Νόμος 352 ΦΕΚ Α΄147/16.6.1976
Περί κυρώσεως της από 10/12.2.1976 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί ιδρύσεως Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π.) προς ανάληψιν των παρά των “Ε.Η.Σ.Α.Ε.” εκτελουμένων μεταφορών”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
Κυρούται αφ` ης εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 30/12.2. 1976 τ. Α`) ή νομοθετικού περιεχομένου πράξις του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί ιδρυσεως Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π.) προς ανάληψιν των παρά των “Ε.Η.Σ. Α.Ε.” εκτελουμένων μεταφορών”, εκδοθείσαι κατ` εφαρμογήν του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος λόγω συντρεχούσης εκτάκτου περιπτώσεως εξαιρετικώς επειγούσης και απροβλέπτου ανάγκης ης το περιεχόμενον έχει ούτω:
Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
“Περί ιδρύσεως του Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π.) προς ανάληψιν των παρά των “Ε.Η.Σ. Α.Ε.” εκτελουμένων μεταφορών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
`Εχοντες υπ` όψει:
1. Το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Οτι το Δημόσιον, κατ` ενάσκησιν του υπό των άρθρων 9 και 11 της από 17.10.1925 Συμβάσεως “περί προμηθείας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών” της συναφθείσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ` ενός και
α) του Συνδικάτου Μελετών και Επιχειρήσεων και
β) της εν Λονδίνω της Αγγλίας εδρευούσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “The Rower and TractionFinanceCompanyLimited” αφ` ετέρου και κυρωθείσης υπό του από 16/ 17.10.1925 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 309 Α`), ως αύτη ετροποποιήθη διά του άρθρου 12 της από 23 Ιουλίου 1954 τοιαύτης κυρωθείσης υπό του Ν. Δ/τος 3102/ 1954, ως και του άρθρου 4 της υπ` αριθ. 3706/606/22.3.1961 εγκριτικής του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων αποφάσεως, παρεχομένου αυτώ δικαιώματος προέβη εις την εξαγοράν των υπό της Α.Ε. “Ε.Η.Σ.” μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975 ασκουμένων μεταφορικών επιχειρήσεων, κατ` ακολουθίαν της από 14.12.1973 σχετικής ειδοποιήσεως του και της παρ` αυτού καταβολής του τιμήματος εξαγοράς, ως διαλαμβάνεται και πιστούται εν τω από 24 Δεκεμβρίου 1975 Πρωτοκόλλω παραδόσεως και παραλαβής της επιχειρήσεως της Α.Ε. “Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.” (“Ε.Η.Σ.”), τω υπογραφέντι παρά των εκπροσώπων αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Το γεγονός της, λόγω της εκ μέρους των “Ε.Η.Σ.” αμφισβητήσεως του δικαιώματος του Δημοσίου εξαγοράν την παρ` αυτών ασκουμένης επιχειρήσεως επιλυθείσης προσφάτως δι` αποφάσεως του κατά το άρθρον 49 της ως άνω από 17.10.1925 συμβάσεως, αρμοδίου Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου αναγκαστικής καθυστερήσεως καθ` όλον το χρονικόν διάστημα της εκκρεμοδικίας, της ενάρξεως της όλης διαδικασίας αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της υπό εξαγοράν επιχειρήσεως, και της κατ` ακολουθίαν τούτων αδυναμίας αμέσου νομοθετικής ρυθμίσεως των συναφών θεμάτων.
4. Την συνεπεία των ανωτέρω ανακύψασαν μετά την ως άνω χωρήσασανεξαγοράν της επιχειρήσεως εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκης ιδρύσεως φορέως προς ανάληψιν αυτής από της 1ης Ιανουαρίου 1976 ημέρας περιελεύσεως της εις τον Ελληνικόν Δημόσιον, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου,
απεφασίσαμεν:
Άρθρον 1
1. Ιδρύεται από της 1ης Ιανουαρίου 1976 ΝομικόνΠρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την μορφήν της Ανωνύμου Εταιρείας και υπό την επωνυμίαν “Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” (“Η.Σ.Α.Π.”) εδρεύον εν Αθήναις.
Σκοπός τούτου είναι :
α) Η υπ`αυτούανάληψις των εις την περιοχήν Πρωτευούσης συγκοινωνιακών υπηρεσιών, των παρεχομένων μέχρι 31.12.1975 υπό της Α.Ε. υπό την επωνυμίαν “Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε. (ΕΗΣ)”, την παρά της οποίας ασκουμένηνεπιχείρησινεξηγόρασε το Ελληνικόν Δημόσιον, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της από 17 Οκτωβριου 1925 συμβάσεως “περι παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών” της κυρωθείσης υπό του Ν. Δ/τος της 17 Οκτωβρίου 1925.
β) Η εκπόνησις των πάσης φύσεως μελετών και η διενέργεια ειδικών ερευνών δια τον υπόγειονΣιδηρόδρομον της Πρωτευούσης (ΜΕΤΡΟ) και
γ) Η κατασκευή και η εκμετάλλευσις αυτού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  δια του άρθρου 1 του Ν. 1074/1980 (ΦΕΚ Α`219).
2. Τα στοιχεία “Η.Σ.Α.Π.” αποτελούν διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις τον ΝομικόνΠρόσωπον “Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως αυτών ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ` οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Άρθρον 2
1. Οι “Η.Σ.Α.Π.” αποτελούν δημοσίανεπιχείρησιν, λειτουργούσαν χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνουσαν διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, υπόκεινται δε εις πάσας τας διατάξεις της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη παρούση και τοις προς εκτέλεσιν αυτής ΠροεδρικοίςΔιατάγμασι και υπουργικαίςαποφάσεσι.
2. Οι “Η.Σ.Α.Π.” απολαμβάνουνη πάντων των δια δικαστικών προνομίων του Δημοσίου, ως εάν είναι το Δημόσιον, επ` ονόματι του οποίου θέλει εκδοθεί εις τίτλος παριστών το μετοχικόνκεφάλαιον αυτών, όπερ θα αποτελεσθή εκ των παρά της Α.Ε. “Ε.Η.Σ.” εξαγορασθέντων υπό του Ελληνικού Δημοσίου περιουσιακών στοιχείων, και τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του επί των Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, κατά τα εν τη παρούση και τοις προς εκτέλεσιν αυτής εκδοθησομένοιςΠροεδρικοίςΔιατάγμασι και υπουργικαίςαποφάσεσιν οριζόμενα.
3. Η εν άρθρω 3 παρ. 1 στοιχ. α` και β` της παρούσης προβλεπομένημεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων εις τους “Η.Σ.Α.Π.” απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, κρατήσεως και εν γένει οιασδήποτε επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και παντός τρίτου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.352/1976 (ΦΕΚ Α`147).
4. Εις ας περιπτώσεις εν τη Νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών αναφέρονται οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας ή Εμπορίου, ως ασκούντες εποπτείαν και έλεγχον επί των Ανωνύμων Εταιρειών ή παρέχοντες άδειαν ή έγκρισιν επί ωρισμένων πράξεων αυτών νοείται εν αναφορά προς τους “Η.Σ.Α.Π.” ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Οι “Η.Σ.Α.Π.” δεν υποχρεούνται να μετέχουν εις Εμπορικόν και ΒιομηχανικόνΕπιμελητήριον, ουδέ να καταβάλλουν οιανδήποτε συνδρομήν ή εισφοράν υπέρ αυτού.
Άρθρον 3
Οι “Η.Σ.Α.Π.” αποκτούν δυνάμει της παρούσης, αυτοδικαίως, άνευ μεταβολής τινος, από της 1ης Ιανουαρίου 1976:
α) Την πλήρη κυριότητα νομήν και κατοχήν και πάντα εν γένει τα εμπράγματα, ενοχικά και οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα αντιστοίχως, των “Ε.Η.Σ.” εφ` όλων των ακινήντων και κινητών φυσικών περιουσιακών στοιχείων, των υλικών της αποθήκης και πασών των προμηθειών των “Ε.Η.Σ.” ως ευρίσκοντο κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975 συμπεριλαμβανομένων και όσων τυγχάνουν υπό παράδοσιν, άτινα περιέρχονται εις το Ελληνικόν Δημόσιον, κατ` ακολουθίαν της συντελεσθείσης εξαγοράς της επιχειρήσεως των “Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Α.Ε.” (“Ε.Η.Σ”) συμφώνως προς τα άρθρα 7 και 9 της από 17 Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως “περί προμηθείας ηλεκτρισμού και μεταφορών”, της κυρωθείσης υπό του Ν. Δ/τος 16/17 Οκτωβρίου 1925 “περί κυρώσεως της συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και περί μεταφορών”. Η παρούσα πράξις αποτελεί εν προκειμένω τίτλον μεταγραφής, των, εκ των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ακινήτων.
β) Απαντα τα δικαιώματα και αξιώσεις των “Ε.Η.Σ.”, κατά τρίτων, τα αναγόμενα εις την λειτουργίαν της επιχειρήσεως κατά τον από 1ης Ιανουαρίου 1976 και εφ` εξής χρόνον, εξ οιασδήποτε αιτίας και δη εκ των εν ισχύι κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975 πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ των “Ε.Η.Σ.” και τρίτων των αφορωσών φυσικά στοιχεία της επιχειρήσεως ή συνομολογηθεισών εν σχέσει προς τας ανάγκας και την λειτουργίαν αυτής, ως και τα αντίστοιχα προς τας κατά το άρθρον 8 παρ. 2 της παρούσης υποχρεώσεις των “Ε.Η.Σ.” τας βαρύνουσας και τους “Η.Σ.Α.Π.”, και εν γένει πάντα τα δικαιώματα και τας αξιώσεις κατά τρίτων των “Ε.Η.Σ.”, τα περιεχόμενα εις το Ελληνικόν Δημόσιον κατ` ακολουθίαν της συντελεσθείσης εξαγοράς της επιχειρήσεως των “Ε.Η.Σ.” συμφώνως προς τα άρθρα 7 και 9 της ως άνω συμβάσεως.
γ) Το πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα της ασκήσεως των υπό της εταιρείας “Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.” (Ε.Η.Σ.) οριστικώς διατηρηθεισών, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 1 στοιχ. γ, και ε και 53 της από 17.10.1925 ως άνω συμβάσεως, του άρθρου 2 της διά του υπ` αριθ. 57930/1.4..1926 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Π. Οικονομοπούλου, καταρτισθείσης συμβάσεως εκχωρήσεως προς την, διά της αυτής συμβάσεως συσταθείσανεταιρείαν “Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.”, της από 19.7.1957 συμπληρωματικής, της υπό του Α.Ν. 803/1937, των από 26.6.1950 και 23.7.1954 συμπληρωματικών τοιούτων κυρωθεισών υπό του Ν.Δ. 3102/1954, και της από 26.4.1973 συμβάσεως, κυρωθείσης διά του Ν.Δ. 29/1974, συγκοινωνιακών επιχειρήσεων, ως και πάσης συναφούς εκμεταλεύσεως, ην ασκούν οι “Ε.Η.Σ.” μέχρι της 31.12.1975.
Άρθρον 4
1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθησομένωνπροτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, θέλουν καθορισθή τα του υπολογισμού, εκτιμήσεως και καθορισμού του μετοχικού κεφαλαίου των “Η.Σ.Α.Π.”
2. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθησομένωνπροτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών θέλουν ρυθμισθή τα της συγκροτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ως και παν θέμα αναγόμενον εις την, κατά πατέκκλισιν από των γενικώς ισχυουσών περί Ανωνύμων Εταιρειών διατάξεων οργάνωσιν, διοίκησιν, διαχείρισιν, εκμετάλευσιν και εν γένει λειτουργίαν των “Η.Σ.Α.Π.”. Δι` ομοίων Προεδρικών Διαταγμάτων ρυθμίζονται και τα της ασκήσεως, επεκτάσεως και εν γένει τα του καθορισμού και της οργανώσεως του παρά της επιχειρήσεως ασκουμένουσυγκοινωνιάκού έργου.
Άρθρον 5
1. Οι “Η.Σ.Α.Π.” διοικούνται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ του Προέδρου και εξ (6) μελών και έχοντος τας κατά την νομοθεσίαν περί ανωνύμων εταιρειών εν γένει αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται εκάστοτε δι` αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτριετεί θητεία, επιλιγόμεναμεταξύ προσώπων κεκτημένων πτύχιονανωτάτης σχολής, εις α δέον να περιλαμβάνωνται απαραιτήτως εις Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εις Πολιτικός Μηχανικός, εις Νομικός και εις Οικονομολόγος. Ως τεχνικός Διευθυντής των “Η.Σ.Α.Π.”, διορίζεται επί πενταετεί θητεία δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, διπλωματούχος μηχανικός, ως κατά την διάρκειαν της θητείας του και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των “Η.Σ.Α.Π.”.
2. Την εν γένει δικαστικήν ή εξώδικονεκπροσώπησιν των “Η.Σ.Α.Π.” ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα παρ` αυτού εξουσιοδοτημένα εν ή πλείονα πρόσωπα.
3. Από της 1ης Ιανουαρίου 1976, ημέρας αναλήψεως παρά του Δημοσίου της υπ` αυτού εξαγορασθείσης, επιχειρήσεως των “Ε.Η.Σ.”, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκύρως ασκεί τας παρά της παρούσης παρεχομένας αυτώ αρμοδιότητας, μέχρι δε του διορισμού των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των “Η.Σ.Α.Π.” και της συγκροτήσεως τούτου εις σώμα, και πάσας τας αρμοδιότητας τούτου δι` αποφάσεώς του.
Άρθρον 6
Διά αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης εντός εξ (6) μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, μετ` εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, θέλει κυρωθή το Καταστατικόν των “Η.Σ.Α.Π.” εκπονούμενον συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης των, μέχρι τότε εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και της περί ανωνύμων εταιρειών καθ` όλου νομοθεσίας.
Άρθρον 7
Από της 1ης Ιανουαρίου 1976 άπαν το προσωπικόν των “Ε.Η.Σ.”, μόνιμονέκτακτον ή επί συμβάσει, ως και το επί οιαδήποτε σχέσει εργασίας τελούν μετά των “Ε.Η.Σ”, μεταφέρεται εις τους “Η.Σ.Α.Π.” θεωρείται ως ίδιον αυτών προσωπικόν και συνεχίζει παρέχον τας υπηρεσίας του, ως και πρότερον. Δεν μεταφέρονται:
α) Οι υπηρετούντες κατά το άρθρον 24 παρ. 2 του Καταστατικο/ύ των “Ε.Η.Σ.” Τεχνιός Διευθυντής ως και Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής ο Γενικός Γραμματεύς, ο Νομικός Σύμβουλος, οι Επιθεωρηταί Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και οι έμμισθοι ή εφ`οιανδήποτε άλλην σχέσιν Δικηγόροι της Εταιρείας “Ε.Η.Σ.”.
β) Οι εν τω υπό στοιχείον Β`, πινάκι, τω προσηρτημένω εις το απο 24 Δεκεμβρίου 1975 πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής μεταξύ των “Ε.Η.Σ.” και του Ελληνικού Δημοσίου, αναφερόμενοι τρείς (3) υπάλληλοι οι διατηρηθέντες παρά των “Ε.Η.Σ.”.
2. Οι ισχύοντες μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975 Κανονισμοί Προσωπικού και ωρών εργασίας και αναπαύσεως διατηρούνται εν ισχύι ως ετροποποήθησαν μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης. Εις απάσας τας διατάξεις του εκ τω άνω, κανονισμού εσωτερικών Υπηρεσιών, υπάγονται από της δημοσιεύσεως της παρούσης και οι διευθυνταί υπηρεσιών ως και οι επί βαθμώ ανωτέρω του τμηματάρχου Β` υπάλληλοι. Εντός προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσης πάντες οι ως άνω κανονισμοί θέλουν συπληρωθή και τροποποιηθή κατά την διαδικασίαν του Νόμου 3752/1929. 3. Εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας θέλει καταρτισθή νέος Υπηρεσιακός Οργανισμός. Ούτος θα υποβληθή εις τον Υπουργόν Μεταφορών και Επικοινωνιών, όστις εντός τριμήνου υποχρεούται όπως κυρώση τούτον είτε ως υπεβλήθη είτε ως ετροποποιήθη υπ` αυτού. Κατά την συνέπεια της εφαρμογής του νέου Υπηρεσιακού Οργανισμού, εσωτερικήναναδιάρθρωσιν των “Η.Σ.Α.Π.” και λόγω της ενδεχομένης κατ` αυτήν καταργήσεως υφισταμένων κατά την 31.12.1975 οργανικών θέσεων, οι τας αντιστοίχους θέσεις κατέχοντες υπάλληλοι δεν απολύονται εκ του λόγου τούτου.
Άρθρον 8
1. Αι υποχρεώσεις πάσης φύσεως των Ε.Η.Σ. έναντι τρίτων εξακολουθούν βαρύνουσαι μόνον αυτούς, ουχί δε και τον διά της παρούσης ιδρυόμενον νέον φορέα της επιχειρήσεως.
2. Κατ` εξαίρεσιν, υποχρεώσεις των “Ε.Η.Σ.” δι` ας ευθύνεται, κατ` ακολουθίαν της συντελεσθείσης παρ` αυτού εξαγοράς, το Ελληνικόν Δημόσιον, και εφ` όσον αύται απορρέουσαι εκ των συνομολογηθεισών κατά τους όρους της παραχωρήσεως και του νόμου εν ισχύι την 31 Δεκεμβρίου 1975 Συμβάσεων των “Ε.Η.Σ.” μετά τρίτων αφορούν την εξυπηρέτησιν των αναγκών και της λειτουργίας της επιχειρήσεως διά τον μετά την 31 Δεκεμβρίου 1975 χρόνον και δεν αντιστοιχούν προς περιεχόμενα εις τους “Η.Σ.Α.Π.” στοιχεία του ενεργητικιού των “Ε.Η.Σ.” των οποίων η αξία συμπεριλήφθη εν τω υπολογισμώ του προσδιορισθέντος τιμήματος εξαγοράς, βαρύνουν και τους “Η.Σ.Α.Π.”
3. Αι νόμιμοι απαιτήσεις του προσωπικού κατά των “Ε.Η.Σ.” εκ της σχέσεως εργασίας, αι αφορώσαι το χρονικόν διάστημα μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975 ως και αι τοιαύται εξ εισφορών των “Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού των Ε.Η.Σ.” και “Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού των Ε.Η.Σ.”, κατ` αυτών, αι αφορώσαι το αυτό χρονικόν διάστημα, λογίζονται ησφαλισμέναι δι` εγγυήσεως των “Η.Σ.Α.Π.” κατά τας περί εγγύησεως του Αστικού Κώδικος.
4.”Υποχρεώσεις έναντι τρίτων, γενόμεναι ή ανακύπτουσαιεπ`ονόματι των “ΗΣΑΠ” μετά την 31ην Δεκεμβρίου 1975, εφόαον, εν`όλω ή εν μέρει, ανάγονται εις την λειτουργία και αφορούν την εξυπηρέτησιν και τας αναγκας της επιχειρήσεως δια τον προ της 31ης Δεκεμβρίου 1975 χρόνον, βαρύνουν αναλόγως τους “ΕΗΣ” δυνάμενοι να εκπληρωθούν και παρά των “Η.Σ.Α.Π.”επαντιστοίχωδικαιώματι αναγωγής κατά την παρ.5 του παρόντος άρθρου. Ειδικώτερον, υποχρεώσεις καταβολής αποζημιώσεων, γενόμεναι ή ανακύπτουσαιεπ`ονόματι των “Η.Σ.Α.Π.” λόγω λύσεως, μετά την 31ην Δεκ.1975, δια νομιμοντιναλόγον της συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας μισθωτών διατελούντων ήδη προ της ημερομηνίας ταύτης εν εργασιακή συμβάσει ή σχέσει μετά των “Ε.Η.Σ.” επιμερίζονται αντιστοίχως μεταξύ των “Ε.Η.Σ.”και των “Η.Σ.Α.Π.” , βαρύνουσαι εκάτερον τούτων αναλόγως της διαρκείας της εργασιακής συμβάσεως ή σχέσεως μεθ`εκάστου τούτων, δυναμεναι να εκπληρωθούν εξ ολοκλήρου παρά των “Η.Σ.Α.Π.” επ`αντιστοίχωδικαιώματι αναγωγής κατά την παρ.5 του παρόντος άρθρου”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.352/1976 (ΦΕΚ Α` 147). Εναρξις ισχύος αυτού ορίστηκε από 1 Ιαν.1976.
Άρθρον 9
1. Το μεταφερόμενον κατά τα ανωτέρω εις του “Η.Σ.Α.Π.” προσωπικόν των “Ε.Η.Σ.” θα εξακολουθήσηασφαλιζόμενον υπό τους αυτούς όρους ως και πρότερον εις το “Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού και των Ε.Η.Σ.” μετονομάζόμενον εφεξής εις “Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π.” και εις το “Ταμείον Αλληλοβοήθειας Προσωπικού των Ε.Η.Σ.”, μετονομαζόμενον εφεξής εις “Ταμείον Αλληλοβοήθειας Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π.”. Εις τα Ταμεία ταύτα θα ασφαλίζηται υποχρεωτικώς και το υπό των “Η.Σ.Α.Π.” προσλαμβανόμενον εφεξής νέον προσωπικόν. Οι “Η.Σ.Α.Π.” θα καταβάλλουν εις τους οικείους Κλάδους συντάξεως και ασθενείας από της 1 Ιανουαρίου 1976, τας μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1975 και από τετραετίας τουλάχιστον τακτικώς καταβαλλομένας παρά της εταιρείας Ε.Η.Σ., εισφοράς και λοιπάςπαροχάς.
“2. Οι δικηγόροι, οι παρέχοντες τας νομικάς αυτών υπηρεσίας εις την Εταιρείαν “Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.” επι παγία αντιμισθία κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975, οι η ασφαλισμένοι κατά την ημέραν εκείνην εις το “Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των “Ε.Η.Σ.” και έχοντες μέχρι τότε συμπληρώσει συντάξιμονχρόνον παρά τοις “Ε.Η.Σ.” 10 τουλάχιστον ετών εφ` όσον δεν εξακολουθούν παρέχοντες τας υπηρεσίας των παρά τοις “Ε.Η.Σ.” δύναται να συνεχίσουν την ασφάλισιν των εις το “Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π.” προς συνταξιοδότησιν των, εις τας περιπτώσεις θανάτου, αναπηρίας, γήρατος ή απολύσεως τωνή λύσεως της συμβάσεως των συνεπεία διαλύσεως των “Ε.Η.Σ.” δικαιούμενοι συντάξεως κατά τας δύο τελευταίας ταύτας περιπτώσεις εφ` όσον είχον συμπληρώσει κατά την 31 Δεκεμβρίου 1975 δεκαετή εν ασφαλίσει υπηρεσίαν παρά τοις “Ε.Η.Σ.” Οι ως άνω δικηγόροι δέον όπως εντός διμήνου προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου υποβάλουν προς το ως άνω Ταμείονσχετικήνέγγραφονδήλωσιν των περί του ότι επιθυμούν την υπό τους όρους τούτους συνέχισιν της ασφαλίσεως των, άλλως η ασφάλισις των θεωρείται διακοπείσα από της Ιανουαρίου 1976. Ως συντάξιμος χρόνος των ως άνω δικηγόρων λογίζεται ο εν ασφαλίσει μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975 καθώς και ο μετέπειτα χρόνος υπηρεσίας αυτών παρά τοις “Ε.Η.Σ.”. Οι “Ε.Η.Σ.” υποχρεούνται εις περίπτωσιν συνεχίσεως κατά τας ως άνω της ασφαλιστικής σχέσεως, όπως καταβάλλουν εις το ως άνω Ταμείον την επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών κατά τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμόν, αντίστοιχονεργοδοτικήνεισφοράν”.
“3. Εν μη συνεχίσει της ασφαλίσεως των, και εφ` όσον δεν δικαιούνται συνταξιοδοτήσεως υπό τους όρους της προηγουμένης παραγράφου, οι ως άνω δικηγόροι δικαιούνται όπως αναλάβουν ατόκως εκ του “Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού των “Η.Σ.Α.Π.”τοσύνολον των εκ των αποδοχών των γενομένων και αποδοθεισών των ως άνω Ταμείω κρατήσεων”.
“4. Η ασφάλισις εις τα εν τη παραγράφω 1 Ταμεία ασφαλίσεως, του κατ` άρθρον 5 παρ. 1 εδαφ. 3 επί θητεία Τεχνικού Διευθυντού των “Η.Σ.Α.Π.” και των επί συμβάσει Νομικών και λοιπών Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων, εφ` όσον ούτοι διατελούν ησφαλισμένοι παρ` ετέρωΑσφαλιστικώΟργανισμώ, τυγχάνει προαιρετική, τη αιτήσει των”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε και οι παρ.3 και 4 προστέθηκαν δια των παρ.1,2 και 3 αντιστοίχως του τετάρτου άρθρου του Ν.352/1976 (ΦΕΚ Α`147). Εναρξη αυτών ορίστηκε από 1 Ιαν.1976.
Άρθρον 10
Πάσα αναγκαία διά την εφαρμογήν της παρούσης και των προς εκτέλεσιν αυτής εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, λεπτομέρεια, καθορίζεται δι` αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρον 11
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1976.

Άρθρον δεύτερον

1. Η διάταξις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της διά του παρόντος κυρουμένης πράξεως καταργείται.

2. Εις το υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 33/1975 “περί μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεως μεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως” οριζόμενονποσοστόν φόρου κύκλου εργασιών υπάγονται και τα ακαθάριστα έσοδα των Η.Σ.Α.Π. τα προερχόμενα εκ μεταφοράς προσώπων δι` ηλεκτροκινήτων σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και αυτοκινήτων.

3. Οι Η.Σ.Α.Π. απαλλάσονται των πάσης φύσεως δικαστικών τελών εις απάσας τας δίκας αυτών, άπαντα δε τα σχετικά προς ταύτας έγγραφα των Η.Σ.Α.Π. ή τα χορηγούμενα προς χρήσιν αυτών, συντάσσονται ή εκδίδονται εφ` απλού χάρτου.

Άρθρον τρίτον
Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 της κυρουμένης Προεδρικής Πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“4. Υποχρεώσεις έναντι τρίτων, γενόμεναι ή ανακύπτουσαι επ` ονόματι των “Η.Σ.Α.Π.” μετά την 31ην Δεκεμβρίου 1975, εφ` όσον εν όλω ή εν μέρει ανάγονται εις την λειτουργίαν και αφορούν την εξυπηρέτησινμ και τας ανάγκας της επιχειρήσεως διά τον προ της 31ης Δεκεμβρίου 1975 χρόνον, βαρύνουν αναλόγως τοςυ “Ε.Η.Σ.” δυνάμεναι να εκπληρωθούν και παρά τους “Ε.Η.Σ.” δυνάμεναι να εκπληρωθούν και παρά των `Η.Σ.Α.Π.” επ` αντιστοίχωδικαιώματι αναγωγής κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου. Ειδικώτερον, υποχρεώσεις καταβολής αποζημιώσεων γενόμεναι ή ανακύπτουσαι επ` ονόματι των “ΗΣΑΠ” λόγω λύσεως, μετά την 31 Δεκεμβρίου 1975, διά νόμιμοντιναλόγον της συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας μισθωτών διατελούντων ήδη προ της ημερομηνίας ταύτης εν εργασιακή συμβάσει ή σχέσει μετά των “Ε.Η.Σ.” επιμερίζονται αντιστοίχως μεταξύ των “Ε.Η.Σ.” και των “Η.Σ.Α.Π.” βαρύνουσαι εκάτερον τούτων αναλόγως της διάρκειας της εργασιακής συμβάσεως ή σχέσεως μεθ` εκάστου τούτων δυνάμεναι να εκπληρωθούν εξ ολοκλήρου παρά των “Η.Σ.Α.Π.” επ` αντιστοίχωδικαιώματι αναγωγής κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου”.

Άρθρον τέταρτον

1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 της κυρουμένης Πράξεως του Προέδρου της Δημοκρατίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Οι δικηγόροι, οι παρέχοντες τας νομικάς αυτών υπηρεσίας εις την Εταιρείαν “Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.” επι παγία αντιμισθία κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1975, οι η ασφαλισμένοι κατά την ημέραν εκείνην εις το “Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των “Ε.Η.Σ.” και έχοντες μέχρι τότε συμπληρώσει συντάξιμονχρόνον παρά τοις “Ε.Η.Σ.” 10 τουλάχιστον ετών εφ` όσον δεν εξακολουθούν παρέχοντες τας υπηρεσίας των παρά τοις “Ε.Η.Σ.” δύναται να συνεχίσουν την ασφάλισιν των εις το “Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού των Η.Σ.Α.Π.” προς συνταξιοδότησιν των, εις τας περιπτώσεις θανάτου, αναπηρίας, γήρατος ή απολύσεως τωνή λύσεως της συμβάσεως των συνεπεία διαλύσεως των “Ε.Η.Σ.” δικαιούμενοι συντάξεως κατά τας δύο τελευταίας ταύτας περιπτώσεις εφ` όσον είχον συμπληρώσει κατά την 31 Δεκεμβρίου 1975 δεκαετή εν ασφαλίσει υπηρεσίαν παρά τοις “Ε.Η.Σ.” Οι ως άνω δικηγόροι δέον όπως εντός διμήνου προθεσμίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου υποβάλουν προς το ως άνω Ταμείονσχετικήνέγγραφονδήλωσιν των περί του ότι επιθυμούν την υπό τους όρους τούτους συνέχισιν της ασφαλίσεως των, άλλως η ασφάλισις των θεωρείται διακοπείσα από της Ιανουαρίου 1976. Ως συντάξιμος χρόνος των ως άνω δικηγόρων λογίζεται ο εν ασφαλίσει μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975 καθώς και ο μετέπειτα χρόνος υπηρεσίας αυτών παρά τοις “Ε.Η.Σ.”. Οι “Ε.Η.Σ.” υποχρεούνται εις περίπτωσιν συνεχίσεως κατά τας ως άνω της ασφαλιστικής σχέσεως, όπως καταβάλλουν εις το ως άνω Ταμείον την επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών κατά τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμόν, αντίστοιχονεργοδοτικήνεισφοράν”.

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 9 της κυρουμένης πράξεως προστίθεται παρ. 3 έχουσα ως εξής:
“3. Εν μη συνεχίσει της ασφαλίσεως των, και εφ` όσον δεν δικαιούνται συνταξιοδοτήσεως υπό τους όρους της προηγουμένης παραγράφου, οι ως άνω δικηγόροι δικαιούνται όπως αναλάβουν ατόκως εκ του “Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού των “Η.Σ.Α.Π.”τοσύνολον των εκ των αποδοχών των γενομένων και αποδοθεισών των ως άνω Ταμείω κρατήσεων”.

3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 9 της κυρουμένης Πράξεως, της προστεθείσης κατά τα ανωτέρω προστίθεται παράγραφος 4 έχουσα ως εξής”:
“4. Η ασφάλισις εις τα εν τη παραγράφω 1 Ταμεία ασφαλίσεως, του κατ` άρθρον 5 παρ. 1 εδαφ. 3 επί θητεία Τεχνικού Διευθυντού των “Η.Σ.Α.Π.” και των επί συμβάσει Νομικών και λοιπών Ειδικών Συμβούλων και Δικηγόρων, εφ` όσον ούτοι διατελούν ησφαλισμένοι παρ` ετέρωΑσφαλιστικώΟργανισμώ, τυγχάνει προαιρετική, τη αιτήσει των”.

Άρθρον πέμπτον
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η ισχύς πασών της κυρουμένης Προεδρικής Πράξεως πλην των διά του άρθρου Δευτέρου παρ. 1 και 2 αυτού επιφερομένων, άρχεται αφ` ης ήρξατο η ισχύς ταύτης.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ