Νόμος 346 ΦΕΚ Α΄142/10.6.1976
Περί τρόπου πληρώσεως εφημεριακών τινων θέσεων και συστάσεως Ειδικών Σχολών Ιερατικής Μορφώσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Μέχρι της 31 Αυγούστου 1980, προς πλήρωσιν κενών οργανικών εφημεριακών θέσεων χωρίων ή οικισμών, κειμένων εν τη περιφερεία των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, εχόντων, βάσει των στοιχείων της τελευταίας επισήμου απογραφής, πλυθησμόν μέχρι πεντακοσίων κατοίκων, ως και χωρίων χαρακτηριζομένων δι` αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, μετά πρότασιν του Επιχωρίου Μητροπολίτου, ως παραμεθορίων ή συγκοινωνιακώς δυσπρόσιτων ή ορεινών ή νησιωτικών ή απομεμονωμένων, επιτρέπεται να χειροτονώνται πρεσβύτεροι και διορίζωνται εφημέριοι, πρόσωπα έχοντα τουλάχιστον απολυτήριον δημοτικού σχολείου, ως και τα λοιπά τυπικά κανονικά και ουσιαστικά προσόντα, καθοριζόμενα δι` αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 του Κανονισμού 2, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εφημεριακαί θέσεις των ως είρηται χωρίων ή οικισμών κενούμεναι δια μεταθέσεως δεν λογίζονται κεναί δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Εν πάση περιπτώσει η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου πλήρωσις των κενών οργανικών θέσεων χωρεί άνευ αυξήσεως του συνολικού αριθμού των οργανικών εφημεριακών θέσεων.

Άρθρον 2

1. Ο Μητροπολίτης επιλέγει τους εκ των υποψηφίων καταλλήλους. Ούτοι υποχρεούνται, όπως φοιτήσουν εις Ειδικάς Σχολάς ιερατικής μορφώσεως ετησίου κύκλου σπουδών, συνιστωμένας δι` αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά πρότασιν της Συνοδικής Επιτροπής επι της Εκκλησιαστικής Παιδείας, εις την δικαιοδοσίαν της οποίας και υπάγονται, και λειτουργούσας κατά Μητροπόλεις ή καθ` ομάδας γειτνιαζουσών Μητροπόλεων, αναλόγων των συγκοινωνιακών και των γεωγραφικών προϋποθέσεων εκάστης τούτων. Αι αποφάσεις δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα της ιδρύσεως, οργανώσεως, διοικήσεως, ενάρξεως και τρόπου λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών, του σχολικού και διδακτικού έτους, του προσωπικού, των προσόντων, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτού, των διδασκομένων μαθημάτων, των ημερών και των ωρών διδασκαλίας, της φοιτήσεως, βαθμολογίας, εξετάσεν, τίτλου σπουδών, διαγωγής, ποινών, τα του τύπου σφραγίδος, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις την παρεχομένηνυπο των εν λόγω Σχολών εκπαίδευσιν, ρυθμίζονται δια των κατά την προηγουμένηνπαράγραφον αποφάσεων.

Άρθρον 3

1. Οι επιλεγόμενοι, μετά την εγγραφήν εις τας ανωτέρω Ειδικάς Σολάς, χειροτονούνται υπο του οικείου Μητροπολίτου και διορίζονται δι` αποφάσεων αυτού εις εφημεριακάς θέσεις των κατά το άρθρον 1 χωρίων ή οικισμών. Ούτοι κατατάσσονται εις την Δ` μισθολογικήνκατηγορίαν και διαβαθμίζονται εις τον εισαγογικόνμισθόν ταύτης, εξελισσόμενοι μισθολογικώς εν τη κατηγορία ταύτη κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 469/1968 “περί μισθολογικής διαβαθμίσεως του εφημεριακού Κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος”, μισθοδοτούνται δε απο της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περί προσλήψεως αυτών Πράξεως του Μητροπολίτου.

2. Εφημέριοι υπηρετούντες εις χωρία ή οικισμούς των οποίων ο πληθυσμός είναι κάτω των χιλίων κατοίκων, ανεξαρτήτως αν ταύτα αποτελούν ιδίαν Κοινότητα, δικαιούνται του παρεχομένου επιδόματος εις εφημερίους Κοινοτήτων κάτω των χιλίων κατοίκων.

3. Οι μη περατούντες την φοίτησιν διατηρούν την δι` ην εχειροτονήθησανεφημεριακήνθέσιν, δεν δύνανται όμως να εξελιχθούν μισθολογικώς πέρα του εις ον διεβαθμίσθησαν εισαγωγικού μισθού.

4. Ο Μητροπολίτης αποστέλλει εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον και εις την Συνοδικήν Επιτροπήν επι της Εκκλησιαστικής Παιδείας κατάστασιν των κατά την προηγουμένην παράγραφον διορισθέντων εφημερίων μετά των προσόντων και λοιπών στοιχείων αυτών.

Άρθρον 4
Οι κατά τ` ανωτέρω διοριζόμενοι εφημέριοι δύνανται να μετατίθενται εις ενορίας του άρθρου 1 του παρόντος, εςι δε τας λοιπάς ενορίας της Επικρατείας μόνον εφ` όσον αποκτήσουν τα κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπόμενα προσόντα προαγωγής εις ανωτέραν μισθολογικήν κατηγορίαν.

Άρθρον 5

1. Οι κατά την έναρξιν της ισχύςο του παρόντος διωρισμένοι άνευ ειδικής επιμορφώσεως εις εφημεριακάς θέσεις ως τακτικοί Εφημέριοι Ενοριακών Ναών, ανήκοντες εις την Δ` μισθολογικήνκατηγορίαν, ως και εφημέριοι διορισθέντες συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 457/1970 “περί τρόπου πληρώσεως κενών εφημεριακών θέσεων χωρίων παραμεθορίων ή ορεινών ή δυσπροσίτων κλπ.”, δύνανται να φοιτήσουν εις τας υπο του παρόντος προβλεπομένας Σχολάς Ιερατικής Μορφώσεως, μετ` έγκρισιν του οικείου Μητροπολίτου.

2. Οι αποφοιτώντες εφημέριοι του Ν.Δ. 457/1970 απαλλάσσονται της υποχρεώσεως παρακολουθήσεως των μαθημάτων των εν παραγράφω 1 του άρθρου 3 του αυτού Ν. Δ/τος οριζομένων ειδικών Επιμορφωτικών Φροντιστηρίων.

3. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες εφημέριοι, οίτινεςεχειροτονήθησαν και διωρίσθησαν μετά την 1.1.1972 και ανήκουν εις την Δ` μισθολογικήνκατηγορίαν υποχρεούνται όπως φοιτήσουν εις τας υπο του παρόντος προβλεπομένας Σχολάς Ιερατικής Μορφώσεως. Επι των εφημερίων τούτων έχουν εφαρμογήν τα εν παραγράφω 3 του άρθρου 3 του παρόντος οριζόμενα.

4. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, έχοντες προσέτι και πτυχίον Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου, υπηρετούντες δε συγχρόνως ως Διδάσκαλοι και Εφημέριοι, εντάσσονται εις την Α` μισθολογικήνκατηγορίαν.

Άρθρον 6
Πρεσβύτεροι χειροτονηθέντες καθ` υπέρβασιν του αριθμού των εφημεριακών θέσεων χωρίων χαρακτηρισθέντων ως παραμεθωρίων ή ορεινών ή δυσπροσίτων, δια των εκδοθεισών δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 457/1970 υπ` αριθ. 67142/6.7.1970 (ΦΕΚ 488/1970 τ. Β`), 87064/24.8.1970 (ΦΕΚ 610/1970 τ. Β`) και 129174/17.12.1971 (ΦΕΚ 1038/1971 τ. Β`) κοινών Υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να διορισθμού δι` αποφάσεως του οικείου Μητροπολίτου εις εφημεριακάς θέσεις των εν άρθρω 1 του παρόντος χωρίων ή οικισμών. Δια τους ούτω διοριζομένους εφημερίους έχουν εφαρμογήν τα εν άρθρω 5 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεταιαπο της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ