Νόμος 338 ΦΕΚ Α΄136/5.6.1976
Περί οικονομικής ενισχύσεως Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, σκοπούντων την εξωσχολικήναγωγήν της Νεότητος και άλλων τινών συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι βασικοί καταστατικοί σκοποί ανάγονται εις την εξωσχολικήναγωγήν της Ελληνικής Νεότητος και τα οποία αναπτύσσουν αξιόλογον δραστηριότητα πανελληνίου επιπέδου ή και διεθνούς συνεργασίας, δύνανται να επιχορηγώνται υπό του Κράτους προς επιτέλεσιν των σκοπών τούτων. Ωσαύτως υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δύναται να επιχορηγώνται και νυκτερινά Γυμνάσια ανήκοντα εις επαγγελματικούς Συλλόγους και Κοινωφελή εν γένει Ιδρύματα.

2. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται εκάστοτε τα εμπίπτοντα εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου νομικά πρόσωπα.

Άρθρον 2

1. Η κατά το προηγούμενονάρθρονεπιχορήγησις παρέχεται κατ` έτος υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αι σχετικαί πιστώσεις εγγράφονται εις τον τακτικόνΠροϋπολογισμόν του Υπουργείου τούτου προς κάλυψιν μέρους των λειτουργικών δαπανών, αξιοποίησιν των περιουσιακών στοιχείων και εκτέλεσιν συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων.

2. Το ύψος της επιχορηγήσεως καθορίζεται δι` αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, δι` ης ρυθμίζεται και πάσα σχετική με την επιχορήγησιν λεπτομέρεια.

3. Δια την διάθεσιν των χορηγουμένων κατά τ` ανωτέρω επιχορηγήσεων, καταρτίζεται ειδικός προϋπολογισμός υπό των Διοικήσεων των Νομικών Προσώπων, εγκρινόμενος υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ο κατά τας κειμένας διατάξεις έλεγχος επί της χρησιμοποιήσεως των επιχορηγήσεων ασκείται υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρον 3
Δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος λεπτομέρεια.

Άρθρον 4
Το Εθνικόν Ιδρυμα “Βασιλεύς Παύλος” προς κάλυψιν των δαπανών λειτουργίας των μερίμνη αυτού λειτουργουσών φοιτητικών εστιών, οικοτροφείων μέσης Παιδείας και μέσης και ανωτέρας Τεχνικής εκπαιδεύσεως, αγροτικών λεσχών, κέντρων πολιτισμού, κέντρων νεότητος και λοιπών εκδηλώσεων, επιχορηγείται κατ` έτος υπό του εποπτεύοντος τούτο Υπουργείου, εγγραφομένης αναλόγου πιστώσεως εις τον τακτικόν προϋπολογισμόν τούτου.

Άρθρον 5
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ