Νόμος 348 ΦΕΚ Α΄146/15.6.1976
Περί κυρώσεως της από 21ης Φεβρουαρίου 1971 Συμβάσεως επί των ψυχοτρόπων ουσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Κύρωσις Συμβάσεως.
Κυρούται ή απο 21 Φεβρουαρίου 1971 εν Βιέννη υπογραφείσα σύμβασις επι των ψυχοτρόπων ουσιών, της οποίας το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Πρόλογος
Τα Μέρη Ενδιαφερόμενα δια την ψυχικήν και σωματικήν υγείαν της ανθρωπότητος. Ενδιαφερόμενα δια το πρόβλημα της Δημοσίας Υγείας και το κοινωνικόν πρόβλημα τα οποία απορρέουν εκ της καταχρήσεως ωρισμένων ψυχοτρόπων ουσιών. Αποφασισμένα να προλάβουν και να καταπολεμήσουν την κατάχρησιν των ουσιών αυτών και το παράνομον δια νομίμους σκοπούς. Αναγνωρίζοντα ότι η χρησιμοποίησις των ψυχοτρόπων ουσιών δι` ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς είναι απαραίτητος και ότι η δυνατότης προμηθείας των ουσιών δια τους σκοπούς άυτούς δεν θα πρέπει ν` αποτελέση το αντικείμενον ουδενός αδικαιολογήτου περιορισμού. Πιστεύοντα ότι δια ν` αποδώσουν τα κατα της καταχρήσεως των εν λόγω ουσιών ληφθέντα μέτρα θα πρέπει να είναι συντονισμένα και διεθνή. Αναγνωρίζοντα την αρμοδιότητα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δια τον έλεγχον των ψυχοτρόπων ουσιών και επιθυμούντα όπως τα ενδιαφερόμενα διεθνή όργανα ενεργουν εν τω πλαισίω της οργανώσεως ταύτης. Πεπεισμένα ότι είναι απαραίτητος μια διεθνής σύμβασις δια την πραγματοποίησιν των σκοπών τούτων.
Αποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρον πρώτον
Γλωσσάριον.
Εφ` όσον δεν υφίσταται ένδειξις δίδουσα διαφορετικήν έννοιαν και εφ` όσον δεν απαιτείται εκ του κειμένου να δοθούν διαφορετικά, αι ακόλουθοι εκφράσεις έχουν εις την παρούσαν σύμβασιν τας κάτωθι διδομένας εννοίας.
α) Η έκφασις “Συμβούλιον” εννοεί το Οικονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον των Ηνωμένων Εθνών.
β) Η έκφρασις “Επιτροπή” εννοεί την Επιτροπήν Ναρκωτικών του Συμβουλίου.
γ) Η έκφρασις “Οργανον” εννοεί το διεθνές Οργανον έλεγχον ναρκωτικών, ιδρυθέν βάσει της Ενιαίας Συμβάσεως επι των ναρκωτικών του 1961.
δ) Η έκφρασις “Γενικός Γραμματεύς” εννοεί τον Γενικόν Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
ε) Η έκφασις “ψυχότροπος ουσία” εννοεί πάσαν ουσίαν, φυσικής ή συνθετικής προελεύσεως,ή πάν φυσικόν προιόν περιλαμβανόμενον εις τους Πίνακας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙV.
στ) Η έκφρασις “παρασκεύασμα” εννοεί : Ι.Διάλυμα ή μίγμα,οιασδήποτε φυσικής καταστάσεως, περιέχον μίαν ή περισσοτέρας ψυχοτρόπους ουσίας, ή ΙΙ. Μίαν ή περισσοτέρας ψυχοτρόπους ουσίας διηρημένας εις μονάδας λήψεως.
ζ) Αι εκφράσεις “Πίναξ Ι”, “Πίναξ ΙΙ”, “Πίναξ ΙΙΙ”, και “Πίναξ ΙV” εννοούν καταλόγους ψυχοτρόπων ουσιών οι οποίοι φέρουν τους αντιστοίχους αριθμούς, προσηρτημένων εις την παρούσαν Σύμβασιν,οι οποίοι δύναται να τροποποιηθούν συμφώνως προς το άρθρον 2.
η) Αι εκφράσεις “εξαγωγή ” και “εισαγωγή” εννοούν, εκάστη υπο την ειδικήν της έννοιαν,την υλικήν μεταφοράν μιάς ψυχοτρόπου ουσίας απο ένα Κράτος εις έτερον Κράτος.
θ) Η έκφρασις “Κατασκευή” εννοεί πάσας τας Πράξεις αι οποίαι επιτρέπουν την λήψιν ψυχοτρόπων ουσιών και περιλαμβάνει τον καθορισμόν και μετασχηματισμόν ψυχοτρόπων ουσιών εις ετέρας ψυχοτρόπους ουσίας.Η έκφρασις αυτή περιλαμβάνει επίσης την κατασκευήν παρασκευασμάτων ετέρων εκείνων τα οποία γίνονται εις ένα φαρμακείον, βάσει ιατρικής συνταγής.
ι) Η έκφρασις “παράνομον εμπόριον” εννοεί την κατασκευήν ή το εμπόριον ψυχοτρόπων ουσιών, πραγματοποιουμένων αντιθέτως προς τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως.
ια) Η έκφρασις “περιοχή” εννοεί πάσαν περιοχήν ενός Κράτους η οποία δυνάμει του άρθρου 28 θεωρείται ως διακεκριμένη ενότης προς τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως.
ιβ) Η έκφρασις “εγκαταστάσεις ” εννοεί τα κτίρια, τα τμήματα των κτιρίων καθώς και την περιοχήν η οποία ανάκει εις τα ως κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων.
Άρθρον 2
Πεδίον εφαρμογής ελέγχου ουσιών.
1. Εάν ένα Μέρος ή ή παγκόσμιος Οργάνωσις Υγείας έχη πληροφορίας περί μιάς ουσίας η οποία δεν έχει εισέτι υποβληθή εις διεθνή έλεγχον η οποία, κατα την γνώμην των, δύναται να καταστήση αναγκαίαν την εγγραφήν της εις ένα των Πινάκων της παρούσης Συμβάσεως, θα απευθύνη εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν αναγγελίαν συνοδευομένην μεθ` όλων των πληροφοριών αι οποίαι την υποστηρίζουν.
Η διαδικασία αυτή θ` ακολουθηθή και εις περίπτωσιν καθ` ήν ενα Μέρος ή η Παγκόσμιος Οργάνωσις Υγείας κατέχει πληροφορίας αιτιολογούσας την μεταφοράν μιάς ουσίας απο ένα Πίνακα εις άλλον, ή την διαγραφήν της εξ ενός των Πινάκων.
2. Ο Γενικός Γραμματεύς θα κοινοποιήση την αναγγελίαν, καθώς καιτας πληροφορίας τας οποίας θεωρεί σχετικάς, εις τα Μέρη, εις την Επιτροπήν και εάν η αναγγελία εγένετο υπο ενός Μέρους, εις την παγκόσμιον Οργάνωσιν Υγείας.
3. Εάν εκ των σχετικών πληροφοριών αι οποίαι συνοδεύουν την αναγγελίαν συνάγεται ότι ή εν λόγω ουσία είναι δυνατόν να εγγραφή εις τον Πίνακα Ι ή Πίνακα ΙΙ της παρούσης Συμβάσεως δυνάεμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα Μέρη θα εξετάσουν, υπο το φώς όλων των πληροφοριών τας οποίας διαθέτουν, την δυνατότητα εφαρμογής,προσωρινώς, δια την ουσίαν αυτήν όλων των μέτρων ελεγχου των εφαρμοζομενων δια τας ουσίας τας εγγεγραμμένας εις τον Πίνακα Ι ή εις τον Πίνακα ΙΙ, αναλόγως της περιπτώσεως.
4. Εάν η Παγκάσμιος Οργάνωσις Υγείας διαπιστώση. α) ότι ή εν λόγω ουσία δύναται να προκαλέση : (Ι) 1) κατάστασιν εξαρτήσεως και 2) διέγερσιν ή κατευνασμόν του κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν παραισθήσεις ή ανωμαλίαι των λειτουργιών κινητικότητος ή κρίσεως ή συμπεριφοράς ή διαθέσεως, ή (ΙΙ) καταχρήσεις και νοσηρά αποτελέσματα ανάλογα των προκαλουμένων εκ μιάς ουσιας εγγεγραμμένης εις τον Πίνακα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ή ΙV, και β) ότι υφίστανται αρκετοί λόγοι οι οποίοι οδηγούν εις το να πιστεύψωμεν ότι η ουσία προκαλεί ή υπάρχει φόβος να προκαλέση κατάχρησιν ώστε να δημιουργήται πρόβλημα δημοσίας υγείας και κοινωνικόν πρόβλημα αιτιολογών την υποβολήν του εις διεθνή έλεγχον, να κοινοποιήση εις την Επιτροπήν, μίαν εκτίμησιν της εν λόγω ουσίας, όπου θα σημειούται κυρίως κατα πόσον ή εν λόγω ουσία προκαλεί ή υπάρχει φόβος να προκαλέση κατάχρησιν, τον βαθμόν σοβαρότητος του δημιουργουμένου προβλήματος δημοσίας υγείας και του κοινωνικού προβλήματος και τον βαθμον χρησιμμότητος της ουσίας εις την θεραπευτικήν, καθώς και συστάσεις επι των συγχρόνων μέτρων ελεγχου εις τα οποία θα έπρεπε να υποβληθή κατόπιν της εκτιμήσεως ταύτης.
5. Η Επιτροπή λαβούσα υπ` όψιν την κοινοποίησιν της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας, αι εκτιμήσεις της οποίας θα είναι αποφαστικαί απο ιατρικής και επιστημονικής αποψέως, καθώς καιτους οικονομικούς, κοινωνικούς,νομικούς,διοικητικούς και όλους τους παράγοντας τους οποίους θα εκρινεν αναγκαίους, θα δύναται να προσθέση την εν λόγω ουσίαν εις τον Πίνακα Ι,ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙV.Θα δύναται να ζητήση συμπληρωματικάς πληροφορίας απο την Παγκοσμιον Οργάνωσιν Υγείας και υπο άλλων αρμοδίων πηγών.
6. Εάν μια αναγγελία γενομένη δυνάμει της παραγράφου Ι, αναφέρεται εις μίαν ήδη εγγεγραμμένην εις ένα των πινάκων, η Παγκόσμιος Οργάνωσις Υγείας θα διαβιβάση εις την Επιτροπήν τας νέας της παρατηρήσεις καθώς και πάσαν νέαν εκτίμησιν της εν λόγω ουσίας εις την οποίαν θα δύναται να προβή συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 4 και όλας τας νεας συστάσεις δια τα μέτρα τα οποία θα θεωρήση κατάλληλα υπο το φώς της εν λόγω εκτιμήσεως. Η Επιτροπή,λαβούσα υπ` όψιν την ληφθείσαν αναγγελίαν εκ της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας συμφώνως προς την παράγραφον 5, καθώς και των απαριθμησθέντων παραγόντων εις την εν λόγω παράγραφον, θα δύναται ν` αποφασίση την μεταφοράν της ουσίας αυτής εξ ενός Πίνακος εις έτερον ή να την διαγράψη εκ των Πινάκων.
7. Πάσα απόφασις της Επιτροπής ληφθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου θα κοινοποιήται παρα του Γενικού Γραμματέως προς πάντα τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εις τα Κράτη μη μέλη, Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, εις την Παγκόσμιον Οργάνωσιν Υγείας και εις το Οργανον.Η απόφασις αυτή θα ισχύη δι` έκαστον Μέρος 180 ημέρας μετα την ημερομηνίαν κοινοποιήσεως, πλήν του Μερους εκείνου το οποίον, κατα την περίοδον αυτήν και προκειμένου περί αποφάσεως προσθήκης μιάς ουσίας εις ένα Πινακα , θα έχη πληροφορήσει γραπτώς τον Γενικόν Γραμματέα ότι λόγω εξαιρετικών συνθηκών δεν είναι εις θέσιν να επιβάλλη δια την ουσίαν αυτήν όλας τας διατάξεις της Συμβάσεως τας εφαρμοζομένας δια τας ουσίας του εν λόγω Πίνακος.Μία τοιαύτη αναγγελία θα εκθέτη τα κίνητρα της εξαιρετικής αυτής αποφάσεως.Μη υπαρχούσης τοιαύτης ανακοινώσεως, έκαστον Μέρος υποχρεούται να εφαρμόση τουλάχιστον τα κάτωθι αναφερόμενα μέτρα. α) Το Μέρος το οποίον ανήγγειλεν εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν τοιαύτην άπόφασιν σχετικώς με μίαν ουσίαν η οποία μέχρι τότε δεν έχει υποβληθή εις ελεγχον και προστεθή εις τον Πίνακα Ι, θα λάβη υπ` όψιν του κατα το δυνατόν, τα ειδικά μέτρα ελέγχου τ` αναφερομένα εις το άρθρον 7 και εις ό,τι αφορά εις την ουσίαν αυτήν θα πρέπει : Ι) ν` απαιτήση την επίσημον άδειαν κατασκευής, εμπορίας και διανομής του, συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 8 προβλεπομένας διατάξεις δια τας ουσίας του Πίνακος ΙΙ. ΙΙ) ν` απαιτήση όπως διατίθεται μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής, συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 9 προβλεπομένας διατάξεις δια τας ουσιας του Πίνακος ΙΙ. ΙΙΙ) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις περί εισαγωγής και εξαγωγής τας αναφερομένας εις το άρθρον 12, εκτός εάν ένα έτερον Μέρος έχη απευθύνει εις την Γενική Γραμματείαν μίαν αναγγελίαν δια την εν λόγω ουσίαν. ΙV) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις τας αναφερομένας εις τας ουσίαν τουΠίνακα ΙΙ, του άρθρου 13, σχετικώς με απαγορόρευσιν ή περιορισμόν εισαγωγής ή εξαγωγής. V) να διαβιβάζη εις το Οργανον εκθέσεις στατιστικής συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 4 α) του άρθρου 16 και VΙ) να λαμβάνη μέτρα ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 22 προκειμένου να καταστείλη πάσαν αντίθετον πράξιν έναντι του νόμου και των κανονισμών οι οποίοι υιοθετήθησαν εις εκτέλεσιν των ανωτέρω υποχρεώσεων. β) Το Μέρος το οποίον ανήγγειλεν εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν τοιαύτην απόφασιν δια μίαν ουσίαν η οποία μέχρι τότε δεν ετέθη υπο έλεγχον και δεν προστέθη εις τον Πίνακα ΙΙ θα πρέπει προκειμένου δια την ουσίαν αυτήν: Ι) ν` απαιτήση τηνεπίσημον άδειαν κατασκευής, έμπορίας και διανομής της συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 8 προβλεπομένας διατάξεις. ΙΙ) ν` απαιτήση όπως διατίθεται μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής, συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 9 προβλεπομένας διατάξεις. ΙΙΙ) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις περί εισαγωγής τας αναφερομένας εις το άρθρον 12, εκτός εάν ένα έτερον Μέρος έχη διαβιβάσει εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν αναγγελίαν δια την εν λόγω ουσίαν. ΙV) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις τας αναφερομένας δια του άρθρου 13 σχετικώς με την απαγόρευσιν ή περιορισμόν εισαγωγής και εξαγωγής. V) να διαβιβάζη εις το Οργανον στατιστικάς εκθέσεις συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 4 α), γ) του άρθρου 16 και VI) να λαμβάνη μέτρα συμφώνως των διατάξεων του άρθρου 22 προκειμένου να καταστείλη πάσαν αντίθετον πράξιν έναντι του νόμου και των κανονισμών οι οποίοι υιοθετήθηκαν εις εκτέλεσιν των ανωτέρω υποχρεώσεων.
γ) Το Μέρος το οποίον ανήγγειλεν εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν τοιαύτην απόφασιν δια μίαν ουσίαν η οποία μέχρι τότε δεν είχε τεθή υπο έλεγχον ούτε προστεθή εις τον Πίνακα ΙΙΙ, θα πρέπει εις ο,τι αφορά την ουσίαν αυτήν να :
Ι) ν` απαιτήση την επίσημον άδειαν κατασκευής, εμπορίας και διανομής της συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 8 προβλεπομένας διατάξεις.
ΙΙ) ν` απαιτήση όπως διατίθεται μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 9 προβλεπομένας διατάξεις.
ΙΙΙ) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις περί εισαγωγής και εξαγωγής τας αναφερομένας εις το άρθρον 12, εκτός έάν ένα έτερον Μέρος έχη διαβιβάσει εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν αναγγελίαν δια την ιδίαν ουσίαν.
ΙV) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις τας οριζομένας δια του άρθρου 13, σχετικώς με απαγόρευσιν ή περιορισμον εισαγωγής και εξαγωγής.
V) να λαμβάνη μέτρα ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 22 προκειμένου να καταστείλη πάσαν αντίθετον πράξιν έναντι του νόμου και των κανονισμών,οι οποίοι υιοθετήθησαν εις εκτέλεσιν των ανωτέρω υποχρεώσεων.
δ) Το Μέρος το οποίον εδήλωσεν εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν τοιαύτην απόφασιν δια μίαν ουσίαν η οποία μέχρι τότε δεν ετέθη υπο έλεγχον και δεν προστέθη εις τον Πίνακα ΙV θα πρέπει εις ό,τι αφορά την ουσίαν αυτήν :
Ι) ν` απαιτήση επισήμους αδείας κατασκευής εμπορίας και διανομής της, συμφώνως προς τας υπο του άρθρου 8 προβλεπομένας διατάξεις.
ΙΙ) να συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις τας οριζομένας δια του άρθρου 13 σχετικώς με απαγόρευσιν ή περιορισμόν εισαγωγών και εξαγωγών.
ΙΙΙ) να λαμβάνη μέτρα συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 22 προκειμένου να καταστείλη πάσαν αντίθετον πράξιν έναντι του νόμου και των κανονισμών οι οποίοι υιοθετήθησαν εις εκτέλεσιν των ανωτέρω υποχρεώσεων:
ε) Το Μέρος το οποίον ανήγγειλεν εις τον Γενικόν Γραμματέα μίαν τοιαύτην απόφασιν δια μίαν ουσίαν η οποία μετεφέρθη εις ένα πίνακα δια το οποίον εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα ελέγχου και υποχρεώσεις θα εφαρμόση τουλάχιστον τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αι οποίαι εφαρμόζονται δια τον εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα ελέγχου και υποχρεώσεις θα εφαρμόση τουλάχιστον τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αι οποίαι εφαρμόζονται δια τον πίνακα εκ του οποίου μετεφέρθη.
8. α) Αι ληφθείσαι εκ της Επιτροπής αποφάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου αναθεωρούνται υπο του Συμβουλιου εάν εκ των μερών διατυπώση την αίτησιν εντός 180 ημερών απο της λήξεως της αναγγελίας της αποφάσεως.Η αίτησις αναθεωρήσεως θα πρέπει ν` αποσταλή εις τον Γενικόν Γραμματέα συγχρόνως με όλας τας σχετικάς πληροφορίας αι οποίαι την προεκάλεσαν.
β) Ο Γενικός Γραμματεύς θα κοινοποιήση αντίγραφον της αιτήσεως αναθεωρήσεως και των σχετικών πληροφοριών εις την επιτροπήν, την Παγκόσμιον Οργάνωσιν Υγείας και όλα τα Μέρη, και τους καλεί να κοινοποιήσουν τας παρατηρήσεις εντός 90 ημερών.Πάσαι αι δια του τρόπου αυτού ληφθείσαι παρατηρήσεις θα εξετασθούν υπο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιον δύναται να επικυρώση να τροποποιήση ή ν` ακυρώση την απόφασιν της Επιτροπής.Η απόφασις του θ` ανακοινωθή προς πάντα τα Κράτη Μέλη της Οργανώσεως των Ηνωμενων Εθνών προς τα Κράτη Μέλη της παρουσης Συμβάσεως, προς την Επιτροπήν, προς την Παγκόσμιον Οργάνωσιν Υγείας και το Οργανον.
δ) Κατα την διάρκειαν της διαδικασίας αναθεωρήσεως, ή αρχική απόφασις της Επιτροπής,θα παραμείνη εν ισχύι υπο την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 7.
9. Τα Μέρη θα πράξουν ότι δύναται δια να θέσουν υπο παρακολούθησιν εφ` όσον τούτο είναι δυνατόν, τας ουσίας, αι οποίαι δεν θεωρούνται υπο της παρούσης Συμβάσεως,αλλά αι οποίαι δύνανται να χρησιμοποοιηθούν δια την παράνομον κατασκευήν ψυχοτρόπων ουσιών.
Άρθρον 3
Ειδικαί Διατάξεις σχετικώς με τον έλεγχον των παρασκευασμάτων.
1. Υπό την επιφύλαξιν των όσων γράφονται εις τας επομένας παραγράφους του παρόντος άρθρου ένα παρασκεύασμα υποβάλλεται εις τα ίδια μέτρα ελέγχου εις τα οποία υποβάλλεται μία ψυχότροπος ουσία την οποίαν περιέχει και, εάν περιέχη περισσοτέρας της μιας τοιούτων ουσιών, εις τα μέτρα τα οποία υποβάλλεται η ουσία η οποία είναι αυστηρότητον ελεγχομένη.
2. Εάν ένα παρασκεύασμα το οποίον περιέχειμίαν ψυχότροπον ουσίαν ετέρων των ουσιών του Πίνακος Ι, έχη σύνθεσιν η οποία δύναται να προκαλέση αμελητέον κίνδυνον καταχρήσεως ή καθόλου κίνδυνον, και η ουσία δεν δύναται ν` αποχωρισθή εις ποσότητα δημιουργούσαν πεδίον καταχρήσεως, δι` ευκόλως εφαρμοζομένων μέτρων, και κατά συνέπειαν το παρασκεύασμα τούτο δεν δημιουργεί, ούτε πρόβλημα δημοσίας υγείας, ούτε κοινωνικόν πρόβλημα, το εν λόγω παρασκεύασμα δύναται να εξαιρεθή ωρισμένων μέτρων ελέγχου οριζομένων για της παρούσης Συμβάσεως, συμφώνως προς την παράγραφον 3.
3. Εάν ενα Μέρος παρατηρή ότι ένα παρασκεύασμα υπάεται εις τας διατάξεις της προγενεστέρας παραγράφου, δύναται ν` αποφασίση να το εξαιρέση εις την χώραν του ή εις ωρισμένας περιοχάς ενός ή όλων των μέτρων ελέγχου των προβλεπομένω δια της παρούσης Συμβάσεως. Εν τούτοις το εν λόγω παρασκεύασμα θα εξακολουθήση να υπάγεται εις τας υποχρεώσεις τας αναφερομένας εις τα κάτωθι άρθρα. Ι) άρθρον 8 (άδειαι) εις ότι αφορά την κατασκευήν. ΙΙ) άρθρον 11 (καταχώρησις) εφαρμόζεται εις τα εξαιρούμενα παρασκευάσματα. ΙΙΙ) άρθρον 13 (απαγόρευσις και περιορισμοί εξαγωγών και εισαγωγών). IV) άρθρον 15 (επιθεώρησις) εφαρμοζομένη κατά την κατασκεήν. V) άρθρον 16 (πληροφορίαι παρασχεθείσαι υπό των Μερών) εφαρμόζεται εις τα εξαιρεθέντα παρασκευάσματα. VI) άρθρον 22 (ποιναί), εν τω μέτρω της αναγκαιότητος δια την κατάργησιν πράξεων αντιθέτων προς τους Νομους και τους κανονισμούς υιοθετηθέντων συμφώνως προς τας ανωτέρας υποχρεώσεις. Το εν λόγω Μέρος θ` αναγγείλη εις τον Γενικόν Γραμματέα πάσας τας αποφάσεις του είδους αυτού καθώς και το όνομα και την σύνθεσιν του εξαιρεθέντος παρασκευάσματος, και τα μέτρα ελέγχου εκ των οποίων εξηρέθη. Ο Γενικός Γραμματεύς θα διαβιβάση την αναγγελίαν εις τα έτερα Μέρη, εις την Παγκόσμιον Οργάνωσιν Υγείας και εις το Οργανον.
4. Εάν ενα Μέρος ή η Παγκόσμιος Οργάνωσις Υγείας έχη πληροφορίας περί ενός εξαιρουμένου άρθρου δυνάμει της ως άνω παραγράφου 3, αι οποίαι κατά την γνώμην του αιτιολογούν την πλήρη ή μερικήν ακύρωσιν της εξαιρέσεως θα τας ανακοινώση εις τον Γενικόν Γραμματέα και θα του παράσχη τας πληροφορίας αι οποίαι υποστηρίζουν την αναγγελίαν αυτήν. Ο Γενικός Γραμματεύς θα διαβιβάση την αναγγελίαν αυτήν, μεθ` όλων των στοιχείων τα οποία θα θεωρήση αναγκαία, εις τα Μέρη, εις την Επιτροπήν και εφ` όσον η αναγγελία εγένετο υπό ενός Μέρους, εις την Παγκόσμιο Οργάνωσιν Υγείας. Η Παγκόσμιος Οργάνωσις Υγείας θα κοινοποιήση εις την Επιτροπή μίαν εκτίμησιν του παρασκευάσματος λαμβάνουσα υπ` οψιν τους αναφερομένους εις την παράγραφον 2 Παράγοντας, καθώς και μίαν σύστασιν σχετικήν προς τα μέτρα ελέγχου εκ των οποίων το εν λόγω παρασκεύασμα θα έπρεπε να παύση εξαιρούμενον. Η Επιτροπή, λαβούσα υπ` οψιν την ανακοίνωσιν της Π.Ο.Υ., η εκτίμησις της οποίας θα είναι αποφασιστική από ιατρικής και επιστημονικής πλευράς και λαβούσα υπ` οψιν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, νομικούς, διοικητικούς και άλλους παράγοντας, τους οποίους ήθελε κρίνει ικανούς θα ηδύνατο ν` αποφασίση εάν το παρασκεύασμα πρέπει να παύση να εξαιρήται ενός ή όλων των μέτρων ελέγχου. Ο Γενικός Γραμματεύς θ` ανακοινώση πάσαν ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής δυνάμει της παρούσης παραγράφου προς πάντα τα Κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εις τα Κράτη μη Μέλη της παρούσης Συμβάσεως, εις την Παγκόσμιον Οργάνωσιν Υγείας και εις το Οργανον. Πάντα τα Μέρη θα λάβουν μέτρα δια να διαγράψουν την εξαίρεσιν εκ του μέτρου ή των μέτρων ελέγχου εντός 180 ημερών συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κοινοποιήσεως του Γενικου Γραμματέως.
Άρθρον 4
Ετεραι ειδικαί διατάξεις σχετικώς με το πεδίον εφαρμογής του ελέγχου
Οσον αφορά τας ψυχοτρόπους ουσίας τας μη περιλαμβανομένας εις τον Πίνακα Ι, τα Μέρη θα δύνανται να επιτρέψουν.
α) την μεταφοράν υπό των ταξιδιωτών διεθνών ταξιδίων μικρών ποσοτήτων παρασκευασμάτων δια προσωπικήν των χρήσιν. Εκαστον Μέρος θα δύναται εν τούτοις να βεβαιωθή ότι τα παρασκευάσματα ταύτα έχουν ληφθή νομίμως.
β) η χρησιμοποίησις των ουσιών αυτών εις την βιομηχανίαν δια την κατασκευήν ουσιών ή προϊόντων ουχί ψυχοτρόπων, υπό την επιφύλαξιν ότι θα εφαρμοσθουν εις αυτά τα μέτρα ελέγχου τα επιβαλλόμενα δια της παρούσης Συμβάσως, μέχρις ότου η κατάστασις των ψυχοτρόπων ουσιών είναι τοιαύτη ώστε εις την πράξιν να μη υφίσταται θέμα καταχρήσεως ή επανακτήσεως των.
γ) η χρησιμοποίησις των ουσιών τούτων, υπό την επιφύλαξιν ότι θα εφαρμοσθούν τα μέτρα ελέγχου τα οριζόμενα δια της παρούσης Συμβάσεως, δια την σύλληψιν ζώων υπό προσώπων εντεταλμένων δια τούτο, υπό των αρμοδίων αρχών δια να χρησιμοποιήση τας εν λόγω ουσίας προς τον σκοπον τούτον.
Άρθρον 5
Περιορισμός χρησιμοποιήσεως δι` ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς
1. Εκαστον Μέρος θα περιορίση την χρησιμοποίησιν ουσιών του Πίνακος Ι καθώς προβλέπεται δια του άρθρου 7.
2. Εκαστον Μέρος οφείλη υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 4, να περιορίση τα μέτρα τα οποία θα κρίνη κατάλληλα, την κατασκευήν, την εξαγωγήν, την εισαγωγήν, την κατανομήν, τα στοκ, το εμπόριον, την χρησιμοποίησιν και την κράτησιν των ουσιών των Πινάκων ΙΙ, ΙΙΙ και IV, εις ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς.
3. Ειναι ευκταίον όπως τα μέρη μη επιτρέπουν την κατοχήν ουσιών των ΠΙνάκων ΙΙ, ΙΙΙ και IV εκτός των υπό του νόμου προβλεπομένων προϋποθέσεων.
Άρθρον 6
Ειδική Διοίκησις
Είναι ευκταίον όπως, εν όψει της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως έκαστον Μέρος ιδρύση και διατηρή ειδικήν διοίκησιν. Θα έχη το πλεονέκτημα ότι η διοίκησις αυτή θα ειναι η ιδία προς την ειδικήν διοίκησιν η οποία ιδρύθη δυνάμει των διατάξεων των Συμβάσεων περί ελέγχου ναρκωτικών, ή ότι θα εργάζεται εν στενή συνεργασία μετά της ειδικής ταύτης διοικήσεως.
Άρθρον 7
Ειδικαί Διατάξεις δια τας ουσίας τας εγγεγραμμένας εις τον Πίνακα Ι. Οσον αφορά τας ουσίας τας εγγεγραμμένας εις τον Πίνακα Ι, τα Μέρη θα πρέπει:
α) Ν` απαγορεύουν πάσαν χρησιμοποίησιν των ουσιων τούτων, παρά μόνον δι` επιστημονικούς σκοπούς ή ιατρικούς λίαν περιωρισμένους υπό δεόντως εξουσιοδοτημένων ατόμων τα οποία εργάζονται εις ιατρικάς ή επιστημονικάς εγκαταστάσεις υπαγομένας απ` ευθείας εις το Κράτος ή εξουσιοδοτημένας υπό τούτου.
β) Ν` απαιτούν όπως η παρασκευή, το εμπόριον, η διάθεσις και η κράτησις των ουσιών τούτων γίνεται κατόπιν ειδικής αδείας ή κατόπιν προγενεστέρας εγκρίσεως.
γ) Να προβλέπεται στενή παρακολούθησις των δραστηριοτήτων και των πράξεων των αναφερομένων εις τας παραγράφους α) και β).
δ) Να μη επιτρέπεται η παράδοσις εις ένα δεόντως εξουσιοδοτούμενον πρόσωπον παρά μόνον της ποσότητος της αποκτουμένης δια τας ανάγκας δια τας οποίας εδόθη η έγκρισις λήψεως των ουσιών τούτων.
ε) Ν` απαιτήται όπως τα άτομα τ` ασκούντα ιατρικά ή επιστημονικά λειτουργήματα, καταχωρούν την λήψιν των ουσιών τούτων καθώς και λεπτομερείας περί του πώς εχρησιμοποιήθησαν, αι δε καταχωρήσεις αύται θα πρέπει να φυλάσσωνται τουλάχιστον επί διετίαν μετά την τελευταίαν χρησιμοποίησιν της τελευταίας καταχωρήσεως.
στ) Ν` απαγορευθή η εξαγωγή και εισαγωγή των ουσιών τούτων, και να επιτρέπεται μόνον όταν ο εξαγωγεύς ή ο εισαγωγεύς είναι και ο ένας και ο άλλος η αρχή ή η διοίκησις η αρμοδία της χώρςα ή της περιοχής εξαγωγής και εισαγωγής, αντιστοίχως, ή έτερα άτομα ή επιχειρήσεις τας οποίας έχουν εξουσιοδοτήσει προς τούτο αι αρχαί της χώρας των. Αι προβλεπόμεναι απαιτήσεις εις την παράγραφον 1 του άρθρου 2 αναφορικώς με την έγκρισιν εξαγωγής και εισαγωγής των ουσιών του Πίνακος ΙΙ θα εφαρμοσθούν και δια τας ουσίας του πίνακος Ι. Αδειαι.
Άρθρον 8
`Αδειαι.
1. Τα Μέρη θ` απαιτήσουν μίαν άδειαν ασκήσεως ή έτερον μέτρον ελέγχου δια την κατασκευήν, το εμπόριον (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου εξαγωγής και εισαγωγής) και την διανομήν των ουσιών των Πινάκων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV).
2. Τα Μέρη:
α) θ` ασκήσουν επίβλεψιν επί όλων των ατόμων και των επιχειρήσεων αι οποίαι είναι νομίμως εξουσιοδοτημέναι να κατασκευάζουν, ή να αναλαμβάνουν το εμποριον (συμπεριλαμβανομένου και του εμπορίοιυ εξαγωγής και εισαγωγής) ή δια την διανομήν των ουσιών αι οποίαι αναφέρονται εις την παράγραφον 1.
β) Θα επιβάλλουν την λήψιν ειδικής αδείας ή έτερον μέτρον ελέγχου ανάλογον εις τας εγκαταστάσεις όπου δύναται να γίνη κατασκευή, εμπόριον, ή διανομή του είδους αυτού.
γ) Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να ληφθούν μέτρα ασφαλείας υπό των ως άνω εγκαταστάσεων, εις τρόπον ώστε ν`αποφύγουν τυχόν κλοπάς και άλλου είδους παράνομον αφαίρεσιν του στοκ.
3. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αι αφορώσαι την παροχήν αδείας και άλλα ανάλογα μέτρα ελέγχου δεν θα εφαρμοσθούν απαραιτήτως εις άτομα νομίμως εντεταλμένα εις την άσκησιν θεραπευτικών λειτουργημάτων ή επιστημονικών εν όσω τελούν εν τη ασκήσει των λειτουργημάτων τούτων.
4. Τα Μέρη θ` απαιτήσουν όπως πάντα τα πρόσωπα προς τα οποία έχει δοθή άδεια κατ` εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως ή οι οποίοι διαθέτου ανάλογον έγκρισιν συμφώνως προς τας προβλεπομένας διαταξεις εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ή εις την παράγραφον β) του άρθρου 7, διαθέτουν τ` απαιτούμενα προσόντα, ώστε να εφαρμόζουν αποδοτικώς και πιστώς τας διατάξεις των νόμων και των κανονισμών των υιοθετηθέντων εις εκτέλεσιν της παρούσης Συμβάσεως.
Άρθρον 9
Συνταγαί ιατρών
1. Τα Μέρη θ` απαιτήσουν όπως αι ουσίαι των ΠΙνάκων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν διατίθενται εις ιδιώτας προς χρήσιν παρά μόνον κατόπιν συνταγής ιατρού, εκτός των περιπτώσεων κατά τας οποίας οι ιδιώται δύνανται νομίμως ν` αποκτήσουν, να χρησιμοποιήσουν, να διαθέσουν ή να χορηγήσουν τας ουσίας αυτάς εν τη ασκήσει δεόντως εγκεκριμένων θεραπευτικών ή επιστημονικών σκοπών.
2. Τα Μέρη θα λάβουν τ` αναγκαία μέτρα ώστε αι συνταγαί αι αναγράφουσαι τας ουσίας των πινάκων ΙΙ, ΙΙΙ και IV χορηγούνται κατά τα δεδομένα της ασκήσεως της ιατρικής και να διέπωνται απο κανονισμούς εις ότι αφορά κυρίως τον αριθμόν των δυνατών ανανεώσεων καιτην διάρκειαν της ισχύος των, ωστε να προστατεύεται η δημοσία υγεία και η κοινωνική πρόνοια.
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1, ένα Μέρος δύναται εάν, κατά τηνγνώμην του, το απαιτούν αι συνθήκαι του τόπου και εφ` όσον υπάρχουν ειδικαί προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου και του εγγραφομένου είδους, να εξουσιοδοτηθούν δι` ειδικής αδείας οι φαρμακοποιοί ή πάντες οι διαθέτοντες το είδος λιανικώς υπό των αρμοδίων αρχών δημοσίας υγείας της χώρας του ή μέρος αυτής να χορηγούν, κατα την κρίσιν των και άνευ συνταγής ιατρού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν υπό ιδιωτών και δι`εξαιρετικάς περιπτώσεις δια ιατρικούς λόγους, μικραί ποσότητες ουσιών των ΠΙνάκων ΙΙΙ και IV, εντός ορίων καθοριζομένων υπό των Μερών.
Άρθρον 10
Προφυλάξεις λαμβανόμεναι επί της συσκευασίας και διαφημίσεως
1. Εκαστον Μέρος θ` απαιτήση λαμβανομένων υπ` όψιν τωνκανονισμών ή των σχετικών συστάσεων της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας, όπως αναγράφεται επί των ετικεττών, εφ` όσον είναι δυνατόν να γίνη και απαραιτήτως επί του συνοδεύοντος την συσκευασίαν των προοριζομένων δια την λιανικήν πώλησιν ψυχοτρόπων ουσιών, έντυπον, ο τρόπος χρήσεως καθώς και αι προφυλάξεις αι οποίαι πρέπει να ληφθούν καθώς και η αναγκαία επιτηρησις, δια την ασφάλειαν του καταναλωτού.
2. Εκαστον Μέρος θ` απαγορεύη τας δια του τύπου αγγελίας τας σχετιζομένας με τας ψυχοτρόπους ουσιας και απευθυνομένας προς το ευρύ κοινόν, λαμβάνον δεόντως υπ` όψιν τας διατάξεις του Συντάγματος του.
Άρθρον 11
Αρχεία
1. Τα Μέρη θ` απαιτήσουν όπως δια τας ουσίας του Πίνακος Ι οι κατασκευασταί και πας εξουσιοδοτημένος δυνάμει του άρθρου 7 να εμπορεύεται τας ουσίας αυτάς και να τας διαθέτη να προβαίνη εις την εγγραφήν, υπό προϋποθέσεις καθοριζομένας υπό εκάστου Μέρους, εις τρόπον ώστε να εμφαίνεται σαφώς η κατασκευαζομένη και διατηρουμένη ποσότης εις τας αποθήκας καθώς και, δι` εκάστην λήψιν και παραχώρησιν, η ποσότης, η ημερομηνία και τα ονόματα του προμηθευτού και του παραλήπτου.
2. Τα Μέρη θ`απαιτήσουν όπως δια τας ουσίας των ΠΙνάκων ΙΙ και ΙΙΙ, οι κατασκευασταί, οι χονδρέμποροι, οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς προβαίνουν εις την εγγραφήν υπό συνθήκας καθοριζομένας υπο εκάστου Μέρους, εις τρόπον ώστε να φαίνωνται ευκρινώς αι κατασκευαζόμεναι ούτω ποσότητες δι` εκάστην λήψιν ή παραχώρησιν, η ποσότης, η ημερομηνία και τα ονόματα του προμηθευτού και του παραλήπτου.
3. Τα Μέρη θ` απαιτήσουν όπως δια τας ουσίας του Πίνακος ΙΙ, οι διαθέτοντες λιανικώς ταύτας, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα θεραπευτικά κέντρα και τα επιστημονικά ινστιτούτα προβαίνουν εις την εγγραφήν των υπό προϋποθέσεις καθοριζομένας υπό εκάστου Μέρους, εις τρόπον ώστε να φαίνεται σαφώς δι` εκάστην λήψιν και δι` εκάστην παράδοσιν, η ποσότης, η ημερομηνία, και τα ονόματα του προμηθευτού και του παραλήπτου.
4. Τα Μέρη θα φροντίσουν ώστε δια καταλλήλων μεθόδων και αφού ληφθούν υπ` οψιν ωρισμέναι προϋποθέσεις επαγγελματικαί και εμπορικαί, οι διαθέτοντες λιανικώς τας ουσίας αυτάς, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα θεραπευτικά κέντρα και τα επιστημονικά ιδρύματα να ενημερώνωνται ευκόλως επί θεμάτων αφορώντων τηνπρομήθειαν και την διάθεσιν των ουσιών του Πίνακος ΙΙΙ.
5. Τα Μέρη, θ` απαιτήσουν όπως δια τας ουσίας του Πίνακος ΙV, οι κατασκευασταί, οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς προβαίνουν εις την εγγραφήν υπό συνθήκας, καθοριζομένας υπό εκάστου Μέρους εις τρόπον, ώστε να φαίνωνται αι ποσότητες αι οποίαι κατεσκευάσθησαν, εισήχθησαν και εξήχθησαν.
6. Τα Μέρη θ` απαιτήσουν από τους κατασκευαστας παρασκευασμάτων εξαιρουμένων συμφώνως προς την παράγραφον 3 του Άρθρου 3 όπως εγγράφουν την ποσότητα εκάστης ουσίας ψυχοτρόπου χρησιμοποιουμένης δια την κατασκευήν ενός εξαιρουμένου παρασκευάσματος την φύσιν και την γενικήν ποσότητα του εξαιρουμένου παρασκευάσματος το οποίον κατεσκευάσθη εκ της ουσίας ταύτης, καθώς και σχετικάς αναμνήσεις, της πρώτης παραλαβής του εν λόγω παρασκευάσματος.
7. Τα Μέρη θα μεριμνήσουν ώστε αι εγγραφαί και αι πληροφορίαι αι αφορώσαι το παρόν άρθρον αι οποίαι είναι απαραίτητοι δια την κατάρτισιν των δια του άρθρου 16 προβλεπομένων εκθέσεων, διατηρηθούν επί διετίαν τουλάχιστον.
Άρθρον 12
Διατάξεις αφορώσαι το διεθνές εμπόριον
1. α) Εκαστον μέρος επιτρέπον την εξαγωγήν και την εισαγωγήν ουσιών του Πίνακος Ι ή ΙΙ πρέπει ν` απαιτή έγκρισιν συγκεκριμένης εισαγωγής και εξαγωγής, συντεταγμένην επί εντύπου το πρότυπον του οποίου κατηρτίσθη υπο της Επιτροπής, δι` εκάστην εξαγωγήν ή εισαγωγήν, προκειμένου δια μίαν ή περισσοτέρας ουσίας.
β) Η έγκρισις αύτη πρέπει να περιλαμβάνη την διεθνή ονομασίαν της ουσίας ή ελλείψει τοιαύτης ονομασίας την εις τον Πίνακα ένδειξιν της ουσίςα, την εισαγομένην ή εξαγομένην ποσότητα, τον φαρμακευτικόν τύπον, το όνομα και την διεύθυνσιν του εξαγωγέως και του εισαγωγέως και την περίοδον κατά την οποία θα λάβη χώραν η εισαγωγή και η εξαγωγή. Εάν η ουσία εισήχθη ή εξήχθη υπο μορφήν παρασκευάσματος, η ονομασία του παρασκευάσματος εάν υπάρχη τοιαύτη, θα πρέπει επίσης ν` αναγραφή. Η έγκρισις εξαγωγής πρέπει επίσης ν` αναγράφη τον αριθμόν και την ημερομηνίαν του πιστοποιητικού εισαγωγής και ν` αναφέρη την εκδούσαν τούτο αρχήν.
γ) Πριν δοθή μία έγκρισις εξαγωγής τα Μέρη θ` απαιτήσουν έγκρισιν εισαγωγής εκδοθείσαν υπό της αρμοδίας αρχής της χώρας ή της περιοχής όπου εισήχθη, εμφαίνουσα ότι η εισαγωγή της ουσίας ή των ουσιών αι οποίαι εξάγονται ήτο εγκεκριμένη, η έγκρισις δε αυτή θα προσκομισθή υπό του προσώπου ή του ιδρύματος του αιτούντος την έγκρισιν εξαγωγής.
δ) Αντίγραφον της εγκρίσεως εξαγωγής να επισυναπτεται εις εκάστην αποστολήν, και η κυβέρνησις η εκδώσασα την έγκρισιν εξαγωγής θ` αποστείλη ένα αντίγραφον εις την κυβερνησιν της χώρας ή της περιοχής εισαγωγής.
ε) Οταν πραγματοποιηθή η εξαγωγή η κυβέρνησις της εισαγούσης χώρας ή περιοχής θα επιστρέψη εις την κυβέρνησιν της εξαγούσης χώρας ή περιοχής την έγκρισιν εξαγωγής με βεβαίωσιν της ποσότητος της πραγματοποιηθείσης εισαγωγής.
2. α) Τα Μέρη θ` απαιτήσουν όπως δι` εκάστην εξαγωγήν των ουσιών του Πίνακος ΙΙΙ, οι εξαγωγείς συντάξουν μίαν δήλωσιν εις τριπλούν, επί εντύπου το πρότυπον του οποίου εδόθη υπο της Επιτροπής, περιέχουσαν τα κάτωθι στοιχεία: Ι) Το όνομα και την διεύθυνσιν του εξαγωγέως και εισαγωγέως. ΙΙ) Την διεθνή ονομασίαν ή ελλείψει τοιαύτης την επί του Πίνακος ένδειξιν της ουσίας. ΙΙΙ) Την ποσότητα της ουσίας και την φαρμακευτικήν μορφήν υπό την οποίαν εξήχθη η ουσία και εάν εξήχθη υπό μορφήν παρασκευάσματος την ονομασίαν του παρασκευάσματος τούτου εάν υπάρχη. IV) Την ημερομηνίαν αποστολής.
β) Οι εξαγωγείς θα προσκομίσουν εις τας αρμοδίας αρχάς της χώρςα των δύο αντίτυπα της δηλώσεως ταύτης. Το τρίτον αντίτυπον θα το επισυνάψουν εις την αποστολήν των.
γ) Το Μέρος εκ της επικρατείας του οποίου εξήχθη μία ουσία του Πίνακος ΙΙΙ, οφείλει το ταχύτερον δυνατόν και εντός ενενήκοντα ημερών απο της ημέρας της αποστολής, να διαβιβάση προ τας αρμοδίας αρχάς της εισαγούσης χώρας ή περιοχής, δια συστημένης επιστολής, ένα αντίτυπον της δηλώσεως η οποία ελήφθη υπό του εξαγωγέως.
δ) Τα Μέρη δύνανται ν` απαιτήσουν όπως, άμα τη λήψει του δέματος ο εισαγωγεύς προσκομίση εις τας αρμοδίας αρχάς της χώρας του ή της περιοχής του το αντίτυπον το συνοδεύον την αποστολήν δεόντως συμπεπληρωμένον και εμφαίνον την ληφθείσαν ποσότητα και την ημερομηνίαν λήψεως.
3) Αι αναγραφόμεναι εις τους Πίνακας Ι και ΙΙ ουσίαι θα διέπωνται υπό των κάτωθι κανονισμών:
α) Τα Μέρη θ` ασκούν εις τους ελευθέρους λιμένας και τας ελευθέρας ζώνας την ιδίαν εποπτείαν και τον ίδιον έλεγχον όπως και εις τα άλλα μέρη της επικρατείας των, υπό την προϋποθεσιν ότι θα έχουν και το δικαίωμα εφαμρογής αυστηροτέρων μέτρων.
β) Θα απαγορεύωνται αι εξαγωγαί υπό μορφήν αποστολών απευθυνομένων εις ταχυδρομικήν θυρίδα ή Τράπεζαν δια λογαριασμόν ατόμου διαφορετικού του αναγραφομένου εις την έγκρισιν εξαγωγής.
γ) Αι εξαγωγαί των ουσιών των αναγραφομένων εις τον Πίνακα Ι υπο μορφήν αποστολών προς αποθήκας διαμετακομίσεως απαγορεύονται. Αι εξαγωγαί ουσιών αναγραφομένων εις τον Πίνακα ΙΙ υπο μορφήν αποστολών προς αποθήκας τελωνείων θ` απαγορεύωνται, πλην των περιπτώσεων κατά τας οποίας η Κυβερνησις της εισαγούσης χώρας θα πιστοποιή επι της εγκρίσεως εισαγωγής του ατόμου ή του ιδρύματος του αιτούντος έγκρισιν εξαγωγής ότι ενέκρινε την εισαγωγήν της αποστολής δια να παραμείνη εις μίαν τελωνειακήν αποθήκην. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η έγκρισις εξαγωγής θα πιστοποιήση ότι η αποστολή εγένετο προς τον σκοπον τούτον. Πάσα παραλαβή εκ της αποθήκης του τελωνείου θα γίνεται κατόπιν ειδικής αδείας εκδοθείσης παρά της αρχής εις την οποίαν υπάγεται η αποθήκη και εις περίπτωσιν αποστολής με προορισμόν το εξωτερικόν, θα ακολουθήται η διαδικασία εξαγωγής υπό την έννοιαν της παρούσης Συμβάσεως.
δ) Αι εισερχόμεναι αποστολαί εις την επικράτειαν ενός Μέρους ή εξερχόμεναι άνευ εγκρίσεως εξαγωγής θα κρατούνται υπό των αρμοδίων αρχών.
ε) Ενα Μέρος δεν θα εγκρίνη ποτέ την διέλευσιν υπό μορφήν διαμετακομίσεως δια της επικρατείας του με κατεύθυνσιν προς ετέραν χώραν, μίαν οιανδήποτε αποστολήν των ουσιών τούτων, είτε εκφορτωθή, είτε όχι εκ του μεταφέροντος αυτήν οχήματος, εκτός εάν αντίγραφον της εγκρίσεως εξαγωγής της αποστολής παρουσιασθή εις τας Αρμοδίας Αρχάς του εν λόγω Μέρους. στ) Αι αρμόδιαι αρχαί μιας οιασδήποτε χώρας ή περιοχής δια της οποίας επετράπη η διέλευσις μιας τοιαύτης αποστολής ουσιών, θα λάβουν πάντα τα αναγκαία μέτρα δια να παρεμποδίσουν την παρέκκλισιν την εν λόγω αποστολής προς κατεύθυνσιν άλλην της αναγραφομένης επί του αντιγράφου εγκρίσεως εξαγωγής του συνημμένου εις την αποστολήν, εκτός εάν η κυβέρνησις της χώρας ή της περιοχής δια μέσου της οποίας πραγματοποιείται η εν λόγω αποστολή εγκρίνη την παρέκκλισιν. Η κυβέρνησις της χώρας ή της περιοχής διελεύσεως θα χειρισθή πάσαν αίτησιν αποκλίσεως ως να επρόκειτο δια νέαν κατεύθυνσιν. Εάν εγκριθή η παρέκκλισις θα εφαρμοσθούν αι διατάξεις της υποπαραγράφου ε`, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθορυ μεταξύ της χώρας ή της περιοχής διελεύσεως και της χώρας ή της περιοχής εκ της οποίας εξήχθη αρχικώς η αποστολή αύτη.
ζ) Ουδεμία αποστολή τοιαύτης ουσίας, υπό διαμετακόμισιν ή ευρισκομένη εις αποθήκην τελωνείου, δεν δύναται να υποβληθή εις οιανδήποτε επεξεργασίαν η οποία θα τροποποιήση την μορφήν των ουσιών. Η συσκευασία δεν δύναται να τροποποιηθή άνευ εγκρίσεως των αρμοδίων αρχών.
η) Αι διατάξεις των υποπαραγράφων ε) έως ζ) της παρούσης παραγράφου αι σχετικαί προς την διαμετακόμισιν των ουσιών τούτων επί της επικρατείας ενός Μέρους δεν εφαρμόζονται εάν η αποστολή εγένετο αεροπορικώς υπό την προϋπόθεσιν ότι το αεροσκάφος δεν προσγειούται εις την χώραν ή την περιοχήν διελεύσεως. Εάν το αεροσκάφος προσγειωθή εις την χώραν ή την περιοχήν διελεύσεως, αι διατάξεις αυταί θα εφαρμοσθούν εν τω μέτρω κατά το οποίον το απαιτούν αι συνθήκαι.
θ) Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν προσβάλλουν τας διατάξεις πάσης διεθνούς συμφωνίας περιοριζούσης τον έλεγχον τον οποίον δύναται να ασκήση έκαστον Μέρος επι των διαμετακομιζομένων ουσιών.
Άρθρον 13
Απαγόρευσις και περιορισμοί εξαγωγής και εισαγωγής (ψυχοτρόπων ουσιών)
1. Ενα Μέρος δύναται να γνωρίση εις πάντα τα έτερα Μέρη μέσω του Γενικού Γραμματέως ότι απαγορεύει την εισαγωγήν εις την χώραν ή εις μίαν των περιοχών μιας ή πειρσσοτέρων ουσιών του Πίνακος ΙΙ, ΙΙΙ ή IV, καθοριζομένων εις την ανακοίνωσιν. Εις την ανακοίνωσιν αυτήν θα δεικνύη το όνομα το οποίον δίδεται εις την ουσίαν εις τους Πίνακας ΙΙ, ΙΙΙ ή IV.
2. Εάν ένα Μέρος λάβη ανακοίνωσιν απαγορεύσεως ως προβλέπεται εις την παράγραφον Ι, θα λάβη τα αναγκαία μέτρα ώστε ουδεμία εκ των καθοριζομένων ουσιών εις την εν λόγω αναγγελίαν δεν θα εξαχθή προς την χώραν ή προς μίαν των περιοχών του Μέρους το οποίον προέβη εις την αναγγλείαν.
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των προγενεστέρων παραγράφων, ένα μέρος το οποίον προέβη εις την αναγγελίαν συμφώνως προς την παράγραφον Ι δύναται, εκδίδον εις εκάστην περίπτωσιν ειδικήν άδειαν εισαγωγής, να εγκρίνη την εισαγωγήν καθωρισμένων ποσοτήτων των εν λόγω ουσιών και παρασκευασμάτων τα οποία τα περιέχουν. Η αρχή της εισαγούσης χώρας η οποία θα έχη εκδώσει ειδικήν άδειαν εισαγωγής θα την αποστείλη εις δύο αντίτυπα, εις τα οποία θ` αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνσις του εισαγωγέως και του εξαγωγέως, εις την αρμοδίαν αρχήν της εξαγούσης χώρας ή περιοχής, η οποία θα δώση την έγκρισιν εις τον εξαγωγέα να προβή εις την εξαγωγήν. Αύτη θα συνοδεύεται υπό ενός αντιτύπου της ειδικής αδείας εισαγωγής δεόντως θεωρημένης υπο της αρμοδίας αρχής της εξαγούσης χώρας ή περιοχής.
Άρθρον 14
Ειδικαί διατάξεις δια την μεταφοράν ψυχοτρόπων ουσιών εις τα κυτία πρώτων βοηθειών των πλοίων αεροσκαφών και λοιπών μέσων δημοσίων μεταφορών πραγματοποιούντων διεθνείς διαδρομάς.
1. Αι διεθνείς μεταφοραί δια πλοίων αεροσκαφών και λοιπών μέσων διεθνών δημοσίων μεταφορών, ως είναι οι σιδηρόδρομοι και διεθνή λεωφορεία, περιωρισμένων ποσοτήτων, ουσιών εγγεγραμμένων εις τους Πίνακας ΙΙ, ΙΙΙ ή IV αι οποίαι πιθανώς να χρειασθούν κατά την διάρκειαν του ταξιδίου δια την παροχήν πρώτων βοηθειών και δια την αντιμετώπισιν επειγόντων περιστατικών δεν θεωρείται εξαγωγή, εισαγωγή ή διαμετακόμισις υπό την έννοιαν της παρούσης Συμβάσεως.
2. Θα ληφθούν κατάλληλοι προφυλάξεις υπό της χώρας εκκινήσεως δια να εμποδισθή η άσκοπος χρήσις των ουσιών των αναφερομένων εις την παράγραφον 1 ή η διοχέτευσις των εις το παράνομον εμπόριον. Η Επιτροπη θα προβή εις συστάσεις προκειμένου να ληφθούν προφυλάξεις εν συνεργασία μετά των αρμοδίων Διεθνών Οργανώσεων.
3. Αι μεταφερόμεναι ουσίαι δια πλοίων, αεροσκαφών και λοιπών διεθνών δημοσίων μεταφορικών μέσων, καθώς και δια των διεθνών σιδηροδρόμων και λεωφορείων, συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου Ι, διέπονται υπο νόμων, κανονισμών, αδειών εκ της χώρας όπου έχουν καταχωρηθή εις μητρώον χωρίς αυτό να στερή το δικαίωμα των αρμοδίων τοπικών αρχών όπως προβαίνουν εις διαπιστώσεις, επιθεωρήσεις και ετέρας ενεργείας ελέγχου επί των μεταφορικών τούτων μέσων. Η χορήγησις των ουσιών τούτων εις περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης δεν θα θεωρηθή ως παράβασιν των διατάξεων της παραγράφου Ι του άρθρου 9.
Άρθρον 15
Επιθεώρησις
Τα Μέρη θα ιδρύσουν σύστημα επιθεωρήσεως, των κατασκευαστών, των εξαγωγέων, των εισαγωγέων και των προμηθευτόντων χονδρικώς και λιανικώς ψυχοτρόπους ουσίας καθώς και των ιατρικών και επιστημονικών ιδρυμάτων χρησιμοποιούντων τας ουσίας αυτάς. Θα προβλεφθούν επιθεωρήσεις τόσον συχναί όσαι θα κριθούν αναγκαίαι των εγκαταστάσεων των αποθηκών και των εγγράφων.
Άρθρον 16
Εκθέσεις αι οποίαι πρέπει να υποβληθούν υπό των Μερών
1. Τα Μέρη θα παρέχουν προς τον Γενικόν Γραμματέα της πληροφορίας τας οποίας θα ζητή η Επιτροπή διότι θα είναι απαραίτητοι δια την εκτέλεσιν των εργασιών της, και ειδικώτερον θα υποβάλλουν ετησίαν έκθεσιν σχετικώς με την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις την επικράτειαν των συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών επί : α) σημαντικών μεταβολών των νόμων και κανονισμών περί ψυχοτρόπων ουσιών και β) σημαντικήν ανάπτυξιν της καταχρήσεως και του παρανόμου εμπορίου ψυχοτρόπων ουσιών εντός της επικρατείας των.
2. Τα Μέρη θα γνωρίσουν επίσης εις τον Γενικόν Γραμματέα τας ονομασίας και τας διευθύνσεις των κυβερνητικών αρχών των αναφερομένων εις την υποπαράγραφον στ) του άρθρου 7, εις τον αριθμόν ΙΙ και εις την παράγραφον 3 του άρθρου 13. Αι πληροφορίαι αυταί θ` ανακοινωθουν εις όλα τα Μέρη υπό του Γενικού Γραμματέως.
3. Τα Μέρη θα αποστείλουν, το ταχύτερον δυνατόν μετά το γεγονός έκθεσιν εις τον Γενικόν Γραμματέα δια κάθε περιστατικόν παρανόμου εμπορίου ψυχοτρόπων ουσιών ή την σύλληψιν ενός τοιούτου παρανόμου εμπορίου η οποία θεωρείται ως σημαντικόν γεγονός διότι:
α) απεκαλύφθησαν νέαι τάσεις
β) λόγω των περιεχομένων ποσοτήτων.
γ) εδόθη φως εις τας πηγάς προμηθείας των ουσιών τούτων
δ) λόγω των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων παρά των λαθρεμπόρων Αντίγραφα της εκθέσεως θα κοινοποιηθουν συμφώνως προς την υποπαράγραφον (β) του άρθρου 21.
4. Τα Μέρη θα υποβάλλουν εις το Οργανον ετησίας εκθέσεις στατιστικής, συμφώνως προς τους τύπους τους προετοιμασθέντας υπό του Οργάνου. Αι εκθέσεις αύται θ` αναφέρωνται:
α) σχετικώς με εκάστην ουσίαν των ΠΙνάκων Ι και ΙΙ, επί των παρασκευασθεισών ποσοτήτων, των εξαχθέντων και εισαχθέντων εξ εκάστης χώρας ή περιοχής καθώς και επί των κρατουμένων υπό των κατασκευαστών ποσοτήτων.
β) σχετικώς με εκάστην ουσίαν των Πινάκων ΙΙΙ και ΙV, επί των κατασκευασθεισών ποσοτήτων καθώς και επί του συνόλου των εξαχθέντων ποσοτήτων.
γ) σχετικώς με εκάστην ουσίαν των Πινάκων ΙΙ και ΙΙΙ, τας χρησιμοποιηθείσας υπό του κατασκευαστού ποσότητας εξαιρουμένων παρασκευασμάτων.
δ) σχετικώς με εκάστην ουσίαν εκτός των ουσιών του Πίνακος Ι τας χρησιμοποιηθείσας ποσότητας δια βιομηχανικούς σκοπούς συμφώνως προς την υποπαράγραφον β του άρθρου 4. Αι βιομηχανοποιηθείσαι ποσότητες αι αναφερόμεναι εις τας υποπαραγράφους α) και β) της παρούσης παραγράφου δεν συμπεριλαμβάνουν τας ποσότητας των βιομηχανοποιηθέντων παρασκευασμάτων.
5. Ενα Μέρος θα παρέχη εις το Οργανον, τη αιτήσει του, συμπληρωματικάς στατιστικάς πληροφορίας αφορώσας προσεχείς περιόδους επί των ποσοτήτων μιας εκάστης ουσίας των ΠΙνάκων ΙΙΙ και IV αι οποίαι εξήχθησαν ή εισήχθησαν εις εκάστην χώραν ή περιοχήν. Το Μέρος τούτο δύναται να ζητήση όπως το Οργανον τηρήση εχεμύθειαν και δια την αίτησιν παροχής πληροφοριών και δια τας παρασχεθείσας πληροφορίας βάσει της παρούσης παραγράφου.
6. Τα Μέρη θα δώσουν τας αναφερομένας εις τας παραγράφους 1 και 4 πληροφορίας κατά τον τρόπον και κατά τας ημερομηνίας τας οποίας ήθελε ζητήσει η Επιτροπή ή το Οργανον.
Άρθρον 17
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνη πάντα τα θέματα τα αφορώντα τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως και να φροντίση δια την εφαρμογήν των διατάξεων της, δύναται δε να προβή και εις σχετικάς συστάσεις.
2. Αι αποφάσεις της Επιτροπής αι αναφερόμεναι εις τα άρθρα 2 και 3 της παρούσης Συμβάσεως θα λαμβάνωνται υπό των δύο τρίτων της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής.
Άρθρον 18
Εκθέσεις του Οργάνου
1. Το όργανον θα προετοιμάζη ετησίας εκθέσεις των εργασιών του περιλαμβανουσών ανάλυσιν των στατιστικών πληροφοριών τας οποίας έχει εις την διάθεσιν του και, εις καταλλήλους περιπτώσεις θα δίδωνται επεξηγήσεις, εάν υπάρχουν, αι οποίαι εδόθησαν ή εζητήθησαν υπό των Κυβερνήσεων, ομού μετά τυχόν πρατηρήσεων και συστάσεων εις τας οποίας προτίθεται να προβή το Οργανον. Το Οργανον πρέπει να καταρτίση τοιαύτας συμπληρωματικάς εκθέσεις εφ` οσον ήθελε να κρίνει αναγκαίον. Αι εκθέσεις θα υποβληθούν εις το Συμβούλιον δια της Επιτροπής, η οποία εν συνεχεία θα προβή εις σχόλια εφ` όσον χρειασθούν.
2. Αι εκθέσεις του Οργάνου κοινοποιούνται εις τα Μέρη και δημοσιεύονται εν συνεχεία υπό του Γενικού Γραμματέως. Τα Μέρη επιτρέπουν απεριόριστον κατανομήν των εκθέσεων τούτων.
Άρθρον 19
Μέτρα του Οργάνου δια να εξασφαλισθή η Εκτέλεσις των Διατάξεων της Συμβάσεως
1. α) Εάν, αφού εξετασθούν αι υπό των Κυβερνήσεων, δοθείσαι πληροφορίαι εις το Οργανον ή αι κοινοποιηθείσαι πληροφορίαι υπό των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών το Οργανον έχει λόγους να πιστεύη ότι σκοποί της παρούσης Συμβάσεως κινδυνεύουν σοβαρώς διότι η χώρα ή η περιοχή δεν εφήρμοσαν τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, το Οργανον θα έχη το δικαίωμα να ζητήση διευκρινίσεις εκ της εν λόγω Κυβερνήσεως, χώρας ή περιοχής. Το Οργανον έχει το δικαίωμα όπως επιστήση την προσοχήν των Μερών, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του θέματος του αναφερομένου εις τηνκάτωθιν υποπαράγραφον. (C) Η αίτησις πληροφοριών ή διευκρινίσεων υπό μιας ΚΥβερνήσεως θα θεωρηθή εμπιστευτικόν έγγραφον.
β) Το όργανον αφού ενεργήσει βάσει της υποπαραγράφου α) εφ` όσον παραστή ανάγκη, θα καλέση την ενδιαφερομένην κυβέρνησιν, όπως υιοθετήση τα θεραπευτικά ταύτα μέτρα εφ` οσον θα αποδειχθή εκ των συνθηκών ότι θα είναι αναγκαία δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της Συμβάσεως ταύτης.
γ) Εάν το όργανον κρίνη ότι η ενδιαφερομένη Κυβέρνησις δεν έδωσεν ικανοποιητικάς διευκρινίσεις όταν εκλήθη να δώση δυνάμει της υποπαραγράφου α) ή ότι δεν υιοθέτησε τα θεραπευτικά μέτρα δια τα οποία εκλήθη βάσει της υποπαραγράφου β) δύναται δια το θέμα τούτο να επιστήση την προσοχήν των Μερών του Συμβουλίου και της Επιτροπής.
2. Το Οργανον, όταν εφιστά την προσοχήν των Μερών του Συμβουλίου και της Επιτροπής, δι` ένα θέμα σχετικόν με την υποπαράγραφον 1 (C) της παραγράφου 1 ως άνω, το Οργανον δύναται, εφ` οσον κρίνει απαραίτητον ένα τοιούτον μέτρον, να συστήση εις τα Μέρη όπως σταματήσουν την εξαγωγήν των ψυχοτρόπων ουσιών με προορισμόν την ενδιαφερομένην χώραν ή την περιοχήν ή την εισαγωγήν ψυχοτρόπων ουσιών προερχομένων εκ της χώρας αυτής ή της περιοχής ή συγχρόνως και την εισαγωγήν και την εξαγωγήν, είτε δι` ωρισμένον χρονικόν διάστημα, είτε μέχρις ότου η κατάστασις εις την εν λόγω χώραν ή περιοχήν αποβή ικανοποιητική. Το ενδιαφερόμενον Κράτος έχει το δικαίωμα όπως υποβάλη το θέμα εις το Συμβούλιον.
3. Το όργανον έχει το δικαίωμα να δημοσιεύση μίαν έκθεσιν επί παντός θέματος απτομένου των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και να την κοινοποιήση εις το συμβούλιον το οποίον θα την διαβιβάση εις πάντα τα Μέρη. Εάν το Οργανον δημοσιεύση εις την έκθεσιν ταύτην μίαν απόφασιν ληφθείσαν δυνάμει του παρόντος άρθρου ή πληροφορίας αφορώσας την απόφασιν ταύτη, οφείλει να δημοσιεύση και την γνώμην της ενδιαφερομένης κυβερνήσεως εάν τούτο το απαιτήση.
4. Εις περίπτωσιν καθ` ην μία απόφασις του Οργάνου δημοσιευθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν ελήφθη εν ομοφωνία, πρέπει να εκτίθεται και η γνώμη της μειονότητος.
5. Παν Κράτος θα κληθή όπως εκπροσωπήται κατά τας συνεδριάσεις του Οργάνου κατά την διάρκειαν τωνοποίων εξετάζεται ενα θέμα το οποίον το ενδιαφέρει αμέσως κατά τα ισχύοντα δια του παρόντος άρθρου.
6. Αι ληφθείσαι αποφάσεις του Οργάνου δυνάμει του παρόντος άρθορυ πρέπει να υιοθετηθούν υπό των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού του Οργάνου.
7. Αι διατάξεις των προγενεστέρων παραγράφων θα εφαρμοσθούν και εάν το Οργανον έχη λόγους να πιστεύη ότι οι σκοποί της παρούσης Συμβάσεως κινδυνεύουν σοβαρώς εκ μιας αποφάσεως ληφθείσης υπό ενός Μέρους, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 2.
Άρθρον 20
Μέτρα δια την καταπολέμησιν της καταχρήσεως ψυχοτρόπων ουσιών
1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν πάντα τα μέτρα τα οποία επιτρέπουν την πρόληψιν της καταχρήσεως των ψυχοτρόπων ουσιών και θα εξασφαλίζουν την ταχείαν ανίχνευσιν ως και θεραπείαν, διαφώτισιν, μεταθεραπευτικήν αγωγήν, αποκατάστασιν και κοινωνικήν επανένταξιν των ενδιαφερομένων ατόμων και θα συντονίζουν τας προσπαθείας των προς τον σκοπόν αυτόν.
2. Τα Μέρη θα ευνοούν κατά το δυνατόν την εκπαίδευσιν προσωπικού επι των σκοπώ όπως εξασφαλισθή η θεραπεία, μεταθεραπευτική αγωγή, κοινωνική αποκατάστασις και επανένταξις των ποιούντων κατάχρησιν ψυχοτρόπων ουσιών ατόμων.
3. Τα Μέρη θα συνδράμουν τα έχοντα ανάγκην βοηθείας άτομα εις την άσκησιν του επαγγέλματος αυτών, ούτως ώστε να γνωρίσουν τα τιθέμενα υπό της καταχρήσεως ψυχοτρόπων ουσιών και της προλήψεως αυτών προβλήματα, και θ` αναπτύξουν επίσης τας γνώσεις αυτάς εις το ευρύ κοινόν, εάν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η κατάχρησις των εν λόγω ουσιών επεκτείνεται ευρύτατα.
Άρθρον 21
Καταπολέμησις της παρανόμου εμπορίας
Λαμβανομένων δεόντως υπ` οψιν του συνταγματικού καθεστώτος ως και δικαστικού και διοικητικού τοιούτου, τα Κράτη-Μέλη.
α) Θα εξασφαλίσουν εις εθνικήν κλίμακα, τον συντονισμόν των προληπτικών και κατασταλτικών ενεργειών κατά της παρανόμου εμπορίας. Προς τον σκοπόν τούτον θα δύναται να ορίσουν επωφελώς αρμοδίαν τινά υπηρεσίαν επιφορτισμένην με τον συντονισμόν τούτον.
β) Θα παρέχουν αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν εις την καταπολέμησιν της παρανόμου εμπορίας των ψυχοτρόπων ουσιών και ιδιαιτέρως θα διαβιβάζουν ταχύτατα εις τα ενδιαφερόμενα αμέσως έτερα Μέρη, δια της διπλωματικής οδού ή τη μεσολαβήσει των ορισθησομένων υπ` αυτών προς τούτο αρμοδίων αρχών, αντίγραφον οιασδήποτε εκθέσεως απευθυνθείσης υπ` αυτών εις τον Γενικόν Γραμματέα, βάσει του άρθρου 16 και κατόπιν της ανακαλύψεως υποθέσεως τινος παρανόμου εμπορίας ή κατασχέσεως.
γ) Θα συνεργάζωνται στενά μεταξύ αυτών και τωναρμοδίων διεθνών οργανώσεων των οποίων μετέχουν ταύτα επι τω τέλει όπως διεξαγάγουν συντονισμένον αγώνα κατά της παρανόμου εμπορίας.
δ) Θα επαγρυπνούν ίνα η διεθνής συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών διεξάγηται δια της συντόμου οδού, και
ε) οταν τα σχετικά με την δικαστικήν διενέργειαν έγγραφα διαβιβάζωνται μεταξύ των χωρών δια την διενέργειαν δικαστικής πράξεως, θα βεβαιούνται ότι η διαβίβασις αυτών θα ενεργήται δια της ταχείας οδού εις τας διευθύνσεις των ορισθεισών υπό των Μερών αρχών. Η διάταξις αύτη δεν θίγει το δικαίωμα των ΜΕρών να αιτήσωνται όπως τα δικαστικά έγγραφα απευθύνωνται εις ταύτα δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρον 22
Ποινικαί Διατάξεις
1. α) Υπό την επιφύλαξιν των συνταγματικών διατάξεων αυτού έκαστον Μέρος θα θεωρή ως ποινικώς κολάσιμον πάσαν πράξιν διαπραχθείσαν εκ προθέσεως ήτις αντιβαίνει εις τινα νόμον ή κανονισμόν εφαρμοζομενον εις εκτέλεσιν των απορρεουσών εκ της παρουσης Συμβάσεως υποχρεώσεων αυτού, και θα λαμβάνη τ` απαιτούμενα μέτρα ίνα αι σοβαραί παραβάσεις υφίστανται τας δεούσας κυρώσεις, επί παραδείγματι, την ποινήν της φυλακίσεως ή ετέραν στερητικήν της ελευθερίας ποινήν.
β) Παρά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, όταν τας παραβάσεις ταύτας έχουν διαπράξει άτομα λαμβάνοντα ψυχοτροπικάς ουσίας κατά καταχρηστικόν τρόπον, τα Μέρη, αντί να καταδικάζουν ταύτα ή να απαγγέλουν ποινάς εναντίον αυτών ή ως συμπλήρωμα της ποινής αυτών, θα δύνανται να υποβάλλουν τα εν λόγω άτομα εις μέτρα θεραπείας, διαφωτίσεως, μεταθεραπευτκής αγωγής, κοινωνικής αποκαταστάσεως και επανεντάξεως, συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20.
2. Υπό την επιφύλαξιν των συνταγματικών διατάξεων, του δικαστικού συστήματος και της ισχυούσης εις έκαστον Μέρος νομοθεσίας.
α) Ι) εάν σειρά πράξεων συνδεομένων μεταξύ των και αποτελουσών παραβάσεις βάσει της ανωτέρω παραγράφου 1, διεπράχθη εις διαφορετικάς χώρας, εκάστη των πράξεων τούτων θα θεωρήται ιδιαιτέρα παράβασις. ΙΙ) η εκ προθέσεως συμμετοχή εις οιανδήποτε των ανωτέρω παραβάσεων, η συνενοχή ή η συμφωνία δια την διάπραξιν ταύτης ή η απόπειρα διαπράξεως ταύτης, ως και αι προπαρασκευαστικαί πράξεις και αι εκ προθέσεως γενόμεναι χρηματικαί συναλλαγαί, αι σχετιζόμεναι με τας μνημονευομένας εις το παρόν άρθρον παραβάσεις, θα συνιστούν παραβάσεις υποκειμένας εις τας προβλεπομένας εις την παράγραφον Ι ποινάς. ΙΙΙ) αι απαγγελθείσαι εις το εξωτερικόν συνεπεία των παραβάσεων τούτων καταδίκαι θα λαμβάνωνται υπ` οψιν δια τον καθορισμόν της υποτροπής, και ΙV) αι προρρηθείσαι βαρείαι παραβάσεις, είτε εξετελέσθησαν υπό των ιδίων υπηκόων ή αλλοδαπών, θα διώκωνται υπό του Μέρους επί του εδάφους του οποίου ευρίσκεται ο παραβάτης εάν η έκδοσις αυτού δεν συμβιβάζεται προς την νομοθεσίαν του Μέρους προς το οποίον απευθύνεται η αίτησις και εάν ο παραβάτης ούτος δεν εδιώχθη ήδη και δεν εδικασθη.
β) Ευκταίον είναι όπως αι μηνονευόμεναι εις την παράγραφον Ι και εις το μέρος ιι) του εδαφίου α) της παραγράφου 2 παραβάσεις θεωρηθώσιν ως περιπτώσεις εκδόσεως κατά τους όρους πάσης συνθήκης εκδόσεως συναφθείσης ή συναφθησομένης μεταξύ των μερών και αναγνωρισθώσιν ως περιπτώσεις εκδόσεως μεταξύ αυτών υπό των Μερών τα οποία δεν εξαρτούν την έκδοσιν εκ της υπάρξεως συνθήκης ή όρου αμοιβαιότητος, διευκρινιζομένου ουχ` ήττον, ότι η έκδοσις θα παρέχηται συμφώνως προς την νομοθεσίαν του Μέρους προς ο απευθύνεται η αίτησις εκδόσεως και ότι το ρηθέν Μέρος θα έχη το δικαίωμα ν` αρνηθή να προβή εις την σύλληψιν του παραβάτου ή ν` αρνηθή να χορηγήση την έκδοσιν αυτού εάν αι αρμόδιαι αρχαί θεωρούν ότι η παράβασις δεν είναι επαρκώς βαρεία. 3. Πάσα ψυχότροπος ουσία, πάσα ετέρα τοιαύτη και παν χρησιμοποιηθέν υλικόν το οποίον εχρησιμοποιήθη ή υπήρχε πρόθεσις να χρησιμοποιηθή δια την διάπραξιν οιασδήποτε εκ των προβλεπομένων εις τας παραγράφους 1 και 2 παραβάσεων θα κατάσχωνται και θα δημεύωνται.
4. Ουδεμία διάταξις του παρόντος άρθρου θα θίξη τας διατάξεις του Ποινικού Δικαίου Μέρους τινός όσον αφορά εις την αρμοδιότητα των δικαστηρίων.
5. Ουδεμία διάταξις του παρόντος άρθρου θα θίξη την αρχήν βάσει της οποίας αι παραβάσεις εις ας αναφέρεται τούτο θα ορίζωνται, διώκωνται και θα τιμωρούνται συμφώνως προς το Ποινικόν Δίκαιον εκάστου Μέρους.
Άρθρον 23
Εφαρμογή μέτρων ελέγχου αυστηροτέρων των προβλεπομένων υπο της παρούσης Συμβάσεως τοιούτων
Τα Μέρη θα δύνανται να εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου αυστηρότερα των προβλεπομένων υπο της παρούσης Συμβάσεως τοιούτων, εάν τούτο κρίνεται υπ` αυτών σκόπιμον ή αναγκαίον δια την προστασίαν της δημοσίας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος.
Άρθρον 24
Δαπάναι πραγματοποιούμεναι υπο των διεθνών οργάνων δια την εφαρμογήν των διατάξεων της Συμβάσεως
Αι δαπάναι της Επιτροπής και του Οργάνου αι πραγματοποιούμεναι δια την εκτέλεσιν των αντιστοίχων απορρεόντων εκ της παρούσης Συμβάσεως καθηκόντων αυτών θα βαρύνουν τον Οργανισμόν των Ηνωμένων Εθνών συμφώνως προς καθορισθησομένους υπό της Γενικής Συνελευεως όρους. Τα Μέρη τα οποία δεν είναι μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών θα συμβάλουν ει τας δαπάνας ταύτας, της Γενικής Συνελεύσεως καθοριζούσης περιοδικώς και κατόπιν συνεννοήσεως αυτής μετά των Κυβερνήσεων των Μερών τούτων, το ποσόν της συνεισφοράς την οποίαν θα κρίνη αύτη ότι πρέπει να καταβάλλεται.
Άρθρον 25
Διαδικασία αποδοχής, υπογραφής, επικυρώσεως και προσχωρήσεως
1. Τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τα Κράτη μη Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τα οποία είναι μέλη εξειδικευμένου τινός Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας ή τα οποία είναι Μέρη του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης ως και παν έτερον καλούμενον υπό του Συμβουλίου Κράτος, δύνανται να καταστούν Μέρη της παρούσης Συμβάσεως.
α) δι` υπογραφής ταύτης ή
β) δι` επικυρώσεως κατόπιν υπογραφής ταύτης υπό την επιφύλαξιν της επικυρώσεως ή
γ) δια της προσχωρήσεως εις ταύτην.
2. Η παρούσα Σύμβασις θα κατατεθή προς υπογραφήν έως και της 1ης Ιανουαρίου 1972 συμπεριλαμβανομένης. Εν συνεχεία θα κατατεθή αύτη προς προσχώρησιν.
3. Τα όργανα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως θα κατατεθούν παρά τω Γενικώ Γραμματεί.
Άρθρον 26
Εναρξις ισχύος
1. Η παρούσα Σύμβασις θα τεθή εν ισχύι μετά παρέλευσιν ενενήκοντα ημερών από της ημερομηνίας υπογραφής ταύτης υπό τεσσαράκοντα εκ των αναφερομένων εις την παράγραφον 1 του άρθρου 25 άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή καταθέσεως των οργάνων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτών.
2. Δια παν έτερον Κράτος όπερ υπογράφει άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή όπερ καταθέτει όργανον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως μετά την ημερομηνίαν της τελευταίας υπογραφής ή της τελευταίας καταθέσεως ως αύτη προβλέπεται εις την προηγουμένην παράγραφον, η παρούσα Σύμβασις θα ισχύση μετά ενενήκοντα ημέρας από της υπογραφής ταύτης ή απο της καταθέσεως υπό του Κράτους τούτου του οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
Άρθρον 27
Εδαφική εφαρμογή
Η παρούσα Σύμβασις θα εφαρμοσθή εις πάντα τα μη μητροπολιτικά εδάφη τα οποία Μέρος τι αντιπροσωπεύει επί του Διεθνούς πεδίου, εκτός εάν είναι αναγκαία η προηγουμένη συγκατάθεσις τοιούτου τινός εδάφους δυνάμει είτε του Συντάγματος του ενδιαφερομένου Μέρους ή εξηρτημένου ενδιφερομένου εδάφους ή δυνάμει εθιμικού δικαίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη το Μέρος θα προσπαθήση να επιτύχη εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος την συγκατάθεσιν του εδάφους ήτις είναι αναγκαία και όταν η συγκατάθεσις αύτη επιτευχθή, θα γνωστοποιήση ταύτην εις τον Γενικόν Γραμματέα. Η παρουσα σύμβασις θα εφαρμοσθή εις το έδαφος ή τα εδάφη τ` αναφερόμενα εις την ρηθείσαν γνωστοποίησιν από της ημερομηνίας λήψεως της τελευταίας ταύτης υπό του Γενικού Γραμματέως. Εις περιπτώσεις καθ` ας δεν καθίσταται αναγκαία η προηγουμένη συγκατάθεσις του μη μητροπολιτικου εδάφους, το ενδιαφερόμενον Κράτος θα δηλώση κατά την υπογραφήν, την επικύρωσιν ή την προσχώρησιν, εις ποίον έδαφος ή μη μητροπολιτικά εδάφη εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις.
Άρθρον 28
Περιοχαί δημιουργούμεναι συμφώνως τη παρούση Συμβάσει
1. Εκαστον Μέρος δύναται να γνωστοποιήση εις τον Γενικόν Γραμματέα ότι προς επίτευξιν των σκοπών της παρούσης Συμβάσεως, το έδαφος αυτού διηρέθη εις δύο η περισσοτερας περιοχάς ή ότι δύο ή πειρσσότεραι των περιοχών αυτού συνηνώθησαν εις μίαν.
2. Δύο ή περισσότερα Μέρη δύνανται να γνωστοποιήσουν εις τον Γενικόν Γραμματέα ότι συνεπεία συστάσεως τελωνειακής τινος ενώσεως μεταξύ αυτών, τα Μέρη ταύτα αποτελούν μίαν περιοχήν συμφώνως προς τα υπό της παρούσης Συμβάσεως οριζόμενα.
3. Πάσα γνωστοποίησις γενομένη δυνάμει των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2 θα ισχύση την 1ην Ιανουαρίου του έτους όπερ θα επακολουθήση εκείνου καθ` ο εγένετο η ρηθείσα γνωστοποίησις.
Άρθρον 29
Καταγγελία
1. Μετά παρέλευσιν διετίας από της ημερομηνίας θέσεως εν ισχύι της παρούσης Συμβάσως, παν Μέρος θα δύναται, εν ιδία ονόματι ή εξ ονόματος εδάφους όπερ αντιπροσωπεύει τούτο επί του διεθνούς πεδίου και όπερ απέσυρε την δοθείσαν κατά το άρθορν 27 συγκατάθεσιν, να καταγγείλη την παρούσαν Σύμβασιν δια καταθέσεως σχετικού εγγράφου εις τον Γενικόν Γραμματέα.
2. Εάν ο Γενικός Γραμματεύς λάβη την καταγγελίαν προ της 1ης Ιουλίου ή την ημερομηνίαν ταύτη, αύτη θα ισχύση την 1ην Ιανουαρίου του επομένου έτους. Εάν η καταγγελία ληφθή μετά την 1ην Ιουλίου, θα ισχύση ως εάν ελήφθη το επομενον έτος προς της 1ης Ιουλίου ή κατά την ημερομηνίαν ταύτην.
3. Η παρούσα Σύμβασις θα λήξη, εάν, κατόπιν καταγγελιών γνωστοποιουμένων συμφώνως προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, αι προβλεπομεναι εις την παράγραφον 1 του άρθρου 26 συνθήκαι υφ` ας ετέθη αύτη εν ισχύι παύσουν να εκπληρούνται.
Άρθρον 30
Τροποποιήσεις
1. Παν Μέρος θα δύναται να προτείνη τροποποίησιν της παρούσης Συμβάσεως. Το κείμενον της ρηθείσης τροποποιήσεως και οι λόγοι οίτινες προεκάλεσαν ταύτην θα γνωστοποιούνται εις τον Γενικόν Γραμματέα όστις θα γνωστοποιήση ταύτας εις τα Μέρη και το Συμβούλιον. Το Συμβούλιον δύναται ν` αποφασίση είτε:
α) να συγκαλέση διάσκεψιν, συμφώνως προς την παράγραφον 4 του Άρθρου 62 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, δια την μελέτην της προτεινομένης τροποποιήσεως, είτε
β) να ερωτήση τα Μέρη εάν αποδέχωνται την προτεινομένην τροποποίησιν και να παρακαλέση επίσης ταύτα όπως υποβάλουν ενδεχομένως εις το Συμβούλιον τας επί της προτάσεως ταύτης παρατηρήσεις των.
2. Εάν τροποποιητικόν τι σχέδιον διανεμηθέν συμφώνως προς το εδάφιον β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθορυ υπό ουδενός Μέρους απερρίφθη εντός των δέκα οκτώ μηνών οι οποίοι έπονται της γνωστοποιήσεως της, θα τεθή αμέσως εν ισχύν. Ουχ ήττον εάν απορριφθή υπό Μέρους τινός, το Συμβούλιον δύναται ν` αποφασίση, λαμβανομένων υπ` όψιν των παρατηρήσεων των Μερών, εάν είναι σκόπιμον να συγκαλέση διάσκεψιν δια την μελέτην της ρηθείσης τροποποιήσεως.
Άρθρον 31
Διαφοραί
1. Εάν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Μερών προκύψη διαφορά ως προς της ερμηνείαν ή την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, τα ως άνω Μέρη θα συμβουλευθούν άλληλα δια την ρύθμισιν της διαφοράς δια διαπραγματεύσεων, ερεύνης, μεσολαβήσεως τρίτου, συμβιβασμού, προσφυγής εις περιφερειακούς οργανισμούς, δια της δικαστικής οδού ή οιωνδήποτε ετέρων ειρηνικών μέσων της εκλογής των.
2. Πάσα διαφορά της φύσεως ταύτης η οποία δεν ήθελε ρυθμισθή δια των προβλεπομένων εις την παράγραφον Ι μέσων θα υποβάλληται τη αιτήσει του ενός των Μερών τούτων εις το Διεθνές Δικαστήριον Δικαιοσύνης.
Άρθρον 32
Επιφυλάξεις
1. Ουδεμία επιφύλαξις επιτρέπεται πλην των γενομένων συμφώνως προς τας παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
2. Παν Κράτος δύναται, κατά την υπογραφήν, επικύρωσιν ή προσχώρησιν να προβή εις επιφυλάξεις επί των επομένων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως: παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 άρθρου 27 και άρθρου 31
3. Παν Κράτος όπερ επιθυμεί να καταστή Μέλος της Συμβάσεως το οποίον όμως προτίθεται όπως εξουσιοδοτηθή ίνα προβή εις επιφυλάξεις ετέρας εκείνων αίτινες απαριθμούνται εις τας παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου, δύναται να ειδοποιήση τον Γενικόν Γραμματέα περί της προθέσεως του ταύτης. Εκτός εάν μετά παρέλευσιν δώδεκα μηνών από της ημερομηνίας της κοινοποιήσεως της εν λόγω επιφυλάξεως γενομένης υπο του Γενικού Γραμματέως, το εν τρίτον των υπογραψάντων άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή επικυρωσάντων ή προσχωρησάντων εις την Σύμβασιν Κρατών προ της λήξεως της περιόδου ταύτης, δεν προέβαλαν αντιρήσεις κατ` αυτής, θα θεωρηθή αύτη ως επιτρεπομένη, εφ` όσον τα Κράτη, τα οποία ήγειρον αντιρρήσεις κατά της επιφυλάξεως ταύτης δεν θα έχουν αναλάβει έναντι του Κράτους όπερ προέβη εις την επιφύλαξιν, νομικήν υποχρέωσιν απορρέουσαν εκ της παρούσης Συμβάσεως, εις ην αναφέρεται η επιφύλαξις.
4. Παν Κράτος επί του εδάφους του οποίου φύονται εις την αγρίαν κατάστασιν φυτά περιέχονται ψυχοτρόπους ουσίας αναγραφομένας εις τον Πίνακα Ι και χρησιμοποιουμένας εκ παραδόσεως υπό περιωρισμένων και καλώς προσδιοριζομένων ομάδων επ` ευκαιρία τελέσεως μαγικών ή θρησκευτικών τελετών, δύναται, κατά την επικύρωσιν ή προσχώρησιν, να διατυπώση επιφυλάξεις αφορώσας τα φυτά ταύτα επί των διατάξεων του άρθρου 7, πλην των αναφερομένων εις την διεθνή εμπορίαν τοιούτων.
5. Το Κράτος το οποίον θα έχη διατυπώσει επιφυλάξεις θα δύναται οποτεδήποτε και δι` εγγράφου γνωστοποιήσεως απευθυνομένης εις τον Γενικόν Γραμματέα, να αποσύρη απάσας ή μέρος των επιφυλάξεων αυτού.
Άρθρον 33
Γνωστοποιήσεις
Ο Γενικός Γραμματεύς θα γνωστοποιή εις πάντα τα μνημονευόμενα εις την παράγραφον 1 του άρθρου 25 Κράτη:
α) τας υπογραφάς, επικυρώνει ή προσχωρήσεις συμφώνως προς το άρθρον 25.
β) την ημερομηνίαν καθ` ην η παρούσα Σύμβασις θα τεθή εν ισχύι συμφώνως προς το άρθρον 26.
γ) τας καταγγελίας συμφώνως προς το άρθρον 29 και δ) τας δηλώσεις και γνωστοποιήσεις συμφώνως προς τα άρθρα 27, 28, 30 και 32. ΕΙΣ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσαν Συμβασιν εν ονόματι των αντιστοίχων Κυβερνήσεων αυτών.
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ
την εικοστήν πρώτην Φεβρουαρίου χίλια εννεακόσια εβδομήμοντα ένα,
εις εν αντίτυπον, εις την αγγλικήν, κινεζικήν, ισπανικήν, γαλλικήν και ρωσσικήν γλώσσαν και των 5 κειμένων αποτελούντων εξ ίσου αξιόπιστα στοιχεία, όπερ θα κατατεθή εις τον Γενικόν Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όστις κεκυρωμένα αντίγραφα θ` αποστείλη εις πάντα τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως και εις τα έτερα, προβλεπόμενα εις την παράγραφον Ι του άρθρου 25, Κράτη.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Δ.Κ.Ο. (Διεθνής κοι- Ετεραι ονομασίαι νόχρηστος ο- κοινόχρησται ή Χημική ονομασία νομασία) κοιναί
1. DET Ν, Ν-Διαιθυλοτρυπταμίνη 2. DMHP (Διμεθυλο-1, 2επτυλο)- 3τετραϋδρο, 7,8,9,10 μεθυλ-6,6,9 διβενζο- 6Η (β,β,δ) πυρανόλη-1 3. DMT Ν, Ν-Διμεθυλοτρυπταμίνη 4.(+)-ΛΥΣΕΡ- ΓΙΔΙΟΝ LSD, LSD-25 Διαιθυλαμίδιον του D-λυ- σεργινικού οξέως. (C+)-LYSERGIDE) 5. Μεσκαλίνη ριμεθοξυ-3,4, 5 φαινυλαιθυ λαμίνη. 6. Παραεξύλη Εξυλο-3, τετραδρο-7,8,9,10 τριμεθυλο 6,6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη-1. 7. Ψιλοκίνη (Διμεθυλαμινο-2αιυλο)-3 ινδολόλη-4. 8.ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ 0-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν. Ν- (PSILOCYBINE) διμεθυλοτρυπταμίνη. 9. STP, DOM Διμεθοξυ-2,5 μεθυλο-4 φαινολαιθυλαμίνη. 10. Τετραϋδροκαννα- Πεντυλο-3 τετραϋδρο-6α,7, βιννόλαι, άπαντα 10,10α τριμεθυλο-6,6,9 δι- τα ισομερή βενζο-6Η(β,δ,) πυρανόλη-1. (TETRAHUDROCANNA- BINOLS, ALL ISOMERS)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
Δ.Κ.Ο. Ετεραι ονομασίαι Χημική ονομασία κοινόχρησται ή κοιναί
1. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ α. Μεθυλοφαινολαιθυλαμίνη (AMPHETAMINE) 2. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ (+)-α-Μεθυλοφαινυλαμίνη. (DEXAMPHETAMINE) 3. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ (+)-Ν, α-Διμεθυλοφαινο- (NETHAMPHETAMINE) λαιθυλαμίνη. 4. ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ α. Φαινυλοπιπεριδινο-2 (METHYLPHENIDATE) οξικός μεθυλεστήρ. 5. ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ (Φαινυλο-1 κυκλοεξυλ)-1 (PHENCYCLIDINE) πιπεριδίνη. 6. ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ Μεθυλο-3 φαινυλο-2 μορφο- λίνη.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
Δ.Κ.Ο. Ετεραι ονομασίαι Χημική ονομασία κοινόχρησται ή κοιναί
1. ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ Αιθυλο-5 (μεθυλο-3 βου- (AMOBARBITAL) τυλο)-5 βαρβιτουρικόν οξύ. 2. KΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (Κυκλοεξεν-1υλο-1) -5 (CYCLOBARBITAL) αιθυλο-5 βαρβιτουρικόν οξύ. 3. ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟΝ Αιθυλο-2 φαινολο-2 γλου- (GLUTETHIMIDE) ταριμίδιον. 4. ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυ- (PENTOBARBITAL) λο)-5 βαρβιτουρικόν οξύ. 5. ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ Αλλυλο-5 (μεθυλο-1 βου- (SECOBARBITAL) τυλο)-5 βαρβιτουρικόν οξύ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙV
Δ.Κ.Ο. Ετεραι ονομασίαι Χημική ονομασία κοινόχρησται ή κοιναί
1. ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ Διαιθυλαμινο-2 προπιο- (AMFEPRAMONE) φαινόνη. 2. ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτου- (BARBITAL) ρικόν οξύ. 3. Αιθχλωρβυνόλη Αιθυλο-β-χλωροβινυλ-αι- (ETHCHLORUYNOL) θινυλο-καρβινόλη. 4. ΑΙΘΥΝΑΜΑΤΗ Εστήρ του καρβαμιδικού (ETHINAMATE) οξέος μετά της αιθινυλο- 1 κυκλοεξανόλης. 5. ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ Δικαρβαμιδική μεθυλο-2 (MEPROBAMATE) προπυλο-2 προπανοδιόλη -1, 3. 6. ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ Μεθυλο-2 ο-τολουολο-3 (METHAQUALONE) κιναζολόνη-4. 7. ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ Μεθυλο-1 αιθυλο-5 φαι- (METHYLPHENOBARBITAL) νυλο-5 βαρβιτουρικόν οξύ. 8. ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ Διαιυλο-3, 3, διοξο-2, 4 (ΜΕΤΗΥΠΡΥLONE) μεθυλο-5 πιπεριδίνη. 9. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρ- (PHENOBARBITAL) βιτουρικόν οξύ. 10. ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ Διφαινυλο-1, 1 (πιπεριδυ- (PIPRADOL) νο-2) -1 μεθανόλη. 11. SPA (+)-Διμεθυλαμινο-1 διφαι- νυλο-1, 2 αιθάνιον.

Άρθρον 2
Εναρξις ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ