Νόμος 349 ΦΕΚ Α΄149/19.6.1976
Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Το Πανελλήνιον Ιερόν ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τήνου επανέρχεται ως ενιαίον νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπο την εποπτείαν του Κράτους.

Άρθρον 2

1.Το Ιδρυμα τούτο διοικείται υπό δεκαμελούς Διοικητικής Επιτροπής, της οποίας Πρόεδρος είναι ο επιχώριος Μητροπολίτης και μέλη,
α) εξ πρόσωπα εκλεγόμενα κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα και
β) οι εκάστοτε Ειρηνοδίκης, Λυκειάρχης και Διευθυντής Δημοσίου Ταμείου Τήνου, εφ` όσον ούτοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί. Τον Πρόεδρον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ασκών απάσας τας αρμοδιότητας αυτού ο Αντιπρόεδρος, τούτου δε ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου ο Γενικός Γραμματεύς. Η Δ. Ε. συγκαλείται υποχρεωτικώς τη αιτήσει των 2/3 των μελών αυτής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α` 146).

2. Τα αιρετά, ως και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη, είναι Ελληνες πολίται, Τήνοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και κάτοικοι της νήσου Τήνου, εκλέγονται δε υπο σώματος εκλεκτέρων.

3. Το σώμα των εκλεκτόρων συγκροτείται από τους κατωτέρω:
α) τον επιχώριο Μητροπολίτη,
β) τον Δήμαρχο και τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, ανεξάρτητα από τη δημοτική εκλογική περιφέρεια από την οποία εξελέγησαν,
γ) τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και τους Προέδρους των Συμβουλίων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τήνου,
δ) τους Περιφερειακούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου και
ε) τα επτά πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.21 άρθρου 59 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

4. Όλα τα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι υποχρεωτικώς Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως αντικαθίστανται κατά τη νόμιμη τάξη των αναπληρωτών τους, εφόσον υπάρχουν. Ειδικότερα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, αν δεν είναι Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αντικαθίστανται από τον επόμενο κατά σειρά σύμβουλο του οικείου Συμβουλίου και μέχρι την εξάντληση του όλου αριθμού των Συμβούλων της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.21 άρθρου 59 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

Άρθρον 3
α. Οι υποψήφιοι δέον να είναι Ελληνες πολίται, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Τήνιοι και κάτοικοι της νήσου Τήνου.
β.Αι υποψηφιότητες αυτών υποβάλλονται ατελώς εις τον Ειρηνοδίκην Τήνου, δια τον έλεγχον του συννόμου αυτών.
γ. Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής στερηθέν μετα την εκλογήν αυτού, των κατα την παράγραφον α` του παρόντος ιδιοτήτων του, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του.
1
Άρθρον 4
α. Αι αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν των μελών της Διοικούσης Επιτροπής προκηρύσσονται υπο του Νομάρχου Κυκλάδων, τάσσεται δε προθεσμία τριάκοντα ημερών προς υποβολήν των υποψηφιοτήτων.
Η προθεσμία αύτη λήγει απαραιτήτως επτά ημέρας προ των αρχαιρεσιών.
β. Αι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς εις τον Ειρηνοδίκην είτε υπο των ενδιαφερομένων,είτε δια γραπτής προτάσεως επτά τουλάχιστον κατοίκων της νήσου Τήνου.
γ.Συνίσταται διά του παρόντος Εφορευτική Επιτροπή υπό του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου ή του υπ` αυτού οριζομένου Πρωτοδίκου, ως Προέδρου, του Οικονομικού Εφόρου Τήνου και του Λιμενάρχου Τήνου, ως μελών. Η Επιτροπή αύτη μετα τον έλεγχον των υποψηφιοτήτων ανακοινοί τον πίνακα των υποψηφίων τέσσαρας ημέρας προ της διεξαγωγής της φηφοφορίας.Η ψηφοφορία αύτη διενεργείται εις την αίθουσαν των τελετών του Ιδρύματος.
δ. Εκαστος των εκλεκτόρων ψηφίζει δια μυστικής ψηφοφορίας μέχρι δύο πρόσωπα εκ του καταλόγου των υποψηφίων.
Προς τούτο χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια φέροντα την σφραγίδα του Ειρηνοδικείου Τήνου.
ε. Αμέσως μετα την διαλογήν των ψηφοδελτίων ανακηρύσσονται υπο της Εφορευτικής Επιτροπής, οι πρώτοι εξ εκ των πλειονοψηφησάντων ως τακτικά μέλη, οι δε επόμενοι τέσσαρες, ως αναπληρωματικά, κατα την σειράν του αριθμού των ψήφων εκάστου.
στ. Εάν δια της πρώτης ψηφοφορίας δεν εκλεγούν τα έξ τακτικά και τα τέσσαρα αναπληρωματικά μέλη τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία άνευ διακοπής μέχρι της συμπληρώσεως του αριθμού των μελών της Δικαιοσύνης Επιτροπής.
ζ. Τα κατα την πρώτην ψηφοφορίαν εκλεγέντα μέλη προτάσσονται των της δευτέρας, τα της δευτέρας των της τρίτης κ.ο.κ. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας ενεργείται κλήρωσις υπο της Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία των εκλεκτόρων.
η. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρακτικόν της εκλογής, το οποίον αμαλλητί υποβάλλει εις τον Νομάρχην Κυκλάδων.Ο Νομάρχης Κυκλάδων εντός τριών ημερών απο της λήψεως του πρακτικού τούτου, προσκαλεί τους εκλεγέντας υπο την προεδρίαν του Μητροπολίτου, δια την συγκρότησίν των εις σώμα, μεριμνά δια τον διορισμόν αυτών, ως και δια την ορκωμοσίαν και την επίσημον εγκατάστασίν των.
θ.Τα μέλη της νέας Διοικούσης Επιτροπής συνέρχονται σε ολομέλεια, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος, και υπό την προεδρεία του εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και συγκροτούνται σε σώμα υπό τον Πρόεδρό της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται φανερά και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος αδικαιολογήτως μη προσελθών κατα την συνεδρίαν ταύτην, εκπίπτει του αξιώματος του και αντικαθίσταται κατα την σειράν των αναπληρωματικών μελών.

ι. Ως χρόνος διενεργείας των εκλογών προς ανάδειξιν των μελών της εκάστοτε νέας Διοικούσης Επιτροπής ορίζεται το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Δεκεμβρίου του έτους λήξεως της θητείας της παλαιάς Διοικούσης Επιτροπής. Η θητεια αυτής είναι τριετής. ια.Μέλη απουσιάζοντα, κωλυόμενα ή παραιτούμενα αντικαθίστανται κατα την σειράν προτεραιότητος των αναπληρωματικών μελών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 4,5 του Ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α` 146) και  με το άρθρο 26 παρ.1 Ν.4301/2014,ΦΕΚ Α 223/7.10.2014.
1
Άρθρον 5
Δια πράξεως του Νομάρχου Κυκλάδων, εκδιδομένης εντός δέκα ημερών απο της δημοσιεύσεως του παρόντος ρυθμίζεται,εντός του πλαισίου των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων,πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αφορώσα εις την ανάδειξιν και εγκατάστασιν των μελών εκάστης νέας Διοικούσης Επιτροπής.

Άρθρον 6
α. Εντός 4μήνου απο της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως τουπαρόντος, διενεργούνται αρχαιρεσίαι προς ανάδειξιν της πρώτης μετα την ισχύν αυτού Διοικούσης Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Τήνου.
β. Η θητεία της Επιτροπής ταύτης λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του 1978.
γ. Η θητεία της νύν υφισταμένης Διοικούσης Επιτροπής θεωρείται λήξασα απο της δημοσιεύσεως του παρόντος.Εις αντικατάστασιν αυτής ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζει αυθημερόν επταμελή προσωρινήν Διοικούσαν Επιτροπήν της οποίας Πρόεδρος είναι ο επιχώριος Μητροπολίτης τα δε εξ τακτικά μέλη μετα τεσσάρων αναπληρωματικών προέρχονται εκ των εν ενεργεία Τηνίων εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Τήνου και των Δημοτικών Σχολείων Τήνου.Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζει συγχρόνως εκ των ανωτέρω και τον Αντιπρόεδρον αυτής, όστις ασκεί απάσας τας αρμοδιότητος του Αντιπροέδρου του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρον 7
α. Πάσα διάταξις αφορώσα εις διαχείρισιν και λειτουργίαν του Ιερού ιδρύματος Τήνου, καταργηθείσα δια του Ν.Δ. 126/1969, επανέρχεται εν ισχύι, εφ` όσον δεν αντίκειται εις το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του παρόντος.
β. Κατ` εξαίρεσιν διατηρούνται εν ισχύι :
1) Αι αφορώσαι εις το πάσης φύσεως προσωπικόν του Ιερού Ιδρύματος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ διατάξεις των υπ` αριθ. 8/70 (ΦΕΚ 81 Α`), 26/71 (ΦΕΚ. 1443 Α`), 59/75 (ΦΕΚ 4 Α` ), 62/75 (ΦΕΚ 266 Α` ) και 64/76 (ΦΕΚ 10 Α`) κανονισμών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2) Το άρθρον 54 της κανονιστικής διατάξεως 31/72 (Φ.Ε.Κ 96 Α`).
3) Το εδάφιον 2 του άρθρου 16 του υπ` αριθ. 8/70 (ΦΕΚ 81 Α`) κανονισμού, ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 5 του κανονισμού 26/71 (ΦΕΚ. 143 Α`).
4) Το άρθρον 13 του κανονισμού 8/70 (ΦΕΚ 81 Α`) τροποποιουμένων των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου 1, ως ακολούθως :
” Ο προυπολογισμός του Ι.Ι.Ε. συντάσσεται μερίμνη της Διοικούσης Επιτροπής, ψηφίζεται υπ`αυτής εντος του Α` δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους και εγκρίνεται Υπουργείου Οικονομικών εντός του Δεκεμβρίου εκάστου έτους.Κατά Φεβρουάριον εκάστου ετους υποβαλλεται υπο της Διοικούσης Επιτροπής ο απολογισμός του προηγουμένου έτους εις το Υπουργείον Οικονομικών, προς έγκρισιν”.
5) Ο κανονισμός υπ` αριθ. 35/72 (ΦΕΚ . 15 Α`) ” περί Διοικήσεως λειτουργίας και διαχειρίσεως της εν Τήνω Στέγης Ευγηρίας του Ι.Ι.Ε. Τήνου “τροποποιουμένου του εδαφίου 2 του άρθρου 3, ως κατωτέρω :
” Δύο μήνας προ της λήξεως της θητείας αυτού,το Αδελφάτον της Στέγης, ειδοποιεί περί τούτου τας υποβάλλουσι τας σχετικάς προτάσεις των εις το Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίον και διορίζει το Αδελφάτον “.

Άρθρον 8
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου άπαξ εντός έτους απο της δημοσιεύσεως του παρόντος συνιστάται επιτροπή Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας της αφορώσης εις την καθόλου διοίκησιν, οργάνωσιν και λειτουργίαν του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, μετα των προσηρτημένων αυτώ ιδρυμάτων.

Άρθρον 9

1. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον ή άλλως ρυθμίζουσα τα δι` αυτού διεπόμενα θέματα, καταργείται.

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται απο της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ