Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές.ΦΕΚ Α΄ 35/23.02.2007)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές, που υπογράφηκε στο Ριάντ, στις 29 Απριλίου 2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και Η Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Επιθυμώντας να συνάψουν Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που προέρχεται από διεθνείς αερομεταφορές, Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Αρθρο 1

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

1. Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται στους φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται για λογαριασμό ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή των πολιτικών του υποδιαιρέσεων ή των τοπικών του αρχών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επιβάλλονται

2. Ως φόροι εισοδήματος θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα ή σε στοιχεία του εισοδήματος.

3. Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία είναι ειδικότερα:

α) όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία:
i) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
ii) Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

β) όσον αφορά το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας:
i) ο φόρος εισοδήματος

4. Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε οποιουσδήποτε ταυτόσημους ή ουσιωδώς παρόμοιους φόρους που επιβάλλονται μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, επιπλέον ή σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φόρων.

Αρθρο 2

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:

α) οι όροι “ένα Συμβαλλόμενο Κράτος” και το “άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος” σημαίνουν την Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, όπως το κείμενο απαιτεί

β) ο όρος “πρόσωπο” περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, μια εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων

γ) ο όρος “επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους” και “επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους” σημαίνουν αντίστοιχα την αεροπορική επιχείρηση που ασκείται από κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και την αεροπορική επιχείρηση που ασκείται από κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, οι οποίες είναι οι καθορισμένοι μεταφορείς και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, σύμφωνα με τη Συμφωνία περί Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, η οποία υπογράφηκε στις 23 Μαΐου 1989.

δ) ο όρος “υπήκοος” σημαίνει:

ii) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους
iii) κάθε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία ή ένωση, τα οποία αποκτούν το νομικό καθεστώς τους σύμφωνα με τους νόμους που είναι σε ισχύ σε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη

ε) ο όρος “διεθνείς αερομεταφορές” σημαίνει οποιαδήποτε μεταφορά με αεροσκάφος, η οποία εκτελείται από επιχείρηση που έχει την έδρα της πραγματικής της διοίκησης σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, εκτός αν το αεροσκάφος εκτελεί μεταφορές αποκλειστικά μεταξύ τοποθεσιών εντός του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

στ) ο όρος “κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του Κράτους, υπόκειται σε φορολογία σε αυτό λόγω του τόπου διαμονής του, της κατοικίας του, του τόπου διοίκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ή άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης. Όταν ένα πρόσωπο, άλλο από φυσικό πρόσωπο, είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, τότε το πρόσωπο αυτό θεωρείται κάτοικος του Συμβαλλόμενου Κράτους, στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκησης των επιχειρήσεων του.

ζ) ο όρος “αρμόδια αρχή” σημαίνει:

i) στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του
ii) στην περίπτωση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

2. Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, οποιοσδήποτε όρος δεν καθορίζεται σε αυτήν, εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, θα έχει την έννοια την οποία έχει τον χρόνο της εφαρμογής της σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους αυτού, σχετικά με τους φόρους που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας.

Αρθρο 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές φορολογείται μόνο από το Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στο εισόδημα από τη συμμετοχή σε “POOL”, σε κοινοπρακτικής μορφής – εκμετάλλευση ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο.

3. Ωφέλεια από την εκποίηση αεροσκάφους που εκτελεί διεθνείς μεταφορές ή κινητής περιουσίας, η οποία ανήκει στην επιχείρηση που εκμεταλλεύεται αυτά τα αεροσκάφη, φορολογείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος, στο οποίο φορολογείται το εισόδημα από την εκμετάλλευση των εν λόγω αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 4

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

1. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, αμοιβή που αποκτάται για εξαρτημένη εργασία, η οποία ασκείται πάνω σε αεροσκάφος που εκτελεί διεθνείς αερομεταφορές, φορολογείται στο συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο φορολογείται το εισόδημα από την εκμετάλλευση τέτοιου αεροσκάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, αμοιβή που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για εξαρτημένη εργασία που ασκείται στο ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για λογαριασμό επιχείρησης διεθνών αερομεταφορών του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, φορολογείται μόνον στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου.

i) το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος ή
ii) φορολογικός κάτοικος, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό βρίσκεται στο άλλο Κράτος για χρονική περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες κατά το οικείο οικονομικό έτος και ότι η αμοιβή δεν προέρχεται από πηγές εντός του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο ασκείται η εξαρτημένη εργασία.

Αρθρο 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία οποιεσδήποτε δυσχέρειες ή αμφιβολίες ανακύπτουν ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Διαβούλευση μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε από καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη με σκοπό την τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας ή την εφαρμογή της ή την ερμηνεία της. Τέτοια διαβούλευση μπορεί να αρχίσει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήψης οποιασδήποτε τέτοιας αίτησης και οι αποφάσεις λαμβάνονται με αμοιβαία συναίνεση.

Αρθρο 6

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

1. Η παρούσα Συμφωνία θα επικυρωθεί σύμφωνα με τις εσωτερικές νομικές διαδικασίες των Συμβαλλόμενων Κρατών.

2. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από της ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης και οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη αναφορικά με το εισόδημα που προκύπτει κατά ή μετά την πρώτη του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί μετά το έτος κατά το οποίο η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ.

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος Αρθρου, η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται για οποιοδήποτε εισόδημα αποκτήθηκε από επιχειρήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών για διεθνείς – αερομεταφορές από την 1η Ιανουαρίου του 1976.

Αρθρο 7

ΛΗΞΗ

Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ μέχρι να καταγγελθεί από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού, επιδίδοντας έγγραφη καταγγελία για τη λήξη της έξι τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Συμφωνία παύει να ισχύει και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη για εισοδήματα που προκύπτουν κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί, αμέσως μετά το έτος κατά το οποίο επιδόθηκε η καταγγελία.

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

Έγινε στο Ριάντ, στις 29 Απριλίου 2006 (που αντιστοιχεί στην 1-RABI΄ΙΙ – 1427) σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, στην Αραβική και στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.