάσταση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας ή της ανωτέρας βίας, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστός για τους χρήστες για συνεχόμενο διάστημα που υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες,

(iv) σε περίπτωση που to Δημόσιο κρίνει ότι η παρέμβαση του απαιτείται για την πρόληψη ή αποτροπή άμεσου κινδύνου της ζωής ή της υγείας προσώπων, ή

(ν) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το Δημόσιο κρίνει σκόπιμο να παρέμβει για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

17.2. Με την επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα του Αρθρου 17.1, το Δημόσιο θα δύναται με τη διαδικασία του ίδιου Αρθρου να αναστέλλει την ισχύ του Δικαιώματος και το Δημόσιο θα δύναται να θέσει τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, ολικά ή μερικά, υπό τη διαχείριση και διοίκηση του Δημοσίου και θα δύναται επίσης να λάβει κάθε μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση των περιστάσεων που συνιστούν το δικαιολογητικό λόγο της παρέμβασης, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.

17.3 Το δικαίωμα παρέμβασης του Δημοσίου θα παύει αυτοδικαίως με την εξάλειψη ή την αποκατάσταση των περιστάσεων που συνιστούν το δικαιολογητικό λόγο της παρέμβασης.

Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο θα αποδίδει στην ΟΛΘ τη διοίκηση και διαχείριση του Λιμένα Θεσσαλονίκης και το Δικαίωμα θα αναβιώνει έως τη συμφωνηθείσα λήξη της παρούσας.

17.4 Η οίκηση του δικαιώματος παρέμβασης του Δημοσίου κατά το παρόν άρθρο, δεν θα κωλύει την άσκηση του δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων κατ` Άρθρο 10 ούτε και τη δυνατότητα καταγγελίας της παρούσας από το Δημόσιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
“18.1. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία που θα υπογράφεται προσηκόντως από τους νομίμους εκπροσώπους αμφοτέρων των μερών, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του ν. 3654/2008″

***Το εντός ” ” εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ 8322.4/04/09 (ΦΕΚ Β 1643 7.8.2009).Η προγενέστερη μορφή του εδαφίου είχε ως εξής: “18.1 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία που θα υπογράφεται προσηκόντως από τους νομίμους εκπροσώπους αμφότερων των μερών”

18.2 Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών απαιτείται η τροποποίηση αυτή και το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αρνείται αδικαιολόγητα να συναινέσει εν άλω ή εν μέρει σε αυτήν, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να επικαλεστεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το Αρθρο 15 της παρούσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΡΩΝ
19.1 Η ΟΛΘ θα υποβάλλει προς το Δημόσιο ετήσιες αναφορές σχετικά με την κατάσταση των παραχωρούμενων, την εξέλιξη των Έργων και τις ενδεχόμενες ζημίες καταστροφές και φθορές επ` αυτών.

19.2 Το Δημόσιο, ως κύριος, δικαιούται να προβαίνει σε παρατήρησες και υποδείξεις προς την ΟΛΘ αναφορικά με τη χρήση και κατάσταση των παραχωρούμενων και η ΟΛθ θα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις αυτές, στο μέτρο που δεν εισάγεται απόκλιση από τους όρους της παρούσας Σύμβασης και δεν ματαιώνεται ή περιορίζεται TO Δικαίωμα, λαμβανομένου υπ`όψιν και του σκοπού της παραχώρησης του.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε επικοινωνία ή κοινοποίηση των μερών προβλέπεται με βάση την παρούσα ή πραγματοποιείται αναφορικά με αυτήν θα θεωρείται ότι έγινε έγκυρα εφόσον φέρει έγγραφο τύπο και αποστέλλεται, κοινοποιείται ή παραδίδεται προς τα μέρη στις ακόλουθες αντίστοιχα διευθύνσεις και προς τους αντίστοιχα οριζόμενους αποδέκτες:

Προς το Ελληνικά Δημόσιο

(A) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων Υπ΄ οψιν Διευθυντού Fax: 4124332 ΐ

(Β) Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Δ/νση Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληρ/των Δ/νσή Δημόσιας Περιουσίας Υπ`όψιν Διευθυντού Fax:5237417

Προς την ΟΛΘ

Οργανισμός Λιμένος θεσσαλονίκης Α.Ε. Υπ`όψιν Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη, εντός Λιμένος Fax:(O31)510500

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να ορίζουν νέους αποδέκτες, με έγγραφο τους κοινοποιούμενο προς τον αντισυμβαλλόμενο κατά τις διατάξεις της παρούσας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21.1 Η έγκριση των τιμολογίων υπηρεσιών της ΟΛθ θα πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, παρ. 2 (ιστ) του Καταστατικού της, όπως ενσωματώνεται στο όγδοο Άρθρο του Ν. 2688/1999, όπως ισχύει. Αυξήσεις τιμολογίων μπορεί να πραγματοποιούνται μία φορά κατ΄ έτος. Τα τιμολόγια, ύστερα από κάθε αναπροσαρμογή τους, θα κοινοποιούνται, στη μορφή στην οποία ισχύουν, προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

21.2 Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των τιμολογίων τελών, εργασιών και υπηρεσιών της, η ΟΛΘ θα εξασφαλίζει τη διαφανή και ομοιογενή τήρηση τους και την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης των χρηστών, δικαιούμενη ωστόσο να παρέχει εκπτώσεις κλίμακας με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα καταγράφονται με σαφήνεια στα τιμολόγιά της.

21.3 Η ΟΛΘ θα συντάσσει και θα αναθεωρεί, όπως απαιτείται, Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), στον οποίο θα καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις της προς τους χρήστες αναφορικά με την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης, – τη διαχείριση και το χρόνο απόκρισης προς αιτήματα διευκρινίσεων ή παράπονα. Η ΟΛθ θα εξασφαλίσει ότι επίκαιρα αντίγραφα του Χ.Υ.Κ. είναι ευχερώς διαθέσιμα προς το κοινό στους χώρους εξυπηρέτησης του εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κρατήθηκαν από κάθε μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Για την ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Α. Γενίτσαρος Σ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α`: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β`: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γενική Περιγραφή

Η λιμενική ζώνη της Ο.Λ.Θ. ΑΕ καλύπτει έκταση περίπου 1.550.000 μ1, και εκτείνεται σε μία ζώνη μήκους περίπου 3.500 μέτρων. Διαθέτει 6.150 μέτρα κρηπιδωμάτων, 6 προβλήτες κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, ειδικό εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις.

Περιγραφή Παραχωρούμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παραχωρούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της λιμενικής ζώνης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ. Σημειώνεται πως το καθεστώς των Αποθηκών Α, Β, Γ, Δ και Ι έχει ρυθμιστεί με την με αριθμό 16968/27/03/2001 ΦΕΚ 375Β/5.04.2001 ΚΥΑ των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, (άρθρο 17 παρ. 1 Ν.2892/2001). Εξάντων το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης η εταιρεία το διατηρεί για τις αποθήκες Δ και 1, για το συγκρότημα Β2 της αποθήκης Β, για την αποθήκη Γ καθώς και για τον υπαίθριο χώρο της Προβλήτας 1.

Αποθήκη Α
Αποτελεί διώροφο κτίσμα συνολικής επιφάνειας 2.070 μ1, στον προβλήτα 1. Χωροθετείται βορειοανατολικά του κτιρίου των κεντρικών γραφείων του Ο.Λ.Θ. και νότια της αποθήκης 1. Κατασκευάστηκε το 1904 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακαινίστηκε το 1997 οπότε και μετατράπηκε σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αποθήκη Β
Αποτελεί συγκρότημα δύο αποθηκών συνολικής επιφάνειας 1.698 μ2, που χωροθετείται στην νοτιαναιολική πλευρά του 1ου Προβλήτα, στο κρηπίδωμα 1. Κατασκευάσθηκε το 1904 ως αποθηκευτικός χώρος και ανακαινίσθηκε το 1997 οπότε και μετατράπηκε σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αποθήκη Γ
Βρίσκεται στο νότιο άκρο του προβλήτα Ι ανάμεσα στο Λιμεναρχείο και την Αποθήκη Β. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 1.840 μ1. Κατασκευάστηκε σαν αποθήκη το L904 και ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει χώρους γραφείων, βιβλιοθήκης κλπ.

Αποθήκη Δ
Αποτελεί διώροφο κτίριο αποθήκης συνολικής επιφάνειας 2000 μ1, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του 1ου Προβλήτα. Κατασκευάσθηκε το 1904 και έχει ανακαινισθεί το 1997. Διαθέτει δύο κινηματογραφικές αίθουσες 250 θέσεων που χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλέξεων, με πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφου και μεταφραστικού κέντρου.

Αποθήκη 1
Βρίσκεται στην βάση του προβλήτα 1, βόρεια της αποθήκης Α και Νοτιοανατολικά του Επιβατικού Σταθμού. Έχει συνολική επιφάνεια 1.019 μ2, κτίσθηκε αρχικά το 1904, και ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει δυο κινηματογραφικές αίθουσες 250 θέσεων που χρησιμοποιούνται και ως αίθουσες διαλέξεων, με πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφου και μεταφραστικού κέντρου.

Αποθήκη 6
Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος που χωροθετείται μεταξύ των αποθηκών 9 και 7. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 430 μ7. Το κτίριο έχει έντονες φθορές στην στέγη και στην τοιχοποιία.

Αποθήκη 7
Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας 1.530 μ2 που βρίσκεται βόρεια και παράλληλα του δρόμου της κεντρικής εισόδου του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε πριν το 1917.

Αποθήκη 8
Ισόγεια αποθήκη σε ορθογώνιο σχήμα παραλληλόγραμμου, που βρίσκεται στο άκρο του προβλήτα 2 με κατεύθυνση από Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά. Έχει συνολική επιφάνεια 1.986 μ2.

Αποθήκη 9
Αποτελεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο συνολικής επιφάνειας 1.540 μ2, που βρίσκεται στο ύψος του 2ου προβλήτα και πίσω από την αποθήκη 10. Κατασκευάσθηκε πριν το 1917.

Αποθήκη 10
Αποτελεί ισόγειο κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης, που βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου γραφείων Ελευθέρας Ζώνης και βόρεια του Επιβατικού Σταθμού. “Εχει συνολική επιφάνεια 2.020 μ2.

Αποθήκη 11
Αποτελεί κτίριο αποθήκης, που βρίσκεται πίσω από τις αποθήκες 6 και 9 του Ο.Λ.Θ. Ανεγέρθηκε περί το 1917 και έχει συνολική επιφάνεια 3 84 μ1.

Αποθήκη 13
Αποτελεί ισόγειο τετραγωνικό αποθηκευτικό χώρο που χωροθετείται μεταξύ του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ και του κτιρίου των Γραφείων Ελευθέρας Ζώνης – Οικονομική Υπηρεσία. Έχει συνολική επιφάνεια 830 μ1 και ο χώρος διαιρείται σε 2 τμήματα.

Αποθήκη 14
Αποτελεί μεγάλη ισόγεια αποθήκη με συνολική επιφάνεια που ανέρχεται στα 2.640 μ2 και βρίσκεται βόρεια του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ και ανατολικά της αποθήκης 15. Κατασκευάσθηκε περί το 1938 και ανακατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1990. Ο χώρος διαιρείται κατά μήκος σε τρία μέρη.

Αποθήκη 15
Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος παλαιάς κατασκευής, που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 16 και δυτικά της αποθήκης 14. Περιμετρικά περιβάλλεται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, πλην της δυτικής πλευράς όπου εφάπτεται του τηλεφωνικού κέντρου. Έχει συνολική επιφάνεια 2.565 μ2.

Αποθήκη 16
Μικρό συγκρότημα τριών αποθηκών συνολικής επιφάνειας 600 μ2, που βρίσκεται δυτικά του κτιρίου της ΠΑΕΓΑ, και νότια της αποθήκης 15. Κατασκευάσθηκε το 1938.

Αποθήκη 17
Μεγάλος διώροφος αποθηκευτικός χώρος σε σχήμα “Λ” “ου καταλαμβάνει το νοτιότερο άκρο του προβλήτα 3. Ο δεύτερος όροφος δημιουργεί εσοχή προς την πλευρά της θάλασσας. Η συνολική επιφάνεια του είναι 5.950 μ2. Στην Νότια και ανατολική πλευρά και πάνω στην οροφή του ισογείου υπάρχει ράμπα πάνω στην οποία κινείται ηλεκτροκίνητος γερανός.

Αποθήκη 18
Αποθήκη που βρίσκεται στον προβλήτα 3 νοτιοδυτικά της αποθήκης 21 και βορειοδυτικά της αποθήκης 17. Κατασκευάσθηκε το 1904, ενώ η συνολική επιφάνεια είναι 985 μ2.

Αποθήκη 20
Ισόγειος ορθογωνίου σχήματος αποθηκευτικός χώρος συνολικής επιφάνειας 3.320 μ2. Βρίσκεται νότια των στάβλων στο κρηπίδωμα 11 και μεταξύ των προβλητών 2 και 3. Λειτουργικά χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ανατολικό όπου διαμορφώθηκαν συνεργεία και γραφεία συνολικού επιφάνειας 1.000 μ2 και το δυτικό, που αποτελεί ενιαίο χώρο, επιφάνειας 2.320 μ2, και βρίσκεται στην αρχική κατάσταση του. Στο βορειοανατολικό άκρο του κτιρίου υπάρχει το συνεργείο με επιφάνεια 330 μ2. Στο νοτιοανατολικό άκρο και σε χώρους που έχουν πρόσφατα διαμορφωθεί, στεγάζεται το Τμήμα Πλωτών Μέσων της Διεύθυνσης Η/Μ. Έχουν διαμορφωθεί τρεις χώροι συνεργείων ήτοι Ξυλουργείο – Μηχανουργείο και Αποθήκη Πλωτών, δυο χώροι γραφείων με λουτρό και κουζίνα, τραπεζαρία προσωπικού, αποδυτήρια και χώροι υγιεινής προσωπικού και λεβητοστάσιο. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται στα 670 μ2, από τα οποία 300 μ2 καταλαμβάνουν τα συνεργεία και 370 μ2 οι υπόλοιποι χώροι.

Υπόστεγο Υ2 Αποθήκης 20
Βρίσκεται σε συνέχεια της αποθήκης 20, επί του κρηπιδώματος 11 και μεταξύ των προβλητών 2 και 3. Αποτελεί ανοικτό κατά τις δυο μεγάλες πλευρές του υπόστεγο. Η συνολική επιφάνεια του είναι 2.200 μ2.

Αποθήκη Υ3 Έναντι Αποθήκης 20
Πρόκειται για κλειστό κατά τις πλευρές του ισόγειο υπόστεγο που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 20Α. Έχει επιφάνεια 380 μ2.

Ανοικτό Υπόστεγο Υ1
Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 2 και ανατολικά της αποθήκης υλικού. Αποτελείται από δύο ανοικτά υπόστεγα. Το ένα έχει πλάτος 15μ, μήκος 45μ και επιφάνεια 675 μ2, το άλλο πλάτος 15μ, μήκος 21 μ και επιφάνεια 315 μ2.

Αποθήκη 21
Μεγάλη αποθήκη συνολικής επιφάνειας 4.030 μ2, που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 12 τον προβλήτα 3 ανατολικά της αποθήκης 18 και βόρεια της αποθήκης 17. Κατασκευάσθηκε το 1974.

Αποθήκη 22
Ισόγειος ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στο χώρο της ελευθέρας ζώνης, στο Κρηπίδωμα (5 και ανάμεσα στον προβλήτα 3 και τον προβλήτα 4. Έχει συνολική επιφάνεια που ανέρχεται στα 4.030 μ2. Στο βορειοανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων τελωνείου και φυλάκιο τελωνείου.

Αποθήκη 23
Μεγάλη μονώροφη αποθήκη που βρίσκεται στο νότιο άκρο του προβλήτα 4 εντός της Ελευθέρας Ζώνης. Κατασκευάσθηκε το 1974 και έχει συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 4.030 μ1.

Αποθήκη 24
Ισόγειος ορθογωνίου σχήματος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο της Ελευθέρας Ζώνης και βόρεια της αποθήκης 26. Έχει συνολική επιφάνεια 4.876 μ2. Στο ανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων αποθήκης, αποθήκη εργαλείων και W.C.

Αποθήκη 25
Μεγάλη αποθήκη που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα 23 στο χώρο της Ελευθέρας Ζώνης και ανάμεσα του προβλήτα 5 και του νέου υπό κατασκευή 6ου προβλήτα και νότια της αποθήκης 27. Κατασκευάσθηκε το 1974. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 4.155 μ2.

Αποθήκη 26
Ισόγειος ορθογώνιος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο της Ελευθέρας Ζώνης νότια της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια 3.196 μ2. Νότια της αποθήκης σε όλο το μήκος της και έξω από αυτήν έχει διαμορφωθεί ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία εξυπηρετεί την παρακείμενη σιδηροδρομική γραμμή. Στο ανατολικό άκρο της αποθήκης έχει διαμορφωθεί μικρός χώρος γραφείων και χώροι υγιεινής.

Αποθήκη 27
Μεγάλη μονώροφη αποθήκη συνολικής επιφάνειας 4.800 μ2, που βρίσκεται στην προέκταση του προβλήτα 5 εντός της Ελευθέρας Ζώνης. Κατασκευάσθηκε το 1985

Αποθήκη 8ου
Βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 6 και 9. Πρόκειται για ισόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειάς 320 μ2.

Αποθήκη 8α
Ισόγειος αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται στον χώρο του προβλήτα 2. Έχει επιφάνεια 1.224 μ2.

Κεντρικά Γραφεία Ο.Λ.Θ.
Πρόκειται για διώροφο κτίριο γραφείων που χωροθετείται στο Κρηπίδωμα 3 του 1ου προβλήτα ανάμεσα σης αποθήκες Α και Δ. Το αρχικό κτίριο είχε ανεγερθεί το 1939, καταστράφηκε κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1944 και ξαναχτίστηκε το 1946 στη σημερινή του μορφή. Έχει συνολική επιφάνεια 1.590 μ1. Το ισόγειο του κτιρίου φιλοξενεί στην βορειοανατολική πλευρά εντευκτήριο, στην νοτιοανατολική πλευρά ένα μικρό κυλικείο, ένα χώρο Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ενώ στην βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου βρίσκονται τα γραφεία του Σ.Δ.Ο.Ε. και ένα καταφύγιο. Ο όροφος είναι χώρος γραφείων.

Βρεφονηπιακός Σταθμός
Μονώροφο κτίριο με εσωτερικό πατάρι, που βρίσκεται στην πόλη Ι, ανατολικά της Αποθήκης 1 και νότια των Αποθηκών Στρατού. Η συνολική επιφάνεια του ισογείου ανέρχεται στα 300 μ2 και του μεσοπατώματος 150 μ2. Το ισόγειο στεγάζει το λόμπι, 4 αίθουσες κουζίνα, χώρους υγιεινής καθώς και κλιμακοστάσιο. Το πατάρι αποτελεί ενιαίο χώρο. Ο χώρος χρησιμοποιείται ως παιδικός σταθμός, όπως και ο περιφραγμένος περιβάλλων χώρος του κτιρίου.

Ανατολικό κτίριο πύλης 1
Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του προβλήτα 1, ανατολικά της εισόδου 1, και είναι μικρό ισόγειο κτίσμα γραφείων, συνολικής επιφάνειας 60 μ2.

Δυτικά κτίριο πύλης 1
Αποτελεί ισόγειο κτίσμα συνολικής επιφάνειας που ανέρχεται σε 33 μ2 και οριοθετεί το δυτικό όριο της Πύλης Ι του 1ου Προβλήτα του Ο.Λ.Θ.

Κτίριο πύλης 4
Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 1 στην πύλη 4 και εντάσσεται στα μικρά κτίσματα της εισόδου του 1ου Προβλήτα. Είναι διώροφο κτίσμα με συνολική επιφάνεια 344 μ2.

36 Μηχανοστάσιο (1ου Προβλήτα)

Ισόγειο κτίριο που βρίσκεται στο Κρηπίδωμα Ι του 1ου προβλήτα, νότια του αντλιοστασίου λυμάτων και βόρεια της αποθήκης Β. Η ωφέλιμη επιφάνεια του ανέρχεται στα 330 μ2. Το κτίριο επιμερίζεται σε 8 τμήματα και υποστηρίζει τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του 1ου προβλήτα

Φυλάκιο Πύλης 4
Μικρό παλαιό ισόγειο κτίριο ανατολικά της αποθήκης 1. Εχει επιφάνεια 16,5 μ2.

Φυλάκιο αποθήκης 7
Βρίσκεται μπροστά από την αποθήκη 7 απέναντι από το κεντρικό τμήμα του κτιρίου του Τελωνείου – Επιβατικού Σταθμού. Η συνολική επιφάνεια του είναι 25 μ2.

Γραφεία Ελευθέρας Ζώνης – Οικονομική Υπηρεσία Ο.Λ.Θ.
Ισόγειο κτίριο γραφείων που βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 13 και 10. Έχει σχήμα “Γ” και εφάπτεται του κτιρίου των ψυγείων στην νότια και δυτική πλευρά αυτού. Έχει συνολική επιφάνεια 1.425 μ2.

40 Ψυγεία 40.

Ειδικός αποθηκευτικός – ψυκτικός χώρος που βρίσκεται σε επαφή με την οικονομική υπηρεσία του Ο.Λ.Θ. προς τη βόρεια πλευρά του. Κτίσθηκε πριν από το 1938 και έχει ενδιαφέρουσα κτιριολογική τυπολογία. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 1.050 μ2.

ΠΑΕΓΑ
Μεγάλο κτίριο αποθηκών που βρίσκεται ανάμεσα στις αποθήκες 13 και 16. Αποτελείται από ισόγειο και τυπικούς ορόφους συνολικής επιφάνειας 13.716 μ2. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο όγκους από την διαμήκη στοά – αίθριο που βρίσκεται στο μέσον του μήκους του.

Γραφεία Τμημάτων Μηχανολογικού & Ηλεκτρολογικού
Χώρος γραφείων που βρίσκονται απέναντι από τον προβλήτα 2 και μέσα στο κτιριακό συγκρότημα των συνεργείων του Ο.Λ.Θ. Αποτελεί διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνεια 446 μ2. Οι χώροι χρησιμοποιούνται για τα γραφεία και τα εργαστήρια του ηλεκτρομηχανολογικού του Ο.Λ.Θ.

Αποθήκη Υλικού
Μεγάλη αποθήκη με δεσπόζουσα θέση στο χώρο των συνεργείων του Ο.Λ.Θ. Κατασκευάσθηκε το 1987 και έχει συνολική επιφάνεια 4.030 μ2.

Συγκρότημα Συνεργείων
Ο χώρος των συνεργείων βρίσκεται βόρεια της αποθήκης υλικού και ανατολικά του συγκροτήματος των στάβλων. Είναι ένα συγκρότημα κτιρίων συνεργείων και μηχανουργείων

45α. Συνεργεία Γερανών – Κλαρκ και Γραφεία Κίνησης

Αποτελεί το μεγαλύτερο και χαρακτηριστικότερο κτίριο των συνεργείων. Βρίσκεται απέναντι από την αποθήκη 20 και αποτελεί μονώροφο κτίριο στο μεγαλύτερο τμήμα του, εκτός από τα γραφεία κίνησης μηχανημάτων όπου έχει διαμορφωθεί και όροφος. Το κτίριο χωρίζεται στο μήκος του σε τέσσερα τμήματα με διαφορετική λειτουργία το καθένα.

Το πρώτο τμήμα μήκους 14 μ και επιφάνειας 280 μ2, αποτελεί το συνεργείο ηλεκτροκίνητων γερανών. Εσωτερική έχει διαμορφωθεί μικρός πρόχειρος χώρος γραφείου.

Το δεύτερο τμήμα έχει επιφάνεια 700 μ1 και στεγάζει το συνεργείο των οχημάτων κλαρκ.

Το τρίτο τμήμα στεγάζει τα τμήματα κίνησης μηχηνημάτων και μηχανολογικού. Η επιφάνεια κάθε επίπεδου ανέρχεται στα 700 μ2. Στο ισόγειο φιλοξενούνται γραφεία, χώροι υγιεινής και χώροι εστίασης, ενώ στον όροφο άλλοι χώροι υγιεινής και μία αίθουσα εκδηλώσεων επιφάνειας 350 μ2.

Το τέταρτο τμήμα επιφάνειας 870 μ2, είναι το παράρτημα συνεργείου μεταλλικών επισκευών

45β. Συνεργείο Αυτοκινούμενων Γερανών

Βρίσκεται βόρεια των συνεργείων, και αγγίζει τα όρια της Λιμενικής Ζώνης, με κύριο χαρακτηριστικό το μεγάλο ύψος. Έχει επιφάνεια 335 μ2. Στην δυτική πλευρά υπάρχει προέκταση που χρησιμοποιείται ως γραφείο.

45γ. Συνεργείο θερμοΰδραυλικών

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του συνεργείου αυτοκινούμενων γερανών και σε επαφή με αυτό. Έχει επιφάνεια 78 μ2.

Εγκατάσταση Καυσίμων
Εγκατάσταση που βρίσκεται στη νότια πλευρά της αποθήκης υλικού. Κατασκευάσθηκε το 1992. Η συνολική επιφάνεια της είναι 72,10 μ2 και υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι γραφείων και χώροι όπου είναι εγκατεστημένες μηχανές τροφοδοσίας πετρελαίου και βενζίνης.

Συνεργείο Μηχανολογικού Τμήματος
Κτίριο μονώροφο με συνολική επιφάνεια, του ανέρχεται στα 315,10 μ2. Εξυπηρετεί τα συνεργεία του μηχανολογικού.

Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης της Διεύθυνσης Δομικών Έργων
Ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 550 μ2, που βρίσκεται ανατολικά του συγκροτήματος των συνεργείων και δυτικά της αποθήκης 15. Στο νότιο τμήμα του κτιρίου υπάρχουν δύο γραφεία, W.C., κουζίνα, αποθήκη και το λεβητοστάσιο. Στο μεσαίο τμήμα υπάρχουν αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού και στο βόρειο τμήμα του κτιρίου το εστιατόριο του προσωπικού.

Αποθήκες & Εργαστήρια Τμήματος Επισκευών & Συντήρησης
Ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 720 μ2, που βρίσκεται βόρεια του προηγούμενου και σε επαφή με αυτό. Εσωτερικά είναι χωρισμένο σε συνεργεία

Κτιριακό Συγκρότημα Στάβλων
Το κτιριακό συγκρότημα των στάβλων αποτελείται από τρία κτίρια και δύο υπόστεγα και βρίσκεται προς το βορειότερο όριο του λιμένα βόρεια της αποθήκης 20.

Το συγκρότημα και ιδιαίτερα το κεντρικό κτίριο είναι ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτίσματα.

Εκκλησία
Βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου της Υπηρεσίας Ασφάλειας μεταξύ των προβλητών 2 και 3, και αποτελεί σύγχρονη κατασκευή, με συνολική επιφάνεια 30 μ2 περίπου.

Υπηρεσία Φύλαξης Ο.Λ.Θ.
Πρόκειται για μικρών διαστάσεων διώροφο κτίριο, που βρίσκεται βόρεια του προβλήτα 3, νότια του Οίκου Λιμενεργάτη και δυτικά της Εκκλησίας. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 236 μ2. Ο όροφος, έχει επιφάνεια 195 μ2 και στο ανατολικά τμήμα του, υπάρχουν τρεις μακρές αποθήκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Φύλαξης του Ο.Λ.Θ. Το δυτικό τμήμα του ισογείου αποτελείται από μία αποθήκη και δύο γραφεία.

Οίκος Λιμενεργάτη
Μεγάλο κτίσμα που βρίσκεται πίσω από το κτίριο φύλαξης του ΟΛΘ και δίπλα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι διώροφο κτίριο με επιφάνεια ισογείου 880 μ2 και του ορόφου 484 μ2. Στο ισόγειο τμήμα του είναι διαμορφωμένη μια μεγάλη σάλα που χρησιμοποιείται ως εστιατόριο ενώ σε συνέχεια αυτής υπάρχει άλλος ένας μεγάλος χώρος που χρησιμοποιείται ως χώρος αποδυτηρίων με διαμορφωμένο χώρο W.C., λουτρών και μεταλλικές ντουλάπες. Στον όροφο φιλοξενούνται γραφεία και βοηθητικοί χώροι.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποτελεί τριώροφο κτίριο γραφείων που χωροθετείται βόρεια της αποθήκης 22. Έχει σχήμα “Γ” και αποτελείται από ισόγειο και δυο ορόφους. Όλοι οι όροφοι είναι διαμορφωμένοι σε χώρους γραφείων. Η επιφάνεια κάθε ορόφου είναι 660 μ2 και η συνολική επιφάνεια ανέρχεται στα 1.980μ2.

Φυλάκιο Ελευθέρας Ζώνης – Τελωνείου
Μικρό ισόγειο ορθογώνιο κτίσμα που βρίσκεται βόρεια της αποθήκης 22 και μαζί με αυτήν οριοθετούν την πύλη της ελευθέρας ζώνης. Έχει επιφάνεια 36 μ2 και χρησιμοποιείται σαν φυλάκιο της πύλης της Ελευθέρας Ζώνης και γραφεία Τελωνείου.

Σιλό
Κτίριο σημαντικών διαστάσεων που δεσπόζει στον προβλήτα 4, λόγω του σημαντικού ύψους και όγκου του. Έχει επιφάνεια κάλυψης 1.285 μ2 πλέον των συνοδευτικών υπόστεγων επιφάνειας 393 μ2. Αποτελείται από τρεις κυρίως κτιριακούς όγκους:

? τα γραφεία,

? τον πύργο του σιλό, και

τις κυψέλες αποθήκευσης

Το κτίριο Μετασκευάστηκε κατά την δεκαετία του 1960. Το βόρειο τμήμα του Σιλό έχει δύο ορόφους με μήκος 21,60 μ πλάτος 8,60 μ2 επιφάνεια ορόφου 186 μ, συνολική επιφάνεια 372 μ2, υψος ορόφου 4,25 μ και όγκο 1.581 μ1. Στο ισόγειο φιλοξενούνται ο χώρος μετασχηματιστή, ανοικτό, υπόστεγο και το συνεργείο του Σιλό. Στον όροφο υπάρχει διάδρομος, η αίθουσα του χειριστή πίνακα, αποδυτήρια, μαγειρείο και χώροι υγιεινής. Σε επαφή βρίσκεται ο Πύργος του Σιλο με μήκος 21,60 μ, πλάτος 5,70 μ και επιφάνεια ορόφου 123μ2. Ο Πύργος του Σιλό έχει 14 ορόφους, 12 υπέργειους και 2 υπόγειους. Εκτείνεται σε υψός 52,30μ πάνω από το έδαφος κατ σε βάθος 6,90μ κάτω από αυτό. Ο όγκος του τμήματος αυτού είναι 7.282 μ*. Η συνολική επιφάνεια του είναι 1.722 μ1 και το ύφος κάθε ορόφου 4 μέτρα. Το τρίτο τμήμα του Σιλό καταλαμβάνει το νοτιότερο τμήμα αυτού. Έχει μήκος 42,6 μέτρα, πλάτος που κυμαίνεται από 21,60 μ έως 23,10 μ και επιφάνεια 976 μ2, ενώ εκτείνεται σε ύψος 41,10μ πάνω από το έδαφος και σε βάθος 4 μέτρα κάτω από αυτό. Ο συνολικός όγκος του τμήματος αυτού είναι 44,018 μ2. Ο όγκος αυτός κατανέμεται σε 48 κατακόρυφους αποθηκευτικούς χώρους τύπου Σιλό. Ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι 52.880 μ2. Το κτίριο χρησιμοποιείται στην αποθήκευση και επαναφόρτωση προϊόντων χύδην, κυρίως αγροτικών.

Αποθήκη Ειδικών φορτίων
Αποτελεί αποθήκη με ιδιαίτερη κτιριολογική μορφή που βρίσκεται στο κρηπίδωμα 18 του 4ου προβλήτα στα δυτικά του πολυώροφου σιλό. Οι διαστάσεις του είναι 100 μ x 47,20 μ και η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 4.720 μ2.

Δεξαμενή 5ου προβλήτα
Η δεξαμενή βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του προβλήτα 5. Αποτελείται από την δεξαμενή και ένα διώροφο κτίριο. Το κτίριο που βρίσκεται νότια της δεξαμενής και εντός της περίφραξης του συγκροτήματος χρησιμοποιείται ως γραφεία. Έχει διαστάσεις 7 μ χ 3 μ, ύψος ορόφου 3 μ και συνολική επιφάνεια 42 μ2.

Ψυγεία Ιχθυόσκαλας
Διώροφο κτίριο που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή στο κρηπίδωμα 19 μεταξύ του προβλήτα 4 και του προβλήτα 5. Αποτελεί το άθροισμα διάφορων κτιριακών όγκων. Έχει επιφάνεια ορόφου 750 μ2 και συνολική επιφάνεια 1.500 μ2. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο σε 3 θαλάμους και μηχανοστάσιο ενώ ο όροφος σε 4 θαλάμους..

Γραφείο Εμπορευμάτων ΟΣΕ
Ισόγειο κτίριο επιφάνειας 37 μ2. Βρίσκεται νότια της αποθήκης 26 σε σημείο κομβικό του σιδηροδρομικού δικτύου. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο γραφειακούς χώρους και λουτρό. Χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ ως το Β` Γραφείο Εμπορευμάτων Ο.Λ.Θ. Σε κοντινή απόσταση από το εν λόγω κτίριο υπάρχει μικρό φυλάκιο του Ο.Λ,θ. επιφάνειας 8 μ2.

Γραφείο Εποπτών Βαγονιών
Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 13 βορειοδυτικά της αποθήκης 24. Έχει επιφάνεια 42 μ2 και αποτελείται από γραφεία και χώρους υγιεινής ενώ στεγάζει το Τμήμα Φορτοεκφορτώσεων και το Γραφείο Εποπτών Βαγονιών,

Γραφείο Διαχείρισης Ξυλείας
Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στην πύλη 12 βορειοανατολικά του Απεντομωτήριου. Έχει επιφάνεια 30 μ2 και αποτελείται από δύο χώρους γραφείων και λουτρό. Στεγάζει το γραφείο της Διαχείρισης Ξυλείας.

Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 5ου Προβλήτα
Μονώροφο κτίριο που βρίσκεται στον προβλήτα 5 βόρεια του καταφυγίου βροχής. Έχει επιφάνεια 89 μ2 και χρησιμοποιείται ως υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μικρό τμήμα του στην βορειοανατολική πλευρά του χρησιμοποιείται ως γραφείο.

Καταφύγιο Βροχής 5ου Προβλήτα
Μονώροφο κτίριο που Βρίσκεται στον 5ο προβλήτα βόρεια της δεξαμενής του 5ου προβλήτα. Έχει επιφάνεια 100 μ2

Γραφεία Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ)
Σύμπλεγμα κτιρίων και στεγάστρων που βρίσκεται στην είσοδο του ΣΕΜΠΟ.

Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 1.480 μ1. Πρόκειται για διώροφο κτίριο σε δύο τμήματα του και μονώροφο σε άλλα δύο, με τέσσερις εισόδους. Στο ισόγειο υπάρχουν συνολικά 24 χώροι γραφείων και 8 W.C., ενώ στον όροφο υπάρχουν συνολικά 11 χώροι γραφείων και 4 W.C.

Αποθήκη Εξυπηρέτησης Μηχανημάτων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (6ου Προβλήτα)
Χωροθετείται εντός του προβλήτα 6, νοτιοδυτικά του γραφειακού συγκροτήματος του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 2.574 μ2. Η αποθήκη εξυπηρετεί τη στάθμευση και επισκευή μηχανημάτων χειρισμού φορτίων. Στο μπροστινό τμήμα της αποθήκης έχει κατασκευασθεί διώροφο κτίριο πανομοιότυπης κατασκευής με εσωτερικά χωρίσματα αλουμινίου.

Υπόστεγο 6ου Προβλήτα
Υπόστεγο ανοικτό κατά τις τέσσερις πλευρές του. Αποτελεί εντυπωσιακή σύγχρονη μεταλλική κατασκευή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του προβλήτα 6 και διαθέτει διώροφο κτίριο γραφείων έκτασης 60 μ1. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 9.000 μ2.

Υποσταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ου Προβλήτα
Αποτελεί ολόσωμη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και καταλήγει σε πλάκα με διαμόρφωση 7 συνολικά χώρων με συνολική επιφάνεια 183 μ2.

Επιπλέον και στον ευρύτερο χώρο του Ο.Λ.Θ. παραχωρούνται τα ακόλουθα κτίρια μικρής επιφάνειας:

Κτίρια ζύγισης στις πύλες 10,12 και 13
Συγκρότημα κτιρίων “την πύλη 14 {Φυλάκιο – Τελωνείο, Ζυγιστήριο, Φυλάκιο -Εισόδου)
Τηλεφωνικό Κέντρο σε επαφή με αποθήκη 15 στα δυτικά αυτής
Αντλιοστάσια αγωγού χαμηλών περιοχών (τεμ 4)
Φυλάκια πυλών 6,9 και Επιβατικού σταθμού
Ζυγιστήρια πυλών 9,10,11,12,13,14 και επιβατικού σταθμού.
75 Γραφείο εγκατάστασης αποθήκης ειδικών φορτίων.

Κοινόχρηστα WC (τεμάχια 6)
Γραφεία σταυλικών εγκαταστάσεων
Υποσταθμός 2ος, 4ης , 5ης και 6ης προβλήτας
Γραφείο υδρονομέων
Καταφύγια (τεμάχια 5)
Περιγραφή Παραχωρουμένων Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα μήκη, τα βάθη πρό αυτών και πληροφορίες για τον εξοπλισμό (δέστρες, προσκρουστήρες κλπ) όλων των κρηπιδωμάτων του λιμένα της θεσσαλονίκης. Η αρίθμηση των κρηπιδωμάτων, των προβλητών κλπ φαίνεται στο παράρτημα Α.

* ΜΣΘ: μέση στάθμη θαλάσσης ευρισκόμενη στην ένδοξη 0,97 μ του παλλιρομέτρου λιμένα θεσσαλονίκης

** Δ: δέστρες, Π(ελ): προσκουστήρες από ελαστικά, Π(τρ): τραπεζοειδείς προσκουστήρες

Ολοι οι κρηπιδότοιχοι είναι κατασκευασμένοι από πρόχυτους τεχνητούς ογκόλιθους από άοπλο σκυρόδεμα. Η ανωδομή των κρηπιδοτοίχων είναι κατασκευασμένη από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα. Στα κρηπιδώματα στα οποία υπάρχουν ηλεκτροκίνητοι γερανοί (Η/Γ), την ανωδομή διατρέχουν αύλακες σιδηροτροχιάς των Η/Γ.

Την ανωδομή των κρηπιδοτοίχων του 4ου, 5ου και 6ου προβλήτα διατρέχει στοά για τη διέλευση των σωλήνων, καλωδίων και παροχών.

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

Στην παραχωρούμενη έκταση υφίσταται σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σε όλη την παραχωρούμενη ζώνη. Το δίκτυο αυτό συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επιστρώσεις

Το σύνολο της παραχωρούμενης έκτασης είναι επιστρωμένο με ασφαλικά, σκυρόδεμα, αμμοχάλικα και φυσικούς κυβόλιθους.

Περιφράξεις

Ο χώρος του Ο.Λ.Θ. είναι σαφώς οροθετημένος με μόνιμη περίφραξη που καθορίζει τα όρια του με την εκτός Λιμένα περιοχή του. Η περίφραξη διακόπτεται από ένα σύνολο 14 Πυλών.

Δίκτυο ύδρευσης

Εντός της χερσαίας ζώνης υφίσταται πλήρες δίκτυο ύδρευσης το οποίο διακλαδίζεται σε όλα τα κρηπιδώματα των προβλητών και νηοδόχων και στους εσωτερικούς χώρους.

Δίκτυο αποχέτευσης

Υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης το οποίο εξυπηρετεί όλους τους χώρους της παραχωρούμενης ζώνης και είναι εξαρτημένο από το δίκτυο της πόλης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή τακτικής προληπτικής συντήρησης για τα παραχωρούμενα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις και ειδικότερα:

> Γήπεδα

– Παραχωρούμενοι χερσαίοι χώροι λιμενικής ζώνης,

> Κτίρια

– Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

– Διοίκησης

– Αποθήκες

– Υπόστεγα

– Βοηθητικών χρήσεων – Υποσταθμών

– Πολιτιστικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 1ου Προβλήτα

– Λοιπά κτίρια Λιμενικής Ζώνης πλην των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών (Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, Υγειονομείο, Κτίριο Β` Τελωνείου, Απεντομωτήριο, Πυροσβεστικός Σταθμός, Λιμεναρχείο, Στρατιωτική Εγκατάσταση 1ου προβλήτα).

> Δίκτυα

– Ύδρευσης

– Αποχέτευσης

– Ισχυρών ρευμάτων

– Ασθενών ρευμάτων

– Πυρόσβεσης

> Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Κυματοθραύστης

– Κρηπιδότοιχοι

– Υποθαλάσσιος μώλος

– Θαλάσσια λιμενική ζώνη

> Λοιπές Εγκαταστάσεις

– Σιδηροδρομικό δίκτυο Οδοποιίας

– Περιφράζεις

– Πύλες εισόδου – εξόδου

– Λοιπός υποστηρικτικού – βοηθητικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις.

Οι προδιαγραφές συντήρησης των ανωτέρω συνίσταται γενικά στα ακόλουθα :

Α) Γήπεδα : Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας – ανάλογα με το σκοπό και το είδος χρήσης – των γηπέδων.

Β) Κτίρια : Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας φέροντος οργανισμού – τοιχοπληρώσεων και δικτύων παντός τύπου των κτιριακών εγκαταστάσεων, ανάλογα με το είδος και τη χρήση τους.

Γ) Δίκτυα: Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας, πρόληψη και αποτροπή διαρροών και αντικατάσταση τμημάτων που έχουν υποστεί καθολική βλάβη και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες απαιτούν ανάλογη επέμβαση.

Δ) Λιμενικές εγκαταστάσεις : Εξασφάλιση των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, αποκατάσταση ζημιών που θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια των έργων βαρύτητας (κρηπιδότοιχος, κυματοθραύστης) καθώς και των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα τους (πχ δέστρες).

Ε) Λοιπές εγκαταστάσεις : Εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους ανάλογα με το είδος και τη χρήση των λοιπών εγκαταστάσεων.
Χρήση και εκμετάλλευση παραχωρούμενων εγκαταστάσεων

1. Το δικαίωμα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τη χρήση και εκμετάλλευση των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστά σεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου τριακοστού πέμπτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α`) και το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση και εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, καθώς και την παραχώρηση του ίδιου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς, τρίτους, ασκείται υπό τους όρους του παρόντος νόμου, του ν. 2932/2001, της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας. Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Η παραχώρηση προς τρίτους υπόκειται στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο και σε κάθε περίπτωση περαιτέρω τροποποίησης του συμβατικού χρόνου εξακολουθεί να έχει ως ανώτατο χρονικό όριο το προβλεπόμενο από την περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου τριακοστού πέμπτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α`).
2. Το δικαίωμα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τη χρήση και εκμετάλλευση των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α`) και το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, καθώς και την παραχώρηση του ίδιου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους, ασκείται υπό τους όρους του παρόντος νόμου, του ν. 2892/2001, της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας. Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης που κυρώνεται με το άρθρο δεύτερο ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Η παραχώρηση προς τρίτους υπόκειται στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο και σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να έχει ως ανώτατο χρονικό όριο το προβλεπόμενο από την περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2892/2001.
3. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχος και ως αντισυμβαλλόμενος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προβαίνει, δια των αρμόδιων Υπουργών, σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την τροποποίηση των Συμβάσεων που κυρώνονται με τα άρθρα πρώτο και δεύτερο του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως και κάθε άλλη τροποποίηση των προαναφερθεισών Συμβάσεων, γίνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 των Συμβάσεων αυτών, με νεότερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
“7. Η εποπτεία της εφαρμογής και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η περαιτέρω διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και στη λιμενική λειτουργία στο πλαίσιο της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης.”
5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που αφορούν στην άσκηση των παραχωρούμενων δικαιωμάτων και την Εθνική Λιμενική Πολιτική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Εθελουσία αποχώρηση προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. αναγνωρίζεται όσος πλασματικός χρόνος ασφάλισης απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά το χρονικό σημείο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, κατά την κείμενη νομοθεσία ή τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.,
β) εξακολουθεί να υπηρετεί στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
γ) δεν έχει καταθέσει αίτηση για μετάταξη κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου και
δ) δηλώσει ότι επιθυμεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Σχετικό:Σύμφωνα με την ΥΑ 8312.11/18/2009 (ΦΕΚ Β΄1651/11.8.2009), άρθρο 1, παρ. 1 και 2 ισχύουν τα ακόλουθα: “1. Το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 1 του ν. 3654/2008 (Α` 57) όπως ισχύουν και επιθυμεί να υπαχθεί σε αυτές, ώστε να αποχωρήσει από την υπηρεσία του στις 31.12.2009, υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. έγγραφη αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. 2. Με την παρούσα χορηγείται νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την εθελουσία αποχώρηση του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (άρθρο έκτο του ν. 3654/2008), η οποία λήγει την 31.10.2009.”
……………………………
2. Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου αποχωρεί από την υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2009.
3. Για τον υπολογισμό του αναγνωριζόμενου χρόνου ασφαλίσεως το προσωπικό θεωρείται ότι υπηρετεί έως τη συμπλήρωση του προς απόλυση ορίου ηλικίας ή του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως χρόνος αυτοδίκαιης αποχώρησης ή, κατά περίπτωση, των προϋποθέσεων άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος εξικνείται μέχρι την επέλευση της πρώτης χρονικά εκ των ανωτέρω περιπτώσεων.
Εθελουσία αποχώρηση προσωπικού της Ο.Λ.Θ.

1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναγνωρίζεται όσος πλασματικός χρόνος ασφάλισης απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά το χρονικό σημείο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, κατά την κείμενη νομοθεσία ή τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,
β) εξακολουθεί να υπηρετεί στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κατά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
γ) δεν έχει καταθέσει αίτηση, για μετάταξη κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου και
δ) δηλώσει ότι επιθυμεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου αποχωρεί από την υπηρεσία την 31η Δεκεμβρίου 2010.
3. Για τον υπολογισμό του αναγνωριζόμενου χρόνου ασφαλίσεως το προσωπικό θεωρείται ότι υπηρετεί έως τη συμπλήρωση του προς απόλυση ορίου ηλικίας ή του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως χρόνος αυτοδίκαιης “αποχώρησης ή, κατά περίπτωση, των προϋποθέσεων άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος εξικνείται μέχρι την επέλευση της πρώτης χρονικά εκ των ανωτέρω περιπτώσεων.
Διαδικασία εθελουσίας αποχώρησης

1. Το προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων και επιθυμεί να υπαχθεί σε αυτές υποβάλλει έγγραφη αίτηση αποχώρησης στην αντίστοιχη εταιρεία. Το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποβάλλει την αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2009 ενώ το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έως τις 30 Ιουνίου 2010.
Η αίτηση αποχώρησης δεν ανακαλείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ανωτέρω αίτηση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της εθελουσίας αποχώρησης.
Στην ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. συντάσσουν σημείωμα προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, στο οποίο θα αναφέρονται οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων ο κάθε αποχωρών εργαζόμενος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής ή να χορηγείται νέα προθεσμία.
Σχετικό:Σύμφωνα με την ΥΑ 8312.11/18/2009 (ΦΕΚ Β΄1651/11.8.2009), άρθρο 1, παρ. 1 και 2 ισχύουν τα ακόλουθα: “1. Το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 1 του ν. 3654/2008 (Α` 57) όπως ισχύουν και επιθυμεί να υπαχθεί σε αυτές, ώστε να αποχωρήσει από την υπηρεσία του στις 31.12.2009, υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. έγγραφη αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. 2. Με την παρούσα χορηγείται νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την εθελουσία αποχώρηση του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (άρθρο έκτο του ν. 3654/2008), η οποία λήγει την 31.10.2009.”
……………………………
2. Η απόφαση αναγνώρισης και υπολογισμού του αναγνωριζόμενου χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων άμεσης συνταξιοδότησης κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκδίδεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.). Αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης εκδίδεται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.ΕΑ.Μ.) για τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης ή από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασμό του Ε.Τ.ΕΑ.Μ.. Αντίστοιχη απόφαση για την καταβολή της εφάπαξ χορηγίας εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα.
3. Αν το προσωπικό που αποχωρεί έχει επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο ασφαλιστικό καθεστώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Η απόφαση για την αναγνώριση πρέπει να μνημονεύει το κόστος που αφορά τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου και την εκτίμηση του κόστους που αφορά τις συντάξεις για τους αντίστοιχους κλάδους. Ο κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός χρόνος κύριας και επικουρικής ασφάλισης και συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης, καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού της κύριας σύνταξης, της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ χορηγίας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά την αναγνώριση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, η θεμελίωση του δικαιώματος άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης λογίζεται συντελούμενη την επομένη της απόλυσης, οι δε παροχές λόγω συνταξιοδότησης αρχίζουν έκτοτε να καταβάλλονται.
5. Στο προσωπικό στο οποίο αναγνωρίζεται η ένταξη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλεται επιπλέον, την επομένη της αποχώρησης του, η αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο “Π παράγραφος 2 περίπτωση α` του αντίστοιχου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.
6. Αν παρά το συνυπολογισμό του αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου, ο αποχωρών δεν θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης, η γενόμενη αποχώρηση ανακαλείται και ο αποχωρήσας επανέρχεται στην υπηρεσία από την οποία αποχώρησε εντός μηνός από της κοινοποιήσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου. Ο χρόνος κατά τον οποίο ο κατά τα ανωτέρω αποχωρήσας παραμένει εκτός υπηρεσίας δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Κάλυψη δαπανών

1. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βαρύνονται αποκλειστικά με την κάλυψη του κόστους ή της επιβάρυνσης που θα προκύψει εξαιτίας της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης στο προσωπικό τους, αντιστοίχως, όπως είναι η καταβολή των πάσης φύσεως εισφορών εργαζομένων και εργοδότη, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τον τελευταίο μήνα εξόδου των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου παράγραφος 2 και πέμπτου παράγραφος 2, η καταβολή σύνταξης από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς έως την ημερομηνία που το προσωπικό αυτό θα συνταξιοδοτείτο εάν δεν είχε υπαχθεί στις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, η χρηματοδοτική δαπάνη που θα προκύψει για το οικείο Ταμείο από την πρόωρη καταβολή της εφάπαξ χορηγίας και η αποζημίωση της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προσδιορίζονται τα ποσά της επιβάρυνσης της παραγράφου 1 και καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της επιβάρυνσης αυτής στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της εθελουσίας αποχώρησης.
Μετάταξη προσωπικού

1. Επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε, με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε εταιρείες του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης, εφόσον το προσωπικό αυτό, σωρευτικά:
α) έχει προσληφθεί από την Ο.Λ.Π. Α,Ε. ή την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007,
β) εξακολουθεί να υπηρετεί στην αντίστοιχη εταιρεία έως το χρόνο διενέργειας της μετάταξης κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και
γ) υποβάλει αίτηση για μετάταξη εντός προθεσμίας που, για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. λήγει στις 30 Ιουνίου 2009, ενώ για το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λήγει στις 30 Ιουνίου 2010.
Σχετικό:Σύμφωνα με την ΥΑ 8312/23.4-7.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 847/7.5.2009) ισχύουν τα ακόλουθα: “1. Ορίζουμε τον ανώτατο αριθμό του προσωπικού της “Ο.Λ.Π. Α.Ε.”, που μπορεί να μεταταγεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου όγδοου παρ. 1 του ν. 3654/2008 (ΦΕΚ Α` 57) σε εβδομήντα (70) άτομα.”
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κατά περίπτωση, μπορεί να ορίζεται ανώτατος αριθμός προσωπικού της κάθε εταιρείας που επιτρέπεται να μεταταγεί
Αν οι αιτήσεις μετάταξης είναι περισσότερες από τον ανώτατο αυτόν αριθμό, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις όσων έχουν τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη εταιρεία μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 ή να χορηγείται νέα προθεσμία.
4. Στην αίτηση της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο εργαζόμενος μπορεί να δηλώνει την προτίμηση του για μετάταξη σε συγκεκριμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Αν με την κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου έχουν οριστεί συγκεκριμένες υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να γίνει μετάταξη, οι προτιμήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτά.
5. Η μετάταξη του προσωπικού της Ο.Λ.Π Α.Ε. διενεργείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 και του προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο, Υπουργού, σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ή της ειδικότητας της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος ή σε κλάδο ή ειδικότητα συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Η αίτηση προτίμησης του προς μετάταξη εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση η μετάταξη μπορεί να γίνεται και σε προσωποπαγή θέση, η οποία συνιστάται με την πράξη μετάταξης, με ταυτόχρονη δέσμευση προβλεπόμενης κενής θέσης προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας.
6. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί, κατά περίπτωση, στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι την πλήρη εξίσωση με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσομένου που έχει διανυθεί στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τυχόν προϋπηρεσία στο Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.
7. Η δαπάνη που προκαλείται από την κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβολή προσωπικής διαφοράς στους μετατασσόμενους βαρύνει κατά περίπτωση την Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προσδιορίζεται κάθε φορά η δαπάνη αυτή και ρυθμίζονται θέματα απόδοσης της και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. Η περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.), που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 ( ΦΕΚ 311 Α`), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“α) Ανώτατοι
Αντιναύαρχος – Αρχηγός και Υπαρχηγοί
Υποναύαρχος
Αρχιπλοίαρχος”.
2. Οι περιπτώσεις β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“β) Αξιωματικούς της παραγράφου 1α(ββ), β`, γ` και θ` του άρθρου 14, όπως η περίπτωση θ` προστέθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α`) μέχρι και τον Υποναύαρχο.
γ) Αξιωματικούς της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 μέχρι και τον Αρχιπλοίαρχο”.
3.α) Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ., που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α`), αυξάνονται κατά δύο στο βαθμό του Αντιναυάρχου, κατά δύο στο βαθμό του Υποναυάρχου, κατά δύο στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου και κατά τρεις στο βαθμό του Πλοιάρχου, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Πλωταρχών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ..
β) Οι προβλεπόμενες από την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.3153/2003 ( ΦΕΚ 153 Α`), ενιαίες οργανικές θέσεις Υποπλοιάρχων – Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ. (ειδικότητας Οικονομικού) μειώνονται κατά μία και συνιστάται μία θέση Υποναυάρχου Λ.Σ. (ειδικότητας Οικονομικού).
4. Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“β) Των Αξιωματικών της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 κατά μία στο βαθμό του Υποναυάρχου (ειδικότητας Ιατρού), με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Ανθυποπλοιάρχων (ειδικότητας Ιατρού).”
5. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α`), προστίθεται παράγραφος 5, οι δε παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε παραγράφους 6 και 7, αντίστοιχα, ως ακολούθως:
“5.α) Οι προβλεπόμενες από την περίπτωση β` της παραγράφου 1 οργανικές θέσεις Αντιπλοιάρχων (ειδικότητας Τεχνικού) μειώνονται κατά μία και συνιστάται μία θέση Υποναυάρχου (ειδικότητας Τεχνικού).
β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των ανωτάτων Αξιωματικών της παραγράφου 1α (ββ), β`, γ` και θ` του άρθρου 14 για οποιονδήποτε λόγο, αυτές πληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Λ.Σ.,.από Αξιωματικούς της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους.”
6.α) Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Π.Λ.Σ. είναι αρμόδιο και για την κρίση των Αντιναυάρχων – Υπαρχηγών Λ.Σ..
β) Οι Υποναύαρχοι Λ.Σ. της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ. επιλέγονται από το Συμβούλιο της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κ.Π.Λ.Σ..
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Οι παραλειφθέντες, κατά την επιλογή Αρχηγού Λ.Σ., Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι, οι παραλειφθέντες, κατά την επιλογή Υπαρχηγών, Υποναύαρχοι ή Αρχιπλοίαρχοι, καθώς και οι παραλειφθέντες κατά την επιλογή Υποναυάρχων της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 Αρχιπλοίαρχοι, δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης επανάκρισης.”
8.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1.0 Αρχηγός του Λ.Σ. επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣ.Ε.Α.) μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο της επιλογής Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων της παραγράφου 1α(αα) του άρθρου 14, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.”
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ., προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
“Με την ίδια απόφαση, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί να απονείμει στον Αρχηγό Λ.Σ. που αποστρατεύεται το βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία.”
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Για την επιλογή του Αρχηγού Λ.Σ., ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλει στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. πίνακα των εν ενεργεία Αντιναυάρχων και Υποναυάρχων της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 που έχουν τα κατά την παράγραφο 1 προσόντα, τα υπηρεσιακά έγγραφα των ατομικών φακέλων και τα λοιπά στοιχεία αυτών. Το Συμβούλιο, αφού λάβει γνώση των στοιχείων των φακέλων και τα διαβιβασθέντα σε αυτό για τον καθένα από τους κρινόμενους στοιχεία, επιλέγει με απόλυτη διακριτική ευχέρεια τον Αρχηγό του Λ.Σ.. Οι αρχαιότεροι του επιλεγέντος θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”.”
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Εφόσον ως Αρχηγός Λ.Σ. επιλέγεται Υποναύαρχος ΛΣ. της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, προάγεται σε Αντιναύαρχο, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.”
10. Το άρθρο 42 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Αρθρο 42
Κρίση και επιλογή Αντιναυάρχων – Υπαρχηγών και Υποναυάρχων
1. Οι Υπαρχηγοί επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων ή Αρχιπλοιάρχων στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπηρετούντες Υποναύαρχοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων, του άρθρου 14 παρ.ΐα (αα), που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.
2. Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών, το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ., με ευρύτερη σύνθεση, αποφασίζει ποιοι από τους εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχους ή Αρχιπλοιάρχους είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Σε περίπτωση που επιλεγεί Υποναύαρχος ως Υπαρχηγός προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αντιναυάρχου. Σε περίπτωση που επιλεγεί Αρχιπλοίαρχος ως Υπαρχηγός προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. και με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών στο βαθμό αυτόν, προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.. Οι παραλειπόμενοι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Υπαρχηγών θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” και εγγράφονται στους οικείους πίνακες.
3. Οι Υποναύαρχοι της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχων ίδιας πιο πάνω διάταξης, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.
4. Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υποναυάρχων του άρθρου 14 παρ. 1α (αα), το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. με ευρύτερη σύνθεση αποφασίζει ποιοι από τους εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχους της ίδιας πιο πάνω διάταξης είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών, οι οποίοι και προάγονται αυτοδίκαια με την επιλογή τους στο βαθμό του Υποναυάρχου. Οι παραλειπόμενοι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Υποναυάρχων θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” και εγγράφονται στους οικείους πίνακες.
5. Ο αρχαιότερος των Υποναυάρχων Λ.Σ. τοποθετείται Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ..
6. Στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. (ειδικοτήτων Τεχνικών – Ιατρών – Οικονομικών) προάγονται οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19 και έχουν κριθεί ως “διατηρητέοι” κατά τις τελευταίες ετήσιες τακτικές κρίσεις.”
11. Από τη διαδικασία επιλογής Αρχηγού Λ.Σ., Υπαρχηγών Λ.Σ. και Υποναυάρχων Λ.Σ. εξαιρούνται και οι Αξιωματικοί, οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασης τους λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στους βαθμούς αυτούς σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Αρχηγού, Υπαρχηγών και Υποναυάρχων Λ.Σ., αντίστοιχα.
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1α) Υποναύαρχοι Λ.Σ. της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14, που λόγω επιλογής νεοτέρου τους για τη θέση του Αρχηγού Λ.Σ. ή τις θέσεις των Υπαρχηγών Λ.Σ. αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων, ή αποστρατεύονται με αίτηση τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες παραμονής στο βαθμό, θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”, προάγονται στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. εν ενεργεία και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων και ύστερα από ένα μήνα αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν με άλλο προεδρικό διάταγμα.
β) Υποναύαρχοι της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 που κρίνονται από το αρμόδιο συμβούλιο ως:
(αα) “διατηρητέοι”, παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Αντιναύαρχοι – Υπαρχηγοί Λ.Σ., θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα,
(ββ) “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα,
(γγ) “αποστρατευτέοι”, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
γ) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (ειδικότητας Τεχνικού, Ιατρού, Οικονομικού) που κρίνονται από το αρμόδιο συμβούλιο ως:•
(αα) “διατηρητέοι”, παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν,
(ββ) “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”, προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα,
(γγ) “αποστρατευτέοι”, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
δ) Υποναύαρχος Λ.Σ. (ειδικότητας Τεχνικού, Ιατρού, Οικονομικού) που αποστρατεύεται με αίτηση του, εφόσον έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες παραμονής στο βαθμό, θεωρείται ως “ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του” και προάγεται εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και αποστρατεύεται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών με το βαθμό αυτόν με άλλο προεδρικό διάταγμα.”
13. Η περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“α) “διατηρητέοι”, παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλεγούν ως Υποναύαρχοι Λ.Σ., θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα”.
14. Οι διατάξεις του εδαφίου στστ` της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Π.Λ.Σ. και της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3490/2006 (ΦΕΚ 206 Α`), εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς της παραγράφου 1δ του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ..
15. Οι προαγωγές που απαιτείται να γίνουν κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θα διενεργηθούν μετά το πέρας των εργασιών καθενός από τα συμβούλια κρίσεων του άρθρου 30 του Κ.Π.Λ.Σ. κατά τη διάρκεια των τακτικών ετήσιων κρίσεων του έτους δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
16. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 48 του Κ.Π.Λ.Σ. καταργείται.

Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2008 η ισχύς της διάταξης του άρθρου 6 του π.δ. 88/1999 και της διάταξης του άρθρου 5 του π.δ. 76/2005, ως προς τους ειδικευμένους ιατρούς, τους ειδικευόμενους ιατρούς και το προσωπικό των νοσηλευτικών και παρόμοιων ιδρυμάτων. Η αναστολή της ισχύος των εν λόγω διατάξεων δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2008, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2008.
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ