Νόμος 358 ΦΕΚ Α΄155/24.6.1976
Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών της βιομηχανίας κινηματογράφου καί άλλων συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σημ.: όπως το άρθρο 1,όπως αυτό είχε τροποποιηθεί ,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υποπαράγραφο Η` του άρθρου πρώτου Ν. 4254/2014,ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014.

1. Η άσκησις του επαγγέλματος του τεχνικού βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως (εικονολήπτου, φωνολήπτου, ηλεκτρολόγου- χειριστού φωτιστικών σωμάτων, συναρμολογητού, ψιμυθειολόγου, διευθυντού παραγωγής χειριστού τηλεοπτικής μηχανής λήψεως, χειριστού μαγνητοσκοπίου, μηχανικού τηλεοράσεως, μηχανικού ήχου, χειριστού μίξεως εικόνος, χειριστού μηχανημάτων ήχου και λοιπών τεχνικών λήψεως και επεξεργασίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών) επιτρέπεται ελευθέρως εις τους κεκτημένους αντίστοιχονάδειαν κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με όμοια απόφαση οι σκηνοθέτες κινηματογράφου και τηλεόρασης μπορούν να υπάγονται στους τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών χορήγησης και ανάκλησης αδειών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.22 άρθρ.80 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

3. Οι απασχολούντες τεχνικούς της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως δεν δύνανται να χρησιμοποιούν πρόσωπα μη κεκτημένα την κατά την προηγουμένηνπαράγραφονάδειαν.

4. Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος αι υπό ερασιτεχνών παραγόμεναι ουχί δι` εμπορικήν εκμετάλλευσιν κινηματογραφικαί και τηλεοπτικαί ταινίαι.

Άρθρον 2

1. Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του Ν.δ. 4208/61 “περί μέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηματογραφίας εν Ελλάδι” αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Το ελάχιστον όριον προσωπικού δια πάσαν επιχείρησιν παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών μεγάλου μήκους των 35 χιλιοστομέτρων, με υπόθεσινερμηνευομένην υπό ηθοποιών, καθορίζεται”:
“3. Η σχέσις των τεχνικών της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεοράσεως προς τας κινηματογραφικάς και τηλεοπτικάς επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέσις εργασίας ιδιωτικού δικαίου δια πάσας τας εντεύθεν συνεπείας”.

2. Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 4208/61 προστίθεται εδάφιον ως ακολούθως:
“Το ελάχιστον όριον προσωπικού δια πάσαν επιχείρησιν προαγωγής κινηματογραφικών ταινιών μεγάλου μήκους των 16 χιλιοστομέτρων καθορίζεται δια τας λήψεις εν υπαίθρω (εξωτερικά) εις ένα σκηνοθέτην, ένα εικονολήπτην (οπερατέρ), ένα ηχολήπτην και ένα διευθυντήν παραγωγής, επί πλέον δε εις ένα ηλεκτρολόγον δια τας εν κλειστώ χώρω λήψεις (εσωτερικά)”.

Άρθρον 3
Εν τέλει του άρθρου 28 του Ν.Δ. 4208/61 ως τούτο συνεπληρώθη δια της παραγρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 58/73 “περί μέτρων προς ανάπτυξιν της Κινηματογραφικής Βιομηχανίας και περί αντικαταστάσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 4208/61 “περί μέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηματογραφίας εν Ελλάδι” προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
“Ημεδαποί απασχολούμενοι υπό αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγουσών, έστω και προσκαίρως, κινηματογραφικάς ή τηλεοπτικάς ταινίας εν Ελλάδι, υπάγονται εις την υποχρεωτικήνασφάλισιν του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως προς πάντας τους κλάδους ασφαλίσεως αυτού”.

Άρθρον 4
Πάσα παράβασις του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότησιν τούτου εκδιδομένων Π.Δ/των επισύρει κατά του παραβάτου και τας υπό του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος προβλεπομένας ποινάς, του αδικήματος διωκομένου αυτεπαγγέλτως.

Άρθρον 5
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ