Νόμος 353 ΦΕΚ Α’ 148/18.6.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1032/1971 “περί του Σώματος Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων”, ως τούτο ετροποποιήθη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εις το άρθρον 4 του Ν.Δ. 1032/1971 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
“3. Οσάκις η προαγωγή ενεργήται κατ` εφαρμογήν της διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 178/1969 “περί ιεραρχίας και προαγωγών αξιωματικών”, ο μέγιστος χρόνος πραγματικής συνολικής υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού, ορίζεται εις δέκα τρία (13) έτη διά τας Αντιπροισταμένας, δέκα επτά (17) έτη διά Προισταμένας και είκοσι δύο (22) έτη διά τας ΓενικάςΠροισταμένας”.

Άρθρον 2
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του αυτού ως άνω Ν.Δ., ως ετροποποιήθη διά του του Ν.Δ. 316/1974 “περί αντικαταστάσεως και τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 1032/1971 “περί του Σώματος Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“4. Αξιωματικοί Αδελφαί Νοσοκόμοι τελούσαι γάμον προ της συμπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας των και της παρελεύσεως διετίας από της ονομασίας των ως Δοκίμων Αξιωματικών, ή αποκτώσαι εξώγαμον τέκνον οποτεδήποτε, τίθενται εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν με το ον κέκτηνται βαθμόν”.

Άρθρον 3
Το άρθρον 7 του αυτού ως άνω Ν.Δ. ως ετροποοιήθη διά του Ν.Δ. 316/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 7
Διαθεσιμότης λόγω Κυήσεως – Τοκετού.
1. Αξιωματικοί ΑδελφαίΝοσοκόμαικυοφορούσαι, τίθενται τη αιτήσει των η και αυτεπαγγέλτως, εις δωδεκάμηνον διαθεσιμότητα εντός των τεσσάρων (4) πρώτων μηνών της κυήσεως δι` αποφάσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων μη δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εάν δι` οιονδήποτε λόγον η ως άνω απόφασιςεκδοθή μετά την ημερομηνίαν συμπληρώσεως του τετάρτου μηνός της κυήσεως, η διαθεσίμοτηςάρχεται από της ημερομηνίας συμπληρώσεως του τετάρτου μηνός της κυήσεως.
2. Ο χρόνος διαθεσιμότητος λόγω κυήσεως – τοκετού λογίζεται ως τοιούτος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, μόνον μέχρις είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
3. Αι λόγω κυήσεως – τοκέτουτελούσαι εν διαθεσιμότητι Αξιωματικοί Αδελφαί Νοσοκόμοι και μέχρις είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λαμβάνουν αποδοχάςίσας προς τα ογδοήκοντα πέντε εκατοστά (85%) του συνόλου των αποδοχών των μετά των επιδομάτων διά πάσαν πλέον των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τοιαύτην διαθεσιμότητα δεν δικαιούνται αποδοχών.
4. Ο χρόνος διαθεσιμότητος λόγω κυήσεως – τοκετού δεν λογίζεται ως τοιούτος υπηρεσίας εν τω κατεχομένωβαθμώ διά την συμπλήρωσιν των προς προαγωγήναπαιτουμένων τυπικών προσόντων. Κατ` εξαίρεσιν οσάκις η προαγωγή ενεργήται κατά τα οριζόμενα εντ η παραγράφω 3 του άρθρου 4 του παρόντος ο χρόνος διαθεσιμότητος λόγω κυήσεως – τοκέτου και μέχρις είκοσι τεσσάρων (24)μηνών λογίζεται ως τοιούτος υπηρεσίας εν τω κατεχομένων βαθμώ.
5. Εάν το τέκνονγεννηθήνεκρόν ή αποθάνη προ της λήξεως της διαθεσιμότητος ή διακοπή η κύησις δι` οιανδήποτε αιτίαν, η διαθεσιμόττης διακόπτεται ένα μήνα μετά το εν λόγω γεγονός. Ο διανυθείς χρόνος της διακοπείσης ως ανωτέρω διαθεσιμότητος συνυπολογίζεται διά την συμπλήρωσιν των είκοσι τεσσαων (24) μηνών του παρόντος άρθρου, παρεχομένης της δυνατότητος χορηγήσεως μικροτέρας της δωδεκαμήνου διαθεσιμότητος εις μελλοντικήνκύησιν, τη αιτήσει της ενδιαφερομένης.
6. Μετά το πέρας της δωδεκαμήνου διαθεσιμότητος ουδεμίας ετέρας διευκολύνσεως δικαιούνται λόγω μητρότητος, αι ως άνω αξιωματικοί.
7. Χρόνος μη λογιζόμενος, κατά τ` ανωτέρω ως χρόνος υπηρεσίας εν τω κατεχομένωβαθμώ, συνεπιφέρει την απώλειαν της αρχαιότητος, της προαγωγής λογιζομένης εν τη περιπτώσει ταύτη αφ` ης συνεπληρώθη ο απαιτούμενος προς προαγωγήν χρόνος”.

Άρθρον 4
Το άρθρον 8 του αυτού ως άνω Ν.Δ. ως ετροποποιήθη διά του Ν.Δ. 316/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 8
Μεταβατικαί – Καταργούμεναι Διατάξεις
1. Ο μέχρι ενάρξεως ισχύος του παρόντος διανυθείς πλέον των είκοσι τεσσάρων 24 μηνών χρόνος υποχρεωτικής αδείας κυήσεως – τοκετού βάσει του προισύσαντος Ν.Δ. 475/1970 “περί διατάξεων τινών αφορωσών το Σώμα των Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων των Ενόπλων Δυνάμεων Βασίλισσα Φρειδιρίκη” λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Διά τας μέχρι ενάρξεως ισχύος του παρόντος τυχούσας μιας δεκαοκταμήνου υποχρεωτικής αδείας κυήσεως – τοκετού και τιθεμένας εκ νέου άπαξ, ή εν περιπτώσει διακοπής της δεκαοκταμήνου αδείας, δις εις δωδεκάμηνον διαθεσιμότητα, δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, ο διανυόμενος χρόνος εις διαθεσιμότητα πλεόν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Ο κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπέρ τους είκοσι τεσσαρας (24) μήνας, χρόνος ο λογιζόμενος ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, λογίζεται και ως χρόνος υπηρεσίας εν τω βαθμώ μόνον οσάκις ή προαγωγή ενεργήται κατά τα εν τη παραγράφω 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου οριζόμενα.
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου άρχεται από της ημερομηνίας ισχύος του Ν.Δ. 475/1970, τροποποιουμένων των ημερομηνιών προαγωγής των εμπιπτουσών εις ταύτας Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων, διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου εντός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, άνευ δικαιώματος λήψεως αναδρομικών αποδοχών.
5. Το Ν.Δ. 316/1974 καταργείται.
6. Επιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος νόμου επί των Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις των νόμων “περί καταστάσεως των αξιωματικών” και “περί ιεραρχίας και προαγωγών αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”.

Άρθρον 5
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζηται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ