Νόμος 355 ΦΕΚ Α΄148/18.6.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Εφέδρων εξ εφεδρείας και εξ απονομής αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Οι έφεδροι εξ εφεδρείας και εξ απονομής αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες δεκαετή πραγματική στρατιωτικήνυπηρεσίαν, από της ονομασίας των εις εφέδρους αξιωματικούς, δικαιούνται των προβλεπομένων δια τους μονίμους αξιωματικούς επιδομάτων στολής και ειδικών συνθηκών.

Άρθρον 2

1. Οι εν άρθρω 1 του παρόντος αξιωματικοί, εάν κατά την έξοδον των εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας δικαιωθούν στρατιωτικής συντάξεως εκ του οικείου Μετοχικού Ταμείου, εφ`όσονσυνεπλήρωσαν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική στρατιωτικήνυπηρεσίαν από της ονομασίας των εις εφέδρους αξιωματικούς, αφ`ού χρόνου άρχεται και η μετόχικήσχέσιςδι`αυτούς.

2. Ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία δια την εφαρμογή του παρόντος λογίζεται πάσα υπηρεσία, συνεχής ή διακεκομένηδιανυθείσα υπό των κατά την προηγουμένηνπαράγραφον αξιωματικών εις εφέδρους αξιωματικούς.

3. Ο υπολογισμός του μερίσματος των ανωτέρω αξιωματικών και τα της διαδοχής τούτων εις τα έναντι του οικείου Μετοχικού Ταμείου δικαιώματα και υποχρεώσεις υπό των μελών της οικογενείας αυτών διέπονται υπό της νομοθεσίας του Ταμείου τούτου.

4. Οι ανώτερω μερισματούχοι δέν υπόκεινται εις πρόσθετους εισφοράς υπέρ των, οικείων Μετοχικών Ταμείων. Δια το χρονικόν διάστημα δι`όδένεκρατήθησαντοιαύται εκ των αποδοχών των, ούτοι υπόκεινται επί ίσονχρόνον εις κράτησιν εκ ποσοστού δέκα επί τις εκατό (10%) επί του μερίσματος, το οποίον δικαιούνται να λάβουν κατά την έξοδόν των εκ της υπηρεσίας.

Άρθρον 3
Εκ των εν άρθρω 1 του παρόντος αξιωματικών και εφ`όσον ούτοι κατά την έξοδόν των εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας δικαιωθούν στρατιωτικής συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου:
α. Οι συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες εικοσαετή πραγματική στρατιωτικήνυπηρεσίαν από της ονομασίας των εις εφέδρους αξιωματικούς, δικαιούνται να λάβουν εκ του οικείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας τας εισφοράς, αι οποίαιεκρατήθησαν κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστημα εκ των αποδοχών των υπέρ των Ταμείων τούτων. Αι εισφοραί αύται υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος κατά την έξοδον των εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας ποσοστού και επί των αποδοχών τας οποίας ελάμβανον προ της εξόδου των, ως τοιούτων νοουμένων εκείνων επί των οποίων υπολογίζονται αι υπέρ των Ταμείων τούτων εισφοραί.
β. Οι συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τουλάχιστον εικοσιπενταετή πραγματικήνστρατιωτικήνυπηρεσίαν από της ονομασίας των εις εφέδρους αξιωματικούς δικαιούνται να λάβουν εκ των οικείων Ταμείων Αλληλοβοήθειας ποσοστόν πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) του διά τους λοιπούς μετόχους των Ταμείων τούτων προβλεπομένου πλήρους βοηθήματος. Το βοήθημα τούτο υπολογίζεται επί τη βάσει του βαθμού ον οι ανωτέρω έφερον προ της εξόδου των και του χρόνου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας αυτών αρχομένου από της ονομασίας των εις εφέδρους αξιωματικούς. Εκ του ποσού τούτου εκπίπτονται αι μη ενεργηθείσαι κρατήσεις εκ των αποδοχών των κατά τον ανωτέρω χρόνον, υπολογιζόμεναι βάσει του ισχύοντος κατά την έξοδον των ποσοστού επί του κατά τον αυτόν χρόνον ισχύοντος βασικού μισθού των διά τον βαθμόν ή τους βαθμούς, ουςέφερον κατά τον χρόνον καθ` όν δεν ενηργήθησαν αι ανωτέρω κρατήσεις.

Άρθρον 4
Οι έχοντες υπηρεσίαν εφέδρου αξιωματικού εις πλείονας του ενός Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων δικαιούνται να λάβουν τας περί ων τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παροχάς εκ των Ταμείων του Κλάδου εις ον υπηρετούν προ της συνταξιοδοτήσεως των, αι δε ήδη καταβληθείσαι εισφοραί των εις τα Ταμεία ετέρου ή ετέρων Κλάδων μεταφέρονται ατόκως εις το δικαιούχονΤαμείον.

Άρθρον 5
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ