Νόμος 340 ΦΕΚ Α΄136/5.6.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί της Αγροφυλακής και των Σωμάτων Ασφαλείας ισχυουσών διατάξεων και συνταξιοδοτήσεως υπό του Δημοσίου των οργάνων της Αγροφυλακής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Αι υφιστάμεναι θέσεις υπαλλήλων Α` Κατηγορίας Κλάδου Α1 Διοικητικού της Γενικής Διευθύνσεως Αγροφυλακής, προσαυξανόμεναι κατά 21, αναδιαρθούνται ως ακολούθως:
1 θέσιςεπιβαθμώ 1ω,
3 θέσεις Επιθεωρητών επιβαθμοίς 3ω-2ω,
23 θέσεις Διοικητικών επιβαθμοίς 3ω-2ω,
40 θέσεις Διοικητών επιβαθμοίς 5ω-4ω,
75 θέσεις Αγρονόμων επιβαθμοίς 8ω-6ω.

2. Συνιστώνται παρά τη Γενική Διευθύνσει Αγροφυλακής 4 θέσεις υπαλλήλων Β` Κατηγορίας Κλάδου Β2 Δακτυλογράφων επιβαθμοίς 10ω-6ω.

Άρθρον 2

1. Αι υπο των διατάξεων των άρθρων 9 και 23 του Ν.Δ. 3030/1954 “περί Αγροφυλακής”, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησανμεταγενέστερως, συνεστημέναι 7.840 θέσεις Αγροφυλάκων και 330 θέσεις Αρχιφυλάκων, καθίστανται απο 1.1.1977 θέσεις τακτικών δημοσίων υπαλλήλων Γ` και Β` Κατηγορίας, αντιστοίχως.

2. Οι κατά την 1.1.1977 υπηρετούντες επι θητεία Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες Αγροφυλακής, έχοντες πενταετή υπηρεσίαν εν τη Αγροφυλακή και κεκτημένοι τα υπο των κειμένων διατάξεων απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, μονιμοποιούνται, δια διορισμού εις θέσεις τακτικών δημοσίων υπαλλήλων της Γ` και Β` Κατηγορίας, αντιστοίχως και εις τους εισαγωγικούς βαθμούς των κατηγοριών τούτων, διεπόμενοι εφ` εξής υπο των διατάξεων του Ν. 1811/1951 “περί Κώδικος καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων”, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησανμεταγενεστέρως και καθ` ό μέρος αύται δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος, η δε θητεία τούτων απο και δια του διορισμού των θεωρείται λήξασα, μη απαιτουμένης άλλης περί απολύσεως πράξεως.

3. Η συνδρομή των κατά την προηγούμενηνπαράγραφον προσόντων δια την μονιμοποίησιν κρίνεται υπο του οικείου Εποπτικού Συμβουλίου Αγροφυλακής.

4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και δια τους υπηρετούντας και μη έχοντας, κατά την 1.1.1977, το τυπικόν προσόν του τίτλου σπουδών και ορίου ηλικίας.

5. Οι υπηρετούντες κατά την 1.1.1977 τακτικοί Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες και μη συμπληρώσαντες πενταετή υπηρεσίαν, διέπονταιυπο των διατάξεων του Ν.Δ. 303/1954 “περί Αγροφυλακής”, ως αύται συνεπληρώθησαν και ετροποποιήθησαν. Ούτοι διατηρούνται εκτός οργανικών θέσεων, μετά δε την συμπλήρωσιν πενταετούς υπηρεσίαςεν της Αγροφυλακή, μονιμοποιούνται δια διορισμού κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, άλλως απολύονται.

6. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου μονιμοποιούμενοι Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες:
α. Δεν εξελίσσονται πέραν του βαθμού εις ον αρχικώς εντάσσονται.
β. Προσμετρούν, δια την απονομήν των επιδομάτων ευδοκίμου παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ (τριετιών) και πολυετούς υπηρεσίας, και τον χρόνον υπηρεσίας αυτών προ της μονιμοποιήσεως των. γ) Λαμβάνουν το υπο του Ν.Δ. 91/1974 “περί χορηγήσεως προσωρινού επιδόματος εις τα όργανα Αγροφυλακής υπο ετέρων διατάξεων δεν χορηγούνται εις τούτους.

7. Δια Π. Δ/των, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίας Τάξεως, δύνανται να ρυθμίζωνται μη αντιμεπιζώμεναυπο του παρόντος θέματα της εν γένει υπηρεσιακής καταστάσεως των κατωτέρων οργάνων Αγροφυλακής (Αγροφυλάκων, Αρχιφυλάκων), ιδία δε τα του τρόπου και προσόντων διορισμού αυτών εις τας εκάστοτε κενάς θέσεις, τα των υπηρεσιακών συμβουλίων και τα της επικουρικής ασφαλίσεως των. Τα αφορώντα εις την ασφάλισιν τούτων Π. Δ/ γματα εκδίδονται προτάσει και του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 3

1. Οι Αρχιφύλακες Αγροφυλακής και οι τακτικοί Αγροφύλακες, ως και τα Μέλη των οικογενειών αυτών, δικαιούνται συντάξεως εκ του Δημοσίου Ταμείου, εφαρμοζομένων πασών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί απονομής συντάξεως εις τους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, πλην αν άλλως ορίζεται δια του παρόντος νόμου.

2. Ως συντάξιμος πραγματική υπηρεσία των εν παραγράφω 1 αναφερομένων, λογίζεται ο διανυθείς χρόνος απο της ισχύος του Ν.Δ. 4523/1966 “περί συνταξιοδοτήσεως των οργάνων Αγροφυλακής” και εφεξής.

3. Ως συντάξιμος πραγματική υπηρεσίας, προσμετρουμένη εις την κατά τ` ανωτέρω υπηρεσίαν εφ` όσον συνεπληρώθη πενταετής πλήρης πραγματική τοιαύτη, λογίζεται:
α. Η πράγματι παρασχεθείσα εν τη Αγροφυλακή υπηρεσία προ της ισχύος του Ν.Δ. 4523 του 1966 υπο την ιδιότητα του Αρχιφύλακος και τακτικού Αγροφύλακος, η διανυθείσαυπο του κράτος του Ν.Δ. 303/1954 “περί Αγροφυλακής” ή των προϊσχυσάντων αυτού νόμων 3394/1927 “περί αγροτικής ασφαλείας και αγροφυλακής Κρήτης”, 4491/1929 “περί κυρώσεως αγροτικών κτημάτων και οργανώσεως των υπηρεσιών αγροτικής ασφαλείας”, 5274/1931 “περί κώδικος αγροτικής ασφαλείας και Αγροφυλακής Κρήτης” και Α.Ν. 101/1937 “περί ΚώδικοςΑργοτικής Ασφαλείας”.
β. Η ως προσωρινού ή αναπληρωτού Αγροφύλακος ή ειδικού εισπράκτορος Αγροφυλακής παρασχεθείσαυπο το κράτος των υπο της προηγουμένης περιπτώσεως α` οριζομένων νομοθετημάτων. Εκ του χρόνου υπηρεσίας ως ειδικού εισπράκτοροςπροσμετρείται χρόνος μιαν μόνον πενταετίας.
γ. Η πραγματική δημόσια υπηρεσία. δ. Πάσα ετέρα προϋπηρεσία ήτις αναγνωρίζεται ως τοιαύτη κατά τας περί πολιτικών συντάξεων διατάξεις, υπο τους εν αυταίς περιορισμούς.

Άρθρον 4

1. Απο 1.1.1977 το Δημόσιο βαρύνεται με την καταβολήν των συντάξεων των συνταξιούχων του Κλάδου Συντάξεων του Ταμείου Συντάξεων και Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής, ως και των δικαιουμένων συντάξεως κατ` εφαρμογήν του 3 του Νόμου 269/1976 “περί συνταξιοδοτήσεως των οργάνων Αγροφυλακής”, θεωρουμένων δια πάσαν περίπτωσιν ως συνταξιούχων του Δημοσίου. Η δια του άρθρου 4 του Νόμου 269/1966 εφαρμόζεται και επι του παρόντος νόμου, τα δε υπο το κράτος των διατάξεων του Ν.Δ. 4523/1966, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του Νόμου 269/1976, γεννηθέντα ή γεννηθησομένα δικαιώματα εις σύνταξιν μέχρι 31.12.1976 εξακολουθούν υπαγόμενα εις την υπο των διατάξεων τούτων προβλεπομένην ρύθμισιν.

2. Αι συντάξεις των, περί ων η προηγουμένη παράγραφος συνταξιούχων, ως και των εφεξής συνταξιοδοτουμένων εκ των περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του παρόντος προσώπων, αυξάνονται κατά τας εκάστοτε χορηγουμένας εις τας συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αυξήσεις.

Άρθρον 5

1. Απο 1.1.1977 διακόπτεται η παρά τω Κλάδω Συντάξεων του Ταμείου Συντάξεων και Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής ασφάλισις των περί ων το άρθρον 3 προσώπων.

2. Απο της ανωτέρω χρονολογίας το Ταμείον Συντάξεων και Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής μετονομάζεται εις Ταμείον Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής, εξακολουθεί δε τούτο διεπόμενονυπο των διατάξεων του Νόμου 1900/1951 “περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής”, ως αύται εκάστοτε ισχύουν.

3. Το Ταμείον Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος εις το σύνολοντων πάσης φύσεως δικαιωμάτων, πόρων και υποχρεώσεων του Ταμείου Συντάξεως και Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής, πλην των υποχρεώσεων των αφορωσών εις την συνταξιοδότησιν των οργάνων της Αγροφυλακής, ας αναλαμβάνει το Δημόσιον. Απαντα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, καταθέσεις, χρηματόγραφα κλπ.) του Ταμείου, ως και αι υποχρεώσεις αυτού αι αφορώσαι εις την κατά τας διατάξεις του Νόμου 1900/1951 χορήγησιν εφ` άπαξ οικονομικής αρωγής περιέρχονται εις το Ταμείον Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής.

4. Παρά τω Ταμείω Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής εξακολουθεί λειτουργών και ο δυνάμει των διατάξεων του Β. Δ/τος της 18/28.6.1952 “περί συστάσεως Λογαριασμού Αυτασφαλίσεως Υπαλλήλων Αγροτικής Ασφαλείας” συσταθείς Λογαριασμός Αυτασφαλίσεως Υπαλλήλων Αγροτικής Ασφαλείας, διεπόμενοςυπο των περί αυτού κειμένων διατάξεων.

Άρθρον 6

1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος μονιμοποιούμενοι Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες, ως και οι εν ενεργεία Αρχιφύλακες και οι επι θητεία Αγροφύλακες περί ων η παράγρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 303/1954 “περί Αγροφυλακής” δικαιούνται των παροχών του Κλάδου Ασθενείας του Ο.Γ.Α. Των αυτών παροχών δικαιούνται και οι συνταξιοδοτούμενοι Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες.

2. Τα μέλη οικογενείας των υπο της προηγουμένης παραγράφου αναφερομένων οργάνων Αγροφυλακής δικαιούνται της υπο του Ο.Γ.Α. παρεχομένης νοσοκομειακής περιθάλψεως εις τους ησφαλισμένους αυτού.

3. Αι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1390/1973 “περί επεκτάσεως της ασφαλίσεως του Ο.Γ.Α. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί αυτού νομοθεσίας” διατηρούνται εν ισχύι.

4. Των παροχών του Κλάδου Ασθενείας του Ο.Γ.Α. δικαιούνται ωσαύτως και τα συνταξιοδοτούμενα εκ του Τ.Σ.Α.Ο.Α. μέλη οικογενείας (σύζυγος, ανήλικα τέκνα) θανόντων Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής και Αγροφυλάκων.

5. Αι κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου προκαλούμεναι δαπάναι δια τον Ο.Γ.Α. καλύπτονται εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρον 7
Απο της ενάρξεως ισχύος του παρόντος η εισφορά ησφαλισμένων του Ταμείου Αρωγής Οργάνων Αγροφυλακής καθορίζεται εις 4% υπολογιζομένηεπι των πάσης φύσεως αποδοχών των ησφαλισμένων.

Άρθρον 8
Εις το άρθρον 3 του Ν.Δ. 198/1974, ως ετροποποιήθη δια του Ν. 14/ 1975 προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ως εξής:
“3. Εις περίπτωσιν ακυρώσεως υπο του Συμβουλίου της Επικρατείας πράξεων εκδοθεισών κατ` εφαρμογήν των διατάξεων των Ν.Δ. 119/1974 και 198/1974, ως ετροποποιήθησαν δια των Ν. 14/1975 και 81/1975, νέα κρίσις των εις ας αφορά η ακύρωσις υποθέσεων ενεργείται υπο του αρμοδίου, κατά Σώμα, υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεων προς προαγωγήν των ομοιοβάθμων του ασκήσαντος την αίτησιν ακυρώσεων”.

Άρθρον 9
Συνιστάται εις έκαστον των Αρχηγείων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων ανα μια θέσις μηχανικού, πτυχιούχου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής, πληρουμένη δια προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η χρονική διάρκεια της προσλήψεως έσεται μέχρι δύο ετών, δυναμένη να ανανεούται δια χρονικόν διάστημα ουχί μεγαλύτερον της διετίας. Η ειδικότης, τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα σχετικά δικαιολογητικά αυτών, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίας Τάξεως. Τα των αποδοχών των εις τας κατά το πρώτον εδάφιον θέσεις προσλαμβανομένων καθορίζονται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1198/1972 “περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επισχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και τροποποιήσεως διατάξεων της περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας.

Άρθρον 10
Η αληθής έννοια του άρθρου 1 του Ν. 295/1976 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων των οργανικών νόμων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως” είναι ότι: οι αξιωματικοί, ανθυπασπισταί, ανθυπαστυνόμοι, πυρονόμοι και τα κατώτερα όργανα των Σωμάτων, Ασφαλείας (Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικού Σώματος), καθ` όσον αφορά την προαγωγήν των εξελίξιν και την εν γένει υπηρεσιακήν των κατάστασιν εξακολουθούν να διέπωνταιυπο των επι των αντικειμένων τούτων ισχυουσών διατάξεων των οικείων οργανικών ή άλλων νόμων των Σωμάτων Ασφαλείας (Ν.Δ. 139/1969, Ν.Δ. 649/1970, Ν.Δ. 974/1971, Ν.Δ. 343/1969, Ν.Δ. 935/1971 κλπ.), ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρον 11
Απο 1.1.1977 καταργούνται αι διατάξεις:
α) του άρθρου 143 παράγρ. 1 του Ν.Δ. 3030/1954 “περί Αγροφυλακής”,
β) του άρθρου 18 του Ν.Δ. 3030/ 1954 “περί Αγροφυλακής”, και του απο 24.4.1958/8.5.1958 Β.Δ. “περί της νοσηλείας και των αναρρωτικών αδειών των οργάνων της Αγροφυλακής”, ως και αι δια τάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4522/1966 “περί συμπληρώσεως διατάξεων τινων “περί Αγροφυλακής”, καθ` ο μέρος αφορούν αύται εις τα της υγειονομικής περιθάλψεως των οργάνων Αγροφυλακής και των μελών οικογενείας αυτών,
γ) του Β.Δ. 136/1967 “περί της νοσοκομειακής περιθάλψεως των μελών των οικογενειών των οργάνων Αγροφυλακής”,
δ) του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 4523/1966 “περί συνταξιοδοτήσεως των οργάνων της Αγροφυλακής” και ε) πάσα άλλη διάταξιςρυθμίζουσα άλλως θέματα Αγροφυλακής ρυθμιζόμενα υπο του παρόντος.

Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος άρχεται απο της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εκτός εαν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 3 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ