ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 3535 (ΦΕΚ Α΄ 41/23.02.2007)

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η “Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης”, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2006 μεταξύ αφ` ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ` ετέρου α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και β) εκ τρίτου, των Αρχικών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, BOSKALIS INTERNATIONAL BV και ARCHIRODON GROUP N.V. το κείμενο της οποίας ακολουθεί:

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ “ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης Α.Ε.” ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BOSKALIS INTERNATIONAL BV ARCHIRODON GROUP N.V.

ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προοίμιο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, διεξήγαγε Διεθνή Κλειστό Διαγωνισμό για την υλοποίηση του Εργου “ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Ο οποίος άρχισε με τη Διακήρυξη Προεπιλογής (Διακήρυξη Α` Φάσης) που εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. Δ1α/ο/7/36/26.6.2002 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συμπληρώθηκε με την Διακήρυξη Β` Φάσης που εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. ΟΑΠ/Γ2/Φ.1/οικ. 1788/28.8.2003 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως αυτή τελικά τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. ΟΑΠ/Γ2/Φ.1/οικ. 5985/13.10.2004 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και μετά την επιλογή του Προσωρινού Αναδόχου με την υπ` αριθμ. ΟΑΠ/Π/10011/13.7.2005 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ολοκληρώθηκε με την έκδοση της υπ` αριθμ. ΟΑΠ/Φ1/Γ2/16774/29.9.2006 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και ανακήρυξης του Αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως αυτά ορίζοντα” στο Άρθρο 1 της παρούσας, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή – Συμβαλλόμενοι

Στην Αθήνα σήμερα, την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (31.10.2006), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα στα άρθρα της παρούσας Σύμβασης και τα Προσαρτήματα της,

ΜΕΤΑΞΥ

ΑΦΕΝΟΣ

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το “Ελληνικό Δημόσιο” ή το “Δημόσιο”), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Σουφλιά, Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με γραφεία στην Αθήνα, οδός Χαρ. Τρικούπη 182,

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας θεσσαλονίκης ΑΕ.” και το διακριτικό τίτλο “ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ.” που αποκαλείται εφεξής “ο Παραχωρησιούχος” ή η “Εταιρεία”, και εδρεύει στο Δήμο θεσσαλονίκης, οδός Σαλαμίνος αριθ. 4, 54626 Θεσσαλονίκη, έχει συσταθεί με την υπ` αριθ. 181384 καταστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης συζύγου Γεωργίου Θεοδωρακοπούλου, το γένος Γεωργίου Κωνσταντινίδη, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα με το διακριτικό “Παράρτημα 13” και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 17/12575/14.8.2006 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 61257/62/Β/06/0166, με αρχικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια Ευρώ (€ 3.000.000,00), όπως αυτό πιστοποιείται με την από 279.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε συνδυασμό με το υπ` αριθμ. 17/14129/4.10.2006 έγγραφο του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78Α, σύμφωνα με την από 22.9.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτό προκύπτει από τον υπ` αριθμ. 17/14128/2.10.2006 έγγραφο του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό και με την από 3.10.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία αυτός εξουσιοδοτείται και ειδικά να υπογράψει την παρούσα για λογαριασμό της εταιρείας,

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

των μετόχων του Παραχωρησιούχου:

a) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ. που εδρεύει στην Αθήνα, Λουίζης Ριανκούρ 78Α και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 3.10.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από το Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Δημήτριο Κούτρα. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ` αριθμ. 34895/1962 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρέου Γεωργίου Βασιλόπουλου (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 35445/1962 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου), εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 24088/5.5.1962 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθμ. 237/21.5.1962 ΦΕΚ (Τεύχος Δ`), είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθ. 874/06/Β/86/16 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των Ευρώ 128.666.335,68.

b) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία BOSKALIS INTERNATIONAL BV, που εδρεύει στην Ολλανδία, οδός Rosmolenweg 20,3356LK Papendrecht, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της, σε συνδυασμό με την από 21.9.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον Κωνσταντίνο Μπράνη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με την Ολλανδική Νομοθεσία στις 28.9.1979 και καταχωρήθηκε στο μητρώο εταιρειών του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ρότερνταμ στις 15.11.1979 με αριθμό μητρώου 23043055 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των Ευρώ 12180.368,56.

c) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ARCHIRODON GROUP N.V. που εδρεύει στην Ολλανδία, οδός Wolwevershaven 30, 3311 AW Dordrecht, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 21.9.2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Νικόλαο Θεοδωρίδη. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με την Ολλανδική Νομοθεσία στις 20.3.2000 και καταχωρήθηκε στο μητρώο εταιρειών του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ρότερνταμ στις 29.3.2000, με αριθμό μητρώου 24303484 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των Ευρώ 72.000.000.

οι οποίοι συμβάλλονται στην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 2, 5.2.1.b (iv), 7.1, και 9 της παρούσας (οι “Αρχικοί Μέτοχοι”).

Νόμιμοι εκπρόσωποι του Παραχωρησιούχου είναι οι Νικόλαος Θεοδωρίδης του Γεωργίου κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Αγ. Ανδρέου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραχωρησιούχου και ο Λεωνίδας Μπόμπολας του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Παραχωρησιούχου, κάτοικος Αθήνας, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 23 Αθήνα, οι οποίοι τον εκπροσωπούν από κοινού δυνάμει του από 3.10.2006 πρακτικού του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Αντίκλητος του Παραχωρησιούχου ορίζεται με την παρούσα η Βασιλική Νιάτσου του Παναγιώτη, Δικηγόρος Αθήνας, κάτοικος Αθήνας, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 23 Αθήνα.

Η επικοινωνία των Συμβαλλομένων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34.1 της παρούσας.

Γίνεται μνεία ότι για την ανάθεση και υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του π.δ. 774/1980 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α` 30), όπως αυτό προκύπτει από τα προσαρτώμενα στην παρούσα (Προσάρτημα 14) προβλεπόμενα στοιχεία, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για τις εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα των Συμβαλλομένων με τα σχετικά πιστοποιητικά, προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρτημα 14.

2. Νομιμότητα και ακρίβεια των κατατεθέντων στοιχείων

Ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι, δηλώνουν με την παρούσα προς το Δημόσιο, ότι όλα τα παραπάνω κατατεθέντα από τον καθένα τους, μνημονευόμενα και προσαρτώμενα στοιχεία:

i) Είναι νόμιμα, ορθά, ακριβή και ισχυρά,

ii) Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της και πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσι-στα και σε εύλογο χρόνο από τη γνωστοποίηση σ` αυτούς ή την με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης.

3. Ορισμοί – Ερμηνεία της Σύμβασης – Προσαρτήματα

3.1 Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως τους, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.

3.1.1 “Άδεια” είναι κάθε άδεια, συναίνεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση, παροχή ή σύνδεση, η οποία απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και η οποία εκδίδεται από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας.

3.1.2 “Άδεια Εκτέλεσης Εργου” είναι η άδεια που προβλέπεται στο Άρθρο 14.1.1.

3.1.3 “Ανάδοχος” είναι ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο ανατέθηκε το Εργο σύμφωνα με την υπ` αριθμ. ΟΑΠ/Φ1/Γ2/16774/29.9.2006 υπουργική απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

3.1.4 “Άμεσα Έσοδα” είναι τα πάσης φύσεως έσοδα του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Λειτουργίας.

3.1.5 “Ανεξάρτητος Μηχανικός” είναι το πρόσωπο που θα επιβλέψει τις Κατασκευές Περιόδου Τ1 του Έργου και συγκεκριμένα η εταιρεία JacobsGIBB Ltd., η οποία εδρεύει στην Αγγλία, Jacobs House, London Road, Reading, Berkshire, RG6 1BL.

3.1.6 “Αρμόδια Αρχή” είναι οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή κάθε άλλη δημόσια αρχή, οργανισμός ή νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Δημόσιο, είτε εθνική, είτε περιφερειακή, νομαρχιακή, δημοτική ή τοπική (περιλαμβανομένου του Δημοσίου αλλά ειδικά εξαιρουμένου κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας), η οποία έχει δικαιοδοσία σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3.1.7 “Αρμόδιος Ασφάλειας” είναι το πρόσωπο που υποχρεούται να διορίσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.7.

3.1.8 “Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης” είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 26.4

3.1.9 “Αρχαιολογικές Έρευνες” είναι αρχαιολογικές εργασίες που εκτελούνται από τις Αρμόδιες Αρχές για την αποκάλυψη των Αρχαιολογικών Ευρημάτων.

3.1.10 “Αρχαιολογικά Ευρήματα” σημαίνει όλα τα απολιθώματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα κτίσματα και κάθε άλλο αντικείμενο ή ερείπια αρχαιολογικής, αξίας ή ενδιαφέροντος, που ανακαλύπτονται στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου ή στις Θαλάσσιες Περιοχές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις Εργασίες).

3.1.11 “Αρχαιολογικές Τομές” είναι εκσκαφές τάφρων με βάθος μέχρι 1 μέτρο και πλάτος έως 0,5 μέτρο που διενεργούνται σποραδικά από τον Παραχωρησιούχο στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου κατόπιν υπόδειξης και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, προς διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης Αρχαιολογικών Ευρημάτων.

3.1.12 “Άσκηση Ετοιμότητας” είναι οι δραστηριότητα που προβλέπεται στο Άρθρο 23.2.11.

3.1.13 “Βασικός Σχεδιασμός” είναι ο σχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου με τον οποίο καθορίστηκε η επιλεγείσα λύση (1) του κυκλοφοριακού έργου όπως αυτή έχει περιληφθεί στην Μ.Π.Ε. με υψομετρική θέση και οριζοντιογραφία αυτής, τρόπο σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο και την καθοιονδήποτε τρόπο λειτουργίας του και περιγράφεται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός των έργων για τη σύνταξη των οριστικών μελετών και τις κατασκευές θα καθοριστεί με βάση τις απαιτήσεις όπως εξειδικεύονται στην Ε.Σ.Υ., τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.), τον Κανονισμό Μελετών – Ερευνών, την τήρηση των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και τα όρια απαλλοτρίωσης, όπως έχουν καθοριστεί στις οριζοντιογραφίες των έργων. Κατά συνέπεια, πέραν των παραπάνω περιορισμών για την γεωμετρική διαμόρφωση των Κατασκευών, ο Παραχωρησιούχος έχει την δυνατότητα να οριστικοποιήσει την οριζοντιογραφία των έργων μετά από λεπτομερή επεξεργασία των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και να οριστικοποιήσει την οριζοντιογραφική θέση όλων των έργων με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο, με μείωση ορυγμάτων, κατασκευασιμότητα των σηράγγων, για τις οποίες δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την οριζοντιογραφική θέση εφ` όσον στα μέτωπα αυτών και στο ανοιχτό τμήμα τηρούνται περιορισμοί της απαλλοτριωμένης ζώνης. Σε ότι αφορά στην υψομετρική θέση των έργων σε σχέση με την υψομετρία των μελετών του Βασικού Σχεδιασμού του Ελληνικού Δημοσίου και τους παραπάνω περιορισμούς, θα οριστικοποιηθεί έτσι ώστε να μη θίγεται το υπάρχον οδικό δίκτυο(χωρίς υψομετρική παραλλαγή) να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, να εξασφαλίζεται η απορροή των υδάτων όπου απαιτείται καθώς και η διαμόρφωση των φορέων των γεφυρών και Cut and Covers με τις αντίστοιχες διαμορφώσεις επί αυτών.

3.1.14 “Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Τ1” ή “ΒΠΕΤ1” είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι:

i) το σύνολο των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 έχει περαιωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, και

ii) το Έργο είναι έτοιμο προς ασφαλή λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες.

3.1.15 “Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τμηματικής Προθεσμίας” ή “Β.Π.ΕΤΠ” είναι η βεβαίωση με την οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πιστοποιεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της κάθε τμηματικής προθεσμίας του άρθρου 18.2.1.

3.1.16 “Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τοπικού Έργου” “ΒΠΕΤΕ” είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι Τοπικό Έργο έχει περατωθεί και έχει υποστεί ικανοποιηπκά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για παράδοση στον αρμόδιο φορέα που θα το λειτουργήσει / συντηρήσει.

3.1.17 “Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής” ή “Β.Π.Ε.ΧΣ”, είναι η βεβαίωση που θα εκδώσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός για να πιστοποιήσει ότι έχουν εκάστοτε ολοκληρωθεί οι εργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσεως της Χρηματοδοτικής Συμβολής.

3.1.18 “Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου” είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 30.1 και η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των οποίων παρέχουν στον Παραχωρησιούχο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.

3.1.19 “Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου” είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 29.1 και η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των οποίων παρέχουν στο Δημόσιο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.

3.1.20 “Γεγονότα Ανωτέρας Βίας” είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 22.1.

3.121 “Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου” είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 26.5.1 της παρούσας.

3.1.22 “Γεγονότα Καθυστέρησης” είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 26.1

3.1.23 “Δανειστές” είναι οι χορηγοί χρηματοδότησης δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, περιλαμβανομένων της Πληρεξούσιας Τράπεζας και τυχόν πιστωτών εις ολόκληρον (Joint creditors), και των διαδόχων και εκδοχέων τους.

3.1.24 “Δείκτης Τιμών Καταναλωτή” είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται κατά μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)

3.1.25 “Δεσμευτική Επένδυση” είναι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους.

3.1.26 “Δευτερογενές Χρέος” είναι το τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης που εκφράζεται σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή / και κεφάλαια άλλης μορφής, τα οποία παρέχονται στον Παραχωρησιούχο από:

i) τους Αρχικούς Μετόχους ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτούς (κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920) και τα οποία οι Αρχικοί Μέτοχοι δεσμεύονται ότι οι εταιρείες αυτές θα καταβάλλουν ή/και

ii) τρίτους, την εξυπηρέτηση όμως των οποίων εγγυώνται οι Αρχικοί Μέτοχοι ή συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες.

3.1.27 “Δημόσιο” είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

3.1.28 “Διαιτησία” είναι η διαδικασία επιλύσεως Διαφορών που προβλέπεται στο Άρθρο 33 της παρούσας Σύμβασης.

3.1.29 “Διαιτητές” είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 33 της παρούσας φυσικά πρόσωπα.

3.1.30 “Διαιτητική Απόφαση” είναι η απόφαση με την οποία το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί της Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτό προς επίλυση.

3.1.31 “Διαιτητικό Δικαστήριο” είναι το διαιτητικό δικαστήριο που προβλέπεται στο Άρθρο 33 της παρούσας.

3.1.32 “Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης” είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Άρθρο 5.6.

3.1.33 “Διαφορά” είναι κάθε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και από κάθε είδους πράξη ή παράλειψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή του Ελεγκτή Μελέτης,

3.1.34 “Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του`Εργου” ή “Δικαίωμα Εκμετάλλευσης” είναι τα δικαιώματα που παρέχονται στον Παραχωρησιούχο ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το Άρθρο 4.1.1.

3.1.35 “Δικαίωμα Πρόσβασης” ή “Δικαιώματα Πρόσβασης” είναι τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου και των Θαλασσίων Περιοχών.

3.1.36 “Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών” είναι η εγγυητική επιστολή που θα παράσχει ο Παραχωρησιουχος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος 2 του Προσαρτήματος 1, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης για την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, η οποία θα κατατεθεί στο Δημόσιο πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

3.1.37 “Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Μελετών – Κατασκευών Περιόδου Τ1” ή “Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα” είναι το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών που υποχρεούται να καταρτίσει ο Παραχωρησιούχος, όπως έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα προσαρτηθεί στην παρούσα σε αντικατάσταση του Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 6.

3.1.38 “Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι” είναι οι περιβαλλοντικοί όροι του Εργου που εγκρίθηκαν με την υπ` αριθμ. 84640/25.6.2002 κοινή υπουργική απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Υ.Ε.Ν. – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, όπως αυτή τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 129632/12.10.2004 κοινή υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Υπ. Πολιτισμού, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας.

3.1.39 “Ειδοποίηση Επανόρθωσης Δημοσίου” είναι η ειδοποίηση εκ μέρους του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο και τους Δανειστές που ορίζεται στο Άρθρο 31.1.3.

3.1.40 “Ελεγκτής Μελέτης” είναι το πρόσωπο που θα ελέγξει και θα εγκρίνει την Οριστική Μελέτη των Κατασκευών και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα η εταιρεία Jacobs GIBB Ltd., η οποία εδρεύει στην Αγγλία, Jacobs House, London Road, Reading, Berkshire, RG6 1BL.

3.1.41 “Ελεύθερη Χρήση” σημαίνει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κατοχής του Χώρου Εκτέλεσης του Εργου από τον Παραχωρησιούχο για οποιονδήποτε σκοπό ή δραστηριότητα επιτρεπόμενη από τα Άρθρα 4.1.1 και 4.2.

3.1.42 “Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου” είναι η ημερομηνία που θα ορίζει ο κυρωτικός νόμος για την έναρξη ισχύος του και η οποία προβλέπεται να είναι δέκα (10) ημέρες από την Ημερομηνία Δημοσίευσης.

3.1.43 “Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης” είναι η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει στο Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος κατά την υπογραφή της παρούσας.

3.1.44 “Επίβλεψη” είναι οι δραστηριότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, σύμφωνα με τα Άρθρα 18.3.1 και 18.3.2.

3.1.45 “Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιούχου (TRIIRRΠαραχ.)” είναι το δεδηλωμένο από τον Παραχωρησιούχο στην Προσφορά του ποσοστό που ανέρχεται σε τέσσερα στα εκατό (4%) της Πραγματικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης υπολογιζόμενης βάσει της παραγράφου 36.4 και με την επίτευξη του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός του άρθρου 28.5 της παρούσας.

3.1.46 “Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο” είναι το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 27.

3.1.47 “Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών” είναι η τριμελής επιτροπή Πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο Άρθρο 33.2.1 της παρούσας, στην οποία παραπέμπονται από τα Μέρη προς επίλυση οι Τεχνικές Διαφορές.

3.1.48 “Έργο Παραχώρησης” ή “Ε.Π.” ή “Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης” είναι το κατά φυσική υπόσταση τμήμα του Εργου του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει την εκμετάλλευση, ως μέρος του συμβατικού του ανταλλάγματος και το οποίο, περιλαμβανόμενης της Κινητής Περιουσίας, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα Έργο Παραχώρησης είναι:

i) το συγκοινωνιακό έργο από οδό Κωλέττη της Δυτικής Εισόδου μέχρι την οδό Συνδίκα στο σύνολο της, με τους τοίχους που διαμορφώνονται στα ορύγματα και τα τεχνικά Cut and Covers.

ii) τμήμα του χώρου του ΟΛΘ, και του προς απαλλοτρίωση ιδιωτικού χώρου, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης του Έργου Παραχώρησης, όπως έχει σημειωθεί στο σχέδιο “Χώρος Εκτέλεσης του Εργου” με κλίμακα 1:2000 του Παραρτήματος Γ της ΕΣΥ.

iii) τα δίκτυα που έχουν κατασκευασθεί στο συγκοινωνιακό έργο, οι ισόπεδοι κόμβοι και οι δευτερεύουσες οδοί τους σε μήκος 30 μέτρων, οι γέφυρες των τεχνικών άνω διαβάσεων πεζών, τα Διόδια, το Κέντρο Ελέγχου, το Κέντρο Εκμετάλλευσης και Συντήρησης, ο κόμβος Δικαστηρίων και το επιφανειακό έργο του cut & cover στην περιοχή του κόμβου αυτού, ο κλάδος εισόδου στην αρτηρία με όλα τα τεχνικά τοίχων και cut & cover, ο κλάδος εξόδου στην οδό Πολυτεχνείου με τα τεχνικά τοίχων και cut & cover και ο κλάδος εισόδου από Λ. Στρατού – Καυταντζογλου με τα τεχνικά τοίχων και cut & cover.

iv) η σηματοδότηση των κόμβων του Εργου Παραχώρησης στην οδό Κωλέττη, στην περιοχή Δικαστηρίων, στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Γ Σεπτεμβρίου, στη Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου και στη συμβολή της Λεωφ. Στρατού με την οδό Καυταντζογλου και τον κλάδο εισόδου.

v) Τα τεχνικά έργα συλλογής ομβρίων υδάτων του Έργου και αντιπλημμυρικής του προστασίας περιλαμβανομένων και των φρεατίων υδροσυλλογής για το σκοπό αυτό, έστω και αν κατασκευάζονται εκτός των ορίων του ΕΠ, που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού.

vi) Οι αγωγοί και οι λοιπές εγκαταστάσεις παροχών/ συνδέσεων Ο.Κ.Ω. προς τα έργα του Ε.Π., με την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανονισμούς των Ο.Κ.Ω.

vii) Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των έργων του Ε.Π. (ηλεκτροφωτισμός, τηλέφωνα ανάγκης, συστήματα και άλλες εγκαταστάσεις)

viii) Οι πινακίδες του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας / ενημέρωσης των οδηγών στο ΕΠ και στους ανισόπεδους κόμβους, ακόμα και εκτός των ορίων του ΚΕΠ.

ix) To σύστημα είσπραξης τελών διοδίων.

x) Το σύστημα επίβλεψης, ελέγχου και συλλογής περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων (π.χ. ρύπανσης, στάθμης θορύβου κλπ.).

xi) To σύστημα καταμέτρησης κυκλοφορίας.

xii) Κάθε άλλο σύστημα και/ή υποσύστημα τηλεματικής (Α.Τ.Τ.) απαραίπιτο για την καλή και ασφαλή λειτουργία του Εργου.

xiii) Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή/εγκατάσταση, για την οποία ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος, τόσο για τη μελέτη – κατασκευή, όσο και για τη λειτουργία – εκμετάλλευση και συντήρηση αυτής σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τα Προσαρτήματα της.

xiv) Όλη η Κινητή Περιουσία.

3.1.49 “Εργο” είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας θεσσαλονίκης και η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, και εγγύηση των Τοπικών Έργων, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του Προσαρτήματος 2.

3.1.50 “Ημέρα Τιμής Βάσης”: είναι η 1η Ιανουαρίου 2003.

3.1.51 “Ημερομηνία Δημοπράτησης του`Εργου” είναι η ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.

3.1.52 “Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος” είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.

3.1.53 “Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης” είναι η ημερομηνία που προβλέπεται στο Άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

3.1.54 “Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας” είναι η ημερομηνία που ορίζεται στο Άρθρο 23.1.

3.1.55 “Ημερομηνία Δημοσίευσης” είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Παραχώρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.1.56 “Θαλάσσιες Περιοχές” είναι η περιοχή που προσδιορίζεται στο Άρθρο 12.2 της παρούσας.

3.1.57 “Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση” είναι, με την εξαίρεση της Δεσμευτικής Επένδυσης και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, κάθε σύμβαση μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών δυνάμει της οποίας χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο οποιαδήποτε χρηματοδότηση σε εκπλήρωση της υποχρεώσεως του από το Άρθρο 7.3 της παρούσας (είτε υπό μορφή δανείων είτε υπό μορφή παροχής ενέγγυων πιστώσεων ή εγγυήσεων δανείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή περιλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου), και η οποία σε κάθε περίπτωση έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο και έχει γίνει αποδεκτή από αυτό ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.

3.1.58 “Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης” είναι η επίδειξη αυτού του βαθμού δεξιότητας, επιμέλειας, σωφροσύνης και προνοητικότητας που εύλογα και συνήθως θα απαιτείτο να επιδειχθεί από κάθε ικανό και έμπειρο κατασκευαστή και/ή λειτουργό, επιδιώκοντα με άκρα προσοχή να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

3.1.59 “Κατασκευαστής” είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Παραχωρησιούχο με τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής που προσαρτάται στην παρούσα (Προσάρτημα 9).

3.1.60 “Κατασκευές” ή “Κατασκευές του Εργου” είναι καθετί που, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, είναι αναγκαίο προκειμένου να κατασκευαστεί, να συντηρείται, να λειτουργεί και να τελεί υπό εκμετάλλευση το Έργο. Οι Κατασκευές διακρίνονται περαιτέρω σε:

i) “Κατασκευές Περιόδου Τ1” που είναι όλες όσες απαιτούνται για την γένει πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του κατά την φυσική υπόσταση Εργου, ώστε τούτο να είναι έτοιμο να αποδοθεί στη χρήση του κοινού, δηλαδή να αρχίσει η Λειτουργία τούτου.

Στις Κατασκευές της Περιόδου Τ1 περιλαμβάνονται οι μελέτες – κατασκευές των έργων τόσο του Έργου Παραχώρησης, όσο και των Τοπικών Έργων.

ii) “Κατασκευές Περιόδου Τ2” που είναι όλες εκείνες που θα εκτελεσθούν κατά την περίοδο αυτή και οι οποίες απαιτούνται για την ικανοποίηση των συναφών όρων της Σύμβασης Παραχώρησης για την ασφαλή και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Εργου.

Στην κατηγορία των Κατασκευών της Περιόδου Τ2, περιλαμβάνονται τόσο οι αναφερόμενες στα έργα του Έργου Παραχώρησης όσο και οι οποιεσδήποτε σχετικές κατασκευές αναφέρονται στην Περίοδο Εγγύησης των Τοπικών Έργων.

iii) “Κατασκευές Περιόδου Τ3” που είναι όλες όσες απαιτούνται για τη συντήρηση του Έργου κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.

iv) “Μόνιμες Κατασκευές” που είναι όλες οι Κατασκευές πλην των Προσωρινών Κατασκευών, και

v) “Προσωρινές Κατασκευές” που είναι εκείνες που θα αποτελέσουν βοηθήματα για την εκτέλεση των Μονίμων Κατασκευών.

3.1.61 “Κινητή Περιουσία” είναι όλος ο εξοπλισμός του Έργου (περιλαμβανομένου και αυτού που έχει πληρωθεί από τον Παραχωρησιουχο αλλά δεν έχει ακόμα παραδοθεί σε αυτόν), με την εξαίρεση αυτού που έχει ενσωματωθεί στο Έργο, που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί από τον Παραχωρησιουχο για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του.

3.1.62 “Κρίσιμη Διαδρομή” είναι η σειρά των Κρισίμων Δραστηριοτήτων του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 που προσδιορίζει τη συντομότερη συνολική διάρκεια του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε καθυστέρηση σε τέτοια δραστηριότητα, να έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχη καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του χρονοδιαγράμματος. Η κρίσιμη διαδρομή μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Κρίσιμη Δραστηριότητα περατώνεται ενωρίτερα ή αργότερα από τον προβλεπόμενο στο χρονοδιάγραμμα χρόνο.

3.1.63 “Κρίσιμη Δραστηριότητα” είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα επί της Κρίσιμης Διαδρομής του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1.

3.1.64 “Λειτουργός” είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Παραχωρησιουχο με τη σύμβαση Λειτουργίας – Συντήρησης η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 10.

3.1.65 “Μέγιστη Πιθανή Ζημία” είναι η μέγιστη ζημία την οποία ενδέχεται να υποστεί το ασφαλιζόμενο αντικείμενο από την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος.

3.1.66 “Μελέτες” είναι όλες οι μελέτες των Κατασκευών του Έργου.

3.1.67 “Μελέτη Επικινδυνότητας του Έργου” είναι η ειδική Μελέτη που υποχρεούται να εκπονήσει ο Παρα-χωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.6.

3.1.68 “Μελετητές” είναι το/α πρόσωπο/α που έχει ορίσει ο Παραχωρησιούχος με την Προσφορά για την εκπόνηση των Μελετών.

3.1.69 “Μετοχικό Κεφάλαιο” είναι το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου.

3.1.70 “Μη Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση” είναι κάθε σύμβαση μεταξύ του Παραχωρησιούχου και τρίτου δυνάμει της οποίας χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί στον Παραχωρησιουχο χρηματοδότηση και η οποία δεν είναι Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.

3.1.71 “ΟΛΘ” είναι η εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία”.

3.1.72 “Οργανισμός Κοινής Ωφελείας – Ο.Κ.Ω.” είναι κάθε δημόσια ή δημοτική αρχή, επιχείρηση ή εταιρεία στην οποία ανήκουν ή η οποία είναι υπεύθυνη για λειτουργίες/παροχές κοινής ωφελείας όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση, αποχέτευση ή τηλεπικοινωνίες.

3.1.73 “Ορόσημα” είναι τα συγκεκριμένα στάδια εκτέλεσης των Κατασκευών της Περιόδου Τ1, τα οποία έχουν οριστεί με την Προσφορά ως προϋπόθεση καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου και συμφωνούνται με το Άρθρο 7.2.3.

3.1.74 “Παρατεταμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας” είναι τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας που ορίζονται στο Άρθρο 22.5.

3.1.75 “Περιοδική Ταμειακή Ροή” είναι το άθροισμα του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους που καταβάλλονται στον Παραχωρησιουχο (ως αρνητική αξία) και όλων των διανομών με τη μορφή μερισμάτων επί του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των ποσών εξυπηρέτησης, κατά κεφάλαιο και τόκους του Δευτερογενούς Χρέους, και τυχόν λοιπών σχετιζομένων προς το Δευτερογενές Χρέος, αμοιβών ή άλλων ποσών που καταβάλλονται από τον Παραχωρησιουχο στους Αρχικούς Μετόχους με την ιδιότητα τους αυτή ή σε οποιουσδήποτε διαδόχους τους (ως θετική αξία), όπως αυτά εμφανίζονται στις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Παραχωρησιούχου.

3.1.76 “Περίοδος Εγγύησης Έργου Παραχώρησης” ή “Περίοδος Τ3” ή “ΠΕΕΠ” είναι η χρονική περίοδος δύο ετών που αρχίζει π|ν επομένη ημέρα της λήξεως της Περιόδου Λειτουργίας.

3.1.77 “Περίοδος Εγγύησης Τοπικών Έργων” ή “ΠΕΤΕ” είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών κάθε αυτοτελούς Τοπικού Έργου (Β.Π.Ε.ΤΕ) πλέον τριών (3) ετών.

3.1.78 “Περίοδος Λειτουργίας” ή “Περίοδος Τ2” είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (Αρθρο 23.1) και λήγει με την καθ` οιονδήποτε τρόπο λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης.

3.1.79 “Περίοδος Μελετών – Κατασκευών” ή “Περίοδος Τ1” είναι η περίοδος που θα ορίζεται με το Άρθρο 18.1.

3.1.80 “Περίοδος Παραχώρησης” είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων, περιπτώσεων καταγγελίας ή ενωρίτερης επιστροφής τουΈργου στο Δημόσιο που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τριάντα (30) χρόνια.

3.1.81 “Πληρεξούσια Τράπεζα” είναι κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα προσδιορίζεται εκάστοτε ως τέτοια από τους Δανειστές.

3.1.82 “Πληρωμή προς το Δημόσιο” είναι η καταβολή από τον Παραχωρησιουχο προς το Δημόσιο μέρους των Αμέσων Εσόδων του από την εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 25.7.3.

3.1.83 “Πόρισμα” είναι η απόφαση με την οποία η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποφαίνεται επί της Τεχνικής Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτήν προς επίλυση.

3.1.84 “Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης” είναι το οικονομικό μέγεθος το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο εφαρμοζόμενο (υπό την μορφή συντελεστή προεξόφλησης) επί της Πραγματικής Περιοδικής Ταμειακής Ροής, θα καταλήγει σε μηδενική καθαρά παρούσα αξία.

3.1.85 “Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή” είναι τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής, διαιρεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αντιστοιχεί στη σχετική για τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής περίοδο και με ημερομηνία αναγωγής την Ημερομηνία Τιμής Βάσης.

3.1.86 “Πραγματογνώμονας” είναι το μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.

3.1.87 “Πρόβλεψη” είναι οι χρηματοοικονομικές προβολές, προβολές χρηματοροών, λόγος κάλυψης εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, λόγος κάλυψης διάρκειας δανείου, λόγος κάλυψης διάρκειας έργου, λόγοι απόδοσης μετοχικού κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που απορρέουν από την εφαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου όπως αυτό εκάστοτε επικαιροποιείται, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

3.1.88 “Προδιαγραφές” είναι το σύνολο των εγγράφων της Σύμβασης (περιλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της και των κανονισμών και κωδίκων στους οποίους παραπέμπουν) με τα οποία περιγράφονται σαφώς και λεπτομερώς οι ουσιώδεις απαιτήσεις περιλαμβανομένων και των τεχνικών απαιτήσεων για πράγματα, υλικά ή/και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών με τις οποίες θα διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

3.1.89 “Προσφορά” είναι η Προσφορά του Αναδόχου που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 8.

3.1.90 “Πρόσθετοι Χώροι” είναι οι χώροι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση κατασκευών σχετικών με τις Προσωρινές Κατασκευές, καθώς και για την εγκατάσταση λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόρριψης αχρήστων, αποθηκευτικών χώρων και χώρων εκσκαφών, σύμφωνα με το Άρθρο 12.3.1.

3.1.91 “Συμβαλλόμενα Μέρη” ή “Μέρη” είναι το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 5.7 της παρούσας, οι Αρχικοί Μέτοχοι του Παραχωρησιουχου που συμβάλλονται με την παρούσα και “Συμβαλλόμενος” ή “Μέρος” είναι οποιοσδήποτε από αυτούς.

3.1.92 “Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού” είναι η από 9.10.2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιουχου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 11.

3.1.93 “Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης” είναι η από 9.10.2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιουχου και του Ελεγκτή Μελέτης και η οποία και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 12.

3.1.94 “Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης” είναι η από 9.10.2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιουχου και του Λειτουργού και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 10.

3.1.95 “Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής” είναι η από 9.10.2006 σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ του Παραχωρησιουχου και του Κατασκευαστή, και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 9.

3.1.96 “Σύμβαση Παραχώρησης” ή “Σύμβαση” είναι η παρούσα σύμβαση με τα Προσαρτήματα της.

3.1.97 “Συμβατικό Αντάλλαγμα” είναι το αντάλλαγμα που θα καταβάλει το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τα Άρθρα 4.1.1 και 4.1.2.

3.1.98 “Τεχνικές Διαφορές” είναι οι όλες οι Διαφορές που αφορούν τεχνικά θέματα και, για όσες δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ότι επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών ή και αυτεπάγγελτα ορίζονται ως τέτοιες από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 33.2.6 ή το Διαιτητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 33.3.2.

3.1.99 “Τίμημα Μελετών – Κατασκευών” ή “Τ.Μ.Κ.” είναι το συνολικό Τίμημα Μελετών – Κατασκευών που προσδιορίζεται στο Προσάρτημα 9 της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της ΕΣΥ.

3.1.100 “Τμηματικές Προθεσμίες” είναι οι προθεσμίες που ορίζονται στο Άρθρο 18.2

3.1.101 “Τοπικά Έργα” ή “ΤΕ” είναι τμήματα ή στοιχεία του Έργου που μελετώνται, χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονται από τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν παραχωρούνται σε αυτόν προς λειτουργία και εκμετάλλευση. Ειδικότερα τα Τοπικά Έργα είναι:

i) Η κατασκευή του τοπικού δικτύου σε όλο το μήκος του Έργου Παραχώρησης και μετά τα 30 μέτρα στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων, περιλαμβανομένων και των κλάδων / παράπλευρων στη Δυτική Είσοδο μέχρι τον κόμβο Δικαστηρίων καθώς και στη Λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου από τις αντίστοιχες διατομές υψομετρικού διαχωρισμού των κλάδων εισόδου -εξόδου της σήραγγας.

ii) Ο κοινόχρηστος χώρος του πάρκου του Πεδίου Άρεως μετά την ολοκλήρωση των Κατασκευών.

iii) Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο Έργο Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της νέας ζώνης κρηπιδώματος από τον Λευκό Πύργο μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

iv) Η αποκατάσταση του χώρου του ΟΛΘ, εκτός από τα καθαιρούμενα κτίρια, που επιστρέφεται μετά το πέρας των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 και σημειώνεται στο παράρτημα Γ της Ε.Σ.Υ. με τις προδιαγραφές κατασκευής της επανεπίχωσης και τους τυχόν περιορισμούς χρήσεως, για να ληφθεί υπόψη από τον ΟΛΘ.

3.1.102 “Τράπεζα Τύπου Β” είναι τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτης τάξης με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις ΒΒΒ+ (ή καλύτερη) από την Standard & Poor`s Corporation ή Baal (ή καλύτερη) από την Moody`s Investors Services, Inc. ή ΒΒΒ+ (ή καλύτερη) από την Fitch Ratings.

3.1.103 “Τράπεζα Τύπου Γ” είναι τράπεζα πρώτης τάξης ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις ΒΒΒ- (ή καλύτερη) από την Standard & Poor`s Corporation ή Baa3 (ή καλύτερη) από την Moody`s Investors Services, Inc. ή ΒΒΒ- (ή καλύτερη) από την Fitch Ratings.

3.1.104 “Υπηρεσία” είναι η εκάστοτε υπηρεσία του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου.

3.1.105 “Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης” είναι οι τοπικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές ή υπηρεσίες που αποτελούνται από προσωπικό του Παραχωρησιουχου ή του Λειτουργού ή των υπεργολάβων τους, οι οποίες παρεμβαίνουν σε περίπτωση ατυχήματος και στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα, και το ΕΚΑΒ.

3.1.106 “Υπουργείο” είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3.1.107 “Υπουργός” είναι ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

3.1.108 “Υποχρεώσεις Έναντι των Δανειστών” είναι το εκάστοτε άθροισμα:

i) οποιουδήποτε κεφαλαίου, τόκου (εκτός τόκου υπερημερίας στην περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης του Παραχωρησιούχου), τραπεζικών αμοιβών και ευλόγων εξόδων/δαπανών, εφόσον έχουν νομίμως προκύψει και οφείλονται ή εκκρεμούν προς στους Δανειστές από τον Παραχωρησιουχο βάσει ή συνεπεία των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας, και

ii) όλων των ποσών τα οποία οφείλονται από τον Παραχωρησιουχο στους Δανειστές λόγω πρόωρης καταγγελίας οποιωνδήποτε συμφωνιών αντιστάθμισης μελλοντικών κινδύνων επιτοκίων (περιλαμβανομένων και των εξόδων δανειακών προεξοφλήσεων και των προμηθειών αδρανείας οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν συνεπεία των προαναφερομένων, εφόσον όμως αυτά τα έξοδα και προμήθειες έχουν βεβαιωθεί ως ληξιπρόθεσμα και ως πληρωτέα από την Πληρεξούσια Τράπεζα) τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί και εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο ως Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπό τον όρο ότι ο Παραχωρησιούχος και οι Δανειστές θα έχουν περιορίσει τα ποσά αυτά στο ελάχιστο δυνατό. αφαιρουμένου του αθροίσματος:

iii) κάθε ποσού (εφόσον υπάρχει) πληρωτέου από τους Δανειστές στον Παραχωρησιουχο λόγω πρόωρης καταγγελίας οποιουδήποτε συμφωνητικού αντιστάθμισης μελλοντικών κινδύνων επιτοκίων το οποίο έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.

iv) κάθε ποσού το οποίο είναι πιστωμένο από ή για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου σε οποιονδήποτε λογαριασμό αποθεματικού εξυπηρέτησης δανείων προς εξασφάλιση υποχρεώσεων προς τους Δανειστές οι οποίες πηγάζουν από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις και

v) κάθε ποσού που δεν περιλαμβάνεται στα υπό (iii) και

iv) ανωτέρω σε μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών ή άλλα ποσά (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων των οποίων τελικοί δικαιούχοι είναι οι Δανειστές) αλλά ρητά εξαιρουμένων των τυχόν εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί στους Δανειστές από άλλο Δανειστή ή τρίτο με εξαίρεση τους Μετόχους ή τις θυγατρικές τους εταιρείες, που οι Δανειστές έχουν στη διάθεση τους (είτε σε οποιονδήποτε λογαριασμό αποθεματικών είτε αλλιώς) και οποιαδήποτε ασφαλίσματα που καταβλήθηκαν ή τα οποία έχουν δεσμευθεί να καταβληθούν στον Παραχωρησιουχο και τα οποία εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των Δανειστών και είναι στη διάθεση τους και δεν έχουν δεσμευθεί για άλλη χρήση ή πληρωμή τρίτου προσώπου.

3.1.109 “Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου” είναι η κεφαλαιακή συμβολή του Δημοσίου στη δαπάνη κατασκευής του Έργου, το ύψος της οποίας καθώς και ο τρόπος και το πρόγραμμα καταβολών αυτής, ορίζονται και συμφωνούνται με το Άρθρο 7.2.

3.1.110 “Χρηματοοικονομικό Μοντέλο” είναι το έγγραφο που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5.

3.1.111 “Χρήστης” είναι ο χρήστης του Έργου.

3.1.112 “Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης” είναι τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.1.4

3.1.113 “Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής” είναι τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.2.3

3.1.114 “Χώρος Εκτέλεσης του Έργου” είναι οι χώροι που προσδιορίζονται στο Άρθρο 12.

3.2 Ερμηνεία

3.2.1 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο ερμηνευόμενο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, προς ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος και της συνέχειας της παραχωρούμενης δημόσιας υπηρεσίας.

3.2.2 Τυχόν ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

3.2.3 Στην παρούσα Σύμβαση, εφ` όσον δεν συνάγεται διαφορετικό νόημα από τα συμφραζόμενα:

i) αναφορές σε νόμο ή σε διάταξη νόμου θα ερμηνεύονται, σε κάθε δεδομένη στιγμή, ως περιλαμβάνουσες και αναφορά σε κάθε τροποποίηση, παράταση ή επαναφορά σε ισχύ η οποία θα ισχύει κατά τη στιγμή εκείνη,

ii) αναφορές στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τις αναφορές στον πληθυντικό και αντιστρόφως,

iii) οι επικεφαλίδες θα αγνοούνται κατά την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης.

iv) αναφορές σε σύμβαση, πράξη, νομικό έγγραφο, άδεια, κώδικα ή άλλο έγγραφο (περιλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή σε μια διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από αυτά θα ερμηνεύονται στη δεδομένη στιγμή σαν αναφορά σε αυτά όπως πιθανόν θα έχουν τότε τροποποιηθεί, παραλλαχθεί συμπληρωθεί, ανασταλεί ή ανανεωθεί,

v) αναφορές στους Συμβαλλομένους θα περιλαμβάνουν και τους διαδόχους και τους εκδοχείς των,

vi) αναφορές στο Ελληνικό Δημόσιο θα περιλαμβάνουν και την Υπηρεσία.

3.3 Προσαρτήματα – Σειρά Ισχύος

3.3.1 Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αποτελείτο μόνο σε ισχύ κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο και θα υποβληθεί από το Δημόσιο κατά τα συμφωνούμενα με το Άρθρο 5.2.1 της παρούσας, στη Βουλή των Ελλήνων, για να κυρωθεί με νόμο στο σύνολο του, πλην των Προσαρτημάτων του.

3.3.2 Τα κατωτέρω έγγραφα προσαρτώνται αναπόσπαστα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν Προσαρτήματα της:

1. Υποδείγματα Συμβατικών Εγγράφων,

2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.),

3. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.),

4. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.),

5. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο,

6. Τα Χρονοδιαγράμματα Προσφοράς του Έργου και, μετά την κατάρτιση τους από τον Παραχωρησιουχο, το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής του Έργου και τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης του Έργου Παραχώρησης,

7. Οι Απαιτήσεις Ασφάλισης,

8. Η Προσφορά,

9. Η μεταξύ Παραχωρησιούχου και Κατασκευαστή Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής,

10. Η Σύμβαση Λειτουργίας – Συντήρησης του Έργου,

11. Η Σύμβαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού,

12. Η Σύμβαση του Ελεγκτή Μελέτης,

13. Το Καταστατικό του Παραχωρησιούχου,

14. Νομιμοποιητικά Έγγραφα.

3.3.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των Προσαρτημάτων με τη Σύμβαση Παραχώρησης, υπερισχύει η Σύμβαση Παραχώρησης.

3.3.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Προσαρτημάτων, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται από τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω. Εξυπακούεται ότι τα Προσαρτήματα 9, 10, 11, 12 και 13 όπως επίσης και οι Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπερισχύουν των σχεδίων και αντίστοιχα των σημειωμάτων όρων (term sheets) που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 8.

4. Συμβατικό Αντικείμενο – Ζώνη Προνομίου – Ζώνη Επιρροής Έργου

4.1 Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, το Δημόσιο αναθέτει στον Παραχωρησιούχο το Έργο “Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρπιρίας Θεσσαλονίκης” έναντι του Συμβατικού Ανταλλάγματος που συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του Έργου Παραχώρησης, σε συνδυασμό με καταβολή άλλων ανταλλαγμάτων και συγκεκριμένα:

4.1.1 Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου

Το Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου συνίσταται στην παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης:

i) του δικαιώματος επιβολής και είσπραξης για ίδιο λογαριασμό, διοδίων τελών από τους Χρήστες του Έργου Παραχώρησης, και

ii) του δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης των κάθε είδους χρήσεων που επιτρέπεται να γίνουν στο Έργο Παραχώρησης και οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Χρηστών.

4.1.2 Άλλα Ανταλλάγματα

Επί πλέον του Δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Έργου, το Δημόσιο αναλαμβάνει με την παρούσα να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο τη Χρηματοδοτική Συμβολή, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά ποσό και τρόπο καταβολής στο Άρθρο 7.2 της παρούσας.

4.1.3 Χαρακτηρισμός Έργου

i) Η Υποθαλάσσια Αρτηρία αποτελεί συνέχεια, της Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και εντάσσεται με την παρούσα στο σύνολο της στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

ii) Σε εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, η λειτουργία της Οδού Νίκης, από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Λευκό Πύργο, δεν εντάσσεται στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης και η λειτουργία της, με το πέρας των κατασκευών της περιόδου Τ1, θα είναι αποκλειστικά ως πεζόδρομος.

4.2 Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των Προσαρτημάτων της. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναλαμβάνει αποκλειστικά με δαπάνες του και με δικό του κίνδυνο, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην παρούσα:

4.2.1 Να χρηματοδοτήσει το Έργο με (δια και δανειακά κεφάλαια.

4.2.2 Να εκπονήσει όλες τις αναγκαίες έρευνες και Μελέτες.

4.2.3 Να εκτελέσει όλες τις Κατασκευές και όσες άλλες εργασίες συμβατικά απαιτούνται μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Τ3.

4.2.4 Να λειτουργήσει το Έργο Παραχώρησης σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας.

4.2.5 Να συντηρήσει το Έργο Παραχώρησης σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης.

4.2.6 Να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του Έργου Παραχώρησης κατά την Περίοδο Τ3 (ΠΕΕΠ) και των Τοπικών Έργων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης ΤοπικώνΈργων (ΠΕΤΕ).

4.2.7 Να καταβάλει το σύνολο των αμοιβών και εξόδων του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Ελεγκτή Μελέτης, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 11 και 12.

4.2.8 Να παραδώσει το Έργο Παραχώρησης κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης σε πλήρη λειτουργία.

4.2.9 Να συνάψει και διατηρεί σε ισχύ τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές συμβάσεις.

4.2.10 Να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δημοσίου στα καθήκοντα και στον χρόνο που προβλέπονται στην παρούσα.

4.2.11 Να ενημερώνει τους Χρήστες σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης.

4.2.12 Να διευκολύνει την άσκηση εποπτείας εκ μέρους του Δημοσίου καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης.

4.2.13 Να καταβάλλει Πληρωμές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4.3 Υποχρεώσεις Δημοσίου

4.3.1 Το Δημόσιο αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους της, Σύμβασης:

i) Να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο το Συμβατικό Αντάλλαγμα,

ii) Να εξασφαλίσει στον Παραχωρησιούχο σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, την αδιατάρακτη άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Έργου Παραχώρησης,

iii) Να παραδώσει στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 12.1.3 της παρούσας, τους Χώρους Εκτέλεσης του Έργου και τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης και να διατηρήσει στη διάθεση του Παραχωρησιούχου για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης τους χώρους επί των οποίων θα κατασκευαστεί το Έργο Παραχώρησης.

4.3.2 Το Δημόσιο αναλαμβάνει μόνο εκείνες τις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στο Έργο, για τις οποίες υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην παρούσα Σύμβαση.

4.4 Ζώνη Προνομίου

4.4.1 Ως Ζώνη Προνομίου του Έργου ορίζεται η περιοχή που εμφαίνεται στο Παράρτημα Δ του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, εντός της οποίας το Δημόσιο, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, δεσμεύεται να απόσχει από την κατασκευή και λειτουργία Ανταγωνιστικών Έργων.

4.4.2 Ως Ανταγωνιστικό Έργο θεωρείται κάθε συγκοινωνιακό έργο εντός της Ζώνης Προνομίου το οποίο:

i) επηρεάζει δυσμενώς τον κυκλοφοριακό φόρτο ή/και τα έσοδα του Έργου, και

ii) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των Αμέσων Εσόδων του Παραχωρησιούχου.

4.4.3 Με την επιφύλαξη των Άρθρων 4.4.4 και 4.4.5 η κατασκευή και λειτουργία από το Δημόσιο ή τρίτο πρόσωπο (περιλαμβανομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων παραχωρησιούχων) Ανταγωνιστικού Εργου εντός της Ζώνης Προνομίου, συνιστά Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου.

4.4.4 Οι ήδη υφιστάμενοι ή υπό κατασκευή οδικοί άξονες εντός της Ζώνης Προνομίου και συγκεκριμένα:

i) Η Περιμετρική Λεωφόρος Θεσσαλονίκης,

ii) Η Ανατολική Περιφερειακή Λεωφόρος Θεσσαλονίκης,

iii) Η Εξωτερική Περιφερειακή Λεωφόρος Θεσσαλονίκης.

ρητά εξαιρούνται από τη ρύθμιση του Άρθρου 4.4.3, υπό τον όρο ότι δεν θα αυξηθούν οι υφιστάμενες (ή υπό κατασκευή) κατά την Ημερομηνία Δημοπράτησης συνδέσεις τους με το τοπικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης.

4.4.5 Περαιτέρω το Δημόσιο ή και τρίτος δικαιούται οποτεδήποτε να αναπτύξει εντός της Ζώνης Προνομίου τα παρακάτω έργα, χωρίς αυτά να θεωρούνται Ανταγωνιστικά Έργα:

i) μεταφορικά συστήματα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό, και ελαφρά συστήματα σταθερής τροχιάς (μη περιλαμβανομένων συστημάτων σταθερής τροχιάς του ΟΣΕ),

ii) θαλάσσιες συγκοινωνίες εντός του Θερμαϊκού κόλπου.

4.4.6 Κατ` εξαίρεση, εάν το Δημόσιο ή τρίτος αναπτύξει εντός της Ζώνης Προνομίου τουΈργου μεταφορικά συστήματα της κατηγορίας της ανωτέρω υποπαραγράφου

(i) και ειδικότερα:

i) εντός περιόδου μέχρι και πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, μήκους μεγαλυτέρου των δώδεκα (12) χλμ., ή

ii) εντός περιόδου μέχρι και δέκα (10) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, μήκους μεγαλυτέρου των είκοσι (20) χλμ., ή

iii) εντός περιόδου μέχρι και είκοσι (20) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, μήκους μεγαλυτέρου των τριάντα (30) χλμ.

το εκάστοτε υπερβάλλον μήκος θεωρείται ως Ανταγωνιστικό Έργο και το Δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 4.4.3 της παρούσας για την τυχόν μείωση των Αμέσων Εσόδων του από τη λειτουργία του υπερβάλλοντος μήκους του Ανταγωνιστικού Εργου.

Ρητά συμφωνείται ότι ως μήκος μεταφορικού συστήματος λαμβάνεται το εκάστοτε μήκος της λειτουργικής γραμμής διπλής κατεύθυνσης, μη υπολογιζόμενου δηλαδή οποιουδήποτε μη λειτουργικού μήκους γραμμής από ή προς αμαξοστάσια.

4.4.7 Η κατασκευή και λειτουργία οποιωνδήποτε άλλων συγκοινωνιακών έργων εκτός της Ζώνης Προνομίου, δεν θεμελιώνει δικαίωμα του Παραχωρησιούχου για οποιαδήποτε αποζημίωση.

4.5 Ζώνη Επιρροής του Έργου

4.5.1 Το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος του Έργου και τα Άμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου είναι δυνατόν να επηρεασθούν δυσμενώς από μεταβολές στις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή του Έργου.

4.5.2 Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι στις περιοχές που ορίζονται στο Παράρτημα Δ1 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, (η “Ζώνη Επιρροής του Έργου” ή “Ζώνη Επιρροής”), οποιαδήποτε και όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, θα γνωστοποιούνται έγκαιρα και εγγράφως στον Παραχωρησιούχο από τις Αρμόδιες Αρχές και η εφαρμογή τους θα γίνεται ύστερα από συναίνεση του Παραχωρησιούχου, την οποία αυτός δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα.

4.5.3 Ως Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις εντός της Ζώνης Επιρροής νοούνται:

i) η τοποθέτηση νέων φωτεινών σηματοδοτών,

ii) η μεταβολή του προγράμματος των υφισταμένων φωτεινών σηματοδοτών,

iii) η μονοδρόμηση ή αντιστροφή ή κατάργηση μονοδρομήσεων,

iv) η διαγράμμιση νέων ισόπεδων διαβάσεων πεζών,

v) η κατάργηση πεζοδρόμων ή η δημιουργία νέων (με την εξαίρεση της προβλεπόμενης στο Άρθρο 18.1.5 πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Νίκης),

vi) η διαπλάτυνση ή περιορισμός του πλάτους υφιστάμενων οδών οιασδήποτε κατηγορίας,

vii) η ίδρυση νέων (στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι δημοπρατηθέντες μέχρι την Ημερομηνία Δημοπράτησης του Έργου) ή επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων σταθμών αυτοκινήτων παντός τύπου,

viii) η αλλαγή σημείων στάσεων αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών.

ix) Η επιβολή διοδίων τελών στους χρήστες των οδών πρόσβασης του Έργου, εξαιρουμένων του ΠΑΘΕ και της Εγνατία Οδού.

4.5.4 Η μεταβολή των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, περιλαμβανομένης και της κατάργησης της προβλεπόμενης στο Άρθρο 18.1.5 πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Νίκης ή της απόδοσης της στην κυκλοφορία μετά τον κατά το Άρθρο 18.1.5 αποκλεισμό της, χωρίς τη συναίνεση του Παραχωρησιούχου συνιστά Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου.

5. Νομοθετική Κύρωση της Σύμβασης – Έναρξη Παραχώρησης – Αποζημιώσεις – Περίοδος Παραχώρησης

5.1 Νομοθετική κύρωση της Σύμβασης

5.1.1 Η παρούσα Σύμβαση θα κατατεθεί από το Δημόσιο στη Βουλή των Ελλήνων για την κύρωση της με νόμο.

5.1.2 Η ισχύς του κυρωτικού νόμου θα άρχεται δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5.2 Έναρξη Παραχώρησης

5.2.1 Η Έναρξη της Παραχώρησης τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης σωρευτικά των ακόλουθων προϋποθέσεων:

a) 1. της ψήφισης από την Βουλή των Ελλήνων του νόμου με τον οποίο κυρώνεται η παρούσα Σύμβαση και της δημοσίευσης του κυρωτικού αυτού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η “Ημερομηνία Δημοσίευσης”), μέχρι το πέρας του τετάρτου (4ου) μήνα από την υπογραφή της (εξαιρουμένης της περιόδου τυχόν διάλυσης της Βουλής και έως ότου λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή η νέα Κυβέρνηση),

2. της έγκρισης, εντός της αυτής τετράμηνης προθεσμίας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται με την παρούσα (άρθρα 87 έως 89 της Συνθήκης Ε.Ε.),

3. της υπογραφής της μεταξύ του Δημοσίου και των Δανειστών απευθείας σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 31.1.8 της παρούσας,

b) καθώς και εντός προθεσμίας η οποία λήγει είκοσι (20) ημέρες από την Ημερομηνία Δημοσίευσης, αλλά όχι πριν από δέκα (10) ημέρες από την Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου:

i) της ικανοποίησης όλων των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση ποσών βάσει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (εκτός από τις αιρέσεις που αφορούν στην κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης και την έγκριση κρατικής ενίσχυσης), όπως αυτό θα προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση των Δανειστών (ή του εκπροσώπου τους),

ii) Της πιστοποίησης, με τη διαδικασία του Άρθρου 7.1.5, της καταβολής από τους Αρχικούς Μετόχους του συνόλου της Δεσμευτικής Επένδυσης που συμφωνείται με το άρθρο 7.1.3 της παρούσας και σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 1 του Άρθρου 7.1.4,

iii) της κατάθεσης από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών, σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνείται στο Τμήμα 2 του Προσαρτήματος 1,

iv) της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 9.1.2 της παρούσας,

v) της προσκόμισης επικυρωμένων αντιγράφων των υπογεγραμμένων ασφαλιστικών συμβάσεων που προβλέπονται για την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, όπως αυτές συμφωνήθηκαν κατά την Περίοδο Οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων.

υπό την επιφύλαξη των παρατάσεων που τυχόν θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών με γραπτή συμφωνία που θα καταρτισθεί το αργότερο μέχρι την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας που παρατείνεται.

5.2.2 Η ημερομηνία κατά την οποία θα διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εγγράφως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το κείμενο που συμφωνείται στο Τμήμα 3 του Προσαρτήματος 1 της παρούσας, ότι έχει πληρωθεί το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων, αποτελεί την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

5.2.3 Με την εξαίρεση των ανωτέρω προθεσμιών που άρχονται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης, σημείο αφετηρίας όλων των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση αποτελεί η Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης.

5.2.4 Στην περίπτωση που:

a) 1. είτε η Σύμβαση δεν κυρωθεί με νόμο από την Βουλή των Ελλήνων και ο κυρωτικός νόμος δε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέχρι το πέρας του τέταρτου (4ου) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης (εξαιρουμένης της περιόδου τυχόν διάλυσης της Βουλής και έως ότου λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή η νέα Κυβέρνηση),

2. είτε, εντός της αυτής τετράμηνης προθεσμίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκρίνει το σύνολο ή μέρος των τυχόν δυνάμει της παρούσας κρατικών ενισχύσεων,

3. είτε, δεν υπογραφεί η μεταξύ του Δημοσίου και των Δανειστών απευθείας σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 31.1.8 της παρούσας,

b) είτε, εντός της προθεσμίας του Άρθρου 5.2.1 (b) δεν έχουν ικανοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο οι εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις,

και όλα τα ανωτέρω υπό την επιφύλαξη των παρατάσεων που τυχόν θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.1, η Σύμβαση Παραχώρησης θα λύεται αυτοδικαίως, θα παύει εφεξής να παράγει αποτελέσματα και, υπό την επιφύλαξη των Άρθρων 5.3 και 5.4, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη ή αξίωση αποζημίωσης έναντι αλλήλων.

5.3 Εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο μέχρι του ποσού των Ευρώ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€ 6.400.000,00) που αντιπροσωπεύει τα χρηματικά βραβεία των διαγωνιζόμενων στο διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου των οποίων η προσφορά αξιολογήθηκε και κατατάχθηκε. Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ανωτέρω ποσού, το Δημόσιο δύναται να ζητήσει την ανάλογη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών.

5.4 Αποζημιώσεις

5.4.1 Στην περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης λυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.4 (a1 και a2), το Δημόσιο:

a) θα καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λύσεως της Σύμβασης:

i) στον Παραχωρησιούχο αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00), και

ii) στον Παραχωρησιούχο ή/και στον Ανάδοχο ατόκως και ύστερα από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα επίσημα παραστατικά, όλες τις εύλογες άμεσες δαπάνες που έκανε ο Ανάδοχος ή/και ο Παραχωρησιούχος από την ημερομηνία ανακήρυξης του ως Προσωρινού Ανάδοχου έως την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης,

b) θα επιστρέψει στον Παραχωρησιούχο την Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και όσες άλλες εγγυητικές επιστολές έχει τυχόν προσκομίσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.1 (b).

Πέραν των ανωτέρω, ο Παραχωρησιούχος ή/και ο Ανάδοχος δεν θα διατηρεί κατά του Δημοσίου οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.

5.4.2 Για τους σκοπούς του Άρθρου 5.4.1, ως εύλογες άμεσες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον Παραχωρησιούχο ή/και τον Ανάδοχο για την προετοιμασία, οριστικοποίηση και υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και όλων των άλλων συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και εγγράφων που καταρτίστηκαν, εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν αντίστοιχα μέχρι την ημερομηνία λύσεως της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όλων των ευλόγων εξόδων αναδοχής, και/ή αμοιβών δέσμευσης κεφαλαίων, ποινών ακυρώσεως – ματαίωσης χρηματοδότησης (breakage costs), καθώς και των αμοιβών και εξόδων των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων.

5.4.3 Στην περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης λυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.4 (b), το Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της Ενδιάμεσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

5.5 Περίοδος Παραχώρησης

Η Περίοδος Παραχώρησης αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων, περιπτώσεων καταγγελίας ή ενωρίτερης επιστροφής του Έργου στο Δημόσιο που προβλέπονται στην παρούσα, την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τριάντα (30) χρόνια.

5.6 Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης

Η Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων, περιπτώσεων καταγγελίας ή ενωρίτερης επιστροφής του Έργου στο Δημόσιο που προβλέπονται στην παρούσα, μετά την πάροδο τριάντα δύο (32) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

5.7 Αρχικοί Μέτοχοι

Από της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης παύει η ιδιότητα των Αρχικών Μετόχων ως Συμβαλλομένων στην παρούσα Σύμβαση, χωρίς εκ τούτου να Θίγεται η εφαρμογή επ` αυτων των διατάξεων του Άρθρου 9.3 της παρούσας.

6. Γνώση Συνθηκών του Έργου

Εκτός αν ορίζεται διαφορεπκά στην παρούσα ο Παραχωρησιούχος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι:

6.1 Διερεύνηση

έχει ήδη διερευνήσει, λάβει υπόψη του και πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ως προς τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με:

6.1.1 τη φύση των περιβαλλοντικών, κλιματολογικών, υδρολογικών, γεωφυσικών, τεκτονικών και γενικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου και σης Θαλάσσιες Περιοχές, τη φύση του εδάφους και του υπεδάφους (περιλαμβανομένου και του βυθού και του εν γένει εναλίου χώρου), τη μορφή και τη φύση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, τη φύση και τις ποσόππες των απαιτουμένων για την εκτέλεση των Κατασκευών υλικών και εργασιών, καθώς και τις συνθήκες κυκλοφορίας και ναυσιπλοΐας που επικρατούν στην περιοχή,

6.1.2 το βαθμό επάρκειας των μέσων και των δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από το Χώρο Εκτέλεσης του Έργου, την διαθεσιμότητα υλικών από Ελληνικές και διεθνείς πηγές, τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, την ύπαρξη εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου ή κοντά σ` αυτό, την καταλληλότητα και επάρκεια του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου για πς Προσωρινές και τις Μόνιμες Κατασκευές και, γενικότερα, όλους τους λοιπούς κινδύνους και τα λοιπά ενδεχόμενα που μπορεί να επηρεάσουν ή να θίξουν τον Παραχωρησιούχο και τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ως προς τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη θέση σε λειτουργία, την ολοκλήρωση, την συντήρηση και τη λειτουργία του Έργου Παραχώρησης και ως προς την επιβολή και είσπραξη διοδίων, την μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, την θέση σε λειτουργία και την ολοκλήρωση των Τοπικών Έργων, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή υποχρέωση του από ή σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση,

6.1.3 τα χρηματοοικονομικά και μακροοικονομικά στοιχεία όπως, ενδεικτικά, επιτόκια και πληθωρισμός,

6.1.4 τη διαθεσιμότητα και τους όρους χρηματοδότησης του Έργου,

6.1.5 τα κυκλοφοριακά στοιχεία,

6.1.3 το ισχύον φορολογικό καθεστώς,

6.1.7 κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση του Έργου.

6.2 Στοιχεία

Όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των σχετικών με την κυκλοφορία των οχημάτων και των γεωφυσικών και γεωτεχνικών στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία αφορούν την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και το Χώρο Εκτέλεσης του Έργου και έχουν παρασχεθεί από το Δημόσιο ή για λογαριασμό του, έχουν δοθεί στον Παραχωρησιούχο για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, χωρίς δηλαδή να περιέχουν οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα τους, και ο Παραχωρησιούχος πραγματοποίησε και οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε έρευνες ή συμπληρωματικές έρευνες έκρινε και κρίνει σκόπιμες ή αναγκαίες για την επαλήθευση ή/και συμπλήρωση τους.

6.3 Ο Παραχωρησιούχος δεν θα ευθύνεται για θετικές ή παρεπόμενες ή αποθετικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από την ύπαρξη αυτής καθεαυτής της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης ή από τη λειτουργία και συντήρηση της ή των Κατασκευών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών ή από την εν γένει εκτέλεση του Έργου, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα αυτού ή των οποιωνδήποτε προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης (περιλαμβανομένων του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Ελεγκτή Μελέτης), λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων του από την παρούσα.

7. Χρηματοδότηση του Έργου

7.1 Δεσμευτική Επένδυση

7.1.1 Κάθε Αρχικός Μέτοχος αναλαμβάνει και έναντι του Δημοσίου την υποχρέωση να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο το τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης που αναλογεί σε αυτόν στις ή μέχρι τις ημερομηνίες και στα ποσά που ορίστηκαν με την Προσφορά και περιλαμβάνονται στο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης του Άρθρου 7.1.4.

7.1.2 Η πιστοποίηση της καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 7.1.5.

7.1.3 Οι Αρχικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον Παραχωρησιούχο, ως Δεσμευτική Επένδυση συνολικά το ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€ 50.000.000,00) και ειδικότερα:

i) ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 25.000.000,00) ως Μετοχικό Κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου, και

ii) ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (25.000.000,00) ως Δευτερογενές Χρέος.

7.1.4 Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αριθμός Δεσμευτική Επένδυση Ημερομηνία Μερικό Καταβολής (σε τρέχοντα Ευρώ) Καταβολής/ Σύνολο Μετοχικό Δευτερογενές Εκταμίευσης Κεφάλαιο Χρέος

1. 3.000.000 0 Προ της 3.000.000 υπογραφής της παρούσας 2. 22.000.000 25.000.000 Προ της 47.000.000 Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης Σύνολα 25.000.000 25.000.000 50.000.000

7.1.5 Η πιστοποίηση των καταβολών της Δεσμευτικής Επένδυσης θα γίνεται:

i) για το τμήμα της που εκφράζεται ως Μετοχικό Κεφάλαιο, με προσκόμιση στο Δημόσιο επικυρωμένης σειράς αντιγράφων όλων των νομίμων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην εποπτεύουσα κατά τον κ.ν. 2190/20 αρχή, στις περιπτώσεις αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών.

ii) για το τμήμα της που εκφράζεται ως Δευτερογενές Χρέος, από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία του Παραχωρησιούχου σε συνδυασμό με προσκόμιση στο Δημόσιο βεβαίωσης του(ων) ορκωτού ελεγκτή(ών) του Παραχωρησιούχου.

7.1.6 Η μη καταβολή του συνόλου της Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 7.1.4 έχει τις επιπτώσεις του Άρθρου 5.2.4 (b) της παρούσας.

7.1.7 Δεδομένου ότι ο Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης του Παραχωρησιούχου αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης και απετέλεσε ένα από τα κριτήρια της επιλογής του Παραχωρησιούχου, οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης, πέραν του ποσού που προβλέπεται στο Άρθρο 7.1.3, προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Το Δημόσιο, παρέχοντας τη συναίνεση του δικαιούται να ορίσει ότι δεν θα υπολογίζεται απόδοση επί των επί πλέον ποσών της Δεσμευτικής Επένδυσης και ως εκ τούτου η επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο θα λαμβάνει χώρα όταν επιτυγχάνεται το TRIIRRΠαραχ επί του ποσού της Αρχικής Δεσμευτικής Επένδυσης.

Εξαιρετικά για οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης εντός της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και μέχρι ποσοστού είκοσι στα εκατό (20%) της Δεσμευτικής Επένδυσης, όπως αυτή συμφωνείται με το Άρθρο 7.1.3 της παρούσας και εφ` όσον το αίτημα συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση των Δανειστών, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα του Παραχωρησιούχου οπότε και τα επιπλέον ποσά Δεσμευτικής Επένδυσης θα συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού επίτευξης του

7.2 Χρηματοδοτική Συμβολή

7.2.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 25.5 (i) της παρούσας, το Δημόσιο θα καταβάλει στον Παραχωρησιούχο τη Χρηματοδοτική Συμβολή συνολικού ύψους Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000,00) σε τρέχουσες τιμές, αναπροσαρμοσμένη στο ποσό των Ευρώ ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€ 92.100.000,00) το οποίο αντανακλά την επίπτωση της μεταβολής των βασικών επιτοκίων μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς και της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας προσαυξημένη κατά τη μεταβολή του ΔΤΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

7.2.4 της παρούσας, κατά τους χρόνους και την αναλογία των ποσών που ορίστηκαν με την Προσφορά και περιλαμβάνονται στο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής, λαμβανομένων υπόψη και των όρων του Άρθρου 25.5.

7.2.2 Προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους του Δημοσίου της εκάστοτε συμφωνημένης δόσεως της Χρηματοδοτικής του Συμβολής, αποτελεί η πιστοποίηση της προσήκουσας επίτευξης εκ μέρους του Παραχωρησιούχου των Ορόσημων που ορίζονται στην Προσφορά και συμφωνούνται με το Άρθρο 7.2.3, με την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής (Β.Π.Ε.ΧΣ) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Η μετά την προσήκουσα έκδοση και υποβολή προς το Δημόσιο της εκάστοτε Β.Π.Ε.ΧΣ τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλει την συμφωνημένη κατά την παρούσα, δόση της Χρηματοδοτικής του Συμβολής, επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα:

i) Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται τόκων επί του καθυστερουμένου ποσού, υπολογιζόμενων με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης της η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου (“επιτόκιο αναφοράς”), συν περιθώριο 3 εκατοστιαίων μονάδων.

ii) Σε περίπτωση καθυστέρησης, κατά τα ανωτέρω, πλέον των δύο (2) μηνών και επί συνολικά οφειλομένου ποσού Χρηματοδοτικής Συμβολής άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5.000.000,00), μη συνυπολογιζομένων των κρατήσεων του Άρθρου 10.4.1 (εγγύηση ΡΒ2Τ1) και των τόκων της προηγούμενης παραγράφου, ο Παραχωρησιούχος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 30.1 (i).

7.2.3 Τα Ορόσημα που συμφωνούνται με την παρούσα, είναι τα ακόλουθα, όπως αυτά ορίσθηκαν με την Προσφορά:

i) Ημερομηνία Έκδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Τ1 (Β.Π.Ε.Τ1)

ii) Τελευταία μέρα του 54ου μήνα από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης

7.2.4 Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Χ.Σ.)

1 2 3 4 5 6 Αριθμός Ορόσημο Αριθμός Ημερομηνία Χ.Σ. Αναπροσαρμοσμένη Καταβολής Καταβολής Καταβολής Προσφοράς Χ.Σ. Δεσμευτικής (σε Ευρώ) (σε Ευρώ) Επένδυσης άρθρο 25.5(i)

1. 7.2.3(i) [1.2] Ημερομηνία 95.000.000,00 (92.100.000,00 Έναρξης x 95% x Δ*) = Παραχώρησης 87.495.000,00 + 48 μήνες x Δ* 2. 7.2.3.(ii) [1.2] Ημερομηνία 5.000.000,00 (92.100.000,00 Έναρξης x 5% x Δ) = Παραχώρησης 4.605.000,00 x Δ + 54 μήνες Σύνολα 100.000.000,00 92.100.000,00 x Δ

* Όπου Δ, είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το τέλος του δεύτερου (2ου) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (σύμφωνα με το Άρθρο 25.5), δια του δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις 31.12.2004.

7.2.5 Οι χρόνοι καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής που συμφωνούνται με την παρούσα είναι δυνατόν να μετακινούνται σε ενωρίτερα χρονικά σημεία, υπό την προϋπόθεση:

i) ότι έχει επιτευχθεί το ορόσημο που συνιστά προϋπόθεση της εκάστοτε καταβολής,

ii) έχει καταβληθεί η αντίστοιχα προβλεπόμενη Δεσμευτική Επένδυση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης του Άρθρου 7.1.4. και

iii) έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο, προ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, η πιθανότητα πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων ενωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

7.2.6 Από κάθε καταβολή Χρηματοδοτικής Συμβολής, θα παρακρατούνται οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης του Άρθρου 10.4 και όσες κρατήσεις προβλέπονται από π|ν ισχύουσα νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

7.2.7 Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην καταβολή του συνόλου της Χρηματοδοτικής Συμβολής του και πριν από την πλήρωση των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό του Παραχωρησιούχου σε Τράπεζα Τύπου Α. Ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται να προβεί σε αναλήψεις του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής από τον λογαριασμό αυτό σύμφωνα με την κατανομή που θα έχει ορίσει στην Προσφορά του κατά την προηγούμενη παράγραφο. Για το σκοπό αυτό, μετά από έγγραφο αίτημα του Παραχωρησιούχου, το οποίο θα συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναλήψεως από τον δεσμευμένο λογαριασμό των ποσών που θα δικαιούται να εισπράξει, το Δημόσιο θα παρέχει προς την τράπεζα στην οποία τηρείται ο δεσμευμένος λογαριασμός τη συναίνεση του για την ανάληψη του αντίστοιχου ποσού. Το προκύπτον μετά την πλήρη ανάληψη της Χρηματοδοτικής Συμβολής, πιστωτικό υπόλοιπο από τους τόκους επί του εκάστοτε υπολοίπου του ανωτέρω λογαριασμού αποδίδεται στο Δημόσιο εντός τριάντα (30) ημερών από την καταβολή της τελευταίας δόσεως της Χρηματοδοτικής Συμβολής.

7.3 Χρηματοδότηση του Έργου

7.3.1 Ο Παραχωρησιουχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή χρηματοδότηση διαθέσιμη για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου.

7.3.2 Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις αποτελούν οι δανειακές συμβάσεις που υπογράφονται ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας και έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από το Δημόσιο. Το Δημόσιο θα δικαιούται να εγκρίνει γραπτώς και άλλες περαιτέρω χρηματοδοτικές συμφωνίες ως Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις.

7.3.3 Καμία τροποποίηση Καθορισμένης Δανειακής Σύμβασης δεν θα γίνεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου, την οποία αυτό δεν θα δικαιούται να αρνηθεί ή να καθυστερήσει χωρίς εύλογη αιτία.

Εξαιρετικά το Δημόσιο παρέχει με την παρούσα τη συναίνεση του για οποιαδήποτε τροποποίηση των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων η οποία δεν καθιστά επαχθέστερη τη θέση του Δημοσίου έναντι οιουδήποτε Μέρους ή/και των Δανειστών, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε παρόμοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Δημόσιο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προ της συνομολόγησης της.

8. Εκχώρηση

8.1 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά στην παρούσα, ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση χωρίς τη έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου.

8.2 Κατ` εξαίρεση και προς εξασφάλιση των Δανειστών του Έργου, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται, μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Δημοσίου, να εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή μεταβιβάσει σε αυτούς τα δικαιώματα του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

8.3 Οποιαδήποτε παρόμοια παροχή ασφάλειας προς τους Δανειστές θα γίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας και υπό τον όρο ότι έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και αναγγέλθηκε στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα καθίσταται έγκυρη και δεσμευτική για το Δημόσιο.

8.4 Το Δημόσιο δύναται οποτεδήποτε να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει μέρος ή και το σύνολο των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση, πλην αυτών που συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. υφιστάμενο ή συσταθησόμενο για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο εγγυάται πλήρως την εκπλήρωση από το εν λόγω πρόσωπο ή των τυχόν διαδόχων του όλων των εκχωρουμένων ή μεταβιβαζομένων υποχρεώσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

9. Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

9.1 Μετοχικό Κεφάλαιο

9.1.1 Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Πα-ραχωρησιούχου κατά την υπογραφή της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00).

9.1.2 Προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 25.000.000,00) με καταβολές σε μετρητά.

9.1.3 Σε περίπτωση που, προκειμένου περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 9.1.2, τα αρμόδια όργανα του Παραχωρησιούχου δεν λαμβάνουν ή καθυστερούν να λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις ή να προβούν στις απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες για την αύξηση αυτή και οι πράξεις ή παραλείψεις τους αυτές έχουν ως συνέπεια την μη εμπρόθεσμη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τούτο δεν δύναται να αντιταχθεί κατά του Δημοσίου για τη μη εφαρμογή του Άρθρου 5.2.1 (b) (ii).

9.2 Τροποποιήσεις Καταστατικού Παραχωρησιούχου

9.2.1 Πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού του Άρθρου 7.1.3 (ϋ), απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού του Παραχωρησιούχου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου, την οποία αυτό, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του Άρθρου 7.1.7, δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 29.1.5 της παρούσας.

9.2.2 Το Δημόσιο προσκαλείται υποχρεωτικά στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας,

9.2.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να κοινοποιεί προς το Δημόσιο πλήρη επικυρωμένη σειρά των στοιχείων τα οποία κατά τον κ.ν. 2190/1920 απαιτείται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή και εντός της αυτής προθεσμίας.

9.3 Μετοχές Παραχωρησιούχου

9.3.1 Κάθε Αρχικός Μέτοχος θα μπορεί να μεταβιβάσει το πολύ:

i) Μέχρι τριάντα στα εκατό (30%) των μετοχών του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ1, και

ii) Μέχρι σαράντα εννέα στα εκατό (49%) συνολικά των μετοχών του κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας,

9.3.2 Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν:

i) με την επιφύλαξη του Άρθρου 9.3.5, επί μετοχών που απέκτησαν τρίτοι από Αρχικό Μέτοχο,

ii) επί μεταβιβάσεων:

a) μεταξύ των Αρχικών Μετόχων,

b) προς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατ` ελάχιστον Τύπου Γ`,

c) προς το Δημόσιο,

d) που πραγματοποιούνται δυνάμει ασκήσεως δικαιωμάτων οποιουδήποτε ενεχύρου που έχει συσταθεί επί των μετοχών αποκλειστικά προς εξασφάλιση Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων,

iii) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπό πιν προϋπόθεση ότι έχει χορηγήσει τη συναίνεση του το Δημόσιο.

9.3.3 Για την έκδοση μετοχών του Παραχωρησιούχου υπέρ οποιουδήποτε τρίτου απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου, την οποία αυτό δεν θα μπορεί να αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα.

9.3.4 Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών, πλην μεταβιβάσεων προς το Δημόσιο, που λαμβάνει χώρα προ της ολοσχερούς καταβολής / εκταμίευσης της Δεσμευτικής Επένδυσης, ο μεταβιβάζων Αρχικός Μέτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση του Άρθρου 7.1.3.

9.3.5 Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών του Παραχωρησιούχου που γίνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Άρθρου είναι άκυρη. Την ακυρότητα δικαιούνται να επικαλεσθούν το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος, οι Αρχικοί Μέτοχοι (πλην του μεταβιβάσαντος) και οι Δανειστές του Παραχωρησιούχου.

9.3.6 Επί του σώματος των μετοχών (ή προσωρινών τίτλων) του Παραχωρησιούχου αναγράφονται υποχρεωτικά οι περιορισμοί του παρόντος Άρθρου.

9.4 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Μετά από συναίνεση του Δημοσίου, την οποία αυτό δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας και βάσει της τότε ισχύουσας νομοθεσίας να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αξιών, εκδίδοντας προς το σκοπό αυτό νέες μετοχές ή προσφέροντας υπάρχουσες ή και τα δύο, αλλά υπό την επιφύλαξη τήρησης των περιορισμών του Άρθρου 9.3.1. 10. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

10.1 Για την εκ μέρους του Παραχωρησιούχου καλή εκτέλεση της Σύμβασης, από την υπογραφή της μέχρι και την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος ήδη κατέθεσε στις 4 Οκτωβρίου 2006 τις υπ` αριθμ. 101/Δ802263/186173/229.2006 της Τράπεζας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (για το ποσό των Ευρώ έξι εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00)) και 14334/21.9.2006 της Τράπεζας HSBC BANK pic. (για το ποσό των Ευρώ έξι εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00)) Ενδιάμεσες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης συνολικού ποσού Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€ 12.000.000,00).

10.2 Για την εκ μέρους του Παραχωρησιούχου καλή εκτέλεση της Σύμβασης από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, συμφωνείται η εκ μέρους του κατάθεση στο Δημόσιο των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται στις αμέσως κατωτέρω παραγράφους.

10.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών (ΡΒ1Τ1)

10.3.1 Πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο Δημόσιο την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών, από Τράπεζα Τύπου Γ, για ένα ποσό ίσο προς τριάντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 35.000.000,00), υπόδειγμα της οποίας έχει συμφωνηθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και προσαρτάται στην παρούσα ως Τμήμα 2 του Προσαρτήματος 1.

10.3.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών επιτρέπεται να είναι πολυεπίπεδη υπό την έννοια ότι, πέραν του Δημοσίου ως Πρώτου Δικαιούχου, είναι δυνατόν να προβλέπει την ύπαρξη και τα συναφή δικαιώματα περισσοτέρων Δικαιούχων, που έπονται του Δημοσίου, όπως οι Δανειστές, ο Παραχωρησιούχος και ο Κατασκευαστής, ώστε να είναι εφικτή η ενσωμάτωση σε ένα σώμα εγγυητικής επιστολής, περισσοτέρων υπαλλήλων δικαιωμάτων όπως η εγγύηση του Κατασκευαστή προς τον Παραχωρησιούχο (δυνάμει της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής) ή/και των μελών του Κατασκευαστή προς τον Κατασκευαστή (δυνάμει του συστατικού εγγράφου του Κατασκευαστή ή άλλης συναφούς συμφωνίας).

10.4 Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης (ΡΒ2Τ1)

10.4.1 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Παραχωρησιούχου (ΡΒ1Τ1) συμπληρώνεται με πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (ΡΒ2Τ1), ίση προς το πέντε στα εκατό (5%) της Χρηματοδοτικής Συμβολής που παρέχεται με παρακράτηση του ποσοστού αυτού από την κάθε τμηματική καταβολή του Άρθρου 7.2.3.

10.4.2 Η απόδοση των παρακρατούμενων ποσών είναι δυνατή με κατάθεση στο Δημόσιο ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τράπεζας Τύπου Γ.

10.5 Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (PB3T1) Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 7.1.4 η καταβολή της Δεσμευτικής Επένδυσης προβλέπεται να γίνει προ της Ημερομηνίας Εναρξης Παραχώρησης, της οποίας εξ άλλου αποτελεί μία εκ των προϋποθέσεων επέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.1 (b) (ii), ο Παραχωρησιούχος δεν υποχρεούται να παραδώσει στο Δημόσιο την Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης του υποδείγματος του Τμήματος 1 του Προσαρτήματος 1.

10.6 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας – Συντήρησης (ΡΒ4Τ2)

10.6.1 Εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της Β.Π.ΕΤ1, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο Δημόσιο την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας – Συντήρησης για ένα ποσό ίσο προς τρία εκατομμύρια Ευρώ (€ 3.000.000,00), υπόδειγμα της οποίας έχει συμφωνηθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και προσαρτάται στην παρούσα ως Τμήμα 4 του Προσαρτήματος 1. Η μη προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής ΡΒ4Τ2 εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ΒΠΕΤ1, συνιστά Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.

10.6.2 Η πρώτη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας – Συντήρησης θα είναι διάρκειας ίσης προς το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της Β.Π.ΕΤ1 και της 31ης Δεκεμβρίου του επομένου έτους από το έτος έκδοσης της, συν δύο (2) μήνες. Κάθε επόμενη Εγγυητική Επιστολή θα είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα τεσσάρων (14) μηνών.

10.6.3 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους της Περιόδου Λειτουργίας, αναπροσαρμόζει το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας – Συντήρησης, σύμφωνα με την ποσοστιαία αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Κατ` εξαίρεση, η αναπροσαρμογή του ποσού της πρώτης ΡΒ4Τ2 θα γίνει κατά το πρώτο δίμηνο του έτους εκπνοής της διάρκειας της και σύμφωνα με την ποσοστιαία αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του αμέσως προηγούμενου μήνα της έκδοσης της και της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος λήξης της έτους. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, για οποιαδήποτε περίοδο αναθεώρησης παρουσιάσει μείωση, το ποσό της εγγύησης ΡΒ4Τ2 θα παραμένει αμετάβλητο για το επόμενο έτος και για όσο χρόνο ο ΔΤΚ επηρεάζει μειωτικά το ποσό της εγγύησης.

10.7 Η(οι) τράπεζα(ες) που έχει(ουν) εκδώσει την Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Παραχωρησιούχου και η(οι) τράπεζα(ες) που θα εκδώσει(ουν) την:

i) την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών, και

ii) την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας – Συντήρησης, είναι, στην περίπτωση της Ενδιάμεσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και θα πρέπει να είναι, στις περιπτώσεις των Εγγυητικών Επιστολών των ανωτέρω υποπαραγράφων (i) και (ii) Τράπεζα(ες) Τύπου Γ. Εάν οι εκδότρια(ες) τράπεζα(ες) οποιασδήποτε από τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πάψει να είναι Τράπεζα Τύπου Γ, ο Παραχωρησιούχος, μόλις πληροφορηθεί γι` αυτό, θα ενημερώσει το Δημόσιο χωρίς καθυστέρηση και, αν ο Παραχωρησιούχος δεν αντικαταστήσει την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή με μία εγγυητική επιστολή με όμοιους όρους από μία Τράπεζα Τύπου Γ, μέσα σε εξήντα (60) μέρες από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Δημοσίου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ π|ς λήξεως της ισχύος της, το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του προς καταγγελία της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 29, δικαιούται να απαιτήσει αμέσως την κατάπτωση ολόκληρου του ποσού της αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής.

10.8 Απόσβεση Εγγυήσεων

10.8.1 Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Η Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Παραχωρησιούχο, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα του, εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

10.8.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών (ΡΒ1Τ1)

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών θα απομειωθεί:

i) Κατά ποσοστό ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) εντός πέντε (5) ημερών από την επέλευση της Ημερομηνίας Έναρξης Λειτουργίας, και

ii) Κατά το εναπομένον ποσοστό δέκα πέντε στα εκατό (15%) εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση του τελευταίου πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των Τοπικών Έργων.

10.8.3 Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης (ΡΒ2Τ1)

Το ποσό των Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης θα αποδοθεί στον Παραχωρησιούχο ή κατά περίπτωση θα επιστραφούν σε αυτόν οι εγγυητικές επιστολές που κατατέθηκαν στο Δημόσιο για την απόδοση του σύμφωνα με το Άρθρο 10.4.2, εντός πέντε (5) ημερών από τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι έχουν περατωθεί οι εργασίες της παραγράφου 18.1.5 της παρούσας.

10.8.4 Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (ΡΒ3Τ1)

Δοθέντος ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10.5 δεν προβλέπεται κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης, οι διατάξεις περί απόσβεσης των εγγυήσεων δεν έχουν εφαρμογή εν προκειμένω.

10.8.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας θα επιστραφεί στον Παραχωρησιούχο εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της Διάρκειας Ισχύος της Σύμβασης.

11. Προστασία του Περιβάλλοντος

11.1 Περιβάλλον – Προστασία

11.1.1 “Περιβάλλον” είναι το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

11.1.2 “Προστασία του Περιβάλλοντος” είναι το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του.

11.2 Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις

11.2.1 Κατά τη διάρκεια του Περιόδου Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους που καθορίζονται στους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου, καθώς και με όλους τους άλλους εκάστοτε ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς νόμους περί προστασίας του Περιβάλλοντος (οι “Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις”). Για την εφαρμογή του Αρθρου 35.2 της παρούσας λαμβάνονται υπ` όψιν οι Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις που ίσχυαν τριάντα (30) ημέρες προ της Ημερομηνίας Δημοπράπισης του Έργου.

11.2.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται:

i) να ορίσει εξειδικευμένο επιστήμονα ως “Υπεύθυνο Περιβάλλοντος”, κατά την έννοια της παραγράφου δ.51 των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων,

ii) σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση περιβαλλοντικής διαχείρισης τουΈργου που υποβάλλεται στην Υπηρεσία εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε σύνταξη της,

iii) να δημιουργήσει και διατηρεί διαδικτυακό τόπο (internet site) στον οποίο υποχρεωτικά θα δημοσιεύεται η ανωτέρω έκθεση.

11.3 Πρόληψη

11.3.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:

i) ο ίδιος, οι υπεργολάβοι του, ο Κατασκευαστής, ο Λειτουργός και οι υπεργολάβοι τους, στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, θα χρησιμοποιούν τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές οι οποίες δεν θα συνεπάγονται υπερβολικό κόστος για να προλαμβάνεται (όπου είναι δυνατόν) και διαφορετικά να ελαχιστοποιείται κάθε είδους μόλυνση που μπορεί να προκληθεί στο Περιβάλλον και να εξασφαλίζει ότι η αποθήκευση, επεξεργασία, αποβολή και απομάκρυνση όλων των ουσιών οι οποίες παράχθηκαν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των Κατασκευών, της θέσης σε λειτουργία, της ολοκλήρωσης, της συντήρησης και/ή της λειτουργίας του Έργου Παραχώρησης, των Τοπικών Έργων (κατά πιν περίοδο κατασκευής τους) ή κατ` άλλο τρόπο, στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου ή τις Θαλάσσιες Περιοχές (ή κατά τη διάρκεια εκσκαφής, εξόρυξης, λατόμησης ή της διαδικασίας θραύσης αδρανών) θα είναι τέτοιας φύσης ώστε να προλαμβάνεται (όπου είναι δυνατόν) και διαφορετικά να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε μόλυνση που θα μπορούσε να προκληθεί στο Περιβάλλον ή στον Άνθρωπο ή σε οποιονδήποτε άλλο ζώντα οργανισμό από τις ουσίες αυτές,

ii) μετά την ολοκλήρωση των Κατασκευών της Περιόδου Τ1, αυτός, ο Κατασκευαστής και οι υπεργολάβοι του θα επαναφέρουν το Χώρο Εκτέλεσης του Έργου, εκτός του Ε.Π., και τις Θαλάσσιες Περιοχές στην αρχική τους κατάσταση ή στη μορφή που καθορίζεται στις εγκεκριμένες Μελέτες,

iii) αυτός και ο Κατασκευαστής και οι υπεργολάβοι του δε θα χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά για τις οποιεσδήποτε εκσκαφές των Κατασκευών.

11.3.2 Σε περίπτωση που επιλεγεί ο χώρος της παραγράφου 12.1.2 (ii) της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος, σε συνεννόηση με τον ΟΛΘ και υπό την αίρεση τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου της επέκτασης του 6ου προβλήτα, δικαιούται να διερευνήσει τη δυνατότητα μερικής ή ολικής διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής του υφαλαύλακα του υποθαλάσσιου τμήματος του Έργου στο πλαίσιο των Προσωρινών Κατασκευών της ξηράς δεξαμενής.

Επιπρόσθετα ο Παραχωρησιούχος σε συνεννόηση με τον ΟΛΘ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι κατασκευές για την ξηρά δεξαμενή να εντάσσονται κατά το δυνατόν στο σχεδιασμό του ΟΛΘ για την ανάπτυξη του 6ου προβλήτα και να παραμείνουν προς όφελος του μετά την αποδέσμευση τους από τον Παραχωρησιούχο.

12. Χώρος Εκτέλεσης του Έργου και Θαλάσσιες Περιοχές

12.1 Διάθεση Χώρου Εκτέλεσης του Έργου

12.1.1 Το Δημόσιο υποχρεούται να διαθέσει στον Παραχωρησιούχο, κατά τον τρόπο και τον χρόνο που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο, την Ελεύθερη Χρήση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου και τα σχετικά Δικαιώματα Πρόσβασης προς και από αυτόν, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα θεωρούμενο από το Δημόσιο ως απαραίτητο για τις Κατασκευές Περιόδου Τ1, χωρίς οποιαδήποτε σχετική πληρωμή ή άλλη πληρωτέα επιβάρυνση του Παραχωρησιούχου προς το Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή.

12.1.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, Χώρος Εκτέλεσης του Έργου θα σημαίνει:

i) την περιοχή η οποία προσδιορίζεται ως Ζώνη Α` στο Παράρτημα Α` του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, η οποία παρουσιάζει την περιοχή στην οποία θα εκτελεσθούν οι Μόνιμες Κατασκευές, και,

ii) την περιοχή η οποία προσδιορίζεται ως Ζώνη Β` στο Παράρτημα Α` του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, η οποία παρουσιάζει την διαθέσιμη περιοχή, την οποία έχει επιλέξει ο Παραχωρησιούχος με πνν Προσφορά, στην οποία θα εκτελεσθούν οι Προσωρινές Κατασκευές και ειδικότερα η νηοδόχος και τυχόν Πρόσθετοι Χώροι που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, και,

iii) την περιοχή η οποία προσδιορίζεται ως Ζώνη Γ στο Παράρτημα Α` του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, η οποία παρουσιάζει την περιοχή στην οποία θα εκτελεσθούν οι υποθαλάσσιες εργασίες.

12.1.3 Με την εξαίρεση των αμέσως κατωτέρω αναφερομένων τμημάτων του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, το Δημόσιο υποχρεούται να διαθέσει την Ελεύθερη Χρήση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου στον Παραχωρησιούχο εντός ενός (1) μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Κατ` εξαίρεση η διάθεση της Ελεύθερης Χρήσης στον Παραχωρησιούχο θα πραγματοποιηθεί:

i) Όσον αφορά την ιδιωτική έκταση στην περιοχή του ΟΛΘ και τους λοιπούς απαλλοτριούμενους χώρους της δυτικής εισόδου του Έργου, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

ii) Όσον αφορά τα τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου για την εκτέλεση Προσωρινών Κατασκευών, πλην αυτών που αναφέρονται στο Άρθρο 12.1.2 (ii), μετά από τεκμηριωμένη έγγραφη αίτηση του Παραχωρησιούχου και το αργότερο μέσα σε:

α) τρείς (3) μήνες, αν πρόκειται για χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, ή

β) δώδεκα (12) μήνες αν πρόκειται για χώρους που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, από την ημερομηνία έκδοσης της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδείας.

Η εκ μέρους του Δημοσίου καθυστέρηση παράδοσης του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου εντός των προθεσμιών του παρόντος Άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του Άρθρου 26.1 της παρούσας, συνιστά Γεγονός Καθυστέρησης.

12.1.4 Η διάθεση από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο της Ελεύθερης Χρήσης του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, θα καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο υπογραφόμενο από το Δημόσιο και τον Παραχωρησιούχο.

12.1.5 Η υποχρέωση συντήρησης από τον Παραχωρησιούχο των τμημάτων του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου τα οποία αποτελούν οδικό δίκτυο σε χρήση, άρχεται από την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η έναρξη εργασιών σε καθένα από αυτά σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ1.

12.1.6

i) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 12.1.7, τα τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 12.1.2 (Π), θα επιστρέφονται στο Δημόσιο χωρίς καμία επιβάρυνση, σε κατάσταση καθαρή και τακτική και ελεύθερα από κάθε κατοχή, βάρος ή νομικό ελάττωμα (πλην των τυχόν υπαρχόντων κατά τον χρόνο παραδόσεως των τμημάτων αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο), μέσα σε προθεσμία που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου και η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τηνΈναρξη της Περιόδου Λειτουργίας (και από το σημείο αυτό και μετά θα πάψουν να αποτελούν μέρος του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου).

ii) Αφού ειδοποιήσει εγκαίρως το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος θα αφαιρεί τις σχετικές με τις Προσωρινές Κατασκευές από τα τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου τα οποία θα επιστραφούν στο Δημόσιο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου το Δημόσιο θα έχει ειδοποιήσει εγγράφως τον Παραχωρησιούχο ότι έχει αποφασίσει πως ορισμένες ή και όλες από αυτές τις κατασκευές (εκτός από τον εξοπλισμό και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία) μπορούν να παραμείνουν στα μέρη αυτά. Όπου το Δημόσιο προβαίνει σε ανάλογη έγγραφη ειδοποίηση, τα προαναφερόμενα τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου θα επιστρέφονται στο Δημόσιο σε κατάσταση “ως έχει” και χωρίς καμία επιβάρυνση, και ο Παραχωρησιούχος δεν θα έχει καμία απαίτηση ή δικαίωμα κατά του Δημοσίου εκ της αιτίας αυτής.

12.1.7 Με την εξαίρεση του διατιθέμενου χώρου της νηοδόχου στον 6° Προβλήτα, τα τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 12.1.2

(ii) ή/και σημειώνονται στο σχέδιο “Χώρος Εκτέλεσης του Έργου” με κλίμακα 1:2000 του Παραρτήματος Γ της ΕΣΥ ή διατέθηκαν στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 12.3.3 και τα οποία ο Παραχωρησιούχος τεκμηριωμένα θεωρεί ως απαραίτητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, θα παραμείνουν στον Παραχωρησιούχο καθ` όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, η δε διάταξη τους θα είναι τέτοια ώστε να καταλαμβάνεται ο μικρότερος δυνατός χώρος.

12.1.8 Υπό την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Σύμβασης, κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης ή μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, ο Παραχωρησιούχος θα επιστρέψει στο Δημόσιο το Χώρο Εκτέλεσης του Έργου χωρίς καμία επιβάρυνση και ελεύθερο κατοχής ή βαρών (πλην των τυχόν υπαρχόντων κατά τον χρόνο παραδόσεως του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου από το Ελληνικό Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο) και σύμφωνα με το Άρθρα 29.3 και 30.3 (Αποτελέσματα Καταγγελίας) ή 28.2 (Επιστροφή του Έργου) ανάλογα με την περίπτωση.

12.1.9 Ο Χώρος Εκτέλεσης του Έργου ή οι Θαλάσσιες Περιοχές δεν θα χρησιμοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για την εκτέλεση του Έργου.

12.2 Θαλάσσιες Περιοχές

12.2.1 Κατά τον προβλεπόμενο στο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής χρόνο και πάντως όχι ενωρίτερα του ενός (1) μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, το Δημόσιο θα θέσει στη διάθεση του Παραχωρησιούχου για χρήση, τα τμήματα αυτά της περιοχής, η οποία ορίζεται στα σχέδια ως Ζώνη Γ (οι “Θαλάσσιες Περιοχές”), υπό τον όρο ότι η Αρμόδια Αρχή έχει βεβαιώσει ότι είναι επαρκώς ενημερωμένη για τις δραστηριότητες που προτίθεται να αναπτύξει ο Παραχωρησιούχος σης Θαλάσσιες Περιοχές και έχει καθορίσει τους όρους εξασφάλισης της ναυσιπλοΐας σε αυτές που οφείλει να τηρεί ο Παραχωρησιούχος.

12.2.2 Για την παροχή της ανωτέρω άδειας από την Αρμόδια Αρχή έχουν εφαρμογή οι όροι των Άρθρων 14.2 και 14.3 της παρούσας.

12.3 Πρόσθετοι Χώροι

12.3.1 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος και για τους σκοπούς εκτέλεσης των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 χρειασθεί οποιοδήποτε χώρο πρόσθετο στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου (οι “Πρόσθετοι Χώροι”), θα απαιτήσει το χώρο αυτό με δικές του δαπάνες και κίνδυνο. Οι προαναφερθέντες Πρόσθετοι Χώροι θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως πρόσθετοι χώροι για την εγκατάσταση κατασκευών σχετικών με τις Προσωρινές Κατασκευές, καθώς και για την εγκατάσταση λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόρριψης αχρήστων, αποθηκευτικών χώρων και χώρων εκσκαφών.

12.3.2 Υπό τον όρο ότι ο Παραχωρησιούχος θα αποδείξει, και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα πιστοποιήσει στο Δημόσιο κατά τρόπο ευλόγως ικανοποιητικό για αυτό ότι οι Πρόσθετοι Χώροι είναι απαραίτητοι για το Έργο, το Δημόσιο θα παράσχει στον Παραχωρησιούχο την εύλογη συνδρομή του στην απόκτηση των Πρόσθετων Χώρων (αλλά το Δημόσιο δεν θα είναι υποχρεωμένο να προβεί σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ή να εξασκήσει καμία παρομοίου είδους εξουσία για την απόκτηση των Προσθέτων Χώρων και/ή των σχετικών με αυτούς δικαιωμάτων).

Μετά την παροχή της συνδρομής αυτής εκ μέρους του Δημοσίου, ο Παραχωρησιούχος θα οφείλει, ύστερα από γραπτό αίτημα του Δημοσίου συνοδευόμενο με παραστατικά των αιτούμενων εξόδων ή δαπανών, να αποζημιώσει το Δημόσιο για κάθε δαπάνη ή έξοδο που επιβάρυνε το Δημόσιο ή οποιαδήποτε σχετική Αρμόδια Αρχή σε συμμόρφωση με το παρόν Άρθρο 12.3.2.

12.3.3 Εάν οποιοσδήποτε Πρόσθετος Χώρος ανήκει στο Δημόσιο, και ο Παραχωρησιούχος έχει αποδείξει (και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πιστοποιήσει) στο Δημόσιο κατά τρόπο ευλόγως ικανοποιητικό για αυτό ότι ο Πρόσθετος Χώρος είναι απαραίτητος για το Εργο, τότε το Δημόσιο θα διαθέτει το χώρο αυτό στον Παραχωρησιούχο μέσα σε εύλογο χρόνο και χωρίς κανενός είδους αντάλλαγμα προς το Δημόσιο, και η παράδοση του θα καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο υπογραφόμενο από τον Παραχωρησιούχο και το Δημόσιο, και τέτοιοι Πρόσθετοι Χώροι θα θεωρούνται εφεξής ως τμήμα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου για όλους τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.

12.4 Λειτουργία Λιμένος

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και σε συνεννόηση με τον ΟΛΘ να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να προγραμματίζει τις εργασίες των Κατασκευών Περιόδου Τ1 κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακόπτεται ή ουσιωδώς παρεμποδίζεται η εμπορική και επιβατική λειτουργία του λιμένος Θεσσαλονίκης.

12.5 Χώροι Μονίμων Κατασκευών

Ο Παραχωρησιούχος, πέραν των χώρων επί των οποίων θα εκτελεσθούν τα Τοπικά Έργα, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο, κατ`ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12.1.6:

i) Τα τμήματα τού Χώρου Εκτέλεσης του Έργου που βρίσκονται εντός του χώρου του ΟΛΘ και προσδιορίζονται στο σχέδιο της Ζώνης Α` του Παραρτήματος Α` του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, και

ii) Τα τμήματα του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου στην περιοχή της δυτικής εισόδου που τυχόν δεν χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν για την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων σταθμού διοδίων, τα οποία όμως θα έχουν προηγούμενα διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου με δαπάνες του Παραχωρησιουχου, μετά από σχετική μελέτη που θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

13. Αρχαιότητες

13.1 Κατά την Περίοδο Τ1, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις της παραγράφου Δδ6 και δ.8β των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων (και θα εξασφαλίσει ότι ομοίως θα συμμορφώνονται ο Κατασκευαστής και οι υπεργολάβοι του και οι υπεργολάβοι του Παραχωρησιουχου). Ο Παραχωρησιούχος θα εξασφαλίζει έγκαιρα τη συνεργασία των Αρμοδίων Αρχών που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Ορων.

13.2 Σε περίπτωση ανακάλυψης οποιωνδήποτε Αρχαιολογικών Ευρημάτων στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου (περιλαμβανομένων και των Θαλασσίων Περιοχών), ο Παραχωρησιούχος, πέραν των υποχρεώσεων του από τους Περιβαλλοντικούς Όρους, υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως το Δημόσιο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

13.3 Η δαπάνη των εργασιών της παραγράφου Δδ6 των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων που προηγούνται των εκσκαφών στις Θαλάσσιες Περιοχές και είναι αρμοδιότητας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και των Αρχαιολογικών Τομών βαρύνει τον Παραχωρησιούχο. Ειδικότερα για τις χερσαίες Αρχαιολογικές Τομές, τον Παραχωρησιούχο βαρύνει η δαπάνη πραγματοποίησης τους με κάναβο ανά τρία (3) μέτρα στην περιοχή Δικαστηρίων και πέντε (5) μέτρα στον υπόλοιπο χερσαίο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου. Κάθε άλλη δαπάνη επιπλέον χερσαίων Αρχαιολογικών Τομών, Αρχαιολογικής Έρευνας και παρακολούθησης των εργασιών και ανασκαφών, βαρύνει το Δημόσιο.

13.4 Ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται καμία παράταση προθεσμίας ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της σταλίας εξοπλισμού και προσωπικού ή άλλης συνέπειας των εκτελουμένων εργασιών σχετικά με Αρχαιολογικά Ευρήματα) παρά μόνον εάν η συνολική σχετική καθυστέρηση υπερβεί τον ένα (1) μήνα, μη συνυπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος ασφαλείας του άρθρου 6.1 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας. Εάν η σχετική συνολική καθυστέρηση (όπως πιστοποιείται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό) υπερβεί τον ένα (1) μήνα, τότε κάθε επιπλέον καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι επηρεάζει την Κρίσιμη Διαδρομή, συνιστά Γεγονός Καθυστέρησης,

13.5 Κάθε Αρχαιολογικό Εύρημα ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του Δημοσίου.

14. Αδειες

14.1 Άδεια Κατασκευής – Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου

14.1.1 Το Δημόσιο χορηγεί με την παρούσα στον Παραχωρησιούχο τη Γενική Άδεια Κατασκευής – Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Έργου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης (η “Άδεια Εκτέλεσης Έργου”). Η χορήγηση της Άδειας Εκτέλεσης Έργου δεν απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με επιμέρους ή ειδικές Άδειες, όπου αυτό προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση ή στην κείμενη νομοθεσία.

14.1.2 Η Άδεια Εκτέλεσης Έργου περιλαμβάνει και την άδεια εκτέλεσης εργασιών στις Θαλάσσιες Περιοχές για την κατασκευή και συντήρηση του Έργου, τόσο κατά την Περίοδο Τ1 όσο και στις Περιόδους Τ2 και Τ3, υπό τον όρο ότι ο Παραχωρησιούχος θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής.

14.2 Αίτηση

14.2.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα και κατά τον προσήκοντα τρόπο αιτήσεις προς το Δημόσιο, τις Αρμόδιες Αρχές και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) για την έκδοση όλων των Αδειών, ειδοποιώντας εγγράφως και εγκαίρως το Δημόσιο περί της υποβολής των αιτήσεων αυτών. Κάθε αίτηση θα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα. Εφ` όσον εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από της υποβολής δεν αμφισβητηθεί εγγράφως από την αδειοδοτούσα αρχή η πληρότητα των δικαιολογητικών εγγράφων, η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται πλήρης.

14.2.2 Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, έγκαιρη υποβολή αίτησης έκδοσης Άδειας θεωρείται εκείνη που απέχει από την ημερομηνία που προβλέπεται στο Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, για τις οποίες ζητείται η εν λόγω Άδεια, χρόνο ίσο ή μεγαλύτερο από το χρόνο που προβλέπεται από την ισχύουσα για την έκδοση της νομοθεσία και πάντως όχι μικρότερο των εξήντα (60) ημερών.

14.3 Τεκμήριο Έκδοσης

Με την εξαίρεση της περιπτώσεως του Άρθρου 23.3.3 (2) της παρούσας, σε περίπτωση που το Δημόσιο ή άλλη Αρμόδια Αρχή ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας καθυστερεί την έκδοση οποιασδήποτε Άδειας πέραν της νόμιμης προθεσμίας ή, για την περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, πέραν των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, καίτοι συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης της, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως εκδοθείσα από της εκπνοής της προθεσμίας αυτής. Η τεκμαρτή έκδοση Αδείας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο που εκδίδει η Υπηρεσία μετά από έγγραφη αίτηση του Παραχωρησιούχου.

14.4 Επιχειρήσεις ή Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

14.4.1 Ο Παραχωρησιούχος, με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει σε κατάλληλες θέσεις την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στην ισχύ και στην τάση που θα του είναι απαραίτητες, καθ1 όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης.

14.4.2 Οι όροι της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν κατ` αναλογία και για την τηλεφωνοδότηση και την υδροδότηση του Έργου.

14.4.3 Το Δημόσιο θα παράσχει στον Παραχωρησιούχο κάθε εύλογη συνδρομή για τη διάθεση από τους Ο.Κ.Ω. των ανωτέρω παροχών.

14.4.4 Σχετικά με ης μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., εφαρμόζονται οι προβλέψεις το άρθρου 7.1 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους των Ο.Κ.Ω. της διάθεσης των ανωτέρω παροχών ή της μετακίνησης δικτύων τους θεωρείται ως Γεγονός Καθυστέρησης.

15. Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής

15.1 Ο Παραχωρησιούχος έχει συμβληθεί με τον Κατασκευαστή με τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 9.

15.2 Ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να αντικαταστήσει τον Κατασκευαστή, και οι όροι της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο οποιασδήποτε είδους, έγκυρης ως προς το Δημόσιο, παραίτησης των εκεί συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου την οποία αυτό δεν θα αρνείται ή να καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία.

Ως αντικατάσταση του Κατασκευαστή νοείται και η αντικατάσταση οιουδήποτε μέλους του.

15.3 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να επιτρέπει στον Κατασκευαστή να αναθέτει υπεργολαβικά πτν εκπλήρωση μέρους των κατά την Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής υποχρεώσεων του με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης και των εξής προϋποθέσεων:

i) Ότι Ο υπεργολάβος θα συμμορφώνεται, με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής.

ii) Οτι η ανάθεση της υπεργολαβίας δεν θα μειώνει τη δυνατότητα του Κατασκευαστή να εκπληρώσει τις κατά τη Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής υποχρεώσεις του ή/και τη δυνατότητα του Παραχωρησιούχου να εκπληρώνει τις κατά το παρόν υποχρεώσεις του.

iii) Ότι ο Παραχωρησιούχος θα γνωστοποιεί στο Δημόσιο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία του εκάστοτε σχετικού υπεργολάβου (ή υπεργολάβων) και θα κοινοποιεί ταυτοχρόνως αντίγραφο του εκάστοτε σχετικού υπεργολαβικού συμφωνητικού (ή συμφωνητικών) μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την ημερομηνία υπογραφής των υπεργολαβικών συμφωνητικών αυτών.

iv) Ότι ο Κατασκευαστής θα παραμένει υπεύθυνος για αυτές τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής και δεν απαλλάσσεται από καμία από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες του από την Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής, λόγω του ότι μέρος των υποχρεώσεων του πραγματοποιείται από υπεργολάβο.

15.4 Ο Παραχωρησιούχος δεν θα απαλλάσσεται από οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις, ευθύνες και υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις του εκτελούνται από τον Κατασκευαστή ή από οποιονδήποτε υπεργολάβο του Κατασκευαστή, το δε Δημόσιο δεν θα είναι καθ` οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνο έναντι του Κατασκευαστή ή οποιουδήποτε υπεργολάβου του, ούτε θα δεσμεύεται καθ` οιονδήποτε τρόπο από τους όρους της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής ή οποιουδήποτε σχετικού με αυτήν υπεργολαβικού συμφωνητικού.

15.5 Η χορήγηση συναίνεσης από το Δημόσιο ως προς τυχόν αλλαγή της ταυτότητας του Κατασκευαστή και η εξέταση ή η έγκριση (ή οποιασδήποτε τροποποίησης, αλλαγής, μεταβολής των όρων της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής ή παραίτησης του Παραχωρησιούχου από δικαιώματα του δυνάμει αυτής, δεν θα απαλλάσσουν τον Παραχωρησιούχο από οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις, ευθύνες ή υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση, ούτε θα καθιστούν καθ` οιονδήποτε τρόπο το Δημόσιο υπεύθυνο έναντι οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα αυτά, ούτε θα του δημιουργούν οποιαδήποτε δέσμευση από τους όρους της Σύμβασης αυτής ή του υπεργολαβικού συμφωνητικού.

15.6 Ο Παραχωρησιούχος έχει την αποκλειστική ευθύνη των πληρωμών προς τον Κατασκευαστή, το δε Δημόσιο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες πληρωμές.

15.7 Ο Κατασκευαστής, τα μέλη του και οι τυχόν υπεργολάβοι του, όπως και οι τυχόν υπεργολάβοι του Παραχωρησιούχου που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των Κατασκευών του Έργου (πλην των Μελετών) υπόκείνται στον πειθαρχικό έλεγχο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και σε διοικητικές και παρεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, κατ` ανάλογη εφαρμογή της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως θα ορισθεί με το νόμο που θα κυρώσει την παρούσα Σύμβαση. Οι προβλεπόμενες χρηματικές κυρώσεις μπορεί να επιβάλλονται παράλληλα και στον Παραχωρησιούχο.

16. Χρονοδιαγράμματα του Έργου

16.1 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών – Κατασκευών

16.1.1 Μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει προς έγκριση στον Ανεξάρτητο, Λαχανικό, με κοινοποίηση στο Δημόσιο και τον Ελεγκτή Μελέτης, το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (ή “Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ1”) που θα προσαρτηθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης σε αντικατάσταση του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Μελετών – Κατασκευών της Προσφοράς που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 6 και συνοδευόμενο από το κατάλληλα προσαρμοσμένο σε αυτό χρονοδιάγραμμα εισροών -εκροών. Το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ1 θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 6.4 του Προσαρτήματος 2.

16.1.2 Σύμφωνα με το άρθρο 6.4.5 του Προσαρτήματος 2, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα ελέγξει και θα εγκρίνει το υποβληθέν σε αυτόν Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών – Κατασκευών μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η σχετική έγκριση κοινοποιείται στο Δημόσιο και τον Ελεγκτή Μελέτης.

16.1.3 Μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή και κοινοποίηση του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου Τ1, το Δημόσιο και ο Ελεγκτής Μελέτης μπορούν να ενημερώσουν τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Παραχωρησιούχο για τυχόν σχόλια ή αντιρρήσεις τους.

16.1.4 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να γνωστοποιήσει στο Δημόσιο και τον Ελεγκτή Μελέτης, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ενημέρωσης από το Δημόσιο ή/και τον Ελεγκτή Μελέτης, αν συμφωνεί, και κατά συνέπεια τροποποιεί το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Μελετών – Κατασκευών ή απορρίπτει τα σχόλια και/ή της αντιρρήσεις τους. Η απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού θα είναι οριστική και δεσμευτική, εκτός αν ανατραπεί από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών μετά από προσφυγή του Δημοσίου ή του Παραχωρησιούχου.

16.1.5 Αν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιοοχος αμφισβητούν την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού να δεχτεί ή να απορρίψει τα σχόλια ή/και τις αντιρρήσεις του Δημοσίου ή και του Ελεγκτή Μελέτης, μπορούν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης να προσφύγουν στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.

16.1.6 Αν ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ή η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποδεχθεί τα σχόλια ή τις ενστάσεις του Δημοσίου ή/και του Ελεγκτή Μελέτης, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα δώσει πς απαραίτητες οδηγίες στον Παραχωρησιούχο προκειμένου αυτός να επανυποβάλει το Χρονοδιάγραμμα Μελετών – Κατασκευών προς έγκριση, οι δε ανωτέρω διατάξεις θα εφαρμόζονται αναλόγως και για αυτή τη νέα υποβολή.

16.2 Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου

16.2.1 Ο Παραχωρησιοόχος υποχρεούται να συντάσσει και να παραδίδει στο Δημόσιο και στον Ανεξάρτητο Μηχανικό τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου που προβλέπονται στα άρθρα 6.4.7 έως και 6.4.10 του Προσαρτήματος 2, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, η δε υποχρέωση υποβολής εκθέσεων υφίσταται μέχρι την ολοκλήρωση από τον Παραχωρησιούχο όλων των εργασιών οι οποίες αναφέρονται ως εκκρεμείς στη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών ή και μετά.

16.2.2 Το περιεχόμενο των Μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου, μετά από γνώμη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Ελεγκτή Μελέτης.

16.3 Χρονοδιαγράμματα Εφαρμογής Περιόδων Τ2 Και Τ3

Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Δημόσιο τα Χρονοδιαγράμματα Εφαρμογής Περιόδων Τ2 και Τ3, εντός της προθεσμίας και με τη μορφή που προβλέπονται στα άρθρα 6.3 και 6.5 του Προσαρτήματος 2.

17. Μελέτες

17.1 Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου

17.1.1 Ο Παραχωρησιούχος θα εκπονήσει και ολοκληρώσει με ευθύνη του τις απαιτούμενες Μελέτες σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ1.

17.1.2 Οι Μελέτες θα καταρτισθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και ειδικότερα σε συμμόρφωση με:

i) τους Περιβαλλοντικούς Όρους

ii) την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.),

iii) τον Κανονισμό Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.),

iv) την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.),

v) τις Προδιαγραφές τις οποίες καθορίζουν ή στις οποίες παραπέμπουν η Σύμβαση και τα Προσαρτήματα της,

vi) τα εγχειρίδια ποιόππας ως προς την ανάπτυξη και τον έλεγχο των Μελετών σύμφωνα προς το ISO-9001,

vii) όλες τις σχετικές Άδειες, και

viii) όλους τους ισχύοντες σχετικούς νόμους.

Όλα τα προαναφερόμενα από (i) έως και (viii) θα αποκαλούνται εφεξής οι “Απαιτήσεις Μελέτης”.

17.1.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την εκπόνηση των Μελετών από τους Μελετητές που έχουν οριστεί με την Προσφορά ή, σε περίπτωση αντικατάστασης τους, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, από τον αντικαταστάτη τους.

17.14 Οι Μελετητές που ορίζονται με την Προσφορά δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Το Δημόσιο δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται να παράσχει τη συναίνεση του αυτή και μόνον εφ` όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ο Παραχωρησιούχος έχει ζητήσει με έγγραφο αίτημα του προς το Δημόσιο την αντικατάσταση των Μελετητών με άλλο, αιτιολογώντας ειδικά και με επάρκεια την ανάγκη αντικαταστάσεως.

ii) ο Παραχωρησιούχος έχει τεκμηριώσει πλήρως ότι οι προτεινόμενοι νέοι Μελετητές ανταποκρίνονται εξ ίσου με ή καλύτερα από τους υφιστάμενους στις απαιτήσεις του Έργου.

17.1.5 Ο Παραχωρησιούχος δηλώνει ότι οι Μόνιμες Κατασκευές και κάθε επί μέρους τμήμα τους θα είναι κατάλληλες για το σκοπό τον οποίο προορίζονται, όπως αυτός προσδιορίζεται ή εύλογα προκύπτει από τις Προδιαγραφές.

17.1.6 Ο Παραχωρησιούχος σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του επί τη βάσει του παρόντος Άρθρου 17 ή από την παρούσα Σύμβαση εν γένει, λόγω του ότι εγκρίθηκε ο διορισμός των Μελετητών ή του αντικαταστάτη τους από το Δημόσιο ή λόγω διαφωνίας ανάμεσα στους Μελετητές και τον Παραχωρησιουχο ή λόγω παραβάσεων εκ μέρους των Μελετητών των υποχρεώσεων τους.

17.2 Μελέτες

17.2.1 Ο Παραχωρησιούχος θα εξασφαλίσει από τους Μελετητές την κατάρτιση των Μελετών για το Έργο Παραχώρησης και τα Τοπικά Έργα στο επίπεδο και λεπτομέρειες που εύλογα θα καθορίσει ο Ελεγισής Μελέτης, προκειμένου να δυνηθεί να ελέγξει και εγκρίνει το σχεδιασμό των Κατασκευών Περιόδου Τ1 και να καθορίσει το κατά πόσο η ποιότητα των μελετών, των κατασκευών, της λειτουργικότητας, των συστημάτων, διευκολύνσεων, προδιαγραφών ή/και τελειωμάτων των Κατασκευών Περιόδου Τ1 συμμορφώνεται από πάσης πλευράς με τις Απαιτήσεις Μελέτης.

17.2.2 Κάθε Μελέτη θα περιέχει τις κύριες διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονίμων και Προσωρινών Κατασκευών και θα παρουσιάζεται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της σε σχέση με τη λειτουργικότητα, ασφάλεια, το περιβάλλον και τα τελειώματα.

17.2.3 Ο Παραχωρησιούχος θα υποβάλει στον Ελεγκτή Μελέτης κάθε τμήμα της Μελέτης σε δυο (2) αντίγραφα αμέσως μετά την κατάρτιση της, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής και τη συμφωνία του Άρθρου 17.3.2.

17.3 Έλεγχος Μελετών

17.3.1 Ο Ελεγκτής Μελέτης θα ελέγξει και θα εγκρίνει τις Μελέτε,ς, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση με τα Προσαρτήματα της και τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης, και θα είναι υπεύθυνος για:

i) την επιθεώρηση και τον έλεγχο του κατά πόσον οι Μελέτες ανταποκρίνονται προς τις Απαιτήσεις Μελέτης και την εντολή για εκτέλεση οποιαδήποτε συμπληρωματικής μελέτης αναγκαίας για τη συμμόρφωση των Μελετών προς τις απαιτήσεις αυτές,

ii) την έγκριση του προγράμματος ερευνών και δοκιμών επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου και των Θαλάσσιων Περιοχών, τον έλεγχο της καταλληλότητας και επάρκειας αυτών για τους σκοπούς της μελέτης και την χορήγηση αντιγράφου αυτού του εγκεκριμένου προγράμματος στον Παραχωρησιουχο, στον Ανεξάρτητο Μηχανικό και στο Δημόσιο,

iii) την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την έγκριση των εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου μελετών (η οποία θα βασίζεται στις διαδικασίες του ISO-9001), την εντολή για τροποποιήσεις ή προσθήκες (όπως απαιτείται) και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους,

iv) τη σύνταξη και παροχή στον Παραχωρησιουχο, το Δημόσιο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό περιοδικών (τουλάχιστον ανά δίμηνο) εκθέσεων προόδου, οι οποίες θα καλύπτουν τις δραστηριότητες της προηγούμενης περιόδου και τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν και θα παρουσιάζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της επομένης περιόδου με αναφορά σε όλες τις δοκιμές οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν,

v) την επιβολή τυχόν αναγκαίων μετρήσεων δομικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών – κατασκευών και την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων τους,

vi) τον έλεγχο και την έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας και του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των υποχρεώσεων του Παραχωρησιουχου για τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας, όπως έχουν περιληφθεί στις εγκεκριμένες Μελέτες, σύμφωνα με τα Άρθρα 23.6.4 και 23.7.4 και τις εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες.

17.3.2 Εντός μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος και ο Ελεγκτής Μελέτης θα συμφωνήσουν εγγράφως τυχόν λεπτομέρειες του προβλεπόμενου στην Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης τρόπου υποβολής στον Ελεγκτή Μελέτης των Μελετών και των προθεσμιών εντός των οποίων ο Ελεγισής Μελέτης θα υποχρεούται να εκδίδει το Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης.

17.4 Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης

17.4.1 Μέσα σε προθεσμία που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Παραχωρησιουχου και του Ελεγκτή Μελέτης σύμφωνα με το Άρθρο 17.3.2, ο Ελεγκτής Μελέτης οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει στον Παραχωρησιουχο ένα Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης με κοινοποίηση αντιγράφου στο Δημόσιο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, και στην περίπτωση του Δημοσίου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα επισυνάψει ένα πλήρες αντίγραφο των εν λόγω εγκεκριμένων Μελετών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που έχει ο Ελεγκτής Μελέτης στην κατοχή του. Ειδικά ως προς το Δημόσιο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, το αντίγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από το φύλλο ελέγχου της εγκριθείσας Μελέτης. Από την ημέρα της έκδοσης του Πιστοποιητικού Έγκρισης Μελέτης από τον Ελεγκτή Μελέτης, οι εγκεκριμένες Μελέτες θεωρούνται “καλές προς κατασκευή” και ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να αρχίσει άμεσα τις σχετικές εργασίες.

17.4.2 Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης των ως άνω εγκεκριμένων Μελετών, το Δημόσιο και / ή ο Ανεξάρτητος Μηχανικός μπορούν να γνωστοποιήσουν στον Ελεγκτή Μελέτης και τον Παραχωρησιουχο (με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή το Δημόσιο αντίστοιχα) την ύπαρξη τυχόν σχολίων η αντιρρήσεων τους ως προς τη μη συμμόρφωση των Μελετών προς τις Απαιτήσεις Μελέτης και/ή τυχόν ανακολουθιών τους με οποιεσδήποτε προηγουμένως εγκριθείσες Μελέτες, εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους έχουν αυτή τη άποψη.

17.4.3 Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης αυτής από το Δημόσιο και / ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, ο Ελεγκτής Μελέτης οφείλει να γνωστοποιήσει σε όλα τα μέρη (Δημόσιο, Παραχωρησιουχο και Ανεξάρτητο Μηχανικό) κατά πόσον συμφωνεί με ή απορρίπτει τα σχόλια και/ή τις αντιρρήσεις αυτές. Η απόφαση του Ελεγκτή Μελέτης θα είναι τελική και δεσμευτική εκτός εάν και μέχρις ότου ανατραπεί από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, εφόσον το Δημόσιο ή ο Παραχωρησιούχος προσφύγουν σε αυτήν.

17.4.4 Αν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος αμφισβητήσουν την απόφαση του Ελεγκτή Μελέτης να δεχτεί ή να απορρίψει τα σχόλια ή τις αντιρρήσεις του Δημοσίου και / ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού, μπορούν, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης να προσφύγουν στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.

17.4.5 Εάν είτε ο Ελεγκτής Μελέτης είτε η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών) αποδεχθούν τα σχόλια ή τις αντιρρήσεις του Δημοσίου και / ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ο Ελεγκτής Μελέτης θα δώσει τις αναγκαίες οδηγίες στον Παραχωρησιούχο προκειμένου να επανυποβάλει αίτηση για τη χορήγηση νέου Πιστοποιητικού Έγκρισης Μελέτης, οι δε διατάξεις του παρόντος Άρθρου 17.4 θα ισχύουν και γι` αυτή την επανυποβολή. Σχόλια ή αντιρρήσεις που προβλήθηκαν κατά την πρώτη υποβολή δεν επιτρέπεται να προβληθούν εκ νέου.

17.4.6 Αν ο Ελεγκτής Μελέτης έχει εγκρίνει την Μελέτη που του έχει υποβληθεί, και ο Παραχωρησιούχος, το Δημόσιο ή ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν έχουν προβάλει αντιρρήσεις ως προς την έγκριση αυτή μέσα στις προθεσμίες του παρόντος Άρθρου 17.4 ή η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφασίσει ότι η έγκριση θα πρέπει να δοθεί, τότε το σχετικό Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης καθίσταται οριστικό.

17.5 Τροποποίηση

Καμία εγκεκριμένη Μελέτη (ή τμήμα αυτής) που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 17.3 και 17.5 δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να αλλάξει ή να παραλλαχθεί, παρά μόνο μετά από ειδική έγγραφη πρόταση για την τροποποίηση, αλλαγή ή παρέκκλιση που θα υποβληθεί στον Ελεγκτή Μελέτης για έγκριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται στο Άρθρο 17.3.

17.6 Έναρξη Κατασκευών Περιόδου Τ1

Ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να ξεκινήσει την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος των Κατασκευών Περιόδου Τ1 εάν πρώτα δεν έχουν εγκριθεί οι σχετικές Μελέτες που αφορούν το τμήμα αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 17.3.

17.7 Ελεγκτής Μελέτης

17.7.1 Ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει με τον Ελεγκτή Μελέτης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, διεθνούς φήμης και ειδικευμένος στην επίβλεψη παρόμοιων έργων, τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 11.

17.7.2 Το Δημόσιο συμφωνεί και αποδέχεται με την παρούσα Σύμβαση όπως, από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο έλεγχος και η έγκριση των Μελετών για τις Κατασκευές της Περιόδου Τ1 διενεργηθεί από τον Ελεγκτή Μελέτης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Σύμβασης Ελεγκτή Μελέτης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας οιουδήποτε όρου της παρούσας με όρο της Σύμβασης Ελεγκτή Μελέτης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 3.3.3.

17.7.3 Ο Ελεγκτής Μελέτης δεν μπορεί να αντικατασταθεί ούτε μπορούν να τροποποιηθούν (ή να αποτελέσουν αντικείμενα οιουδήποτε είδους παραίτησης από δικαιώματα) οι όροι της Σύμβασης Ελεγκτή Μελέτης χωρίς έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου, την οποία αυτό δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα.

17.7.4 Εάν το Δημόσιο διαπιστώσει ότι ο Ελεγκτής Μελέτης έχει ουσιωδώς παραβεί τις κατά τη Σύμβαση του υποχρεώσεις του, το Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να (και ο Παραχωρησιούχος πρέπει να) καταγγείλει τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης και να αντικαταστήσει τον Ελεγκτή Μελέτης εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, μετά από σχετική ειδοποίηση που επιδίδει ο Παραχωρησιούχος στον Ελεγκτή Μελέτης για την παράβαση, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ελεγκτή Μελέτης.

17.7.5 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Ελεγκτή Μελέτης και αν συντρέχει περίπτωση, με τις υποδείξεις του Ελεγκτή Μελέτης (εφόσον οι υποδείξεις αυτές έχουν δοθεί σύμφωνα με τα βάσει της Σύμβασης Ελεγκτή Μελέτης δικαιώματα του).

17.7.6 Ο Ελεγκτής Μελέτης έχει καθήκον επιμελείας και είναι υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου καθώς και του Παραχωρησιούχου όπως αυτό προβλέπεται στην Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης.

17.7.7 Οποιαδήποτε εκ μέρους του Ελεγκτή Μελέτης παράβαση των υποχρεώσεων του από τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης ή οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους του, ή που προκλήθηκε εξαιτίας του σχετικά με την εκπλήρωση ή την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης, ή οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Ελεγκτή Μελέτης και του Παραχωρησιούχου που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελεγκτή Μελέτης ή εξ άλλης αιτίας, δεν απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο καθ` οιονδήποτε τρόπο από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις ή ευθύνες του από ή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

17.7.8 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 29.3.1 το Δημόσιο θα δικαιούται να υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο στη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης.

17.8 Αμοιβή Ελεγκτή Μελέτης

Ο Παραχωρησιούχος είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή αμοιβών και λοιπών δαπανών και εξόδων του Ελεγκτή Μελέτης, το δε Δημόσιο δεν θα έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.

17.9 Ευθύνη Παραχωρησιούχου

17.9.1 Η υποβολή οποιασδήποτε Μελέτης ή οποιουδήποτε εγγράφου που υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, η έγκριση ή απόρριψη του, η έκδοση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Έγκρισης Μελέτης, η υποβολή σχολίων ή αντιρρήσεων από το Δημόσιο και η οποιαδήποτε παραπομπή οποιουδήποτε ζητήματος στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, δεν θα απαλλάσσουν καθ` οιονδήποτε τρόπο τον Παραχωρησιούχο από οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες του από το παρόν Άρθρο ή από άλλη αιτία.

17.9.2 Οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του Ελεγκτή Μελέτης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης δεν θα απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο καθ` οιονδήποτε τρόπο από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες 17.9.3 του από το παρόν Άρθρο ή από άλλη αιτία.

17.9.3 Οποιαδήποτε καθυστέρηση του Ελεγκτή Μελέτης ή που προκαλείται από τον Ελεγκτή Μελέτης σχετική με την εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση των υποχρεώσεων του από τη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης ή οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ Ελεγκτή και Παραχωρησιούχου αναφορικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Ελεγκτή Μελέτης ή άλλο θέμα, δεν θα απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο καθ` οιονδήποτε τρόπο από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες του από και σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

18. Κατασκευές Περιόδου Τ1

18.1 Διάρκεια

Ο Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει και ολοκληρώσει τις Κατασκευές Περιόδου Τ1:

18.1.1 Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, τις Τεχνικές Απαιτήσεις και τους Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι Μόνιμες Κατασκευές και κάθε τμήμα τους θα είναι κατάλληλες για το σκοπό τον οποίο προορίζονται, όπως αυτός προσδιορίζεται ή ευλόγως προκύπτει από τις Προδιαγραφές.

18.1.2 Εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως η προθεσμία αυτή τυχόν παραταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

18.1.3 Ως ολοκλήρωση των Κατασκευών της Περιόδου Τ.1 νοείται η έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (Β.Π.ΕΤ1), σύμφωνα με το άρθρο 18.5.3 (i).

18.1.4 Η εκ μέρους του Παραχωρησιούχου υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας του Άρθρου 18.1.2 (όπως η προθεσμία αυτή τυχόν παραταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης) για χρονικό διάστημα πλέον των έξι (6) μηνών, συνιστά Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.

18.1.5 Εξαιρετικά συμφωνείται ότι ο Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες αποκλεισμού της κυκλοφορίας της οδού Νίκης και της σύνδεσης της με τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και με την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, εντός ενός (1) μηνός από την Ημερομηνία Έναρξης της Περιόδου Λειτουργίας του Άρθρου 23.1. Μετά τον ανωτέρω αποκλεισμό της κυκλοφορίας, το Δημόσιο θα εξασφαλίσει τη μετατροπή της Λεωφόρου Νίκης σε πεζόδρομο.

18.2 Τμηματικές Προθεσμίες

18.2.1 Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της προόδου των Κατασκευών της Περιόδου Τ1, το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν στις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες, με αφετηρία την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης:

i) To Πιστοποιητικό Μελέτης του Άρθρου 17.4.6, για τα έργα πολιτικού μηχανικού του υποθαλάσσιου τμήματος του Έργου, πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών, και

ii) Οι Μόνιμες και Προσωρινές Κατασκευές, πλην των υπογείων έργων:

a) Στον ανισόπεδο κόμβο Δικαστηρίων για τις ανάγκες λειτουργίας του ισόπεδου κόμβου επί του τεχνικού κάλυψης (cut & cover), και

b) Στον ανισόπεδο κόμβο της οδού Βασ. Γεωργίου με τη Λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου, περιλαμβανομένων και των εργασιών μετατροπής αυτής σε διπλής κατεύθυνσης, πρέπει να έχουν περατωθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) μηνών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της κατασκευής του Έργου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

18.2.2 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 29.1.3 (iii) η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές τυχόν παραταθούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, για χρονικό διάστημα άνω του 10% της κάθε προθεσμίας, συνιστά Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.

18.3 Επίβλεψη

18.3.1 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα επιβλέψει την εκτέλεση των Κατασκευών Περιόδου Τ1.

18.3.2 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα είναι υπεύθυνος κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα:

(i) Τον έλεγχο και έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Μελετών – Κατασκευών και του συναρτώμενου χρονοδιαγράμματος εισροών – εκροών που θα παραδίδεται από τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 16,

(ii) Τον έλεγχο της τήρησης του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Μελετών – Κατασκευών και την υποβολή στο Δημόσιο μηνιαίων αναφορών προόδου του Χρονοδιαγράμματος και όλων των στοιχείων που αφορούν στο Έργο,

iii) Τον έλεγχο και την έγκριση του προγράμματος ερευνών και δοκιμών στον Χώρο Εκτέλεσης του Έργου,

(iv) Τον έλεγχο τήρησης των απαιτήσεων του περατωθέντος Έργου (συμπεριφορά του Έργου),

v) Τον έλεγχο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση τήρησης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου για κάθε υποβαλλόμενο έγγραφο και πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας σχετικού με τις εργασίες,

vi) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και τη συμμόρφωση του Παραχωρησιούχου με τις Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις,

vii) Τον έλεγχο για τη διαπίστωση ότι τα υλικά και η ποιότητα της εργασίας συμφωνούν με τις συμβατικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και για ότι λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την άρση κάθε σχετικής παράβασης,

viii) Την επίβλεψη των κατασκευών σύμφωνα με τις συμβατικές ρυθμίσεις, απαιτήσεις και προδιαγραφές,

ix) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των Κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας,

x) Την έκδοση των Βεβαιώσεων Περάτωσης Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 18.5,

xi) Τον καθορισμό του θεμάτων που προβλέπονται στο Άρθρο 26.2.4 σε περίπτωση Γεγονότος Καθυστέρησης.

18.4 Ανεξάρτητος Μηχανικός

18.4.1 Ο Παραχωρησιούχος έχει συνάψει με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, διεθνούς φήμης και ειδικευμένος στην επίβλεψη παρόμοιων έργων, τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 11.

18.4.2 Το Δημόσιο συμφωνεί και αποδέχεται με την παρούσα Σύμβαση όπως, από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, η Επίβλεψη των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 διενεργηθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού. Σε περίπτωση ασυμφωνίας οιουδήποτε όρου της παρούσας με όρο της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 3.3.3.

18.4.3 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν μπορεί να αντίκατασταθεί ούτε μπορούν να τροποποιηθούν οι όροι της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού (ή να αποτελέσουν αντικείμενα οιουδήποτε είδους παραίτησης από δικαιώματα) χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δημοσίου, την οποία αυτό δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα.

18.4.4 Εάν το Δημόσιο διαπιστώσει ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έχει ουσιωδώς παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις του, το Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να (και ο Παραχωρησιούχος πρέπει να) καταγγείλει τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού και να αντικαταστήσει τον Ανεξάρτητο Μηχανικό εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, μετά από σχετική ειδοποίηση που επιδίδει ο Παραχωρησιούχος στον Ανεξάρτητο Μηχανικό για την παράβαση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού.

18.4.5 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού και αν συντρέχει περίπτωση, με τις υποδείξεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού (εφόσον οι υποδείξεις αυτές έχουν δοθεί σύμφωνα με τα βάσει της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού δικαιώματα του).

18.4.6 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έχει καθήκον επιμελείας και είναι υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου καθώς και του Παραχωρησιούχου, όπως αυτό προβλέπεται στην Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού.

18.4.7 Οποιαδήποτε εκ μέρους του Ανεξάρτητου Μηχανικού παράβαση των υποχρεώσεων του από τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού ή οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους του, ή που προκλήθηκε εξαιτίας του σχετικά με την εκπλήρωση ή την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από την Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, ή οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Παραχωρησιούχου που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή εξ` άλλης αιτίας, δεν απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο καθ` οιονδήποτε τρόπο από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις ή ευθύνες του από ή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

18.4.8 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 29.3.1, το Δημόσιο θα δικαιούται να υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο στη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού.

18.5 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών

18.5.1 Όλες οι Κατασκευές της Περιόδου Τ1 θα επιβλέπονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, συμφώνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού.

18.5.2 Όλες οι Βεβαιώσεις Περάτωσης Εργασιών εκδίδονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Άρθρου.

18.5.3 Η έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών προβλέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (Β.Π.Ε.Τ1), όταν το σύνολο των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 (Ε.Π. και Τ.Ε.) έχει ολοκληρωθεί και το Έργο είναι έτοιμο για λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί επιμετρήσεις, το μητρώο του Έργου και τα σχέδια “όπως κατασκευάστηκε”,

ii) Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τοπικού Έργου (Β.Π.Ε.), όταν η κατασκευή οποιουδήποτε Τοπικού Έργου έχει ολοκληρωθεί και είναι δυνατή η αυτοτελής απόδοση του στον φορέα που θα το λειτουργήσει / χρησιμοποιήσει και συντηρήσει, και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί επιμετρήσεις, το μητρώο του Έργου και τα σχέδια “όπως κατασκευάστηκε”,

iii) Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τμηματικής Προθεσμίας (Β.Π.Ε.τπ), με την οποία πιστοποιείται ότι έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της κάθε τμηματικής προθεσμίας του άρθρου 18.2.1. Κατ` εξαίρεση και προκειμένου περί της τμηματικής προθεσμίας του Άρθρου 18.2.1 (i), το Πιστοποιητικό Οριστικής Μελέτης επέχει θέση Β.Π.Ε.ΤΠ

iv) Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής (Β.Π.Ε.ΧΣ), με την οποία πιστοποιείται ότι έχει επιτευχθεί το Ορόσημο που έχει συνδέσει ο Παραχωρησιούχος με π|ν εκάστοτε καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.3.

18.6 Διαδικασία Έκδοσης Β.Π.Ε.

18.6.1 Β.Π.Ε.Τ1

a) Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και το Δημόσιο, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία του πέρατος των Κατασκευών της Περιόδου Τ1, καλώντας τους να επιθεωρήσουν τοΈργο προκειμένου να διαπιστώσουν την ολοκλήρωση του.

b) Εντός των ανωτέρω τριάντα (30) ημερών, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο Παραχωρησιούχος και το Δημόσιο θα επιθεωρήσουν, με παρόντα τον Κατασκευαστή, τις Μόνιμες Κατασκευές, για τις οποίες έχει ζητηθεί από τον Παραχωρησιούχο η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών για να ελέγξουν ότι έχουν ολοκληρωθεί (συμφώνα προς τις Τεχνικές Απαιτήσεις), και ότι, αναφορικά με την περάτωση τους, οι Μόνιμες αυτές Εργασίες είναι έτοιμες για λειτουργία και ασφαλείς για τους Χρήστες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ο Κατασκευαστής θα μπορεί να εκτελεί εργασίες μικρής έκτασης.

c) To Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος μπορούν να υποβάλουν στον Ανεξάρτητο Μηχανικό οποιεσδήποτε σχετικές παρατηρήσεις τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σχετικής προβλεπόμενης ημερομηνίας του πέρατος των Κατασκευών της Περιόδου Τ1.

d) Μέχρι και την προβλεπόμενη ημερομηνία του πέρατος των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 (και είτε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν παρευρεθεί σε κάποια ή σε όλες τις επιθεωρήσεις και/ή έχουν κάνει οποιεσδήποτε παραπιρήσεις), ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται να πληροφορεί τον Παραχωρησιούχο, τον Κατασκευαστή και το Δημόσιο περί του εάν, κατά τη γνώμη του, οι Μόνιμες Εργασίες για τις οποίες έχει ζητηθεί από τον Παραχωρησιούχο η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Τ1, έχουν ή όχι ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία αυτή (σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις) και, εάν το Έργο Παραχώρησης είναι ή δεν είναι έτοιμο για ασφαλή λειτουργία για τους Χρήστες του. Κατά τον σχηματισμό της γνώμης του αυτής, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να λάβει υπόψη του και να συνυπολογίσει τις παρατηρήσεις του Παραχωρησιούχου και του Δημοσίου τις οποίες θεωρεί εύλογες και δικαιολογημένες.

e) Η απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού θα είναι οριστική και δεσμευτική, εκτός εάν και μέχρις ότου ανατραπεί από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών του Άρθρου 33.2.

f) Σε περίπτωση που είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος διαφωνεί με την απόφαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, θα ενημερώνει αμέσως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών του Άρθρου 33.2, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την ημερομηνία παραπομπής του ζητήματος σ` αυτήν.

g) Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποφασίσει ότι οι Κατασκευές της Περιόδου Τ1 έχουν ολοκληρωθεί, είναι έτοιμες για ασφαλή χρήση από τους Χρήστες και το Δημόσιο ή/και ο Παραχωρησιούχος δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις ως προς αυτό ή η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφασίσει ότι οι Κατασκευές αυτές έχουν ολοκληρωθεί, είναι έτοιμες για χρήση και είναι ασφαλείς για τους Χρήστες, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται, να εκδώσει πάραυτα τη σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών προς τον Παραχωρησιούχο και να κοινοποιήσει ένα επικυρωμένο αντίγραφο στο Δημόσιο.

h) Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ή η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφασίσει όπ οι Κατασκευές της Περιόδου Τ1 δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν είναι έτοιμες για χρήση ή δεν είναι ασφαλείς για τους Χρήστες, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να δώσει εντολή στον Παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει τις εν λόγω εναπομένουσες ή επανορθωτικές εργασίες. Με την ολοκλήρωση των εναπομενουσών ή επανορθωτικών εργασιών θα εφαρμόζονται και πάλι οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 18.6.1.

i) Παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν μικρής, κατά την υπεύθυνη γνώμη του Ανεξάρτητου Μηχανικού, έκτασης εργασίες δεν θα αποτελούν λόγο για την άρνηση της έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών, υπό τον όρο ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βεβαιώνει εγγράφως ότι οι εργασίες αυτές δεν μειώνουν την ασφάλεια του Έργου Παραχώρησης και των Χρηστών του. Οι μικρής έκτασης εργασίες θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο κατάλογο και θα εκτελούνται από τον Παραχωρησιούχο δια του Κατασκευαστή μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίζει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Περάτωσης Εργασιών δεν θα απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο καθ` οιονδήποτε τρόπο από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις ή ευθύνες, από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την εκτέλεση τέτοιων μικρής έκτασης εργασιών.

18.6.2 ΒΠΕΤΕ

a) Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Τοπικού Εργου είναι δυνατόν να εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σε κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε Τοπικό Έργο το οποίο έχει τεχνική ή/και λειτουργική αυτοτέλεια, αποπερατώνεται.

b) Ως προς τη διαδικασία έκδοσης της ΒΠΕΤΕ εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι των παραγράφων (a) έως και (i) του Άρθρου 18.6.1, με τη διαφορά ότι οι προθεσμίες των παραγράφων (a), (b) και (c) συντέμνονται σε δέκα πέντε (15), δέκα πέντε (15) και πέντε (5) ημέρες αντίστοιχα.

18.6.3 ΒΠΕΤΠ

a) Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Τμηματικής Προθεσμίας είναι δυνατόν να εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σε κάθε περίπτωση που προβλεπόμενη τμηματική προθεσμία σύμφωνα με το Άρθρο 18.2. έχει επιτευχθεί.

b) Ως προς τη διαδικασία έκδοσης Β.Π.Ε.ΤΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 18.6.2(b).

18.6.4 ΒΠΕΧΣ

a) Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής είναι δυνατόν να εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σε κάθε περίπτωση που προβλεπόμενο Ορόσημο σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.3. έχει επιτευχθεί.

b) Ως προς τη διαδικασία έκδοσης Β.Π.Ε.ΧΣ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 18.6.2 (b).

18.6.5 ΒΠΕΣΕ

a) Βεβαίωση Περαίωσης Συμπληρωματικών Εργασιών είναι δυνατόν να εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σε κάθε περίπτωση που είτε έχουν ολοκληρωθεί Συμπληρωματικές Εργασίες που έχουν ανατεθεί στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 18.7.1 ή έχει επιτευχθεί ορόσημο εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 18.7.8.

b) Ως προς τη διαδικασία έκδοσης Β.Π.Ε.ΣΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 18.6.2 (b).

18.7 Συμπληρωματικές Εργασίες

18.7.1 Για την ανάθεση συμπληρωματικών εργασιών σε σχέση με το Έργο Παραχώρησης ή/και τα Τοπικά Έργα (οι “Συμπληρωματικές Εργασίες”) στον Παραχωρησιούχο, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων για συμπληρωματικές εργασίες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων. Σε περίπτωση που το Δημόσιο δώσει εντολή για Συμπληρωματικές Εργασίες (η “Εντολή Συμπληρωματικών Εργασιών”), η συνολική αξία των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του Τιμήματος Μελετών – Κατασκευών, ο Παραχωρησιούχος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 18.7.3, είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει.

18.7.2 Μόλις καταστεί εφικτό, και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από τη λήψη μιας Εντολής Συμπληρωματικών Εργασιών, ο Παραχωρησιούχος θα γνωστοποιεί εγγράφως στο Δημόσιο:

a) εάν, κατά την κρίση του οι Συμπληρωματικές Εργασίες συνεπάγονται:

1. Κατά την Περίοδο Τ1:

i) την μεταβολή του Τιμήματος Μελετών -Κατασκευών,

ii) την παράταση οποιασδήποτε προθεσμίας των Αρθρων 18.1 και 18.2 της παρούσας,

iii) τυχόν μεταβολή της δαπάνης λειτουργίας -συντήρησης και εκμετάλλευσης του Έργου,

iv) τυχόν επιπτώσεις επί των Αμέσων Εσόδων του Έργου Παραχώρησης.

2. Κατά την Περίοδο Τ2:

i) την μεταβολή του Τιμήματος Μελετών – Κατασκευών,

ii) τυχόν μεταβολή της δαπάνης λειτουργίας -συντήρησης και εκμετάλλευσης του Έργου,

iii) τυχόν επιπτώσεις επί των Αμέσων Εσόδων του Έργου Παραχώρησης.

b) την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης των Συμπληρωματικών Εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 18.7.4 της παρούσας και των τυχόν επιπτώσεων στη δαπάνη λειτουργίας – συντήρησης και εκμετάλλευσης του Έργου ή/και στα Άμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου.

18.7.3 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση των Συμπληρωματικών Εργασιών, εάν η εκτέλεση τους:

i) δύναται να τον εμποδίσει ολικώς ή μερικώς από την εκπλήρωση ουσιωδών υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Δημόσιο όλα τα στοιχεία επί των οποίων βασίζει αυτήν την εκτίμηση,

ii) συνεπάγεται παράταση της συνολικής προθεσμίας Περιόδου Μελετών – Κατασκευών μεγαλύτερης της προβλεπόμενης στο Αρθρο 26.4.4, συνυπολογιζομένων και άλλων παρατάσεων που τυχόν του έχουν ήδη χορηγηθεί λόγω Γεγονότων Καθυστέρησης.

18.7.4 Για τον υπολογισμό της δαπάνης των Συμπληρωματικών Εργασιών εφαρμόζονται:

i) οι τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσίας (παράρτημα ΣΤ του Προσαρτήματος 2 της παρούσας) αναθεωρημένες κατά το χρόνο εκτέλεσης των Συμπληρωματικών Εργασιών, με την εκάστοτε ισχύουσα αναθεώρηση, ή

ii) σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε στοιχείο (ή στοιχεία) των Συμπληρωματικών Εργασιών δεν καλύπτεται (ή δεν καλύπτονται) από το προαναφερόμενο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας, η αποζημίωση τους θα υπολογισθεί κατ` αναλογία με την ανάλυση του οικονομικού αντικειμένου του Τιμήματος Μελετών – Κατασκευών της Προσφοράς του Παραχωρησιούχου.

iii) Η προκύπτουσα δαπάνη των Συμπληρωματικών Εργασιών περιλαμβάνει ανηγμένη και την αμοιβή των τυχόν συμπληρωματικών μελετών για εργασίες στην ζώνη του Εργου Παραχώρησης (ΕΠ) και προσαυξάνεται με την τυχόν πρόσθετη αμοιβή του Ελεγκτή Μελέτης. Για Συμπληρωματικές Εργασίες εκτός (ΕΠ) η αμοιβή μελετών υπολογίζεται σύμφωνα με πς ισχύουσες διατάξεις, και προσαυξάνεται ομοίως με την τυχόν πρόσθετη αμοιβή του Ελεγκτή Μελέτης.

18.7.5 Επιπτώσεις κατά την Περίοδο Τ2.

Οποιεσδήποτε τυχόν επιπτώσεις των Συμπληρωματικών Εργασιών επί της δαπάνης λειτουργίας – συντήρησης και εκμετάλλευσης του Έργου ή επί των Αμέσων Εσόδων του Παραχωρησιούχου λόγω Συμπληρωματικών Εργασιών που εκτελέστηκαν είτε κατά την Περίοδο Τ1, είτε κατά την Περίοδο Τ2, θα αποζημιώνονται στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 26.5 της παρούσας.

18.7.6 Εκτέλεση Συμπληρωματικών Εργασιών η οποία επηρεάζει δυσμενώς την Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών, συνιστά Γεγονός Καθυστέρησης.

18.7.7 Η επίβλεψη της εκτέλεσης των Συμπληρωματικών Εργασιών κατά την Περίοδο Τ1 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 18.3 της παρούσας. Το Δημόσιο βαρύνεται με την τυχόν πρόσθετη αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού για την επίβλεψη αυτή. Η επίβλεψη της εκτέλεσης των Συμπληρωματικών Εργασιών κατά την Περίοδο Τ2, διενεργείται από όργανα του Δημοσίου.

18.7.8 (1) Η δαπάνη των Συμπληρωματικών Εργασιών, όπως αυτή εκάστοτε υπολογίζεται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 18.7.4 και πιστοποιείται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, μετά από επιμέτρηση τους, βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο και καταβάλλεται στον Παραχωρησιούχο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση της ΒΠΕΣΕ από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή σε περίπτωση Συμπληρωματικών Εργασιών μεγάλης έκτασης, των οποίων η εκτέλεση απαιτεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επίτευξη των ορόσημων που θα συμφωνηθούν κατά την ανάθεση των Συμπληρωματικών Εργασιών μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου, όπως αυτή θα πιστοποιείται με έκδοση αντίστοιχων ΒΠΕΣΕ από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

2) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δαπάνης Συμπληρωματικών Εργασιών πέραν του ενός (1) μηνός από την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται τόκων επί του καθυστερουμένου ποσού, υπολογιζόμενων σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.2 (i) της παρούσας. Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης, κατά τα ανωτέρω, πλέον των δύο (2) μηνών και επί συνολικά οφειλομένου ποσού δαπάνης Συμπληρωματικών Εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00), μη συνυπολογιζομένων των κρατήσεων του Άρθρου 18.7.8 (3) και των τόκων της παρούσας παραγράφου, ο Παραχωρησιούχος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

3) Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγγυητική επιστολή και κρατήσεις για την πραγματοποίηση της κάθε καταβολής ισχύουν τα ίδια με την καταβολή Χρηματοδοτικής Συμβολής. Οι κρατήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο 10.4.2 της παρούσας, επιστρέφονται στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 10.8.3 της παρούσας.

19. Υπεργολάβοι Παραχωρησιούχου

19.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 15 ο Παραχωρησιούχος δε δικαιούται να αναθέτει σε υπεργολάβο την εκτέλεση ουσιώδους μέρους των συμβατικών του υποχρεώσεων, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή σχετικά με το αντικείμενο υπεργολαβίας, δεν απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου προκειμένου περί υπεργολάβων που έχουν ονοματισθεί με την Προσφορά.

19.2 Με αίτηση του ο Παραχωρησιούχος θέτει υπόψη του Δημοσίου όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για τον προτεινόμενο υπεργολάβο, όπως εμπειρία, προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Έργο, εκπροσώπηση, οικονομικά στοιχεία, καθώς και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που προτίθεται να του αναθέσει. Το Δημόσιο αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών.

19.3 Εάν το Δημόσιο δεν απαντήσει μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι συναινεί.

19.4 Ο Παραχωρησιούχος παραμένει υπεύθυνος και δεν απαλλάσσεται από καμία από τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και την ευθύνη του από την παρούσα Σύμβαση λόγω του ότι μέρος των υποχρεώσεων του εκτελείται από υπεργολάβο.

19.5 Επί πλέον, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη ώστε να εξασφαλίζεται με το υπεργολαβικό συμφωνητικό ότι:

19.5.1 Όλα τα δικαιώματα του Δημοσίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ισχύουν και έναντι του υπεργολάβου και αποτελούν και δικές του υποχρεώσεις.

19.5.2 Το υπεργολαβικό συμφωνητικό δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους εκεί συμβαλλόμενους έναντι του Δημοσίου.

19.5.3 Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παρούσας Σύμβασης οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο:

i) To Δημόσιο δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει την εφαρμογή του υπεργολαβικού συμφωνητικού κατά το ανεκτέλεστο από τον υπεργολάβο μέρος του, υπεισερχομενο στη θέση του Παραχωρησιούχου, με τους ίδιους ή, κατόπιν συμφωνίας με τον υπεργολάβο, με ευνοϊκότερους όρους. Εάν το Δημόσιο επιλέξει να μην συνεχίσει την εφαρμογή του υπεργολαβικού συμφωνητικού δεν ευθύνεται απέναντι στον υπεργολάβο, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη υποχρέωση απέναντί του.

ii) Το Δημόσιο δεν ευθύνεται, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη υποχρέωση που τυχόν απορρέει από το εκτελεσμένο – εκ μέρους του υπεργολάβου – μέρος του υπεργολαβικού συμφωνητικού, για το οποίο ο Παραχωρησιούχος και μόνον αυτός υπέχει κάθε ευθύνη.

iii) Ο Παραχωρησιούχος και ο υπεργολάβος είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο Δημόσιο κάθε πληροφορία σχετική με την εξέλιξη του υπεργολαβικού συμφωνητικού.

19.6 Το Δημόσιο δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στις σχέσεις Παραχωρησιούχου και υπεργολάβου παρά μόνον όταν :

i) παραβιάζονται ουσιωδώς από τον υπεργολάβο όροι της παρούσας Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο έχει προηγουμένως ζηπίσει εγγράφως από τον Παραχωρησιούχο να αρθεί η παραβίαση των όρων της Σύμβασης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,

ii) υπάρχουν λόγοι παρέμβασης του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 20 της παρούσας.

Οι παρεμβάσεις του Δημοσίου μπορεί να φθάνουν μέχρις αξίωσης για άμεση αντικατάσταση του υπεργολάβου.

Η παρέμβαση ή μη του Δημοσίου δεν αίρει ούτε αποδυναμώνει τις ευθύνες του Παραχωρησιούχου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

20. Παρέμβαση του Δημοσίου

20.1 Υποχρεώσεις του Δημοσίου

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, το Δημόσιο δεσμεύεται ότι κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης ούτε αυτό ούτε οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή θα παρέμβει ή/και θα διακόψει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου.

20.2 Επιτρεπόμενη Παρέμβαση

Κατ` εξαίρεση, το Δημόσιο δύναται να παρεμβαίνει ή/και να διακόπτει τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του`Εργου και ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ανέχεται τέτοια παρέμβαση ή/και διακοπή από το Δημόσιο:

20.2.1 Σε περίπτωση πολέμου (είτε κηρυγμένου είτε ακήρυκτου), εισβολής, ένοπλης σύρραξης ή ενέργειας ξένου εχθρού, επιστράτευσης οφειλομένης σε εξωτερικούς κινδύνους, αποκλεισμού, εμπορικού αποκλεισμού, επανάστασης, στάσης, εξέγερσης, κοινωνικής αναταραχής, δολιοφθοράς, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλής οποιουδήποτε από αυτά, εφόσον συμβαίνουν εντός Ελλάδας ή εμπλέκεται ή επηρεάζεται άμεσα η χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση εθνικού συμφέροντος ή προφανούς απειλής νια την δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια και άμυνα.

20.2.2 Σε περίπτωση που:

i) το Δημόσιο έχοντας εκτιμήσει όλους τους σχετικούς παράγοντες και συνθήκες θεωρεί εύλογα ότι:

a) ο Παραχωρησιούχος παραβιάζει κάποια από τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση κατά τρόπο που προκαλεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των Χρηστών, ή

b) ως αποτέλεσμα μιας πράξης ή παράλειψης του Παραχωρησιούχου (ανεξαρτήτως του εάν συνιστά παράβαση υποχρέωσης του από την παρούσα Σύμβαση) έχει προκληθεί ουσιώδης ζημία ή όχληση (ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί τέτοια) στο Περιβάλλον ή υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των Χρηστών, των εργαζομένων στο Έργο ή τρίτων και, κατά την εύλογη γνώμη του Δημοσίου ή της Αρμόδιας Αρχής, το επίπεδο της σοβαρότητας της ζημίας, της όχλησης ή του κινδύνου δικαιολογεί την εκ μέρους του Δημοσίου ή της Αρμόδιας Αρχής παρέμβαση ή διακοπή,

ii) αυτή η παράβαση ή κατάσταση είναι δεκτική άρσης ή αποκατάστασης από τον Παραχωρησιούχο και το Δημόσιο ειδοποιεί εγγράφως τον Παραχωρησιούχο και του δίνει εντολή να άρει ή αποκαταστήσει αυτή την παράβαση ή κατάσταση εντός τακτής προθεσμίας (που εύλογα καθορίζεται με γνώμονα την σοβαρότητα της κατάστασης) και/ή να λάβει μέτρα για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο ή να αποκαταστήσει τη ζημία ή την όχληση και,

iii) παρόλο που τέτοια ειδοποίηση του έχει επιδοθεί από το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος δεν έχει αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός της τακτής προθεσμίας που περιέχεται στην ειδοποίηση.

20.2.3 Εάν ο Παραχωρησιούχος ουσιωδώς διακόψει την εκτέλεση των εργασιών για χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) συνεχόμενων μηνών, εκτός αν η διακοπή αυτή είναι αποτέλεσμα ενός Γεγονότος Καθυστέρησης ή Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.

20.2.4 Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, και εκτός των περιπτώσεων εκτέλεσης κατεπειγουσών εργασιών ή Προγραμματισμένης Συντήρησης (σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης) ή Ασκήσεως Ετοιμότητας, το ΕΠ ή τμήμα του παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία για περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς ώρες, ανεξάρτητα από το εάν έχει προηγηθεί ειδοποίηση του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο που αξιώνει από αυτόν να ανοίξει και να λειτουργήσει το ΕΠ ή το συγκεκριμένο τμήμα αυτού.

20.2.5 Όσο διαρκεί κάποιο Γεγονός Ανωτέρας Βίας, αλλά μόνο εφόσον:

i) ο Παραχωρησιούχος ζητά την παρέμβαση του Δημοσίου, ή

ii) το ΕΠ ή τμήμα του παραμένει κλειστό ή ουσιαστικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς κυκλοφορία για περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) συνεχόμενες ώρες.

20.3 Ενέργειες του Δημοσίου

20.3.1 Μόλις συμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που προσδιορίζονται στο Άρθρο 20.2, το Δημόσιο μπορεί να θέσει το ΕΠ ή τμήμα αυτού υπό τον άμεσο έλεγχο ή διαχείριση του και (αν αρμόζει) μπορεί το ίδιο ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου προσώπου να λάβει οποιοδήποτε αναγκαίο μέτρο για την άρση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτήν τη διακοπή ή παρέμβαση.

20.3.2 Καμία διακοπή ή παρέμβαση δεν θα είναι διάρκειας ή έκτασης μεγαλύτερης από αυτή που εύλογα απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έδωσαν αφορμή στην ανάγκη για διακοπή ή παρέμβαση.

20.4 Κάλυψη Εξόδων και Δαπανών

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής ή παρέμβασης του Δημοσίου:

i) εξαιτίας ενός γεγονότος που καθορίζεται στα Άρθρα 20.2.1 ή 20.2.5 εκτός και αν η παρέμβαση ή η διακοπή σχετίζεται με κάποια παράβαση του Παραχωρησιούχου, το γεγονός θα αντιμετωπίζεται ως Γεγονός Ανωτέρας Βίας και θα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του Άρθρου 22, ή

ii) εξαιτίας αντισυμβατικής ενέργειας ή παράλειψης του Παραχωρησιούχου (περιλαμβανομένων των γεγονότων που αναφέρονται στα Άρθρα 20.2.2, 20.2.3 και 20.2.4), ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο τα έξοδα και τις δαπάνες της παρέμβασης ή διακοπής για την άρση της παράβασης, εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Δημοσίου που θα συνοδεύεται από τα παραστατικά δαπανών και εξόδων.

20.5 Διαφωνία

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη συνδρομή λόγων εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έγερση της διαφωνίας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφανθεί υπέρ του Παραχωρησιούχου, ο Παραχωρησιούχος θα λάβει αποζημίωση υπολογιζόμενη και καταβαλλόμενη σύμφωνα με το Άρθρο 26.2, αν η Παρέμβαση έλαβε χώρα κατά την Περίοδο Τ1 ή 26.5 αν η Παρέμβαση έλαβε χώρα κατά την Περίοδο Τ2. Αν το ζήτημα δεν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μέσα στην προθεσμία αυτή των επτά (7) ημερών, θεωρείται ότι ο Παραχωρησιούχος έχει αποδεχτεί πως η διακοπή ή η παρέμβαση είναι επιτρεπτή και ότι δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για αυτές. Παρά την οποιαδήποτε παραπομπή τέτοιων ζητημάτων στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, το Δημόσιο δικαιούται να ασκεί τα κατά το παρόν Άρθρο δικαιώματα του μέχρις ότου η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών εκδώσει το Πόρισμα της.

21. Ασφαλίσεις

21.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του δαπάνη, καθ` όλο το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης (ή οποιαδήποτε αργότερη ημερομηνία ενδέχεται να συμφωνηθεί μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου) έως τη λήξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης τις υποχρεωτικές από τον νόμο καθώς και τις οριζόμενες από την παρούσα Σύμβαση ασφαλίσεις, σύμφωνα με το Προσάρτημα 7 της παρούσας Σύμβασης (Απαιτήσεις Ασφάλισης).

21.2 Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν τον Παραχωρησιούχο, ούτε περιορίζουν καθ` οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

21.3 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του Δημοσίου, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι ανταποκρίνονται επαρκώς στους όρους της παρούσας Σύμβασης. Το Δημόσιο δεν θα αρνείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία την έγκριση των εν λόγω ασφαλιστικών συμβάσεων.

21.4 Ο Παραχωρησιούχος θα εξασφαλίσει ότι όλες οι ασφαλίσεις οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης θα τοποθετούνται μέσω μεσιτών ή άλλων διαμεσολαβητών ασφάλισης και με αναγνωρισμένους ασφαλιστές ή αντασφαλιστές, τους οποίους θα γνωστοποιεί στο Δημόσιο και θα υπόκεινται στην έγκριση του, την οποία δεν θα μπορεί να αρνείται ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διαθέτει οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες ζητήσει το Δημόσιο σχετικά με τους ασφαλιστές, τους αντασφαλιστές ή τους διαμεσολαβητές,

21.5 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει εγκαίρως στο Δημόσιο κάθε πληροφόρηση που εύλογα θα ζητηθεί από το Δημόσιο σχετικά με τις ασφαλίσεις και θα εξασφαλίσει ότι δεν θα λαμβάνουν χώρα μειώσεις ή περιορισμοί στη συμφωνηθείσα παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη:

21.60 Παραχωρησιούχος υποχρεούται να:

21.6.1 λαμβάνει υπ` όψιν του και να συμμορφώνεται με όλες τις περί ασφαλίσεων διατάξεις του νόμου.

21.6.2 συμμορφώνεται απολύτως με όλα τα εκ του νόμου και των ασφαλιστικών συμβάσεων ασφαλιστικά βάρη,

21.6.3 εξασφαλίσει ότι έχουν παρασχεθεί και θα συνεχίσουν να παρέχονται στους ασφαλιστές όλες εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να μην μπορεί να τεθεί υπό οποιαδήποτε αμφισβήτηση η ισχύς των ασφαλιστικών καλύψεων,

21.6.4 να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη η οποία θα θέσει ή θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την ισχύ των ασφαλιστικών καλύψεων, εν όλω ή εν μέρει, και

21.6.5 να συμμορφώνεται πλήρως με οποιεσδήποτε συμφωνημένες υποδείξεις ή όρους των ασφαλιστών.

21.7 Οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα υποβάλλονται στο Δημόσιο εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία ενάρξεως της ασφαλιστικής κάλυψης και θα υπόκεινται στην έγκριση του, την οποία δεν θα μπορεί να αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα. Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό η ασφαλιστική σύμβαση να έχει τη μορφή δεσμευτικώς υπογεγραμμένου σχεδίου ασφάλισης, αλλά σε κάθε περίπτωση η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση θα πρέπει να υποβληθεί στο Δημόσιο προς τελική έγκριση σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.

21.8 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας μεταβληθούν ουσιωδώς στη διεθνή ασφαλιστική αγορά οι συνθήκες ασφάλισης των κινδύνων για τους οποίους υποχρεούται από την παρούσα Σύμβαση να διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη ο Παραχωρησιούχος, έτσι ώστε είτε το κόστος της ασφάλισης να καθίσταται “υπερβολικό” για τον Παραχωρησιούχο είτε μια κάλυψη να καθίσταται “μη διαθέσιμη”, τότε το Δημόσιο δικαιούται να καταβάλει το ίδιο το πρόσθετο κόστος των ασφαλίστρων ώστε να διατηρηθεί σε ισχύ η ασφαλιστική κάλυψη άλλως υποχρεούται να απαλλάξει τον Παραχωρησιούχο από την υποχρέωση να διατηρεί ασφαλισμένο τον εν λόγω κίνδυνο εν όλω ή εν μέρει.

21.9 Για τους σκοπούς της προηγουμένης παραγράφου συμφωνείται ότι:

i) “μη διαθέσιμη” καθίσταται μια ασφαλιστική κάλυψη εάν αυτή δεν διατίθεται από αναγνωρισμένους ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτουν δείκτη χρηματοδοτικής ασφάλειας ασφαλιστών του οίκου Standard & Poor όχι χαμηλότερο του ΒΒΒ+ με όρους (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και του αντικειμένου, των ορίων, των απαλλαγών και των εξαιρέσεων) ουσιαστικά αντίστοιχους με τους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης που διέθετε έως τότε ο Παραχωρησιούχος και είχε εγκρίνει το Δημόσιο και, στο μέτρο που η ασφαλιστική κάλυψη δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί, με όρους ουσιαστικά αντίστοιχους με τους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται να εξασφαλίσει ο Παραχωρησιούχος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

ii) το κόστος της ασφάλισης θα θεωρείται “υπερβολικό” εάν η ασφάλιση αυτή καθίσταται διαθέσιμη από αναγνωρισμένους ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαθέτουν δείκτη χρηματοδοτικής ασφάλειας ασφαλιστών του οίκου Standard & Poor όχι χαμηλότερο του ΒΒΒ+ με ασφάλιστρο το οποίο είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το προβλεπόμενο στο χρηματοοικονομικό μοντέλο του Παραχωρησιούχου, όπως αυτό θα έχει επικαιροποιηθεί τόσο κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όσο και κατά την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας, ώστε να εμφανίζει το πράγματι καταβαλλόμενο από τον Παραχωρησιουχο ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Η σύγκριση του κόστους θα αφορά ασφαλιστική κάλυψη με όρους (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και του αντικειμένου, των ορίων, των απαλλαγών και των εξαιρέσεων) ουσιαστικά αντίστοιχους με τους όρους της ασφαλιστικής κάλυψης που διέθετε έως τότε ο Παραχωρησιούχος και είχε εγκρίνει το Δημόσιο.

21.10 Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το αν μια κάλυψη είναι “μη διαθέσιμη” και σε ποιο βαθμό, καθώς και με το αν το κόστος μιας καλύψεως είναι “υπερβολικό”, τα Μέρη θα απευθύνονται σε μια ανεξάρτητη διεθνή ασφαλειομεσιτική εταιρία (broker) με εμπειρία σε θέματα ασφαλίσεων μεγάλων έργων με παραχώρηση, που θα γνωμοδοτεί ως προς το ζήτημα επί του οποίου παρουσιάστηκε διαφωνία. Το Μέρος που επιθυμεί να απευθυνθεί στην ασφαλειομεσιτική εταιρία, γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση του στο άλλο Μέρος, ώστε να συμφωνήσουν από κοινού ποια θα είναι η εταιρία αυτή και εάν δεν υπάρξει συμφωνία επ` αυτού, την ασφαλειομεσιτική εταιρία θα ορίζει ο Πρόεδρος των Lloyd`s του Λονδίνου. Η ασφαλειομεσιτική εταιρία θα γνωμοδοτήσει ως ανεξάρτητος ειδικός και όχι ως διαιτητής. Το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του ειδικού θα εφαρμοστεί από τα Μέρη έως ότου το θέμα λυθεί οριστικά με τη διαδικασία του Άρθρου 33.3, εφ` όσον κάποιο Μέρος επιθυμεί να προσφύγει σε αυτήν. Η δαπάνη της εξασφαλίσεως της γνωμοδοτήσεως του ανεξάρτητου ειδικού θα βαρύνει εξ ίσου το Δημόσιο και τον Παραχωρησιουχο.

21.11 Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώνει εγγράφως στο Δημόσιο την ανανέωση ή παράταση (κατά περίπτωση) των ασφαλιστικών συμβάσεων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ενδεχομένως επέρχονται ως προς την έως τότε ισχύουσα κάλυψη και υποβάλλοντας προς έγκριση το ανανεωτήριο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την πρόσθετη πράξη παράτασης αντίστοιχα, το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος των καλύψεων που παρέχονται με αυτά. Το Δημόσιο δεν θα αρνείται ή καθυστερεί την έγκριση αυτή χωρίς εύλογη αιτία.

21.12 Σε περίπτωση που και υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο έχει ενημερώσει εγγράφως τον Παραχωρησιούχο για την πρόθεση του να συνάψει την εν λόγω ασφάλιση ή να καταβάλει τα εν λόγω ασφάλιστρα και έχει και έχει παράσχει στον Παραχωρησιουχο προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών για να πράξει το ίδιο:

i) είτε το Δημόσιο διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι οποιαδήποτε εκ των προβλεπομένων στην παρούσα Σύμβαση ασφαλίσεων δεν έχει συναφθεί ή έχει παύσει να ισχύει, εν όλω ή εν μέρει, ή δεν έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, και προβεί το ίδιο στη σύναψη των σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως δικαιούται με την παρούσα παράγραφο, καταβάλλοντος τα αντίστοιχα ασφάλιστρα,

ii) είτε ο Παραχωρησιούχος αμελεί ή για οποιοδήποτε λόγο δεν καταβάλει οφειλόμενα ασφάλιστρα, και το Δημόσιο προβεί σε καταβολή των ασφαλίστρων στους Ασφαλιστές για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, όπως δικαιούται με την παρούσα παράγραφο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ασφαλιστική κάλυψη, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο τα ποσά των ασφαλίστρων αυτών καθώς και οποιαδήποτε συναφή εύλογη και τεκμηριωμένη δαπάνη πραγματοποίησε το Δημόσιο, εντός τριάντα (30) ημερών από την σχετική ειδοποίηση. Εάν ο Παραχωρησιούχος δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση του αυτή, το Δημόσιο θα δικαιούται να παρακρατήσει τα ποσά αυτά είτε από την Χρηματοδοτική Συμβολή (εάν ακόμα οφείλεται όλη ή μέρος αυτής) ή να επιδιώξει την είσπραξη τους με ολική ή μερική κατάπτωση εγγυητικής(ών) επιστολής(ών) που έχει προσκομίσει ο Παραχωρησιούχος.

21.13 Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του Άρθρου 21.8, ο Παραχωρησιούχος δε δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά την εκτέλεση του Έργου, χωρίς αυτή η δραστηριότητα να καλύπτεται από εγκριθείσα από το Δημόσιο ασφαλιστική σύμβαση.

21.14 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο Δημόσιο την επέλευση οποιασδήποτε ζημίας το ύψος της οποίας υπερβαίνει ή ενδέχεται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) και να το ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη υποθέσεως έως ότου οι Ασφαλιστές κλείσουν το σχετικό φάκελο.

22. Ανωτέρα Βία

22.1 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

22.1.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο όρος “Γεγονός Ανωτέρας Βίας” θα θεωρείται ότι σημαίνει:

i) όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά ή οι συνέπειες αυτών που ευρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των Μερών και που δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή προληφθεί ή αποτραπεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους των Μερών, ή

ii) οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό για την επέλευση του οποίου δεν ευθύνεται κανένα από τα μέρη και το οποίο ο Παραχωρησιουχος δεν έχει την υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα να ασφαλίσει και δεν είναι πράγματι ασφαλισμένος, ή έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ασφάλισης εν όλω ή εν μέρει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21.8.

22.1.2 Διευκρινίζεται ότι οι συνέπειες στο Έργο από γεγονότα Ανωτέρας Βίας, που οφείλονται στη μη τήρηση από τον Παραχωρησιούχο των Προδιαγραφών, βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο.

22.2 Επέλευση

22.2.1 Εάν ο Παραχωρησιούχος θεωρεί ότι έχει επέλθει ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αξίωση για παράταση προθεσμιών ή και για αποζημίωση από το Δημόσιο, θα ειδοποιεί το Δημόσιο το συντομότερο δυνατόν και εγγράφως, αναφέροντας το Γεγονός Ανωτέρας Βίας που ισχυρίζεται ότι επήλθε και τις συνέπειες του (στο βαθμό που θα μπορεί τότε ευλόγως να προβλεφθεί).

22.2.2 Αν το Δημόσιο αμφισβητεί την επέλευση ενός Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή τις συνέπειες του, θα παραπέμπει για επίλυση το ζήτημα, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 33, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης του Παραχωρησιούχου. Αν το Δημόσιο δεν παραπέμψει το ζήτημα για επίλυση, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την ειδοποίηση του Παραχωρησιούχου.

22.2.3 Μόλις είναι πρακτικώς δυνατόν, το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος θα συναντηθούν για να συζητήσουν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και τις συνέπειες του και, στο βαθμό που θα είναι τότε δυνατόν, να προσδιορίσουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο νια την συνέχιση των Κατασκευών ή της Λειτουργίας του Έργου.

22.2.4 Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προκύψει αμέσως αν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας θα καταστεί Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας (όπως ορίζεται στο Άρθρο 22.5) το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος θα προβούν σε κάθε εύλογη ενέργεια για να συνεχίσουν το Έργο, με τη χρήση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων και της τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης του Δημοσίου.

22.3 Οικονομική Ευθύνη του Παραχωρησιούχου

Με την επιφύλαξη του άρθρου 22.5:

i) στο βαθμό που ο Παραχωρησιούχος δυνάμει του άρθρου 21, έχει ασφαλίσει το Έργο κατά των συνεπειών Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, αυτός θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες του ανωτέρω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και μέχρι τα ποσά που είναι καταβλητέα σύμφωνα με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, συνυπολογιζομένης και της απαλλαγής που τυχόν προβλέπεται σε αυτά.

ii) Ο Παραχωρησιούχος θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, οι συνέπειες του οποίου στοΈργο οφείλονται στη μη τήρηση των Προδιαγραφών.

22.4 Οικονομική Ευθύνη του Δημοσίου

Με την επιφύλαξη του άρθρου 22.5, όλα τα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, εκτός από εκείνα που βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 22.3 (ii) που λαμβάνουν χώρα:

i) κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών θεωρούνται ως Γεγονότα Καθυστέρησης και αποζημιώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 26.2,

ii) κατά την Περίοδο Λειτουργίας θεωρούνται ως Γεγονότα Ευθύνης του Δημοσίου και αποζημιώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 26.5,

αφαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο Άρθρο 22.3 (i).

22.5 Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας

22.5.1 “Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας” σημαίνει Γεγονός Ανωτέρας Βίας το οποίο διαρκεί ή οι επιπτώσεις του διαρκούν:

i) επί μία συνεχή περίοδο άνω των εννέα (9) μηνών, σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που επέρχεται κατά την Περίοδο Τ1 και κατά των συνεπειών του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει ασφαλιστεί σύμφωνα με το άρθρο 21.

ii) επί συνεχή περίοδο άνω των τεσσάρων (4) μηνών, σε περίπτωση οιουδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που επέρχεται την Περίοδο Τ1.

iii) επί μία συνεχή περίοδο άνω των δώδεκα (12) μηνών, σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που επέρχεται μετά την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας και κατά των συνεπειών του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει ασφαλιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 21.

iv) επί μία συνεχή περίοδο άνω των έξι (6) μηνών, σε περΝπωση οποιουδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που επέρχεται μετά την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας.

22.5.2 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 22.3 (ii), σε περίπτωση οποιουδήποτε Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου των τεσσάρων (4), έξι (6), εννέα (9) ή δώδεκα (12) μηνών, που αναφέρονται στο Άρθρο 22.5.1, θα συναντηθούν για να αποφασίσουν κατά πόσο, ανάλογα με τις μέχρι τότε συνέπειες του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και των απόψεων τους σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και συνέχισης της παρούσας Σύμβασης. Αν το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός τριάντα (30) ημερών ή εντός τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους, από το τέλος της εν λόγω περιόδου, έκαστος από αυτούς θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Άρθρων 29.1.8 και 30.1 (iii).

22.5.3 Στην περίπτωση του Άρθρου 22.3 (ii) το Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας και αφού αποβεί άκαρπη η διαδικασία που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, συνιστά Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.

23. Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης

23.1 Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας

Η ημερομηνία κατά την οποία:

i) έχει εκδοθεί η ΒΠΕΤ1, και

ii) έχει – προσκομισθεί στο Δημόσιο η Εγγυητική Επιστολή Περιόδου Λειτουργίας (ΡΒ4Τ2).

iii) έχει διορισθεί ο Αρμόδιος Ασφαλείας από Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.7 αποτελεί την “Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας”.

23.2 Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου σχετικά με την Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης

23.2.1 Ο Παραχωρησιούχος καθ` όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, στην ΕΣΥ και στα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης και να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται:

i) η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των Χρηστών λειτουργία του Έργου,

ii) η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη βάση και επί 365 ημέρες το χρόνο, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας,

iii) η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του σε έκτακτες ή / και επείγουσες καταστάσεις.

iv) Η ενημέρωση των Χρηστών σε θέματα ασφαλείας σηράγγων και η επίτευξη βελτιωμένης επικοινωνίας μεταξύ των αρμοδίων οργάνων των σηράγγων και των Χρηστών που ευρίσκονται μέσα σε αυτές. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να εκτείνεται κατή το δυνατόν σε θέματα σωστής συμπεριφοράς των Χρηστών εντός των σηράγγων και ειδικότερα σε περιπτώσεις βλάβης οχημάτων, κυκλοφοριακής συμφόρησης, ατυχημάτων και πυρκάιών αλλά και στην πληροφόρηση των Χρηστών για τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν οι σήραγγες.

23.2.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ενεργεί καθ` όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας κατά τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως:

i) την ασφάλεια των Χρηστών και των μη χρηστών (ατόμων και μεταφορικών μέσων) του Έργου που κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στο Έργο ή στην περιοχή του Έργου, τόσο υπό κανονικές συνθήκες (πρόληψη) όσο και σε περίπτωση περιστατικού,

ii) την συστηματική επιθεώρηση και παρακολούθηση της απόδοσης όλων των συστημάτων και εγκαταστάσεων (αερισμού, φωτισμού, πυρόσβεσης κλπ. κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και την κατάλληλη προσαρμογή τους στο βαθμό που απαιτείται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού,

iii) τη συμμόρφωση του συστήματος λειτουργίας και συντήρησης προς όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως ισχύουν ανά διαστήματα, και

iv) την ασφάλεια και αντοχή τουΈργου στο χρόνο.

23.2.3 Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, όπως ενδεικτικά:

i) ατυχήματος ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης κατάστασης που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση,

ii) διαπιστώσεως του κινδύνου επελεύσεως ατυχήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας,

iii) βλάβης δομικών στοιχείων τεχνικών έργων που επηρεάζουν τα έργα του Ε.Π.,

iv) επικινδύνων παραμορφώσεων του οδοστρώματος των έργων του Ε.Π.,

v) βλάβης στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Ε.Π. που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Χρηστών ή των εργαζομένων στο Έργο,

vi) οποιασδήποτε κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Χρηστών ή των εργαζομένων στο Έργο,

να παίρνει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις Αρμόδιες Αρχές να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, ακόμη και αν τούτο έχει επιπτώσεις στα έσοδα από τα διόδια τέλη, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας για τους Χρήστες, το Έργο και τους τρίτους.

23.2.4 Οποιοδήποτε σημαντικό περιστατικό ή ατύχημα συμβεί στις σήραγγες του Έργου θα αποτελέσει αντικείμενο επεξηγηματικής έκθεσης που εκπονείται εντός ευλόγου χρόνου από τον Παραχωρησιούχο. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Δημόσιο, στον Αρμόδιο Ασφαλείας και στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης το αργότερο εντός μηνός από την σύνταξη της. Σε περίπτωση που έχει συνταχθεί έκθεση έρευνας όπου αναλύονται οι περιστάσεις του περιστατικού ή ατυχήματος ή τα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από αυτό, ο Παραχωρησιούχος διαβιβάζει την έκθεση αυτή στο Δημόσιο, τον Αρμόδιο Ασφαλείας και τις Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία που παρέλαβε την έκθεση.

23.2.5 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες επαρκή πληροφόρηση και έγκαιρη προειδοποίηση για κάθε γεγονός που επηρεάζει την χρήση του Ε.Π. από αυτούς.

23.2.6 Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει, έγκαιρα ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των πορισμάτων της στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας:

i) Μελέτη Ανάλυσης Κίνδυνου των σηράγγων του Έργου. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να εκπονηθεί από φορέα ανεξάρτητο του Παραχωρησιούχου, με χρήση λεπτομερούς και επακριβούς μεθοδολογίας που ανταποκρίνεται στις βέλτιστες διατιθέμενες πρακτικές και να λάβει υπόψη της κατ` ελάχιστο όλους τους παράγοντες σχεδιασμού στις σήραγγες του Έργου και ιδιαίτερα στο υποθαλάσσιο τμήμα τους, που επηρεάζουν την ασφάλεια, όπως ιδίως τα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης κυκλοφορίας, το μήκος των σηράγγων, ο τύπος της κυκλοφορίας και η μορφή των σηράγγων καθώς και τον προβλεπόμενο αριθμό διελεύσεων βαρέων οχημάτων ανά 24ωρο.

ii) ειδική Μελέτη Επικινδυνότητας του Έργου προκειμένου να καθορίσει το κατά πόσο απαιτείται η εφαρμογή απόλυτων ή επί μέρους περιορισμών ως προς τη διέλευση οχημάτων με επικίνδυνα φορτία δια του Ε.Π.

23.2.7 Προ της Ημερομηνίας Έναρξης Λειτουργίας του Έργου, ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να διορίσει πρόσωπο ως Αρμόδιο Ασφαλείας των σηράγγων του Ε.Π.,

23.2.8 Ο Αρμόδιος Ασφαλείας θα έχει τα τουλάχιστον ακόλουθα καθήκοντα / αρμοδιότητες:

i) επίβλεψη όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των Χρηστών και των εργαζομένων στο Ε.Π.,

ii) προγραμματισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και σχεδίων δράσης,

iii) προγραμματισμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των εκτάκτων μέτρων,

v) συμμετοχή στον καθορισμό των σχεδίων δράσης και εφαρμογής τυχόν νέων προδιαγραφών στις εγκαταστάσεις υποδομής,

v) εκπαίδευση του επιχειρησιακού προσωπικού,

vi) επίβλεψη της συντήρησης και των επισκευών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των σηράγγων του Έργου.

23.2.9 Ο Αρμόδιος Ασφαλείας μπορεί να ανήκει στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου αλλά είναι ανεξάρτητος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σηράγγων και δεν δέχεται οδηγίες από τον Παραχωρησιούχο για τα θέματα αυτά.

23.2.10 Το Δημόσιο ή οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη από αυτό Αρχή, την οποία έχει προηγούμενα γνωστοποιήσει προς τον Παραχωρησιούχο, δικαιούται να διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζει ότι οι σήραγγες του Έργου είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επιθεωρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Δραστηριότητα της κάθε επιθεώρησης μπορεί να είναι η διενέργεια Άσκησης

Ετοιμότητας κατ` εντολή του Δημοσίου ή της ανωτέρω Αρχής την οποία ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.

23.2.11 Ο Παραχωρησιούχος, δια του Αρμόδιου Ασφαλείας είναι υποχρεωμένος, κατά τακτά χρονικά διαστήματα που θα προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, να πραγματοποιεί Ασκήσεις Ετοιμότητας στο Εργο. Οι Ασκήσεις Ετοιμότητας διεξάγονται με συμμετοχή των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και του σχετικού προσωπικού του Παραχωρησιούχου και πρέπει, κατά το δυνατόν να προγραμματίζονται σε ώρες μειωμένης κυκλοφορίας στο Έργο. Για το σκοπό εκτέλεσης των ανωτέρω ασκήσεων, ο Παραχωρησιούχος δύναται να διακόπτει τη λειτουργία του Έργου για τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας.

23.2.12 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:

i) την ύπαρξη συστήματος μετάδοσης ραδιοφωνικών συχνοτήτων εντός των σηράγγων με ειδικές συχνότητες για χρήσεις εκτάκτου ανάγκης,

ii) εξοπλισμό των σηράγγων σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία συσκευών επικοινωνίας όπως αυτών της κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που Χρήστης καλεί τον αριθμό 112 (ή όποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης που μπορεί να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα κατά την Περίοδο Παραχώρησης) από το κινητό του τηλέφωνο εντός της σήραγγας, ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι θα ειδοποιείται πρώτος.

23.3 Σύστημα Είσπραξης και Διαχείρισης Διοδίων

23.3.1 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης και διαχείρισης διοδίων με δρύφρακτο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα λογιστικής καταγραφής για κάθε μία κατηγορία διοδίων και οχημάτων, με υποχρεωτική όμως εγκατάσταση και δύο (2) κατ` ελάχιστον χειροκίνητων πυλών σε κάθε είσοδο ή έξοδο του Έργου.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε σταθμό ο αριθμός πυλών ανά κατηγορία τρόπου είσπραξης θα προσδιοριστεί με ευθύνη του Παραχωρησιούχου.

23.3.2 Η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων διοδίων και των δύο κλάδων της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί στη δυτική πλευρά του Έργου και σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στη ζώνη μεταξύ των ορίων παραχώρησης του Έργου, ως εμφαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Επιτρέπεται στον Παραχωρησιούχο η υιοθέτηση διαφορετικής λύσεως, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και η θέση αυτής θα περιορίζεται μεταξύ των ορίων της συνολικής ζώνης εκτέλεσης του Έργου.

23.3.3 (1) Ο Παραχωρησιούχος δύναται να επιλέξει ως συμπληρωματικό του συστήματος της παραγράφου 23.3.1 ή και, υπό τον περιορισμό του προτελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, κατ` αποκλειστικότητα, την εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης διελεύσεων και είσπραξης διοδίων με ελεύθερη ροή οχημάτων (χωρίς δρύφρακτο – Free Flow system) που θα συνδυάζεται με σύστημα αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας – license plate recognition για την καταγραφή των παραβατών καταβολής διοδίου.

Στην περίπτωση της αποκλειστικής χρήσης της ελεύθερης ροής οχημάτων, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβλέψει και την εγκατάσταση των αναγκαίων διαδρόμων χειροκίνητης είσπραξης διοδίων σύμφωνα με την παράγραφο 23.3.1, ούτως ώστε να δύναται να εξυπηρετούνται Χρήστες που δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονική συσκευή διέλευσης. Τα Αμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου υπολογίζονται με βάση τις πραγματοποιηθείσες διελεύσεις.

2) Το Δημόσιο θα συνδράμει τον Παραχωρησιούχο για τη χορήγηση σε αυτόν της απαιτούμενης άδειας χρήσης ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών για τη βεβαίωση της μη καταβολής από Χρήστες του ισχύοντος τέλους διοδίου, από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (μη εφαρμοζόμενης όμως εν προκειμένω της ρήτρας της παραγράφου 14.3 της παρούσας). Το Δημόσιο θα περιλάβει διάταξη στον Κυρωτικό Νόμο δυνάμει της οποίας:

i) Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο η άδεια της προηγούμενης παραγράφου, η βεβαίωση της μη καταβολής από Χρήστες του τέλους διοδίου, συνοδευόμενη από ευκρινή φωτογραφία του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος με επισημείωση του χρόνου διέλευσης και βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής για τα στοιχεία του υπόχρεου (την οποία αυτή είναι υποχρεωμένη να εκδίδει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης του Παραχωρησιούχου), αποτελεί πλήρη απόδειξη για πι διέλευση του οχήματος χωρίς την καταβολή του τέλους διοδίου και για την υποχρέωση του κυρίου του οχήματος προς καταβολή του οφειλομένου τέλους και του 20πλασίου από αυτό ποσού, ως αστικής ποινής, και

ii) Ο Παραχωρησιούχος, μετά από παρέλευση 15 Ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της μη καταβολής, εντός των οποίων ο υπόχρεος θα δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Παραχωρησιούχος, απαλλασσόμενος από κάθε άλλη επιβάρυνση, θα δικαιούται να ζητήσει και έκδοση διαταγής πληρωμής και για τα δύο αυτά ποσά με βάση την παραπάνω βεβαίωση.

Σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο δεν φέρει την ευθύνη της βεβαίωσης της μη καταβολής και της είσπραξης των ανωτέρω. Ειδικότερα η δαπάνη της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των ανωτέρω βαρύνει τον Παραχωρησιούχο, ο οποίος δεν δικαιούται να απαιτήσει από το Δημόσιο οποιαδήποτε αποζημίωση για τις ανωτέρω αιτίες, ούτε να απαιτήσει περαιτέρω ανάμιξη του Δημοσίου στα θέματα αυτά.

23.3.4 Το ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης Διοδίων Τελών που θα εγκατασταθεί θα πρέπει κατ` ελάχιστο να είναι τεχνολογίας μικροκυμάτων 5,8 GHz. (άρθρο 2 παρ. 1.γ οδηγίας 2004/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.4.2004 – OJ L 124/124) ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την καθιέρωση ενιαίου εθνικού ή ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής διοδίων τελών.

23.3.5 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εγκαταστήσει σύστημα αδιάλειπτης μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου στο Ε.Π.

Η καταμέτρηση θα γίνεται σε συνεχή βάση στους σταθμούς διοδίων κατά κατηγορία οχημάτων.

i) Όλα τα οχήματα που νόμιμα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών, θα καταμετρούνται ως ιδιαίτερη κατηγορία οχημάτων.

ii) Για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, οι κατηγορίες οχημάτων θα είναι σε αντιστοιχία με τις κατηγορίες των εκάστοτε επιβαλλομένων Διοδίων Τελών, επιτρεπομένης πάντως της υποδιαιρέσεως μιας κατηγορίας για λόγους στατιστικούς.

23.3.6 Τα αρχεία των καταμετρήσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από το Δημόσιο σε εύλογο χρόνο μετά από σχετική ειδοποίηση. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα δεδομένα για τον κυκλοφοριακό φόρτο πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από το Δημόσιο. Ο Παραχωρησιούχος θα υποβάλλει όλα τα ως άνω δεδομένα στο Δημόσιο με ηλεκτρονικό τρόπο εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται επίσης να εξασφαλίσει με δαπάνες του την απ` ευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του Δημοσίου με το δικό του σύστημα καταμέτρησης. Περαιτέρω, το Δημόσιο δικαιούται να εγκαταστήσει με δικά του έξοδα το δικό του σύστημα καταγραφής της κυκλοφορίας, ο δε Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διευκολύνει το Δημόσιο στην εγκατάσταση αυτή.

23.4 Διαθεσιμότητα του Έργου

23.4.1 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται πάντοτε με τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Επιθεώρησης και Συντήρησης και να συντηρεί, να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση και να ανανεώνει, να αντικαθιστά και να αναβαθμίζει, στο μέτρο που είναι εύλογα αναγκαίο, τα επί μέρους στοιχεία του Ε.Π. που επιδέχονται παρόμοιες παρεμβάσεις.

23.4.2 Εάν οποιαδήποτε προγραμματισμένη συντήρηση, επιδιόρθωση ή άλλες εργασίες καθιστούν αναγκαία τη διακοπή ή την αναστολή της χρήσης ολόκληρου του Ε.Π. ή μέρους αυτού, ή το κλείσιμο αυτών, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως το Δημόσιο και τους Χρήστες. Ως προγραμματισμένες θεωρούνται οι εργασίες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης. Προκειμένου περί εργασιών που είναι αποτέλεσμα εκτάκτων περιστατικών, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ενημερώνει τους Χρήστες και το Δημόσιο το συντομότερο δυνατόν και με την κατά το δυνατόν ακριβέστερη ένδειξη περί της έκτασης και διάρκειας τους.

23.4.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντηρεί και έχει σε συνεχή λειτουργία όλα τά συστήματα / διατάξεις / συσκευές / εγκαταστάσεις ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, που απαιτούνται για τη λειτουργία του Έργου σε υψηλό και ασφαλές επίπεδο λειτουργίας και εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα:

i) Ο Παραχωρησιούχος θα εκτελεί τη συντήρηση και θα λειτουργεί τα συστήματα, εγκαταστάσεις, κλπ. σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης και Λειτουργίας.

ii) Η διακοπή της λειτουργίας ενός συστήματος, εγκατάστασης κλπ. για συντήρηση θα προγραμματίζεται.

iii) Η αιφνίδια διακοπή λειτουργίας ενός συστήματος, εγκατάστασης κλπ., λόγω βλάβης, θα αποκαθίσταται εντός του χρόνου που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ., τον Κ.Μ.Ε. και/ή την Τ.Σ.Υ. Για όσες περιπτώσεις δεν προδιαγράφονται θα ισχύει ο ελάχιστος δυνατός χρόνος.

23.4.4 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή τον αποκλεισμό μέρους του οδοστρώματος κατά το δυνατόν σε περιόδους κατά τις οποίες η προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής.

Ειδικότερα:

i) To κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας, ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για συντήρηση ή άλλους σκοπούς πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και θα γίνονται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Δημοσίου πιν οποία αυτό δε θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα και η οποία θα θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των εγκρίσεων αυτών. Για έκτακτα περιστατικά δεν απαιτείται τέτοια έγκριση, απαιτείται όμως ενημέρωση του Δημοσίου.

ii) Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αστυνομικές αρχές για τον έλεγχο της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτάκτων περιστατικών.

iii) Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε συνεργασία και με τις οδηγίες του Δημοσίου να καταρτίσει σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Έργο ή άλλης έκτακτης κατάστασης που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση μέσω της Λειτουργίας του Έργου, όπως:

– αναστολή είσπραξης διοδίων,

– κλείσιμο του Έργου στη μία ή και στις δύο κατευθύνσεις,

23.4.5 Στο τέλος κάθε εξαμηνιαίας περιόδου, ο Παραχωρησιούχος πρέπει να παρέχει στο Δημόσιο έκθεση με όλες τις εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης, επιδιόρθωσης και τεχνικής βελτίωσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγουμένης περιόδου στο Ε.Π. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των δύο επομένων εξαμήνων.

23.4.6 Ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Δημόσιο την πρόσβαση στο Ε.Π. που απαιτείται ευλόγως από το Δημόσιο ώστε να δύναται να διεξάγει επιθεωρήσεις όλων των ουσιωδών θεμάτων της λειτουργίας και συντήρησης του Ε.Π. για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου της απόδοσης του Παραχωρησιούχου σε σχέση με τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Άρθρου.

3.5 Σχέδια Δράσης

23.5.1 Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν μέρος του Εγχειριδίου Λειτουργίας.

23.5.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταρτίσει αναλυτικά / λεπτομερειακά Σχέδια Δράσης για κάθε είδος / περίπτωση ατυχήματος. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες για τις ενέργειες κάθε ατόμου / υπηρεσίας σε περίπτωση ατυχήματος, ή έστω και κινδύνου ατυχήματος ή οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τα Σχέδια Δράσης θα αποτείνονται τόσο στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου, όσο και στις εμπλεκόμενες άλλες Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

23.5.3 Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

i) Είδος/πλήθος κινητοποιουμένων (π.χ. ασθενοφόρων, περιπολικών, πυροσβεστικών, πλωτών, κλπ.) μέσων και ομάδων προσωπικού κατά περίπτωση,

ii) Οδηγίες είδους και τρόπου παροχής πρώτων βοηθειών,

iii) Τρόπο / οδούς προσπέλασης ατόμων και μέσων στη θέση ατυχήματος.

23.5.4 Τα Σχέδια Δράσης θα επικαιροποιούνται και εκσυγχρονίζονται από τον Παραχωρησιούχο, όπως εκάστοτε απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού των συστημάτων τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, ή μεταστέγασης των αρμοδίων Υπηρεσιών, ή εκσυγχρονισμού μέσων / υλικών πυρόσβεσης, βάσει της εμπειρίας που αποκτάται σταδιακά κλπ.).

23.5.5 Τα Σχέδια Δράσης, όπως εκάστοτε επικαιροποιούνται τελούν υπό την έγκριση των εμπλεκόμενων Αρμοδίων Αρχών (και κυρίως των Υπηρεσιών Εκτακτης Ανάγκης) και του Δημοσίου.

23.5.6 Τα επικαιροποίημένα Σχέδια Δράσης υποβάλλονται υποχρεωτικά προς έγκριση στο Δημόσιο και στις Υπηρεσίες Εκτακτης Ανάγκης. Η προθεσμία προς έγκριση ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη τα Σχέδια Δράσης τεκμαίρονται εγκριθέντα.

23.6 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ε.Π.

23.6.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντάξει και παραδώσει ένα λεπτομερές και πλήρες Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΕΠ, με ης οποιεσδήποτε επιρροές του στα έργα Τ.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

23.6.2 Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει:

a) τα Σχέδια Δράσης που αφορούν την λειτουργία του Ε.Π. που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, και

b) λεπτομερείς διαδικασίες (που θα αναπτυχθούν σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και, όπου άρμοζα, με τα Σχέδια Δράσης) για τη λειτουργία του Ε.Π. και ιδίως όσον αφορά:

i) τη διαχείριση και ρύθμιση της κυκλοφορίας και των περιορισμών της κυκλοφορίας,

ii) τις διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, περιλαμβανομένων, σε περίπτωση ατυχήματος, των διαδικασιών κλεισίματος λωρίδων κυκλοφορίας,

iii) την ασφαλή λειτουργία του Ε.Π. και την ασφάλεια των Χρηστών, των υπαλλήλων του Παραχωρησιούχου και των επιτρεπομένων επισκεπτών του Ε.Π. σύμφωνα με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας,

iv) την επιβολή, είσπραξη, λογιστική ρύθμιση και καταγραφή διοδίων,

v) τη στελέχωση των σταθμών διοδίων,

(vi) τη διάταξη των σταθμών διοδίων,

vii) τις διαδικασίες αυτόματης αναγνώρισης οχημάτων.

viii) τα πορίσματα της Μελέτης Επικινδυνότητας που υποχρεούται να εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.6 (ii).

23.6.3 Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, θα συνταχθεί και υποβληθεί στον Ανεξάρτητο Μηχανικό προς έλεγχο και έγκριση το αργότερο προ έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας. Αντίγραφο του Εγχειριδίου Λειτουργίας κοινοποιείται στο Δημόσιο εντός της ίδιας προθεσμίας. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να συντονιστεί με το Ελεγκτή Μελέτης για τη έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Άρθρου 17.3.1 (vi).

23.6.4 Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του Εγχειριδίου Λειτουργίας, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα κοινοποιήσει στον Παραχωρησιούχο και το Δημόσιο την απόφαση του για την έγκριση ή όχι του Εγχειριδίου Λειτουργίας.

23.6.5 Μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία κοινοποίηση είτε να αποδεχτεί τις παρατηρήσεις είτε να εμείνει στην αρχική του απόφαση.

23.6.6 Η απόφαση αυτή του Ανεξάρτητου Μηχανικού είναι οριστική και δεσμευτική, εκτός εάν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος διαφωνούν με την απόφαση αυτή, οπότε θα ενημερώσουν αμέσως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και μπορούν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να παραπέμψουν το ζήτημα στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, η οποία θα επιληφθεί του ζητήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33.

23.6.7 Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν εγκρίνει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Δημόσιο ή ο Παραχωρησιούχος δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις ως προς την απόφαση αυτή ή σε περίπτωση που η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης του Εγχειριδίου Λειτουργίας, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να υποβάλει στον Παραχωρησιούχο και να κοινοποιήσει στο Δημόσιο τις παρατηρήσεις του με τη μορφή καταγραφής των ελλείψεων και να δώσει εντολή στον Παραχωρησιούχο να συμπληρώσει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Μετά την εν λόγω συμπλήρωση, ο Παραχωρησιούχος μπορεί να υποβάλει εκ νέου το Εγχειρίδιο Λειτουργίας προς έγκριση, οπότε θα εφαρμόζονται και πάλι οι διατάξεις του παρόντος Αρθρου.

23.6.8 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι το Εγχειρίδιο Λειτουργίας θα ενημερώνεται τακτικά από καιρό σε καιρό ώστε να απεικονίζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις και κανονισμούς ασφάλειας.

23.6.9 Η έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας, αποτελεί τμήμα της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

23.7 Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης ΕΠ και Τ.Ε.

23.7.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει λεπτομερή και πλήρη Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης του Ε.Π. και των Τ.Ε. (τα “Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης”, σύμφωνα με την παρούσα.

23.7.2 Τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης του ΕΠ και των ΤΕ πρέπει να περιλαμβάνουν:

i) τα Σχέδια Δράσης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω,

ii) οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την επιθεώρηση, την καλή λειτουργία, τη συντήρηση, τους συνήθεις ελέγχους και την αποκατάσταση βλαβών,

iii) τη διαδικασία και τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Περιόδων Τ2 και Τ3.

23.7.3 Τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συ\πήρησης ΕΠ και ΤΕ συντάσσονται και υποβάλλονται στον Ανεξάρτητο Μηχανικό από τον Παραχωρησιουχο το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν από την προβλεπόμενη Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας.

Αντίγραφο του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης ΕΠ και ΤΕ κοινοποιείται στο Δημόσιο εντός της ίδιας προθεσμίας.

23.7.4 Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των Εγχειριδίων Επιθεώρησης και Συντήρησης, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός εγκρίνει το Εγχειρίδιο Συντήρησης και κοινοποιεί στο Δημόσιο την απόφαση του αυτή. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να συντονιστεί με το Ελεγκτή Μελέτης για τη έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Άρθρου 17.3.1 (vi).

23.7.5 Μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το Δημόσιο δικαιούται να υποβάλει τις παρατηρήσεις της στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, με κοινοποίηση στον Παραχωρησιουχο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία κοινοποίηση είτε να αποδεχτεί τις παρατηρήσεις είτε να εμείνει στην αρχική του απόφαση.

23.7.6 Η απόφαση αυτή του Ανεξάρτητου Μηχανικού είναι οριστική και δεσμευτική, εκτός εάν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος διαφωνούν με την απόφαση αυτή, οπότε θα ενημερώσουν αμέσως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και μπορούν μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αυτής του Ανεξάρτητου Μηχανικού να παραπέμψουν το ζήτημα στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, η οποία θα επιληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33.

23.7.7 Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν εγκρίνει τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης και το Δημόσιο ή ο Παραχωρησιούχος δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις ως προς την απόφαση αυτή ή σε περίπτωση που η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισης των Εγχειριδίων Επιθεώρησης και Συντήρησης, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός οφείλει να υποβάλει στον Παραχωρησιουχο και να κοινοποιήσει στο Δημόσιο τις παρατηρήσεις του με τη μορφή καταγραφής των ελλείψεων και να δώσει εντολή στον Παραχωρησιουχο να συμπληρώσει τα Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης.

Μετά την εν λόγω συμπλήρωση, ο Παραχωρησιούχος μπορεί να υποβάλει εκ νέου τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης προς έγκριση, οπότε θα εφαρμόζονται και πάλι οι διατάξεις του παρόντος.

23.7.8 Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ε.Π. και στο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του Ε.Π. και των Τ.Ε. πρέπει να είναι συμβατές, όπου αρμόζει, με το πρότυπο ISO 9001.

23.7.9 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης θα ενημερώνονται τακτικά από καιρό σε καιρό ώστε να απεικονίζουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις και κανονισμούς ασφάλειας.

23.7.10 Η έγκριση του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης του Ε.Π. και των Τ.Ε., αποτελεί τμήμα της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

23.8 Ευθύνη κατά το Χρόνο Εγγύησης Ε.Π.

Κατά τον Χρόνο Εγγύησης Ε.Π. (Περίοδος Τ3) ο Παραχωρησιούχος εγγυάται την καλή κατάσταση και λειτουργία του Ε.Π., έχει την υποχρέωση να αποκαθιστά με δαπάνες του βλάβες στο Ε.Π. σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τις ειδικότερες προβλέψεις του Εγχειριδίου Επιθεώρησης και Συντήρησης και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του σε ό, τι αφορά τα δομικά στοιχεία και τον εξοπλισμό του, δεν θα υποχρεούται όμως να αποκαθιστά βλάβες που έχουν προκληθεί από Ανωτέρα Βία (πλην της περιπτώσεως του Άρθρου 22.1.2) ή από υπαιτιότητα του Δημοσίου ή προσώπων, στα οποία το Δημόσιο τυχόν έχει αναθέσει τη λειτουργία ή/και συντήρηση του ΕΠ.

24. Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης

24.1 Διόδια Τέλη

24.1.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 4.1.1 (i), Παραχωρησιούχος έχει καθ` όλη την διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας το αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιώματος επιβολής και είσπραξης για ίδιο λογαριασμό, Διοδίων Τελών από τους Χρήστες του Έργου Παραχώρησης.

24.1.2 Το Ανώτατο Συμβατικό Όριο Διοδίων Τελών (ΑΣΟΔΤ) ορίζεται και συμφωνείται με την παρούσα σε:

ΑΣΟΔΤ = ενενήντα τρία λεπτά του Ευρώ (€ 0,93), μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε τιμή 1.1.2003) ανά Μονάδα Επιβατηγού Αυτοκινήτου.

24.1.3 Με την επιφύλαξη του Ανώτατου Συμβατικού Ύψους Διοδίων Τελών, των συντελεστών αναγωγής του Αρθρου 24.3 και των περιορισμών του. Άρθρου 24.1.4, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να καθορίζει κατά την κρίση του το ύψος των Διοδίων Τελών και ενδεικτικά να το διαφοροποιεί εντός χρονικών περιόδων έτους, μηνός, εβδομάδας ή και 24ώρου.

24.1.4 Οι διακυμάνσεις των Διοδίων Τελών τελούν υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

i) μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εντός μιας χρονικής περιόδου, πλην 24ώρου: Λόγος ανωτάτης τιμής προς κατώτατη μέχρι 1,5.

ii) μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εντός του 24ώρου: Λόγος ανωτάτης τιμής προς κατώτατη μέχρι 2.

24.1.5 Το ΑΣΟΔΤ υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Η αναπροσαρμογή του ΑΣΟΔΤ θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερολογιακού έτους, βάσει του Δείκτή\ Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) και διαμορφώνεται την 30° Σεπτεμβρίου του προηγούμενου της αναπροσαρμογής έτους), με χρήση του ακόλουθου τύπου:

BT x ΔΤΚΝ – 1 ΑΣΟΔΤΝ = ————– ΔΤΚ βάσης

Όπου:

ΑΣΟΔΤ = το ΑΣΟΔΤ το οποίο δικαιούται να εισπράξει ο Παραχωρησιούχος για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων κατά το ημερολογιακό έτος η,

ΒΤ = το ΑΣΟΔΤ για την ίδια κατηγορία οχημάτων όπως αυτό προσδιορίζεται από το Άρθρο 24.3.1 και σε αξίες 1ης Ιανουαρίου 2003,

ΔΤΚΠ-1 = ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Σεπτέμβριο του προηγούμενου από το ημερολογιακό έτος n έτους,

ΔΤΚβάση = ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Σεπτέμβριο 2002

Ν = το ημερολογιακό έτος

24.1.6 Κατά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής, η τιμή του ΑΣΟΔΤ πλέον ΦΠΑ θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως επόμενο πολλαπλάσιο των πέντε λεπτών του Ευρώ.

24.1.7 Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Λειτουργίας του Έργου διαπιστώνεται ότι ο μέσος εξαμηνιαίος κυκλοφοριακός φόρτος του Εργου, υπερβαίνει το πενήντα στα εκατό (50%) του φόρτου κορεσμού του Εργου, το Δημόσιο δικαιούται κατά την κρίση του και με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., να αυξήσει το ΑΣΟΔΤ προκειμένου να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο ασφαλείας και εξυπηρέτησης του Εργου. Για τον υπολογισμό του φόρτου κορεσμού του Εργου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος, όπως αυτός προκύπτει επί 10 ώρες επί 4.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.

24.2 Απαγόρευση Εισόδου στο Ε.Π.

24.2.1 Με την επιφύλαξη των πορισμάτων της Μελέτης Επικινδυνότητας του Άρθρου 23.2.6 (Η), η χρήση του Ε.Π. απαγορεύεται:

i) κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α` 57), η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωήλατων οχημάτων και γενικά οχημάτων τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα, ως και μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία εξ υπολογισμού ή εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν μπορούν να αναπτύξουν σε οριζόντια οδό ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων την ώρα.

ii) η είσοδος σε οχήματα ύψους άνω των τεσσάρων (4) μέτρων,

iii) η είσοδος σε φορτηγά οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων,

iv) οχημάτων που σύμφωνα με τη Μελέτη Επικινδυνότητας πρέπει να αποκλειστούν από τη χρήση του Έργου.

24.2.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να:

i) τοποθετήσει ευκρινή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σήμανση με τις ανωτέρω απαγορεύσεις, σε ικανή απόσταση από τις προσβάσεις του Ε.Π.

ii) ενημερώσει τους Χρήστες έγκαιρα και πάντως κατά το τελευταίο δίμηνο προ της προβλεπόμενης Ημερομηνίας Έναρξης Λειτουργίας, για τις ανωτέρω απαγορεύσεις.

24.3 Κατηγορίες Οχημάτων – Συντελεστές Αναγωγής

24.3.1 Η κατηγοριοποίηση των οχημάτων και οι σχετικοί συντελεστές αναγωγής του ΑΣΟΔΤ ανά κατηγορία, συμφωνούνται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝ (Τιμές 01-01-2003 χωρίς Φ.Π.Α.)

Κατηγορία Ονομασία Περιγραφή Σχέση ΑΣΟΔΤ με ΑΣΟΔΤ σε Ευρώ ΑΣΟΔΤ κατηγοριών

1 Δίκυκλα, 0,5 0,465 Τρίκυκλα 2 Ελαφρά Οχήματα με ή 1 0,93 επιβατηγά χωρίς και ρυμουλκούμενο επαγγελματικά (α) και ύφος οχήματα μέχρι 2,20 μ. 3 Επαγγελματικά Οχήματα με ή 3 2,79 οχήματα, χωρίς φορτηγά, ρυμουλκούμενο λεωφορεία (α) με δύο άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2.20 μ. 4 Επαγγελματικά Οχήματα με ή 3,5 3,255 οχήματα, χωρίς φορτηγά, ρυμουλκούμενο λεωφορεία (α) πάνω από δύο άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.

24.3.2 Οι ακόλουθες κατηγορίες Χρηστών απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής Διοδίων Τελών:

i) Προσωπικό του Δημοσίου που ασκεί εποπτεία – επίβλεψη της Ν εκτέλεσης της Σύμβασης, εφ` όσον μετακινούνται για το σκοπό αυτό,

ii) Οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,

iii) Οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος,

iv) Οχήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,

v) Ασθενοφόρα,

vi) Οχήματα του προσωπικού του Παραχωρησιούχου, του Κατασκευαστή, του Λειτουργού, εφ` όσον μετακινούνται για το σκοπό εκτέλεσης της Σύμβασης.

25. Κίνδυνος Κυκλοφορίας – Εσόδων

25.1 Σύμφωνα με την Προσφορά, ο Παραχωρησιούχος έχει προσδιορίσει το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων (Ο.Κ.Κ.Ε.) που αναλαμβάνει για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας του Έργου, υπό μορφή Αμέσων Εσόδων, σε τρέχουσες τιμές και προ Φ.Π Α, από την εκμετάλλευση του Έργου.

25.2 Συγκεκριμένα το Ο.Κ.Κ.Ε. για κάθε εξάμηνο της Περιόδου Λειτουργίας, συμφωνείται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΣΟΔΩΝ

1 2 3 4 α/α Περίοδος Ο.Κ.Κ.Ε. Αναπροσαρμοσμένο Προσφοράς Ο.Κ.Κ.Ε. (σε Ευρώ) (σε Ευρώ)

1. Από (Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας 18.775.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς1 = Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + x Δ* Περίοδος Κατασκευής) έως (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης + 6 μήνες x 9) 2. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 19.688.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς2 + 6 μήνες x 9) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 10] 3. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 21.621.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς3 + 6 μήνες χ 10) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 11] 4. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 22.530.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς4 + 6 μήνες x 11) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 12] 5. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 22.717.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς5 + 6 μήνες x 12) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + β μήνες x 13] 6. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 23.438.000.00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς6 + 6 μήνες x 13) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 14] 7. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 23.528.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς7 + 6 μήνες x 14) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 15] 8. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 24.141.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς8 + 6 μήνες x 15) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 16] 9. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 24.101.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς9 + 6 μήνες x 16) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 17] 10. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 24.865.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς10 + 6 μήνες x 17) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 18] 11. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 24,575.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς11 + 6 μήνες x 18) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 19] 12. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.101.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς12 + 6 μήνες x 19) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 20] 13. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 24.809.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς13 + 6 μήνες x 20) έως (Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 21] 14. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.340.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς14 + 6 μήνες x 21) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 22] 15. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.183.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς15 + 6 μήνες x 22) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 23] 16. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.581.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς16 + 6 μήνες x 23) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 24] 17. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.283.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς17 + 6 μήνες x 24) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 25] 18. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.824.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς18 + 6 μήνες x 25) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 26] 19. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.472.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς19 + 6 μήνες x 26) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 27] 20. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.964.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς20 + 6 μήνες x 27) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 28] 21. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.532.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς21 + 6 μήνες x 28) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 29] 22. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.946.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε Προσφοράς22 + 6 μήνες x 29) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 30] 23. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.656.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς23 + 6 μήνες x 30) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 31] 24. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.929.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς24 + 6 μήνες x 31) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 32] 25. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.498.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς25 + 6 μήνες x 32) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 33] 26. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.912.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς26 + 6 μήνες x 33) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 34] 27. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.481.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς27 + 6 μήνες x 34) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 35] 28. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.973.000.00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς28 + 6 μήνες x 35) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 36] 29. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.619.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς29 + 6 μήνες x 36) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 37] 30. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 26.432.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς30 + 6 μήνες x 37) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 38] 31. Από (Ημερομηνία Έναρξη Παραχώρησης 26.534.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς31 + 6 μήνες x 38) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 39] 32. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 26.952.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς32 + 6 μήνες x 39) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 40] 33. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 26.639.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς33 + 6 μήνες x 40) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 41] 34. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 27.208.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς34 + 6 μήνες x 41) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 42] 35. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 26.892.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς35 + 6 μήνες x 42) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 43] 36. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 27.744.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς36 + 6 μήνες x 43) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 44] 37. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 27.698.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς37 + 6 μήνες x 44) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 45] 38. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 28.577.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς38 + 6 μήνες x 45) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 46] 39. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 28.687.000,00 O.K.Κ.Ε. Προσφοράς39 + 6 μήνες x 46) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 47] 40. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.434.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς40 + 6 μήνες x 47) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 48] 41. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.033.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς41 + 6 μήνες x 48) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 49] 42. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.594.000.00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς42 + 6 μήνες x 49) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 50] 43. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.190.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς43 + 6 μήνες x 50) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 51] 44. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.754.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς44 + 6 μήνες x 51) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 52] 45. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.111.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς45 + 6 μήνες x 52) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 53] 46. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 29.433.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς46 + 6 μήνες x 53) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 54] 47. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 28.956.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς47 + 6 μήνες x 54) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 55] 48. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 26.739.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς48 + 6 μήνες x 55) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 56] 49. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 25.360.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς49 + 6 μήνες x 56) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 57] 50. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 24.856.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς50 + 6 μήνες x 57) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 58] 51. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 23.574.000.00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς51 + 6 μήνες x 58) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 59] 52. Από (Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης 23.105.000,00 Ο.Κ.Κ.Ε. Προσφοράς52 + 6 μήνες x 59) έως [Ημερομηνία Έναρξης x Δ Παραχώρησης + 6 μήνες x 60]

* Όπου Δ, είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το δεύτερο (2°) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης (σύμφωνα με το Άρθρο 25.6), δια του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την 31.12.2004.

25.3 Αντίστοιχα κατά την Περίοδο Λειτουργίας του Έργου ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει τη υποχρέωση να καταβαλει ανά εξάμηνο στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρήτρες του παρόντος Άρθρου, την τυχόν προκύπτουσα Πληρωμή προς το Δημόσιο

25.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της τυχόν Πληρωμής προς το Δημόσιο βαρύνει τον Παραχωρησιούχο.

25.5 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των περιόδων του Πίνακα 4 προσδιορίστηκαν στην Προσφορά με την παραδοχή ότι η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης θα επέλθει την 1η Ιανουαρίου 2005. Σε περίπτωση που:

i) η Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης επέλθει μετά την ανωτέρω ημερομηνία, το ποσό της Χρηματοδοτικής Συμβολής (Πίνακας 2) και Ορίου Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων (Πίνακας 4), θα αναπροσαρμοσθούν ώστε να λάβουν υπόψη την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος μεταξύ της 1.1.2005 και του τέλους του δεύτερου (2ου) μήνα προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης και συνεπώς θα ισχύσουν συμβατικά τα ποσά της στήλης (6) του Πίνακα 2 και τα ποσά της στήλης (4) του Πίνακα 4. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα τροποποιηθεί ώστε να μετατοπισθούν ανάλογα όλες οι χρηματοροές στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στην Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης αντί της παραδοχής της Προσφοράς (1.1.2005).

25.6 Οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές απαιτηθούν στη χρηματοδοτική δομή του Παραχωρησιουχου λόγω της τυχόν διαφοράς της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης και της παραδοχής της Προσφοράς (1.1.2005), βαρύνουν ή ωφελούν τον Παραχωρησιούχο και δεν παρέχουν δικαίωμα στον Παραχωρησιούχο να ζητήσει τη μεταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής /και του Ο.Κ.Κ.Ε.

25.7 Η καταβολή της Πληρωμής προς το Δημόσιο θα γίνεται ως ακολούθως:

25.7.1 Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε εξαμήνου του Πίνακα 4 της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος θα γνωστοποιεί εγγράφως προς το Δημόσιο το σύνολο των Αμέσων Εσόδων που πραγματοποίησε στο εξάμηνο αυτό και την τυχόν οφειλόμενη καταβολή Πληρωμής προς το Δημόσιο, με την ακόλουθη ανάλυση (Κατάσταση Πληρωμής προς το Δημόσιο):

i) Αριθμό διελεύσεων ανά κατηγορία οχήματος,

ii) Εφαρμοζόμενο Διόδιο Τέλος για την ίδια κατηγορία με σαφή και αναλυτικό προσδιορισμό των τυχόν διακυμάνσεων του Διοδίου Τέλους σύμφωνα με την ευχέρεια του Άρθρου 24.1.4 της παρούσας,

iii) Σύνολο Διοδίων Τελών ανά κατηγορία οχήματος,

iv) Γενικό σύνολο Διοδίων Τελών,

v) Άλλα έσοδα που εμπίπτουν στην έννοια των Αμέσων Εσόδων,

vi) Σύνολο Αμέσων Εσόδων,

vii) Την τυχόν προκύπτουσα υποχρέωση του Παραχωρησιουχου για Πληρωμή προς το Δημόσιο.

25.7.2 Η ανωτέρω ανάλυση θα συνοδεύεται από τα ηλεκτρονικά αρχεία καταμετρήσεων που ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στο Δημόσιο, μέσα στην ίδια προθεσμία σύμφωνα με το Άρθρο 23.3.6.

25.7.3 Ο υπολογισμός π|ς Πληρωμής προς το Δημόσιο θα γίνεται ως ακολούθως:

i) στην περίπτωση που τα ΆμεσαΈσοδα του Παραχωρησιουχου στο εξάμηνο αυτό υπολείπονται ή είναι ίσα με το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων του Πίνακα 4 για το αντίστοιχο εξάμηνο, δεν οφείλεται Πληρωμή προς το Δημόσιο,

ii) στην περίπτωση που τα ΆμεσαΈσοδα του Παραχωρησιουχου στο εξάμηνο αυτό υπερβαίνουν το Οριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων του Πίνακα 4 για το αντίστοιχο εξάμηνο, η Πληρωμή προς το Δημόσιο θα ισούται με το ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) της διαφοράς μεταξύ των Αμέσων Εσόδων που πραγματοποίησε ο Παραχωρησιούχος και του Ο.Κ.Κ.Ε.

iii) Η Πληρωμή προς το Δημόσιο την οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο ο Παραχωρησιούχος να καταβάλλει στο Δημόσιο, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Πληρωμή προς το Δημόσιο = 85% x max [0, (Άμεσα Έσοδα – Ο.Κ.Κ.Ε.)]

25.7.4 Το Δημόσιο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση θα ελέγξει τα ανωτέρω στοιχεία και θα γνωστοποιήσει στον Παραχωρησιούχο τη συμφωνία του ή όχι με την ανωτέρω ανάλυση. Σε περίπτωση συμφωνίας, ο Παραχωρησιούχος (υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25.7.11 της παρούσας), θα καταβαλει την προκύπτουσα Πληρωμή προς το Δημόσιο μέχρι το τέλος του πρώτου μηνός μετά τη λήξη εκάστου εξαμήνου.

25.7.5 Σε περίπτωση διαφωνίας εκ μέρους του Δημοσίου ως προς τα στοιχεία και τους υπολογισμούς της Κατάστασης Πληρωμής προς το Δημόσιο, το Δημόσιο δικαιούται να προσφύγει στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. Στην περίπτωση αυτή ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβαλει στο Δημόσιο το μη αμφισβητούμενο ποσό της Πληρωμής προς το Δημόσιο.

25.7.6 Σε περίπτωση που με την απόφαση της Διαιτησίας επί της διαφοράς της παραγράφου 25.7.5 επιδικασθεί στο Δημόσιο το σύνολο ή μέρος του αμφισβητούμενου από το Δημόσιο ποσού Πληρωμής προς το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβαλει το επιδικασθέν ποσό στο Δημόσιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης εντόκως με το επιτόκιο του Άρθρου 7.2.2. (i) από τη λήξη της προθεσμίας του Άρθρου 25.7.4 μέχρι την καταβολή.

25.7.7 Σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης εκ μέρους του Παραχωρησιουχου καταβολής της Πληρωμής προς το Δημόσιο, οφείλεται εκ μέρους του τόκος υπερημερίας υπολογιζόμενος με το επιτόκιο του Άρθρου 7.2.2 (i). Καθυστέρηση πέραν των εξήντα (60) ημερών συνιστά λόγο καταγγελίας σε βάρος του Παραχωρησιουχου.

25.7.8 Σε περίπτωση υπέρβασης εκ μέρους του Παραχωρησιουχου της συνολικής προθεσμίας του Άρθρου 18.1.2, για το χρόνο της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών, το Ο.Κ.Κ.Ε^ του Πίνακα 4 (ή και το Ο.Κ.Κ.Ε.2 του ιδίου Πίνακα σε περίπτωση που η πρώτη περίοδος της στήλης 2 του Πίνακα 4 είναι μικρότερη του εξαμήνου) θα μειώνεται αναλογικά με τη μείωση της αντίστοιχης περιόδου της στήλης 2 του Πίνακα 4.

25.7.9 Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τον υπολογισμό του Άρθρου 25.7.3, σε οποιοδήποτε εξάμηνο της Περιόδου Λειτουργίας προκύπτει Πληρωμή προς το Δημόσιο, το Δημόσιο θα δικαιούται, με έγγραφη δήλωση του προς τον Παραχωρησιούχο οποτεδήποτε και πάντως όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από:

i) τη γνωστοποίηση του Άρθρου 25.7.1, ή

ii) σε περίπτωση διαφωνίας εκ μέρους του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 25.7.5, από την επίδοση σε αυτό της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, να γνωστοποιήσει στον Παραχωρησιούχο ότι, αντί της καταβολής της Πληρωμής προς το Δημόσιο ο Παρα-χωρησιούχος δικαιούται να παρακρατήσει το εκάστοτε ποσό προς το σκοπό ενωρίτερης επίτευξης του TRIIRRΠαραχ και επιστροφής του Έργου στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

26. Αποζημιώσεις

26.1 Γεγονότα Καθυστέρησης

Ως “Γεγονός Καθυστέρησης” νοείται κάθε γεγονός κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραχωρησιουχου ή των οποιωνδήποτε προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης (περιλαμβανομένων του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Ελεγκτή Μελέτης) ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, οι οικονομικές συνέπειες του οποίου, σύμφωνα με το Άρθρο 22.3, βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο, και το οποίο επηρεάζει δυσμενώς την Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

26.2 Αποζημιώσεις Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (Τ1)

26.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής Γεγονότος Καθυστέρησης, σε σχέση με:

i) οποιαδήποτε τμηματική προθεσμία του Άρθρου 18.2.1,

ii) οποιοδήποτε Ορόσημο του Άρθρου 7.2.3,

iii) τη συνολική προθεσμία της Περιόδου Τ1, και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του Άρθρου 30 (καταγγελία), ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται:

a) Για τις τμηματικές προθεσμίες Άρθρου 18.2.1:

i) παράτασης της τμηματικής προθεσμίας ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,

ii) αποζημίωσης:

1) για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες σχετικά με την μελέτη, κατασκευή ή θέση σε λειτουργία των Μόνιμων και Προσωρινών Κατασκευών, τα οποία πιστοποιούνται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ότι εύλογα προέκυψαν ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστέρησης και δεν θα είχαν προκύψει αν δε υπήρχε αυτό, και

2) για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα σχετικά με την χρηματοδότηση των Μόνιμων και Προσωρινών Κατασκευών, τα οποία πιστοποιούνται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή του Παραχωρησιουχου, ότι εύλογα προέκυψαν, ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστέρησης και δεν θα είχαν προκύψει αν δε υπήρχε αυτό.

Η καταβολή στον Παραχωρησιούχο της ανωτέρω αποζημίωσης θα γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου το Δημόσιο Λάβει έγγραφο αίτημα του Παραχωρησιουχου με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία του κόστους ή της δαπάνης που απαιτείται, όπως αυτή εκάστοτε θα πιστοποιείται κατά τα ανωτέρω.

b) Για τα Ορόσημα του Άρθρου 7.2.3:

i) ισόχρονης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης του Ορόσημου,

ii) τόκων επί του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου που ήταν καταβλητέο με την επίτευξη του σχετικού Ορόσημου, υπολογιζόμενων με το επιτόκιο του Άρθρου 7.2.2. (i) για το χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία επίτευξης του Ορόσημου μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας όπως αυτή θα παραταθεί,

iii) ισόχρονης παράτασης της τυχόν συνδεόμενης με το Ορόσημο τμηματικής καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης.

c) Για τη Συνολική Προθεσμία της Περιόδου Τ1:

i) παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου Τ1 ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,

ii) αποζημίωσης υπολογιζόμενης και καταβλητέας σύμφωνα με το άρθρο 26.2.1 (a) (ii),

iii) καταβολής εκ μέρους του Δημοσίου αποζημίωσης για τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί ο Παραχωρησιούχος από τη μη έναρξη λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Έργου, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.6.

26.22 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Γεγονός Καθυστέρησης επηρεάζει σωρευτικά μία ή περισσότερες κατηγορίες προθεσμιών του Άρθρου 26.2.1 ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται αποζημίωσης που θα υπολογίζεται με τον προσήκοντα συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων (a), (b) και (c) του Άρθρου 26.2.1.

26.2.3 Σε περίπτωση συνδρομής οποιουδήποτε Γεγονότος Καθυστέρησης, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως και λεπτομερώς το Δημόσιο, με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, περί:

i) των συνθηκών που συνιστούν το Γεγονός Καθυστέρησης,

ii) της διάρκειας της καθυστέρησης σε συσχετισμό με την κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών,

iii) της αιτούμενης αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, και

iv) των τυχόν προτεινομένων μέτρων Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστέρησης και της συναφούς δαπάνης του Παραχωρησιουχου για την επιτάχυνση των επηρεαζόμενων εργασιών (η “Δαπάνη Επιτάχυνσης”), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 26.4.

26.2.4 Σε περίπτωση που εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών:

i) δεν συμφωνηθούν μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου η διάρκεια της καθυστέρησης και της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας, ή

ii) το Δημόσιο αμφισβητήσει εγγράφως, με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, το ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε Γεγονός Καθυστέρησης ή το κατά πόσο επηρεάζεται η Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών, τα θέματα αυτά θα καθορισθούν από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό το συντομότερο δυνα/όν και πάντως όχι αργότερα από δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω περιόδου των δέκα τεσσάρων (14) ημερών.

26.2.5 Αν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος αμφισβητήσουν τον καθορισμό των ανωτέρω θεμάτων από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη αυτού του καθορισμού, να παραπέμψουν το θέμα στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών. Κατά τη διάρκεια και μέχρι την επίλυση της διαφοράς από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, εφαρμόζεται ο καθορισμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

26.2.6 Ο υπολογισμός της αποζημίωσης του Παραχωρησιουχου του Άρθρου 26.2.1 (c.iii) θα γίνεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Ο.Κ.Κ.Ε.ΕΤ + ΡΒ1Τ1ΕΤ + ΡΒ3Τ1ΕΤ) – (OMCET + ΡΒ4Τ2)

όπου:

ΕΤ = ο χρόνος παράτασης της Περιόδου Τ1

ΟΚΚΕΕΤ = Το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας – Εσόδων που έχει αναλάβει ο Παραχωρησιούχος όπως προβλέπεται στο Άρθρο 25.2, που αντιστοιχεί στο χρόνο παράτασης,

OMCET = Οι δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης – εκμετάλλευσης του Εργου, που αντιστοιχούν στο χρόνο παράτασης, όπως αυτές προβλέπονται στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο,

ΡΒ1Τ1ΕΤ = Η δαπάνη παράτασης της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών για το χρόνο που αντιστοιχεί στο χρόνο παράτασης,

ΡΒ3Τ1ΕΤ = Η δαπάνη παράτασης της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης για το χρόνο που αντιστοιχεί στο χρόνο παράτασης,

ΡΒ4Τ2ΕΤ = Η δαπάνη της Εγγυητικής Επιστολής Λειτουργίας – Συντήρησης (ΡΒ4Τ2), όπως αυτή προβλέπεται στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.

26.2.7 Η εκ μέρους του Δημοσίου καταβολή στον Παραχωρησιούχο των αποζημιώσεων της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών, πλην αυτών των παραγράφων 26.2.1 (c.iii) και 26.4, θα γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματος του Παραχωρησιούχου συνοδευόμενου από πλήρη σειρά των αναγκαίων για τον υπολογισμό τους παραστατικών.

26.2.8 Η καταβολή της αποζημιώσεως της παραγράφου 26.2.1 (c.iii) θα γίνεται εντός μηνός από το τέλος εκάστου εξαμήνου από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας, όπως αυτή είχε καθοριστεί στο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Τ1.

26.3 Υποχρέωση Περιορισμού Συνεπειών

Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να περιορίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις συνέπειες από Γεγονότα Καθυστέρησης.

26.4 Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης

26.4.1 Σε περίπτωση συνδρομής Γεγονότος Καθυστέρησης, το Δημόσιο, αντί χορήγησης της αιτούμενης από τον Παραχωρησιούχο παράτασης ή μέρους αυτής, δικαιούται:

i) είτε να αποδεχθεί τα τυχόν προταθέντα από τον Παραχωρησιούχο μέτρα Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστέρησης, με την αυτή μειωμένη Δαπάνη Επιτάχυνσης,

ii) είτε, αν ο Παραχωρησιούχος δεν έχει προτείνει παρόμοια μέτρα, να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να προτείνει μέτρα Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστέρησης σε συνδυασμό με Δαπάνη Επιτάχυνσης.

26.4.2 Η Δαπάνη Επιτάχυνσης που θα καταβάλει το Δημόσιο δε δύναται να υπερβαίνει το πενήντα στα εκατό (50%) της δαπάνης των επηρεαζόμενων εργασιών περιλαμβανομένων:

i) των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους (18%) του Κατασκευαστή συν Φ.Π.Α.,

ii) της τυχόν επιπλέον αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού, και του Ελεγκτή Μελέτης.

Η δαπάνη των επηρεαζόμενων εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή τους σε ποσοστό φυσικού αντικειμένου των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 και υπολογισμό του αντίστοιχου ποσοστού επί του Τιμήματος Μελετών – Κατασκευών. Με την επιφύλαξη του ανωτέρω περιορισμού, το ποσό της Δαπάνης Επιτάχυνσης και ο χρόνος καταβολής του εκ μέρους του Δημοσίου καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου.

26.4.3 Εφ` όσον το Γεγονός Καθυστέρησης συμβεί μέχρι και προ της επίτευξης της προθεσμίας του Άρθρου 18.2.1 (ii), ο Παραχωρησιούχος, εφ` όσον του ζητηθεί από το Δημόσιο, είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης ίση προς τρεις (3) μήνες, ενώ αν το Γεγονός Γεγονότος Καθυστέρησης συμβεί μετά την επίτευξη της ανωτέρω προθεσμίας, η υποχρέωση του Παραχωρησιούχου περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης πέραν των ανωτέρω ορίων, είναι δυνατή μόνο κατόπιν συμφωνίας του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου.

26.4.4 Στην περίπτωση που λόγω Γεγονότων Καθυστέρησης:

i) το σύνολο των παρατάσεων του Άρθρου 26.2.1 (c) υπερβεί το τριάντα στα εκατό (30%) της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου Τ1, και

ii) εκ του λόγου τούτου καταγγελθεί οποιαδήποτε από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις,

ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

26.5 Αποζημιώσεις Περιόδου Λειτουργίας (Τ2)

26.5.1 Ως Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου νοείται κάθε γεγονός, πλην των Γεγονότων Αθέτησης Δημοσίου, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου ή των οποιωνδήποτε προσώπων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, οι οικονομικές συνέπειες του οποίου, σύμφωνα με το Άρθρο 22.3 βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο, και το οποίο επηρεάζει δυσμενώς τα Άμεσα Έσοδα του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Λειτουργίας του Έργου ή/και επηρεάζει ουσιωδώς δυσμενώς τις δαπάνες λειτουργίας – συντήρησης – εκμετάλλευσης του Ε.Π. σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.

26.5.2 Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου επήλθε μείωση των Αμέσων Εσόδων του, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:

26.5.3 Σε περίπτωση που τα πραγματοποιηθέντα Άμεσα Έσοδα μειώθηκαν λόγω Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου και η Πρόβλεψη Αμέσων Εσόδων για το ίδιο εξάμηνο της Περιόδου Λειτουργίας, ήταν σε επίπεδο άνω ή ίσο του Ο.Κ.Κ.Ε., η αποζημίωση του Παραχωρησιούχου θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Comp = 15% x DRF+ 85% + TRRL – ADR

Εάν Comp >0, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται ισόποσης καταβολής ενώ εάν Comp <0, το ποσό αυτό αποτελεί την Πληρωμή προς το Δημόσιο για το αντίστοιχο εξάμηνο και συνεπώς η αποζημίωση του Παραχωρησιούχου είναι δυνατόν να συνίσταται σε μείωση των Πληρωμών προς το Δημόσιο κατά το ποσό της διαφοράς μεταξύ του ποσού αυτού και του ποσού της αναλογούσας για τα πραγματοποιηθέντα Άμεσα Έσοδα Πληρωμής προς το Δημόσιο.

26.5.4 Σε περίπτωση που τα πραγματοποιηθέντα Αμεσα Εσοδα που μειώθηκαν λόγω Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου ήταν κάτω του Ο.Κ.Κ.Ε. και η Πρόβλεψη Αμέσων Εσόδων για το ίδιο εξάμηνο της Περιόδου Λειτουργίας ήταν ομοίως σε επίπεδο κάτω του Ο.Κ.Κ.Ε., η αποζημίωση του Παραχωρησιουχου θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Comp = {DRF – ADR)

όπου (στις περππώσεις των ανωτέρω Άρθρων 26.5.3, 26.5.4 και 26.5.5:

Comp = Αποζημίωση (Compensation)

DRF = Πρόβλεψη Αμέσων Εσόδων (Direct Revenues Forecast)

TRRL = Ο.Κ.Κ.Ε. (Traffic – Revenue Risk Limit)

ADR = Πραγματοποιηθέντα ΆμεσαΈσοδα (Actual Direct Revenues)

26.5.5 Από το ποσό της αποζημίωσης θα αφαιρείται η τυχόν μείωση των δαπανών του Παραχωρησιουχου λόγω της επελεύσεως του Γεγονότος Ευθύνης του Δημοσίου, όπως αυτές θα υπολογίζονται σύμφωνα με το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ή οποιαδήποτε ασφαλίσματα εισέπραξε ή όφειλε να εισπράξει προς αποκατάσταση των αποτελεσμάτων του Γεγονότος Ευθύνης του Δημοσίου.

26.5.6 Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου επήλθε ουσιώδης αύξηση δαπανών λειτουργίας – συντήρησης και εκμετάλλευσης του Ε.Π. σε σχέση με τις αντίστοιχες Προβλέψεις, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο για την αποδεικνυόμενη με χρήση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου διαφορά, σύμφωνα με το επόμενο Αρθρο.

26.5.7 Η καταβολή των αποζημιώσεων της Περιόδου Λειτουργίας θα γίνεται εντός της αυτής προθεσμίας που προβλέπεται στο Άρθρο 25.7.4 για την καταβολή των Πληρωμών προς το Δημόσιο.

26.5.8 Σε περίπτωση που το Δημόσιο αμφισβητεί, είτε την συνδρομή Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου, είτε τα στοιχεία επί των οποίων βασίζεται ο υπολογισμός της αποζημίωσης, είτε το ποσό της αποζημίωσης, είτε τέλος επικαλείται συντρέχον πταίσμα του Παραχωρησιουχου που συνετέλεσε στη μείωση των Αμέσων Εσόδων του ή στην ουσιώδη αύξηση των δαπανών του, δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. Στην περίπτωση αυτή ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να ζητήσει την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης ή κατά περίπτωση τη μείωση της Πληρωμής προς το Δημόσιο, καταθέτοντας στο Δημόσιο ισόποση εγγυητική επιστολή.

26.5.9 Οποιεσδήποτε καταβολές βάσει της Διαιτητικής απόφασης θα γίνονται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής πέραν της προθεσμίας αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Άρθρου 7.2.2 με την εξαίρεση της ρήτρας του Άρθρου 7.2.2 (ii) όσον αφορά το καθυστερούμενο ποσό.

27. Χρηματοοικονομικό Μοντέλο

27.1 Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο της Προσφοράς, όπως ελέγχθηκε, προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5.

27.2 Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα επικαιροποιείται, με ευθύνη και δαπάνη του Παραχωρησιουχου και σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου.

Από της επικαιροποιήσεώς του το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα αναφέρεται στην παρούσα ως το “Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο” και πάντως κάθε αναφορά στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο μετά την πρώτη επικαιροποίησή του θα νοείται ως αναφορά στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.

27.3 Οι επικαιροποιήσεις του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου μπορούν να αφορούν και να περιλαμβάνουν:

a) Την εισαγωγή ιστορικών στοιχείων, που θα γίνεται ετησίως με σκοπό όπως τα στοιχεία και δεδομένα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου που αφορούν σε παρελθούσες περιόδους να περιλαμβάνουν τα πραγματικά στοιχεία και δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε σχέση με το`Εργο. Ειδικά για τους υπολογισμούς που αφορούν στα συνολικά έσοδα του Παραχωρησιουχου, το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα έσοδα που θα προέκυπταν στην περίπτωση κατά την – οποία τα Άμεσα Έσοδα για κάθε εξάμηνο της Περιόδου Λειτουργίας ήταν ίσα με το αντίστοιχο Ο.Κ.Κ.Ε. του Πίνακα 4 του άρθρου 26 της παρούσας. Στην επόμενη, μετά την παρέλευση τριών (3) εξαμηνιαίων περιόδων λειτουργίας, επικαιροποίησή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, τα έσοδα αυτά θα αντικατασταθούν στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο από τα μέχρι τότε ιστορικά στοιχεία Αμέσων Εσόδων του Παραχωρησιουχου και θα γίνει προβολή των εσόδων αυτών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο των μετέπειτα ετησίων επικαιροποιήσεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, τα μέχρι τότε ιστορικά στοιχεία θα αποτυπώνονται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο οι δε αντίστοιχες προβλέψεις θα επικαιροποιούνται.

Η επικαιροποίησή θα γίνεται μέσω κατάλληλης προβολής των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων στο μέλλον και με την τροποποίηση (εφ` όσον απαιτείται) των παραδοχών του, βάσει των κοινά αποδεκτών πρακτικών του κλάδου, ώστε να προσεγγίζονται με ικανοποιητική ασφάλεια τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Παραχωρησιουχου.

b) Την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν σε αλλαγές που συμφωνούνται ή προκύπτουν βάσει των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης και έχουν άμεσο αντίκτυπο στη εκτίμηση της μελλοντικής χρηματοοικονομικής δομής του Παραχωρησιουχου (όπως ενδεικτικά παρατάσεις και αποζημίωση λόγω Γεγονότων Καθυστέρησης, μεταβολή νομοθεσίας που έχει αντίκτυπο στη διαφοροποίηση του μηχανισμού καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας) που θα πραγματοποιείται ετησίως.

c) Την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν στην επικαιροποίησή των Προβλέψεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και θα περιλαμβάνουν αλλαγές στις παραδοχές, με σκοπό την αποτύπωση της πλέον ρεαλιστικής κατά το χρόνο εκείνο πρόβλεψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαιροποίησή αυτή θα είναι ουσιώδης είτε

i) λόγω μεταβολών των παραμέτρων που έχουν κατά τη χρονική εκείνη στιγμή ήδη πραγματοποιηθεί ή εκτιμάται με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν και έχουν αντίκτυπο, κατά άμεσο τρόπο, στις προβλέψεις του Παραχωρησιουχου (όπως ενδεικτικά η επιτρεπτά εκ μέρους του υπογραφή σύμβασης ανάθεσης αντικειμένου που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, βάσει της οποίας προβλέπονται σαφώς καθορισμένες μελλοντικές πληρωμές του Παραχωρησιουχου προς τον συγκεκριμένο υπεργολάβο οι οποίες διαφέρουν από τις υφιστάμενες αντίστοιχες προβλέψεις του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου), είτε

ii) λόγω μεταβολών των παραμέτρων που έχουν, κατά τη χρονική εκείνη στιγμή, ήδη πραγματοποιηθεί ή εκτιμάται με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον και έχουν αντίκτυπο, κατά έμμεσο τρόπο, στις προβλέψεις του Παραχωρησιούχου (όπως ενδεικτικά ιστορικά κυκλοφοριακά δεδομένα και δεδομένα εσόδων ή ιστορικά στοιχεία πληθωρισμού, βάσει των οποίων κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση των αντίστοιχων προβλέψεων).

d) Η επικαιροποίηση των Προβλέψεων, στην περίπτωση που έχει συμβεί (ή και συνεχίζει να υφίσταται) Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο να παρουσιάζονται (ί) οι Προβλέψεις με την παραδοχή ότι το Γεγονός Καθυστέρησης ή / και Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου δεν είχε συμβεί, (ϋ) οι Προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την επέλευση του(των) γεγονότος(ότων) αυτού(ών) και (iii) οι σχετικές προβλεπόμενες κατά περίπτωση αποζημιώσεις του Άρθρου 26.

27.4 Το Επικαιροποιημένο, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (a), (b) και (c) προβλεπόμενα, Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα υποβάλλεται στο Δημόσιο προς έγκριση, συνοδευόμενο από επιστολή των Δανειστών με την οποία θα πιστοποιείται η έγκριση από αυτούς του συνόλου των τροποποιήσεων / επικαιροποιησεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα υποβάλλεται στο Δημόσιο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36.4 της παρούσας.

27.5 Οι επικαιροποιήσεις που θα πραγματοποιούνται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και υποβάλλονται προς έγκριση στο Δημόσιο, θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από το αντιστοίχως τροποποιημένο εγχειρίδιο του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου καθώς και από αναλυτικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται- λεπτομερώς οι επικαιροποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα κατατάσσονται στις κατηγορίες (a), (b), (c) (i) και (ϋ) που περιγράφηκαν ανωτέρω.

27.6 Το Δημόσιο, στις περιπτώσεις επικαιροποιησεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (a), (b) προβλεπόμενα δεν θα αρνείται ή καθυστερεί την έγκριση του Επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, άνευ σπουδαίου λόγου.

27.7 Σε σχέση με τις επικαιροποίησεις του στοιχείου (c) ανωτέρω, το Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να ελέγξει και να διατυπώσει σχετικές διαφωνίες / ή/και εναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με αυτές. Τυχόν άρνηση του Δημοσίου να αποδεχθεί τις προτεινόμενες επικαιροποιήσεις ή και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων εκ μέρους του, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική αιτιολόγηση των θέσεων και προτάσεων του Δημοσίου. Το Δημόσιο θα οφείλει να απαντήσει εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος του Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση τυχόν μη απάντησης του Δημοσίου εντός του συμφωνηθέντος διαστήματος των σαράντα πέντε (45) ημερών θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Παραχωρησιούχου εκ μέρους του Δημοσίου. Σημειώνεται επίσης ότι το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επικαιροποίηση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου για παραμέτρους που αν και σύμφωνα με τα (a), (b) και (c) ανωτέρω θα ήταν εύλογο να πραγματοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο δεν έλαβαν χώρα. Σε περίπτωση που το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση των απόψεων του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο, το Δημόσιο ή/και ο Παραχωρησιούχος δικαιούνται να προσφύγουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο.

27.8 Για τον καθορισμό τυχόν αποζημιώσεων, βάσει του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ως κύρια κριτήρια θα χρησιμοποιούνται:

a) ο ετήσιος Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων για τα Καθορισμένα Δάνεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαθέσιμα και ειδικά αποθεματικά (ADSCR for Designated Debt)

b) o Λόγος Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκεια τους (LLCR)

c) ο Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας Δεσμευτικής Επένδυσης σε πραγματικές τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης (real Investor`s IRR), ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα που τα Άμεσα Εσοδα δεν θα έχουν αντικατασταθεί από ιστορικά στοιχεία Αμέσων Εσόδων, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό τρία και εννιακόσια ενενήντα οκτώ χιλιοστά στα εκατό (3,998%) που αντιστοιχεί στην Πραγματική Απόδοση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου προ της διαδικασίας αναπροσαρμογής της Χρηματοδοτικής Συμβολής λόγω της μεταβολής των βασικών επιτοκίων μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς και της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας.

28. Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο 28.1 Γενικά

28.1.1 Κατά τη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει το Δημόσιο στην λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. Ο αριθμός του προς εκπαίδευση προσωπικού, η διάρκεια και το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης τους θα συμφωνηθούν μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου με ιδιαίτερη συμφωνία που θα καταρτισθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ανωτέρω 6μήνου.

28.1.2 Κατά τη λήξη της Περιόδου Τ2, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το Ε.Π. στο Δημόσιο, με όλες τις επ` αυτού βελτιώσεις, σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης, εκτός από τις φθορές που οφείλονται στη συνήθη χρήση ή/και συναρτώνται με τη διάρκεια ζωής κάθε στοιχείου του Έργου.

28.1.3 Ο Παραχωρησιούχος κατά το τελευταίο διάστημα της Περιόδου Παραχώρησης οφείλει να προβεί στις ακόλουθες εργασίες σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος και τον εξοπλισμό των συστημάτων ρύθμισης / ελέγχου κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων.

Συγκεκριμένα:

i) ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες στα οδοστρώματα του ΕΠ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατικά απαιτούμενη ποιότητα των χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων καθ` όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης ΕΠ και μετά το πέρας αυτού, έτσι ώστε η εναπομένουσα διάρκεια ζωής των οδοστρωμάτων μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης να μην είναι μικρότερη από δέκα (10) χρόνια.

ii) Κατά την τελευταία τριετία πριν το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση / έλεγχο της κυκλοφορίας και στην είσπραξη διοδίων και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας που θα είναι αποδεκτά από το Δημόσιο. Ως πεπαλαιωμένα συστήματα τεκμαίρονται τα συστήματα εκείνα που έχουν εγκατασταθεί στο Έργο σε χρόνο μεγαλύτερο από πέντε (5) χρόνια πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Ο Παραχωρησιούχος θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή αν αποδεικνύει ότι τα συστήματα αυτά είναι της αυτής γενεάς με συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε ανάλογα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πέντε (5) μέχρι τρία (3) χρόνια πριν την λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

28.2 Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο

28.2.1 Η διαδικασία επιστροφής – παραλαβής του ΕΠ θα αρχίσει έξι (6) μήνες πριν από και θα λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Τ2. Η επιστροφή του ΕΠ από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο συντελείται με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου επιστροφής – παραλαβής κατά τη λήξη της Περιόδου Τ2.

28.2.2 Κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος θα επιστρέψει στο Δημόσιο:

i) το σύνολο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης, περιλαμβανομένης, της Κινητής Περιουσίας και των βελτιώσεων και εκσυγχρονιστικών επεμβάσεων που έγιναν από τον Παραχωρησιούχο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, σε λειτουργία που εξασφαλίζει το συμβατικό επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης, χωρίς πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

Σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στην Κινητή Περιουσία το είδος, η αξία και η ποσότητα των ανταλλακτικών αυτών θα είναι αντίστοιχη με το μέσο όρο των πραγμάτων αυτών κατά την τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Παραχώρησης.

ii) το τρέχον και ενημερωμένο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, καθώς και κάθε στοιχείο ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και κάθε στοιχείων λογισμικού και περιφερειακών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή αντίστοιχα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα, καθώς και όλα τα αρχεία ή έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του Ε.Π., περιλαμβανομένων και των συστημάτων είσπραξης διοδίων και ταξινόμησης οχημάτων,

iii) κάθε άλλο δικαίωμα ή περιουσιακό στοιχείο του Παραχωρησιουχου που αποκτήθηκε από αυτόν ή χρησιμοποιείται σε σχέση με τη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την ολοκλήρωση, τη λειτουργία και/ή τη συντήρηση του Έργου και/ή την επιβολή και είσπραξη διοδίων κατά τη στιγμή της επιστροφής.

28.2.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να αντικαθιστά με δαπάνες του πράγματα που είναι καταχωρημένα στα βιβλία απογραφών του Παραχωρησιουχου και δεν ανευρίσκονται.

28.2.4 Η επιστροφή – παραλαβή θα διενεργηθεί από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου. Απροθυμία των εκπροσώπων του Παραχωρησιουχου δεν αναστέλλει τις εργασίες των εκπροσώπων του Δημοσίου.

Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου θα συνυπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής – παραλαβής μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας.

28.2.5 Άρνηση του Παραχωρησιουχου να επιστρέψει στο Δημόσιο το ΕΠ στη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης ή να υπογράψει το πρωτόκολλο επιστροφής – παραλαβής, δίνει στο Δημόσιο το δικαίωμα να αποβάλει τον Παραχωρησιούχο κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου και να υποκαταστήσει άμεσα και χωρίς άλλη διαδικασία τον Παραχωρησιούχο στη λειτουργία και εκμετάλλευση του Έργου.

28.2.6 Η Περίοδος Εγγύησης του Έργου Παραχώρησης αρχίζει από την λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

28.2.7 Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του Παραχωρησιουχου για την Περίοδο Τ3, η μετάθεση του κινδύνου του Έργου από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο επέρχεται με την επιστροφή του Έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

28.3 Περίοδος Εγγύησης ΤΕ (ΠΕΤΕ)

28.3.1 Η Περίοδος Εγγύησης των ΤΕ από τον Παραχωρησιούχο ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Τοπικού Έργου (Β.Π.Ε.ΤΕ) από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, η οποία επέχει και θέση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

28.3.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκτελεί με δική του δαπάνη όλες τις εργασίες επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών ατελειών ή άλλων μειονεκτημάτων που τυχόν θα εμφανισθούν στα Τοπικά Έργα μέσα στην Περίοδο Εγγύησης με την προϋπόθεση ότι. κατά την εύλογη άποψη του Δημοσίου, οι εργασίες αυτές προέκυψαν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών ή μή ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή.

28.3.3 Κατά την ΠΕΤΕ το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος θα επιθεωρούν από κοινού τα Τοπικά Έργα με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων που εμπίπτουν στις έννοιες της προηγούμενης παραγράφου.

28.3.4 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα την εκτέλεση των παραπάνω επανορθωτικών εργασιών, το Δημόσιο δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους με οποιονδήποτε τρόπο από τον Παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένης της παρακράτησης από το ποσό των Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης (ΡΒ2π) ή της ανάλογης κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών.

28.4 Οριστική Παραλαβή του Έργου

28.4.1 Η Οριστική Παραλαβή του ΕΠ και των ΤΕ θα διενεργηθεί από το Δημόσιο εντός δύο μηνών από τη λήξη των αντίστοιχων Περιόδων Εγγύησης ΕΠ και ΤΕ από επιτροπή που θα ορίσει το Δημόσιο και κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1418/1984. Σε όλες τις περιπτώσεις η Οριστική Παραλαβή θα γίνει έπειτα από έγγραφη όχληση του Παραχωρησιουχου.

28.4.2 Η όχληση εκ μέρους του Παραχωρησιουχου μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης ΕΠ ή της Περιόδου Εγγύησης ΤΕ.

28.4.3 Αν η Οριστική Παραλαβή δεν διενεργηθεί εντός έξι (6) μηνών από την έγγραφη όχληση του Παραχωρησιουχου, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

28.5 Επιστροφή τουΈργου στο Δημόσιο λόγω επίτευξης του TRIIRR παραχ. της Δεσμευτικής Επένδυσης

28.5.1 Σε περίπτωση που οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας διαπιστωθεί, μέσω του υπολογισμού που προβλέπεται στο Άρθρο 36.4 της παρούσας, ότι έχει επιτευχθεί ο Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιούχου (TPIIRRΠαραχ.) και κατά το χρόνο αυτό ο Παραχωρησιούχος έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων του από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, τότε δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου δικαίωμα περιορισμού της Περιόδου Παραχώρησης, λόγω εκπληρώσεως εκ μέρους του της σχετικής συμβατικής του υποχρεώσεως προς τον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το Άρθρο 4.3.1 (i).

28.5.2 Στην περίπτωση αυτή και υπό την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης παραγράφου, η Περίοδος Παραχώρησης θα λήξει στο τέλος του επομένου οικονομικού έτους από αυτό κατά το οποίο επετεύχθη η απόδοση αυτή. Το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της επιτευχθείσας απόδοσης με αυτήν που θα επανυπολογισθεί κατά την κατά τα ανωτέρω λήξη της Περιόδου Παραχώρησης θα αποδίδεται στο Δημόσιο.

28.5.3 Εάν αντίθετα η επίτευξη του Επιδιωκόμενου Εσωτερικού Δείκτη Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιούχου επισυμβεί σε χρόνο που ο Παραχωρησιούχος δεν έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, το Δημόσιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του:

i) Να θεωρήσει, κατά τα ανωτέρω, λήξασα την Περίοδο Παραχώρησης αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση αποπληρωμής των Υποχρεώσεων προς τους Δανειστές (εξαιρουμένων όμως οιωνδήποτε αμοιβών λόγω πρόωρης καταγγελίας των τυχόν συμφωνητικών αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίων), σύμφωνα με τους όρους των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων ή τυχόν ευνοϊκότερους που το Δημόσιο θα διαπραγματευθεί και συμφωνήσει με τους Δανειστές. Στην περίπτωση αυτή το Έργο επιστρέφεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ii) Να επιτρέψει στον Παραχωρησιούχο τη συνέχιση της Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Εργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέχρι την αποπληρωμή των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων αλλά πάντως κατ` ανώτατο όριο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των κερδών εκάστης χρήσεως του Παραχωρησιούχου, μετά την αφαίρεση τόκων, χρεωλυσίων και φόρων, καταβάλλεται στο Δημόσιο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση των οικείων οικονομικών καταστάσεων και πάντως όχι αργότερα από την 10η Ιουλίου της χρήσεως που έπεται αυτής κατά την οποία προέκυψαν.

28.5.4 Για την επιστροφή του`Εργου στο Δημόσιο σε περίπτωση πρόωρης κατά τα ανωτέρω λήξης της Περιόδου Παραχώρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

29. Καταγγελία εκ Μέρους του Δημοσίου – Συνέπειες

29.1 Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου

Τα ακόλουθα γεγονότα, εκτός αν θεραπευθούν προς όφελος του Δημοσίου μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο ή αν η επέλευση τους οφείλεται σε Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου, θεωρούνται ως Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου:

29.1.1 Η πτώχευση ή με οποιοδήποτε τρόπο λύση του Παραχωρησιούχου,

29.1.2 Η αδυναμία του Παραχωρησιούχου να χρηματοδοτήσει το Έργο σύμφωνα με την υποχρέωση του εκ του Άρθρου 7.3.1. Ως αδυναμία χρηματοδότησης του Έργου νοείται:

i) η αδυναμία του Παραχωρησιούχου να εκπληρώσει οποιαδήποτε προϋπόθεση αναγκαία για την εκταμίευση οιασδήποτε Καθορισμένης Δανειακής Σύμβασης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη καθυστέρηση ή τη μη δυνατότητα εκταμίευσης του συνόλου ή μέρους του αντίστοιχου δανείου,

ii) με την επιφύλαξη του Άρθρου 30.1 (ix), η καταγγελία οποιασδήποτε από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις,

29.1.3 Υπό την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων που θα χορηγηθούν λόγω Γεγονότος Καθυστέρησης σύμφωνα με το Άρθρο 26.2 και της ρήτρας του Άρθρου 18.2.2:

i) η μη έκδοση Πιστοποιητικού Οριστικής Μελέτης, σύμφωνα με το Άρθρο 17.4.6, εντός της προθεσμίας του Άρθρου 18.2.1 (i),

ii) (δεν χρησιμοποιείται),

iii) η μή περάτωση των Μονίμων και Προσωρινών Κατασκευών του Άρθρου 18.2.1 (ii) (a) και (b) εντός της προθεσμίας του ίδιου Άρθρου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός εκτιμά ότι λόγω της καθυστέρησης αυτής δεν υπάρχουν προοπτικές έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών της Περιόδου Τ1 (ΒΠΕπ), κατά ή προ της εκπνοής της συνολικής προθεσμίας Μελετών – Κατασκευών του Άρθρου 18.1.2, συνυπολογιζομένης και της περιόδου του Άρθρου 18.1.4,

iv) η εκ μέρους του Ανεξάρτητου Μηχανικού οποτεδήποτε εκτίμηση ότι κατά πάσα συνετή πρόβλεψη δεν υπάρχουν προοπτικές έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών της Περιόδου Τ1 (ΒΠΕΤ1), κατά ή προ της εκπνοής της συνολικής προθεσμίας Μελετών – Κατασκευών του Άρθρου 18.1.2, συνυπολογιζομένης και της περιόδου του Άρθρου 18.1.4 και

v) υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 18.1.4, η μή έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών της Περιόδου Τ1 (ΒΠΕΤ1), εντός της προθεσμίας του Άρθρου 18.1.2, 29.1.4 (δεν χρησιμοποιείται),

29.1.5 Η τροποποίηση του καταστατικού του Παραχωρησιούχου κατά παράβαση του Άρθρου 9.2.1,

29.1.6 Η μη αντικατάσταση των εγγυητικών ΡΒ1Τ1, και ΡΒ4Τ2, σύμφωνα με το Άρθρο 10.7,

29.1.7 Η μή προσκόμιση ή η μή ανανέωση ή/και αναπροσαρμογή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας – Συντήρησης εντός των προθεσμιών των Άρθρων 10.6.1 και 10.6.2 αντίστοιχα,

29.1.8 Η συνδρομή Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το Άρθρο 22.5.2. Στην περίπτωση η καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου έχει τα αποτελέσματα της καταγγελίας του Άρθρου 30.1 (iv),

29.1.9 Η συνδρομή Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, σύμφωνα με το Άρθρο 22.5.3,

29.1.10 Η καθυστέρηση Πληρωμής προς το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 25.7.7,

29.1.11 Η υπαίτια εκ μέρους του Παραχωρησιούχου διακοπή:

i) της Μελέτης – Κατασκευής του Εργου για συνεχόμενο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, ή

ii) της Λειτουργίας του Εργου για συνεχόμενο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

29.1.12 Η μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που διέπουν την εκτέλεση του Εργου,

29.1.13 Η Λειτουργία του`Εργου, κατά παράβαση των όρων της Σύμβασης, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των Χρηστών, και

29.1.14 Κάθε άλλη παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης από τον Παραχωρησιούχο, εφόσον η παράβαση αυτή επιδρά ουσιωδώς αρνητικά επί του Έργου και οι συνέπειες της δεν ρυθμίζονται άλλως στην παρούσα Σύμβαση,

29.2 Καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου

29.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιούχου, το Δημόσιο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 31, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση προς τον Παραχωρησιούχο και τους Δανειστές εγγράφου (η “Γνωστοποίηση Καταγγελίας”) στο οποίο αναφέρεται το Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.

29.2.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 31, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας.

29.2.3 Πλην των περιπτώσεων του Άρθρου 29.1.1, η αμφισβήτηση της ισχύος της καταγγελίας εκ μέρους του Παραχωρησιούχου με προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο, αναστέλλει τα αποτελέσματα της μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης.

29.2.4 Η ημερομηνία κατά την οποία επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, αποτελεί την Ημερομηνία Καταγγελίας (η “Ημερομηνία Καταγγελίας”.

29.2.5 Μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας, οι Συμβαλλόμενοι εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εκτός αν, σε περίπτωση που εκκρεμεί Διαφορά, άλλως αποφασίσει το Διαιτητικό Δικαστήριο.

29.2.6 Σε περίπτωση που το Δημόσιο προτίθεται να κάνει χρήση των δικαιωμάτων υποκατάστασης που απορρέουν από τα Άρθρα 29.3.1 (e) και 29.3.2 (e), οφείλει να περιλάβει τη σχετική δήλωση στη Γνωστοποίηση Καταγγελίας και να προβεί άμεσα σε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στους αντισυμβαλλόμενους του Παραχωρησιούχου στις συμβάσεις στις οποίες προτίθεται να τον υποκαταστήσει.

29.3 Αποτελέσματα Καταγγελίας Δημοσίου

Από την Ημερομηνία Καταγγελίας:

29.3.1 Περίοδος Μελετών – Κατασκευών (Τ1) Με εξαίρεση την καταγγελία δυνάμει του Άρθρου 29.1.8, σε περίπτωση που το Δημόσιο καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών:

a) Ολα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και οποιουδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από αυτόν επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου και των Θαλασσίων Περιοχών, παύουν αμέσως,

b) περιέρχονται στο Δημόσιο όλες οι μέχρι το χρονικό αυτό σημείο Κατασκευές της Περιόδου Τ1.

c) περιέρχονται στο Δημόσιο τα πάσης φύσεως ταμειακά υπόλοιπα του Παραχωρησιούχου, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως υπολοίπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς αποθεματικών εξυπηρέτησης δανείων, Χρηματοδοτικής Συμβολής κλπ., τα οποία δεν είναι δεσμευμένα από τους Δανειστές.

d) περιέρχονται στο Δημόσιο όλες οι τυχόν απαιτήσεις του Παραχωρησιούχου κατά των ασφαλιστών, πέραν αυτών που είναι δεσμευμένα από τους Δανειστές,

e) το Ελληνικό Δημόσιο, εφ` όσον έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις του Άρθρου 29.2.6, δικαιούται να υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο:

i) στη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής, στη Σύμβαση Ελεγκτή Μελέτης και στη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο θα αναλαμβάνει μόνο τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων, που προκύπτουν μετά την υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου.

ii) στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υφίστανται κατά την ημέρα υποκατάστασης, και μέχρι το χρόνο για τον οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα χωρίς να απαιτείται η έκδοση προσθέτων πράξεων, αλλά δεν αναλαμβάνει την πληρωμή καθυστερούμενων ασφαλίστρων, υποχρεουμένου του Παραχωρησιούχου να περίλαβα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικό όρο.

f) To Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο ή στους Δανειστές (εφ` όσον το τελευταίο προβλέπεται στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις), την αξία των μέχρι τη στιγμή της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας αρτίως εκτελεσθεισών Κατασκευών της Περιόδου Τ1 μείον:

i) την καταβληθείσα ή σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.7 αναληφθείσα μέχρι, την Ημερομηνία Καταγγελίας Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου, συνυπολογιζομένων και των Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης, και

ii) μείον τη Δεσμευτική Επένδυση, που έχει καταβληθεί στον Παραχωρησιούχο μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας.

9) Ως αρτίως εκτελεσθείσες Κατασκευές θεωρούνται όλες οι Κατασκευές της Περιόδου Τ1 οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Για τον υπολογισμό της αξίας των αρτίως εκτελεσθεισών Κατασκευών της Περιόδου Τ1 θα λαμβάνονται υπόψη το άθροισμα των ποσών που προσδιορίζονται στις αμέσως επόμενες υποπαραγράφους (i) έως (iv):

i) η δαπάνη των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 που έχουν αρτίως εκτελεσθεί, σύμφωνα με την Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το Τίμημα Μελετών – Κατασκευών του Έργου, που αντιστοιχεί στις Κατασκευές αυτές, συν

ii) τις λοιπές δαπάνες που έχουν καταβληθεί από τον Παραχωρησιούχο μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας, για την εκτέλεση του Έργου (και δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω υπό (i) δαπάνη των Κατασκευών της Περιόδου Τ1) περιλαμβανομένης και της αμοιβής των υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Ελεγκτή Μελέτης καθώς και τις δαπάνες ασφάλισης, συν

iii) τους τόκους και λοιπά έξοδα των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (συνυπολογιζόμενης και της αρνητικής η θετικής αξίας που έχουν κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου που είναι Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις) που αντιστοιχούν στην πιο πάνω δαπάνη μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας και τις σχετικές αμοιβές που καθορίζονται στις συμβάσεις αυτές μέχρι την ίδια ημερομηνία, συν

iv) τις δαπάνες των εγγυητικών επιστολών που έχει εκδώσει ο Παραχωρησιούχος προς το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 10 της παρούσας.

h) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών και οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου, ως εύλογη αποζημίωση,

i) Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε όρο του παρόντος Άρθρου 29.3.1, σε περίπτωση που το ποσό που καταβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 29.3.1 (f) (η “Απαίτηση των Δανειστών”), είναι μικρότερο από τις Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει την προκύπτουσα διαφορά μέχρι του ποσού του προϊόντος κατάπτωσης των εγγυήσεων της ανωτέρω παραγράφου (h), εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης του ποσού της Απαίτησης των Δανειστών.

i) Η καταβολή της Απαίτησης των Δανειστών που προκύπτει κατά την ανωτέρω παράγραφο (f) θα γίνει σε ισόποσες συνεχόμενες εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι πληρωτέα μετά από έξι (6) μήνες από την Ημερομηνία Καταγγελίας και η τελευταία δόση θα είναι πληρωτέα την προγραμματισμένη ημερομηνία τελικής εξόφλησης βάσει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων (κατά την αρχική τους λήξη και θεωρώντας ότι δεν υπάρχει επίσπευση αποπληρωμής τους) και θα περιλαμβάνει όλα τα υπολειπόμενα ποσά. Η Απαίτηση των Δανειστών θα καταβάλλεται εντόκως, με τόκο που θα υπολογίζεται με αναφορά σε διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού, η πρώτη των οποίων θα αρχίζει την Ημερομηνία Καταγγελίας και θα τελειώνει την ημερομηνία της πληρωμής της πρώτης δόσης και κάθε επομένη περίοδος θα αρχίζει την τελευταία ημέρα της προηγούμενης και θα τελειώνει την ημέρα της πληρωμής της τότε ακόλουθης δόσης.

k) Το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται για ολόκληρη ή για μέρος μιας συγκεκριμένης περιόδου εκτοκισμού είναι σταθερό και θα ισούται με την απόδοση του ομολόγου του Δημοσίου κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας αντίστοιχης ή (αν δεν υφίσταται) όσο το δυνατόν πλησιέστερης μέσης διάρκειας με τη μέση διάρκεια αποπληρωμής του ως άνω ποσού. Την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου εκτοκισμού το Δημόσιο θα υποχρεούται να καταβάλει τον τόκο που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής με το επιτόκιο που ίσχυε για την εν λόγω περίοδο. Αν το τέλος μιας περιόδου εκτοκισμού δεν συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα, η περίοδος αυτή θα παραταθεί έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν η επόμενη αυτή ημέρα είναι σε άλλον ημερολογιακό μήνα, οπότε η περίοδος θα τελειώσει την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Εναλλακτικά, εφόσον αυτό προβλέπεται στις Καθορισμένες Δανειακές συμβάσεις θα είναι δυνατό λαμβανομένων υπόψη των SWAP rates κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας καθώς και του επιτοκίου που υπολογίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου (κ), να υπολογισθεί περιθώριο επί του εξαμηνιαίου επιτοκίου Euribor, βάσει του οποίου περιθωρίου, πλέον του εξαμηνιαίου επιτοκίου Euribor, θα γίνεται ο υπολογισμός των τόκων. Σε περίπτωση που το υπολογιζόμενο περιθώριο είναι μικρότερο του μηδενός (αρνητικό περιθώριο) τότε ο ως άνω υπολογισμός των τόκων θα γίνεται βάσει του εξαμηνιαίου επιτοκίου Euribor, χωρίς να συνυπολογίζεται οποιοδήποτε περιθώριο. Την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου εκτοκισμού το Δημόσιο θα υποχρεούται να καταβάλει τον τόκο που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής με το επιτόκιο που ίσχυε για την εν λόγω περίοδο. Αν το τέλος μιας περιόδου εκτοκισμού δεν συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα, η περίοδος αυτή θα παραταθεί έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν η επομένη αυτή ημέρα είναι σε άλλον ημερολογιακό μήνα, οπότε η περίοδος θα τελειώσει στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Ι) Το Δημόσιο δύναται στο τέλος κάθε περιόδου εκτοκισμού, αφού ειδοποιήσει προς τούτο τον Παραχωρησιούχο και τους Δανειστές, τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες πριν, να προπληρώσει (χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή ποινή) ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος της Απαίτησης των Δανειστών που οφείλεται τη χρονική εκείνη στιγμή. Τα ποσά της Απαίτησης των Δανειστών που πρέπει να καταβληθούν από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της παρούσας Σύμβασης, θα είναι ελεύθερα από οποιονδήποτε περιορισμό ή προϋποθέσεις και χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση λόγω φόρου, συμψηφισμού ή άλλης προβλέψεως.

m) Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Άρθρου 29.1.9, επέρχονται τα ανωτέρω αποτελέσματα, με τις εξής εξαιρέσεις:

i) Δεν εφαρμόζεται η ρήτρα της ανωτέρω παραγράφου (h), και

ii) Τα καταβλητέο ποσό δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου (f) ισούται με την αξία των αρτίως εκτελεσθει-σών Κατασκευών της Περιόδου Τ1.

η) Επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο η Εγγυητική Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης.

29.3.2 Περίοδος Λειτουργίας (Τ2)

Σε περίπτωση που το Δημόσιο καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Λειτουργίας:

a) Όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και οποιουδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από αυτόν επί του Έργου Παραχώρησης, παύουν αμέσως,

b) To σύνολο του Έργου περιέρχεται στο Δημόσιο,

c) περιέρχονται στο Δημόσιο τα πάσης φύσεως ταμειακά υπόλοιπα του Παραχωρησιούχου, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως υπολοίπων σε λογαριασμούς αποθεματικών εξυπηρέτησης δανείων, πέραν αυτών που είναι δεσμευμένα από τους Δανειστές.

d) περιέρχονται στο Δημόσιο όλες οι τυχόν απαιτήσεις του Παραχωρησιούχου κατά των ασφαλιστών, πέραν αυτών που είναι δεσμευμένες από τους Δανειστές,

e) το Ελληνικό Δημόσιο, εφ` όσον έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις του Άρθρου 29.2.6, δικαιούται να υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο:

i) στη Σύμβαση Λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, δυνάμει της συμβάσεως αυτής, που προκύπτουν μετά την υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου.

ii) στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υφίστανται κατά την ημέρα υποκατάστασης, και μέχρι το χρόνο για τον οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα χωρίς να απαιτείται η έκδοση προσθέτων πράξεων, αλλά δεν αναλαμβάνει την πληρωμή των μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας ληξιπροθέσμων ασφαλίστρων, υποχρεουμένου του Παραχωρησιούχου να περιλάβει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικό όρο.

f) Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και (εφ` όσον δεν έχουν ακόμα αποδοθεί) οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης ως εύλογη αποζημίωση,

g) στον Παραχωρησιούχο ή στους Δανειστές (εφ` όσον το τελευταίο προβλέπεται στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις), ποσό που θα ισούται με το μικρότερο μεταξύ,

i) των Υποχρεώσεων προς τους Δανειστές κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας, και

ii) του ποσού της Καθαρός Παρούσας Αξίας Σειράς Χρηματορροών (ΚΠΑ(ΧΡ)). Για τους σκοπούς του παρόντος Αρθρου, η ΚΠΑ(ΧΡ) υπολογίζεται ως εξής:

ΚΠΑ(ΧΡ) = Α – Β όπου:

Α = Η καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ) των εσόδων του Παραχωρησιούχου, όπως αυτά λογίζονται ως το αλγεβρικό σύνολο των Αμέσων Εσόδων που ο Παραχωρησιούχος θα είχε εισπράξει και των τυχόν Πληρωμών προς το Δημόσιο που θα είχε καταβάλει, από την Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την προβλεπόμενη στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ημερομηνία αποπληρωμής τους, με βάση τις πιο πρόσφατες Προβλέψεις, πλέον τυχόν καταβλητέων αποζημιώσεων λόγω Γεγονότος Ευθύνης του Δημοσίου που έχει συμβεί προ της Ημερομηνίας Καταγγελίας και

B = (C1 – C2) + Ε + F + G όπου:

C1 = η συνολική δαπάνη που τυχόν απαιτείται κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας για την αποκατάσταση του Εργου, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία και συντήρηση του Έργου από το Δημόσιο κατά τα πρότυπα και το επίπεδο εξυπηρέτησης που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση,

C2 = οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις τις οποίες θα εισπράξει το Δημόσιο ή είχε εισπράξει ο Παραχωρησιούχος πριν την Ημερομηνία Καταγγελίας λόγω επελεύσεως ασφαλισμένου κινδύνου που προξένησε ζημία η οποία για να αποκατασταθεί απαιτείται η καταβολή μέρους της δαπάνης C1,

Ε = η ΚΠΑ των δαπανών για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργου, από την Ημερομηνία Καταγγελίας έως την προβλεπόμενη στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ημερομηνία αποπληρωμής τους (στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο C1 ανωτέρω), με βάση τις πιο πρόσφατες Προβλέψεις,

F = ποσά που έχουν κατατεθεί ή τοποθετηθεί από ή στο όνομα του Παραχωρησιούχου σε αποθεματικό λογαριασμό εξυπηρέτησης οφειλών για εξασφάλιση υποχρεώσεων έναντι των Δανειστών βάσει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων,

G = οποιοδήποτε ποσό, που δεν περιλαμβάνεται στο υπό (F) ανωτέρω, σε μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών και άλλα ποσά που εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των Δανειστών και είναι στη διάθεση τους (είτε σε αποθεματικό λογαριασμό είτε αλλού) καθώς και όσες εισπράξεις από ασφάλειες έχουν καταβληθεί ή πρόκειται δεσμευτικά να καταβληθούν στον Παραχωρησιούχο και είναι διαθέσιμες στους Δανειστές και αποδεδειγμένα δεν έχουν δεσμευτεί για άλλη χρήση η για πληρωμές σε τρίτους.

ΚΠΑ σημαίνει την καθαρά παρούσα αξία κάθε μίας κατά περίπτωση σειράς χρηματορροών που υπολογίζεται για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με τον ακόλουθο τρόπο:

tmn Ct NPV(CF) = Σ ———- tm1 (1 + rt)t

NPV(CF) = Καθαρή Παρούσα Αξία Σειράς Χρηματορροών (Net Present Value of Cash Flow)

rt = Προεξοφλητικό επιτόκιο που ισούται με το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, όπως υπολογίζεται για την περίοδο από την Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την συμβατικά προβλεπόμενη τελική ημερομηνία αποπληρωμής των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων.

Ct = Οι σχετικές χρηματορροές νια κάθε έτος t

μπορεί να αφορά το προαναφερθέντα στοιχεία Α και Ε)

t = 1 Αναφέρεται στο έτος που αρχίζει κατά την ημερομηνία καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης

t = n Αναφέρεται στο έτος κατά το οποίο επέρχεται η προγραμματισμένη τελική ημερομηνία αποπληρωμής των δανείων που ισχύει σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις.

h) Η καταβολή του ανωτέρω μικρότερου ποσού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων (j), (κ) και (Ι) του Άρθρου 29.3.1.

i) Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Άρθρου 29.1.9, επέρχονται τα ανωτέρω αποτελέσματα, πλην της εφαρμογής της ρήτρας της ανωτέρω παραγράφου (f).

29.3.3 Περίοδος Τ3

Σε περίπτωση που το Δημόσιο καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Τ3, θα δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Λειτουργίας, εκτός αν η καταγγελία γίνεται δυνάμει του Άρθρου 29.1.8.

30. Καταγγελία εκ μέρους του Παραχωρησιούχου – Συνέπειες

.1 Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου

Τα ακόλουθα γεγονότα θα θεωρούνται ως Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου:

i) Η καθυστέρηση καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7.2.2 (ii).

ii) Δεν χρησιμοποιείται.

iii) Η καθυστέρηση καταβολής από το Δημόσιο της δαπάνης Συμπληρωματικών Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 18.7.8 (1) και (2) καθώς και οποιασδήποτε αποζημίωσης προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 26,

iv) Η συνδρομή Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, σύμφωνα με το Άρθρο 22.5.2,

v) Η μονομερής τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης εκ μέρους του Δημοσίου,

vi) Η εκ μέρους του Δημοσίου λήψη οιουδήποτε μέτρου προς το σκοπό της δήμευσης ή εθνικοποίησης του Παραχωρησιούχου ή τμήματος των περιουσιακών του στοιχείων.

vii) Η εκ μέρους των Δανειστών καταγγελία Καθορισμένης Δανειακής Σύμβασης για λόγους που είναι δυνατόν να αποδοθούν σε οποιοδήποτε οπό τα λοιπά Γεγονότα Αθέτησης του Δημοσίου του παρόντος Άρθρου,

viii) Η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής του Άρθρου 26.4.4,

ix) Κάθε άλλη παράβαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Σύμβασης από το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι οι συνέπειες της δεν ρυθμίζονται άλλως στην παρούσα Σύμβαση, εφόσον η παράβαση αυτή επιδρά ουσιωδώς αρνητικά επί του Έργου σε βαθμό που ο Παραχωρησιούχος δεν έχει δικαιολογημένο συμφέρον στην περαιτέρω εκτέλεση της Σύμβασης.

30.2 Καταγγελία εκ μέρους του Παραχωρησιούχου

30.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε Γεγονότος Αθέτησης Δημοσίου, ο Παραχωρησιούχος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 31, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης με επίδοση προς το Δημόσιο εγγράφου (η “Γνωστοποίηση Καταγγελίας”) στο οποίο αναφέρεται το Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου.

30.2.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 31, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας.

30.2.3 Η αμφισβήτηση της ισχύος της καταγγελίας εκ μέρους του Δημοσίου με προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο, αναστέλλει τα αποτελέσματα της μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης.

30.24 Η ημερομηνία κατά την οποία επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί την Ημερομηνία Καταγγελίας.

30.2.5 Μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας, οι Συμβαλλόμενοι εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εκτός αν, σε περίπτωση που εκκρεμεί Διαφορά, άλλως αποφασίσει το Διαιτητικό Δικαστήριο.

30.3 Αποτελέσματα Καταγγελίας Παραχωρησιούχου Από την Ημερομηνία Καταγγελίας: 30.3.1 Περίοδος Τ1

Σε περίπτωση ο Παραχωρησιούχος καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών:

a) Όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και οποιουδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από αυτόν επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου και των Θαλασσίων Περιοχών, παύουν αμέσως,

b) περιέρχονται στο Δημόσιο όλες οι μέχρι το χρονικό αυτό σημείο Κατασκευές της Περιόδου Τ1,

c) To Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο ή στους Δανειστές (εφ` όσον το τελευταίο προβλέπεται στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις), τις Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την Ημερομηνία Καταγγελίας. Επί του ποσού αυτού θα καταβληθεί τόκος που θα υπολογίζεται εξαμηνιαίως με επιτόκιο το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, όπως αυτό υπολογίζεται για την περίοδο από την Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την προγραμματισμένη τελική ημερομηνία αποπληρωμής των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων.

d) To Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο, εντός προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την Ημερομηνία Καταγγελίας, το ποσό της Δεσμευτικής Επένδυσης που έχει ήδη καταβληθεί από τους Αρχικούς Μετόχους, πλέον το αναλογούν χρηματοοικονομικό κόστος των Αρχικών Μετόχων, υπό την έννοια του κόστους δανεισμού των Αρχικών Μετόχων για ποσά αντίστοιχα με τα καταβληθέντα από αυτούς ως Δεσμευτική Επένδυση μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας και περίοδο δανεισμού ίση με την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, για την εξασφάλιση του ποσού της Δεσμευτικής Επένδυσης, από την ημέρα καταβολής της έως την Ημερομηνία Καταγγελίας, μείον τα τυχόν ποσά ασφαλισμάτων που έχει εισπράξει μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας και τα οποία δεν εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των Δανειστών και δεν είναι στη διάθεση τους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της ασφαλισμένης ζημίας, μείον (ή πλέον εάν είναι αρνητικά) τα Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 30.3.2 (c) (v).

e) Επιστρέφονται στον Παραχωρησιούχο οι πάσης φύσεως εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο.

30.3.2 Περίοδος Τ2

Σε περίπτωση ο Παραχωρησιούχος καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Λειτουργίας:

a) Όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και οποιουδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από αυτόν επί του Έργου, παύουν αμέσως και το Έργο περιέρχεται στο Δημόσιο,

b) To Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει:

i) στον Παραχωρησιούχο ή στους Δανειστές (εφ` όσον το τελευταίο προβλέπεται στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις), τις Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την Ημερομηνία Καταγγελίας. Επί του ποσού αυτού θα καταβληθεί τόκος που θα υπολογίζεται εξαμηνιαίως με επιτόκιο το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, όπως υπολογίζεται για την περίοδο από την Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την προγραμματισμένη τελική ημερομηνία αποπληρωμής των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων,

και

ii) στον Παραχωρησιούχο, την Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιούχου, μείον (ή πλέον αν είναι αρνητικό) των Διαθεσίμων του Παραχωρησιούχου.

c) Για την εφαρμογή του Άρθρου 30.3.2 (b) (ii) και με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου (d), η Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης του Παραχωρησιούχου υπολογίζεται ως το υπολειμματικό ποσό το οποίο θα έπρεπε να καταβληθεί στον Παραχωρησιούχο κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας, επιπλέον της Περιοδικής Ταμειακής Ροής Δεσμευτικής Επένδυσης, ώστε αυτός να επιτύχει την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. Ειδικότερα:

i) “Περιοδική Ταμειακή Ροή Δεσμευτικής Επένδυσης” σημαίνει το άθροισμα του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους που καταβάλλονται στον Παραχωρησιούχο (ως αρνητική αξία) και των μερισμάτων επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και των ποσών εξυπηρέτησης, κατά κεφάλαιο και τόκους, του Δευτερογενούς Χρέους, και τυχόν λοιπών σχετικών αμοιβών που καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο στους Αρχικούς Μετόχους (ως θετική αξία), όπως αυτά εμφανίζονται στις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Παραχωρησιούχου, λαμβανομένων όμως επιπλέον υπόψη όλων των σχετικών ποσών που καταβλήθηκαν από την ημερομηνία που καλύπτουν οι πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας.

ii) “Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή” είναι τα ποσά της Περιοδικής – Ταμειακής Ροής Δεσμευτικής Επένδυσης, διαιρεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αντιστοιχεί στη σχετική για τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής Δεσμευτικής Επένδυσης περίοδο και με ημερομηνία αναγωγής την Ημέρα Τιμής Βάσης.

iii) “Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου” είναι η πραγματική απόδοση δεσμευτικής επένδυσης (το οικονομικό μέγεθος το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο εφαρμοζόμενο υπό την μορφή συντελεστή προεξόφλησης επί χρηματορροών καταλήγει σε μηδενική καθαρά παρούσα αξία) που θα επιτύγχανε ο Παραχωρησιούχος στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης εάν δεν ελάμβανε χώρα το Γεγονός Αθέτησης του Δημοσίου, όπως αυτό προβλέπεται στο. Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 27.8 της παρούσας η ανώτατη τιμή που μπορεί να λάβει η Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το TRIIRRΠαραχ.

iv) “Διαθέσιμα του Παραχωρησιουχου” είναι το άθροισμα των πάσης φύσεως ταμειακών αποθεμάτων του Παραχωρησιουχου, περιλαμβανομένων των κάθε είδους αξιών στις οποίες αυτά έχουν τυχόν επενδυθεί και των βεβαιωμένων απαιτήσεων του έναντι τρίτων, οποία δεν έχουν δεσμευθεί από τους Δανειστές, μείον το σύνολο των νομίμων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων τρίτων κατά του Παραχωρησιουχου (συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Κατασκευαστή, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τον Ελεγκτή ή οποιονδήποτε άλλο Υπεργολάβο), με την εξαίρεση των Υποχρεώσεων προς τους Δανειστές.

d) Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση συνδρομής του Γεγονότος Αθέτησης Δημοσίου του Άρθρου 30.1 (iv), η Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιουχου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του περιορίζεται στο ήμισυ, εάν αυτή είναι θετική.

e) Επιστρέφονται στον Παραχωρησιουχο οι πάσης φύσεως εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο.

30.3.3 Περίοδος Τ3

Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος καταγγείλει τη Σύμβαση κατά την Περίοδο Τ3, το Δημόσιο υποχρεούται να του επιστρέψει τη Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας.

30.3.4 Συμψηφισμός

Τα καταβλητέα από το Δημόσιο ποσά δυνάμει των Άρθρων,

i) 29.3.1 (f) και (i) (Απαίτηση των Δανειστών),

ii) 29.3.2 (g) (Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές ή Καθαρά Παρούσα Αξία Σειράς Χρηματορροών),

iii) 30.3.1 (c) (Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές), και

iv) 30.3.2 (b) (i) (Υποχρεώσεις προς τους Δανειστές), θα καταβάλλονται χωρίς συμψηφισμό οποιασδήποτε απαίτησης του Δημοσίου κατά του Παραχωρησιουχου.

31. Δικαιώματα Δανειστών – Δημοσίου

31.1 Επανόρθωση εκ μέρους Παραχωρησιουχου – Δανειστών

31.1.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιουχου, η επίδοση εκ μέρους του Δημοσίου της Γνωστοποίησης Καταγγελίας προς τον Παραχωρησιουχο και τους Δανειστές θα περιλαμβάνει και πρόσκληση προς αυτούς προς επανόρθωση του Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιουχου άλλως προς υποβολή σχεδίου επανόρθωσης του Γεγονότος αυτού.

31.1.2 Το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι οι Δανειστές δικαιούνται ανά πάσα στιγμή είτε πριν είτε μετά από την επέλευση Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιουχου να λάβουν ή να ζητούν τη λήψη των μέτρων που περιγράφονται και συμφωνούνται στις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, περιλαμβανομένης της υποκατάστασης του Παραχωρησιουχου, του Κατασκευαστή, του Λειτουργού και των τυχόν υπεργολάβων του Παραχωρησιουχου προκειμένου, είτε να αποτραπεί, είτε να επανορθωθεί η επέλευση Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιουχου.

31.1.3 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει στο Δημόσιο τις τυχόν επί μέρους συμφωνίες του με τους Δανειστές σχετικά με τον τρόπο ασκήσεως του δικαιώματος επανορθώσεως του Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιουχου.

31.1.4 Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης θα υπόκειται στην έγκριση του Δημοσίου την οποία αυτό δεν θα αρνείται ή καθυστερεί χωρίς εύλογη αιτία. Το Δημόσιο οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Παραχωρησιουχο και τους Δανειστές την εκ μέρους του αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου επανόρθωσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη τεκμαίρεται η αποδοχή του σχεδίου επανόρθωσης.

31.1.5 Οποιοδήποτε σχέδιο επανόρθωσης υποβληθεί από τους Δανειστές μπορεί να προτείνει, μεταξύ άλλων, την υποκατάσταση του Παραχωρησιουχου από άλλο πρόσωπο το (“Υποκατάστατο Πρόσωπο”), το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Παραρτήματος 3 και των παραγράφων 1 και 3 του Παραρτήματος 4 της Διακήρυξης Προεπιλογής του Εργου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. Δ1α/ο/7/36/26.6.2002 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Σε περίπτωση που το Υποκατάστατο Πρόσωπο δεν πληροί τα κριτήρια αυτά, το Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα, με έγγραφο του προς τους Δανειστές στο οποίο θα προσδιορίζει ποια κριτήρια δεν ικανοποιούνται, να ζητήσει άπαξ από τους Δανειστές να προτείνουν, εφ` όσον επιθυμούν, άλλο πρόσωπο που να ικανοποιεί όλα τα ανωτέρω κριτήρια.

31.1.6 Οι Δανειστές ομοίως δικαιούνται να προτείνουν την υποκατάσταση του Κατασκευαστή ή του Λειτουργού. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν mutatis mutandis οι προϋποθέσεις και ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου, με τη διαφορά ότι ως προς τα κριτήρια, πέραν του Παραρτήματος 3, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 του Παραρτήματος 4.

31.1.7 Σε περίπτωση που, παρά την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας εκ μέρους του Δημοσίου, ο Παραχωρησιούχος ή οι Δανειστές του:

i) δεν επανόρθωσαν το Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιουχου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας, ή

ii) δεν υπέβαλαν σχέδιο επανόρθωσης, εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας, ή το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αλλά δεν έγινε δεκτό από το Δημόσιο, ή

iii) το σχέδιο επανόρθωσης, αν και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δεν ολοκληρώθηκε εντός προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας ή εντός τυχόν μακρύτερης προθεσμίας που θα συμφωνηθεί κατά περίπτωση με το Δημόσιο και το Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου δεν θεραπεύθηκε εντός της ίδιας προθεσμίας και υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 29.2.3, επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας από την επομένη της λήξεως της αντίστοιχης προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων.

31.1.8 Οι λεπτομέρειες ασκήσεως του δικαιώματος επανόρθωσης των Γεγονότων Αθέτησης Παραχωρησιούχου εκ μέρους των Δανειστών, όπως επίσης και των δικαιωμάτων τους ως τρίτων δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και της επίλυσης των τυχόν διαφορών που ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή/και του Παραχωρησιούχου από την εκ μέρους τους άσκηση τους, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν με απευθείας συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και των Δανειστών η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την καθ` οιονδήποτε τρόπο δυσμενή μεταβολή των δυνάμει της παρούσας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημοσίου και η οποία θα υπογράφεται εκ μέρους του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 37.4. Σε περίπτωση που ζητηθεί εκ μέρους των Δανειστών παρόμοια απευθείας συμφωνία, η υπογραφή της γίνεται μετά την κύρωση της παρούσας κατά το Άρθρο 5.1.1, με βάση σχέδιο που έχει συμφωνηθεί και μονογραφηθεί κατά την υπογραφή της παρούσας και συνιστά μια εκ των προϋποθέσεων για την επέλευση της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης.

31.2 Επανόρθωση εκ μέρους του Δημοσίου

31.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε Γεγονότος Αθέτησης Δημοσίου, η επίδοση εκ μέρους του Παραχωρησιούχου της Γνωστοποίησης Καταγγελίας προς το Δημόσιο θα περιλαμβάνει και πρόσκληση προς αυτό προς επανόρθωση του Γεγονότος Αθέτησης Δημοσίου ή προς υποβολή σχεδίου επανόρθωσης του Γεγονότος αυτού.

31.2.2 Σε περίπτωση που, παρά την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, το Δημόσιο:

i) δεν επανόρθωσε το Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας, ή

ii) δεν υπέβαλε σχέδιο επανόρθωσης, εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας, ή το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αλλά δεν έγινε δεκτό από τον Παραχωρησιούχο και τους Δανειστές του, ή

iii) το σχέδιο επανόρθωσης, αν και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δεν ολοκληρώθηκε εντός προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας ή της προθεσμίας που θα συμφωνηθεί κατά περίπτωση με τον Παραχωρησιούχο και το Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου δεν θεραπεύθηκε εντός της ίδιας προθεσμίας και υπό την επιφύλαξη ταυ Άρθρου 30.2.3, επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας από την επομένη της λήξεως της αντίστοιχης προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων.

32. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

32.1 Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου κατά την διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης

32.1.1 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τους φορείς των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων σε σχέση με οποιαδήποτε σχέδια, μελέτες πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, γραπτές πληροφορίες και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (εκτός όσων αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό του), περιουσιακά στοιχεία, υλικά, κάθε είδους εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, δικαιώματα ή κάθε είδους αντικείμενα χρησιμοποιηθέντα για (ή σε σχέση με) τις εργασίες ή τοΈργο (τα “Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας”), προκειμένου να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση του Έργου.

32.1.2 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την πληρωμή κάθε είδους αμοιβών, δικαιωμάτων, royalties, εξόδων, αποζημιώσεων και τελών στους φορείς των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και τη διενέργεια κάθε πράξης και την υπογραφή κάθε εγγράφου, που είναι αναγκαία για την επέλευση των αποτελεσμάτων του παρόντος Άρθρου 32, περιλαμβανομένης και κάθε είδους κατοχύρωσης ή ανανέωσης των Δικαιωμάτων αυτών.

32.1.3 Προς τον σκοπό χρησιμοποίησης τους στο Έργο, ο Παραχωρησιούχος θα θέτει στη διάθεση του Δημοσίου και κάθε Αρμόδιας Αρχής, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση τους, όλα τα σχέδια, μελέτες, πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, γραπτές πληροφορίες και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αποκτώνται, αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τον Παραχωρησιούχο ή για λογαριασμό του προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Έργου. Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλει επίσης κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να θέσει στη διάθεση του Δημοσίου και κάθε Αρμόδιας Αρχής όλα τα στοιχεία και έγγραφα που δημιουργήθηκαν από τρίτους για τους σκοπούς του Έργου και βρίσκονται στην κατοχή του.

32.1.4 Ο Παραχωρησιούχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του Έργου όλα τα σχέδια, μελέτες πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, γραπτές πληροφορίες και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αποκτώνται, αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό του προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Έργου, υπό τους όρους που τυχόν θα ορίσει το Δημόσιο. Εφόσον ο Παραχωρησιούχος επιθυμεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και τα έγγραφα αυτά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα ενημερώνει εγγράφως το Δημόσιο, το οποίο θα απαντά εντός εξήντα (60) ημερών εάν συμφωνεί ή όχι. Σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν απαντήσει, θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί το αίτημα του Παραχωρησιούχου.

32.2 Χορήγηση Άδειας Χρήσης

32.2.1 Με την παρούσα Σύμβαση ο Παραχωρησιούχος χορηγεί στο Δημόσιο για τους σκοπούς του Έργου, ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, άδεια (με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης της από το Δημόσιο) αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης και χρήσης κάθε Δικαιώματος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το οποίο:

i) ανήκε στον Παραχωρησιούχο ή του παραχωρήθηκε με άδεια κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, ή

ii) είναι δυνατόν να αποκτηθεί από ή να παραχωρηθεί άδεια στον Παραχωρησιούχο μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

32.2.2 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τέτοια Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο, ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει είτε (i) την απόκτηση της σχετικής άδειας επί του συγκεκριμένου Δικαιώματος, η οποία να δύναται να παραχωρηθεί περαιτέρω στο Δημόσιο, είτε (ii) την παραχώρηση στο Δημόσιο της σχετικής άδειας επί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας με το περιεχόμενο που περιγράφεται στο Άρθρο 32.2.1. Ο Παραχωρησιούχος θα ευθύνεται για την πληρωμή κάθε είδους αμοιβών, εξόδων, royalties, τελών εκ δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποζημιώσεων πληρωτέων βάσει μιας τέτοιας άδειας.

32.2.3 Με την παρούσα Σύμβαση το Δημόσιο χορηγεί στον Παραχωρησιούχο ανέκκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων άδεια χρήσης (χωρίς όμως δικαίωμα παραχώρησης περαιτέρω άδειας) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης μόνο για τα σχετικά Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα οποία παραχωρήθηκαν ή πρόκειται να παραχωρηθούν στο Δημόσιο για τους σκοπούς του Έργου.

32.2.4 Από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου η παρούσα Σύμβαση θεωρείται υποβληθείσα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 22, παράγραφος 1 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α/30.6.1986).

32.3 Περαιτέρω Ενέργειες

Τόσο ο Παραχωρησιούχος όσο και το Δημόσιο οφείλουν να υπογραφεί (ή να φροντίσουν ότι θα υπογραφεί) κάθε έγγραφο απαραίτητο για την πλήρη εκτέλεση των προβλεπόμενων στο παρόν Άρθρο, καθώς και να πράξουν οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα διάταξη, το Δημόσιο θα δικαιούται να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, δυνάμει ανέκκλητης εντολής που του χορηγείται με το παρόν από τον Παραχωρησιούχο.

32.4 Αποζημίωση λόγω Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

32.4.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Δημόσιο, τους προστηθέντες και υπαλλήλους αυτών από και έναντι κάθε απώλειας, κόστους, δαπάνης, ευθύνης και/ή ζημίας που θα υποστούν ή στην οποία θα υποβληθούν και να απαλλάσσει όλους τους ανωτέρω για οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, απαίτηση και διαδικασία που θα στρέφονται κατ` αυτών πηγάζουσα ή προκαλούμενη από οποιαδήποτε παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σχετικά με οποιαδήποτε σχέδια, μελέτες, πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, γραπτές πληροφορίες και στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (εκτός όσων αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό του), περιουσιακά στοιχεία, υλικά, στοιχεία-εξοπλισμού, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, δικαιώματα ή άλλα αντικείμενα χρησιμοποιηθέντα για (ή σε σχέση με) τις εργασίες ή το Έργο.

32.4.2 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος παραλείψει να αποκτήσει με νόμιμο τρόπο την χρήση των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η παράλειψη αυτή θα λογίζεται ως παράβαση των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση και το Δημόσιο θα δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στον Παραχωρησιούχο ή να εκπέσει από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών – Κατασκευών το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί να πληρώσει στον δικαιούχο του δικαιώματος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

32.4.3 Το Δημόσιο θα ειδοποιήσει τον Παραχωρησιούχο μέσα σε περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας που στρέφονται κατ` αυτού λόγω παράβασης οποιωνδήποτε τέτοιων Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, θα δικαιούται δε να παρακρατήσει από οποιαδήποτε πληρωμή του προς τον Παραχωρησιούχο ή από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ο Παραχωρησιούχος, οποιοδήποτε ποσό που θα το επιβαρύνει εξ αυτού του λόγου.

32.5 Έναρξη της Άδειας Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σε σχέση με τα Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, οι σχετικές άδειες θεωρούνται παραχωρηθείσες αυτοδικαίως από και με τη γένεση τέτοιου Δικαιώματος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

32.6 Ηλεκτρονικά Δεδομένα

Στο βαθμό που οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα, υλικά και έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, δημιουργούνται ή διατηρούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Παραχωρησιούχος θα φροντίσει, προς όφελος του Δημοσίου και χωρίς καμία χρέωση του τελευταίου, για την απόκτηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε σχετικού λογισμικού ή βάσης δεδομένων από το Δημόσιο, ώστε`να δύναται αυτό ή τα ορισμένα από αυτό πρόσωπα, να έχουν πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό.

32.7 Κατοχή και αποθήκευση εγγράφων

32.7.1 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να εξασφαλίσει ότι τέτοια δεδομένα, υλικά και έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 32, θα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στην κατοχή του και θα είναι στην διάθεση του Δημοσίου για επιθεώρηση, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη παραχωρηθεί στο Δημόσιο σύμφωνα με την παρούσα.

32.7.2 Εντός δύο (2) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να υποβάλει στο Δημόσιο τις προτάσεις του για τήρηση εφεδρικών αρχείων και την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων, υλικών και εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 32. Εάν το Δημόσιο δεν φέρει αντίρρηση στις ανωτέρω προτάσεις, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να υλοποιήσει και να φροντίσει να συμμορφωθούν ο Κατασκευαστής, ο Λειτουργός και οι οποιοιδήποτε υπεργολάβοι του Παραχωρησιούχου, με τις προτάσεις αυτές.

33. Επίλυση Διαφορών

33.1 Γενικά

33.1.1 Όλες οι Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλομένων, από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έως την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Σύμβασης, θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

33.1.2 Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όλες οι Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλομένων θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Οι Τεχνικές Διαφορές επιλύονται υποχρεωτικά με τη διαδικασία της Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών του παρόντος Άρθρου, επιτρεπομένης στην περίπτωση αυτή προσφυγής σε Διαιτησία μόνο κατά:

i) του μέρους που αφορά τον επιμερισμό της υπαιτιότητας,

ii) του οικονομικού μέρους, και

iii) του μέρους που αφορά τον επιμερισμό των δαπανών στους διαδίκους, του Πορίσματος της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.

33.1.3 Η διαιτητική επίλυση των διαφορών αναστέλλεται αν έχει δρομολογηθεί διαδικασία Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ως έναρξη της διαδικασίας Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, νοείται ο ορισμός και των δύο Πραγματογνωμόνων.

33.1.4 Εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, η διεξαγωγή διαδικασίας Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών ή Διαιτησίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση των υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων Μερών που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

33.1.5 Η προσφυγή στη διαδικασία της Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών ή της Διαιτησίας μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγγραφη εκδήλωση της Διαφοράς, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες στο οικείο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης ορίζεται βραχυτερη προθεσμία.

Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται προθεσμία προσφυγής των Μερών στη διαδικασία της Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών ή της Διαιτησίας βραχυτερη των δύο (2) μηνών, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκδοθεί το Πόρισμα ή η Διαιτητική Απόφαση, συντέμνεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες και τρεις (3) μήνες αντίστοιχα.

33.2 Επίλυση Τεχνικών Διαφορών

33.2.1 Για την επίλυση διαφορών επί Τεχνικών Διαφορών, έστω και αν αυτά συνεπάγονται οικονομικές συνέπειες ή επιμερισμό της υπαιτιότητας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαδικασία Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, που διεξάγεται από τρεις Πραγματογνώμονες που συγκροτούν τριμελή Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών. Οι Πραγματογνώμονες θα πρέπει να διαθέτουν την κατάρτιση και εμπειρία που είναι απαραίτητες για την επίλυση τεχνικής διαφοράς που καλούνται να επιλύσουν.

33.2.2 Η διαδικασία της Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών δρομολογείται, όταν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο την πρόθεση του με σχετικό έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά το αντικείμενο της διαφοράς καθώς και τα αιτήματα του προσφεύγοντος στη διαδικασία αυτή Μέρους και ορίζεται ένας Πραγματογνώμονας.

33.2.3 Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, το έτερο Μέρος, με την ίδια διαδικασία υποχρεούται να ορίσει το δεύτερο Πραγματογνώμονα και να προβάλει τις απόψεις του επί της διαφοράς. Η άρνηση του ετέρου Μέρους να ορίσει τον Πραγματογνώμονα του ή η άπρακτη παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας, δίνει το δικαίωμα στον προσφεύγοντα να ζητήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος το διορισμό του δεύτερου Πραγματογνώμονα. Η αίτηση προς το TEE υποβάλλεται εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την άρνηση ορισμού Πραγματογνώμονα ή από την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω 20ήμερης προθεσμίας και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο της προσφυγής. To TEE ορίζει το δεύτερο Πραγματογνώμονα με κλήρωση από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.

33.2.4 Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τον, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμό και του δεύτερου Πραγματογνώμονα, οι δύο Πραγματογνώμονες ορίζουν τον τρίτο. Αν δεν επέλθει συμφωνία, ή παρέλθει άπρακτο το 20ήμερο, το καθένα από τα Μέρη μπορεί να προκαλέσει τον ορισμό του τρίτου Πραγματογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το Διεθνές Κέντρο Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης του Διεθνούς Εμπορικού ετπμελητηρίου (ICC) στο Παρίσι.

33.2.5 Η Επίλυση Τεχνικών Διαφορών διενεργείται στη Θεσσαλονίκη και στην Ελληνική γλώσσα. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 33.1.5 η Επίλυση της Τεχνικής Διαφοράς πρέπει να ολοκληρωθεί με έκδοση Πορίσματος εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών που αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού του τρίτου Πραγματογνώμονα.

33.2.6 Η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών θα αποφασίσει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από τον ορισμό του τρίτου Πραγματογνώμονα, αν και σε ποιο βαθμό η Διαφορά αποτελεί Τεχνική Διαφορά που θα επιλυθεί από την ίδια.

Εάν η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών αποφασίσει ότι δεν πρόκειται για Τεχνική Διαφορά, θα γνωστοποιήσει άμεσα στα Μέρη την απόφαση της και στη συνέχεια εντός επτά (7) ημερών τα Μέρη μπορούν να προσφύγουν για το ζήτημα αυτό στη Διαιτησία.

Η Διαιτητική Απόφαση επ` αυτού θα είναι οριστική και δεσμευτική. Εάν η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών δεχθεί ότι πρόκειται για Τεχνική Διαφορά, θα γνωστοποιήσει άμεσα στα Μέρη την απόφαση της και εντός επτά (7) ημερών, ο καθ` ού η προσφυγή δικαιούται να προσφύγει για το ζήτημα αυτό στη Διαιτησία και η Διαιτητική Απόφαση επ` αυτού θα είναι οριστική και δεσμευτική. Εάν πρόκειται για Τεχνική Διαφορά, τα Μέρη δικαιούνται να προσφύγουν στη Διαιτησία για αυτή τη Διαφορά μόνον μετά την έκδοση του Πορίσματος και στο μέτρο που τούτο προβλέπεται στο Άρθρο 33.2.8.

33.2.7 Για την επίλυση της Τεχνικής Διαφοράς η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών εφαρμόζει τη Σύμβαση και τις ουσιαστικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η Επίλυση Τεχνικών Διαφορών πρέπει να ολοκληρωθεί με έκδοση αιτιολογημένου Πορίσματος, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται με το παρόν Άρθρο και υπολογίζονται από την ημερομηνία ορισμού του τρίτου Πραγματογνώμονα. Το Πόρισμα, δεν κατατίθεται στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στη διαδικασία της Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών και εφ` όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 903 του Κ.Πολ.Δ.

33.2.8 Το Πόρισμα της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα Μέρη. Για Τεχνικές Διαφορές με οικονομικές συνέπειες ή επιμερισμό της υπαιτιότητας ή επιμερισμό των δαπανών και σε περίπτωση μη αποδοχής του οικονομικού μέρους ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας ή του επιμερισμού των δαπανών του Πορίσματος της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών από καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη, το θιγόμενο Μέρος δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία της Διαιτησίας του παρόντος άρθρου με αίτημα τη μεταρρύθμιση των οικονομικών συνεπειών ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας, ή του επιμερισμού των δαπανών της διαδικασίας εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του προσβαλλόμενου Πορίσματος.

33.2.9 Οι δαπάνες της διαδικασίας Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών καθορίζονται από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών μέσα στα όρια που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 882 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και επιμερίζονται με το Πόρισμα κατά περί πτωση στα Μέρη. Οι δαπάνες της διαδικασίας Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών προκαταβάλλονται από το Μέρος που προσφεύγει σε αυτήν και επιμερίζονται με το Πόρισμα της Επιτροπής.

33.2.10 Σε περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 33.3.5, οι Πραγματογνώμονες δεν μπορούν να ορισθούν ως Διαιτητές.

33.3 Διαιτησία

33.3.1 Οποιαδήποτε Διαφορά που δεν είναι Τεχνική Διαφορά, καθώς και οι Διαφορές του Άρθρου 33.1.2 (i), (ii) και (iii) θα επιλύονται από τη συμφωνούμενη με το παρόν άρθρο Διαιτησία, αποκλειόμενης κάθε άλλης δικαιοδοσίας.

33.3.2 Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ρυθμίσεων περί Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, κάθε Μέρος δικαιούται να παραπέμψει οποιαδήποτε διαφορά σε Διαιτησία. Εάν Διαφορά παραπεμφθεί σε Διαιτησία χωρίς να έχει προηγουμένως παραπεμφθεί στη διαδικασία Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών και ένα από τα Μέρη προβάλει τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για Τεχνική Διαφορά, το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφασίζει για τη φύση της Διαφοράς εντός προθεσμίας είκοσι μιας (21) ημερών από την προβολή του ισχυρισμού και η απόφαση του είναι οριστική και δεσμευτική. Εάν με την απόφαση του αυτή ορίσει ότι πρόκειται για Τεχνική Διαφορά, τότε αυτή πρέπει να παραπεμφθεί από τα Μέρη στη διαδικασία Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών και δεν εξετάζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο παρά μόνον μετά την έκδοση του Πορίσματος και στο μέτρο που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 33.2.8. Ο ισχυρισμός ενός Μέρους ότι η παραπεμφθείσα απ` ευθείας στη Διαιτησία Διαφορά είναι Τεχνική Διαφορά, μπορεί να προβληθεί μόνο προ της κατάρτισης της περίληψης των αιτημάτων (terms of reference) του άρθρου 18 των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

33.3.3 Η διαδικασία της Διαιτησίας, διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που συμφωνούνται με το παρόν Άρθρο, οι οποίες κατισχύουν των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το Διαιτητικό Δικαστήριο εφαρμόζει υποχρεωτικά τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

33.3.4 Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές,Έναρξη της διαδικασίας Διαιτησίας αποτελεί η επίδοση από το προσφεύγον στη Διαιτησία Μέρος στο άλλο Μέρος της Αιτήσεως για τη διενέργεια Διαιτησίας (“Request”) που προβλέπεται στο άρθρο 4 των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και στην οποία θα ορίζεται υποχρεωτικά ο Διαιτητής του προσφεύγοντος Μέρους. Ο ορισμός του δεύτερου Διαιτητή από το άλλο Μέρος γίνεται υποχρεωτικά με την Απάντηση στην Αίτηση (“Answer”) που προβλέπεται στο άρθρο 5 των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η Αίτηση και η Απάντηση στην Αίτηση επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στο άλλο Μέρος μόνον και δεν επιδίδονται στη Γραμματεία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ο τρίτος Διαιτητής θα οριστεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της Απάντησης στην Αίτηση από τους δύο Διαιτητές που έχουν ορίσει τα Μέρη και θα γνωστοποιηθεί στα Μέρη εντός πέντε (5) ημερών από τον ορισμό του. Σε περίπτωση που μέσα στην προθεσμία αυτή οι δύο Διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του τρίτου Διαιτητή, ο τρίτος Διαιτητής θα οριστεί από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μετά από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε Μέρους.

Ο ορισμός Διαιτητού για οποιαδήποτε αιτία από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα λαμβάνει χώρα λαμβανομένου υπ` όψιν του άρθρου 33.3.6 της παρούσας.

33.3.5 Εάν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης Διαιτητή, ο αντικαταστάστης ορίζεται από το Μέρος που όρισε τον αντικαθιστάμενο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καθ` οιονδήποτε τρόπο παύση των καθηκόντων του αντικαθιστάμενου Διαιτητή, άλλως σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου της προθεσμίας αυτής, από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μετά από αίτηση του άλλου Μέρους. Σε περίπτωση αντικατάστασης του τρίτου Διαιτητή εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Άρθρου 33.3.4.

33.3.6 Η Διαιτησία διεξάγεται στη θεσσαλονίκη και στην Ελληνική γλώσσα.

33.3.7 Το Διαιτητικό Δικαστήριο, ύστερα από έγγραφο αίτημα κάθε Μέρους στη Διαιτησία, μπορεί να διατάξει τα κατά την κρίση του κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα.

33.3.8 Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Διαιτητική Απόφαση καθορίζει το ύψος των δαπανών της Διαιτησίας συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των Διαιτητών, οι οποίες περιορίζονται στο ελάχιστο όριο του Πινακίου Αμοιβών Διαιτητών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπως και της αποζημίωσης των ευλόγων προσωπικών εξόδων τους και την οριστική κατανομή τους στα Μέρη. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 33.1.5, η Διαιτητική Απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της περίληψης των αιτημάτων από το Διαιτητικό Δικαστήριο και τα διάδικα Μέρη. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους ή με πρωτοβουλία του, να παρατείνει την προθεσμία αυτή.

33.3.9 Η Διαιτητική Απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, αποτελεί δε τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια και τα Μέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της.

33.4 Δανειστές

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου ή των Δανειστών βάσει ή σε σχέση με συγκεκριμένες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης που θα συμφωνηθούν με τη συμφωνία του Άρθρου 31.1.8, οι Δανειστές θα δικαιούνται να παραπέμψουν την εν λόγω διαφορά στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο 33, ωσάν οι Δανειστές να ήταν συμβαλλόμενοι στην παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που σε εφαρμογή της παρούσας διάταξης προκύψει διαφορά μεταξύ Δημοσίου, Παραχωρησιούχου και Δανειστών κατά την οποία τα συμφέροντα του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών είναι αντίθετα, τότε το Διαιτητικό Δικαστήριο του Άρθρου 33.3.4 συντίθεται από πέντε (5) Διαιτητές εκ των οποίων τρεις ορίζονται ανά ένας από έκαστο των διαδίκων και ο τέταρτος και πέμπτος και ο εξ αυτών Επιδιαιτητής ορίζονται με συμφωνία των τριών Διαιτητών εντός της προθεσμίας του Άρθρου 33.3.4. Σε περίπτωση που μέσα στην προθεσμία αυτή οι τρεις Διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του τέταρτου και πέμπτου Διαιτητή, αυτοί και ο εξ αυτών Επιδιαιτητής θα οριστούν από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μετά από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε Μέρους. Σε περίπτωση διαφωνίας περί του αν τα συμφέροντα του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών είναι αντίθετα, αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το Εφετείο της έδρας του Παραχωρησιούχου που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 1892/1990. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Άρθρου 33.3.

34. Αλληλογραφία – Γνωστοποιήσεις

34.1 Διευθύνσεις

34.1.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η μεταξύ τους αλληλογραφία, γνωστοποιήσεις και επιδόσεις, θα γίνονται στις εξής διευθύνσεις:

i) Προς το Δημόσιο:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων / Οδικοί Άξονες με Παραχώρηση

Καρύστου 5

GR115 23 Αθήνα

Τηλ.:+30 210 699 6633

Φαξ: +30 210 699 6668

Email: helenk@oapeyde.gr

Υπ` όψιν. Διευθυντή

ii) Προς τον Παραχωρησιούχο:

ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Σαλαμίνος 4

54626 θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 210 6900300, 6073300

Φαξ: +30 210 6900301, 6073306

Email: lbobolas@etae.com.

ntheodoridis@archirodon.net

Υπ` όψιν: Λεωνίδα Μπόμπολα, Νικολάου Θεοδωρίδη

iii) Προς τους Αρχικούς Μετόχους:

a) Προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

Λουίζης Ριανκούρ, 78Α

115 23 Αθήνα

Τηλ: +30 210 6900300

Φαξ: +30 210 6900301

Email: lbobolas@etae, com,

Υπ` όψιν: Λεωνίδα Μπόμπολα

b) Προς τη BOSKALIS INTERNATIONAL BV.

Rosmolenweg 20,

3356 LK Papendrecht, Ολλανδία

Τηλ.: +31 78-6969000,

Φαξ: +31 78 6969555

Email: royal@boskalis.nl,

Υπ` όψιν: Constans Kootstra

c) Προς την Archirodon Group NV

30 Wolwevershaven

3311 AW Dordrecht, Ολλανδία

Τηλ.: +31 78 6132473

Email: info@archirodon.nl

Φαξ: +31 78 6145265

Υπ` Όψιν Don Konijneberg

34.1.2 Η επικοινωνία του Δημοσίου με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Ελεγκτή Μελέτης θα γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα τα Προσαρτήματα 11 και 12:

i) Προς τον Ανεξάρτητο Μηχανικό:

Jacobs GIBB LTD

Jacobs House

London Road

Reading

Berkshire

RG6 1BL, UK

Τηλ: +44118 963 5000

Φαξ.: +44118 963 5350

Email: Brian.Brent@jacobs.com

Υπόψη: Brian Brent

Με κοινοποίηση σε:

Jacobs GIBB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Νερατζιωτίσσης 113

151 24 Μαρούσι

Αθήνα

Ελλάς

Τηλ.: +30 210 6109306

Φαξ: +30 210 6109311

Email: Andreas.Karpathakis@9acobs.com

Υπόψιν: Ανδρέα Καρπαθάκη

Β) Προς τον Ελεγκτή Μελέτης:

Jacobs GIBB LTD

Jacobs House

London Road

Reading

Berkshire

RG6 1BL, UK

Τηλ: +44 118 963 5000

Φαξ.: +44 118 963 5350

Email: John.Davidson@jacobs.com

Υπόψη: John Davidson

Με κοινοποίηση σε:

Jacobs GIBB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Νερατζιωτίσσης 113

151 24 Μαρούσι

Αθήνα

Ελλάς

Τηλ.: +30 210 6109306

Φαξ: +302106109311

Email: mike.norris@jacobs.com

Υπόψιν: Michael Norris

34.1.3 Η επικοινωνία του Δημοσίου με τον Κατασκευα στή και τον Λειτουργό θα γίνεται αποκλειστικά δια του Παραχωρησιουχου.

34.1.4 Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στα άλλα Μέρη οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του και κάθε τέτοια γνωστοποίηση θα ισχύει δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την παραλαβή της από το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται. Επιπλέον ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο στο Δημόσιο οποιαδήποτε μεταβολή των διευθύνσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Ελεγκτή Μελέτης.

34.1.5 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να ανακοινώνει αμέσως στο Δημόσιο το περιεχόμενο:

i) όλων – των εγγράφων που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν σε σχέση με θέματα που αφορούν την εκτέλεση του Έργου.

ii) όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που αναφέρονται στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση.

34.1.6 Όλα τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του Παραχωρησιουχου, του Κατασκευαστή, του Ανεξάρτητου Μηχανικού, του Ελεγκτή Μελέτης και του Λειτουργού, θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Δημόσιο. Η κοινοποίηση με βάση την παρούσα διάταξη δεν δημιουργεί αφεαυτής υποχρεώσεις για το Δημόσιο.

34.1.7 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να εξουσιοδοτήσει τον Κατασκευαστή ή/και τον Λειτουργό να αλληλογραφούν απευθείας με το Δημόσιο αποκλειστικά για θέματα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής ή Λειτουργίας αντίστοιχα.

35. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Μεταβολή Νομοθεσίας – Γλώσσα

35.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Από την Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου, η Σύμβαση διέπεται πρωτίστως από τις διατάξεις του Κυρωτικού Νόμου, οι οποίες ως ειδικές υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης, με την επιφύλαξη των αμέσως εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

35.2 Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την ημερομηνία που είναι τριάντα (30) ημέρες προ της Ημερομηνίας Δημοπράτησης του Έργου, επέλθει οποιαδήποτε Μεταβολή της Νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την παροχή και αντιπαροχή που συμφωνούνται με την παρούσα Σύμβαση, τότε οι εκ της τροποποίησης αυτής οικονομικές συνέπειες, όπως αυτές θα αποτιμώνται με βάση το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο:

35.2.1 αν είναι δυσμενείς για τον Παραχωρησιούχο, θα καταβάλλονται από το Δημόσιο προς τον Παραχωρησιούχο, ή

35.2.2 με την εξαίρεση μεταβολών νομοθεσίας που αφορούν την βελτίωση του γενικού οικονομικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας των επιχειρήσεων, αν είναι επωφελείς για τον Παραχωρησιούχο, το Δημόσιο θα δικαιούται να προσαρμόσει αναλόγως το Συμβατικό Αντάλλαγμα.

35.3 Ως Μεταβολή Νομοθεσίας νοείται η θέση σε ισχύ, κατάργηση μερική ή ολική), τροποποίηση, αυθεντική ερμηνεία, αλλαγή νόμου της Ελληνικής Δημοκρατίας ή των αμέσως εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου 35.2,

35.4 Η εφαρμογή του Άρθρου 35.2 σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση θα ρυθμίζεται με συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 33.

35.5 Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Επί πλέον:

35.5.1 Ολα τα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας έγγραφα, αλληλογραφία και λοιπά κείμενα μεταξύ των Συμβαλλομένων θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

35.5.2 Σε περίπτωση χρήσης δεύτερης γλώσσας, αυτή θα είναι η αγγλική. Αν δύο κείμενα έχουν συνταχθεί σε δύο γλώσσες, υπερισχύει η Ελληνική.

35.5.3 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την επικοινωνία του τυχόν αλλοδαπού “προσωπικού του με το Δημόσιο με τη διάθεση διερμηνέων ή/και μεταφραστών.

35.5.4 Ανεξάρτητα της τυχόν χρήσης δεύτερης γλώσσας στις σχέσεις των Συμβαλλομένων, σε κάθε περίπτωση η επίσημη και υπερισχύουσα γλώσσα τόσο για την Σύμβαση, όσο και για όλες τις συμβατικές σχέσεις εκτέλεσης της είναι η Ελληνική.

35.5.5 Κατ` εξαίρεση, πληροφοριακά έντυπα υλικών ή συσκευών ή μηχανημάτων μπορεί να υποβάλλονται κατ` αρχήν μόνο στην αγγλική και να μεταφράζονται εφ` όσον ζητηθεί από το Δημόσιο. Η ευθύνη και η δαπάνη της μετάφρασης βαρύνει τον Παραχωρησιούχο.

36. Φορολογικά θέματα – Αναφορές

36.1 Φορολογικά θέματα

36.1.1 Ο Παραχωρησιούχος απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 23.1 της παρούσας.

36.1.2 Η Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου που συνιστά επιδότηση κεφαλαίου του Άρθρου 7.2 της παρούσας δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλο φόρο.

36.1.3 Δεν χρησιμοποιείται

36.1.4 Η Πληρωμή προς το Δημόσιο αποτελεί έσοδο για το Δημόσιο υπαγόμενο σε Φ.Π.Α. και δαπάνη λειτουργίας του Παραχωρησιουχου.

36.1.5 (a) Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, οι Κατασκευές Περιόδου Τ1 θεωρούνται ως “Ενιαίο Αγαθό Επένδυσης”, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ως άνω νόμου. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ιδίου νόμου, εφαρμόζονται ανάλογα στο παρόν Έργο, χωρίς εκ τούτου να θεωρείται καθ` οιονδήποτε τρόπο ο Παραχωρησιούχος ως Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας.

b) To πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε κάθε φορολογική περίοδο από την έκπτωση του φόρου των εισροών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, με την εξαίρεση των δαπανών που αναφέρονται στην παραγρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2859/2000, επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο ανεξάρτητα από το βαθμό ολοκλήρωσης του Έργου ή των επί μέρους κατασκευών (ή τμημάτων του).

c) Η επιστροφή του κατά τα ανωτέρω πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α. προς τον Παραχωρησιουχο διενεργείται εντός των εκάστοτε προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμιών και πάντως όχι πέραν των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά για την πρώτη επιστροφή η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον Παραχωρησιουχο τόκο υπερημερίας επί του προς επιστροφή ποσού, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα που ακολουθεί μετά την εξηκοστή (60) ημέρα από την υποβολή της σχετικής αίτησης επιστροφής, με επιτόκιο που καθορίζεται εκάστοτε σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών υπ` αριθμ. 105 7005/4547-19-0016/1132 της 11 Μαΐου 1995, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

36.1.6 (a) Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου καθαρού εισοδήματος των εργολάβων και υπεργολάβων που εκτελούν εργασίες στο πλαίσιο της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής (Προσάρτημα 9), εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτώσεως α` της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994.

b) Προς το σκοπό αυτό ο Κατασκευαστής (και τα μέλη του, εφ` όσον αυτός είναι κοινοπραξία} θεωρούνται ως ο κύριος εργολάβος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που ο Κατασκευαστής, υπό την ως άνω ιδιότητα του, αναθέσει την εκτέλεση μέρους των εργασιών σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες, περιλαμβανομένων αυτών της κατωτέρω παραγράφου (c), υπό τους όρους του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, η ανάθεση αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία.

c) To τμήμα του κόστους της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής που αφορά προμήθεια αγαθών και προμήθεια ή παροχή εξοπλισμού που εισάγεται από Τρίτη χώρα ή μεταφέρεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εργασίες ή υπηρεσίες που εκτελούνται εκτός Ελλάδος, δύναται να εκτελεστεί από εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδος. Οι ανωτέρω εταιρείες ή κοινοπραξίες δικαιούνται να τιμολογήσουν απευθείας τον Παραχωρησιουχο για τις ανωτέρω παροχές, εργασίες ή υπηρεσίες.

36.1.7 Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Παραχω-ρησιουχου, δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επομένων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό.

36.1.8 Το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα περιλαμβάνει το κόστος της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κόστους του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού και κάθε κόστος και δαπάνη κάθε φύσεως, περιλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Τ1, με τα οποία επιβαρύνθηκε ο Παραχωρησιούχος πριν από και κατά την Περίοδο Κατασκευής και αφαιρούμενης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, θα αποσβέννυται κατ` επιλογή του Παραχωρησιούχου, είτε με τη σταθερή μέθοδο καθ` όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του αρθρ. 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ Α` 178), με την οποία προστέθηκε πέμπτη παράγραφος στο αρθρ. 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α` 101) και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.

Για το κόστος κατασκευής του Έργου, αφαιρούμενης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, και ανεξάρτητα από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης, ο Παραχωρησιούχρς δικαιούται με δήλωση του προς την αρμόδια ΔΟΥ, που κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οποτεδήποτε πριν την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Έργου, να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του αρθρ. 26 του ν. 2063/1992.

36.1.9 Οι συμβάσεις δανείων που συνάπτονται για τη χρηματοδότηση του Έργου δυνάμει του Άρθρου 3.1.26 της παρούσας και τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

36.1.10 Οι συμβάσεις μεταξύ των Δανειστών των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων με τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

34.1.10 Οι κάθε είδους αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο δυνάμει των Άρθρων 26, 29, 30 και 35.2.1 της παρούσας Σύμβασης και βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ν. 2859/2000, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

36.2 Αναφορές

34.2.1 Επιπλέον των στοιχείων, εκθέσεων και αναφορών που προβλέπονται στα Άρθρα 9.2.3, 11.2.2 (ii) και 25.7.1 της παρούσας Σύμβασης και το άρθρο 6.4.7 του Προσαρτήματος 2, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία:

a) Μέσα σε προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους του Παραχωρησιούχου:

i) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του και βεβαίωση του μερίσματος που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν οι Μέτοχοι

ii) την έκθεση του τακτικού ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την ιδία χρήση

iii) βεβαίωση περί χρηματοδοτικών πηγών και χρήσης κεφαλαίων στη μορφή που χρησιμοποιεί ο Παραχωρησιούχος και είναι σύμφωνη με αυτή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου,

b) Μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους, μία αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους και έναν οικονομικό και επιχειρησιακό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος,

c) Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από της υποβολής σχετικού αιτήματος του Δημοσίου, οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες πληροφορίες που προβλέπεται από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ότι παρέχονται στους Δανειστές.

36.3 Έλεγχος Λογαριασμών Παραχωρησιούχου

Εκτός από το δικαίωμα του να πραγματοποιεί τους νόμιμους φορολογικούς ελέγχους, το Δημόσιο δικαιούται να διεξαγάγει με δικά του έξοδα μέσω ορκωτών ελεγκτών έλεγχο των λογαριασμών του Παραχωρησιούχου, υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε διαστήματα όχι μικρότερα των (δώδεκα) 12 μηνών και ότι θα δίδεται στον Παραχωρησιουχο εύλογη σχετική προειδοποίηση.

36.4 Υπολογισμός Επίτευξης TRIIRRΠαραχ. Δεσμευτικής Επένδυσης

Προς διαπίστωση της επίτευξης του TRIIRRΠαραχ., ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει στο Δημόσιο, για κάθε οικονομικό έτος και ταυτόχρονα με τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 36.2.1, το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 27.4 της παρούσας), και τους υπολογισμούς του αναφορικά με την Περιοδική Ταμειακή Ροή, την Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης που έχει επιτύχει καθώς και την εκτίμηση του (όπως θα προκύπτει από το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο) για το χρόνο κατά τον οποίο επιτυγχάνεται το TRIIRRΠαραχ. Για τη διαπίστωση της επιτεύξεως του TRIIRRΠαραχ., θα λαμβάνονται υπ` όψιν στην ως άνω εκτίμηση:

ι) οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιουχου εν όψει της επιστροφής τουΈργου στο Δημόσιο λόγω επιτεύξεως του TRIIRRΠαραχ., όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 28.

η) η αξία του καθαρού υπολοίπου μεταξύ των απαιτήσεων και των συνολικών διαθεσίμων αφενός και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Παραχωρησιουχου προς τρίτους (πλην μετόχων και Δανειστών) αφετέρου. Σημειώνεται ότι τυχόν δεσμευμένα διαθέσιμα προς εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων υπολογίζονται στην ως άνω αξία μόνο εφόσον οι υποχρεώσεις τις οποίες εξασφαλίζουν αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 28.5.

37. Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης

37.1 Με την εξαίρεση των Προσαρτημάτων της, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μετά από συμφωνία του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου μόνο, που θα κυρώνεται με νόμο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Μεταβολής Νομοθεσίας, η κατάργηση ή τροποποίηση της παρούσας με νόμο χωρίς τη συμφωνία του Παραχωρησιουχου συνιστά Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου.

37.2 Η συμφωνία του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου για τροποποίηση της Σύμβασης διατυπώνεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Παραχωρησιουχου. Με τη μορφή αυτή εισάγεται στη Βουλή προς κύρωση.

37.3 Προσαρτήματα της Σύμβασης Παραχώρησης

37.3.1 Η τροποποίηση των Προσαρτημάτων της Σύμβασης:

i) προκειμένου περί των Προσαρτημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 7, γίνεται με συμφωνία του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου η οποία υπογράφεται από τα πρόσωπα του Άρθρου 37.2.

ii) προκειμένου περί των Προσαρτημάτων 9, 10, 11, 12 και 13, γίνεται με συμφωνία των εκεί συμβαλλομένων μερών, μετά από έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου.

37.3.2 Το Προσάρτημα 8, πλην των τμημάτων του που έχουν συμφωνηθεί ως αυτοτελή Προσαρτήματα 5 και 6 της Σύμβασης τα οποία τροποποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας, δεν τροποποιείται.

37.4 Εκτός αν άλλως ορίζεται στο οικείο Άρθρο, όλες οι συμφωνίες που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιουχου ή των Δανειστών, υπογράφονται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και για λογαριασμό του Παραχωρησιουχου από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

37.5 Ρυθμίσεις και ενέργειες των Συμβαλλομένων Μερών προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, πλην εκείνων που απαιτούνται για την επίτευξη της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης, υλοποιούνται μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε επτά (7) αντίγραφα – και ειδικότερα τρία (3) για το Δημόσιο και ένα (1) για κάθε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, κατά την ημερομηνία η οποία αναγράφεται στην αρχή αυτού του κειμένου.

Για το Για τον

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ Υπουργός Περιβάλλοντος, Διευθύνων Σύμβουλος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Για τους

ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ BOSKALIS INTERNATIONAL BV ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΝΗΣ

ARCHIRODON GROUP N.V. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο Τίτλος Σελ.

1. Εισαγωγή – Συμβαλλόμενοι

2. Νομιμότητα και ακρίβεια των κατατεθέντων στοιχείων

3. Ορισμοί – Ερμηνεία της Σύμβασης – Προσαρτήματα

4. Συμβατικό Αντικείμενο – Ζώνη Προνομίου – Ζώνη Επιτροπής Έργου

5. Νομοθετική Κύρωση της Σύμβασης – Έναρξη Παραχώρησης – Αποζημιώσεις – Περίοδος Παραχώρησης

6. Γνώση Συνθηκών του Έργου

7. Χρηματοδότηση του Έργου

8. Εκχώρηση

9. Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

10. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

11. Προστασία του Περιβάλλοντος

12. Χώρος Εκτέλεσης του Έργου και θαλάσσιες Περιοχές

13. Αρχαιότητες

14. Άδειες

15. Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής

16. Χρονοδιαγράμματα του Έργου

17. Μελέτες

18. Κατασκευές Περιόδου Τ1

19. Υπεργολάβοι Παραχωρησιούχου

20. Παρέμβαση του Δημοσίου

21. Ασφαλίσεις

22. Ανωτέρα Βία

23. Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης

24. Εκμετάλλευση του Εργου Παραχώρησης

25. Κίνδυνος Κυκλοφορίας – Εσόδων

26. Αποζημιώσεις

27. Χρηματοοικονομικό Μοντέλο

28. Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο

29. Καταγγελία εκ Μέρους του Δημοσίου – Συνέπειες

30. Καταγγελία εκ μέρους του Παραχωρησιούχου -Συνέπειες

31. Δικαιώματα Δανειστών – Δημοσίου

32. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

33. Επίλυση Διαφορών

34. Αλληλογραφία – Γνωστοποιήσεις

35. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Μεταβολή Νομοθεσίας – Γλώσσα

36. Φορολογικά θέματα – Αναφορές

37. Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης

1. Για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου εγκρίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού, του συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου και του πυθμένα κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κυρουμένης Σύμβασης Παραχώρησης, όπως προβλέπεται στο θεωρημένο από 19.1.2007 σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο. Ο Παραχωρησιούχος, πριν από κάθε έναρξη κατασκευής του Έργου, υποχρεούται να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α`) αστυνομικής φύσεως άδεια.

2. Το έργο της κατασκευής της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας θεσσαλονίκης αποτελεί μεγάλο δημόσιο έργο κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α`), όπως ισχύει. Επιτρέπεται με τον παρόντα νόμο η κατάληψη του χώρου της δεντροστοιχίας του σιδηροδρομικού σταθμού και εγκρίνεται η μεταφύτευση των δέντρων που εμπίπτουν στα όρια του έργου, όπως τα όρια αυτά προσδιορίζονται με τις μελέτες της κυρούμενης με το παρόν Σύμβασης. Για όσα δέντρα η μεταφύτευση είναι αδύνατη, θα φυτευτούν νέα δέντρα σε θέσεις που αυτό καθίσταται δυνατό και σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης.

3. Για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου, εγκρίνονται κατά μήκος της Νέας Δυτικής Εισόδου από οδό Μαζαράκη έως περιοχή Δικαστηρίων, οι διευθετήσεις που απεικονίζονται στο από 19.1.2007 διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23.3.3 (1) και (2) της κυρουμένης με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου Σύμβασης Παραχώρησης και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α`), σε σταθμούς διοδίων που λειτουργούν με το σύστημα της ελεύθερης ροής οχημάτων, η διέλευση και η καταβολή του οικείου τέλους διοδίου διαπιστώνεται με χρήση ειδικών ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών (φωτογράφηση αριθμού κυκλοφορίας οχήματος).

2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή του οικείου διοδίου τέλους και η μη καταβολή του, εντός δεκαπέντε ημερών από τη διέλευση του οχήματος αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του Παραχωρησιούχου που συνοδεύεται από ευκρινή φωτογραφία του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος με επισημείωση του χρόνου διέλευσης και βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας για τα στοιχεία του κυρίου του οχήματος. Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου, ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 623 επ` του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για το ποσό του οικείου τέλους διοδίου, προσαυξημένου κατά το ποσό της προβλεπόμενης από την κυρούμενη Σύμβαση σχετικής αστικής ποινής. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής εισάγεται στο Δικαστήριο της έδρας του Παραχωρησιούχου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το ποσό της αστικής ποινής που προβλέπεται από το άρθρο 23.3.3. (2) (i) της κυρουμένης Σύμβασης.

1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 15.7 της κυρουμένης με τον παρόντα νόμο Σύμβασης Παραχώρησης πειθαρχικός έλεγχος επί των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Κατασκευαστή, των μελών του και των υπεργολάβων του, όπως και των υπεργολάβων του Παραχωρησιούχου, ασκείται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 278/1999 (ΦΕΚ 232 Α`), όπως ισχύει.

2. Η πρόταση για την πειθαρχική δίωξη τους γίνεται από τον υπεύθυνο έργου της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής του Έργου.

3. Οι προβλεπόμενες χρηματικές κυρώσεις μπορεί να επιβάλλονται παράλληλα και στον Παραχωρησιούχο.

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, δεν ισχύει όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με το νόμο αυτόν.

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ