Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.ΝΟΜΟΣ 3479/ΦΕΚ Α 152/19-7-2006

Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αρθρο 1

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Στις αθλητικές ομοσπονδίες, στις οποίες καλλιεργείται άθλημα επαγγελματικού χαρακτήρα, φορέας διεξαγωγής του οποίου είναι αθλητική ανώνυμη εταιρία, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, έπειτα από εισηγήσεις της ολομέλειας των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και της Αθλητικής Ομοσπονδίας, επαγγελματικές ενώσεις, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες λειτουργούν, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού τους, με τη μορφή σωματείου ή αστικού συνεταιρισμού, αποτελούνται δε, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, από τις αθλητικές εταιρίες, που συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα.

2. Τα κάθε είδους Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της επαγγελματικής ένωσης ρυθμίζονται

με το καταστατικό αυτής και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών. Το καταστατικό και οι κανονισμοί καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά, με τις διατάξεις περί σωματείων ή αστικών συνεταιρισμών, κατά περίπτωση.

3. Οι επαγγελματικές ενώσεις απολαύουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ως προς την εσωτερική τους Οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία, της οποίας αποτελούν μέλη.

4. Το καταστατικό των επαγγελματικών ενώσεων και οι για την εκπλήρωση εκδιδόμενοι γενικοί

και ειδικοί κανονισμοί αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ψηφίζονται από το οικείο όργανο αυτών και εγκρίνονται μετά από έλεγχο της νομιμότητας αυτών και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Αρθρο 2

Το άρθρο 97 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239

Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 97

‘Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας

1. Η ‘Ενωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,

που ιδρύθηκε με το ν. 879/1979 (ΦΕΚ 56 Α’) με έδρα την Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α’), σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, μετονομάζεται σε “‘Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας” (εφεξής ‘Ενωση Β’ και Γ’ Εθνικής

Κατηγορίας), αποτελεί την επαγγελματική ένωση των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών, των Τμημάτων Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) ή των σωματείων, που συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς στα εθνικά πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας και λειτουργεί εφεξής, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού αυτής, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή είτε του σωματείου, κατά το άρθρο 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα είτε του αστικού συνεταιρισμού, κατά τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α’), διεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις ως άνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή του ν. 1667/1986, κατά περίπτωση. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό υποχρεούται να χρησιμοποιεί σαν πρώτο συνθετικό της ονομασίας της τη λέξη “Ελληνική” στην

αντίστοιχη γλώσσα. Οπου στον παρόντα νόμο και στην αθλητική εν γένει νομοθεσία αναφέρεται

η λέξη “Ε.Π.Α.Ε.” ή “Ε.Σ.Α.Π.Ε.”, εφεξής, νοείται η “Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας”, όπου δε οι ως άνω λέξεις συνδέονται με την Α’ Εθνική Κατηγορία, νοείται η “Ενωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας”.

2. Η ‘Ενωση Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που έχουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων -μέλη αυτής, επιφυλασσομένων ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος.”

Αρθρο 3

Μετά το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 97 Α, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 97 Α

Σύσταση ‘Ενωσης Επαγγελματικού

Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας

1. Συνιστάται, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματική ένωση των ποδοσφαιρικών

ανωνύμων εταιριών, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα

του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής Κατηγορίας. Η ‘Ενωση λειτουργεί, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού της, με τη μορφή του αστικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 και

διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού της, του παρόντος, των κανονισμών της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων Διεθνών Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (εφεξής ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας).

2. Η ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας είναι τακτικό μέλος της Ε.Π.Ο. και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που έχουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων- μέλη αυτής, επιφυλασσομένων ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος.”

Αρθρο 4

Το άρθρο 98 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: “Αρθρο 98

Αρμοδιότητες των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

1. Στις αρμοδιότητες των Ενώσεων Α’ Εθνικής Κατηγορίας και Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ανήκουν:

α) Η διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μέσα στο πλαίσιο των νόμων του Κράτους και του καταστατικού, των κανονισμών και των σκοπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

β) Η Οργάνωση και η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και της Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας αντίστοιχα, σύμφωνα με τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων Διεθνών Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

γ) Ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο

αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένων, υποχρεωτικά, και των κανόνων ειδικού πειθαρχικού δικαίου. Κατά την κατάρτιση του σχετικού Κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί όροι και κανόνες των κανονισμών πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο..

δ) Η τήρηση του Μητρώου των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους, παράλληλα με την Ε.Π.Ο. και ο καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων και των οικονομικών σχέσεων αυτών με τα μέλη της ‘Ενωσης, καθώς και η επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές τους.

ε) Η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των μελών τους, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

στ) Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του παρόντος και των οικείων καταστατικών και κανονισμών, καθώς και η έκδοση ειδικού κανονισμού δεοντολογίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητάς τους.

ζ) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας των Ενώσεων, ιδίως δε η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων τους, που υπάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών τους, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού συμφέροντος (οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού) των μελών τους, ιδίως δε η

σύναψη, για λογαριασμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων ή στιγμιοτύπων τους και διαφημιστικής εκμετάλλευσης του ονόματος και της εμφάνισης των ποδοσφαιριστών αρμοδιότητάς τους, μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής ενημέρωσης του κοινού.

η) Η παροχή στα μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης, για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.

θ) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ.

ι) Η Οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταποδοσφαιρική επαγγελματική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους.

ια) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.

ιβ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητάς τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τους συλλόγους -μέλη ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους.

ΙΥ} Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος, που ανατίθεται σε αυτές, από την Ε.Π.Ο. ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος ή κανονιστικών εν γένει πράξεων.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 101 παράγραφος 3 του παρόντος, οι γενικοί και ειδικοί κανονισμοί, που καταρτίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών των Ενώσεων του παρόντος, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της

Ε.Π.Ο., μετά από γνώμη της οικείας ‘Ενωσης και έλεγχο της νομιμότητας αυτών από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Αρθρο 5

Το άρθρο 99 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 99

Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

1. Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου καθίστανται, αντίστοιχα, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητάς τους και πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του κανονισμού της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

2. Τα μέλη της ‘Ενωσης Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας διακρίνονται σε τακτικά και πάρε δρα,

ως ακολούθως:

α) Τακτικά μέλη είναι οι Π.Α.Ε., που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας.

β) Πάρεδρα μέλη είναι οι Π.Α.Ε., τα Τ.Α.Π. και τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος και του καταστατικού της οικείας ‘Ενωσης, τα πάρεδρα μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα τακτικού μέλους ούτε να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της ‘Ενωσης.

4. Τα κριτήρια, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλους των Ενώσεων του παρόντος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 98, του παρόντος. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται ιδίως τα κριτήρια της βαθμολογικής θέσης της ομάδας, της οικονομικής της κατάστασης, της βιωσιμότητας αυτής, της καταλληλότητας των αθλητικών της εγκαταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια που τίθενται από το σύστημα αδειοδότησης της UEFΑ, όπως επίσης και η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών στις υποψήφιες για εγγραφή στην ‘Ενωση ομάδες.

5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους της οικείας ‘Ενωσης οι Π.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Π. ή τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία κατά περίπτωση, που, κατά τους οικείους κανονισμούς, υποβιβάζονται σε Κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο, κατά τις οικείες νόμιμες διατάξεις ή τους κανονισμούς, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας αυτής.

6. Οι Κανονισμοί των Ενώσεων του παρόντος έχουν εφαρμογή και στα πάρεδρα μέλη.

7. Οπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ο όρος “μέλη της ‘Ενωσης νοούνται τα τακτικά και τα πάρεδρα μέλη.

Αρθρο 6

Η περίπτωση στ’ του άρθρου 100 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 3057/2002, αντικαθίσταται ως εξής: “στ) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για την’ Ενωση Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας από τις εισπράξεις, λόγω μετάδοσης ή αναμετάδοση ς από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ή οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο των ποδοσφαιρικών αγώνων. στους οποίους μετέχουν ομάδες της Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του παρόντος”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α ΥΤΩΝ

Αρθρο 7

Το άρθρο 101 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3057/2002 και με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 101

Οργανα διοίκησης των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

1. Τα όργανα διοίκησης των Ενώσεων είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και όσα καθορίζονται με το καταστατικό τους. Οι αρμοδιότητες αυτών και κάθε άλλο θέμα, που αφορά τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία τους, ορίζονται με το καταστατικό τους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος.

2. Στην Ενωση Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, λειτουργούν, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού, για κάθε κατηγορία, ίδια όργανα, ήτοι:

α) Γενική Συνέλευση της Β’ Εθνικής Κατηγορίας και

β} Γενική Συνέλευση της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

3. Με ειδικούς Κανονισμούς, που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση της αντίστοιχης ‘Ενωσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., και εγκρίνονται, μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό

Πολιτισμού, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την Οργάνωση και λειτουργία της ‘Ενωσης και των Οργάνων της.

4. Οι Ενώσεις εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.,

β) τέσσερα (4) μέλη, προερχόμενα τρία (3) από την Α’ Εθνική Κατηγορία και ένα (1) από τη Β’ Εθνική Κατηγορία, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της οικείας ‘Ενωσης.

5. Στις Ενώσεις λειτουργούν ίδια δικαιοδοτικά όργανα ως ακολούθως:

α) Οι από το άρθρο 95 του παρόντος προβλεπόμενες πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών και β) Τα από τα άρθρα 119, 122 και 127Β του παρόντος προβλεπόμενα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.

Τα ως άνω όργανα και των δύο Ενώσεων του παρόντος συγκροτούνται και συντίθενται από τα ίδια πρόσωπα, λογιζόμενα, κατά περίπτωση, ως ένα ενιαίο όργανο. Με ειδικό κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας των ΟΡΥάνων αυτών.

Μέχρι εκδόσεως της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 3057/2002 και στη συνέχεια με το άρθρο 14 του ν. 3262/2004, αποφάσεως, η δαπάνη για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω Οργάνων βαρύνει την ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας.”

Αρθρο 8

Μετά το άρθρο 101 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 101Α, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 101Α

Σύνθεση οργάνων διοίκησης των Ενώσεων

1. Στο Δ.Σ. της ‘Ενωσης Α’ Εθνικής Κατηγορίας μετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε Π.Α.Ε. της Κατηγορίας, ο οποίος πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

αυτής ή κάτοχος του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών αυτής. Μετέχει επίσης ως μέλος ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο..

2. Στο Δ.Σ. της ‘Ενωσης Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος

από κάθε Π.Α.Ε. της Β’ Εθνικής Κατηγορίας, ο οποίος πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αυτής ή κάτοχος του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών αυτής. Μετέχουν επίσης τέσσερα (4) μέλη

προερχόμενα από τη Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποδεικνυόμενα από αυτήν, τα οποία είναι είτε Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ή κάτοχοι ομοίως του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών Π.Α.Ε. Γ’ Εθνικής Κατηγορίας είτε Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι των μετεχόντων στην Κατηγορία Τ.Α.Π. ή ερασιτεχνικών σωματείων. Μετέχει επίσης και ένα μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο..

3, α) Στη Γενική Συνέλευση της ‘Ενωσης Α’ Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και σε αυτή των Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής Κατηγορίας, κάθε Π.Α.Ε. -μέλος αυτών μετέχει με έναν εκπρόσωπό της, ο οποίος πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αυτής ή κάτοχος του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών της.

β) Στη Γενική Συνέλευση της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας κάθε Π.Α.Ε. -μέλος αυτής μετέχει με έναν εκπρόσωπό της, ο οποίος πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος αυτής ή κάτοχος τουυ δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών αυτής και κάθε Τ.Α.Π. ή ερασιτεχνικό σωματείο με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού.

γ) Στη Γενική Συνέλευση της ‘Ενωσης Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, μετέχουν οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τη Γ’ Εθνική

Κατηγορία κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος.”

Αρθρο 9

Μετά το άρθρο 101Α του ν. 2725/1999, προστίθεται νέο άρθρο 1 ΟΙ Β, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 101Β

Εσωτερικός έλεγχος των οργάνων διοίκησης των Ενώσεων

1. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., καθώς και τα μέλη των λοιπών μόνιμων Οργάνων και επιτροπών των Ενώσεων του παρόντος, εξαιρουμένων των δικαιοδοτικών-πειθαρχικών οργάνων αυτών, υπόκεινται στο διοικητικό-διαχειριστικό έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης της οικείας ‘Ενωσης κατόπιν γραπτών αναφορών, ερωτήσεων, μομφών ή παραπόνων των μελών της, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της.

2. Τα μέλη της κάθε ‘Ενωσης έχουν το δικαίωμα να προκαλούν έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο αυτής από ορκωτό ελεγκτή της επιλογής τους και με έξοδά τους. Νέος έκτακτος έλεγχος δεν είναι δυνατός, πριν από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τον προηγούμενο, που ασκήθηκε από το ίδιο ή άλλο μέλος. Τα πορίσματα του ελέγχου κοινοποιούνται υποχρεωτικά σε όλα τα μέλη της ‘Ενωσης, στα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων και των Δ.Σ. και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού,”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρθρο 10

Μετά το άρθρο 1 ΟΙ Β του ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 101Γ, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 101Γ

Σύσταση ειδικών επιτελικών μονάδων

1. Για την ενίσχυση του επιτελικού έργου των Ενώσεων του παρόντος στη στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της αθλητικής και οικονομικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους, συνιστώνται, με απόφαση του αρμόδιου, κατά το καταστατικό τους, οργάνου, σε κάθε ‘Ενωση ειδικές επιτελικές μονάδες, σε επίπεδο τουλάχιστον Γραφείου.

2. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των ως άνω μονάδων καθορίζονται με τον ειδικό κανονισμό του άρθρου 101 παράγραφος 3 του παρόντος.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Αρθρο 11

Μετά το άρθρο 101 Γ του ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 101Δ, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 101Δ

Διαδικασία έκδοσης -‘Εναρξη ισχύος Κανονισμών

1. Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2 του παρόντος, ρυθμίζονται η εν γένει Οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης και διαχείρισης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, οι σχέσεις που διέπουν τα μέλη των Ενώσεων, οι κανόνες που ισχύουν για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, η Οργάνωση, εποπτεία και διεξαγωγή των επισήμων ή φιλικών αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η λήψη ειδικότερων μέτρων (προληπτικών και κατασταλτικών) για

την αντιμετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα ή λεπτομέρεια, τηρουμένων των νόμων του Κράτους, των καταστατικών και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. και των αντίστοιχων διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών.

2. Οι κανονισμοί, που έχουν ως αντικείμενο θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις Ενώσεις καταρτίζονται με αποφάσεις των Δ.Σ. των Ενώσεων και εγκρίνονται μετά από συμπίπτουσες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, οι οποίες συγκαλούνται κεχωρισμένως, με αποφάσεις των ως άνω Συμβουλίων.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2.

3. Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, τυχόν δε γινόμενες ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά οι κανονισμοί διάρθρωσης των πρωταθλημάτων εφαρμόζονται από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρθρο 12

Οικονομικά θέματα

1. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3057/2002, αντικαθίστανται ως εξής:

“α) ένα τοις εκατό (1 %) στην Ε.Π.Ο.,

β) ένα τοις εκατό (1 %) στην ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στην ‘Ενωση Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.”

2. Η ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε., που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προς το Δημόσιο, την Ε.Π.Ο. και προς τους δημόσιους ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Η ‘Ενωση Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας αναλαμβάνει αντίστοιχα τα υπόλοιπα χρέη της Ε.Π.Α.Ε..

Οι απαιτήσεις της Ε.Π.Α.Ε., όπως αυτές υφίστανται έως τη δημοσίευση του παρόντος, εισπράττονται από την’Ενωση Β’και Γ’Εθνικής Κατηγορίας.

3. Για τη διαπίστωση των χρεών της Ε.Π.Α.Ε. που προκύπτουν από υποχρεώσεις έναντι άλλων νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιουδήποτε τρίτου, ειδική επιτροπή, συγκροτούμενη, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, από εκπροσώπους των ενώσεων του παρόντος και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και στην οποία μετέχουν δύο (2) ορκωτοί ελεγκτές, καλεί, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, τους πιστωτές της Ε.Π.Α,Ε., με πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, όπως υποβάλλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, τα δικαιόγραφά τους με σημείωση των αξιουμένων από αυτούς ποσών. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η ως άνω ειδική Επιτροπή καλεί τα Δ.Σ. των ενώσεων του παρόντος για να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των δηλώσεων των πιστωτών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης οι διοικήσεις των ενώσεων του παρόντος μπορούν να προέρχονται σε συμβιβασμό με τους ανωτέρω πιστωτές. 4. Οι οφειλές της ‘Ενωσης Α’ Εθνικής Κατηγορίας προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά

τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο. Υ,) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να καταβληθούν, από την οικεία ‘Ενωση, σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μαζί με το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης

καταβολής, που αναλογούν σε αυτές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

5. Τα λαμβανόμενα ποσοστά από τις αμοιβές της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999, καθορίζονται για μεν την ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας, σε δύο τοις εκατό (2%),

λαμβανόμενο από τις αμοιβές των Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής Κατηγορίας, για δε την ‘Ενωση Β’ και Γ’

Εθνικής Κατηγορίας, σε δέκα τοις εκατό (10%), λαμβανόμενο από τις αμοιβές των μελών της Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

6. Η ‘Ενωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας παρέχει, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού της, οικονομικές ενισχύσεις στα μέλη της, καθώς και στους συλλόγους της Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους είτε απευθείας σε αυτούς είτε μέσω της ‘Ενωσης Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ισομερώς. Οι ενισχύσεις αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ‘Ενωσης Α’ Εθνικής Κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρθρο 13

Το άρθρο 108 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 108

‘Εννοια όρων -Πεδίο εφαρμογής

1. Επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι το διεξαγόμενο με ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών (Π.Α.Ε.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο εντάσσεται και το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, στο οποίο επιτρέπεται, κατά ρητή πρόβλεψη των οικείων κανονισμών, να συμμετέχουν ομάδες Π.Α.Ε. ή Τμημάτων Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) αθλητικών σωματείων ή Τμημάτων Ερασιτεχνών Αθλητών αθλητικών σωματείων.

2. Οι Π.Α.Ε. είναι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος.

3. Οι ποδοσφαιριστές, που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας) διακρίνονται σε επαγγελματίες, αμειβόμενους και ερασιτέχνες, κατά την ακόλουθη έννοια:

α) Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι εκείνος, που συνδέεται με συμβόλαιο παροχής αθλητικών υπηρεσιών με Π.Α.Ε., που αγωνίζεται στα πρωταθλήματα της Α’, Β’ ή Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

β) Αμειβόμενος ποδοσφαιριστής είναι εκείνος, που συνδέεται με συμβόλαιο παροχής αθλητικών

υπηρεσιών με Τμήμα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) αθλητικού σωματείου, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

Υ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, είναι εκείνος, που ανήκει στο Τμήμα Ερασιτεχνών Αθλητών αθλητικού σωματείου, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, χωρίς να συνδέεται με συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών. Η αγωνιστική αθλητική δραστηριότητα των ποδοσφαιριστών της κατηγορίας αυτής σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής

αθλητικής δραστηριότητας, οι δε οικονομικές ή άλλες παροχές, που δίνονται από τα αθλητικά

σωματεία στα οποία ανήκουν ή τις επαγγελματικές ενώσεις ή τις ομοσπονδίες, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέσα στο πλαίσιο των οικείων για τη

φίλαθλη ιδιότητα διατάξεων, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, για την υπογραφή συμβολαίου παροχής υπηρεσιών με αμοιβή.

3. Στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α’ και Β’ Εθνικής Κατηγορίας συμμετέχουν, μόνον, ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, στο δε πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μπορούν να συμμετέχουν ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών ή τμήματος αμειβομένων ποδοσφαιριστών αθλητικού σωματείου ή τμήματος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών αθλητικού σωματείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του παρόντος.”

Αρθρο 14

Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3259/2004 και την παράγραφο 5α του άρθρου 2 του ν. 3372/2005 (ΦΕΚ 187 Α’), αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Από την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 και εφεξής τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία των

οποίων οι ποδοσφαιρικές ομάδες ανέρχονται, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο πρωτάθλημα

του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, μπορούν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό, κατ’ επιλογή τους είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου

(Τμήμα Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) αυτού είτε της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας (Π.Α.Ε.).”

Αρθρο 15

Το άρθρο 112 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 3259/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 112

Πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου

1. Τα κατ’ έτος διεξαγόμενα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι:

α) Το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας.

β) Το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας.

γ) Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

2. Τα πρωταθλήματα της προηγούμενης παραγράφου αναδιαρθρώνονται με Κανονισμούς και τη διαδικασία του άρθρου 101Δ.”

Αρθρο 16

Μετά το άρθρο 112 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 112Α, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 112Α

Κριτήρια αξιολόγησης ερασιτεχνικών ομάδων ως υποψηφίων επαγγελματικών

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2008-2009, με τη λήξη του ετήσιου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, όλες οι θέσεις των υποβιβαζομένων σε κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ομάδων της r’ Εθνικής Κατηγορίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την οικεία προκήρυξη, καταλαμβάνονται από τις ανερχόμενες με βάση τη βαθμολογία των οικείων πρωταθλημάτων ομάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, εφόσον αυτές, πέραν της βαθμολογικής τους κατάταξης, πληρούν και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, άλλως καλείται η αμέσως επόμενη βαθμολογικά ομάδα, η οποία πληροί τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου.

2. Οι υποψήφιες ομάδες κρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της ‘Ενωσης, ύστερα από εισήγηση

του Δ.Σ. αυτής, με βάση τα κριτήρια, που τίθενται από την ‘Ενωση σε ειδικό Κανονισμό του άρθρου 101Δ και στην οικεία προκήρυξη. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι ιδίως:

α) η οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα,

β) η αγωνιστική κατάσταση,

γ) ο μέσος όρος των εισιτηρίων της τελευταίας τριετίας,

δ) ο πληθυσμός της πόλης όπου η έδρα της ομάδας,

ε) οι γηπεδικές εγκαταστάσεις (χωρητικότητα σταδίου, κατάσταση γηπεδικού χώρου, υλικοτεχνική υποδομή).

3. Με τον ειδικό Κανονισμό της προηγούμενης παραγράφου εισάγεται σύστημα βαθμολόγησης των

κριτηρίων, με βάση το οποίο καταρτίζεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων ομάδων.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Αρθρο 17

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 115 του ν. 2725/ 1999, όπως αντικαταστάθηκαν, η μεν παράγραφος 1 με τα άρθρα 38 παρ. 4 του ν. 3057/2002 και 37 παρ. 5 του ν. 3259/2004, η δε παράγραφος 2 με το άρθρο 20 παρ.7 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α’) και 37 παρ. 5 του ν. 3259/ 2004, αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Από την αγωνιστική περίοδο 2006 -2007 και εφεξής το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας καλαθοσφαίρισης διοργανώνεται και διεξάγεται από την Ε.Ο.Κ.. Από την ίδια αγωνιστική περίοδο και εφεξής τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, των

οποίων οι ομάδες καλαθοσφαίρισης ανέρχονται, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, μπορούν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό, κατ’ επιλογή τους είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου

(Τμήμα Ερασιτεχνών Καλαθοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αυτού είτε της Καλαθοσφαιρική ς Ανώνυμης Εταιρίας (Κ.Α.Ε.).

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 108 του παρόντος εφαρμόζονται, ανάλογα, και για τους καλαθοσφαιριστές των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.”

2. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2006-2007 και 2007- 2008 σε κάθε Τ.Α.Κ. και ερασιτεχνικό

σωματείο που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ετήσια τακτική επιχορήγηση ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 99 του ν. 2725/1999, όπως αυτό

αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τις ομάδες που εγγράφονται ως μέλη στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.)

με τον κανονισμό της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 2725/1999.

4. Για τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.) που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α 1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης η προθεσμία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 3057/2002 και με το άρθρο 16 του ν. 3262/2004, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Το πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3057/2002, εκδίδεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Αρθρο 18

Μετά το άρθρο 107 του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 107 Α, που έχει ως εξής: “Αρθρο 107Α ‘Ενωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών

1. Συνιστάται επαγγελματική ένωση των τμημάτων αμειβομένων πετοσφαιριστών των αθλητικών σωματείων, που, κατά τους οικείους κανονισμούς συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα Α 1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης, με την επωνυμία “‘Ενωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών” και διακριτικό τίτλο “Ε.Σ.Α.Π.” και έδρα την Αθήνα, η οποία λειτουργεί, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού αυτής, με τη μορφή είτε του σωματείου, κατά το άρθρο 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα είτε του αστικού συνεταιρισμού, κατά τις διατάξεις του ν. 1667/1986, διεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων

κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή του ν. 1667/1986, κατά περίπτωση. Ώπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η φράση “Ολομέλεια

Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών” νοείται, προκειμένου περί τμημάτων αμειβομένων αθλητών της Α 1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης, η “Ε.Σ.Α.Π.”.

2. Η Ε.Σ.Α.Π. απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ως προς την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), της οποίας αποτελεί τακτικό μέλος.

3. Τα κάθε είδους οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Ε.Σ.Α.Π. ρυθμίζονται με το καταστατικό αυτής και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονισμών. Το καταστατικό και οι κανονισμοί καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων και

συμπληρωματικά με τις διατάξεις περί σωματείων ή αστικών συνεταιρισμών, κατά περίπτωση.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 98,99,101, 101Α, 101Β, 101Γ και 101Δ, εκτός αυτών των άρθρων 101 παράγραφος 4 και 101Α παράγραφοι 1 και 2, εφαρμόζονται και επί της Ε.Σ.Α.Π. ανάλογα.

5. Η Ε.Σ.Α.Π. μπορεί να επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών αυτής.

6. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2006-2007 και 2007-2008 σε κάθε Τ.Α.Π. που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α 1 Εθνικής Κατηγορίας παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια τακτική επιχορήγηση ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πεντήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετάσχει στην ημιτελική φάση επίσημης ευρωπαίκής διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. μετάσχει στην τελική φάση της.

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3057/2002, εφαρμόζεται ανάλογα και στην προκείμενη περίπτωση.”

Αρθρο 19 Μετά το άρθρο 1 07 Α του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 107Β, που έχει ως εξής: “Αρθρο 107Β

Θέματα αφορώντα την Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 και εφεξής το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας πετοσφαίρισης διοργανώνεται και διεξάγεται από την Ε.Ο.ΠΕ.. Από την ίδια αγωνιστική περίοδο και εφεξής τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, των οποίων οι ομάδες πετοσφαίρισης ανέρχονται, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, μπορούν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό, κατ’ επιλογή τους είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Πετοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών αυτού.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 περιπτώσεις β’ και γ’ του άρθρου 108 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους πετοσφαιριστές των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.

3. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2006-2007 και 2007- 2008 σε κάθε Τ.Α.Π. και ερασιτεχνικό

σωματείο που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας

παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αρθρο 20

Μετά το άρθρο 118 του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 118Α, που έχει ως εξής: “Αρθρο 118Α

Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα

1. Τα πρόσωπα, που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των αθλητικών ανωνύμων εταιριών (Α.Α.Ε.) ή των τμημάτων αμειβομένων αθλητών των αθλητικών σωματείων ή των συνεταιρισμών αυτών ή των αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων ή των αθλητικών ομοσπονδιών, που καλλιεργούν άθλημα επαγγελματικού χαρακτήρα, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης ή διαχωρισμού τους σε νέα νομικά πρόσωπα, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή των φόρων, που, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται από τα ως άνω αθλητικά νομικά πρόσωπα, καθώς και των φόρων, που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων, που διετέλεσαν αντίστοιχα διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές του νομικού προσώπου, ως προς τους φόρους, που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2. Στα ως άνω νομικά πρόσωπα, που συγχωνεύονται ή διαχωρίζονται, ευθύνεται αλληλεγγύως, μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά τη προηγούμενη παράγραφο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου ή διαχωριζομένου νομικού προσώπου και εκείνο, που το απερρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο, που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως,

για τους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του

νομικού προσώπου, που εκπροσωπούν ως εξής:

α) Αν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μια από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.

β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μια από τις ως άνω ιδιότητες, κατά το χρόνο, που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

4. Οι Πρόεδροι των Δ.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των Α.Α.Ε., Τ .Α.Α. ή σωματείων, που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο για τα χρέη που αυτό δημιουργεί κατά το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

5. Κατά των μελών των προσωρινών Διοικήσεων των Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματείων που διορίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν σχετικής αίτησης του οικείου αθλητικού σωματείου ή μέλους αυτού δεν μπορούν να ληφθούν τα δυσμενή μέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως αυτές ισχύουν, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου των Α.Α.Ε. που γεννήθηκαν από πράξεις προηγούμενων διοικήσεων, έστω και αν αυτά βεβαιώθηκαν ή

κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής διοίκησης. Τυχόν δυσμενή μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος των ως άνω προσώπων έως τη δημοσίευση του παρόντος αίρονται αυτοδικαίως. Πρόεδροι Δ.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι των προσωρινών διοικήσεων ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία μόνο για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΕΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ Αρθρο 21

Το άρθρο 86 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 και 2 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 86 Αμοιβές των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών -Ώρια αυτών

1. Οι κάθε είδους αμοιβές των επαγγελματιών και των αμειβομένων αθλητών (σε χρήμα ή σε είδος) καθορίζονται ελεύθερα με το συμβόλαιο, που υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης εταιρίας ή Τ .Α.Α. αθλητικού σωματείου. Με το ίδιο ή όμοιο συμβόλαιο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των ως άνω αμοιβών, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται από τον κανονισμό του άρθρου 87 του παρόντος. Ειδικά οι τυχόν αμοιβές σε είδος αποτιμώνται σε χρήμα, το ποσόν του οποίου αναγράφεται στο συμβόλαιο.

2. Το ετήσιο συνολικό ύψος των κάθε είδους αμοιβών του συνόλου των επαγγελματιών ή αμειβομένων αθλητών της κάθε εταιρίας ή Τ.Α.Α. καθορίζεται από την εταιρία ή το Τ.Α.Α. και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εδομήντα τοις εκατό (70%) των εσόδων του προϋπολογισμού της εταιρίας ή του Τ.Α.Α.. Στο ως άνω συνολικό ύψος των αμοιβών δεν υπολογίζονται οι τυχόν δαπάνες, που καταβάλλονται στο σύλλογο από τον οποίο προέρχεται ο αθλητής.

3. Στον ετήσιο προϋπολογισμό της κάθε εταιρίας ή Τ .Α.Α. αναγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό το ακριβές χρηματικό ποσό, που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

4. Εταιρία ή Τ.Α.Α., που υπερβαίνει το ύψος του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να καταβάλει στην επαγγελματική ένωση, που ανήκει, πρόστιμο που ορίζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7.

5. Κατ’ εξαίρεση εταιρίες των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορούν να υπερβούν το όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και μέχρι το ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των εσόδων του προϋπολογισμού, για το έτος συμμετοχής τους στις

ως άνω διοργανώσεις. Στην περίπτωση διατήρησης της υπέρβασης σε επόμενα έτη, που δεν συμμετέχει η ομάδα στις ευρωπαίκές διοργανώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στην ‘Ενωση πρόστιμο που ορίζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 για κάθε έτος.

6. Απαγορεύεται στις εταιρίες ή στα Τ.Α.Α. των αθλητικών σωματείων, καθώς και στους μετόχους ή τα μέλη αυτών ή σε κάθε τρίτο η καταβολή στους αθλητές έκτακτων παροχών (σε χρήμα ή σε είδος) πλέον των, κατά το παρόν άρθρο, ρητά, καθοριζομένων στο συμβόλαιο του αθλητή. Τα χρηματικά ποσά που συμφωνούνται μεταξύ σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου, κατά την υπογραφή του συμβολαίου καταβάλλονται, εφόσον δεν υπάρχει ευνοϊκότερη γα τον αθλητή ρύθμιση, ως εξής: το ένα τρίτο (1/3) αμέσως με την υπογραφή του συμβολαίου και τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) σε ισόποσες δόσεις κατανεμόμενες στη διάρκεια του συμβολαίου. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές.

7. Η παράβαση των ορισμών των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την επιβολή σε βάρος της υπαίτιας εταιρίας ή Τ .Α.Α. προστίμου, το ύψος και η διαδικασία επιβολής του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της οικείας ‘Ενωσης.

8. Οποιαδήποτε ιδιαίτερη γραπτή συμφωνία μεταξύ εταιρίας ή Τ .Α.Α. και αθλητή η οποία συνάπτεται, πέρα από το συμβόλαιο και αναφέρεται σε θέματα του παρόντος άρθρου είναι απολύτως άκυρη και ουδέν έννομο αποτέλεσμα παράγει “

Αρθρο 22

Στο άρθρο 88 του ν. 2725/1999 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8, που έχουν ως εξής:

,,6. Ουδεμία εγγραφή ή μετεγγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή εγκρίνεται, μη εκδιδομένου, σε καμιά περίπτωση, του σχετικού δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αν η σχετική αίτηση προς την οικεία ομοσπονδία δεν συνοδεύεται από παραστατικό της οικείας Δ.Ο. Υ., ότι κατεβλήθη ο αναλογών, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, φόρος προς το Ελληνικό Δημόσιο, για τα χρηματικά ποσά, που συμφωνούνται στο συμβόλαιο, μεταξύ εταιρίας ή Τ.Α.Α. και αθλητή, υπέρ του τελευταίου.

7. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 86 (καταβολή των υπέρ του αθλητή χρηματικών ποσών σε δόσεις) η καταβολή του φόρου που αναλογεί σε κάθε δόση αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο. Υ., το οποίο κατατίθεται στην οικεία επαγγελματική ένωση και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

8. Η παράβαση των ορισμών των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται, από το χρόνο τέλεσης της παράβασης, την απόλυτη ακυρότητα της εγγραφής ή μετεγγραφής του αθλητή, η δε συμμετοχή του στους αγώνες θεωρείται, για κάθε συνέπεια, αντικανονική, ελεγχόμενη από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο και αυτεπαγγέλτως.”

Αρθρο 23

Στο άρθρο 89 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 3057/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

3. Στους ερασιτέχνες αθλητές που μετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη κατ’ ανάλογη εφαρμΟΥή των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων.”

Αρθρο 24

Το άρθρο 90 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 3262/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 90

Χρονική διάρκεια των συμβολαίων

1. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου αμειβόμενου ή επαγγελματία αθλητή δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Σε κάθε περιπτωση η λήξη της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου πρέπει να συμπίπτει το αργότερο, μία ημέρα πριν από την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου.

2. Η με οποιονδήποτε τρόπο ή συμφωνία μονομερής ανανέωση του συμβολαίου της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται, τυχόν δε γινόμενη είναι απολύτως άκυρη και συνεπάγεται τις συνέπειες της παραγράφου 8 του άρθρου 88 του παρόντος.

3. Εκπαιδευόμενος αθλητής, με τη συμπλήρωση του δεκάτου Ογδόου (180υ) έτους της ηλικίας του έχει υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρία ή το Τ.Α.Α., που ανήκει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η εταιρία ή το Τ .Α.Α. το επιθυμούν. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου αυτού εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη και καθορίζεται, αποκλειστικά και για μία μόνο φορά, από την εταιρία ή το Τ.Α.Α.. Επιτρέπεται συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, κατά την υπογραφή του ως άνω συμβολαίου, για διάρκεια αυτού, πέραν της προτεινόμενης από την εταιρία και μέχρι πέντε (5) ετών, συνολικά.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ερασιτέχνες

ποδοσφαιριστές του ιδρυτικού της εταιρίας ή του Τ.Α.Α. αθλητικού σωματείου ή για τους ερασιτέχνες αθλητές οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, με τα οποία η οικεία εταιρία ή το Τ .Α.Α. έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις εκπαιδευτικής και τεχνικοοικονομικής υποστήριξης των αντίστοιχων αθλητικών τμημάτων των ως άνω σωματείων.

5. Τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ αθλητών ή προπονητών

και Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (μάνατζερς) μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας (διαμεσολάβησης) με αθλητές κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) των αθλητών κάθε ομάδας που δικαιούνται συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα. Οι συμβάσεις διαμεσολάβησης καταγγέλλονται ελευθέρως από τους αθλητές (επαγγελματίες, αμοιβόμενους ή ερασιτέχνες) με μόνη την έγγραφη δήλωσή τους προς τον διαμεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής

ομοσπονδίας, της επαγγελματικής ένωσης και των συνδικαλιστικών οργάνων αθλητών και προπονητών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του αθλητικού διαμεσολαβητή (μάνατζερ).”

Αρθρο 25

Μετά το άρθρο 90 του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 90Α, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 90Α

Νομικό καθεστώς των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας σε ερασιτεχνική κατηγορία

1. Οι επαγγελματίες και οι αμειβόμενοι αθλητές, σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας τους σε κατώτερη κατηγορία, στους αγώνες της οποίας δεν επιτρέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, συμμετοχή επαγγελματιών ή αμειβομένων αθλητών, αντίστοιχα, εξακολουθούν, κατ’ εξαίρεση, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αθλητών και στην κατηγορία στην οποία υποβιβάζεται η ομάδα τους για ένα (1) έτος, εφόσον η χρονική διάρκεια του συμβολαίου τους καλύπτει το έτος αυτό, διατηρουμένων, κατά τα λοιπά, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως αυτά καθορίζονται, μετά την κατά το άρθρο 86, παράγραφος 8 του παρόντος αναπροσαρμογή τους, στο συμβόλαιό τους και αντιστοιχούν στο ως άνω έτος προσφοράς των υπηρεσιών τους.

2. Το διάδοχο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. αθλητικό σωματείο, για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους ως άνω επαγγελματίες ή αμειβομένους αθλητές, αντίστοιχα, δικαιούται να εισπράττει, για λογαριασμό του, την, κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις, αποζημίωση, που υποχρεούται να καταβάλλει ο, μετά την αποδέσμευση του αθλητή, αποκτών τον επαγγελματία ή αμειβόμενο αθλητή νέος σύλλογος, προς το σύλλογο από τον οποίο προέρχεται ο αθλητής.”

Αρθρο 26

Μετά το άρθρο 90Α του ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 90Β, που έχει ως εξής:

“Αρθρο 90Β

‘Εννοια εκπαιδευόμενου αθλητή –

Υποχρεώσεις -Αποδέσμευση αυτών 1. Εκπαιδευόμενος αθλητής είναι εκείνος ο οποίος διανύει ηλικία μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένο και είναι εγγεγραμμένος σε Ακαδημία Εκπαίδευσης Αθλητών αθλητικής ανώνυμης εταιρίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης.

2. Οι εκπαιδευόμενοι αθλητές διατηρούν τη φίλαθλη ιδιότητά τους, απαγορευομένης της λήψης

από αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, από τις μη επιτρεπόμενες κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις για τη φίλαθλη ιδιότητα.

3. Ο εκπαιδευόμενος αθλητής αποδεσμεύεται στις εξής, μόνο, περιπτώσεις:

α) ύστερα από απόφαση της εταιρίας στην οποία ανήκει,

β) αν, με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18) έτους της ηλικίας του, η εταιρία, στην οποία ανήκει, δεν υπογράψει με αυτόν σύμβαση προσφοράς υπηρεσιών (συμβόλαιο) ως επαγγελματία αθλητή.

4. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο αποδεσμευόμενος αθλητής είναι ελεύθερος να εγγραφεί, ως επαγγελματίας ή αμειβόμενος αθλητής, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας επαγγελματία ή αμειβομένου αθλητή ή ως ερασιτέχνης αθλητής αθλητικού σωματείου.

5. Κατ’ εξαίρεση των ορισμών των προηγούμενων παραγράφων στην περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας της εταιρίας σε κατηγορία, που δεν επιτρέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιριών, το σύνολο των εκπαιδευόμενων αθλητών της εταιρίας μεταφέρεται στο διάδοχο αθλητικό σωματείο, στο οποίο ανήκουν εφεξής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και για κάθε συνέπεια των διατάξεων

περί ερασιτεχνών αθλητών του αθλήματος.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρθρο 27

Το άρθρο 21 του ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: “Αρθρο 21

1. Απαγορεύεται, απολύτως, η διενέργεια κάθε είδους εγγραφών ή μετεγγραφών, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, επαγγελματιών ή ερασιτεχνών ή εκπαιδευόμενων ή ελεύθερων ή δανεικών αθλητών, σε ποδοσφαιρική ή καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρία, σε οποιαδήποτε νόμιμη μετεγγραφική περίοδο, που αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε διαχειριστικής-οικονομικής χρήσης

της, εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτό προσδιορίζεται από το άρθρο 48 παρ. 1 εδάφιο Υ’ του Κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συνυπολογιζόμενης και της πλασματικής αξίας των αθλητών του άρθρου 2 του ν.3372/2005 (ΦΕΚ 187 Α’), για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνεται αυτή υπόψη, είναι μικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.

2. Οι ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες της προηγούμενης παραγράφου, για να διενεργήσουν, νόμιμα, μετεγγραφές οφείλουν να διαμορφώσουν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους είτε με την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου είτε με την πραγματοποίηση προσωρινών καταθέσεων από τους μετόχους τους, με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πριν από κάθε μετεγγραφική περίοδο, που αρχίζει μετά τη λήξη της διαχειριστικής-οικονομικής τους χρήσης, σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην εμπίπτουν τουλάχιστον στις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

3. Οι αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων ή οι προσωρινές καταθέσεις των μετόχων, που γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα πρέπει να ολοκληρώνονται, πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε μετεγγραφικής περιόδου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν παράλληλα και με τις λοιπές διατάξεις του ν. 2725/1999 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν κάθε φορά και εφαρμόζονται σε όλες τις ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες.”

Αρθρο 28

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: “7.α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.

β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)

ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.”

2. Στους δώδεκα (12) καλαθοσφαιριστές, που συμμετείχαν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2005, καταβάλλεται εφάπαξ και ισομερώς και κατά παρέκκλιση των άρθρων 31 και 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτά ισχύουν, το συνολικό ποσόν των δύο εκατομμυρίων Ογδόντα οκτώ χιλιάδων (2.088.000) ευρώ. Στον προπονητή και στον βοηθό προπονητή καταβάλλεται, αντίστοιχα, ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και πενήντα τοις εκατό (50%) από το ποσό επιβράβευσης, που αντιστοιχεί σε κάθε καλαθοσφαιριστή.

Για την ως άνω αιτία ουδεμία άλλη οικονομική παροχή καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. και καταβάλλεται με τακτικά

χρηματικά εντάλματα, που ελέγχονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού.

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 122 του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 12 του ν. 3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

“Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών των ομάδων, οι οποίες προκύπτουν από την τέλεση των αγώνων τους στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τις κατηγορίες πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119 του παρόντος.”

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και προκειμένου περί του

ειδικού τοπικού τμήματος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. στη Θεσσαλονίκη του άρ- θρου 127 Α’ του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 3057/2000.

5. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.δ. 130/2000 (ΦΕΚ 113 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 α του άρθρου 28 του ν. 3262/2004 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

“Στην περίπτωση έλλειψης, για οποιονδήποτε λόγο, του εκλεγέντος αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή αυτού, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή του ελλείποντος, για τον υπόλοιπο της θητείας αυτού χρόνο.”

6. Οι από το νόμο παρεχόμενες στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού αποκλειστικές αρμοδιότητες

ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Πολιτισμού.

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

“6. Αίτηση επανασυζήτησης της υποθέσεως ή ανάκλησης της αποφάσεως επιτρέπεται Υια λόγους μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσης ή προσκόμισης νέων αποδεικτικών στοιχείων που δεν ήταν

δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά την εκδίκαση της υποθέσεως και εφόσον δεν έχει εκτελεσθεί η

απόφαση, οποτεδήποτε εκδοθείσα.”

7. Με σκοπό την απόκτηση και των υπολοίπων απομενουσών ιδιοκτησιών στην περιοχή Σχιστό Κορυδαλλού προκειμένου να ολοκληρωθεί στο σύνολό της η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 1098945/9007/0010/10.11.2003 (ΦΕΚ 1225 Δ’) για τη δημιουργία του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 του ν.2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α’) και χωροθετημένου με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α’) Αθλητικού Κέντρου Σχιστού Κορυδαλλού, δύναται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το αναλογούν στις συγκεκριμένες αυτές ιδιοκτησίες ποσό της επιδικασθείσας αποζημίωσης και μετά τη λήξη του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου

7 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α’) δεκαοκταμήνου, εφόσον συναινούν προς τούτο εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 29

Μεταβατικές -Τελικές διατάξεις

1. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ενώσεις του παρόντος οφείλουν, κατά περίπτωση, να καταρτίσουν ή να τροποποιήσουν το καταστατικό και τους κανονισμούς τους με σκοπό την προσαρμογή τους στις διατάξεις του παρόντος.

2. Τα κάθε είδους θέματα, που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος, κρίνονται, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης ή τροποποίησης των οικείων καταστατικών και κανονισμών, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφαρμοζόμενες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στην Ε.Π.Α.Ε. κατανέμεται, στις Ενώσεις του παρόντος, με κοινή απόφαση των Δ.Σ. αυτών, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Πολιτισμού και καταλαμβάνει αντίστοιχες προς τη βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή του, οργανικές θέσεις. Το προσωπικό, που τυχόν πλεονάζει, καταλαμβάνει αντίστοιχες προσωρινές θέσεις στις Ενώσεις, συνιστώμενες με τους ειδικούς κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και καταργούμενες με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο των υπαλλήλων που τις κατέχουν”

4. Ώπου στο ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, αναφέρεται ο όρος “επαγγελματικός σύνδεσμος”

νοείται η “επαγγελματική ένωση”.

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β” της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247 Α”) καταργείται.

6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.Ε. καλεί τις Π.Α.Ε. της Β” Εθνικής Κατηγορίας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική

Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Ενωσης, συγκαλεί τη Συνέλευση της Γ” Εθνικής Κατηγορίας προκειμένου να εκλέξει τα τέσσερα (4) μέλη ( δύο από κάθε όμιλο), που θα την εκπροσωπήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της ‘Ενωσης και συγχρόνως καλεί την Ε.Π.Ο. να υποδείξει τον εκπρόσωπό της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Ενωσης. Ακολούθως συγκαλεί το ούτω προκύπτον Δ.Σ. της ‘Ενωσης Β” και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και απέρχεται.

7. Η μη εναρμόνιση του καταστατικού, των κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων των αθλητικών ομοσπονδιών προς τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και της λοιπής εν

γένει αθλητικής νομοθεσίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της ως άνω νομοθεσίας, που αφορούν:

α) τις κρατικές επιχορηγήσεις, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες,

β) τις λοιπές κρατικές παροχές, διευκολύνσεις και κίνητρα, για την υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την αξιοποίηση -εκμετάλλευση οικονομικών και

εμπορικών δικαιωμάτων με αφορμή τις αθλητικές δραστηριότητές τους,

γ) φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις,

δ) την αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας τους ή μισθωμένες.

Η διαπιστωτική πράξη της αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Ελεγκτικού Συμβουλίου του άρθρου 52 του ν. 2725/1999.

8. Ειδικότερα για τις αθλητικές ομοσπονδίες της αν παραγράφου, αναστέλλονται, ιδίως και κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 1, 50, 51, 54 παρ. 2, και 84 του ν. 2725/1999, όπως αυτές ισχύουν.

9. Η άρση της αναστολής εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων συντελείται με την ολοκλήρωσή της, κατά την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, εναρμόνισης του καταστατικού και των κανονισμών τους ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, εκδιδομένη, μετά από εισήγηση του, κατά το άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει, Ελεγκτικού Συμβουλίου και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των χρηματικών ποσών, που προκύπτουν από την αναστολή επιχορηγήσεων, ποσοστών ή άλλων χρηματικών παροχών

κατά περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Αθλητικές ομοσπονδίες, στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 7,8 και 10 του παρόντος, επιλέγουν τις διατάξεις του καταστατικού τους ελεύθερα, μη δεσμευόμενες από αυτές του ν.2725/1999.

12. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των μελών της ρυθμίζονται αυτόνομα από την Ε.Π.Ο. και τα όργανά της σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, καθώς και αυτούς που καθορίζονται από την Ευρωπαίκή και Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ακόμη και αν προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις

στο ν.2725/1999, όπως ισχύει, και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία. Θέματα οικονομικού ελέγχου για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει η Ε.Π.Ο. από το κράτος, ελέγχου νομιμότητας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας υπόκεινται στην αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους.

Αρθρο 30

Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α) έναν επίτιμο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου της Επικρατείας ή αντίστοιχου βαθμού, ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως αναπληρωτή Πρόεδρο,

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού,

δ) τρεις (3) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Τμημάτων Νομικής,

ε) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.),

στ) τους δύο (2) Γενικούς Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.): α) Αθλητισμού και β) Αθλητικής Υποστήριξης, αντίστοιχα,

ζ) πέντε (5) μέλη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής- Νομοτεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., τα οποία εκτελούν και χρέη γενικών και ειδικών εισηγητών,

η) πέντε (5) φιλάθλους, εγνωσμένου κύρους και ειδικής γνώσης και εμπειρίας στα αθλητικά πράγματα του τόπου.

2. ‘Εργο της συνιστώμενης Επιτροπής είναι η τελική κατάρτιση και επεξεργασία του Σχεδίου Αθλητικού Κώδικα, το προσχέδιο του οποίου ήδη καταρτίζεται από την Ειδική Νομοπαρασκευαστική-Νομοτεχνική Επιτροπή Αθλητισμού της Γ.Γ.Α..

3. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται πέντε (5) υπάλληλοι της Γ.Γ.Α..

4. Το τελικό Σχέδιο του Αθλητικού Κώδικα, που θα συντάξει η Επιτροπή του παρόντος άρθρου,

θα υποβληθεί στη Βουλή των Ελλήνων για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

5. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι γενικοί και οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα, που αναφέρονται στη λειτουργία, στη

διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

6. Στον Πρόεδρο, τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, τους γενικούς και ειδικούς εισηγητές, καθώς

και στα μέλη της γραμματείας αυτής καταβάλλεται αποζημίωση, καθοριζόμενη με κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

Αρθρο 31

Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή αναφερόμενη σε θέματα ρυθμιζόμενα από τις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται

Αρθρο 32

‘Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Αθήνα, 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ