Νόμος 365 ΦΕΚ Α΄ 159/25.6.1976
Περί κυρώσεως της εν Καϊρω την 1ην Απριλίου 1975 υπογραφείσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Συμφωνίας μετά των προσηρτημένων αυτή τριών επιστολών αφορώσης εις την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίαν προστασίαν των επενδύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Καϊρω την 1ην Απριλίου 1975 υπογραφείσα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Συμφωνία μετά των προσηρτημένων αυτή τριών επιστολών, αφορώσα εις την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίαν προστασίαν των επενδύσεων, ης το κείμενον εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ως έπεται: Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικώς προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίαν προστασίανν των επενδύσεων. Η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησις της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Επιθυμούσαι όπως ενισχύσουν την μεταξύ των δύο Χωρών οικονομικήν συνεργασίαν. Προτιθέμεναι όπως δημιουργήσουν ευμενείς συνθήκας δι` επενδύσεις υπό πολιτών και εταιρειών μιας εκάστης αυτών εις την χώραν της άλλης, και ούτως εντείνουν την συνεργασίαν εις τους τομείς της παραγωγής, της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, των μεταφορών, της γεωργίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αναγνωρίζουσα ότι η ενθάρρυνσις και η προστασία των τοιούτων επενδύσεων δύνανται να προκαλέσουν αύξησιν της ροής του κεφαλαίου προς όφελος της οικονομικής ευημερίας αμφοτέρων των Χωρών, συνεφώνησαν τα ακόλουθα:
Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας.
Άρθρον 1
1. Ο όρος “υπήκοοι” θέλει δηλοί: φυσικά πρόσωπα, άτινα κατά την νομοθεσίαν εκάστου των Συμβαλλομένων Μερών, θεωρούνται ως πολίται της Χώρας ταύτης.
2. Ο όρος “Εταιρεία” θέλει δηλοί: νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα εν τη επικρατεία εκάστου των Συμβαλλομένων Μερών, συμφώνως προς την εθνικήν αυτού νομοθεσίαν και έχοντα την έδραν των εντός της επικρατείας του.
3. Ο όρος “Επενδύσεις” θέλει δηλοί: παν είδος ενεργητικού δεκτού κατά την ισχύουσαννομοθεσίαν εκάστου των Συμβαλλομένων Μερών, και ιδία ουχί όμως περιοριστικώς:
α) Κινητήν και ακίνητονπεριουσίαν, ως και εμπράγματα δικαιώματα, ως υποθήκαι, δεσμεύσεις, ενέχυρα, επικαρπίας και παρόμοια δικαιώματα.
β) Μετοχάς ή άλλο είδος συμφέροντος εις Εταιρείας.
γ) Απαιτήσεις επί χρημάτων χρησιμοποιουμένων προς τον σκοπόν δημιουργίας οικονομικής αξίας.
δ) Συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνικάς μεθόδους, τρόπους επεξεργασίας, εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα.
ε) Επιχειρησιακάς παραχωρήσεις βάσει δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων προς αναζήτησιν, εξαγωγήν και εκμετάλλευσιν φυσικών πόρων.
4. Ο όρος “κέρδη” θέλει δηλοί: Τα ποσά άτινα θα αποφέρη μία επένδυσις κατά μίαν συγκεκριμένηνπερίοδον ως καθαρά κέρδη ή ως τόκους.
Άρθρον 2
Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θα προωθή εν τη επικρατεία του, όσον τούτο θα είναι δυνατόν, επενδύσεις υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου των Συμβαλλομένων Μερών. Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θα δύναται, πάντως, να υποβάλλη τας τοιαύτας επενδύσεις, εις προηγουμένηντυπικήνέγκρισιν, κατά την εν αυτώ ισχύουσαννομοθεσίαν.
Άρθρον 3
Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θέλει προστατεύει εντός της επικρατείας του τας επενδύσεις υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, και θέλει διασφαλίζει δικαίαν και θεμιτήνμεταχείρισιν των τοιούτων επενδύσεων. Η μεταχείρισις αύτη θέλει είναι τουλάχιστον ίση προς την παρεχομένην παρ` εκάστου των Συμβαλλομένων Μερών εις τους ιδίους αυτού πολίτας ή τας ιδίας αυτού εταιρείας, ή ίση προς την μεταχείρισιν την παρεχομένην, εις πολίτας ή εταιρείας του πλέον ευνοουμένου Κράτους, εάν η τελευταία είναι καλυτέρα. Η ούτω παρεχομένημεταχείρισις δεν θα εφαρμόζεται ως προς προνόμοια χορηγούμενα υπό του ενός ή του άλλου των Συμβαλλομένων Μερών εις πολίτας και εταιρείας τρίτου Κράτους, λόγω του ότι τούτο είναι μέλος ή εταίρος τελωνειακής ενώσεως, κοινής αγοράς ή περιοχής ελευθέρας συναλλαγής.
Άρθρον 4
Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών δεν θα εμποδίζη την διαχείρισιν, συντήρησιν, χρήσιν, εκμετάλλευσιν, επέκτασιν και, ενδεχομένων, την εκκαθάρισιν τοιούτων επενδύσεων. Ειδικώς, έκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θέλει διευκολύνει εν τη επικρατεία του τας τοιαύτας επενδύσεις και θέλει χορηγή προς αυτάς τας αναγκαίας αδείας, συμπεριλαμβανομένων των αδειών των αναγκαίων προς πραγματοποίησιν συμφωνιών κατασκευής, τεχνικής, εμπορικής ή διοικητικής βοηθείας, ως και δια την απασχόλησιν ως μελών του προσωπικού συμβούλων ή άλλου προσοντούχου προσωπικού του άλλου των Συμβαλλομένων Μερών ή τρίτου τινός κράτους, συμφώνως προς την εν ισχύι νομοθεσίαν αυτού. Πάντως, οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών θα δύναται να αρνηθή αδείας απασχολήσεως δια λόγους ασφαλείας.
Άρθρον 5
Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών, αναφορικώς προς τας επενδύσεις τας γενομένας υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, θα χορηγή εις τους τοιούτους πολίτας ή τας τοιαύτας εταιρείας ελευθέρανμεταβίβασιν.
1. Των κερδών.
2. Δικαιωμάτων (ρόγιαλτις) πηγαζόντων εξ αϋλων δικαιωμάτων, ως ορίζονται εις το Άρθρον 1, παράγραφος 3, εδάφια δ και ε.
3. Δόσεων προς εξόφλησιν δανείων.
4. Ποσών δαπανηθέντων δια την διαχείρισιν της επενδύσεως εν τη επικρατεία του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους.
5. Προσθέτων ποσών αναγκαίων δια την συντήρησιν της επενδύσεως εφ` όσον αύτη επραγματοποιήθη εις ξένον νόμισμα.
6. Πληρωμών δια τεχνικήν, εμπορικήν ή διοικητικήνβοήθειαν, εν τη εννοία του Άρθρου 4, παράγραφος 2.
7. Της αξίας της μερικής ή ολικής εκκαθαρίσεως της επενδύσεως.
Άρθρον 6
Ουδέν των Συμβαλλομένων Μερών θέλει λάβει οιονδήποτε μέτρον απαλλοτριώσεως, εθνικοποιήσεως ή στερήσεως της κατοχής, αμέσου ή εμμέσου, έναντι επενδύσεων υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, πλην συμφώνως προς την δέουσαννομικήνδιαδικασίαν και υπό τον όρον ότι θα ληφθούν μέτρα προς πραγματικήν και κατάλληλοναποζημίωσιν. Η τοιαύτη αποζημίωσις θα καθορίζεται κατά την ημερομηνίαν της απαλλοτριώσεως, εθνικοποιήσεως ή στερήσεως της κατοχής. Αύτη θα διακανονίζεται εις το νόμισμα της χώρςα προελεύσεως της επενδύσεως και θα καταβάλλεται εις τον επενδύσαντα άνευ επιβραδύνσεως, εντός των χρονικών ορίων άτινα απαιτούνται δια τας διοικητικάς διαδικασίας.
Άρθρον 7
Εις περίπτωσιν καθ` ην εν των Συμβαλλομένων Μερών εχορήγησεχρηματικήντιναδιασφάλισιν κατά μη εμπορικών κινδύνων αναφορικώς προς επένδυσιν υπό ιδιώτου ή εταιρείας εν τη επικρατεία του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, το τελευταίον θα αναγνωρίζη την την δι` εκχωρίσεωςυποκατάστασιν του χορηγήσαντος εις τα δικαιώματα του επενδύσαντος εν σχέσει προς την αποζημίωσιν, εάν η πληρωμή εγένετο υπό την διασφάλισιν αυτήν, κατά την έκτασιν της πληρωμής ταύτης και εντός των δικαιωμάτων του επενδύσαντος.
Άρθρον 8
Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται επίσης επί επενδύσεως υπό πολιτών ή εταιρειών εκατέρου των Συμβαλλομένων Μερών γενομένων προ της θέσεως εν ισχύι της παρούσης Συμφωνίας και γενομένων δεκτών συμφώνως προς την αντίστοιχοννομοθεσίαν εκατέρου των Συμβαλλομένων Μερών.
Άρθρον 9
Εις περίπτωσιν καθ` ην το εν ή το έτερον των Συμβαλλομένων Μερών συνεφώνησε μετά πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους βάσει συμφερωτέρων όρων, οι τοιούτοι όροι θα υπερισχύουν των καθοριζομένων εν τη παρούση Συμφωνία.
Άρθρον 10
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν όπως διευθετούν δια διαπραγματεύσεων πάσαν διαφοράν γνώμης αναφορικώς προς την ερμηνείαν ή την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας. Εάν δεν καταστή δυνατή η επίτευξις συμφωνίας οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών θα δύναται να υποβάλλη την διαφοράν εις ΔιαιτητικόνΔικαστήριον. Το Διαιτητικόν αυτό δικαστήριον θα αποτελήται εκ τριών μελών. Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών, θα διορίζη ένα διαιτητήν, οι δύο δε ούτοι διαιτηταί θα διορίζουν ένα πρόεδρονόστις δέον όπως είναι πολίτης τρίτου τινός Κράτους. Εάν οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών δεν διορίση τον διαιτητήν του εντός διμήνου από της ημερομηνίας καθ` ην οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών επληροφόρησε το έτερον περί της επιθυμίας του όπως υποβάλλη την διαφοράν εις ΔιαιτητικόνΔικαστήριον, το άλλο Συμβαλλόμενον Μέρος θα δύναται όπως παρακαλέση τον Πρόεδρον του Διεθνούς Δικαστηρίου όπως προβή εις τον τοιούτον διορισμόν. Εάν οι δύο διαιτηταί δεν συμφωνήσουν ως προς τον πρόεδρον εντός διμήνου από του δευτέρου διορισμού, οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών θα δύναται να παρακαλέση τον Πρόεδρον του Διεθνούς Δικαστηρίου όπως προβή εις τον διορισμόν του Προέδρου. Εάν ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου τυγχάνη πολίτης του ενός ή του άλλου των Συμβαλλομένων Μερών, ή εάν άλλως εμποδίζεται από του να εκπληρώση το αιτούμενον, θα παρακαλήται ο Αντιπρόεδρος όπως προβή εις τους αναγκαίους διορισμούς. Εάν ο Αντιπρόεδρος είναι πολίτης του ενός ή του άλλου των Συμβαλλομένων Μερών, ή εάν και ούτος εμποδίζεται από του να εκπληρώση το αιτούμενον, το επόμενοναρχαιότερον μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου, το οποίον δεν είναι πολίτης οιουδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών και δεν εμποδίζεται από του να εκπληρώση το αιτούμενον, θα παρακληθή όπως προβή εις τους αναγκαίους διορισμούς. Πλην αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη άλλως αποφασίζουν, το ΔιαιτητικόνΔικαστήριον θα καθορίζη την ιδίαν αυτού διαδικασίαν. Το ΔιαιτητικόνΔικαστήριον θέλει λαμβάνει την απόφασίν του δια πλειοψηφίας. Η τοιαύτη απόφασις θα είναι τελική και δεσμευτική δια τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρον 11
Συμφώνως προς το διεθνές δίκαιον, τα τοπικά δικαστικά μέσα δέον όπως εξαντληθούν πριν ή η διαφορά καταστή δυνατόν να υποβληθή εις διεθνείς δικαστικάς αρχάς.
Άρθρον 12
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αντήλλαξαν τρείς Επιστολάς (Αρ. Ι-ΙΙΙ) ως επισυνάπτονται τη παρούση εκ των οποίων η Επιστολή Αρ. ΙΙ, αναφερομένη εις το Άρθρον 8, και η Επιστολή Αρ. ΙΙΙ, αναφερομένη εις το Άρθρον 3, αποτελούν αναπόσπαστον μέρος της παρούσης Συμφωνίας.
Άρθρον 13
Η παρούσα Συμφωνία θα υπόκειται εις επικύρωσιν, τα δε έγγραφα επικυρώσεως θα ανταλλαγούν το ταχύτερον δυνατόν εν Αθήναις. Η Συμφωνία θέλει αρχίσει ισχύουσα από της ημερομηνίας της ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως. Θα παραμείνη εν ισχύι επί δεκαετίαν, και, πλην αν το εν ή το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος καταγγείλη την παρούσανΣυμφωνίαν, θα παραμείνη εν ισχύι δι` έτερα δέκα έτη, και ούτω καθ` εξής. Εάν το εν ή το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος επιθυμή όπως τερματίση την Συμφωνίαν θα δύναται να το πράξη δίδονεπίσημονέγγραφονειδοποίησιν εις το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος εξ μήνας προ της λήξεως εκάστης δεκαετούς περιόδου. Εις περίπτωσιν επιδόσεως επισήμου ειδοποιήσεως περί τερματισμού της παρούσης Συμφωνίας, οι όροι των άρθρων 1 μέχρι 12 θα συνεχίσουν παραμένοντες εν ισχύι δια μίαν περαιτέρω περίοδον δέκα ετών αναφορικώς προς επενδύσεις γενομένας προ της ημερομηνίας της επισήμου ειδοποιήσεως. Εγένετο εν Καϊρω σήμερον, πρώτην του Απριλίου 1975, εις δύο αντίτυπα, εις την αγγλικήν.
Ανταλλαγή Επιστολών Αρ. Ι. Ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αποστολής. Κάϊρον, 1η Απριλίου 1975 Προς την Α.Ε. τον Κον ΔημήτριονΜπίτσιον Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρον της Ελληνικής Αποστολής, Κάϊρον. Κύριε Πρόεδρε, Αναφερόμενος εις το Άρθρον 5, παράγραφος 4, της Συμφωνίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικώς προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίανπροστασίαν των Επενδύσεων, την υπογραφείσαν σήμερον, έχω την τιμήν όπως δηλώσω ότι, συμφώνως προς τας αρχάς τας ακολουθουμένας υπό των αρμοδίων αρχών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τα ποσά τα δαπανηθέντα υπό των επενδυτών εν Ελλάδι δια την διαχείρισιν της επενδύσεώς των εν τη Αραβική δημοκρατία της Αιγύπτου δεν είναι μεταβιβαστέα πλην αν η επένδυσιςπραγματοποιήση καθαρά κέρδη κατά την λήψιν της ετησίας χρήσεως καλύπτοντα τας τοιαύταςδαπάνας.
Εάν όμως, η επένδυσις δεν πραγματοποιήση κέρδη του ύψους του αιτουμένου ποσού, παν μη μεταβιβασθέν ποσόν δύναται να μεταφερθή εις το επόμενον έτος και θα μεταβιβασθή όταν η επένδυσιςπραγματοποιήση καθαρά κέρδη καλύπτοντα την απαίτησιν ταύτην. Παρακαλώ όπως ευαρεστούμενος μοι επιβεβαιώσητε ότι ελάβατε υπό σημείωσιν το περιεχόμενον της παρούσης επιστολής. Υπουργός Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αποστολής, Κάϊρον, 1η Απριλίου 1975 Προς την Α.Ε. τον Κον Ισμαήλ Φάχμη, Υπουργόν Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Πρόεδρον της Αιγυπτιακής Αποστολής, Κάϊρον. Κύριε Πρόεδρε,
Εχω την τιμήν να γνωρίσω λήψιν της σημερινής υμετέρας επιστολής, εχούσης ως εξής: “Αναφερόμενος εις το Άρθρον 5, παράγραφος 4, της Συμφωνίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικώς προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίανπροστασίαν των Επενδύσεων, την υπογραφείσαν σήμερον έχω την τιμήν, όπως δηλώσω ότι, συμφώνως προς τας αρχάς τας ακολουθουμένας υπό των αρμοδίων αρχών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τα ποσά τα δαπανηθέντα υπό των επενδύσεώς των εν τη Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου δεν είναι μεταβιβαστέα πλην αν η επένδυσιςπραγματοποιήση καθαρά κέρδη κατά την λήξιν της ετησίας χρήσεως καλύπτοντα τας τοιαύταςδαπάνας. Εάν όμως, η επένδυσις δεν πραγματοποιήση κέρδη του ύψους του αιτουμένου ποσού, παν μη μεταβιβασθέν ποσόν δύναται να μεταφερθή εις το επόμενον έτος και θα μεταβιβασθή όταν η επένδυσιςπραγματοποιήση καθαρά κέρδη καλύπτοντα την απαίτησιν ταύτην. Παρακαλώ όπως ευαρεστούμενος μοι επιβεβαιώσητε ότι ελάβατε υπό σημείωσιν το περιεχόμενον της παρούσης επιστολής”. Εχω την τιμήν όπως σας πληροφορήσω ότι έλαβα σημείωσιν του περιεχομένου της επιστολής σας. Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
Ανταλλαγή Επιστολών Αρ. ΙΙ Ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αποστολής. Κάϊρον, τη 1η Απριλίου 1975 Προς την Α.Ε. τον Κον ΔημήτριονΜπίτσιον, Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρον της Ελληνικής Αποστολής, Κάϊρον. Κύριε Πρόεδρε, Αναφερόμενος εις το Άρθρον 8 της Συμφωνίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικώς προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίανπροστασίαν των Επενδύσεων, της υπογραφείσης σήμερον, έχω την τιμήν όπως επισύρω την προσοχήν σας επί του εξής θέματος: Ιδιοκτησία ανήκουσα εις πολίτας ή εταιρείας εκατέρου των Συμβαλλομένων Μερών, μη θεωρουμένη ως επένδυσις ως αύτη ορίζεται εις το Άρθρον 1, παράγραφος 3 της προκειμένης Συμφωνίας θα τυγχάνη μεταχειρίσεως προς το διεθνές δίκαιον. Εις περίπτωσιν διαφοράς, αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όπως η τοιαύτη διαφορά υποβάλλεται εις το Διεθνές Δικαστήριον. Θα εξετίμων εάν μοι επιβεβαιώνατε το υμέτερονσύμφωνον προς το περιεχόμενον της παρούσης επιστολής. Υπουργός Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αποστολής, Κάϊρον, 1η Απριλίου 1975 Προς την Α.Ε. τον Κον Ισμαήλ Φάχμη, Υπουργόν Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Πρόεδρον της Αιγυπτιακής Αποστολής. Κύριε Πρόεδρε,
Εχω την τιμήν να γνωρίσω λήψιν της σημερινής υμετέρας επιστολής, εχούσης ως εξής: “Αναφερόμενος εις το Άρθρον 8 της Συμφωνίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικώς προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίανπροστασίαν των Επενδύσεων, της υπογραφείσης σήμερον, έχω την τιμήν όπως επισύρω την προσοχήν σας επί του εξής θέματος: Ιδιοκτησία ανήκουσα εις πολίτας ή εταιρείας εκατέρου των Συμβαλλομένων Μερών, μη θεωρουμένη ως επένδυσις ως αύτη ορίζεται εις το Άρθρον Ι, παράγραφος 3 της προκειμένης Συμφωνίας θα τυγχάνη μεταχειρίσεως παρ` εκάστου των Συμβαλλομένων Μερών συμφώνως προς το διεθνές δίκαιον. Εις περίπτωσιν διαφοράς, αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όπως η τοιαύτη διαφορά υποβάλλεται εις το Διεθνές Δικαστήριον. Θα εξετίμων εάν μοι επιβεβαιώνατε το υμέτερονσύμφωνον προς το περιεχόμενον της παρούσης επιστολής”. Εχω την τιμήν όπως επιβεβαιώσω υμάς ότι συμφωνώ προς το περιεχόμενον της επιστολής σας. Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
Ανταλλαγή Επιστολών Α
ΙΙΙ Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αποστολής Κάϊρον, 1η Απριλίου 1975 Προς την Α.Ε. τον Κον ΙσμαήνΦάχμη, Υπουργόν Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Πρόεδρον της Αιγυπτιακής Αποστολής. Κάϊρον. Κύριε Πρόεδρε,
Αναφερόμενος εις το Άρθρον 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικώς, προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίανπροστασίαν των Επενδύσεων, την υπογραφείσαν σήμερον, έχω την τιμήν όπως επισύρω την προσοχήν σας επί των ακολούθων σημείων:
1. Η προστασία και η μεταχείρισιςαίτινες χορηγούνται υπό εκατέρου των Συμβαλλομένων Μερών εντός της επικρατείας του εις επενδύσεις υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους είναι η προστασία και η μεταχείρισις η προβλεπομένη υπό νόμων σχετικών προς την επένδυσιν ξένων κεφαλαίων, εν ισχύι εις εκάτερον των Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι το ΕλληνικόνΝομοθετικόν Διάταγμα 2687/1953 δια τας Αιγυπτιακάς επενδύσεις εν Ελλάδι και ο Νόμος 43/1974 δια τας Ελληνικάς επενδύσεις εν Αιγύπτω.
2. Εάν όμως οιοσδήποτε των προαναφερθέντων Νόμων τροποποιηθή και χορηγηθούν περαιτέρω προνόμια εις τας ξένας επενδύσεις υπό του αντιστοίχου Συμβαλλομένου Μέρους, τα περαιτέρω προνόμια ταύτα θα χορηγούνται και εις επενδύσεις υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Θα εξετίμων εάν μοι επιβεβαιώνατε ότι συμφωνείτε προς το περιεχόμενον της παρούσης επιστολής. Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αποστολής,
Κάϊρον, 1η Απριλίου 1975
Προς την Α.Ε. τον Κον ΔημήτριονΜπίτσιον,
Υπουργόν Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Πρόεδρον της Ελληνικής Αποστολής, Κάϊρον.
Κύριε Πρόεδρε,
Εχω την τιμήν όπως γνωρίσω λήψιν της υμετέρας σημερινής επιστολής εχούσης ως εξής:
“Αναφερόμενος εις το Άρθρον 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικώς προς την ενθάρρυνσιν και την αμοιβαίανπροστασίαν των Επενδύσεων την υπογραφείσαν σήμερον, έχω την τιμήν όπως επιστήσω την προσοχήν σας επί των ακολούθων σημείων:
1. Η προστασία και η μεταχείρισιςαίτινες χορηγούνται υπό εκατέρου των Συμβαλλομένων Μερών εντός της επικρατείας του εις επενδύσεις υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου των Συμβαλλομένων Μερών είναι η προστασία και η μεταχείρισις η προβλεπομένη υπό νόμων σχετικών προς την επένδυσιν ξένων κεφαλαίων εν ισχύι εις εκάτερον των Συμβαλλομένων Μερών, ήτοι το ΕλληνικόνΝομοθετικόν Διάταγμα 2687/1953 δια τας Αιγυπτιακάς επενδύσεις εν Ελλάδι και ο Νόμος 43/1974 δια τας Ελληνικάς επενδύσεις εν Αιγύπτω.
2. Εάν όμως οιοσδήποτε των προαναφερομένων Νόμων τροποποιηθή και χορηγηθούν περαιτέρω προνόμια εις τας ξένας επενδύσεις υπό του αντιστοίχου Συμβαλλομένου Μέρους, τα περαιτέρω προνόμια ταύτα θα χορηγούνται και εις τας επενδύσεις υπό πολιτών ή εταιρειών του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. Θα εξετίμων εάν μοι επιβεβαιώνατε ότι συμφωνείτε προς το περιεχόμενον της παρούσης επιστολής”.
Εχω την τιμήν όπως επιβεβαιώσω ότι συμφωνώ προς το περιεχόμενον της επιστολής σας. Υπουργός Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Άρθρον δεύτερον
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ