Νόμος 341 ΦΕΚ Α΄144/12.6.1976
Περί τροποποιήσεως δια τάξεών τινων της”περί ΑγροτικήςΤραπέζης της Ελλάδος νομοθεσίας”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Η παράγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2359/1953, “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων των “περί Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κλπ. κειμένων διατάξεων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Οι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμένων παραγωγών εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον της Α.Τ.Ε. ως και οι αναπληρωταί αυτών δέον: α) να κέκτηνται τα υπό της ισχυούσης περί συνεταιρισμών νομοθεσίας απαιτούμενα δια την εκλογήν των ως μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου γεωργικής συνεταιριστικής οργανώσεως προσόντα και β) να μη έχουν διατελέσει υπάλληλοι της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος”.

Άρθρον 2

1. Η περίπτ. 4 της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3874/1958 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων των περί Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κλπ. κειμένων διατάξεων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“4. Ενός των Γενικών Διευθυντών Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Γεωργίας”.

2. Η περίπτ. 9-10 της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3874/1958, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“9-10. Εκ δύο αντιπροσώπων μετ` ισαρίθμων αναπληρωτών του συνεταιρισμού αγροτικού κόσμου, λαμβανομένων εκ των εν ενεργεία μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών”.

3. Το δεύτερον εδάφιον της παραγρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3874/ 1958, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Πάντως, τα υπό του Ν. 4332/1929 “περί κυρώσεως της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συμβάσεως “περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης”, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως, καθοριζόμενα λοιπά κωλύματα δια τους αντιπροσώπους των συνεταιρισμένων παραγωγών εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον της Α.Τ.Ε., διατηρούνται εν ισχύι”.

Άρθρον 3
Το δεύτερον εδάφιον της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3874/1958, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Εις περίπτωσιν καθ` ην η θέσις Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Γεωργίας είναι κενή, εις την Επιτροπήν Πιστώσεων μετέχει εις των Γενικών Διευθυντών Γεωργίας, οριζομένος υπό του Υπουργού Γεωργίας”.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 4 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ