Νόμος 347 ΦΕΚ Α΄146/15.6.1976
Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1361/1973 “περί καταργήσεως του Σμήνους Ανθελονοσιακού Πολέμου”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εις το άρθρον 2 του Ν.Δ. 1361/1973 προστίθεται παρ. 4 έχουσα ούτω, της επομένης παρ. 4 του άρθρου τούτου αναριθμουμένης αναλόγως :
“4. Μηχανικοί αεροπλάνων του καταργουμένου σμήνους Ανθελονοσιοκού Πολέμου, κεκτημένοι πτυχίον της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθενται εις την Υπηρεσίαν Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπο τας εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου προυποθέσεις”.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεταιαπο της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ