Νόμος 354 ΦΕΚ Α΄148/18.6.1976
Περί του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σύστασις – Σκοπός – Μέτοχοι.

1. Ο συσταθείς διά του Ν.Δ. 679/70 Ειδικός Λογαριασμός παρ` εκάστω των υφισταμένων Ταμείων Αλληλοβοήθειας των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων διατηρείται μετονομαζόμενος εις “ΕιδικόνΛογαριασμόν Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών”.

2. Μέτοχοι του Λογαριασμού τούτου είναι, υποχρεωτικώς άπαντες οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Σκόπος του λογαριασμού είναι η παροχή εφ` άπαξ χρηματικής αρωγής εις τους κατά το άρθρον 3 του παρόντος δικαιούχους.

4. Μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού του ν. 354/1976 (ΦΕΚ 148 Α`) είναι υποχρεωτικά και οι στρατιωτικοί του Λιμενικού Σώματος, δικαιούχοι δε της προβλεπόμενης, κατ` άρθρο 3 του νόμου αυτού, εφάπαξ χρηματικής αρωγής είναι και οι οικογένειες των στρατιωτικών του Λιμενικού Σώματος.

5. Η καταβολή εισφοράς των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η καταβολή δε της προβλεπόμενης εφάπαξ χρηματικής αρωγής στις δικαιούχες οικογένειες της παραπάνω παραγράφου αρχίζει δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Η αναπροσαρμογή μερισμάτων που ήδη καταβάλλονται και προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα αρχίσει την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την παρέλευση έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών παροχών. Για τους προ της ισχύος του παρόντος νόμου μερισματούχους η κράτηση για αναγνώριση προϋπηρεσιών υπολογίζεται και καταβάλλεται βάσει του βαθμού που τους έχει απονεμηθεί το μέρισμα και στο ύψος των εν ενεργεία ομοιόβαθμών τους, θα διαρκεί δε όσο και το χρονικό διάστημα της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.

Άρθρον 2
Πόροι.
Πόροι του Λογαριασμού είναι οι κάτωθι: α. Μηνιαία κράτησις εκ ποσοστού τρία επί τοις χιλίοις (3%.) επί του μηνιαίου βασικού μισθού των εν ενεργεία μονίμων εξ εφεδρείας και εφεδρών αξιωματικών και ανθυπασπιστών και μονίμων εθελοντών και ανακατατεταγμένων υπαξιωματικών και οπλιτών. β. Δωρεαί, κληρονομίαι ή κληροδοσίαι ή άλλαι παραδοχαί προς τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, υπέρ των σκοπών του Λογαριασμού τούτου.

Άρθρον 3
Δικαιούχοι.

1.Δικαιούχοι εφ` άπαξ χρηματικής αρωγής εκ του Λογαριασμού τούτου είναι αι οικογένειαι των, εν καιρώ ειρήνης εν διατεταγμένη υπηρεσία ή μη φονευομένων θνησκόντων ή εξαφανιζομένων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ` όσον δεν δικαιούνται πολεμικής συντάξεως, κατά την ακόλουθον σειράν προτεραιότητος και κατ` ισομοιρίαν εν εκάστη των κατωτέρω περιπτώσεων:
α. Η σύζυγος, τα ανήλικα άρρενα τέκνα και αι άγαμοι θυγατέρες.
β. Οι γονείς.
γ. Αι ορφαναί πατρός άγαμοι αδελφαί και οι ορφανοί πατρός ανήλικοι άρρενες αδελφοί.

2. Προκειμένου περί εξαφανιζομένων το υπό του παρόντος προβλεπομένον επίδομα καταβάλλεται άμα τη δημοσιεύσει της τελεσιδίκου περί αφανείας αποφάσεως.

Άρθρον 4
Ποσόν Αρωγής.

1. Το ποσόν της χορηγουμένης εφ` άπαξ χρηματικής αρωγής ορίζεται ως ακολούθως: α. Διά τας οικογενείας των φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων εν διατεταγμένη υπηρεσία:
1) Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οπλιτών και μαθητών Παραγωγικών Σχολών εις Δραχμάςπεντήκοντα πέντε χιλιάδας (55.000).
2) Κατωτέρων αξιωματικών εις δραχμάς εξήκοντα πέντε χιλιάδας (65.000).
3) Ανωτέρων αξιωματικών εις δράχμας εβδομήκοντα πέντε χιλιάδας. (75.000).
4) Ανωτάτων αξιωματικών εις δραχμάςογδοήκοντα χιλιάδας (80.000).
β. Διά τας οικογενείας των φονευομένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων ουχί εν διατεταγμένη υπηρεσία:
1) Ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών, οπλιτών και μαθητών Παραγωγικών Σχολών εις δραχμάς τεσσαράκοντα χιλιάδας (40.000).
2) Κατωτέρων αξιωματικών εις δραχμάςπεντήκοντα χιλιάδας (50.000).
3) Ανωτέρων αξιωματικών εις δραχμάς εξήκοντα χιλιάδας (60.000).
4) Ανωτάτων αξιωματικών εις δραχμάς εξήκοντα πέντε χιλιάδας (65.000).

2. Διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπ` όψιν ο βαθμός ον έφερεν ο στρατιωτικός κατά την ημέραν του θανάτου ή της εξαφανίσεως του.

3. Το ποσόν της αρωγής δύναται να αυξομειούται αναλόγως της εκάστοτε οικονομικής καταστάσεως του Λογαριασμού, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων, κατά το αυτό ποσοστόν δι` απάσας τας κατηγορίας και βαθμούς στρατιωτικών.
Η ως άνω απόφασις περί αυξομειώσεως του ποσού της αρωγής εκδίδεται προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους και ισχύει από της πρώτης του έτους τούτου, αποκλειομένης της αναδρομικής ισχύος της.

4. Στις οικογένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μπορεί να χορηγείται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και στο τέλος κάθε έτους, εφόπαξ χρηματική αρωγή, μέχρι του ύψους ενός (1) βασικού μισθού Λοχαγού, σε κόθε ανήλικο τέκνο, καθώς και σε κόθε ενήλικο όγαμο μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα σπουδόζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξόρτητα αν αναγνωρίζετα! ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Οι διαδικασίες χορήγησης της ανωτέρω χρηματικής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κόθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ. 12 Ν.3036/2002, ΦΕΚ Α 171/23.7.2002.

Άρθρον 5
Οργάνωσις – Λειτουργία.
1. Τα αφορώντα εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν παρά τοις οικείοιςΤαμείοις Αλληλοβοηθείας του Ειδικού Λογαριασμού, την διαδικασίαν χορηγήσεως της χρηματικής αρωγής εις τας δικαιούχους οικογενείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ρυθμίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένων κατόπιων προτάσεων των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.

Άρθρον 6
Καταργούμεναι διατάξεις.
Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. Το Ν.Δ. 679/70, πλην των διατάξεων του άρθρου 6 αυτού. β. Το Β.Δ. 184/71 “περί οργανώσεως και λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού ειδικής χρηματικής αρωγής Στρατιωτικού Προσωπικού” πλην των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 αυτού, αίτινες διατηρούνται εν ισχύι μέχρις εκδόσεως των κατά το προηγούμενονάρθρον αποφάσεων.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του μεθεπόμενου της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μηνός.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ