Νόμος 356 ΦΕΚ Α΄148/18.6.1976
Περί τροποποιήσεως του άρθρου 4 του Κωδικ. Νόμου 5481/1932 “περί Μετοχικού Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Η περίπτωσις 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου 5481/1932 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Εξ ενός Ανωτάτου Μαχίμου Αξιωματικού εν αποστρατεία, προαχθέντος εν ενεργεία εις τον βαθμόν του Υποναυάρχου ή Αντιναυάρχου, ως Προέδρου”.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως, διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ