ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 08/05/2011 με το Άρθρο 24 ΝΟΜΟΣ 4023/2011

Νόμος 350 ΦΕΚ Α΄150/21.6.1976
Περί τρόπου διεξαγωγής των κατά το Σύνταγμα προκηρυσσομένων δημοψηφισμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Άρθρον 1
Προκήρυξις-Τρόπος διεξαγωγής δημοψηφίσματος

1. Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί κρισίμου εθνικού θέματος, κατά τας διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος, προκηρύσσεται δια Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευομένου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας διενεργείας της ψηφοφορίας.

2. Δια του αυτού Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται η ημέρα της καθ` όλον το Κράτος συγχρόνου ψηφοφορίας, ήτις πρέπει να είναι Κυριακή. Η ψηφοφορία άρχεται από της ώρας της ανατολής και λήγει κατά την ώραν της δύσεως του ηλίου. Αι ώραι αύται μνημονεύονται εν τω Διατάγματι τούτω.

3. Δια του προκηρύσσοντος το δημοψήφισμα Προεδρικού Διατάγματος διατυπούται το τιθέμενον υπό την κρίσιν του Λαού κρίσιμον εθνικόν θέμα και καθορίζεται σαφώς ο τρόπος εκφράσεως της καταφατικής ή αρνητικής απαντήσεως του ψηφίζοντος πολίτου επί του τεθέντος ερωτήματος. Η απάντησις εκφράζεται δια των λέξεων ΝΑΙ ή ΟΧΙ, είτε κατ` άλλον, δια του Προεδρικού Διατάγματος, καθοριζόμενον τρόπον.

4. Η απόφασις επί του τιθεμένου υπό την κρίσιν του Λαού κρισίμου εθνικού θέματος, λαμβάνεται δια της πλειοψηφίας του ημίσεως πλέον του ενός του συνόλου των εγκύρως ψηφοφορησάντων εκλογέων.

Άρθρον 2

1. Το προκηρυσσόμενον δημοψήφισμα διενεργείται δι` αμέσου, καθολικής και μυστικής ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, των κατά την κειμένην Εκλογικήν Νομοθεσίαν εχόντων το δικαίωμα του εκλέγειν Ελλήνων πολιτών.

2. Η συμμετοχή των εκλογέων εις την ψηφοφορίαν είναι υποχρεωτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Άρθρον 3
Εκλογείς- Εκλογικοί κατάλογοι.

1. Το δικαίωμα ψήφου ασκούν κατά το δημοψήφισμα οι εγγεγραμμένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων εκάστης εκλογικής περιφερείας.

2. Εν περιπτώσει προκηρύξεως του δημοψηφίσματος κατά το από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου χρονικόν διάστημα, η ψηφοφορία ενεργείται επί της βάσει των εκλογικών καταλόγων του προηγουμένου έτους.

3. Εάν το δημοψήφισμα προκηρυχθή κατά το από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου χρονικόν διάστημα, η ψηφοφορία ενεργείται επί τη βάσει των εκλογικών καταλόγων του αυτού έτους, εφ` όσον δεν επερατώθη η εκτύπωσις των εκλογικών τούτων καταλόγων, η ψηφοφορία ενεργείται επί τη βάσει των εκλογικών καταλόγων του προηγουμένου έτους και αντιγράφων των οριστικοποιηθέντων παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων του αυτού έτους, θεωρημένων υπό του αρμοδίου προέδρου πρωτοδικών.

4. Εάν εις αναγνωρισθείσαν κοινότητα δεν έχουν καταρτισθή και κυρωθή οι οριστικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών, οι εκλογείς της κοινότητος ταύτης ψηφίζουν βάσει των καταλόγων του εξ ου αύτη προήλθεν δήμου ή κοινότητος εις τους οποίους ήσαν εγγεγραμμένοι προ της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του περί αναγνωρίσεως της νέα κοινότητος Προεδρικού Διατάγματος. Αι διαταχθείσαι διαγραφαί των περιληφθέντων εις τους τυχόν συνταγέντας προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους θεωρούνται ως μη γενόμεναι. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογήν και εις τας περιπτώσεις αποσπάσεως συνοικισμού εκ τινος δήμου ή κοινότητος και προσαρτήσεως αυτού εις έτερον δήμον ή κοινότητα, ως και εις τας περιπτώσεις των λοιπών μεταβολών δήμων και κοινοτήτων. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται πάντως και αι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δημόσιοι εν γένει πολιτικοί υπάλληλοι, υφ` οιανδήποτε υπαλληλικήν σχέσιν τελούντες, το προσωπικόν της Αστυνομίας Πόλεων, της Χωροφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, ως και οι στρατιωτικοί, οι υφ` οιανδήποτε ιδιότητα υπηρετούντες εις τας ενόπλους δυνάμεις, οι εγγεγραμμένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητος του Κράτους, αλλ` υπηρετούντες κατά την ημέραν της προκηρύξεως του δημοψηφίσματος εις έτερον δήμον ή κοινότητα, ασκούν το δικαίωμα ψήφου κατά το δημοψήφισμα, εν ω δήμω η κοινότητι υπηρετούν, επί τη βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων συντασσομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 650/ 1974 μη ισχυουσών εν προκειμένω των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 12 του άρθρου τούτου. Η εν τω πρώτω εδαφίω της παρ. 8 του αυτού ως άνω άρθρου 27 του Π.Δ. 650/1974 προβλεπομένη τριήμερος προθεσμία δια την αποστολήν των καταστάσεων εις το πρωτοδικείον ορίζεται πενθήμερος, η δε εν τω δευτέρω εδαφίω της ιδίας παραγράφου και άρθρου πενθήμερος τοιαύτη δια την άσκησιν ενστάσεων ορίζεται τριήμερος.

2. Δι` ειδικών εκλογικών καταλόγων, καταρτιζομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 650/1974 και τους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου, ασκεί το δικαίωμα ψήφου και το πάσης φύσεως προσωπικόν των κάτωθι Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, εφ` όσον κατά την ημέραν προκηρύξεως του δημοψηφίσματος υπηρετούν εις έτερον δήμον ή κοινότητα:
α. Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδων.
β. Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
γ. Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. δ. Ελληνικών Ταχυδρομείων.
ε. Δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

3. Δι` αποφάσεων του Υπουργού των Εσωτερικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να υπαχθή εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και το προσωπικόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ετέρων οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Άρθρον 5
Διεξαγωγή ψηφοφορίας.

1. Η ψηφοφορία ενεργείται κατά εκλογικάς περιφερείας και εντός των ορίων αυτών, ως ταύτα ισχύουν κατά την ημέραν της δημοσιεύσεώς του περί προκηρύξεως του δημοψηφίσματος Προεδρικού Διατάγματος.

2. Η ψηφοφορία διεξάγεται εις εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας οριζόμενα κατά τας διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 48 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974. Η εν άρθρω 48 παρ. 3 δεκαήμερος προθεσμία προς έκδοσιν αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών περί τροποποιήσεως των αποφάσεων των Νομαρχών περί ορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, ορίζεται εις πέντε τουλάχιστον ημέρας.

3. Η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον των προβλεπομένων και διοριζομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 53 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 εφορευτικών επιτροπών, των περί γραμματέων, ερμηνέων και σφραγίδος αυτών διατάξεων των άρθρων 56 πλην της παραγράφου 3, 57 και 58 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, εφαρμοζομένων και εν προκειμένω. Η εν παραγρ. 3 του Άρθρου 51 το αυτού Προεδρικού Διατάγματος εικοσαήμερος προθεσμία ορίζεται εις δέκα πέντε ημέρας.

4. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών και οι αναπληρωταί των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, διορίζονται κατά τας διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 61 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974, μη ισχυόντων εν προκειμένω των εν παραγράφοις 8 και 9 του άρθρου 61 κωλυμάτων. Εν περιπτώσει, εξαντληθέντος του αριθμού των διορισθέντων εν ωρισμένη εκλογική περιφερεία αναπληρωτών, ήθελον παραμείνει εκλογικά τμήματα ταύτης άνευ αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ο οικείος έφορος διορίζει εις τα τμήματα ταύτα αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής εκ των εις τας παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 61 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 αναφερομένων προσώπων, υπηρετούντων και ευρισκομένων εν αυτή εκλογική περιφερεία. Η περί του διορισμού πράξις του εφόρου ανακοινούται αμελλητί εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της εκλογικής περιφερείας. Ωσαύτως, εις τα κατά το προηγούμενον εδάφιον παραμείναντα άνευ δικαστικών αντιπροσώπων εκλογικά τμήμτα εν ωρισμένη εκλογική περιφερεία, δύναται να χρησιμοποιώνται αντιπρόσωποι ή αναπληρωταί τούτων εξ ετέρων εκλογικών περιφερειών, διατιθέμενοι τη εντολή του εφόρου της εις ην διωρίσθησαν εκλογικής περιφερείας και κατόπιν αιτήσεως προς αυτόν του εφόρου της εκλογικής περιφερείας εις ην θα χρησιμοποιηθούν. Αι μεταβολαί αύται ανακοινούνται αμελλητί εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και εις τους οικείους εισαγγελείς Πρωτοδικών.

5. Εν ελλείψει, δι` οιονδήποτε λόγον, αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, η ψηφοφορία ενεργείται εγκύρως ενώπιον τριών τουλάχιστον μελών της εφορευτικής επιτροπής υπό την προεδρίαν του εξ αυτών πρεσβυτέρου.

Άρθρον 6
Αι δημοτικαί και κοινοτικαί αρχαί εκδίδουν και δημοσιεύουν καθ` άπασαν την περιφέρειάν των τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την ψηφοφορίαν πρόγραμμα αναφέρον την ημέραν της ψηφοφορίας, την ώραν ενάρξεως και λήξεως αυτής, τον τόπον και το κατάστημα της ψηφοφορίας και τον σκοπόν της ψηφοφορίας, όστις συνίσταται εις την υπό του λαού εκδήλωσιν της βουλήσεώς του επί του τιθεμένου δια του προκηρύσσοντος το Δημοψήφισμα Προεδρικού Διατάγματος κρισίμου εθνικού θέματος.

Άρθρον 7

1. Οι εγγεγραμμένοι εις καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων των δήμων και κοινοτήτων ψηφίζουν εις εκλογικόν τμήμα του δήμου ή της κοινότητος, εις τον εκλογικόν κατάλογον των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

2. Οι εκλογείς του άρθρου 4 του παρόντος ψηφίζουν ομού μετά των εκλογέων της προηγουμένης παραγράφου και εις τα αυτά εκλογικά τμήματα. Ο Νομάρχης ορίζων τα εκλογικά τμήματα εκάστου δήμου ή κοινότητος οφείλει να λαμβάνη υπ` όψιν του και τον παρ` εκάστω δήμω ή κοινότητι αριθμόν των εκλογέων τούτων και να κατανέμη αυτούς συμμέτρως εις άπαντα τα υπ` αυτού οριζόμενα εκλογικά τμήματα.

3. Οι εκλογείς του άρθρου 4 του παρόντος ευρισκόμενοι εις την περιοχήν του Αγίου ορους, ψηφίζουν εις τα πλησιέστερα εκλογικά τμήματα του Νομού Χαλκιδικής, οριζόμενα υπό του Νομάρχου.

4. Δια την ψηφοφορίαν των ανδρών της φρουράς εκάστου εκλογικού τμήματος και των εκλογέων οίτινες κατά διαφόρους εποχάς του έτους μεταβάλλουν ομαδικώς διαμονήν εντός του ιδίου ή ετέρου νομού, εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974.

5. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι και οι μη ασκήσαντες καθήκοντα αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ως και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ψηφίζουν συμφώνως προς τας διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974.

6. Η ισχύς των, κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 3/1975, συνταχθέντων ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών παρατείνεται μέχρι 31.12.1976. Οι ετεροδημόται εκλογείς ασκούν το δικαίωμα ψήφου κατά τα εν άρθρω 4 του Νόμου 3/1975 οριζόμενα.

Άρθρον 8

1. Εις έκαστον εκλογικόν τμήμα δύναται να παρίσταται, κατά την διεξαγωγήν του δημοψηφίσματος, ανά εις αντιπρόσωπος των κατά τον Κανονισμόν της Βουλής ανεγνωρισμένων κομμάτων. Ο αντιπρόσωπος ούτος διορίζεται δι` εγγράφου δηλώσεως του αρχηγού του κόμματος ή της διευθυνούσης επιτροπής, κατατιθεμένης κατά την έναρξιν της ψηφοφορίας εις την εφορευτικήν επιτροπήν του εις ο διορίζεται ο αντιπρόσωπος εκλογικού τμήματος.

2. Ο Πρόεδρος της Βουλής γνωστοποιεί προς το Υπουργείον Εσωτερικών, εντός πέντε ημερών από της δημοσιεύσεως του προκηρύσσοντος το δημοψήφισμα Προεδρικού Διατάγματος, το κατά τον Κανονισμόν της Βουλής ανεγνωρισμένα κόμματα, ταύτης δε διαλυθείσης, τον κατάλογον των κομμάτων αυτής. Το Υπουργείον Εσωτειρκών γνωστοποιεί προς τας εφορευτικάς επιτροπάς τα εν λόγω κόμματα.

3. Τα πολιτικά κόμματα δικαιούνται να διορίζουν δια συμβολαιογραφικής πράξεως ανά ένα πληρεξούσιον εις εκάστην εκλογικήν περιφέρειαν.

Άρθρον 9

1. Τα ψηφοδέλτια δι` ων ενεργείται η ψηφοφορία κατασκευάζονται μερίμνη του Υπουργείου Εσωτερικών εκ χάρτου λευκής αποχρώσεως, αι δε διαστάσεις αυτών είναι 0,14Χ0,20 μ. Επί των ψηφοδελτίων αναγράφονται εντύπως και δια κεφαλαίων γραμμάτων μελάνης αποχρώσεως το τιθέμενον υπό του περί προκηρύξεως του Δημοψηφίσματος Προεδρικού Διατάγματος εθνικόν θέμα και αι δηλωτικαί της βουλήσεως των ψηφοφόρων επ` αυτού απαντήσεις, ακριβώς ως αύται διατυπούνται δια του προκηρύσσοντος το δημοψήφισμα Προεδρικού Διατάγματος. Αι απαντήσεις χωρίζονται δι` οριζοντίου γραμμής της αυτής αποχρώσεως. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησίν του δια σταυρού προτιμήσεως τιθεμένου δια μολυβδίδος ή μελάνης μελανής ή κυανής αποχρώσεως παραπλεύρως της απαντήσεως την οποίαν προκρίνει.

2. Οι εκλογικοί φάκελλοι, εντός των οποίων εγκλείνονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται ομοίομορφοι δι` άπαν το Κράτος μερίμνη του Υπουργείου Εσωτερικών, εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρου 68 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974.

Άρθρον 10
Ως προς την παραλαβήν υπό της εφορευτικής επιτροπής του καταστήματος ψηφοφορίας και των εκλογικών ειδών, την σφράγισιν της κάλπης, το πρακτικόν παραλαβής, την έναρξιν της ψηφοφορίας, την τήρησιν βιβλίου πρακτικών, πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και τας ενστάσεις κατά την διάρκειαν ταύτης, εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 54 και 71 έως 78 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 “περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας”. Πάντα τα κατά το άρθρον 54 παρ. 1 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 τηρούμενα υπό της εφορευτικής επιτροπής βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται υπό της Διοικητικής Αρχής.

Άρθρον 11
Περί της ψηφοφορίας τηρείται υπό της εφορευτικής επιτροπής πρωτόκολλον εν ως εγγράφονται άπαντες οι ψηφοφορούντες εκλογείς των άρθρων 3 και 4 του παρόντος και ο αριθμός του εκλογικού καταλόγου υφ` ον είναι εγγεγραμμένος έκαστος εκλογεύς εις τον αντίστοιχον εκλογικόν κατάλογον και όπερ μετά το πέρας της ψηφοφορίας κλείεται και υπογράφεται υπό του Προέδρου και των μελών της εφορευτικής επιτροπής, ως και των αντιπροσώπων των κομμάτων.

Άρθρον 12

1. Οι εκλογείς προσέρχονται εις το κατάστημα ψηφοφορίας ανά πέντε και παρουσιάζονται εις την εφορευτκήν επιτροπήν, ήτις επαληθεύσει την εν τω εκλογικώ καταλόγω εγγραφήν των και αναγνωρίζει την ταυτότητα αυτών εκ του προσαγομένου εκλογικού των βιβλιαρίου και της αστυνομικής των ταυτότητος νέου ή παλαιού τύπου, εν ελλείψει δε αστυνομικής ταυτότητος επί της βάσει ετέρου προσφόρου, κατά την κρίσιν της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικού της ταυτότητος εγγράφου.

2. Οι εκλογείς του άρθρου 4 του παρόντος προσέρχονται ατομικώς και ουχί συντεταγμένοι ή υφ` οιανδήποτε συνοδείαν εις το εκλογικόν τμήμα και ψηφίζουν βάσει της εγγραφής των εις τον ειδικόν τμήμα και ψηφίζουν βάσει της εγγραφής των εις τον ειδικόν εκλογικόν κατάλογον, επί τη επιδείξει του αστυνομικού δελτίου ταυτότητος ή ετέρου αποδεικτικού της ταυτότητος εγγράφου, προκειμένου δε περί στρατιωτικών, του ατομικού των βιβλιαρίου ή ελλείψει τούτου της στρατιωτικής των ταυτότητος, μη εφαρμοζομένων των περί σφραγίσεως και διατηρήσεως των ταυτοτήτων διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 75 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974.

3. Οι κατά το άρθρον 47 του Προεδρικού Διατάμγατος 650/1974 άνδρες της φρουράς ψηφίζουν μόνον, εφ` όσον είναι εγγεγραμμένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους ή εις τους υπό του πρωτοδικείου κυρωθέντας κατά το άρθρον 27 του αυτού Προεδρικού Διατάγματος ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οιασδήποτε εκλογικής περιφερείας, βάσει ονομαστικών καταστάσεων, συντασσομένων και υπογραφομένων υπό του διοικητού της μονάδος, εις ην υπάγονται, βεβαιούνται εν αυτή υπευθύνως οτι οι εν αυταίς περιλαμβανόμενοι είναι εγγεγραμμένοι εις τους άνω εκλογικούς καταλόγους. Αι καταστάσεις αύται αποστέλλονται απ` ευθείας προς τον πρόεδρον της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος διά του επί κεφαλής της φρουράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

4. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ο διευθύνων τα έργα αυτής βεβαιοί δια πρακτικού οτι οι εις το τμήμα ψηφίσαντες, ως άνδρες της φρουράς αυτού, απετέλεσαν, πράγματι, την φρουράν του.

5. Εν περιπτώσει μη προσαγωγής αστυνομικής ταυτότητος ή ετέρου εγγράφου δηλωτικού κατά την κρίσιν της εφορευτικής επιτροπής, ο εκλογεύς είναι παραδεκτός προς άσκησιν του δικαιώματος ψήφου, μόνον εάν δηλώση υπευθύνως και εγγράφως προς τον διευθύνοντα τα έργα της εφορευτικής επιτροπής, οτι δεν κατέχει τοιαύτην. Αι ανωτέρω δηλώσεις τοποθετούνται μερίμνη και ευθύνη του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής εντός του εις το Πρωτοδικείον παραδιδομένου σάκκου μετά των λοιπών εκλογικών στοιχείων και εντός ειδικού φακέλλου.

Άρθρον 13

1. Το ψηφοδέλτιον είναι άκυρον εις τας ακολούθους οριζομένας περιπτώσεις:
α. Εάν περικλείεται εις φάκελλον μη πληρούντα τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος ή μη φέροντα την σφραγίδα και μονογραφήν του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.
β. Εάν είναι οιουδήποτε άλλου χρώματος ή έχη σχήμα ή διαστάσεις διαφερούσας εμφανώς των εν παραγράφω 1 του άρθρου 9 του παρόντος οριζομένων.
γ. Εάν δια τινός διακριτικού στοιχείου τιθεμένου επί του ψηφοδελτίου ή εντός του φακέλλου παραβιάζεται το απόρρητον της ψηφοφορίας.
δ. Εάν είναι λευκόν ή χειρόγραφον.
ε. Εάν δεν έχη σημειωθή ουδείς σταυρός προτιμήσεως ή φέρη τοιούτον επ` αμφοτέρων των απαντήσεων.

2. Εάν εις τον φάκελλον ευρεθούν πλείονα του ενός ψηφοδέλτια αντιθέτου απαντήσεως θεωρούνται άπαντα ως άκυρα. Ταύτα λαμβάνονται ως έγκυρα εάν είναι της αυτης απαντήσεως, λογιζόμενα όμως ως μία ψήφος.

3. Εάν εις τον φάκελλον ευρεθούν δύο ή και πλείονα ψηφοδέλτια εκ των οποίων το εν μόνον φέρει εγκύρως τον δηλωτικόν της απαντήσεως του ψηφοφόρου σταυτόν προτιμήσεως, τα δε λοιπά ουδεμίαν τοιαύτην ένδειξιν φέρουν, το ψηφοδέλτιον το φέρον τον σταυρόν προτιμήσεως θεωρείται έγκυρον.

Άρθρον 14
Ως προς τήρησιν της τάξεως κατά την ψηφοφορίαν, την απαγόρευσιν παρουσίας ενόπλου δυνάμεως εν τω χωρώ της ψηφοφορίας και πέριξ τούτου την παράστασιν των αντιπροσώπων των κατά το άρθρον 8 του παρόντος κομμάτων, την περατώσιν της ψηφοφορίας, το άνοιγμα της κάλπης, την αρίθμησιν των φακέλλων και την διακοπήν της διαλογής, εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 79, 80, 81, 82, 83 και 85 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 “περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας”.

Άρθρον 15
Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζει τα καθήκοντα εκάστου των μελών αυτής και άρχεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, επί παρουσία και των κατά το άρθρον 8 του παρόντος ορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων, συντελουμένη ως ακολούθως:
α) Ο Προέδρος της επιτροπής λαμβάνει εκ της κάλπης ανά ένα φάκελλον, αποσφραγίζει αυτόν και αφού εξακριβώση το έγκυρον του ψηφοδελτίου, επιδεικνύει τούτο εις τα μέλη της επιτροπής και τους αντιπροσώπους των κομμάτων.
β) Εκαστον έγκυρον ψηφοδέλτιον αριθμείται κατά την σειράν εξαγωγής του εκ της κάλπης και μονογραφείται υπό του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή του διευθύνοντος τα έργα αυτής, τιθεμένης της μονογραφής τούτου και παραπλεύρως του υπάρχοντος σταυρού προτιμήσεως, σημειούται δε ο αριθμός αυτού εις τον προς τούτο τηρούμενον πίνακα διαλογής.

Άρθρον 16

1. Μετά το πέρας της διαλογής κλείονται οι κατά το προηγούμενον άρθρον, συνταχθέντες πίνακες διαλογής δια πράξεως επ` αυτών γραφομένης και υπογραφομένης υπό του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, των μελών της εφορευτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων των κατά το άρθρον 8 κομμάτων εν η αναφέρεται το σύνολον των ψήφων υπέρ εκατέρας των δηλωτικών της βουλήσεως των εκλογέων απαντήσεων.

2. Ευθύς αμέσως συντάσσεται υπό της εφορευτικής επιτροπής ετέρα πράξις, καταχωριζομένη εις το βιβλίον πρακτικών και υπογραφομένη υπό πάντων των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναγραφομένων, εν η αναφέρεται:
α) η ημέρα και ώρα του πέρατος της διαλογής,
β) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εις το τμήμα εκλογέων, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εις τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εις τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Προεδρικού Διατάμγατος 650/1974, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εις τας καταστάσεις της φρουράς του εκλογικού τμήματος και το σύνολον των εγγεγραμμένων των τριών κατηγοριών,
γ) ο ολικός αριθμός των ψηφισάντων εκ των ανωτέρω εκλογέων,
δ) ο αριθμός των εγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων (έγκυρα-άκυρα-σύνολον) και ε) ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων υπέρ εκατέρας των δηλωτικών της βουλήσεως των εκλογέων απαντήσεων.

3. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον αποτελέσματα ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής τηλεγραφεί ή δι` οιουδήποτε άλλου προσφόρου μέσου ανακοινοί εγγράφως και αμέσως εις τον Νομάρχην, εις ον υπάγεται το εκλογικόν τμήμα, η ανακοίνωσις δε αύτη δέον να περιλαμβάνη άπαντα τα ανωτέρω εν εδαφίοις β` μέχρι και ε` της προηγουμένης παραγράφου στοιχεία.

Άρθρον 17

1. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποχρεούνται ευθύς μετά το πέρας της διαλογής να περικλείσου καλώς τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τα πρακτικά, τους πίνακας διαλογής, τους εκλογικούς καταλόγους και τα τυχόν έτερα έγγραφα, ως επίσης τα δέματα των ψηφοδελτίων εντός σάκκου δύνανται να επιθέσουν τας σφραγίδας των οι αντιπρόσωποι του εν άρθρω 8 κομμάτων. Τον σάκκον παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και μεταφέρει ο ίδιος και παραδίδει εις τον πρόεδρον του αρμοδίου Πρωτοδεικείου, ή, εφ` όσον η μετάβασις εις την έδραν του Πρωτοδικείου είναι δυσχερής ή δαπανηρά, εις τον πρόεδρον του πλησιεστέρου Πρωτοδικείου, οφείλοντα ν` αποστείλη τον σάκκον δια του ασφαλεστέρου μέσου εις τον Πρόεδρον του αρμοδίου Πρωτοδικείου.

2. Αρμόδιον Πρωτοδικείον είναι το εδρεύον εν τη πρωτευούση εκάστου νόμου. Το Πρωτοδικείον Αθηνών καθίσταται αρμόδιον δια τας εκλογικάς περιφερείας Α` και Β` Αθηνών και υπολοίπου του Νομού Αττικής, το Πρωτοδικείον Πειραιώς δια τας εκλογικάς περιφερείας Α` και Β` Πειραιώς και το Πρωτοδικείον Θεσσαλονίκης δια τας εκλογικάς περιφεςρείας Α` και Β` Θεσσαλονίκης και του Νομού Κιλκίς. Από της ενάρξεως της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κιλκίς, τούτο καθίσταται αρμόδιον δια την εκλογικήν περιφέρειαν του Νομού Κιλκίς. Αρμόδιον Πρωτοδικείον δια την εκλογικήν περιφέρειαν του Νομού Λασηθίου είναι το εν Νεαπόλει του Νομού τούτου εδρεύον Πρωτοδικείον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Άρθρον 18
Εξαγωγή αποτελέσματος δημοψηφίσματος.

1. Από της επομένης της ψηφοφορίας άρχεται υφ` εκάστου πρωτοδικείου η συγκέντρωσις των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας εν εκάστη εκλογική περιφερεία.

2. Το πρωτοδικείον αθροίζει τα εις τους πίνακας των εφορευτικών επιτροπών αναγραφόμενα αποτελέσματα και καταρτίζει πίνακα των αποτελεσμάτων της εν τη εκλογική περιφερεία ψηφοφορίας.

3. Ο πίναξ ούτος δέον να περιέχη τα εν παραγράφω 2 εδαφίοις β` μέχρι και ε` του άρθρου 16 στοιχεία δι` ολόκληρον τον Νόμον.

Άρθρον 19

1. Το πρωτοδικείον αποστέλλει αμελλητί κεκυρωμένον αντίγραφον του κατα το προηγούμενον άρθρον καταρτισθέντος πίνακος προς τον Νομάρχην και προς τον Υπουργόν των Εσωτερικών.

2. Η παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών εδρεύουσα Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 91 του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974, επί τη βάσει των κατά το προηγούμενον άρθρον πινάκων των οικείων Πρωτοδικείων, καταρτίζει πίνακα αποτελεσμάτων κατ` εκλογικήν περιφέρειαν, βεβαιούσα δια πρακτικού αυτής, το συνολικόν αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθ` άπασαν την Επικράτειαν.

3. Αντίγραφον του κατά την προηγουμένην παράγραφον πίνακος της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής μετά του ως άνω πρακτικού, δημοσιεύεται μερίμνη του επί των Εσωτερικών Υπουργού, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Άρθρον 20
Ελεγχος κύρους και αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος.
Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, οι λόγοι προσβολής, οι διάδικοι και η διαδικασία ενώπιον του, κατά άρθρον 100 του Συντάγματος, Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, ορίζονται υπό του ειδικού περί τούτου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Άρθρον 21
Τελικαί διατάξεις.

1. Περί ων θεμάτων δεν προβλέπει ειδικώς ο παρών νόμος εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 650/197 “περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας”, πλην των τοιούτων του άρθρου 96, των αναφερομένων εις την απαγόρευσιν χορηγήσεως εις δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς κανονικών αδειών και την ανάκλησιν αυτών.

2. Απαγορεύεται η χορήγησις πάσης κανονικής αδείας εις τους στρατιωτικούς, το προσωπικόν των Σωμάτων Ασφαλείας, τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους ως και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κατά τας πέντε ημέρας προ της ωρισμένης δια την ψηφοφορίαν. Αι τυχόν πρότερον χορηγηθείσαι τοιαύται άδειαι θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσαι υποχρεουμένων των εχόντων αυτάς προσώπων να ευρεθούν εις τας θέσεις των άνευ ειδοποιήσεως τινος.

Άρθρον 22
Πάσα αναγκαία προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου λεπτομέρεια, ορίζεται δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών.

Άρθρον 23
Εν περιπτώσει τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή αντικαταστάσεως εν μέρει ή εν όλω των κειμένων διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας της κωδικοποιηθείσης δια του Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 ή θεσπίσεως νέων τοιούτων, δια πάντα τα θέματα δι` α ο παρών νόμος παραπέμπει εις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος 650/1974 προς ανάλογον εφαρμογήν αυτών, θα ισχύουν αι διατάξεις αύται ως εκάστοτε ετροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν ή αι αντίστοιχοι νέαι διατάξεις εν περιπτώσει μερικής ή ολικής αντικαταστάσεως τούτων ή θεσπίσεως νέων τοιούτων.

Άρθρον 24
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ