Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3469 (ΦΕΚ Α 131 28.6.2006)

Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Αρθρο 1

Νομική μορφή, αρμοδιότητες και οργάνωση του Εθνικού Τυπογραφείου

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄). Στο Εθνικό Τυπογραφείο προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.

2. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών.

3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή:

α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,

β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά,

γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,

ε) τη συνεργασία με το “Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων” των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την “Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων” ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου,

στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με νόμο.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου.

Με τον Οργανισμό καθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου και η κατανομή αυτών στις υπηρεσίες, β) η σύσταση διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών, γ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε διευθύνσεις και σε τμήματα, δ) τα προσόντα διορισμού του προσωπικού, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, ε) η συγκρότηση επιτροπών για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) ο καθορισμός κριτηρίων για την έκδοση των μελετών της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και ζ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και με την πραγματοποίηση των σκοπών του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

5. Οι υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 188/1996 και είναι κενές κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της παραγράφου 4, κατανέμονται με τοον Οργανισμό σε θέσεις μόνιμο προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να ανατίθενται σε αυτό νέες αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται με το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπωτικές μονάδες φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να συνιστώνται ή να μεταφέρονται θέσεις προσωπικού για την κάλυψη της επέκτασης των δραστηριοτήτων ή αρμοδιοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, να ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού για τις καταργούμενες και συγχωνευόμενες εκτυπωτικές μονάδες και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 2

Εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει στις εγκαταστάσεις του και με χρήση ιδίων μέσων την “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τα λοιπά έντυπα, μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες.

2. Οι φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγουσα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευθεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου, με χρέωση του φορέα αυτού.

4. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των ελεγκτικών σωμάτων του Δημοσίου σε ειδική έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) και μετά την περίπτωση θ΄ που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:

“ι) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα.”

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός.

7. Οι εκτυπωτικές ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο χωρίς επιβάρυνση.

Αρθρο 3

Τήρηση αρχείου

1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται αρχείο κειμένων και δοκιμίων, καθώς και Φύλλων της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” (Φ.Ε.Κ.).

2. Το αρχείο κειμένων και δοκιμίων περιλαμβάνει ιδίως:

α) κάθε προς δημοσίευση κείμενο, β) τα συνοδευτικά και διαβιβαστικά έγγραφα, γ) την αλληλογραφία με τους φορείς που αποστέλλουν τα κείμενα προς δημοσίευση και τον αρμόδιο φορέα που παραγγέλλει ή δίδει την άδεια για δημοσίευση, δ) τα εγκεκριμένα για δημοσίευση δοκίμια.

3. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τηρεί το αρχείο της προηγούμενης παραγράφου σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε κάθε περίπτωση, η έντυπη μορφή του αρχείου τηρείται για ένα ημερολογιακό έτος. Η ηλεκτρονική μορφή του αρχείου τηρείται για τέσσερα έτη.

4. Το αρχείο φύλλων της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” τηρείται με τον ακόλουθο τρόπο: Το Πρώτο Τεύχος, το Δεύτερο Τεύχος, το Τέταρτο Τεύχος και το Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τα υπόλοιπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική.

5. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται κατάλογος περιεχομένων ημερήσιας κυκλοφορίας τευχών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις εκδόσεις όλων των τευχών της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” των τελευταίων τριάντα ημερών.

Αρθρο 4

Πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Τυπογραφείου

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού του συστήματος, των βάσεων δεδομένων του και του συνόλου των πληροφοριών που αυτές περιλαμβάνουν. Το σύστημα, οι βάσεις δεδομένων και οι πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κάθε Φ.Ε.Κ., στην ηλεκτρονική του μορφή, φέρει ψηφιακή υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Οργανισμό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Αρθρο 5

Δημοσιευτέα ύλη

1. Η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο “Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας”.

2. Στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” δημοσιεύονται:

α) το Σύνταγμα,

β) οι Νόμοι που εκδίδονται και κυρώνονται κατά το Σύνταγμα,

γ) ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων,

δ) οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

ε) οι πράξεις της Βουλής των Ελλήνων και του Προέδρου της, αν η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της,

στ) τα κανονιστικού και ατομικού χαρακτήρα προεδρικά διατάγματα,

ζ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,

η) τα διαγγέλματα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,

θ) οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού και εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης,

ι) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α΄),

ια) οι ατομικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου,

ιβ) οι πράξεις διορισμού μονομελών και οι πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι τροποποιήσεις τους, οι αποφάσεις συγκρότησης αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας και οι αποφάσεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών τους,

ιγ) οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ιδ) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, απόλυσης ή υποβιβασμού δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των εκκλησιαστικών οργανισμών, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,

ιε) οι πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ιστ) οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων, οι αποδοχές δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο, και οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις,

ιζ) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

ιη) οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις νηολογήσεων πλοίων και οι αποφάσεις εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών,

ιθ) οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διενεργούν αναθέτουσες αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία,

κ) οι ανακοινώσεις παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης,

κα) οι ανακοινώσεις των εταιρειών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

κβ) οι περιλήψεις των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

κγ) η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία,

κδ) κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρθρο 6

Τεύχη της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη:

α) Τεύχος Πρώτο (Α΄).

β) Τεύχος Δεύτερο (Β΄).

γ) Τεύχος Τρίτο (Γ΄).

δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ΄).

ε) Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.).

στ) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).

ζ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.).

η) Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.).

θ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

ι) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.).

ια) Τεύχος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.).

ιβ) Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων.

2. Η δημοσιευτέα ύλη καταχωρίζεται στα Τεύχη της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορούν να εκδίδονται και νέα τεύχη της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” ή να συγχωνεύονται τα τεύχη που προβλέπονται με το νόμο αυτόν και να προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους.

Αρθρο 7

Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα τεύχη της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Στο Τεύχος Α΄ της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” δημοσιεύονται:

α) το Σύνταγμα και οι νόμοι που εκδίδονται και κυρώνονται σύμφωνα με αυτό, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες της Χώρας με άλλα κράτη ή οργανισμούς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές,

β) ο Κανονισμός της Βουλής, καθώς και οι πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου της, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της,

γ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα Διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος και τα διατάγματα προκήρυξης δημοψηφισμάτων κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος,

δ) τα προεδρικά διατάγματα που έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 38, 40, 41 και 43 παρ. 1 του Συντάγματος,

ε) οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών που αφορούν διορισμούς σε όργανα διοίκησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ή θέματα απαλλοτριώσεων και πολεοδομικής νομοθεσίας, που δημοσιεύονται στα οικεία τεύχη, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους,

στ) οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διατάξεις και οι πράξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, στο Τεύχος Β΄ της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” δημοσιεύονται:

α) τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,

β) οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις άλλων οργάνων της Διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο και δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν,

γ) οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο,

δ) οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων,

ε) σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους,

στ) οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα,

ζ) η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο,

η) κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η καταχώριση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος.

3. Με την επιφύλαξη των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού, στο Τεύχος Γ΄ δημοσιεύονται:

α) σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημόσιων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

β) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών,

γ) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και λοιπών μεταβολών του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,

δ) η προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων και συμβολαιογράφων,

ε) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,

στ) οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

ζ) οι πίνακες των επιτυχόντων συμβολαιογράφων,

η) οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” απαιτείται από το νόμο,

θ) σε περίληψη, τα προεδρικά διατάγματα απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα απονομής σημαίας ή παρασήμων.

4. Στο Τεύχος Δ΄ δημοσιεύονται:

α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανάκληση των πράξεων αυτών,

β) οι πράξεις παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου αγροκτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήματος,

γ) οι πράξεις για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις καθορισμού όχθης λιμνών και ποταμών, καθορισμού οριογραμμών ρέματος και χειμάρρων, των βιομηχανικών ζωνών, των εθνικών δρυμών, των δημόσιων δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων,

δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων,

ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων,

στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις.

5. Στο Τεύχος Α.Α.Π. δημοσιεύονται:

α) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε,

β) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,

γ) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923,

δ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,

ε) οι πράξεις χωροθέτησης,

στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων.

6. Στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύονται:

α) οι πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης ή αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων και των ειδικών γραμματέων που προΐστανται ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων,

β) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, την ανανέωση θητείας, την αποδοχή παραίτησης ή την παύση των μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,

γ) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, ανανέωση θητείας, αποδοχή παραίτησης ή παύση μονομελών ή μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, και ιδίως των διοικητών, υποδιοικητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών διοικητικών συμβουλίων και των αναπληρωτών τους,

δ) οι πράξεις συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση,

ε) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύσης του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των προϊσταμένων και διευθυντών, των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των πολιτικών γραφείων των υπουργών και υφυπουργών και των εξομοιουμένων με μετακλητούς υπαλλήλους, των επιστημονικών συνεργατών των μελών της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω γραφεία και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών υπουργείων, των ειδικών γραμματέων προϊσταμένων ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

στ) οι περιλήψεις των αποφάσεων διορισμού προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών, καθώς και οι συγκροτήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄),

ζ) οι αποφάσεις καθορισμού των πάσης φύσεως μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής.

7. Στο Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται σε περίληψη:

α) οι πράξεις για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με περίληψη του καταστατικού τους ή των τροποποιήσεών του, καθώς και κάθε άλλη πράξη που αναφέρεται στις ως άνω εταιρείες και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που λειτουργούν υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου και η δημοσίευσή της στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

β) κάθε πράξη που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της οποίας η δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

γ) οι ισολογισμοί, οι ανακοινώσεις και οι προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, καθώς και οι εκθέσεις περιουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, που η δημοσίευσή τους στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,

δ) οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών,

ε) οι δικαστικές προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,

στ) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών,

ζ) τα προβλεπόμενα προς δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄).

8. Στο Τεύχος Ε.Β.Ι. δημοσιεύονται, σε περίληψη, οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

9. Στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των προκηρύξεων που αφορούν το προσωπικό των περιπτώσεων δ΄, στ΄, ζ΄, των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης θ΄, και των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιθ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), εφόσον η κείμενη νομοθεσία ή οργανισμός ή κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση έκδοσης προκήρυξης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Στο Τεύχος Α.Ε.Δ. καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α΄).

12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).

13. Εάν κείμενο δημοσιευθεί ή καταχωρισθεί σε διαφορετικό τεύχος από αυτό που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε το τεύχος αυτό. Το Εθνικό Τυπογραφείο το αναδημοσιεύει στο σωστό τεύχος, αναφέροντας και το τεύχος που αρχικά είχε δημοσιευθεί.

14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζεται το τεύχος στο οποίο δημοσιεύονται πράξεις και περιλήψεις που δεν προβλέπονται στο νόμο αυτόν.

Αρθρο 8

Πράξεις που δεν δημοσιεύονται

1.Δεν δημοσιεύονται στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”:

α) οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, τη διάρθρωση, τη σύνθεση, τη διάταξη, τον εφοδιασμό και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και κάθε άλλη πράξη της οποίας η δημοσίευση προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα της Χώρας. Οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατά νόμο αποδέκτες αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

β) Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Οι πράξεις αυτές τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτόν. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκ? δίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

γ) Οι πίνακες προακτέων ή μεταθετέων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συντάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτές ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες με σχετικές εγκυκλίους και τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων με τοιχοκόλληση σε εμφανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσιών αυτών ή στο κεντρικό κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού.

δ) Οι αποφάσεις για την έγκριση ή άρση κυκλοφορίας και διάθεσης αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει των δημόσιων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτές δημοσιοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου αυτής.

ε) Οι διακηρύξεις δημοπρασιών για την εκποίηση ή μίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι αποφάσεις των νομαρχών για τη συγκρότηση ερανικών επιτροπών και επιτροπών λαχειοφόρων αγορών. Οι πράξεις αυτές ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τοιχοκολλώνται σε εμφανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσιών αυτών ή στο κεντρικό κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Οι πράξεις αυτές δημοσιεύονται, περαιτέρω, και δια του Τύπου σύμφωνα με τις ειδικότερες για κάθε πράξη διατάξεις.

στ) Οι πίνακες των απολυομένων μαθητών των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες των αποφοίτων των Σχολών Εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται σε αντίγραφο στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Τμήματος ή Γραφείου Εκπαίδευσης, καθώς και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας.

ζ) Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών, οδοντιατρείων, μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας και μεσίτη αστικών συμβάσεων.

η) Οι κανονιστικές πράξεις για τις οποίες η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδική διαδικασία δημοσίευσης ή γνωστοποίησης.

θ) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, εκτός από εκείνες των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να εξαιρούνται από τη δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” και άλλες δημοσιευτέες πράξεις, για τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί άλλο πρόσφορο μέσο δημοσίευσης.

4. Η δημοσίευση μη δημοσιευτέας πράξης δεν δημιουργεί ακυρότητα ή άλλο νομικό ελάττωμά της.

Αρθρο 9

Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση

1. Οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις και οι περιλήψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια και αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές διατάξεις βάσει των οποίων εκδίδονται. Ειδικά οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

2. Κάθε περίληψη που δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον πλήρη τίτλο του οργάνου που εκδίδει την πράξη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της πράξης, τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται η πράξη, το διατακτικό της πράξης, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά η πράξη, το χρόνο στον οποίο αυτή ανατρέχει, εφόσον προβλέπεται ειδικά ότι είναι διαφορετικός από τη δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, και την υπογραφή του οργάνου που εκδίδει την πράξη. Η περίληψη περιέχει, επίσης, κατά περίπτωση, το κύριο περιεχόμενο της πράξης. Αν με την ατομική διοικητική πράξη προκαλείται δαπάνη, οι υπηρεσίες, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, αναφέρουν τον αριθμό, την ημερομηνία και την υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισμό.

3. Οι πράξεις και οι περιλήψεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των διοριζόμενων υπαλλήλων ή μελών διοικήσεων φορέων και ιδίως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και το επάγγελμα του κάθε διοριζομένου. Αν η κείμενη νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα για το διορισμό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς με το διορισμό τίτλους σπουδών του κάθε διοριζομένου.

4. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται σε περίληψη και περιέχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιέχει την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών ή μεριδίων, τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών, αν έχουν διορισθεί διαχειριστές με το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ197 Α΄). Ομοια περίληψη δημοσιεύεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

5. Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης και ιδίως: α) την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της σύμβασης, την οποία αφορά ο διαγωνισμός, δ) το είδος του διαγωνισμού, τη διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση και το κριτήριο της κατακύρωσης, αναλυτικά, ε) τον τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τις ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και αν οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων, στ) τη διάρκεια της σύμβασης και λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου ή αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον τρόπο, τόπο και χρόνο που μπορεί ο υποψήφιος να αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν οι προσφορές και την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών, ι) την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια) βασικούς όρους συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιβ) όλους τους ειδικούς περιορισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) το χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ) την απαγόρευση ή μη των εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη χρηματοδότηση και την πληρωμή και ιη) την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και λοιπές ημερομηνίες σχετικές με το διαγωνισμό που παράγουν έννομες συνέπειες.

Η περίληψη χρονολογείται και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και αναφέρει ειδικά την ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να εξειδικεύονται ή να τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μορφή των περιλήψεων των παραγράφων 2, 3 και 5.

7. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ενδεικτικά υποδείγματα που αφορούν στη μορφή των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Διοίκησης που δημοσιεύονται στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”. Τα ενδεικτικά υποδείγματα που αφορούν στη μορφή των δημοσιευτέων περιλήψεων του Τεύχους Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.

8. Τον καθορισμό των ενδεικτικών υποδειγμάτων των κειμένων που δημοσιεύονται εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μόνιμη επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικά για το Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. συμμετέχει στην επιτροπή και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. συμμετέχει στην επιτροπή και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..

9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειμένου γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στους αποστολείς αδημοσίευτα τα κείμενα που είναι δυσανάγνωστα, επισημαίνοντας τα σημεία των προς δημοσίευση κειμένων που δεν μπορούν να αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το δημοσίευμα έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από τη δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο το έγγραφο.

10. Η αποστολή των κειμένων από τους φορείς στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και υπογραφής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αποστολέας του κειμένου μπορεί να καταθέσει την πράξη ή περίληψη στο Εθνικό Τυπογραφείο, να την ταχυδρομήσει ή να την αποστείλει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Δ.Δ.Σ. γίνονται δεκτά και με τηλεομοιοτυπία, υπό την προϋπόθεση τήρησης, σε κάθε περίπτωση, των κειμένων διατάξεων για επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία.

11. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” καταχωρίζονται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα σειρά τάξης των υπουργείων.

12. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (Κ.Α.Δ.) για κάθε κείμενο που λαμβάνει προς δημοσίευση. Ο αποστολέας του κειμένου φροντίζει για τη λήψη του Κ.Α.Δ. από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που αφορά στην έκδοση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία και διάθεση της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” και δεν αναφέρεται ρητώς στον παρόντα νόμο.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθορίζονται τα τέλη δημοσίευσης των κειμένων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ..

Αρθρο 10

Αδεια δημοσίευσης

1. Την άδεια για τη δημοσίευση στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” κάθε κειμένου, του οποίου η δημοσίευση σε αυτήν προβλέπεται από το νόμο, δίδει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητάς του ως προς τα τεύχη Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Δ.Σ. στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ορισθεί ότι η αρμοδιότητα της παραγράφου 1 ως προς όλα τα Τεύχη θα ασκείται εκ παραλλήλου και από τον Προϊστάμενο του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ή πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

3. Τα δοκίμια των κειμένων που αποστέλλονται προς δημοσίευση υποβάλλονται για άδεια δημοσίευσης σε αυτόν που ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι.

4. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση, καθώς και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε κειμένου προς δημοσίευση, πριν από τον έλεγχο, τη θεώρηση και τη χορήγηση άδειας από τους αρμοδίους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 11

Μορφή της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο λογότυπος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά χάρτου, η γραμματοσειρά της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” ή των επί μέρους τευχών της, καθώς και κάθε ζήτημα συναφές με την ψηφιακή εκτύπωση και τη γραμμική κωδικοποίηση (“barcode”) της “Εφημερίδος”.

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος παρουσίασης της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Ειδικού Τυπογραφείου, η μορφή της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” μπορεί να διαφέρει από τη μορφή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Αρθρο 12

Εκδοση της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” στοιχειοθετείται και εκτυπώνεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Τυπογραφείου και κυκλοφορεί με ευθύνη του Εθνικού Τυπογραφείου. Τα φύλλα της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” εκδίδονται και κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε δύο μορφές, την έντυπη και την ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική κυκλοφορία συντελείται με την καταχώριση του Φ.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

2. Ο αριθμός αντιτύπων που εκδίδεται η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” καθορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου ύστερα από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίζεται με διαδικασία που προβλέπει ο Οργανισμός του. Ο αριθμός αντιτύπων της πρώτης έκδοσης του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση εξάντλησης των αντιτύπων του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπώνει, ανάλογα με τις παραγωγικές του δυνατότητες, ικανό αριθμό αντιτύπων και εφοδιάζει τα σημεία διανομής του.

3. Η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” εκδίδεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η “Εφημερίς της Κυβερνήσεως” εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα τα οποία φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σελίδες αριθμούνται ανά φύλλο. Το Τεύχος Ε.Β.Ι. εκδίδεται μία φορά το μήνα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ημέρες έκδοσης του Τεύχους Δ.Δ.Σ..

Αρθρο 13

Κυκλοφορία της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Τα Φ.Ε.Κ. κυκλοφορούν την ίδια ημέρα με την ημερομηνία έκδοσης την οποία φέρουν.

2. Οταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία φύλλου της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” την ημέρα την οποία φέρει ως ημερομηνία έκδοσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου. Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από εξουσιοδοτημένους για το λόγο αυτόν υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, οι οποίοι σημειώνουν και την ημερομηνία παραλαβής επί του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

3. Το φύλλο της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” θεωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημερομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυκλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φ.Ε.Κ. στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

4. Εννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημοσίευση των φύλλων της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του νόμου αυτού.

Αρθρο 14

Αναπαραγωγή της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Μετά την εξάντληση των αντιτύπων των τευχών κάθε έκδοσης της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται σε αναπαραγωγή των τευχών κατόπιν αιτήσεως ή παραγγελίας, έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου.

2. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φ.Ε.Κ. από οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό το κέρδος. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17.

3. Το Δημόσιο μπορεί να αναπαράγει τεύχη της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, εν όλω ή εν μέρει, μόνο για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του.

4. Το τεύχος Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν, εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Αρθρο 15

Διάθεση της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, εκτός από τα τεύχη Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. και Ε.Β.Ι., η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση τευχών της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στις δημόσιες αρχές, καθώς και στα δικαστήρια του κράτους. Ως δημόσια αρχή νοείται κάθε φορά η κεντρική υπηρεσία του κάθε φορέα.

2. Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να αποστέλλει χωρίς αντάλλαγμα το τεύχος Α΄ της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” στην έντυπή του μορφή και, εφόσον ζητηθεί, τα υπόλοιπα τεύχη, ως εξής:

α) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

β) ένα αντίτυπο στον Πρωθυπουργό,

γ) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Βουλής,

δ) από ένα αντίτυπο στον Αρχηγό της Αξιωματικής

Αντιπολίτευσης και τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής, ε) από ένα αντίτυπο σε κάθε ελληνικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στ) δύο αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

3. Η ηλεκτρονική έκδοση των τευχών Α΄, Β΄, Γ΄, Υ.Ο.Δ.Δ., Δ.Δ.Σ. και Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, χωρίς αντάλλαγμα, στα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Το Τεύχος Α΄ διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε έντυπη μορφή, ύστερα από αίτησή τους στο Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο και διαβιβάζει το αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο.

5. Η έντυπη μορφή των Φ.Ε.Κ. διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η διάθεση των Φ.Ε.Κ. σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος με απόφαση του Νομάρχη ορίζεται ταυτοχρόνως υπόλογος διαχειριστής. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρέχει στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τον απαιτούμενο για το ανωτέρω έργο τεχνικό εξοπλισμό.

Οι εισπράξεις από την ως άνω διαδικασία κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου, τυχόν δε δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου.

6. Με όμοιο τρόπο μπορεί να διατίθεται κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του παρόντος.

7. Η ηλεκτρονική μορφή των Φ.Ε.Κ. διατίθεται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να διαθέτει τα Φ.Ε.Κ. σε εκδόσεις ψηφιακών δίσκων (c.d.) ύστερα από παραγγελία.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ορισθεί η έκδοση τευχών της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ρυθμισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Αρθρο 16

Εκτέλεση πράξεων, ανάκληση δημοσιευμάτων και διόρθωση σφαλμάτων

1. Η εκτέλεση των πράξεων που δημοσιεύονται, κατά το νόμο, στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την τυχόν αναδρομική ισχύ των πράξεων αυτών.

2. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, επιβάλλεται και ατομική κοινοποίηση της πράξης που δημοσιεύεται, στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά το τεύχος, το φύλλο και η ημερομηνία έκδοσης του κειμένου.

3. Ανάκληση κειμένου μπορεί να γίνει με σχετικό έγγραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τη δημοσίευσή του. Το έγγραφο ανάκλησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον υπογράφοντα το προς ανάκληση κείμενο. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει το κείμενο που ανακλήθηκε και τηρεί μόνο αρχείο ανακλητικών εγγράφων.

4. Διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές με έγγραφο του φορέα αποστολής και δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύθηκε το οικείο κείμενο. Η διόρθωση σφαλμάτων περιορίζεται αποκλειστικώς σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα.

5. Διορθώσεις σφαλμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου γίνονται ατελώς και μπορεί να γίνουν χωρίς το έγγραφο του φορέα αποστολής.

Αρθρο 17

Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου επιβάλλεται σε όποιον παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ύψος του επιδιωκόμενου κέρδους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προστίμου δεν ανακαλείται.

2. Αν η παράβαση αφορά στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., τα πρόστιμα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Αρθρο 18

Πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” – Τιμολογήσεις

1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Φ.Ε.Κ..

2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Διαδικτύου, για ανάγνωση των δημοσιευμάτων όλων των τευχών της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, πλην του τεύχους Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ..

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, τιμολογείται και διατίθεται προς πώληση η ηλεκτρονική και η έντυπη μορφή της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα συγκροτείται επιτροπή με ετήσια θητεία που αποτελείται από τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου. Εργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα των θεμάτων τιμολόγησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

4. Με όμοια απόφαση τιμολογείται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

5. Πολίτης ο οποίος είναι άπορος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να λαμβάνει, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, δωρεάν αντίτυπο Φ.Ε.Κ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

6. Κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τιμολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και να πωληθεί έπειτα από έγκριση του φορέα έκδοσης. Απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων που εκτυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση.

7. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την εγγραφή συνδρομητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικής παραγγελίας των Φ.Ε.Κ..

Η τιμολόγηση των συνδρομών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

8. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής, πέραν των ταχυδρομικών τελών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορισθεί δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας συνδρομής και για άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός.

9. Οι εισπράξεις από την πώληση των φύλλων της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως” και των λοιπών εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και από την παροχή κάθε άλλης τιμολογούμενης υπηρεσίας αποτελούν δημόσια έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αρθρο 19

Σύσταση και επωνυμία

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Μουσείο και Βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου” (Μουσείο), με έδρα την Αθήνα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αρθρο 20

Σκοπός

1. Σκοπός του Μουσείου είναι κυρίως η έκθεση του παλαιού εξοπλισμού, των παλαιών εκδόσεων και φύλλων της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης.

2. Στο σκοπό του Μουσείου περιλαμβάνονται:

α) η συλλογή και συντήρηση παλαιών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και παλαιών εκδόσεων και φύλλων της “Εφημερίδος της Κυβερνήσεως”,

β) ο εμπλουτισμός της συλλογής με άλλα συναφή εκθέματα, καθώς και η ανάδειξη της συλλογής αυτής στο κοινό,

γ) η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας έναντι συμβολικού ποσού διδάκτρων,

δ) η πώληση επιμελημένων με καλλιτεχνική βιβλιοδεσία αντιγράφων παλαιών Φ.Ε.Κ. και παλαιών εκδόσεων, καθώς και η δημιουργία και πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση (“μινιατούρες”),

ε) η πώληση των εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου με ή χωρίς καλλιτεχνική βιβλιοδεσία,

στ) η λειτουργία βιβλιοθήκης, στην οποία μπορεί το κοινό ελεύθερα να αναγιγνώσκει όλα τα Φ.Ε.Κ. και τις εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών της “Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης”, καθώς και να ενημερώνεται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου,

ζ) η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του Εθνικού Τυπογραφείου,

η) η συνεργασία με βιβλιοθήκες ιδρυμάτων της Χώρας, με την “Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”, καθώς και με βιβλιοθήκες λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών,

θ) κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.

Αρθρο 21

Πόροι

Πόροι του Μουσείου είναι:

α) Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β) Ποσοστό επί του ετήσιου προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Τα έσοδα από την πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση (“μινιατούρες”), καθώς και τα έσοδα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση επί θεμάτων καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και λοιπά έσοδα από συναφείς με το σκοπό του Μουσείου δραστηριότητες.

δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους προσφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η αποδοχή κληρονομίας από το Μουσείο λογίζεται ότι γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής.

ε) Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, από το πρόγραμμα “Πολιτεία” ή λοιπά προγράμματα, καθώς και εν γένει από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και την τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων.

στ) Εσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Αρθρο 22

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1. Το Μουσείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, ως ακολούθως:

α. Τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, ως Πρόεδρο.

β. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι οποίοι προτείνονται, με τα αναπληρωματικά τους μέλη, από το σύλλογο εργαζομένων του Εθνικού Τυπογραφείου.

γ. Δύο μέλη που επιλέγονται, με τα αναπληρωματικά τους, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα οποία έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Μουσείου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με την υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η θητεία των μελών, πλην του Προέδρου, είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αποζημίωση ανά μήνα των μελών του Δ.Σ. και του γραμματέα αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού του Μουσείου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου.

Αρθρο 23

Κανονισμός – Σύσταση θέσεων

1. Στο Μουσείο συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

2. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”, καταρτίζεται, εντός έξι μηνών από τη συγκρότησή του, ο Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Μουσείου. Με τον Κανονισμό καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου, κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού, καθώς και τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του Μουσείου. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. του Μουσείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, οι ανάγκες του Μουσείου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.

Αρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 1, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ισχύων Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου (π.δ. 188/1996, ΦΕΚ 146 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43 Α΄).

2. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 7, καθώς και ο τίτλος “Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου” ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3419/2005. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., το τεύχος αυτό εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο “Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης”.

3. Διατάγματα ή πράξεις που έχουν εκδοθεί ύστερα από εξουσιοδότηση του ν. 301/1976 ή άλλων ειδικών νόμων και αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των διαταγμάτων και των πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

4. Διατάξεις που προβλέπουν τη δημοσίευση πράξεων στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” ή σε ορισμένο τεύχος της εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με τον παρόντα νόμο.

Αρθρο 25

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) οι διατάξεις του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) η διάταξη του άρθρου 32 του ν. 1116/1981 (ΦΕΚ 8 Α΄),

γ) η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄),

δ) το άρθρο 13 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄),

ε) η διάταξη της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1558/1985, που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 25 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄ του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,

στ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1558/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο του ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2880/2001 και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 25 παρ. 2 εδάφια 2 και 3 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.

Αρθρο 26

Εναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 και των άρθρων 19,20, 21, 22, 23 και 25 παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006