Νόμος 343 ΦΕΚ Α΄139/9.6.1976
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν.Δ. 3026/1954 “περί του Κώδικος των Δικηγόρων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Τα άρθρα 216 και 217 του Ν.Δ. 3026/1954 “περί του Κώδικος των Δικηγόρων” αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“Άρθρον 216.
1. Το Διοικητικόν Συμβουλιον εκάστου Συλλόγου αποτελείται εκ του Προέδρου και δύο μεν Συμβούλων όταν ο Σύλλογος σύγκειται εξ αριθμού μελών μικροτέρου των είκοσι πέντε, εκ τεσσάρων ότων σύγκειται εξ είκοσι πέντε μέχρις εκατόν, εξ οκτώ όταν σύγκειται εξ εκατόν και ενός μέχρι τριακοσίων, εκ δέκα όταν σύγκειται εκ τριακοσίων και ενός μέχρι πεντακοσίων, εκ δέκα τεσσάρων όταν σύγκειται εκ πεντακοσίων και ενός μέχρι χιλίων, εκ δέκα οκτώ όταν σύγκειται εκ χιλίων και ενός μέχρι τεσσάρων χιλιάδων και εξ εικοσιτεσσάρων όταν σύγκειται εκ τεσσάρων χιλιάδων και ενός και άνω. Ειδικώς προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων εδρευόντων εις πόλιν ένθα εδρεύει Εφετείον, το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτών σύγκειται εκ τεσσάρων τουλάχιστον Συμβούλων, εφ` οσον τούτο ως εκ των ανωτέρω δεν σύγκειται εκ περισσοτέρων επί τη βάσει του συνολικού αριθμού των Δικηγόρων του οικείου Συλλόγου.
2. Ο αριθμός των εκλεκτέων Συμβούλων καθορίζεται εκάστοτε επί τη βάσει των εγγεγραμμένων εις τον κατ` άρθρον 220 του παρόντος συντασσόμενονκατάλογον εκλογέων.
3. Η θητεία του Προέδρου και των Συμβούλων ορίζεται τριετής μη υφισταμένου κωλύματος επανεκλογής των.
Άρθρον 217.
1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου κατά τα κατωτέρω:
α) Προκειμένου περί Συλλόγων των πόλεων, εις ας εδρεύει Πρωτοδικείον, αι θέσεις των μελών του Συμβουλίου πληρούνται μέχρι μεν του ημίσεως αυτών δι` υποψηφίων, κεκτημένων τριετή τουλάχιστον δικηγορικήνυπηρεσίαν, του ετέρου ημίσεος δυναμένου να πληρωθή και δια Δικηγόρων κεκτημένων ενιαυσίαν τουλάχιστον υπηρεσίαν.
β) Προκειμένου περί Συλλόγων των πόλεων, εις ας εδρεύει Εφετείον αι θέσεις των μελών του Συμβουλίου πληρούνται μέχρι μεν του ημίσεος αυτών δι` υποψηφίων, Δικηγόρων παρ` Εφέταις, του ετέρου ημίσεος πληρουμένου δια Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις κεκτημένων ενιαυσίαν τουλάχιστον υπηρεσίαν. Ειδικώς προκειμένου περί του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αι θέσεις των μελών του Συμβουλίου πληρούνται κατά τα δύο τρίτα δια Δικηγόρων παρ` Εφέταις, κατά δε το εν τρίτον δια Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις εχόντων ενιαυσίαν τουλάχιστον υπηρεσίαν.
γ) Προκειμένου περί των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, αι θέσεις των μελών του Συμβουλίου πληρούνται ως ακολούθως: Του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αι μεν δώδεκα δια Δικηγόρων παρ` ΑρείωΠάγω, έτεραι εξ δια Δικηγόρων παρ` Εφέταις, αι δε υπόλοιποι εξ δια δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις, εχόντων ενιαυσίαν τουλάχιστον δικηγορικήνυπηρεσίαν. Του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς αι μεν επτά δια Δικηγόρων παρ` ΑρείωΠάγω, έτεραι τέσσαρες δια Δικηγόρων παρ` Εφέταις, αι δε υπόλοιποι τρεις δια Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις εχόντων ενιαυσίαν τουλάχιστον δικηγορικήνυπηρεσίαν.
δ) Οι υποψήφιοι δια τας θέσεις των Προέδρων, προκειμένου περί των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, δέον όπως τυγχάνουν Δικηγόροι παρ` ΑρείωΠάγω, προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων εδρευόντων εις εδραν Εφετείου δέον όπως κέκτηνται οκταετή συνολικήνδικηγορικήνυπηρεσίαν έχουν δε προαχθή παρ` Εφέταις, προκειμένου δε περί των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων κέκτηνται τετραετή δικηγορικήνυπηρεσίαν.
2. Εις απάσας τας κατά την προηγουμένηνπαράγραφον περιπτώσεις οι υποψήφιοι δέον όπως κέκτηνται το δικαίωμα του εκλέγειν, έχουν δε εγγραφή εις τα μητρώα του οικείου Συλλόγου εν τουλάχιστον έτος προ της εκλογής.
3. Εις περίπτωσιν, καθ` ην εις τινα των Συλλόγων δεν υφίστανται υποψήφιοι κεκτημένοι τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους προσόντα ή υφίσταται απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων με αποτέλεσμα να μη διεξαχθούν αρχαιρεσίαι, η διοίκησις του ειρημένου Συλλόγου ασκείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου από της 16ης Μαρτίου του έτους των αρχαιρεσιών”.

Άρθρον 2
Τα άρθρα 219 έως και 230 του Ν.Δ. 3026/1954 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“Άρθρον 219.
1. Η θητεία του Δ.Σ. άρχεται από της 16ης Μαρτίου του έτους διενεργείας των αρχαιρεσιών και λήγει την 15ην Μαρτίου του τρίτου έτους.
2. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται την πρώτηνΚυριακήν μετά την 20ήν Φεβρουαρίου δια μυστικής ψηφοφορίας κατά τα εν άρθροις 224 και 226 οριζόμενα.
3. Εις Δικηγορικούς Συλλόγους αριθμούντας υπέρ τας δύο χιλάδας μέλη η ψηφοφορία παρατείνεται καθ` ολην την διάρκειαν της επομένης ημέρας Δευτέρας. Εις την περίπτωσιν ταύτην, μερίμνη του Προέδρου του Συλλόγου και των υποψηφίων Προέδρων, εξασφαλίζεται η φύλαξις της κάλπης και του λοιπού εκλογικού υλικού κατά την διάρκειαν της νυκτός. Εις περίπτωσιν, καθ` ην η επομένη ημέρα Δευτέρα είναι αργία, τότε η εκλογή, τακτική ή αναπληρωματική, αναβάλλεται δια την επομένηνΚυριακήν και Δευτέραν.
4. Η ψηφοφορία διεξάγεται από ανατολής μέχρι δύσεως του ηλίου, πλην της περιπτώσεως καθ` ην εψήφισαν άπαντες οι εγγεγραμμένοι εις τον κατάλογον των εκλογέων, ότε η ψηφοφορία περατούται δια της ασκήσεως του δικαιώματος και του τελευταίου εκλογέως. Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται δι` αποφάσεως της να παρατείνη την ψηφοφορίαν και μετά την δύσιν του ηλίου, επί δίωρον κατ` ανώτατονόριον, εφ`οσονδιαπιστούται παρουσία εκλογέων, επιθυμούντων να ψηφίσουν.
Άρθρον 220.
1. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
α) Δικηγόροι μη όντες εγγεγραμμένοι εν τω μητρώω του Συλλόγου ένθα ψηφίζουν μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου των αρχαιρεσιών έτους ή, προκειμένου περί των πειρπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 229 του παρόντος, δύο μήνας προ της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών,
β) Δικηγόροι διατελούντες κατά την σύνταξιν του εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταλόγου υπό προσωρινήνπαύσιν.
2. Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της 15ης Ιανουαρίου του τελευταίου έτους της θητείας, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Ο κατάλογος ούτος εκτίθεται εις τα γραφεία του Συλλόγου, ίνα λάβη γνώσιν πας ενδιαφερόμενος και διορθούται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δι` αποφάσεως του επί τη αιτήσει παντός εκλογέως, ισχύει δε δια πάσαν επαναληπτικήνεκλογήν. Η αίτησις είναι απαράδεκτος εάν δεν υποβληθή πέντε πλήρεις ημέρας προ της καθορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως του Δ. Συμβουλίου. Προσβολή του καταλόγου άνευ υποβολής παρά του προσβάλλοντος της κατά τ` άνω αιτήσεως είναι απαράδεκτος.
Άρθρον 221.
1. Ιναανακηρυχθή υποψήφιος, Πρόεδρος ή Σύμβουλος, δέον να μη συντρέχηπερίπτωσις τις εκ των εν άρθρω 218, υποβληθή δε εις τον Πρόεδρον του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι 20ής Ιανουαρίου του τελευταίου έτους της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αίτησις περί τούτου, πρωτοκολλουμένη αυθημερόν επί τη υποβολή της και υπογεγραμμένη ευαναγνώστως υπό του υποψηφίου και μελών του οικείου Συλλόγου, κεκτημένων το δικαίωμα του εκλέγειν, μη τελούντων κατά την ημέραν της υποβολής της αιτήσεως εν αναστολή της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος, δύο μεν όταν ο Σύλλογος σύγκειται μέχρι πεντήκοντα μελών, δέκα όταν σύγκειται εκ πεντήκοντα ενός μέχρις εκατόν, δέκα πέντε όταν σύγκειται εξ εκατόν ενός μέχρι τριακοσίων, είκοσιν όταν σύγκειται εξ τριακοσίων ενός μέχρι πεντακοσίων, τριάκοντα όταν σύγκειται εκ πεντακοσίων ενός μέχρι οκτακοσίων, τεσσαράκοντα όταν σύγκειται εξ οκτακοσίων ενός μέχρι δύο χιλιάδων και πεντήκοντα όταν σύγκειται εκ δύο χιλιάδων ενός και άνω.
2. Προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων, ων τα μέλη υπερβαίνουν τα τέσσαρας χιλιάδας, ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι εκτίθενται εις τας αρχαιρεσίας κατά συνδυασμούς περιλαμβάνοντας υποψηφίους υποχρεωτικώς ισαρίθμους προς τον αριθμόν των εκλεκτέων Συμβούλων κατά τας εν άρθρω 217 διακρίσεις. Ουδείς των υποψηφίων Συμβούλων δύναται να μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς. Επιτρέπεται η υποβολή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων δια την θέσιν του Προέδρου. Ο συνδυασμός καταρτίζεται δι` εγγράφου δηλώσεως υπογραφομένης υπό των αποτελούντων αυτόν υποψηφίων Συμβούλων και Προέδρου και καταχωρουμένων εν αυτή κατά κατηγορίας των υποψηφίων κατ` αλφαβητικήντάξιν του επωνύμου αυτών. Η δήλωσις καταρτίσεως του συνδυασμού φέρει προσέτι και τας υπογραφάςπεντήκοντα μελών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατατίθεται δε εις αυτόν κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω ειδικώτερον οριζόμενα.
Άρθρον 222.
1. Η αίτησις ή η δηλωσις καταρτίσεως συνδυασμού είναι απαράδεκτος, αν δεν συνοδεύηται δι` αποδείξεως του Συλλόγου περί καταβολής υπό του συνδυασμού, ή, εκεί ένθα δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών, υπό των υποψηφίων των εξόδων της εκλογής. Το ποσόν των εξόδων τούτων καθορίζεται προ εκάστης εκλογής υπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Εντός τριών ημερών από της εκπνοής της προς υποβολήν αιτήσεως ή δηλώσεως υποψηφιοτήτων, προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου ανακηρύσσει δι` εγγράφου ανακοινώσεως, τοιχοκολλουμένης εις το Κατάστημα του Συλλόγου τους υποψηφίους, Προέδρους και Συμβούλους μεμονωμένους ή κατά συνδυασμούς. Δια της αυτής πράξεως αιτιολογείται και η τυχόν μη ανακήρυξις υποψηφίου ή συνδυασμού.
2. Εις περίπτωσιν καθ` ην συνδυασμός δεν ανακηρυχθή λόγω ελλείψεως των απαιτουμένων προς τούτο προσόντων εν τω προσώπω ενός ή πλειόνων των αποτελούντων αυτόν, δύναται όπως εντός προθεσμίας τριών ημερών από της ως άνω πράξεως του Προέδρου να υποβληθή νέα, κατά το άρθρον 222, δήλωσις συνδυασμού εις τον οικείονΣύλλογον πληρούσα τους όρους του παρόντος νόμου. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου δέον όπως εντός προθεσμίας τριών ημερών από της καταθέσεως νέας δηλώσεως εκδώση την σχετικήν περί της ανακηρύξεως ή μη του συνδυασμού πράξιν του.
Άρθρον 223.
1. Κατάλογος έντυπος εκτυπούμενοςμερίμνη και δαπάναις του Δικηγορικού Συλλόγου, ιδιαίτερος δια τους ανακηρυχθέντας συνδυασμούς υποψηφίων Συμβούλων, συντεταγμένος κατ` αλφαβητικήν σειράν του επωνύμου των μελών αυτού και ιδιαίτερος δια τους υποψηφίους Προέδρους ομοίως συντεταγμένος, εκτίθενται εις το Κατάστημα του Συλλόγου και εις το Πρωτοδικείον επί οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της δια την εκλογήν ορισθείσης, καθ` ο διάστημα δικαιούνται τα μέλη του Συλλόγου να λάβουν γνώσιν αυτών. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων ένθα δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών.
2. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου δι` ανακοινώσεως του δημοσιευομένης εις δύο τουλάχιστον τοπικάς εφημερίδας και εκτιθεμένης εις το Κατάστημα του Συλλόγου ανακοινοί εις τα μέλη αυτού την ημερομηνίαν και τον τόπον διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Άρθρον 224.
1. Εκ των κατά το προηγούμενονάρθρον ανακηρυχθέντων υποψηφίων οι εκλογείς ψηφίζουν τον Πρόεδρον και τους Συμβούλους δια ψηφοδελτίων ιδιαιτέρων δι` έκαστον υποψήφιονΠρόεδρον και ιδιαιτέρων δια τους υποψηφίους Συμβούλους, εις ιδιαιτέρας ψηφοδόχους. Προκειμένου περί Δικηγορικών Συλλόγων, εις ους εφαρμόζεται το σύστημα των συνδυασμών, τα ψηφοδέλτια εκάστου τούτων περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των κατά το άρθρον 222 του παρόντος ανακηρυχθέντων υποψηφίων Συμβούλων. Προκειμένου περί των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα πάντων των ανακηρυχθέντων κατά το ως άνω άρθρον υποψηφίων Συμβούλων κατ` αλφαβητικήν σειράν του επωνύμου αυτών, μη αποκλειομένου όπως ομάςυποψηφιων Συμβούλων καταρτίση ίδιον ψηφοδέλτιον.
2. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα κατασκευάζονται δε μερίμνη και δαπάναις του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου βαρυνομένου προσέτι και με την προμήθειαν του αναγκαιούντος αριθμού φακέλων. Πλήρης σειρά ψηφοδελτίων αποστέλλεται εγκαίρως μερίμνη του Συλλόγου εις έκαστον εκλογέα. Εις ουδεμίαν περίπτωσιν υπάρχει ακυρότης ή ζήτημα τι, οιονδήποτε, εκ της μη αποστολής ή μη περιελεύσεως των αποστελλομένων, κατά τ` ανωτέρω ψηφοδελτίων.
3. Δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συλλόγου, εκδιδομένης εντός του τρίτου 10ημέρου του μηνός Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών, καθορίζονται αι διαστάσεις, το χρώμα και τα λοιπά στοιχεία των ψηφοδελτίων ως και των φακέλλων, λαμβανομένης μερίμνης όπως οι φάκελοι δια τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων Προέδρων διακρίνωνται των φακέλων δια τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων Συμβούλων.
Άρθρον 225.
1. Εις ους Συλλόγους υπάρχουν εγγεγραμμένα εν τω μητρώωπλείονα των χιλίων μελών, η εκλογή δύναται, δι` αποφάσεως του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, να ενεργήται κατά τμήματα. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται ο αριθμός των τμημάτων, ο αριθμός των εις έκαστον τούτων ψηφοφόρων ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την διευκόλυνσιν της ψηφοφορίας και την εξασφάλισιν του απορρήτου αυτής.
2. Κατά την προς εκλογήνσυνεδρίασιν ο Πρόεδρος διορίζει εις έκαστον ζεύγος ψηφοδόχων ως ψηφολέκτας δύο εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών μετ` ισαρίθμων αναπληρωματικών, άτινα δέον να παρίστανται καθ` ολην την διάρκειαν της συνεδριάσεως.
3. Εις την αίθουσαν της ψηφοφορίας κατά την διενέργειαν αυτής απαγορεύεται η παραμονή άλλου προσώπου πλην του Προέδρου του Συλλόγου, των Συμβούλων, των ψηφολεκτών ή αναπληρωτών αυτών και παντός υποψηφίου ή αντιπροσώπου του ή αντιπροσώπου του συνδυασμού. Οι συνδυασμοί δικαιούνται να διορίσουν εις έκαστον τμήμα ανά δύο αντιπροσώπους μετά των αναπληρωτών των εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εκεί ένθα δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών οι υποψήφιοι δικαιούνται να διορίσουν ένα αντιπρόσωπον μεθ` ενός αναπληρωτού δι` έκαστον τμήμα. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται δι` αναφοράς του αρχηγού του συνδυασμού ή του υποψηφιου, υποβαλλομένης εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου δύο ημέρας προ της εκλογής.
4. Απαγορεύεται πάσα προεκλογική δραστηριότης κατά την ημέραν των αρχαιρεσιών. Η παράβασις της διατάξεως ταύτης αποτελεί δια τον παραβάτηνΔικηγόρον βαρύ πειθαρχικόν παράπτωμα.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται εκ του Προέδρου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή του νομίμου αναπληρωτού του και εκ των διωρισμένων ψηφολεκτών ή εν περιπτώσει κωλύματος εκ των νομίμων αναπληρωτών τούτων, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφίαν περί παντός ζητήματος αναφυομένου κατά την εκλογήν. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί το πρωτόκολλον ψηφοφορίας, εν ω αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ψηφιζόντων και ο αριθμός μητρώου αυτών, μετά το πέρας δε της ψηφοφορίας συντάσσει το πρακτικόν διαλογής και εξάγει τ` αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντας. Εφ` οσον απουσιάζουν ωρισμένοιψηφολέκται και οι αναπληρωταί αυτών κατά την διαλογήν, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου δύναται δια πράξεως του και κατ` αυτήν έτι την ημέραν της εκλογής να διορίση μέλη της εφορευτικής επιτροπής εις αντικατάστασιν των απόντων, Δικηγόρους έχοντας δεκαετή τουλάχιστον δικηγορικήνυπηρεσίαν.
6. Εφ` οσον, συμφώνως τη παρ. 1 του άρθρου 225, ήθελονορισθήπλείονα εκλογικά τμήματα, ορίζονται δι` αποφάσεως του Προέδρου του Συλλόγου ισάριθμοι προς τα τμήματα εφορευτικαίεπιτροπαί, αι οποίαι διεξάγουν την ψηφοφορίαν εις τα τμήματα αυτών κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, συντάσσουσαι το σχετικόνπρακτικόν διαλογής. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου μετά των Προέδρων των κατά τμήματα εφορευτικών επιτροπών αποτελούντες Κεντρικήνεφορευτικήνεπιτροπήν εκδίδουν τα τελικά αποτελέσματα και ανακηρύσσουν τους επιτυχόντας.
Άρθρον 226.
1. Κατά την ημέραν της ψηφοφορίας ο εκλογεύς προσερχόμενος εις το εκλογικόν τμήμα, μετά την διαπίστωσιν των στοιχείων της ταυτότητος του, παραλαμβάνει παρά της εφορευτικής επιτροπής δό φακέλους εσφραγισμένους δια της της σφραγίδος του Συλλόγου και σειράν ψηφοδελτίων των υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων και αποσύρεται εις ιδιαίτερονχώρον, ώστε να εξασφαλίζηται το απόρρητον της ψηφοφορίας.
2. Ο εκλογεύς ψηφίζει τους υποψηφίους Συμβούλους του συνδυασμού της προτιμήσεως του, δια σταυρού σημειουμένου παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου των. Οπου δεν ισχύει το σύστημα των συνδυασμών ο εκλογεύς υποχρεούται να ψηφίση δια σταυρού προτιμήσεως υποψηφίους μέχρι του αριθμού των εκλεκτέων.
3. Τα ψηφοδέλτια εγκλείονται εις τους οικείους φακέλους, οίτινες ρίπτονται εις τας επί τούτω ψηφοδόχους ιδιοχείρως υπό του ψηφίζοντος.
4. Ψηφοδέλτια συνδυασμού ουδένα φέρονται σταυρόν προτιμήσεως εις τους υποψηφίους Συμβούλους είναι έγκυρα, υπολογίζονται δε υπέρ του συνδυασμού. Εφ` όσον δια των λαβόντων σταυρούς προτιμήσεως δεν συμπληρούται ο αριθμός των ανηκουσών εις τον συνδυασμόν θέσεων Συμβούλων κατά κατηγορίας, οι υπολειπόμενοι λαμβάνονται δια κληρώσεως μεταξύ των μη εχόντων σταυρούς προτιμήσεως πλείονας του αριθμού των εκλεκτέων Συμβούλων είναι έγκυρα, υπολογιζομένων των σταυρών προτιμήσεως κατά σειράν αναγραφής των ονομάτων των υποψηφίων, υπέρ ων η προτίμησις, μέχρι του ανωτέρω αριθμού.
5. `Ακυρα είναι τα ψηφοδέλτια τα μη πληρούντα τους όρους της κατ` άρθρον 224 παρ. 3 αποφάσεως ως και τα ψηφοδέλτια τα φέρονται ενδείξεις παραβιαζούσας εμφανώς την μυστικότητα της ψηφοφορίας.
6. Εις τας προς εκλογήν Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάσεις δέον να μετάσχη της ψηφοφορίας το ήμισυ συν ένα τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Η ύπαρξις απαρτίας ελέγχεται εις το τέλος της ψηφοφοράις εκ του αριθμου των ψηφισάντων.
Άρθρον 227.
1. Προκειμένου περί αρχαιρεσιών επί τη βάσει του συστήματος των συνδυασμών, αι θέσεις των Συμβούλων του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατανέμονται μεταξύ των μετασχόντων της εκλογής συνδυασμών, κατά λόγον της εκλογικής δυνάμεως εκάστου τούτων. Δια την ως άνω κατανομήν εξευρίσκεται πρώτον η εκατοστιαία αναλογία των ληφθέντων πρώτον η εκατοστιαία αναλογία των ληφθέντων παρ` εκάστου συνδυασμού εγκύρων ψηφοδελτίων έναντι του συνολικού αριθμού αυτών. Το ποσοστόν τούτο πολλαπλασιάζεται επι τον αριθμόν των προς κατανομήν θέσεων το προκύπτον δε γινόμενον, παραλειπομένου του κλασματικού μέρους αυτού, δεικνύει τον αριθμόν των ανηκουσών εις τον συνδυασμόν θέσεων. Εάν μετά την πρώτην ταύτην κατανομήν παραμένουν αδιάθετοι θέσεις συμβούλων, αύται κατανέμονται εις τους μετασχόντας της πρώτης κατανομής συνδυασμούς κατά το μέγεθος του παραλειφθέντος, κατά τ` ανωτέρω, κλασματικού μέρους.
2. Αι κατά την προηγουμένηνπαράγραφονκατακυρωθείσαι εις έκαστον συνδυασμόν θέσεις Συμβούλων κατανέμονται περαιτέρω μεταξύ των τριών κατηγοριών δικηγόρων κατά την υπό της διατάξεως του άρθρου 217 παρ. 1 εδ. γ` του παρόντος οριζομένηναναλογίαν, παραλειπομένου του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος. Μετά ταύτα αθροίζονται κατά κατηγορίας αι κατανεμηθείσαι κατά τ` άνω θέσεις όλων των συνδυασμών, εφ` οσον δε δεν συμπληρούται ο υπό του άρθρου 217 παρ. 1 εδ. γ` του παρόντος προβλεπόμενος δι` εκάστην κατηγορίαν αριθμός θέσεων, αι τυχόν αδιάθετοι εντός του αυτού συνδυασμού θέσεις προστίθενται εις την κατηγορίαν εξ ης ελλείπουν. Εάν το ως άνω άθροισμα κατά κατηγορίας εμφανίσηέλλειψιν θέσεων εις διαφόρους κατηγορίας διαφόρων συνδυασμών, η συμπλήρωσις των ελλειπουσών κατά κατηγορίας θέσεων γίνεται δι` υποψηφίων της αντιστοίχου κατηγορίας των συνδυασμών, παρ` οις αι κεναί θέσεις, οίτινες συγκεντρώνουν μείζονα αριθμόν σταυρών προτιμήσεως.
3. Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου κατανεμηθείσαι κατά συνδυασμούς και κατηγορίας θέσεις Συμβούλων καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού κατά την σειράν των ληφθέντων σταυρών προτιμήσεως. οι λοιποί υποψήφιοι εκάστου συνδυασμού είναι κατά κατηγορίας αναπληρωματικοί των, ως άνω, τακτικών καλούνται δε, κατά σειράν σταυρών προτιμήσεως, προς πλήρωσιν των κατά την διάρκειαν της θητείας του Διοικ. Συμβουλίου κενουμένων θέσεων τακτικών μελών αυτού. Εις περίπτωσιν, καθ` ην λόγω συμμετοχής εις τας αρχαιρεσίας ενός μόνον συνδυασμού δεν υφίστανται αναπληρωματικά μέλη, η πλήρωσις των κενουμένωνεκάσοτε θέσεων γίνεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκ μελών του οικείου Συλλόγου, συγκεντρούντων τα προσόντα προς κατάληψιν των κενών θέσεων.
4. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο τυχών της απολύτου πλειοψηφίας των εγκύρων ψήφων. Αποτυχών, κατά τ` ανωτέρω, υποψήφιος Πρόεδρος, αρχηγός συνδυασμού, θεωρείται εκλεγόμενος Σύμβουλος του συνδυασμού του καταλαμβάνων την πρώτηνθέσιν της οικείας κατηγορίας, εφ` οσονσυνεκέντρωσεποσοστόν 25% τουλάχιστον των εγκύρων ψήφων.
5. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας υποψηφίων Συμβούλων, ενεργείται κλήρωσις υπό της εφορευτικής επιτροπής.
6. Προκειμένου περί των Συλλόγων, εις ους δεν εφαρμόζεται το σύστημα των συνδυασμών, τας θέσεις Συμβούλων καταλαμβάνουν κατά σειράν οι λαβόντες τας πλείονας ψήφους. Οι λοιποί υποψήφιοι Σύμβουλοι, κατά σειράν προτιμήσεως, είναι αναπληρωματικοί των τακτικών. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως αναπληρωματικών, εφαρμόζονται ως προς την αναπλήρωσιν, τα εν παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα προκειμένου περί των Συλλόγων, εις ους ισχύει το σύστημα των συνδυασμών. Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται ο τυχών της απολύτου πλειοψηφίας των εγκύρων ψήφων. Επί ισοψηφίας Συμβούλων εφαρμόζονται τα εν παρ. 5 σχετικώς οριζόμενα.
Άρθρον 228.
1. Εάν κατά την προς εκλογήνσυνεδρίασιν δεν προσέλθη προς ψηφοφορίαν ο απαιτούμενος κατ` άρθρον 226 παρ. 6 αριθμός μελών, επαναλαμβάνεται η εκλογή την προσεχή Κυριακήν, καλουμένων των μελών προς επαναληπτικήνψηφοφορίανυπό του Προέδρου, δια δημοσιεύσεως εις δύο τουλάχισοτν ημερησίας τοπικάς εφημερίδας ή δι` ατομικών προσκλήσεων.
2. Κατά την επαναληπτικήνεκλογήν δεν απαιτείται η παρουσία του εν άρθρω 226 παρ. 6 ελαχίστου αριθμού εκλογέων, η εκλογή δε διεξάγεται μεταξύ των αυτών υποψηφίων ή των συνδυασμών, εκεί ένθα ισχύει το σύστημα των συνδυασμών.
3. Εάν κατά την πρώτηνεκλογήν ουδείς των υποψηφίων Προέδρων έτυχε της απολύτου πλειοψηφίας των εγκύρων ψήφων, επαναλαμβάνεται αύτη την προσεχή Κυριακήν μη απαιτουμένης της παρουσίας του εν άρθρω 226 παρ. 6 του παρόντος ελαχίστου αριθμού εκλογέων. Κατά την εκλογήν ταύτην υποψήφιοι Πρόεδροι θεωρούνται μόνον οι κατά την πρώτηνεκλογήν, κατά σειράν, πλειοψηφήσαντες δύο κατ` ανώτατονόριον, εκλέγεται δε ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Η διάταξις του εδ. β` της παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
4. Εις πάσαν περίπτωσιν ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων Προέδρων ή Συμβούλων ενεργείται κλήρωσις υπό της εφορευτικής επιτροπής.
5. Η υπηρεσία του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί μέχρι της συμπληρώσεως του νέου τοιούτου και αναλήψεως των καθηκότων του.
6. Η εξέλεγξις και η εκδίκασις των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου, κατά του κύρους των οποίων υπεβλήθησαν ενστάσεις, ανατίθεται εις το Εφετείον της περιφερείας του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
7. Το αποτέλεσμα της εκλογής βάσει του υπό της εφορευτικής επιτροπής συντασσομένου πρωτοκόλλου διαλογής, κοινοποιείται υπό του Προεδρεύοντος προς τους εκλεγέντας Πρόεδρον και τους Συμβούλους και γνωστοποιείται προς το Υπουργείον της Δικαιοσύνης, υποχρεούμενον να μεριμνήση δια την δημοσίευσιν των ονομάτων των εκλεγέντων, εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την παρέλευσιν απράκτου της προθεσμίας προς υποβολήν ενστάσεως κατά του κύρους της εκλογής ή μετά την απόρριψιν των υποβληθεισών τοιούτων.
8. Ενστασις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών Δικηγορικού τινος Συλλόγου υποβάλλεται μόνον υπό μέλους τούτου έχοντος πάντως εκπληρώσει κατά την ημέραν της υποβολής της ενστάσεως τας προς τον Σύλλογον υποχρεώσεις αυτού. Η ένστασις ασκείται εντός δέκα πέντε ημερών από της διενεργείας των αρχαιρεσιών δια καταθέσεως δικογράφου παρά τω Γραμματεί του Εφετείου εν τη περιφερεία του οποίου εδρεύει ο Σύλλογος, εκδικάζεται δ` υπό του Εφετείου τούτου εις ημέρανοριζομένην υπό του Προέδρου του Δικαστηρίου τούτου μετά παρέλευσιν 20 ημερών από της υποβολής της ενστάσεως. Αντίγραφον ταύτης φέρον και την πράξιν προσδιορισμού της δικασίμου, μετά κλήσεως προς συζήτησιν επιδίδεται επιμελεία του ενισταμένου εις τον Πρόεδρον του Συλλόγου δέκα τουλάχιστον προ της δικασίμου ημέρας. Κατάθεσις ενστάσεως άνευ επισπεύσεως υπό των ενισταμένων εκδικάσεως αυτής, αποτελεί πειθαρχικόν αδίκημα κολαζόμενον υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου δια ποινής τουλάχιστον μηνιαίας προσωρινής παύσεως, η δε ένστασις, ης δεν προσδιωρίσθηδικάσιμος εντός δύο ημερών από της καταθέσεως θεωρείται μη γενομένη. Κατά την συζήτησιν παρίσταται ο ενιστάμενος, εκ μέρους δε του Συλλόγου ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή εν ή δύο μέλη του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως οριζόμενα υπό τούτου. Παράστασις δια πληρεξουσίων Δικηγόρων δεν αποκλείεται. Ωσαύτως δεν αποκλείεται η υπό των διαδίκων κατάθεσις δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συζητήσεως παρά τω Γραμματεί του Εφετείου εγγράφων υπομνημάτων. Το Εφετείον δικάζει εκ των ενόντων, άνευ εκδόσεως παρεμπιπτούσης περί αποδείξεως αποφάσεως, επί τη βάσει παντός προσκομιζομένου αποδεικτικού στοιχείου δυνάμενον να εξετάση και μάρτυρας επ` ακροατηρίω, να εκτιμά επαγόμενον ή αντεπαγόμενονόρκον ελευθέρως υπ` αυτού μετ;ατων λοιπών αποδείξεων, εκδίδει δε την απόφασιν αυτού εντός δεκαημέρου το πολύ από της συζητήσεως της ενστάσεως. Ερημοδικία των μεν ενισταμένων έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψιν της ενστάσεως αυτών, του δε Συλλόγου ότι ούτος δικάζεται ωσεί ήτο παρών, έχων δικαίωμα ανακοπής εντός δεκαημέρου από της εις τον Πρόεδρον αυτού επιδόσεως της κατ` ερήμην αποφάσεως μόνον αν μη εκλητεύθη εγκύρως ή εμπροθέσμως. Ετερονένδικον μέσον κατά της αποφάσεως αποκλείεται.
9. Αι εν τω παρόντι οριζόμενα προθεσμίαι δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως.
10. Η κατά το παρόν άρθρον διαδικασία, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων, πληρεξουσίων, των αποδεικτικών επιδόσεως και παντός εκδιδομένου αντιγράφου, διεξάγεται ατελώς. Οι ηττώμενοι διάδικοι καταδικάζονται εις απότισιν της δικαστικής δαπάνης των αντιδίκων αυτών.
Άρθρον 229.
1. Εντός οκτώ ημερών από της κατά το άρθρον 228 παρ. 7 κοινοποιήσεως, ο μη αποδεχόμενος την εκλογήν του Πρόεδρος ή Σύμβουλος οφείλει να δηλώση τούτο εγγράφως εις τον Πρόεδρον του οικειου Συλλόγου ή τον αναπληρωτήν αυτού. Εις περίπτωσιν μη αποδοχής εκλογής Προέδρου ως και εις πάσαν περίπτωσιν κενώσεως θέσεως Προέδρου κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται εκλογαί, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 220 επ. Εις περίπτωσιν κενώσεως θέσεως Προέδρου κατά το τρίτον έτος, την θέσιν καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ή, εν ελλείψει Αντιπροέδρου, ο αρχαιότερος, κατά τα έτη δικηγορικης υπηρεσίας, Σύμβουλος, η ούτω δε κενουμένηθέσις Συμβούλου πληρούται, υπό του πρώτου αναπληρωματικού κατά τα εν άρθρω 227 παρ. 3 και 6 οιρζόμενα. Εις περίπτωσιν μη αποδοχής εκλογής Συμβούλου, ως και εις πάσαν περίπτωσιν κενώσεως θέσεως αυτού, η θέσιςπληρούται υπό του πρώτου αναπληρωματικού, συμφώνως, προς τας προμνησθείσας διατάξεις.
2. Εις περίπτωσιν μη διεξαγωγής των εκλογών, ακυρώσεως αυτών ή κενώσεως θέσεως Προέδρου, ο μεν κατά το άρθορν 220 παρ. 2 κατάλογος των εκλογέων συντάσσεται εντός δέκα πέντε ημερών απο της ματαιώσεως, ακυρώσεως της εκλογής ή κενώσεως της θέσεως, η δε κατά το άρθρον 221 παρ. 1 προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται εικοσαήμερος από των αυτών γεγονότων και τέλος η προς εκλογήνσυνεδρίασις ενεργείται την πρώτηνΚυριακήν μετά πάροδον δέκα πέντε ημερών από της ανακηρύξεως των υποψηφίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των άρθρων 216 έως 228, ως και των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου τούτου.
3. Η θητεία των κατά το παρόν άρθρον εκλεγομένων, ανεξαρτήτως του χρόνου διενεργείας της εκλογής, λήγει καθ` ην ημέραν ήθελε λήξει η θητεία Συμβουλίου, όπερήθελενεκλεγή κατά τας προθεσμίας του άρθρου 219 παρ. 2, επιφυλασσομένης της περιπτώσεως του άρθρου 228 παρ. 5.
Άρθρον 230.
1. Αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Προέδρου ή Συμβούλου:
1) ο εξ οιοσδήποτε αιτίας αποβαλών την ιδιότητα του δικηγόρου,
2) ο υποβάλλων υποψηφιότητα εις βουλευτικάςεκλογάς και
3) ο τελεσιδίκως τιμωρηθείς πειθαρχικώς δια προσωρινής παύσεως. Περί της αυτοδικαίαςαπωλείας της ιδιότητος του Προέδρου ή Συμβούλου, κατά τ` ανωτέρω, ειδοποιείται υπό του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου το Υπουργείον Δικαιοσύνης και ενεργούνται τα εν άρθρω 229 οριζόμενα.
2. Δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου δύναται να κηρυχθή έκπτωτος του αξιώματος του Προέδρου ή Συμβούλου:
1) ο αποδεχθείς θέσιν ή αξίωμα συνεπαγόμενον κατά το άρθρον 62 παράγραφος 2 του παρόντος ολικήναναστολήν του λειτουργήματος του Δικηγόρου και
2) ο επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολογήτως απέχων των εργασιών του Συμβουλίου. Εφ` όσον ο, εν ολική αναστολή του λειτουργήματος του Δικηγόρου, Πρόεδρος ή Σύμβουλος ήθελε κριθή διατηρητέος δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτος τελεί εν αναστολή της ασκήσεως του αξιώματος αυτού καθ` ο χρονικόν διάστημα διατελεί εν αναστολή του λειτουργήματος του Δικηγόρου.
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παραιτηθούν του αξιώματος. Η παραίτησις υποβάλλεται εγγράφως εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του Συλλόγου. Η πράξις αποδοχής της παραιτήσεως διαβιβάζεται υπό του Συλλόγου εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης”.

Άρθρον 3
Το άρθρον 207 του Ν.Δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 207.
1. Ο Σύλλογος συνέρχεται εις συνεδρίασιν τακτικώς μεν κατά τας εν τω παρόντινόμωοριζομένας περιπτώσεις, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον ή επί εγγράφω αιτήσει, αναγραφούση και τον λόγον της συγκλήσεως, του 1/10 μεν των μελών δια τον Σύλλογον Αθηνών, του 1/5 δε των μελών δια τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους του Κράτους. Οι αιτούντες δέον να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι με το Ταμείον του Συλλόγου των.
2. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας μηνός από της υποβολής της αιτήσεως συγκαλέση την ΓενικήνΣυνέλευσιν του Συλλόγου προς συζήτησιν αυτής”.

Άρθρον 4
Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κεναί ή εφ` εξής, μέχρι της διενεργείας νέων αρχαιρεσιών, κενούμεναι θέσεις Συμβούλων δεν πληρούνται, πλην αν ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων έχη ή θέλει μειωθή, δι` οιονδήποτε λόγον, κάτω του ημίσεος, ώστε να μη επιτυγχάνεται απαρτία προς έγκυρονλήψιν αποφάσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη διενεργούνται αρχαιρεσίαι εντός προθεσμίας δύο μηνών, αρχομένης, προκειμένου μεν περί πληρώσεως υφισταμένων ήδη κενών θέσεων, από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, προκειμένου δε περί εφ` εξής κενουμένων θέσεων, αφ` ης ο αριθμός των Συμβούλων μειωθή, κατά τ` ανωτέρω, κάτω του ημίσεος. Εάν το κατά τα άνω δίμηνον συμπίπτει εν όλω ή εν μέρει προς το διάστημα των δικαστικών διακοπών αι εκλογαί διενεργούνται την πρώτηνΚυριακήν του δευτέρου δεκαημέρου του Οκτωβρίου του αυτού έτους.

2. Αι κατά την προηγουμένηνπαράγραφοναρχαιρεσίαι προκηρύσσονται δι` αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, διενεργούνται δε κατά τας διατάξεις του παρόντος. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται αι προθεσμίαι καταρτίσεως καταλόγου εκλογέων, υποβολής υποψηφιοτήτων, ανακηρύξεως συνδυασμών και υποψηφίων, καθορισμού ψηφοδελτίων, εκθέσεως καταλόγου συνδυασμών και υποψηφίων, πάσα ετέρα προθεσμία αναφερομένη εις την εκλογικήνδιαδικασίαν και ρυθμίζεται πάσα σχετική προς ταύτην λεπτομέρεια.

3. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους εκλεγόμενα νέα Διοικητικά Συμβούλια διανύουν θητείανλήγουσαν την 15ην Μαρτίου 1978.

4. Εν περιπτώσει κενώσεως δι` οιονδήποτε λόγον θέσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου, την θέσιν τούτου καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, εν ελλείψει δε τούτου ο αρχαιότερος κατά τα έτη της δικηγορικής υπηρεσίας Σύμβουλος.

5. Εις την περίπτωσιν, περί ης η παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν μετά των εξελθόντων της Διοικήσεως μελών περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος, διενεργούνται αρχαιρεσίαι και δια την εκλογήν Προέδρου, αν δε ούτος παραμένη εις την Διοίκησιν η θητεία τούτου λήγει ομού μετά της θητείας του εκ των αρχαιρεσιών αναδεικνυομένου νέου Δ. Συμβουλίου.

Άρθρον 5
Οι μετ` επιτυχή επί πτυχίωδοκιμασίαν κατά την εξεταστικήνπερίοδον μηνός Ιανουαρίου 1976, κριθέντες πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ασχέτως χρόνου ολοκληρώσεως, λόγω της γενομένης απεργίας του διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της διαδικασίας καταχωρήσεως των αποτελεσμάτων, της ορκωμοσίας και της λήψεως του πτυχίου των, δικαιουνται όπως μετέχουν εις τας διεξαγομένας εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων, μετά συμπλήρωσιν ενιαυσίου πρακτικής ασκήσεως, εφ` όσον ενεγράφησαν ούτοι εις τον οικείονΔικηγορικόνΣύλλογον μέχρι της 21ης Μαρτίου 1976.

Άρθρον 6
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως τούτου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ