Νόμος 342 ΦΕΚ Α΄138/9.6.1976
Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
`Ιδρυσις – Εποπτεία
Το υπό του Ν.Δ. 209/1973 ιδρυθέν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν “Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης” τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, έχον έδραν τας Αθήνας, διέπεται εφεξής υπό των κάτωθι διατάξεων.

Άρθρον 2
Σκοπός
Σκοπός της Σχολής είναι η δημιουργία επαγγελματικών στελεχών της Ορχηστικής Τέχνης, ήτοι:
α) Καθηγητών Ορχηστικής.
β) Χορευτών και
γ) Χορογράφων.

Άρθρον 3
Πόροι της Σχολής
Πόροι της Σχολής είναι:
α) Κρατική επιχορήγησιςεγγραφομένη κατ` έτος εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.
β) Το προϊόν των εκάστοτε διδομένων υπό της Σχολής παραστάσεων.
γ) Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί.

δ) Προγράμματα και ενισχύσεις της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων,

ε) ιδιωτικές εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, καταπιστεύματα,

στ) έσοδα από εκδόσεις, παραγωγές, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα κάθε είδους και μορφής, επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,

ζ) επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων,

η) εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων,

θ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους, ελληνικούς και διεθνείς),ι) έσοδα προερχόμενα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρ.55 του ν.4481/2017

Άρθρον 4
`Οργανα Διοικήσεως

1. Η Σχολή διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου, διοριζομένου επί διετεί θητεία δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ πέντε μελών ήτοι:
α) Του Γενικού Διευθυντού Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών , ως Προέδρου, αναπληρουμένου υπό του Διευθυντού της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου.
β) Ενός προσώπου διακρινομένου εις τα Γράμματα και τας Τέχνας, ως Αντιπροέδρου, αναπληρουμένου ομοίως.
γ) Ενός χορογράφου του Εθνικού Θεάτρου αναπληρουμένου υπό ετέρου Χορογράφου.
δ) Ενός μουσικοσυνθέτου, αναπληρουμένου ομοίως υπό μουσικοσυνθέτου και
ε) ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρουμένου ομοίως.
Χρέη Εισηγητού του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο Διευθυντής της Σχολής, αναπληρούμενος υπό Καθηγητού αυτής.
Χρέη Γραμματέως, ανατίθεται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εις υπάλληλον της Σχολής.
Για τη σύνθεση του άνω Δ.Σ. βλέπε της Β/42238/1982 (ΦΕΚ Β`431) Απ. Υπ. Προεδρίας και Πολιτισμού και Επιστημών (κατωτ. σελ. 1180).

3. Εις τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Εισηγητήν και τον Γραμματέα παρέχεται μηνιαία αποζημίωσις καθοριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 5
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Σχολής ασκεί τας ακολούθους αρμοδιότητας :
α) Διοικεί της Σχολήν και διαχειρίζεται την περιουσίαν αυτής.
β) Αποφασίζει επί της προσλήψεως ή του διορισμού και της απολύσεως του προσωπικού της Σχολής, εισηγήσει του Διευθυντού της Σχολής.
γ) Αποφασίζει, εισηγήσει του Διευθυντού της Σχολής, περί της μετακλήσεως δι` ωρισμένον χρόνον ξένων καλλιτεχνών ως εκτάκτων καθηγητών της Σχολής και περί του ποσού της προς τούτο απαιτουμένης δαπάνης.
δ) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως τον ετήσιον προϋπολογισμόν της Σχολής ως και πάσαν τροποποίησιν αυτού, ως και τον Ισολογισμόν και Απολογισμόν της Σχολής.
ε) Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίας ή δωρεάς.
ς) Αποφασίζει επί πάσης δαπάνης πέραν των 20.000 δραχμών.
ζ) Εισηγείται αρμοδίως την αποστολήν εις την αλλοδαπήν, δαπάναις της Σχολής και δι` ωρισμένονχρόνον, Καθηγητών των Τεχνικών μαθημάτων της Σχολής προς παρακολούθησιν και ενημέρωσίν των επί των εξελίξεων και προόδων του Χορού και εν γένει της Ορχηστικής Τέχνης.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Σχολήν δικαστικώς και εξωδίκως δυνάμενος δι` αποφάσεώς του ν` αναθέτη την εκπροσώπησιν της Σχολής εις τον Διευθυντήν ή έτερον υπάλληλον αυτής ή Δικηγόρον.

3. Τι Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται επί συγκεκριμένων θεμάτων ν` αναθέτη την ενάσκησιν ενίων των αρμοδιοτήτων του, εις τον Διευθυντήν της Σχολής, ή τον αναπληρωτήν αυτού.

Άρθρον 6
Διάρθρωσις Υπηρεσιών – Αρμοδιότητες

1. Αι Υπηρεσίαι της Σχολής δι Άρθρούνται εις μίαν Διεύθυνσιν, αποτελουμένην εκ :
α) Τμήματος Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχειρίσεως.
β) Γραφείων Εκπαιδεύσεως.

γ. Τμήματος Ομάδας Χορού με την ονομασία «Ελληνική Ομάδα Χορού» (Hellenic Dance Company)

Σημ.: όπως η περ.γ προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 55 του ν.4481/2017

2. Αι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως, του Τμήματος Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχειρίσεως και του Γραφείου Εκπαιδεύσεως ανάγονται εις τα κάτωθι θέματα και κατανέμονται ως έπεται:
γ) Ο Διευθυντής Σχολής:
αα) Υποβάλλει εις το Δ.Σ. της Σχολής προτάσεις δια την καλλιτέραν λειτουργίαν της Σχολής.
ββ) Εισηγείται εις το Δ.Σ. την μετάκλησιν ξένων καλλιτεχνών ως εκτάκτων καθηγητών δι` ωρισμένον χρονικόν διάστημα ως και την ανάθεσιν εις δημοσίους υπαλλήλους της Διδασκαλίας μαθημάτων της Σχολής.
γγ) Συγκαλεί τους Καθηγητάς της Σχολής ανά δίμηνον και εκτάκτως οσάκις παραστή ανάγκη και προεδρεύει αυτών.
δδ) Υπογράφει τα διάφορα υπό της Σχολής εκδιδόμενα έγγραφα και εκτελεί χρέη διαχειριστού της Σχολής ως και εκκαθαριστού των δαπανών αυτής.
εε) Εισηγείται εις το Δ.Σ. τον ετήσιον προϋπολογισμόν της Σχολής.
ςς) Υποβάλλει εις το Δ.Σ. τον καταρτισθένται σολογισμόν και απολογισμόν της Σχολής.
ζζ) Αποφασίζει επί πάσης δαπάνης κάτω των 20.000 δραχμών.
ηη) Εισηγήται εις το Δ.Σ. περί της προσλήψεως και απολύσεως του πάσης φύσεως προσωπικού της Σχολής κατά τας κειμένας εκάστοτε διατάξεις.
θθ) Διδάσκει τα μαθήματα της ειδικότητός του ή των ειδικοτήτων του, αντί της ωριαίας αποζημιώσεως της παρεχομένης εις το διδακτικόν προσωπικόν της Σχολής και μέχρι 35 ωρών μηνιαίως.
ιι) Εποπτεύει τας καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις της Σχολής.
ιαια) Αναθέτει κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. την χορογραφικήν επιμέλειαν των παραστάσεων εις πρόσωπα εκ του διδακτικού προσωπικού της Σχολής ή εις πρόσωπα ανεξάρτητα της Σχολής και κατάλληλα προς τούτο, ή εις μετακαλούμενον προς τούτο ξένονκαλλιτέχνην του χορού ή αναλαμβάνει και προσωπικώς την χορογραφικήν ευθύνην.
ιβιβ) Εποπτεύει των διαφορών εξετάσεων και προεδρεύει της Επιτροπής των επί πτυχίω τοιούτων.
β) Τμήμα Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχειρίσεως. Αρμοδιότητες τούτου είναι :
αα) Ο χειρισμός των πάσης φύσεως θεμάτων των σχετιζομένων με την εν γένει διοίκησιν και οικονομικήν διαχείρισιν της Σχολής.
ββ) Τα θέματα καταστάσεως του πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.
γγ) Τα αφορώντα εις την αλληλογραφίαν της Σχολής θέματα, ως πρωτόκολλον, διεκπεραίωσις, Αρχείον κλπ.
δδ) Η τήρησις και διαφύλαξις μητρώου και ατομικών φακέλων του προσωπικού κλπ.
γ) Γραφείον Εκπαιδεύσεως. Αρμοδιότητες τούτο
γ) Γραφείον Εκπαιδεύσεως. Αρμοδιότητες τούτου είναι :
αα) Η μέριμνα δια την κατάρτισιν των προγραμμάτων σπουδών.
ββ) Η τήρησις του Μητρώου και των ατομικών φακέλων του σπουδαστών της Σχολής.
γγ) Η μέριμνα δια την επιλογήν του καταλλήλου διδακτικού προσωπικού.
δδ) Η μέριμνα δια την ομαλήν διεξαγωγήν των μαθημάτων και εξετάσεων και τήρησις του σχετικού αρχείου.

Άρθρον 7
Διάρθρωσις θέσεων
Αι θέσεις της Σχολής διΆρθρούνται κατά κατηγορίας, κλάδους, βαθμούς και ειδικότητας ως έπεται:
1. Θέσις επί θητεία.

Μία θέσις επί βαθμώ 2ω.
Εις την ως άνω θέσιν διορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, προτιμωμένων των Καθηγητών Τεχνικών μαθημάτων της Σχολής, επί τετραετεί θητεία, δυναμένη να ανανεούται, ο έχων τα κάτωθι προσόντα:
α) Δίπλωμα ανεγνωρισμένης Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Αρτίαν γνώσιν μιας των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής.
γ) Διοικητικάς, Διδακτικάς, Καλλιτεχνικάς και Οργανωτικάς ικανότητας και πείραν, προσηκόντως αποδεικνυομένας.
2. Θέσεις μονίμων υπαλλήλων.
Α` Κατηγορία. Κλάδος Α1 Διοικητικός – Λογιστικός.
2. θέσεις επί βαθμώ 8ω-4ω.
Ως προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 8ον ορίζεται πτυχίον Νομικής Σχολής ή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Ανωτάτης Βιομηχανικής ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής.
Αι θέσεις αύται δύνανται να πληρούνται δια προσωπικού προσλαμβανομένου επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.
Β` Κατηγορία. Κλάδος Β1 Διοικητικός.
Μία θέσις υπαλλήλου επί βαθμώ 9ω-5ω.
Ως προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 9ον ορίζεται Απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως, επαρκής γνώσις Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσης και γνώσεις Λογιστικής.
Μία θέσις Δακτυλογράφου επί βαθμώ 10ω-6ω.
Ως προσόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν 10ον ορίζεται απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως και επαρκής γνώσις Ελληνικής και ξένης δακτυλογραφίας.
Γ` Κατηγορία. Κλάδος Γ1 Κλητήρων.
Μία θέσις Κλητήρος επί βαθμώ 12ω-9ω.
Ως προσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν της ως άνω θέσεως ορίζεται απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου.
3. Θέσεις προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, διεπομένου υπό των διατάξεων των Ν.Δ. 385/69 “περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εις δημοσίας υπηρεσίας και Ν.Π.Δ.Δ.” και 1198/72 “περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας των επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας”.
α) 21 θέσεις Καθηγητών Τεχνικών μαθημάτων, ήτοι:
3 θέσεις Κινησιολογίας 2 θέσεις Ρυθμικής 5 θέσεις Ορχήσεως 3 θέσεις Μουσικής 2 θέσεις Μπαλλέτου 2 θέσεις Ελληνικών Χορών 2 θέσεις Διδασκαλίας πιάνου 2 θέσεις Διδασκαλίας αυλού
β) 8 θέσεις Καθηγητών Θεωρητικών μαθημάτων ήτοι:
Μία θέσις Ανατομίας – Φυσιολογίας Μία θέσις Ψυχολογίας Μία θέσις Παιδαγωγικής Μία θέσις Ιστορίας της Τέχνης Μία θέσις Λαογραφίας Μία θέσις Αναλύσεως Τραγωδίας Μία θέσις Ιστορίας Χορού. Μία θέσις Ιστορίας της Ελληνικής Τέχνης.
Ως καθηγηταί των τεχνικών μαθημάτων προσλαμβάνονται οι έχοντες προσόντα ανάλογα προς το μάθημα της ειδικότητός των, και πείραν προσηκόντως αποδεικνυομένην, των δε θεωρητικών πτυχίον της ειδικότητός των, Σχολής ενός των εν Ελλάδι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ισοτίμου Σχολής της αλλοδαπής.
γ) 3 θέσεις Πιανιστών – συνοδών των χορευτικών μαθημάτων.
3 θέσεις Επιμελητριών τάξεων.
Ως πιανίσται – συνοδοί προλαμβάνονται οι έχοντες ικανήν πείραν εις την συνοδείαν των χορευτικών μαθημάτων.
Ως επιμελήτριαι τάξεων προσλαμβάνονται αι έχουσαι απολυτήριον Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου σχολής ή επαγγελματικής τοιαύτης και εμπειρίαν επιμελητρίας τάξεως αναλόγου Σχολής προσηκόντως αποδεικνυομένην.
4. Θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3 θέσεις καθαριστών κεκτημένων τα δια του Ν.Δ. 3094/1954 “περί μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού”.
5. Επί του Διευθυντού της Σχολής και του διαδακτικού εν γένει προσωπικού εφαρμόζονται ως προς το όριον ηλικίας εισόδου και εξόδου εκ της υπηρεσίας αι επί του επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου πάσης κατηγορίας καλλιτεχνικού προσωπικού των θεατρικών οργανισμών ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις.
6. Εν περιπτώσει αναθέσεως διδασκαλίας μαθημάτων εις δημοσίους υπαλλήλους παρέχεται εις αυτούς αποζημίωσις, δι` εκάστην ώραν διδασκαλίας, καθοριζομένη κατά τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν.Δ. 4548/66 “περί του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων ” ως ετροποποιήθη.

Άρθρον 8
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών-Αναπλήρωσις

1. Ως Διευθυντής της Σχολής τοποθετείται ο επί βαθμώ 2ω κατ` άρθρ. 7 περίπτ. 1 του παρόντος διοριζόμενος, όστιςπροίσταται απασών των Υπηρεσιών της Σχολής και φροντίζει δια την εκπλήρωσιν των στόχων αυτής.

2. Τον Διευθυντήν της Σχολής ελλείποντα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθηγητής εκ των τεχνικών μαθημάτων, οριζόμενος δι` αποφάσεως του Δ.Σ.

3. Του Τμήματος Διοικήσεως και Οικονομικής Διαχειρίσεως προίσταται μόνιμος υπάλληλος Α` Κατηγορίας.

Άρθρον 9
Βοηθοί Διευθυντού Σχολής
Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται ν` αναθέτη ενίας των αρμοδιοτήτων του εις καθηγητάς της Σχολής εκ των τεχνικών μαθημάτων δι` αποφάσεως του εγκρινομένης υπό των Δ.Σ.

Άρθρον 10
Προσόντα υποψηφίων σπουδαστών
Ως υποψήφιοι σπουδασταί της Σχολής γίνονται δεκτοί άρρενες και θήλεις κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εις την Σχολήν, οι κάτοχοι απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου ανεγνωρισμένης Σχολής έχοντες αρτιμέλειαν, καλήν υγείαν πιστοποιουμένην παρ` ιατρού, κατάλληλον σωματικήν διάπλασιν, γενικώς ουσιαστικά φυσικά προσόντα δια την τέχνην της ορχήσεως και ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 20 ετών.

Άρθρον 11
Εξετάσεις
Η προκαταρκτική εξέτασις διενεργείται ενώπιον επιτροπής οριζομένης κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 17 του παρόντος.
2. Αι εισαγωγικαί εξετάσεις διενεργούνται μετά εικοσαήμερον δοκιμαστικήν φοίτησιν εις την Σχολήν ενώπιον της εν παρ. 1 επιτροπής. Οι υποψήφιοι εξετάζονται εις την ρυθμικήν, χορόν, κινησιολογίαν, μουσικήν και έκθεσιν ιδεών.
3. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιτυγχάνοντες εις τας κατά την προηγουμένην παράγραφον εξετάσεις, γίνονται δεκτοί ως σπουδασταί της Σχολής δια το πρώτον έτος.
4. Ο Διευθυντής της Σχολής δύναται να προβαίνη εις την επιλογήν σπουδαστών προς δημιουργίαν χορευτικής ομάδος εξ εκείνων οίτινες συγκεντρώνουν τα κάτωθι προσόντα:
α) Κατάλληλον σωματική νδιάπλασιν.
β) `Εφεσιν προς τον χορόν.
γ) Χορευτικόντάλαντον.
δ) Μουσικότητα.
Την εποπτείαν της ως άνω χορευτικής ομάδος έχει ο Διευθυντής της Σχολής βοηθούμενος υπό ενός εκ των καθηγητών του χορού της Σχολής.
Οι σπουδασταί οι απαρτίζοντες την χορευτικήν ταύτην ομάδα θα διδάσκωνται επί πλέον των προβλεπομένων τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων και τα πλέον εξελιγμένα χορευτικά μαθήματα. Η χορευτική αύτη ομάς θα εκτελή κατά κύριον λόγον τας οργανουμένας υπό της Σχολής χορευτικάς παραστάσεις και επιδείξεις.

Άρθρον 12
Εγγραφαί – Μετεγγραφαί.

1.Εγγραφαί εις την Σχολήνδινεργούνται εντός της υπό των άρθρ. 5 και 7 του Π.Δ. 367/74 “περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ)” οριζομένης προθεσμίας. Παράτασις δύναται να δοθή δι` εκτάκτους λόγους μέχρις ενός δεκαπενθημέρου, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Σχολής.

2. Σπουδαστής επιτυχών εις τας εισιτηρίους εξετάσεις και μη εγγραφείς εντός του ορισθέντος χρόνου, δεν δικαιούται να εγγραφή άνευ νέων εισιτηρίων εξετάσεων κατά το επόμενον σχολικόν έτος.

3. Μετεγγραφή εις την Σχολήν από άλλης ισοτίμου Σχολής της Αλλοδαπής επιτρέπεται κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων ενώπιον της δια του άρθρ. 11 παρ.1 προβλεπομένης Επιτροπής.

Άρθρον 13
Τίτλοι Σπουδών- Πιστοποιητικά

1.Εις τους αποφοίτους της Σχολής χορηγούνται πτυχία ορχηστικής τέχνης. Ο τύπος και τα στοιχεία αυτού καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

2. Η Σχολή χορηγεί εις τους σπουδαστάς, τη αιτήσει των, πιστοποιητικόν φοιτήσεως και επιδόσεως ως και αποδεικτικά προαγωγής από τάξεως εις τάξιν.

Άρθρον 14
Βιβλιοθήκη
Παρά τη Σχολή προς εξυπηρέτησιν των σπουδαστών, λειτουργεί Βιβλιοθήκη, ο κανονισμός λειτουργίας της οποίας καθορίζεται δι` αποφάσεως του Δ/ντού της Σχολής.

Άρθρον 15
Μεταπτυχιακαί Σπουδαί
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, των αναγνωρισμένων Ανώτερων Σχολών Χορού της Ελλάδας και των αντίστοιχων αναγνωρισμένων Σχολών Χορού του εξωτερικού γίνονται δεκτοί σε ετήσιο κύκλο επιμόρφωσης στη χορογραφία ή τη σκηνική εκτέλεση, κατόπιν εξετάσεων σε μαθήματα που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της σχολής ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της σχολής και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία των ετήσιων κύκλων επιμόρφωσης της σχολής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Από την παραπάνω απόφαση η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογισμό της Σχολής, χωρίς αύξηση της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1. Πτυχιούχοι της Σχολής γίνονται δεκτοί εις μεταπτυχιακόν τμήμα σπουδών, διαρκείας ενός σχολικού έτους, κατόπιν εξετάσεων εις οριζόμενα υπό του διευθυντού μαθήματα τη εγκρίσει του Δ.Σ.

Σημ.: όπως η παρ. 1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε την παρ.3 του άρθρ.55 του ν.4481/2017

2. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού τμήματος σπουδών, λαμβάνουν ειδικόντίτλον σπουδών χορογραφικής ικανότητος.

Σημ.: όπως η παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε την παρ.3 του άρθρ.55 του ν.4481/2017

Άρθρον 16
Προκαταρκτική τάξις

1. Παρά τη Σχολή θέλει λειτουργή ομοίως προκαταρκτική τάξις δια μαθητάς από 10-17 ετών.
α) Σκοπός της λειτουργίας της τάξεως είναι η από μικράς ηλικίας προετοιμασία αυτών, προς αρτιωτέραν κατάρτισίν των δια την ένταξίν των εις την δύναμιν των σπουδαστών της Κ.Σ.Ο.Τ.
β) Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, μετά γνώμην του Δ.Σ. της Κ.Σ.Ο.Τ.

2. Αι λεπτομέρειαι λειτουργίας της προκαταρκτικής τάξεως (εγγραφαί, περίοδοι εγγραφών, διδακτέα ύλη, σχολικόν έτος, διάρκεια σπουδών, προαγωγικαί εξετάσεις, εξεταστικαί περίοδοι, παρεχόμενα δωρεάν είδη εις τους μαθητάς, βαθμολογική κλίμαξ, καθήκοντα σπουδαστών, πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών καθήκοντα διδακτικού προσωπικού κλπ.) καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, προτάσει του Δ.Σ. δημοσιευομένης δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 17
Εξουσιοδοτήσεις

1. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών μετά γνώμην του Δ.Σ. της Σχολής ρυθμίζονται τ` αφορώντα εις
α) τας εγγραφάς των σπουδαστών και τον χρόνον διενεργείας τούτων,
β) τα διδασκόμενα μαθήματα, ως και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
γ) την έναρξιν και λήξιν του διδακτικού και σχολικού έτους,
δ) την διάρκειαν των σπουδών, οριζομένην τουλάχιστον τετραετή, ε) τας πάσης φύσεως εξετάσεις (εισιτηρίους, προαγωγικάς, πτυχιακάς κλπ.), τον χρόνον διενεργείας αυτών ως και την βαθμολογίαν,
στ) τα καθήκοντα του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών ως και τα πειθαρχικά παραπτώματα των σπουδαστών,
ζ) τα παρεχόμενα δωρεάν είδη εις τους σπουδαστάς ως και παν συναφές θέμα ή λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος.

2. Μέχρις εκδόσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον Π.Δ/τος εξακολουθούν ισχύουσαι αι διατάξεις του Π.Δ.367/1974 “περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κ.Σ.Ο.Τ.”.

3. Τα της συγκροτήσεως των εξεταστικών επιτροπών των πάσης φύσεως εξετάσεων καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, εκδιδομένης καθ` έκαστον έτος, η δε αποζημίωσις των μελών αυτών καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Επιστημών.
Οι επιτροπές της άνω παρ.3 και της παρ.1 άρθρ. 11 διατηρήθηκαν από την Β/38947/1982 (ΦΕΚ Β` 429) απόφ. Υπ. Προεδρίας και Πολιτισμού – Επιστημών (ανωτ. σελ. 1070, 04), όπου ορίζεται και η σύνθεσή τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης καταρτίζεται ή τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Κ.Σ.Ο.Τ.. Με την ίδια απόφαση καταργείται ο ισχύων εσωτερικός κανονισμός.

Σημ.: όπως προστέθηκεμε την παρ.4 του άρθρου 55 του ν.4481/2017

Άρθρον 18
Δια Π.Δ/τος δύναται να ιδρύωνται όμοιαι ΚρατικαίΣχολαί Ορχηστικής Τέχνης ή παραρτήματα και εις άλλας πόλεις της Ελλάδος.

Άρθρον 19
Καταργούμεναι Διατάξεις
Το Ν.Δ. 209/73, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, καταργείται.

Άρθρον 20
`Εναρξις ισχύος
Η έναρξις της ισχύος του παρόντος καθορίζεται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, πλην των διατάξεων των άρθρ. 6, και 16, ων η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 5 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ