Νόμος 360 ΦΕΚ Α΄ 151/22.6.1976
Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εν τω παρόντινόμω νοούνται:
1. Ως Χωροταξικόν “Σχέδιον”: Σύνολον κειμένων και σχεδίων δια των οποίων εκφράζονται αι Γενικαί αρχαί και κατευθύνσεις της ακολουθητέας χωροταξικής πολιτικής, εν τω πλαισίω των Προγραμμάτων Οικονομικής και Κοινωνικής Αναπτύξεως και καθορίζονται, κατά κύριονλόγον, τ` ακόλουθα:
α) Η κατανομή και διάρθρωσις του πληθυσμού, εν συναρτήσει προς το πλέγμα δραστηριοτήτων, κατά τομείς παραγωγής.
β) Η κατανομή και διάρθρωσις των χρήσεων χώρου, κατά λειτουργίας και τομείς προαγωγής.
γ) Τα εθνικά συγκοινωνιακά δίκτυα και λοιπά δίκτυα κοινωνικής, Οικονομικής και διοικητικής υποδομής.
δ) Οι εθνικοί δρυμοί, αι ζώναι πρασίνου και οι σημαντικοί προς διαφύλαξιν και προστασίαν χώροι.
ε) Τα γενικά πλαίσια, οι όροι και οι περιορισμοί, δια την εξασφάλισιν της προστασίας του περιβάλλοντος.
στ) Ετερα κατά την κρίσιν του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού συναφή στοιχεία.
2. Ως Χωροταξικόν “Πρόγραμμα”: Σύνολον κειμένων και σχεδίων δια των οποίων καθορίζονται αι απαιτούμεναι δια την εφαρμογήν του αντιστοίχου Χωροταξικού Σχεδίου παρεμβάσεις, μετά των φάσεων πραγματοποιήσεως και χρηματοδοτήσεως τούτων, ως και τα προς τούτο ληπτέα θεσμικά, οικονομικά και διοικητικά μέτρα.
3. Ως “Εθνικόν” το ΧωροταξικόνΣχέδιον ή Πρόγραμμα, το αναφερόμενον εις συγκεκριμένον τμήμα αυτής και ως “Ειδικόν” το αναφερόμενον εις συγκεκριμένον τομέα παραγωγής, λειτουργίαν, δραστηριότητα ή δίκτυον υποδομής.
4. Ως “Χρήσις χώρου”: Ο τρόπος της ενδεδειγμένης λειτουργικής χρησιμοποιήσεως ζώνης, περιοχής ή τμήματος του χερσαίου και θαλασσίου χώρου, μετά των εν αυτοίς φυσικών πόρων, υδάτων, κτισμάτων και έργων υποδομής.
5. Ως “Φυσικόν Περιβάλλον”: Ο περιβάλλων τον άνθρωπον χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος, μετά των εν αυτώ χλωρίδος, πανίδος και φυσικών πόρων.
6. Ως “Πολιτιστικόν Περιβάλλον”: Τα ανθρωπογενή στοιχεία πολιτισμού και χαρακτηριστικά, ως ταύτα διεμορφώθησαν εκ της παρεμβάσεως και των σχέσεων του ανθρώπου μετά του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των ιστορικών χώρων και της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εν γένει κληρονομίας της Χώρας.
7. Ως “Προστασία του Περιβάλλοντος”:
α) Η διατήρησις του χαρακτήρος του φυσικού περιβάλλοντος και η βελτίωσις των διαμορφωθεισών σχέσεων μεταξύ των στοιχείων αυτού, ως οικοσυστήματος.
β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τας ζημιογόνους επιπτώσεις εκ της αναπτύξεως δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων του ανθρώπου.
γ) Η διαφύλαξις του πολιτιστικού περιβάλλοντος ως και των ιστορικών χώρων εντός των οποίων τούτο διεμορφώθη.
δ) Ο έλεγχος της αξιοποιήσεως των φυσικών πόρων και της αναπτύξεως των εν τω χώρω δραστηριοτήτων προς τον σκοπόν της εναρμονίσεως των σχέσεων μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της οικονομικής δράσεως του ανθρώπου.
Σχετικό: διάταγμα της 14/7/99, ΦΕΚ Δ 580 της 27/7/99.

Άρθρον 2

1. Η γενική πολιτική επί της Χωροταξίας και της προστασίας του Περιβάλλοντος ασκείται υπό του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού.

2. Το Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού είναι αρμόδιον δια την, κατά τας διατάξεις του παρόντος, σύνταξιν, συμπλήρωσιν, τροποποίησιν ή αναθεώρησιν και μέριμναν προς έγκρισιν Εθνικών, Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων, ως και δια την εποπτείαν και παρακολούθησιν της υπό των αρμοδίων φορέων εφαρμογής αυτών και των Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος.

3. Η εκπόνησις και εφαρμογή Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων ως και Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος χρηματοδοτείται εκ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ή και εξ ειδικών πόρων.

4. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού δύναται να μεταβιβάζωνται, εν μέρει ή εν όλω, συναφείς προς τον έλεγχον εφαρμογής των Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων ως και Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος αρμοδιότητες, εις ετέρας κρατικάς Υπηρεσίας, εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ως και εις ειδικά αποκεντρωμένα όργανα εποπτευόμενα παρά του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού.

Άρθρον 3

1. Συνιστάται ΕθνικόνΣυμβούλιον Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αποτελούμενον εκ του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού και Επιστημών, Βιομηχανίας και Ενεργείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων ύΕργων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Εμπορικής Ναυτιλίας. Του Συμβουλίου δύναται να συμμετέχουν, καλούμενοι προς τούτο υπό του Προέδρου του Συμβουλίου και έτεροι, αρμόδιοι επί των συζητουμένων θεμάτων Υπουργοί ή Υφυπουργοί. Δύνανται επίσης καλούμενοι να μετέχουν, άνευ ψήφου, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή εν γένει νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, Τραπεζών, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή ετέρων οργανισμών και υπηρεσιακοί παράγοντες.

2. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, αναπληρούμενος υπό του Υπουργού Συντονισμού, εξυπηρετείται δε τούτο διά της εν τη παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου Γραμματείας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.1032/1980 (ΦΕΚ Α 57)

3. Εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου ανήκουν:
α) Η λήψις αποφάσεων επί της ακολουθητέας πολιτικής και επί γενικώς θεμάτων αφορώντων εις την Χωροταξίαν και το Περιβάλλον.
β) Η λήψις αποφάσεων επί θεμάτων απτομένων των αρμοδιοτήτων πλειόνων Υπηρεσιών εις ότι αφορά την Χωροταξίαν και το Περιβάλλον.
γ) Η έγκρισις των Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων και Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασία του Περιβάλλοντος και η εναρμόνισις αυτών μετά των Σχεδίων και Προγραμμάτων Αναπτύξεως.
δ) Η εποπτεία εφαρμογής των Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων ως και των σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος.
ε) Ο συντονισμός των φορέων εφαρμογής των ανωτέρω Προγραμμάτων.

4. Συνιστάται εις το Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, έργον της οποίας είναι η προς αυτό εισήγησις και προώθησις θεμάτων της αρμοδιότητός του και η ενημέρωσις τούτου επί της εν γένει πορείας εκπονήσεως και εφαρμογής των Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων, ως και Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος. Συνιστάται, επίσης δια του παρόντος, μία (1) θέσις υπαλλήλου επί θητεία επί βαθμών Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού ως Προϊσταμένου της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Η θέσις αύτη πληρούται δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού δια προσλήψεως επί σχέσει δημοσίου δικαίου και θητεία διαρκείας ενός μέχρι και τριών ετών, δυναμένη ν` ανανεούται, προσώπου κεκτημένου πτυχίονΑνωτάτης Σχολής, εμπειρίαν και εξειδικευμέναςτεχνικάς γνώσεις επί θεμάτων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσεις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, καθορίζονται αι οργανικαί θέσεις της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ο τρόπος πληρώσεως αυτών, ως και τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτής. Αι δαπάναιτης Γραμματείας βαρύνουν τον Προϋπολογισμόν Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Εις την κατά την προηγουμένηνπαράγραφονΓραμματείαν δύναται να προσλαμβάνωνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού μέχρις είκοσι (20) ειδικοί επιστήμονες και μέχρις είκοσι (20) υπάλληλοι εξειδικευμένων προσόντων επί θητεία ή επί συμβάσει εργασίας ή έργου, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Ν.Δ. 1198/1972. Η θητεία ή η σύμβασις των ούτω προσλαμβανομένων δύναται να είναι διαρκείας μέχρι τριών ετών, δυναμένη ν` ανανεούται. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού δύναται αι ως άνω θέσεις να μετατρέπωνται εις μονίμους και να καθορίζηται ο τρόπος πληρώσεως αυτών.

6. Δια Προεδρικού Διαταγμάτων, τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, καθορίζεται ο αριθμός των μονίμων ή επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου ή επί θητεία θέσεων ως και ο τρόπος πληρώσεως αυτών, των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητος θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρον 4
Σημ.: όπως Η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβαλλοντος καταργήθηκε με την παρ.2 άρθρου 6 της ΔΚ.6428/Β/1982 (ΦΕΚ Β 211) απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Προεδρίας της Κυβερνήσεως

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Συντονισμού και Προγραμματισμού, Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

2. Εργον της Επιτροπής είναι η γνωμάτευσις προς τον Υπουργόν Συντονισμού και Προγραμματισμού ή προς το ΕθνικόνΣυμβούλιον Χωροταξίας και Περιβάλλοντος εφ` όσον τούτο ήθελε ζητηθή παρ` αυτού, επί των εκπονουμένων Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος και επί της ακολουθητέας εκάστοτε χωροταξικής πολιτικής και της πολιτικής προστασίας του Περιβάλλοντος, ως και η εισήγησις των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών δια την εφαρμογήν αυτών.

3. Η Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, απαρτίζεται εξ εκπροσώπων των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού, Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Επιστημών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Εργων (Υπηρεσίαι Υδραυλικών, Συγκοινωνιακών Εργων και Οικισμού), Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικώτερον εκ των εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, ο εις προέρχεται εκ της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως, ο δε έτερος εκ της Γενικής Διευθύνσεως Πολιτιστικών Υποθέσεων. Εις την Επιτροπήν δύναται να μετέχουν εκπρόσωποι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου και ιδιώται ειδικών προσόντων ή εμπειρίας, οριζόμενοι εκάστοτε δι` αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού.

4. Η συγκρότησις, ο τρόπος λειτουργίας και αι δαπάναι της Επιτροπής καθορίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού.

5. Η κατά το παρόν άρθρον Επιτροπή εξυπηρετείται υπό της προβλεπομένης εις την παράγραφον 4 του προηγουμένου άρθρου Γραμματείας.

6. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού δύνανται να συνιστώνται Περιφερειακαί Επιτροπαί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, αναλόγου συνθέσεως.

Άρθρον 5

1. Τα Εθνικά Περιφερειακά και Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια και Προγράμματα εκπονηθέντα, συμπληρωθέντα, τροποποιηθέντα ή αναθεωρηθέντα κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος και κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος υποβάλλονται μετ` εισηγήσεως του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού εις το ΕθνικόνΣυμβούλιον Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και εγκρίνονται υπό τούτου.

2. Το ΕθνικόνΧωροταξικόνΣχέδιον και Πρόγραμμα, εγκρίνεται εν συνεχεία υπό της Βουλής κατά το άρθρον 79 παρ. 8 του Συντάγματος, κατά διαστήματα δε μη δυνάμενα να υπερβούν την τριετίαν, ο Υπουργός Συντονισμού και Προγραμματισμού, ενημερώνει την Βουλήν επί της πορείας εφαρμογής του.

3. Τα Περιφερειακά και Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια και Προγράμματα μετά την έγκρισιν των υπό του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος δημοσιεύονται μετά των σχετικών εγκριτικών πράξεων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας του Περιβάλλοντος εκπονούμενα υπό κρατικών Υπηρεσιών ή ετέρων φορέων, παραπέμπονται προ πάσης εφαρμογής των εις την Επιτροπήν Χωροταξίας και Περιβάλλοντος προς γνωμοδότησιν, εφαρμοζομένης περαιτέρω της κατά τας παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου διαδικασίας εγκρίσεως ή αναθεωρήσεως αυτών.

Άρθρον 6
Το Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδιον δια την χρηματοδότησιν και εκπόνησιν μελετών Εθνικών, Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων ή επί μέρους τμημάτων αυτών, βάσει προδιαγραφών εγκρινομένων υπό του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού. Αι τοιαύταιμελέται ανατίθενται, δι` αποφάσεων του αυτού Υπουργού εις κρατικάς υπηρεσίας, επιστημονικά ή εκπαιδευτικά Ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου ή και εις συμβούλους μελετητάς.

Άρθρον 7

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, μετ` απόφασιν του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, εκδιδομένης κατά το άρθρον 3 παράγραφος 3 περίπτωσις (α) δύναται να επιβάλλωνται περιορισμοί ή κανόνες, ισχύοντες επί ωρισμένον ή αόριστονχρόνον, εις την δημιουργίαν ή ανάπτυξινωρισμένων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ή εις την χρήσιν του χώρου εις συγκεκριμέναςζώνας ή περιοχάς, συμφώνως προς το περιεχόμενον των εγκεκριμένων αντιστοίχων Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων και να επιβάλλωνται πάντα τα αναγκαιούνται μέτρα και περιορισμοί δια την προστασίαν, αποκατάστασιν και βελτίωσιν της ποιότητος του Περιβάλλοντος.

2. Αι υπό των εκάστοτε κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναιδιαδικασίαι, αρμοδιότητες και προϋποθέσεις εκδόσεως κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων εις την χωροταξίαν ή εις την προστασίαν του Περιβάλλοντος, διατηρούνται εφ` όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος. Αι εφεξής εκδιδόμεναι ως άνω διοικητικαί πράξεις πρέπει επί ποινή απολύτου ακυρότητος να είναι σύμφωνοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και προς τα εγκριθέντα Χωροταξικά Σχέδια και Προγράμματα ή τα Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, ως και προς τα λοιπά κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου προβλεπόμενα Προεδρικά διατάγματα ή αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ή των αρμοδίων Υπουργών.

3. Εντός 5 ετών από της εγκρίσεως Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος, αναθεωρούνται, συμπληρούνται ή τροποποιούνται, αναλόγως προσαρμοζόμενα, εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή σχέδια πόλεως ή έτερα επί μέρους σχέδια της περιοχής αυτών ή σχέδια τομέων παραγωγής, άτινα εν πάση περιπτώσει διατηρούν την ισχύν των μέχρι της τοιαύτης αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως. Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας ταύτα καθίστανται απολύτως άκυρα, ως προς τας αντικειμένας προς το εγκεκριμένονΧωροταξικόνΣχέδιον και Πρόγραμμα διάταξις αυτών.

4. Μέχρις εγκρίσεως των αντιστοίχων Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων ή των Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος και επί χρονικόν διάστημα δύο ετών κατ` ανώτατονόριον δύναται δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου να επιβάλλωνται περιορισμοί χρήσεως χώρου και αναπτύξεως δραστηριοτήτων εντός περιοχών και ζωνών της Χώρας.

5. Δια την εφαρμογήν των εγκεκριμένων, κατά τας διατάξεις του παρόντος, Εθνικών, Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων ή Τμημάτων αυτών, λογιζομένην ως αποτελούσαν δημοσίανωφέλειαν, δύναται, δια κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών, να κηρύσσωνται ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέαι, εκτάσεις περιλαμβανόμεναι εντός των ορίων των ως άνω Σχεδίων.

6. Από της ισχύος του παρόντος, η εφαρμογή προγραμμάτων αναπτύξεως, η εκτέλεσις έργων, η ανάπτυξις δραστηριοτήτων και λειτουργιών ως και πάσα ενέργεια σχετιζομένη προς την χρήσιν του χώρου ή δυναμένη να αλλοιώση την μορφήν του Περιβάλλοντος, υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εν ισχύι Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων.

Άρθρον 8

1. Προγράμματα ή δραστηριότητες Υπουργείων και λοιπών δημοσίων Υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων, σχέσιν έχοντα προς το αντικείμενον και το περιεχόμενον των διατάξεων του παρόντος, προσαρμόζονται, εναρμονίζονται ή εντάσσονται εις τα εν ισχύι εκάστοτε χωροταξικά Σχέδια και Προγράμματα ως και Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας του Περιβάλλοντος συμφώνως προς όρους καθοριζομένους δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού κατόπιν γνώμης, της κατά το άρθρον 4 του παρόντος Νόμου, συνιστωμένης Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

2. Αι κατά Υπουργεία και λοιπούς επί μέρους φορείς λειτουργούσαι ή συνιστώμεναι εφεξής διοικητικαί μονάδες Προστασίας του Περιβάλλοντος, ασκούν τας αρμοδιότητας αυτών εντός των πλαισίων του παρόντος, ως και των κατευθύνσεων και της επί της προστασίας του Περιβάλλοντος πολιτικής της Κυβερνήσεως, εκφραζομένων δια του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού, όπερυποχρεούνται όπως ενημερώνουν επί των οικείων θεμάτων.

3. Τα Υπουργεία Συντονισμού και Προγραμματισμού και Εξωτερικών είναι αρμόδια δια την επεξεργασίαν ενιαίου προγράμματος συμμετοχής της Χώρας εις τας εργασίας και δραστηριότητας των διεθνών οργανισμών επί θεμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Άρθρον 9

1. Εις την παράγραφον 3 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1262/1972 περί ρυθμιστικών σχεδίων Αστικών περιοχών ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 3 του Ν.Δ. 198/73 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1262/72”, προστίθεται εδάφιον (δ) έχον ως εξής:
“δ) Τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σχεδίων Πόλεων και καθορισμός ή τροποποίησις όρων δομήσεως εις ειδικάς και επειγούσας λόγω ραγδαίας εξελίξεως περιπτώσεις και εφ` όσον δεν επηρεάζεται το υπό μελέτηνρυθμιστικόνσχέδιον μετά γνώμην του μελετητού κατά την ισχύουσαν περί τροποποιήσεων και επεκτάσεων των σχεδίων Πόλεως νομοθεσίαν”.

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 9 το Ν.Δ. 1262/1972 “περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών”, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 198/1973 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1262/ 1972”, ως και πάσα ετέρα διάταξις, νόμου ή διατάγματος, αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος.

Άρθρον 10
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ