Νόμος 361 ΦΕΚ Α΄151/22.6.1976
Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ/τος 3078/1954 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως “των περί Χρηματιστηρίου Αξιών διατάξεων ως και ρυθμίσεως άλλων τινών σχετικών θεμάτων” ως ετροποποιήθη διά του Ν.Δ/τος 827/1971″.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ/τος 3078/1954, ως αύτη αντικατεστάθη υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 827/1971, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Οι πόροι του Συνεγγυητικού συνίστανται:
α) εκ των προσόδων της περιουσίας του,
β) εκ των κατά το Ν.Δ. 3078/1954 εισφορών των Χρηματιστών και
γ) εκ του προβλεπομένου υπό του εδαφίου γ` του άρθρου του Ν. 2275/1952 ειδικού πόρου. Εφεξής ανοίγεται ίδιος λογαριασμός του Χρηματιστηρίου Αξιών, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος εις ον εισάγεται ο υπό στοιχείον γ` πόρος. Ο λογαριασμός ούτος κινείται δι` αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου, επί σκοπώ ενισχύσεως του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, εις περίπτωσιν αδυναμίας τούτου προς εκπλήρωσιν των εκ των Χρηματιστηριακών συναλλαγών δημιουργουμένων υποχρεώσεων των Χρηματιστών. Ωσαύτως προς αποζημίωσιν των θιγέντων εκ της εφαρμογής της υπ` αριθ. 1395/22.12.1965 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής (ΦΕΚ 239/1965) επαγγελματιών κατά κύριον επάγγελμα ασχολουμένων μέχρι 31.12.1965 και επί πενταετίαν τουλάχιστον με την αγοραπωλησίαν επί μεσιτεία χρυσών λιρών ή νομισμάτων εν γένει. Η επαγγελματική ιδιότης ως και ο χρόνος ασκήσεως του επαγγέλματός των αποδεικνύεται αποκλειστικώς εκ στοιχείων της Οικονομικής Εφορίας, υποβαλλομένων μετ` αιτήσεως εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το Υπουργείον Εμπορίου. Δια προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εμπορίου, θέλουν καθορισθή ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της αποζημιώσεως κατά κατηγορίας δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής ταύτης, η σύστασις Επιτροπής παροχής αποζημιώσεων, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Εν πάση περιπτώσει το συνολικόν ύψος του προς τον σκοπόν τούτον δικαιοθησομένου ποσού δεν δύναται να υπερβή το ήμισυ του κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως του παρόντος σχηματισθέντος κεφαλαίου εκ του εν λόγω πόρου”.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ