Νόμος 336 ΦΕΚ Α΄132/3.6.1976
Περί κυρώσεως της από 11ης Οκτωβρίου 1973 συμβάσεως “περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων”, ως και του συνοδεύοντος αυτήν πρωτοκόλλου επί των προνομίων και ασυλιών του εν λόγω Κέντρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
Κυρούνται και έχουν ισχύν νόμου αι υπογραφείσαι εν Βρυξέλλαις Βελγίου την 11ην Οκτωβρίου 1973:
α) Σύμβασις ιδρύσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ) και
β) Πρωτόκολλον επί προνομίων και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, ων τα κείμενα έπονται εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν περιπτώσει εις την Ελληνικήν.

Άρθρον δεύτερον
Αι εκ της κυρουμένης δια του παρόντος Συμβάσεως προκύπτουσαι οικονομικαί υποχρεώσεις (εισφοραί) της Ελλάδος εις το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων βαρύνουν την Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), εγγραφομένης κατ` έτος ειδικής προς τούτο πιστώσεως στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (Ε.Μ.Υ.).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2289/1995 (Α 27)

Άρθρον τρίτον
α. Αρμόδιος φορεύς δια την εκπροσώπησιν της χώρας παρά τω Ευρωπαϊκώ Κέντρω Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ΕΚΜΜΠ), ως και δια την Επιχειρησιακήν εκμετάλλευσιν, των εξ αυτού λαμβανομένων πληροφοριών, τυγχάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
β. Επιστημονικά και λοιπά θέματα προκύπτοντα εκ της συνεργασίας μετά του εν λόγω Κέντρου ρυθμίζονται υπό της Υπηρεσίας Επιστημονικής Ερεύνης και Αναπτύξεως (ΥΕΕΑ) ως συντονιστικού φορέως της επιστημονικής και ερευνητικής πολιτικής χώρας, εν συνεργασία μετά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.).

Άρθρον τέταρτον
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον πέμπτον
Ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικόν Προγνώσεων
Λαμβάνοντες υπ`όψιν την σπουδαιότητα την οποίαν έχει δια την Ευρωπαϊκήν Οικονομίαν η σημαντική βελτίωσις των Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και εν όψει:
Οτι αι προς τον σκοπόν αυτόν διεξαχθησόμεναι επιστημονικαί και τεχνικαί έρευναι θα αποτελέσουν αξιολόγους παράγοντας δια την ανάπτυξιν της Μετεωρολογίας εις την Ευρώπην, Οτι η βελτίωσις των μεσοπροθέσμων μετεωρολογικών προγνώσεων θα συμβάλη εις την προστασίαν και ασφάλειαν του πληθυσμού,
Οτι δια την επίτευξιν των σκοπών τούτων απαιτούνται πηγαί εις μεγαλυτέραν κλίμακα υπό κανονικάς συνθήκας πρακτικώς υφισταμένων τοιούτων εις εθνικόν επίπεδον,
Οτι ως εμφαίνεται από την υποβληθείσαν μελέτην εκ μέρους της υπευθύνου Επιτροπής ήτις προέβη εις την προετοιμασίαν του επί του εν λόγω θέματος έργου, η ίδρυσις ενός αυτονόμου Ευρωπαϊκού Κέντρου με διεθνές κύρος αποτελεί το ενδεδειγμένον μέσον δια την επίτευξιν των εν προκειμένω σκοπών,
Οτι εν τοιούτον Κέντρον θα ηδύνατο επίσης να βοηθήση εις μεταπτυχιακάς εκπαιδεύσεις επιστημόνων,
Οτι αι δραστηριότητες ενός τοιούτου Κέντρου θα βοηθήσουν επί πλέον, δεόντως ωρισμένα προγράμματα του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World Meteorological Organization – WMO) ιδιαιτέρως δε το Παγκόσμιον Σύστημα Μετεωρολογικής Επαγρυπνήσεως (World Weather Watch – WWW) και το Παγκόσμιον Πρόγραμμα Ατμοσφαιρικής Ερεύνης (Global Atmosspheric Research Programme – GARP) όπερ έχει αναλάβει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ομού μετά του Διεθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Σωματείων (International Council of Scientific Unions – ICSU). Την σπουδαιότητα την οποίαν δύναται να έχη η ίδρυσις ενός τοιούτου Κέντρου δια την ανάπτυξιν της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας εις τον τομέα της επεξεργασίας στοιχείων.
Αποφασίζομεν
Οπως ιδρυθή Ευρωπαϊκόν Κέντρον δια τας μεσοπροθέσμους μετεωρολογικάς προγνώσεις και όπως καθορισθούν αι συνθήκαι υπό τας οποίας τούτο δέον να λειτουργή.

Άρθρον 1
1. Δια του παρόντος ιδρύεται Ευρωπαϊκόν Κέντρον Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων αναφερόμενον εις το εξής, ενταύθα, ως το “Κέντρον”.
2. Τα όργανα του Κέντρου θα είναι το Συμβούλιον και ο Διευθυντής. Το Συμβούλιον θα βοηθήται από μίαν Επιστημονική Συμβουλευτικήν Επιτροπήν και μίαν Οικονομικήν Επιτροπήν. Εκαστον όργανον και επιτροπή θα λειτουργή εντός των περιορισμών και όρων οι οποίοι τίθενται εις την παρούσαν Σύμβασιν.
3. Τα μέλη του Κέντρου, αναφερόμενα εις το εξής ως “Κράτη – Μέλη” θα είναι τα Κράτη τα συμμετέχοντα εις την παρούσαν Σύμβασιν.
4. Το Κέντρον θα έχη νομικήν υπόστασιν εις την επικράτειαν εκάστου Κράτους – Μέλους. Ειδικώτερον θα έχη την δυνατότητα να συμβάλλεται, να καθίσταται κύριον κινητής και ακινήτου περιουσίας και να διαθέτη αυτήν ως και να αποτελή πρόσωπον εις νομικάς διαπραγματεύσεις και διαδικασίας.
5. Τα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου θα είναι εις το Shinfictd Park πλησίον του Readin (Berkshire) εις την επικράτειαν του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας.
6. Αι επίσημοι γλώσσαι του Κέντρου θα είναι αι Ολλανδική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική. Αι γλώσσαι εργασίας του Κέντρου θα είναι αι Αγγλική και Γερμανική. Το Συμβούλιον θα καθορίση την έκτασιν κατά την οποίαν θα χρησιμοποιούνται τόσον αι επίσημοι όσον και αι γλώσσαι εργασίας του Κέντρου, αντιστοίχως.
Άρθρον 2
1. Οι αντικειμενικοί σκοποί του Κέντρου θα είναι:
α) Να αναπτύξη δυναμικά προτότυπα της ατμοσφαίρας ούτως ώστε να παρασκευάζωνται μέσης διαρκείας καιρικαί προγνώσεις δια χρησιμοποιήσεως αριθμητικών μεθόδων.
β) Να παρασκευάζη επί τακτής βάσεως, τα αναγκαία δεδομένα δια τας μέσης διαρκείας καιρικάς προγνώσεις.
γ) Να διεξάγη επιστημονικάς και τεχνικάς ερεύνας προς τον σκοπόν βελτιώσεως της ποιότητος των προγνώσεων τούτων.
δ) Να συλλέγη και αρχειοθετή κατάλληλα μετεωρολογικά στοιχεία.
ε) Να διαθέτη εις τας Μετεωρολογικάς Υπηρεσίας των Κρατών – Μελών, υπό την πλέον κατάλληλον μορφήν, τα αποτελέσματα των εις (α) και (γ) προβλεπομένων μελετών και ερευνών ως και τα δεδομένα τα αναφερομένα εις (β) και (δ).
ζ) Να διαθέτη εις τας Μετερωρολογικάς Υπηρεσίας των Κρατών – Μελών δια τας ερεύνας των, διδομένης προτεραιότητος εις τον τομέα της αριθμητικής προγνώσεως του καιρού, μίαν επαρκή αναλογίαν εκ υπολογιστικής του δυνατότητος της αναλογίας ταύτης καθοριζομένης υπό του Συμβουλίου.
η) Να παρέχη βοήθεια εις την εφαρμογήν προγραμμάτων του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού.
θ) Να παρέχη βοήθειαν δια την επί ηψηλού επιπέδου εκπαίδευσιν του επιστημονικού προσωπικού των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών των Κρατών – Μελών εις τον τομέα της αριθμητικής προγνώσεως του καιρού.
2. Το Κέντρον θα αναγείρη τας αναγκαιούσας εγκαταστάσεις και θα προβή εις την λειτουργίαν αυτών δια την επίτευξιν των αντικειμενικών σκοπών της παραγράφου 1.
3. Κατά γενικόν κανόνα, το Κέντρον θα δημοσιεύη ή άλλως θα διαθέτη υπό τους υπό του Συμβουλίου τιθεμένους όρους, τα επιστημονικά και τεχνικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του, εφ` όσον τα αποτελέσματα ταύτα δεν καλύπτονται υπό του άρθρου 15.
Άρθρον 3
1. Προς επίτευξιν των σκοπών του, το Κέντρον θα συνεργάζηται κατά την μεγαλυτέραν δυνατήν έκτασιν, συμφώνως προς τας διεθνείς Μετεωρολογικάς παραδόσεις, μετά των Κυβερνήσεων και Εθνικών Υπηρεσιών των Κρατών – Μελών, μετά Κρατών άτινα δεν αποτελούν μέλη του Κέντρου και μετά κρατικών ή μη κρατικών διεθνών επιστημονικών και τεχνικών οργανισμών των οποίων αι δραστηριότητες συσχετίζονται με τους αντικειμενικούς του σκοπούς.
2. Πλέον τούτου, το Κέντρον δύναται να προέρχηται εις συμφωνίας δια συνεργασίας:
α) Μετά Κρατών, υπό τους εις το άρθρον 6 (1) (ε) προβλεπομένους όρους.
β) Μετά εθνικών επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών των Κρατών – Μελών και μετά των διεθνών οργανισμών της παραγράφου 1 υπό τους προβλεπομένους όρους του άρθρου 6 (3) (ιβ).
3. Αι αναφερόμεναι εις την παράγραφον 2 συμφωνίαι συνεργασίας δύνανται να αποτελέσουν τμήμα της υπολογιστικής δυναμικότητος του Κέντρου ήτις τίθεται εις την διάθεσιν μόνον των Δημοσίων Υπηρεσιών των Κρατών – Μελών.
Άρθρον 4
1. Το Συμβούλιον θα έχη την δικαιοδοσίαν και θα υιοθετή τα μέτρα άτινα αναγκαιούν δια την εφαρμογήν της Συμβάσεως.
2. Το Συμβούλιον θα αποτελήται εξ ουχί πλειόνων των δύο αντιπροσώπων εξ εκάστου Κράτους – Μέλους, ο εις εκ των οποίων θα έδει να είναι αντιπρόσωπος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του κράτους τούτου. Οι αντιπρόσωποι ούτοι δύναται αν βοηθώνται εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου υπό συμβούλων. Εις αντιπρόσωπος του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού θα προσκαλήται ίνα λαμβάνη μέρος εις τας εργασίας του Συμβουλίου ως παρατηρητής.
3. Το Συμβούλιον θα εκλέγη εκ των μελών του Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον επί ετησία θητεία. Ούτοι δεν θα δύνανται να επανεκλέγωνται δια διάστημα μεγαλύτερον δύο συνεχομένων ετών.
4. Το Συμβούλιον θα συνεδριάζη τουλάχιστον άπαξ του έτους. Θα συγκαλήται τη αιτήσει του Προέδρου ή τη αιτήσει του ενός τρίτου τουλάχιστον των Κρατών – Μελών. Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνουν χώραν εις τα Κεντικά Γραφεία του Κέντρου εκτός εάν το Συμβούλιον αποφασίζη άλλως εις εξαιρετικάς περιπτώσεις.
5. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος δύνανται να ζητούν την βοήθειαν του Διευθυντού κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.
6. Το Συμβούλιον δύναται να οργανώνη συμβουλευτικάς επιτροπάς και θέλει καθορίζει την σύνθεσιν και τα καθήκοντα αυτών.
Άρθρον 5
1. Η παρουσία των αντιπροσώπων της πλειονότητος των Κρατών – Μελών των δικαιουμένων ψήφου καθίστανται αναγκαία προκειμένου να αποτελεσθή απαρτία εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου.
2. Εκαστον Κράτος – Μέλος θα έχη μιάς ψήφον εις το Συμβούλιον. Εν Κράτος – Μέλος θα στερήται του δικαιώματος της ψήφου εις το Συμβούλιον εάν το ποσόν των μη καταβληθεισών εισφορών υπερβαίνη το ποσόν των υπ` αυτού οφειλομένων εισφορών, ως αύται προβλέπονται υπό του άρθρου 13, δια το τρέχον οικονομικό έτος και δια το προηγούμενον οικονομικόν έτος. Το Συμβούλιον, εν τούτοις, ενεργούν συμφώνως προς το άρθρον 6 (3) (ιδ), δύναται αν παρέχη το δικαίωμα εις το Κράτος – Μέλος όπως ψηφίση.
3. Κατά τα μεταξύ των συνεδριάσεων του χρονικά διαστήματα, το Συμβούλιον δύναται να επιλαμβάνηται οιωνδήποτε επειγόντων θεμάτων δια ψηφοφορίας, δι` αλληλογραφίας. Εις τας περιπτώσεςι αυτάς η πλειονότης των δικαιουμένων ψήφου Κρατών-Μελών θ` αποτελή απαρτίαν.
4. Κατά την προσδιορισμόν της ομοφωνίας και των διαφόρων πλειοψηφιών των προβλεπομένων υπό της συμβάσεως ταύτης, θα λαμβάνωνται υπ` όψιν μόνον ψήφοι ριπτόμεναι υπέρ ή κατά αποφάσεως τινος και εις τας περιπτώσεις καθ` ος το Συμβούλιον ενεργεί συμφώνως προς την υπό του άρθρου 6 (2) προβλεπομένην διαδικασίαν, λαμβάνονται υπ` όψιν αι οικονομικαί εισφοραί των Κρατών-Μελών άτινα λαμβάνουν μέρος εις την ψηφοφορίαν.
Άρθρον 6
1. Το Συμβούλιον ενεργούν ομοφώνως θέλει:
α) Καθορίσει το ύψος των δαπανών δια την εφαρμογήν του προγράμματος των δραστηριοτήτων του Κέντρου δια το χρονικόν διάστημα των πέντε ετώ όπερ ακολουθεί την θέσιν εν ισχύι της παρούσης Συμβάσεως.
β) Αποφασίζει επί της εισδοχής νέων μελών, συμφώνως προς το άρθρον 23, και θέτει τους όρους της τοιαύτης εισδοχής συμφώνως προς το Άρθρον 13 (3).
γ) Αποφασίζει συμφώνως προς το άρθρον 20, επί της διακοπής της ιδιότητος του ως μέλους ενός Κράτους, του Κράτους τούτου μη συμμετέχοντος εις την ψηφοφορίαν επί του θέματος αυτού.
δ) Αποφασίζει επί της διαλύσεως του Κέντρου συμφώνως προς το άρθρον 21(1) και (2).
ε) Εξουσιοδοτεί τον Διευθυντήν να προέρχηται εις συμφωνίας συνεργασίας με Κράτη, δυνατόν δε να τον εξουσιοδοτή να φέρη εις πέρας τοιαύτας συμφωνίας.
ζ) Συνάπτει μεθ` ενός ή περισσοτέρων Κρατών-Μελών, συμφώνως προς το άρθρον 22 του Πρωτοκόλλου επί των Προνομίων και Ασυλιών, κατά τας διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσης, οιασδήποτε ετέρας συμφωνίας προς τον σκοπόν εφαρμογής του εν λόγω Πρωτοκόλλου.
2. Το Συμβούλιον ενεργούν επί τη βάσει της πλειοψηφίας των δύο τρίτων των Κρατών-Μελών και υπό τον όρον ότι το ποσόν των εκ των Κρατών τούτων εισφορών αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ολικού ποσού των συηεισφορών εις τον προϋπολογισμόν του Κέντρου, θέλει:
α) Εγκρίνει τας οικονομικάς διατάξεις του Κέντρου.
β) Εγκρίνει, συμφώνως προς το άρθρον 12(3), τον ετήσιον προϋπολογισμόν και τον πίνακα των εις προσωπικόν αναγκών του Κέντρου όστις θα προσαρτάται επ` αυτού και εφ` όσον καθίσταται τούτο αναγκαίον, τους συμπληρωματικούς ή διορθωτικούς προϋπολογισμούς, ως και το σύνολον των κατ` εκτίμησιν δαπανών και προσόδων δια τα επόμενα τρία οικονομικά έτη. Εάν το Συμβούλιον δεν έχη εγκρίνει τον προϋπολογισμόν, τούτο θέλει εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν να πραγματοποιή δαπάνας και να διενεργή πληρωμάς εντός εκάστου μηνός, καθ` υπέρβασιν του εις τον πρώτην υποπαράγραφον του άρθρου 12(5) προβλεπομένου ορίου.
γ) Κατ` εισήγησιν του Διευθυντού, λαμβάνει αποφάσεις εν σχέσει προς οιονδήποτε ακίνητον περιουσιακόν στοιχείον και εξοπλισμόν του οποίου η κτήσις ή η ενοικίασις εκ μέρους του Κέντρου συνεπάγεται σημαντικήν δαπάνην.
δ) Αποφασίζει επί των ληπτέων μέτρων εις περίπτωσιν καταγγελίας της παρούσης Συμβάσεως, συμφώνως τω άρθρω 19.
ε) Αποφασίζει δια την μη διάλυσιν του Κέντρου εις περίπτωσιν καταγγελίας της παρούσης Συμβάσεως συμφώνως τω άρθρω 21(1), των καταγγελλόντων Κρατών-Μελών συμμετεχόντων της ψηφοφορίας επί του θέματος τούτου.
ζ) Προσδιορίζει, συμφώνως προς το άρθρον 21(3), τους όρους διακανονισμού διαλύσεως του Κέντρου εις περίπτωσιν μίας τοιαύτης διαλύσεως.
3. Το Συμβούλιον ενεργούν δυνάμει πλειοψηφίας δύο τρίτων:
α) Θα ορίζη τους κανόνας αυτου επί των τρόπων λειτουργίας.
β) Θα ορίζη τον διέποντα το προσωπικόν του Κέντρου Κανονισμόν και την μισθολογικήν αυτού κλίμακα και θα προσδιορίση την φύσιν των προσθέτων αυτού απολαβών, ως και τας διατάξεις βάσει των οποίων αύται θα χορηγώνται, θα καθορίση επίσης τα δικαιώματα των ανωτέρων υπαλλήλων άτινα απορρέουν εξ ιδιοκτησίας εργασίας και συγγραφικών δικαιωμάτων εν σχέσει προς εκτελεσθείσας υπ` αυτών εργασίας κατά την περιόδον εξασκήσεως των καθηκόντων των.
γ) Θα εγκρίνη την συναφθησομένην συμφωνίαν, συμφώνως προς το άρθρον 16, μεταξύ του Κέντρου και του Κράτους εις την επικράτειαν του οποίου θα ευρίσκεται η έδρα του Κέντρου.
δ) Θα διορίση τον Διευθυντήν του Κέντρου και τον αναπληρωτήν του δια χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα πέτνε έτη, των διορισμών τούτων όντων ανανεωσίμων δια μίαν ή περισσοτέρας φοράς και δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον εκάστοτε την πενταετίαν.
ε) Θα προσδιορίζη τον αριθμόν των οικονομικών ελεγκτών, την διάρκειαν της θητείας των, το ποσόν της αμοιβής των και θα διορίζη αυτούς συμφώνως προς το άρθρον 14(2).
ζ) Θα δύναται να επιφέρη την λήξιν ή την αναστολήν του διορισμού του Διευθυντού ή του αναπληρωτού του λαμβανομένων υπ` όψιν των διατάξεων του κανονισμού προσωπικού αίτινες έχουν εφαρμογήν δι` αυτούς.
η) Θα ορίζη την κλίμακαν των οικονομικών εισφορών των Κρατών-Μελών συμφώνως προς το άρθρον 13 (1) και (3) και θα αποφασίζη την προσωρινήν μείωσιν της εισφοράς ενός Κράτος- Μέλος λόγω υπάρξεως ειδικών συνθηκών εις το Κράτος τούτο συμφώνως προς το άρθρον 13(2).
ι) Θα ορίζη συμφώνως προς την παράγραφον (1)(α), το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Κέντρου, συμφώνως προς το άρθρον 11.
ια) Θα θεωρή ετησίως τους λογαριασμούς του προηγουμένου οικονομικού έτους, ομού μετά του φύλλου ισολογισμού του ενεργητικού και παθητικού του Κέντρου αφού λάβη γνώσιν της εκθέσεως των οικονομικών ελεγκτών και θα απαλλάσση τον Διευθυντήν της ευθύνης εκτελέσεως του προϋπολογισμού.
ιβ) Θα εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν να διαπραγματεύεται την σύναψιν συμφωνιών μετά των εθνικών επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών των Κρατων – Μελών και μετά κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών διεθών επιστημονικών και τεχνικών οργανισμών των οποίων αι δραστηριότητες σχετίζονται προς τους σκοπούς του Κέντρου, δυνατόν δε να τον εξουσιοδοτήση όπως περαιώνη τοιαύτας συμφωνίας.
ιγ) Θα καθορίζη τους όρους υπό τους οποίους αι συμφώνως τω άρθρω 15(1) και (2) χορηγούμεναι άδειαι εις τα Κράτη-Μέλη θα είναι δυνατόν να επεκταθούν δι` εφαρμογάς άλλας εκείνων των προβλέψεων και καιρικών συνθηκών.
ιδ) Θα αποφασίζη, εις τον υπό του άρθρου 5(2) προβλεπομένην περίπτωσιν ότι εν Κράτος-Μέλος δύναται να διατηρήση το δικαίωμα ψήφου, του υπ` όψιν Κράτους-Μέλους μη συμμετέχοντος εις την ψηφοφορίαν επί του περί ου πρόκειται θέματος.
ιε) Θα συνιστά εις τα Κράτη -Μέλη, συμφώνως προς το άρθρον 18, τροποποιήσεις εις την παρούσαν Σύμβασιν.
ιζ) Θα προσδιορίζη, συμφώνως προς το άρθρον 17 του Πρωτοκόλλου επί των Προνομίων και Ασυλιών του προβλεπομένου υπό του άρθρου 16, τας κατηγορίας του προσωπικού δια το οποίον θα ισχύσουν τα άρθρα 13 και 15 του εν λόγω Πρωτοκάλλου, εν όλω ή εν μέρει, και τας κατηγορίας των εμπειρογνωμόνων δια τους οποίους θα ισχύη το άρθρον 14 του Πρωτοκόλλου τούτου.
ιη) Οσάκις δεν ορίζεται ειδικώς συγκεκριμένη πλειοψηφία το Συμβούλιον θα αποφασίζη δι` απλής πλειονοψηφίας.
Άρθρον 7
1. Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή θα απαρτίζηται εκ δώδεκα μελών διοριζομένων υπό την προσωπικήν των ιδιότητα από το Συμβούλιον δια περίοδον τεσσάρων ετών. Η Επιτροπή θα ανανεούται κατά το εν τέταρτον κατ` έτος. Εκαστον μέλος δύναται να διορίζηται μόνον διά δύο κατά σειράν περιόδους εις την Επιτροπήν ταύτην. Εις αντιπρόσωπος του Παγκοσμίου Μετεωρολογικού Οργανισμού θα προσκαλήται όπως λαμβάνη μέρος εις τας εργασίας της Επιτροπής. Τα Μέλη της Επιτροπής θα επιλέγωνται μεταξύ των επιστημόνων των Κρατών- Μελών και θα αντιπροσωπεύουν όσον το δυνατόν ευρύτερον πεδίον επιστημονικών όσον το δυνατόν ευρύτερον πεδίον επιστημονικών κλάδων εκ των εχόντων σχέσιν με τας δραστηριότητας του Κέντρου. Ο Διευθυντής θα υποβάλη εις το Συμβούλιον πίνακα των υποψηφίων.
2. Η Επιτροπή θα συντάσση γραπτάς εκθέσεις, δι` υποβολήν εις το Συμβούλιον, εις ας θα εκφέρη γνώμας και θα προβαίνη εις εισηγήσεις επί του υπό του Δ/ντου συνταχθέντος εν σχεδίω προγράμματος των δραστηριοτήτων του Κέντρου ως και επί οιουδήποτε θέματος το οποίον το Συμβούλιον θα πέμπη εις την Επιτροπήν. Ο Διευθυντής θα τηρή την Επιτροπήν ενήμερον όσον αφορά εις την εφαρμογήν του προγράμματος. Η Επιτροπή θα γνωμοδοτή επί των επιτυγχανομένων αποτελεσμάτων.
3. Η Επιτροπή δύναται να καλή, εμπειρογνώμονας, ειδικώτερον δε πρόσωπα ανήκοντα εις τας χρησιμοποιούσας το Κέντρον Υπηρεσίας, δια να συμμετάσχουν εις τας εργασίας της εις περίπτωσιν υπάρξεως ειδικών προβλημάτων προς επίλυσιν.
4. Η Επιτροπή θα συντάσση τους κανόνας λειτουργίας της. Οι κανόνες ούτοι θα τίθενται εν ισχύϊ κατόπιν εγκρίσεώς των εκ μέρους του Συμβουλίου όπερ θα ενεργήση συμφώνως προς το άρθρον 6(3)(θ).
Άρθρον 8
1. Η Οικονομική Επιτροπή θα αποτελήται:
α) Υφ` ενός αντιπροσώπου εξ εκάστου των τεσσάρων Κρατών- Μελών άτινα καταβάλλουν τας υψηλοτέρας εισφοράς.
β) Εκ τριών αντιπροσώπων των άλλων Κρατών-Μελών οίτινες ορίζονται υπ` αυτών δια περίοδον ενός έτους, έκαστον εξ αυτών των Κρατών-Μελών δεν δύναται να εκπροσωπήται εις την Επιτροπήν δια περισσότερα των δύο διαδοχικώς ετών.
2. Συμφώνως προς τους τεθέντας όρους εις τον Οικονομικόν Κανονισμόν ή Επιτροπή θα υποβάλλη γραπτώς εις το Συμβούλιον γνώμας και εισηγήσει εφ` όλων των υποβαλλομένων εις το Συμβούλιον οικονομικών θεμάτων και θα ασκή τας κατ` εξουσιοδότησιν διαβιβασθείσας εις αυτήν αρμοδιότητας εκ μέρους του Συμβουλίου.
Άρθρον 9
1. Ο Διευθυντής θα είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Κέντρου. Θα εκπροσωπή το Κέντρον εις τας μετά τρίτων διαπραγματεύσεις. Θα είναι υπεύθυνος έναντι του Συμβουλίου δια την εκτέλεσιν του εις το Κέντρον ανατεθέντος έργου. Θα συμμετέχη, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις όλας τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το: Συμβούλιον θα ορίση το πρόσωπον όπερ θα εκτελή καθήκοντα προσωρινού Διευθυντού.
2. Ο Διευθυντής θέλει:
α) Λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα δια την κανονικήν λειτουργίαν του Κέντρου.
β) Ενασκή τας εις αυτόν παρεχομένας εξουσίας, συμφώνως προς τον Κανονισμόν του προσωπικού υποκείμενος εις τας διατάξεις του άρθρου 10(4).
γ) Υποβάλει εις το Συμβούλιον σχέδιον προγράμματος των δραστηριοτήτων του Κέντου, ομού μετά των γνωμών και συστάσεων της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.
δ) Ετοιμάζει και εφαρμόζει τον προϋπολογισμόν του Κέντρου συμφώνως προς τον Οικονομικόν Κανονισμόν.
ε) Τηρή ακριβή στοιχεία όλων των εσόδων και εξόδων του Κέντρου συμφώνως προς τον Οικονομικόν Κανονισμόν.
ζ) Υποβάλει ετησίως προς έγκρισιν υπό του Συμβουλίου τους εις την εκτέλεσιν του προϋπολογισμού αναφερομένους λογαριασμούς και τον Ισολογισμόν, αμφοτέρων συντασσομένων συμφώνως προς τον Οικονομικόν Κανονισμόν, ως και την έκθεσιν επί των δραστηριοτήτων του Κέντρου.
η) Συνάπτει, συμφώνως προς το άρθρον 6(1) (ε) και το άρθρον 6(3) (ια), τας συμφωνίας συνεργασίας τας αναγκαιούσας δια την επίτευξιν των σκοπών του Κέντου. 3. Κατά την διεξαγωγήν των καθηκόντων του ο Διευθυντής θα βοηθήται υπό του λοιπού προσωπικού του Κέντρου.
Άρθρον 10
1. Υπό την αίρεσιν των διατάξεων της δευτέρας υποπαραγράφου, το προσωπικόν του Κέντρου θα υπόκειται εις τον Κανονισμόν Προσωπικού τον εγκριθέντα υπό του Συμβουλίου ενεργούντος συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6(3)(β).Εάν οι όροι εργασιας μέλους τινος του προσωπικού του Κέντρου δεν περιλαμβάνωνται εις τον Κανονισμόν Προσωπικού, ούτοι θα υπόκεινται εις τον νόμον όστις έχει εφαρμογήν εις το Κράτος εις το οποίον το εν λόγω πρόσωπον εκτελεί τα καθήκοντα του.
2. Η πρόσληψις του προσωπικού θα γίνηται επι τη βάσει των προσόντων αυτού, λαμβανομένου υπ` όψιν του διεθνούς χαρακτήρος του Κέντρου. Δεν είναι δυνατή η κράτησις θέσεως δι` υπηκόους ενός συγκεκριμένου Κράτους-Μέλους.
3. Το Κέντρον δύναται να χρησιμοποιή προσωπικόν από τας Εθνικάς Υπηρεσίας των Κρατών-Μελών αποσπώμενον εις το Κέντρον δια καθωρισμένην χρονικήν Περίοδον.
4. Το Συμβούλιον θα εγκρίνη τον διορισμόν και την απόλυσιν των υπαλλήλων των ανωτέρων βαθμίδων, αίτινες ορίζονται εις τον Κανονισμόν Προσωπικού. Το αυτό ισχύει και δια τον Οικονομικόν Διαχειριστήν και βοηθόν του.
5. Διαφοραί ανακύπτουνται εκ της εφαρμογής του Κανονισμού Προσωπικού ή της εκτελέσεως των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού θα διευθετώνται συμφώνως προς τον Κανονισμόν Προσωπικού.
6. Εκαστος εργαζόμενος εις το Κέντρον θα υπόκειται εις την εξουσίαν του Διευθυντού και θα συμμορφούται προς όλους τους υπό του Συμβουλίου γενικούς κανόνας.
7. Εκαστον Κράτος-Μέλος καλείται όπως σεβασθή τον διεθνή χαρακτήρα των ευθυνών του Διευθυντού και των άλλων λειτουργών του Κέντρου. Κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, ο Διευθυντής και οι άλλοι λειτουργοί δεν θα ζητούν ούτε θα δέχωνται οδηγίας υπό οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή αρχής εκτός του Κέντρου.
Άρθρον 11
Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Κέντρου θα εγκρίνηται υπό του Συμβουλίου, αποφασίζοντος μετά πρότασιν του Διευθυντού, συμφώνως προς το άρθρον 6(3)(ι). Το πρόγραμμα, θα καλύπτη, κατ` αρχήν περίοδον τεσσάρων ετών και θα προσαρμόζηται και συμπληρούται καθ` έκαστον έτος, δια μιάς επιπροσθέτου ετησίας περιόδου. Θα καθορίζη το ανώτατον ύψος δαπάνης κατά την διάρκειαν του προγράμματος, θα περιλαμβάνη δε, επί πλέον, εκτίμησιν δαπανών προκυπτουσών εκ της εφαρμογής του καθ` έκαστον έτος και εκάστην κυρίαν κατηγορίαν δαπανών. Το ανώτατον τούτο ύψος δαπανών είναι δυνατόν να τροποποιηθή συμφώνως προς τας εις το άρθρον 6(3)(ι) προβλεπομένας διαδικασίας.
Άρθρον 12
1. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου θα συντάσσηται δι` έκαστον οικονομικόν έτος προ της ενάρξεως του έτους τούτου υπό τους εις τον Οικονομικόν Κανονισμόν προβλεπομένους όρους. Αι δαπάναι του Κέντρου θα αντιμετωπίζωνται εκ των οικονομικών εισφορών των Κρατών-Μελών και οιωνδήποτε άλλων εισοδημάτων του Κέντρου. Τα έσοδα και έξοδα άτινα εμφαίνονται εις τον προϋπολογισμόν θέλει είναι ισοσκελισμένα. Ο προϋπολογισμός θα συντάσσηται εις το νόμισμα του Κράτους εις το οποίο κείται η έδρα του Κέντρου.
2. Ολα τα έξοδα και έσοδα του Κέντρου θα αποτελούν το αντικείμενον λεπτομερών εκτιμήσεων πραγματοποιουμένων δι` έκαστον οικονομικόν έτος και θα εμφαίνωνται εις τον προϋπολογισμόν. Δύνανται να παρασχαθή εξουσιοδότησις δι` ανειλημμένας χρηματικάς υποχρεώσεις αναφερομένας εις περίοδον εκτεινομένην πέραν του οικονομικού έτους, υπό τας τιθεμένας εις τον οικονομικόν Κανονισμόν προϋποθέσεις.
3. Το Συμβούλιον ενεργούν συμφώνως προς το άρθρον 6(2)(β), θα εγκρίνη τον προϋπολογισμόν δι` έκαστον οικονομικόν έτος και τον επισυναπτόμενον εις τούτον πίνακα των θέσεων προσωπικού του Κέντρου, ως και οιουδήποτε συμπληρωματικούς ή διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Θα εγκρίνη επίσης τας κατ` εκτίμησιν συνολικάς δαπάνας και έσοδα δια τα επόμενα τρια οικονομικά έτη.
4. Η υιοθέτησις του προϋπολογισμού εκ μέρους του Συμβουλίου θα:
α) Υποχρεώνη έκαστον Κράτος-Μέλος να παρέχη εις το Κέντρον τας εις τον προϋπολογισμόν καθοριζομένας οικονομικάς εισφοράς.
β) Εξουσιοδοτή τον Διευθυντήν να αναλαμβάνη υποχρεώσεις και αν διενεργή πληρωμάς εντός των ορίων των εις εκάστην περίπτωσιν εγκεκρινομένων κεφαλαίων.
5. Εάν ο προϋπολογισμός δεν έχη εγκριθή από το Συμβούλιον προ της ενάρξεως οικονομικού τινος έτους, ο Διευθυντής δύναται, καθ` έκαστον μήνα, να αναλαμβάνη υποχρεώσεις και να διενεργή πληρωμάς εξ εκάστου κεφαλαίου μέχρι του ενός δωδεκάτου των ποσών του προϋπολογισμού του προηγουμένου οικονομικού έτους, υπό τον όρον ότι ούτος δεν θα έχη εις την διάθεσίν του χρηματικά ποσά υπερβαίνοντα το εν δωδέκατον εκ των προβλεπομένων εις τον εν σχεδίων προϋπολογισμόν. Τα Κράτη- Μέλη θα πληρώνουν κατά μήνα, επί προσωρινής βάσεως και συμφώνως προς την υπό του άρθρου 13 προβλεπομένην κλίμακα, τα ποσά άτινα αναγκαιούν δια την εφαρμογήν της προηγουμένης υποπαραγράφου.
6. Ο προϋπολογισμός θα εφαρμόζηται υπό τας υπό του Οικονομικού Κανονισμού προβλεπομένης προϋποθέσεις.
Άρθρον 13
1. Εκαστον Κράτος-Μέλος θα καταβάλλη ετησίαν εισφοράν εις το Κέντρον, εις μετατρέψιμον νόμισμα, βάσει κλίμακος ήτις θα εγκρίνηται υπό του Συμβουλίου ανά τριετίαν όπερ θα ενεργή εν προκειμένω συμφώνως προς το άρθρον 6(3)(θ). Η κλίμαξ αύτη θα βασίζηται επί του μέσου ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος εκάστου Κράτους-Μέλους, του εισοδήματος τούτου υπολογιζομένου κατά τα τελευταία τρία ημερολογιακά έτη δια τα οποία υπάρχουν στατιστικά δεδομένα.
2. Το Συμβούλιον, ενεργούν συμφώνως προς το άρθρον 6(3)(θ), δύναται να αποφασίση όπως μειώση προσκαίρως την εισφοράν Κράτους-Μέλους λόγω υπάρξεως ειδικών συνθηκών εις το Κράτος τούτο. Ειδικαί συνθήκαι θα θεωρηθή ιδιαιτέρως ότι υφίστανται εις Κράτος τι-Μέλος όταν το κατά κεφαλήν ακαθάριστον εισόδημα εις το Κράτος τούτο είναι χαμολότερον ενός ποσού το οποίον θα καθορίζηται υπό του Συμβουλίου ως ορίζεται εις το άρθρον 6(3).
3. Εάν, κατόπιν θέσεως εν ισχύϊ της Συμβάσεως ταύτης, Κράτος τι συνδεθή μετ` αυτής ως μέλος, η κλίμαξ των εισφορών θα τροποποιηθή υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς την εν παραγράφω 1 τεθείσαν βάσιν υπολογισμού, η νέα αύτη κλίμαξ θα έχη ισχύν όταν το υπ` όψιν Κράτος μετάσχή της παρούσης Συμβάσεως. Κράτος το οποίον θέλει μετάσχει της Συμβάσεως ταύτης μετά την 31ην Δεκεμβρίου του έτους καθ` ο αύτη ετέθη εν ισχύϊ, θα απαιτηθή όπως καταβάλη, πλέον της εισφοράς της παραγράφου 1, μίαν εφ` άπαξ πρόσθετον εισφοράν δια τας προηγουμένως υπό του Κέντρου πραγματοποιηθείσας δαπάνας. Το ποσόν της προσθέτου ταύτης εισφοράς θα καθορισθή υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς την υπό του άρθρου 6(1) προβλεπομένην διαδικασίαν. Εκτός εάν άλλως το Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει, ενεργούν συμφώνως προς την εις το άρθρον 6(1) διαγραφομένην διαδικασίαν, οιαδήποτε πρόσθετος εισφορά καταβληθείσα ως εν τη δευτέρα υποπαραγράφω, θα εκπίπτηται εκ των εισφορών των άλλων Κρατών-Μελών. Η έκπτωσις αύτη θα υπολογίζηται επί αναλογικής βάσεως συμφώνως προς τας ήδη καταβληθείσας εισφοράς ει μέρους εκάστου Κράτους-Μέλους, προ του τρέχοντος οικονομικού έτους.
4. Εάν, κατάπιν θέσεως εν ισχύϊ της Συβμάσεως ταύτης, Κράτος τι παύση να αποτελή μέλος αυτής, η κλίμαξ των εισφορών θα τροποποιθή υπό των Συμβουλίου συμφώνως προς την εις την παράγραφον 1 διαγραφομένην βάσιν υπολογισμού. Η νέα κλίμαξ θα τεθή εν ισχύι αφ` ης το υπ` όψιν Κράτος παύση να αποτελή μέλος της παρούσης Συμβάσεως.
5. Αι μέθοδοι πληρωμής των εισφορών θα καθορισθούν εις τον οικονομικήν Κανονισμόν.
Άρθρον 14
1. Οι λογαριασμοί όλων των εσόδων και εξόδων οίτινες εμφαίνονται εις τον προϋπολογισμόν και ο ισολογισμός δέον όπως υποβάλωνται προς εξέτασιν, βάσει των εις τον οικονομικόν Κανονισμόν προβλεπομένων όρων, εις οικονομικούς ελεγκτάς των οποίων η ανεξαρτησία είναι περάν πάσης αμφιβολίας. Σκοπός του οικονομικού ελέγχου, όστις θα βασίζηται επί των λογιστικών βιβλίων και εν ανάγκη θα διενεργήται επιτοπίως, είναι όπως διαπιστωθή ότι άπαντα τα έσοδα έχουν πραγματοποιηθή και όλαι αι δαπάναι έχουν διενεργηθή κατά νόμιμον και κεκανονισμένον τρόπον και ότι η οικονομική διαχείρησις του κέντρου υπήρξε υγιής. Οι ελεγκταί θα υποβάλλουν εις το Συμβούλιον έκθεσιν επί των ετησίων λογαριασμών.
2. Το Συμβούλιον, ενεργούν επί εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής συμφώνως προς το άρθρον 6(3(ε), θα καθορίζη τον αριθμόν των οικονομικών ελεγτών, τον χρόνον της απασχολήσεώς των, το ποσόν της αμοιβής των, και θα διορίζη αυτούς.
3. Ο Διευθυντής θα παρέχη εις τους οικονομικούς ελεγκάς οιανδήποτε απαραίτητον βοήθειαν και πληροφορίαν δια την διενέργειαν του εις την παράγραφον 1 ελέγχου.
Άρθρον 15
1. Εις έκαστον Κράτος-Μέλος θα χορηγούνται δωρεάν, δια τας ιδίας αυτού ανάγκας εις τον τομέα των προγνώσεων του καιρού, μιά ουχί κατ` αποκλειστικότητα άδεια και οιαδήποτε άλλα ουχί κατά αποκλειστικότητα δικαίωμα χρήσεως επί δικαιωμάτων εξ ιδιοκτησίας εργασίας, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογικών επιτευγμάτων πηγαζόντων εξ εργασιών, διεξαχθεισών συμφώνως προς την παρούσαν Σύμβασιν και ανηκουσών εις το Κέντρον.
2. Εις περιπτώσεις καθ` ας το Κέντρον δεν κατέχει τα εις την παράγραφον 1 αναφερθέντα δικαιώματα θα καταβάλη προσπαθείας όπως τα αποκτήση, υπό όρους καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου.
3. Οι όροι υπό τους οποίους αι εις την παράγραφον 1 αναφερθείσαι άδειαι δύνανται να επεκταθούν δι` εφαρμογάς άλλας εκείνων της προγνώσεως καιρού, θα αποτελέσουν θέμα επί του οποίου το Συμβούλιον θα αποφασίση συμφώνως προς το άρθρον 6(3)(ιγ).
Άρθρον 16
Τα προνόμια και ασυλίαι τα οποία τα Κέντρον, οι αντιπρόσωποι των Κρατών-Μελών, το προσωπικόν και οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου απολαμβάνουν εις την επικράτειαν των Κρατών-Μελών, θα καθορισθούν εις Πρωτόκολλον, το οποίον θα προσαρτηθή εις την παρούσαν Σύμβασιν, και το οποίον θα αποτελέση αναπόσπαστον μέρος αυτής, και εις την συναφθησομένην συμφωνίαν μεταξύ του Κέντρου και του Κράτους εις την επικράτειαν του οποίου θα εδρεύη τούτο. Η συμφωνία αύτη θα εγκριθή υπό του Συμβουλίου ενεργούντος εν προκειμένω συμφώνως προς το άρθρον (6)(3)(γ).
Άρθρον 17
1. Οιαδήποτε διαφωνία ήθελε προκύψει μεταξύ των Κρατών-Μελών και του Κέντρου όσον αφορά εις την ερμηνείαν εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένου και του εις το άρθρον 16 προβλεπομένου Πρωτοκόλλου Προνομίων και Ασυλιών ή όσον αφορά τας υπό του άρθρου 24 του Πρωτοκόλλου τούτου προβλεπομένας περιπτώσεις, χωρίς να είναι δυνατή η διευθέτησις της τη βοηθεία των καλών υπηρεσιών του Συμβουλίου, θα τίθηται, τη αιτήσει του ενός εκ των διαφωνούντων μερών, ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου συνιστωμένου συμφώνως προς την πρώτην υποπαράγραφον της παραγράφου 2, εκτός εάν τα διαφωνούντα μέρη συμφωνήσουν εντός τριών μηνών επί άλλης τινός διευθετήσεως.
2. Εκαστον των διαφωνούντων μερών, είτε αποτελείται υφ` ενός ή περισσοτέρων Κρατών-Μελών, θα ορίζη εν μέλος του διαιτητικού δικαστηρίου εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποίαν θα έχη ληφθή από της ημερομηνίας κατά την οποίαν θα έχη ληφθή η εις την παράγραφον 1 αναφερομένη αίτησις. Τα μέλη ταύτα θέλουν, εντός δύο μηνών από του ορισμού του δευτέρου μέλους, ορίσει εν τρίτον μέλος ως πρόεδρον του δικαστηρίου όστις δεν θα ανήκη εις την εθνικότητα των διαφωνούντων Κρατών. Εάν οιονδήποτε εκ των τριών μελών του δικαστηρίου δεν θα έχη ορισθή εντός της προδιαγεγραμμένης περιόδου, ο διορισμός ούτος θα γίνη υπό του Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου τη αιτήσει του ενός εκ των μερών. Το διαιτητικόν δικαστήριον θα λαμβάνη αποφάσεις κατά πλειοψηφίαν. Η απόφασις του θα είναι δεσμευτική δια τα διαφωνούντα μέρη. Εκαστον μέρος θα επιβαρύνηται με την δαπάνην του υπ` αυτού οριζομένου μέλους του δικαστηρίου ως και με τας σχετικάς δαπάνας αντιπροσωπεύσεώς του κατά την διεξαγωγήν της δίκης. Εκαστον των διαφωνούντων μερών θα επιβαρύνηται εξ ίσου με τας δαπάνας τας αναφερομένας εις τον πρόεδρον του Δικαστηρίου ως και οιασδήποτε άλλας, εκτός εάν το δικαστήριον ήθελεν άλλως αποφασίσει. Το Δικαστήριον θα καθορίζη τους λοιπούς κανόνας της ακολουθητέας υπ` αυτού διαδικασίας.
Άρθρον 18
1. Εκαστον Κράτος-Μέλος δύναται να διαβιβάζη προτάσεςι προς τον Διευθυντήν αφορώσας εις τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως. Ο Διευθυντής θα υποβάλη τας προτάσεις ταύτας εις τα λοιπά Κράτη-Μέλητρείς τουλάχιστον μήνας προ της υπό του Συμβουλίου εξετάσεώς των. Το Συμβούλιον θα εξετάζη τας περιπτώσεις και δύναται, ενεργούν συμφώνως προς το άρθρον 6(3)(ιε), να συνιστά εις τα Κράτη-Μέλη όπως αποδέχωνται τας προτεινομένας τροποποιήσεις.
2. Τροποποιήσεις συνιστώμενοι υπό του Συμβουλίου δύνανται να γίνουν αποδεκταί από τα Κράτη-Μέλη μόνον εγγράφως. Θα τίθενται εν ισχύι τριάκοντα ημέρας μετά την υπό του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων λήψιν της τελευταίας εγγράφου ειδοποιήσεως αποδοχής των.
Άρθρον 19
1. Οιονδήποτε Κράτος-Μέλος δύναται να καταγγείλη την Σύμβασιν ταύτην μετά παρέλευσιν πενταετίας από της θέσεως της εν ισχύι δι` ειδοποιήσεως του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η καταγγελία θα έχη ισχύν εις το τέλος του δευτέρου οικονομικού έτους, το οποίον ακολουθεί το έτος κατά την διάρκειαν του οποίου εγένετο η ως άνω ειδοποίησις.
2. Κράτος-Μέλος καταγγέλον την Σύμβασιν ταύτην παραμένει υπόχρεον όπως συμβάλη οικονομικώς εις όλας τας προ της καταγγελίας αναληφθείσας υπό του Κέντρου υποχρεώσεις και όπως σεβασθή τας ιδίας αυτού υποχρεώσεις έναντι του Κέντρου τας οποίας είχεν αναλάβει προ της καταγγελίας.
3. Κράτος-Μέλος καταγγέλλον την Σύμβασιν ταύτην στερείται των δικαιωμάτων του έναντι του ενεργητικού του Κέντρου και οφείλει να αποζημιώση τούτο, βάσει των υπό του Συμβουλίου τιθεμένων προϋποθέσεων όπερ εν προκειμένο ενεργεί συμφώνως προς το άρθρον 6(2)(δ), δι` οιανδήποτε προκαλουμένην ζημίαν ει το Κέντρον εκ περιουσιακών του στοιχείων εις την εδαφικήν επικράτειαν ενός τοιούτου Κράτους, εκτός εάν συναφθή ειδική συμφωνία παρέχουσαν εγγυήσεις εις το Κέντρον, όπως χρησιμοποιή τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία.
Άρθρον 20
Οιονδήποτε Κράτος-Μέλος μη ανταποκρινόμενον, εις τας υπό της παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένας υποχρεώσεις δύναται να αποστερηθή του δικαιώματος του ως μέλους, δι` αποφάσεως του Συμβουλίου το οποίον εν προκειμένω ενεργεί συμφώνως προς το άρθρον 6(1)(γ). Εις την περίπτωσιν αυτήν θα έχη εφαρμογήν, των αναγκαιουσών μεταβολών γενομένων, το άρθρον 19(2) και (3).
Άρθρον 21
1. Εκτός εάν το Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει, ενεργούν συμφώνως προς το άρθρον 6(2)(ε), το Κέντρον διαλύεται εάν η καταγγελία της Συμβάσεως ταύτης, υφ` ενός ή περισσοτέρων Κρατών-Μελών ήθελεν επιφέρει αύξησιν των εισφορών των λοιπών Κρατών-Μελών κατά το εν πέμπτον των αρχικών τοιούτων.
2. Πέραν της περιπτώσεις της ως άνω 1 παραγράφου, το Κέντρον δύναται να διαλυθή οποτεδήποτε υπό του Συμβουλίου ενεργούντος δυνάμει του άρθρου 6(1)(δ).
3. Εις περίπτωσιν διαλύσεως του Κέντρου το Συμβούλιον ορίζει εκκαθαριστήν. Εκτός εάν το Συμβούλιον ήθελεν, ενεργούν συμφώνως προς το άρθρον 6(2)(ε), αποφασίσει άλλως, οιονδήποτε πλεόνασμα κατανέμεται μεταξύ των Κρατών-Μελών κατά τον χρόνον της διαλύσεως επί αναλογικής βάσεως συμφώνως προς τας ήδη καταβληθείσας εισφοράς κατά το χρονικόν διάστημα κατά το οποίον τα Κράτη ταύτα μετέσχον της παρούσης Συμβάσεως.
Οιονδήποτε έλλειμα θα αντιμετωπισθή από τα Κράτη-Μέλη επί αναλογικής βάσεως συμφώνως προς τας καθορισθείσης εισφοράς κατά το τρέχον οικονομικόν έτος.
Άρθρον 22
1. Η παρούσα Σύμβασις θα παραμείνη ανοικτή προς υπογραφήν εκ μέρους των εις το Προσάρτημα αναφερομένων Ευρωπαϊκών Κρατών μέχρι της 11ης Απριλίου 1974 εις την Γενικήν Γραμματείαν του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα υπόκειται εις επικύρωσιν, παραδοχήν ή έγκρισιν. Τα όργανα της επικυρώσεως, παραδοχής ή εγκρίσεως θα τεθούν εις τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Η παρούσα Σύμβασις τίθεται εν ισχύι την πρώτην ημέραν του δευτέρου μηνός από της ημερομηνίας επικυρώσεως, παραδοχής ή εγκρίσεως της υπό ουχί ολιγωτέρων των δύο τρίτων των υπογραφόντων ταύτην Κρατών, συμπεριλαμβανομένου του Κράτους εις την εδαφικήν επικράτειαν του οποίου εδρεύει το Κέντρον, υπό την προϋπόθεσιν ότι το σύνολον των εκ των Κρατών τούτων εισφορών θα ανέλθη τουλάχιστον εις το ογδοήκοντα τοις εκατόν (80%) του συνόλου των συμφώνως προς την εις το Προσάρτημα αναγραφομένην κλίμακα εισφορών. Δι` οιονδήποτε έτερον υπογράφον Κράτος, η παρούσα Σύμβασις θα τεθή εν ισχύι την πρώτην ημέραν του δευτέρου μηνός από της ημερομηνίας καταθέσεως του της επικυρώσεως, παραδοχής ή εγκρίσεως οργάνου του.
Άρθρον 23
Μετά την θέσιν εν ισχύι της Συμβάσεως ταύτην οιονδήποτε Κράτος αναφερόμενον εις το Προσάρτημα και μη υπογράψον την Σύμβασιν δύναται να προσχωρήση εις ταύτην, τούτου υποκειμένου εις την συγκατάθεσιν του Συμβουλίου όπερ εν προκειμένω ενεργεί συμφώνως προς το άρθρον 6(1)(β). Τα όργανα της τοιαύτης προσχωρήσεως θα κατατίθενται εις τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Δι` έκαστον προσχωρούν Κράτος η παρούσα Σύμβασις θα τίθεται εν ισχύι την πρώτην ημέραν του δευτέρου μηνός από της καταθέσεως του της προσχωρήσεως οργάνου του.
Άρθρον 24
Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ειδοποιεί τα υπογράψαντα και προσχωρήσαντα Κράτη σχετικώς προς:
α) Οιανδήποτε υπογραφήν της Συμβάσεως.
β) Την κατάθεσιν όλων των οργάνων επικυρώσεως, παραδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως.
γ) Οιανδήποτε γραπτήν ειδοποίησιν παραδοχής τροποποιήσεως τινος εις την Σύμβασιν ταύτην.
ε) Την θέσιν εν ισχύι οιασδήποτε τροποποιήσεως.
ζ) Οιανδήποτε καταγγελίαν της Συμβάσεως ταύτης ή απώλειαν του δικαιώματος ως μέλους του Κράτους τους.
Ευθύς μετά την θέσιν εν ισχύι της Συμβάσεως ταύτης, ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα καταχωρήση ταύτην, εις την Γενικήν Γραμματείαν των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνως προς το άρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρον 25
1. Το πρώτον οικονομικόν έτος θα αρχίση από της θέσεως εν ισχύι της παρούσης Συμβάσεως μέχρι της 31ης του ακολουθούντος Δεκεμβρίου. Εις περίπτωσιν ενάρξεως της περιόδου ταύτης εντός του δευτέρου ημίσεος του ημερολογιακού έτους, η διάρκειά του έσται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του επομένου έτους.
2. Κράτη έχοντα υπογράψει την Σύμβασιν ταύτην αλλά, μη έχοντα επικυρώσει, δεχθή ή εγκρίνει ταύτην, δύνανται να εκπροσωπούνται εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και να λαμβάνουν μέρος εις τας εργασίας του άνευ δικαιώματος ψήφου δια χρονικήν περίοδον δώδεκα μηνών από της θέσεως εν ισχύι της Συμβάσεως ταύτης. Η περίοδος αύτη δύναται να επεκταθή υπό του Συμβουλίου κατά εξ εισέτι μήνας, του Συμβουλίου ενεργούντος, εν προκειμένω συμφώνως προς την εις το άρθρον 6(3) διαγραφομένην διαδικασίαν.
3. Κατά την πρώτην αυτής συνεδρίαν η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή θα ορίση, διά κληρώσεως, τα εννέα μέλη της Επιτροπής των οποίων η θητεία θα εκπνεύση, συμφώνως προς την πρώτην υποπαράγραφον του άρθρου 7(1), εις το τέλος του πρώτου, δευτέρου και τρίτου έτους της λειτουργίας της Επιτροπής.
Άρθρον 26
Η παρούσα συνταχθείσα εις εν πρωτότυπον εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Ιταλικήν και Ολλανδική, γλώσσας, των πέντε τούτων κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, θέλει κατατεθή εις τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτις θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένον αντίγραφον εις την Κυβέρνησιν εκάστου υπογραψάντος ή συναινέσαντος Κράτους.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Προσωρινή Κλίμαξ Εισφορών.
Η κατωτέρω κλίμαξ παρέχεται αποκλειστικώς προς τον σκοπόν εφαρμογής του άρθρου 22(2) της Συμβάσεως. Κατ` ουδένα τρόπον προδικάζει οιασδήποτε ληφθησομένας υπό του Συμβουλίου αποφάσεις συμφώνως προς το άρθρον 13(1) της Συμβάσεως όσον αφορά εις τας μελλοντικάς κλίμακας εισφορών.
Χώραι λαβούσαι μέρος εις την Αναλογία επί σύνταξιν της Συμβάσεως τοις εκατόν Βέλγιον 3,25 Δανία 1,98 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας 21,12 Ισπανία 4,16 Γαλλία 19,75 Ελλάς 1,18 Ιρλανδία 0,50 Ιταλία 11,75 Γιουγκοσλαυϊα 1,65 Λουξεμβούγον 0,12 Ολλανδία (Κάτω Χώραι) 3,92 Νορβηγία 1,40 Αυστρία 1,81 Ποτρογαλία 0,79 Ελβετία 2,63 Φιλανδία 1,33 Σουηδία 4,19 Τουρκία 1,81 Ηνωμένον Βασίλειον 16,66
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
Προγνώσεων
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη δια της Συμβάσεως της ιδρυούσης, το Ευρωπαϊκόν Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Πργνώσεων, υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις την 11ην Οκτωμβρίου 1973, Επιθυμούντα όπως καθορίσουν τα Προνόμια και Ασυλίας άτινα είναι απαραίτητα δια την πρέπουσαν λειτουργίαν του Κέντρου τούτου. Συνεφώνησαν ως ακολούθως:
Άρθρον 1
1. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι χώροι του Κέντρου είναι απαραβίαστοι.
2. Αι αρχαί του Κράτους εις το οποίον κείται η έδρα του Κέντρου δεν δύναται να εισέρχωνται εις τους χώρους του Κέντρου άνευ συγκαταθέσεως του Διευθυντού ή ετέρου προσώπου οριζομένου υπ` αυτού. Εις περίπτωσιν πυρκαϊας ή άλλης συμφοράς απαιτούσης άμεσον προληπτικήν δράσιν η συγκατάθεσις του Διευθυντού δύναται να θεωρηθή ως δεδομένη.
3. Το Κέντρον θα μεριμνά όπως οι χώροι του μη καταστούν καταφύγιον δια πρόσωπα επιζητούνται αποφυγήν συλλήψεως ή επιδόσεως δικαστικών εγγράφων.
Άρθρον 2
Τα αρχεία του Κέντρου θα είναι απαραβίαστα.
Άρθρον 3
1. Εντός των ορίων των επισήμων αυτού δραστηριοτήτων το Κέντρον απολαμβάνει ετεροδικίας και ασυλίας εκτελέσεως εκτός:
α. Εάν δι` αποφάσεως του Συμβουλίου, το Κέντρον παραιτηθή τοιαύτης ασυλίας εις τινα ειδικήν περίπτωσιν. Θα θεωρηθή εν τούτοις, ότι το Κέντρον έχει παραιτηθή της ασυλίας ταύτης, εάν επί της λήψει σχετικής αιτήσεως εκ μέρους της αρμοδίας κρατικής υπηρεσίας ενώπιον της οποίας έχει αχθή το ζήτημα ή εκ μέρους της αντιδικίκου πλευράς, περί παραιτήσεώς του εκ της ασυλίας, το Κέντρον δεν γνωστοποιήση, εντός δέκα πέντε ημερών από της λήψεως της αιτήσεως, ότι δεν παραιτείται της τοιαύτης ασυλίας.
β. Της περιπτώσεως εγέρσεως πολιτικής αγωγής εκ μέρους τρίτου δια ζημίας προελθούσας εξ ατυχήματος προκληθέντος υπό οχήματος ανήκοντος εις το Κέντρον ή χρησιμοποιουμένου δια λογαριασμόν αυτού ή της περιπτώσεως τροχαίας παραβάσεως.
γ. Της περιπτώσεως εκτελέσεως διαιτητικής αποφάσεως εκδιδομένης είτε συμφώνως προς το άρθρον 23 του παρόντος Πρωτοκόλλου είτε συμφώνως προς το άρθρον 17 της ιδρυούσης το Κέντρον Συμβάσεως αναφερομένης εις το εξής ως “η Σύμβασις”.
δ. Της περιπτώσεως κατασχέσεως, προκαλουμένης κατόπιν διοικητικής ή δικαστικής αποφάσεως των αρμοδίων αρχών, των μισθών, ημερομισθίων και αποδοχών τας οποίας οφείλει το Κέντρον εις τινα μέλος του προσωπικού του.
2. Εις περιπτώσεις διαφορών κατά τας οποίας μέλος τι του προσωπικού ή εμπειρογνώμων του Κέντρου είναι αναμεμιγμένος και δια το οποίον βάσει του άρθρου 13 του άρθρου 14, διεκδικείται ετεροδικία, την ευθύνην τούτων αντικαθιστά η ευθύνη του Κέντρου.
3. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 1, η ιδιοκτησία κα το ενεργητικόν του Κέντρου, οπουδήποτε και αν ευρίσκωνται απαλλάσσονται παντός διοικητικού ή προσωπικού δικαστικού αναγκαστικού μέτρου, ως επιτάξεως, δημεύσεως, απαλλοτριώσεως ή κατασχέσεως, εκτός και εφ` όσον τούτο καθίσταται προσωρινώς αναγκαίον δια περιπτώσεις σχετικάς ατυχημάτων, εξ οχημάτων ανηκόντων ει το Κέντρον ή χρησιμοποιουμένων υπ` αυτού.
Άρθρον 4
1. Εντός των ορίων των επισήμων αυτού δραστηριοτήτων, το Κέντρον, η ιδιοκτησία του και τα εισοδήματά του απαλλάσσονται της αμέσου φορολογίας.
2. Οσάκις το Κέντρον προβαίνει εις αγοράς σημαντικής αξίας ή χρησιμοποιεί υπηρεσίας σημαντικής αξίας αι οποίαι είναι απολύτως αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των επισήμων δραστηριοτήτων του και η τιμή αυτών των αγορών ή υπηρεσιών περιλαμβάνει δασμούς ή φόρους, το Κράτος-Μέλος το οποίον έχει επιβάλει τους δασμούς και φόρους, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα δια την άρσιν αυτών ή την καταβολήν του χρηματικού ποσού όπερ αντιστοιχεί εις του εξακριβωθέντας δασμούς και φόρους.
3. Δεν παρέχεται απαλλαγή όσον αφορά εις δασμούς και φόρους, οι οποίοι δεν συνιστούν ειμή πληρωμάς δι` υπηρεσιας κοινής ωφελείας.
Άρθρον 5
Αγαθά εισαγόμενα ή εξαγόμενα υπό του Κέντρου και όντα απολύτως αναγκαία δια την εκτέλεσιν των επισήμων δραστηριοτήτων του απαλλάσσονται όλων των τελωνειακών δασμών, φόρων και όλων των τελωνειακών επιβαρύνσεων εκτός των επιβαρύνσεων αίτινες δεν αποτελούν ει μη πληρωμάς δι` υπηρεσίας. Τοιαύτα αγαθά θα απαλλάσσωνται επίσης όλων των απαγορεύσεων και περιορισμών επί των εισαγωγών και των εξαγωγών. Τα Κράτη- Μέλη θα λάβουν πάντα τα ενδεδειγμένα μέτρα δι` ενασκήσεως των αντιστοίχων εξουσιών των προς εκτελωνισμόν των τοιούτων αγαθών μετά της ελαχίστης κεθυστερήσεως.
Άρθρον 6
Δεν θα παρέχωνται αι απαλλαγαί των άρθρων 4 ή 5 εν σχέσει προς αγαθά αγοραζόμενα και εισαγόμενα δια τας προσωπικάς ανάγκας του προσωπικού του Κέντρου ή των εμπειρογνωμόνων υπό την εν τω άρθρω 14 έννοιαν.
Άρθρον 7
Δεν επιτρέπεται να πωλώνται, δωρίζωνται ή εκμισθώνονται αγαθά κτώμενα κατά το άρθρον 4 ή εισαγόμενα κατά το άρθρον 5 ει μη μόνον συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις του παρέχοντος τας απαλλαγάς Κράτους.
Άρθρον 8
1. Το Κέντον δύναται να δέχεται και κατέχη οιαδήποτε κεφάλαια ή νόμισμα. Δύναται να διαθέτη ταύτα ελευθέρως δια την ενάσκησιν των επισήμων δραστηριοτήτων του και δύναται να τηρή λογαριασμούς εις οιονδήποτε νόμισμα και εις τοιαύτην έκτασιν οία θα ήτο αναγκαία δια την αντιμετώπισιν των υποχρεώσεών του.
2. Εντός του κύκλου των επισήμων δραστηριοτήτων του και πέραν των προβλεπομένων εις την παράγραφον 1, το Κέντρον δύναται επίσης να δέχεται, κατέχη και διαθέτη περί συναλλάγματος αίτινες εφαρμόζονται εις τους άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς εις το περί ου πρόκειται Κράτος- Μέλος.
Άρθρον 9
Η κυκλοφορία δημοσιευμάτων και άλλου πληροφοριακού υλικού απστελλομένου υπό του Κέντρου ή απευθυνομένου προς αυτό εντός του κύκλου των επισήμων δραστηριοτήτων του δεν θα περιορίζηται κατ` ουδένα τρόπον.
Άρθρον 10
1. Εν σχέσει προς την διαβίβασιν στοιχείων εντός του κύκλου των υπηρεσιακών του δραστηριοτήτων, το Κέντρον θα τυγχάνη, εις το έδαφος εκάστου Κράτους-Μέλους, της αυτής ευνοϊκής μεταχειρήσεως υπό του Κράτους τούτου ης τυγχάνουν αι ίδιαι αυτού εθνικαί μετεωρολιγικαί υπηρεσίαι, λαμβανομένων υπ` όψιν των διεθνών υποχρεώσεων του κράτους τούτου, όσον αφορά εις τας τηλεπικοινωνίας.
2. Εν σχέσει προς τας υπηρεσιακάς του επικοινωνίας και την διαβίβασιν όλων των εγγράφων του, το Κέντρον θα τυγχάνη της αυτής ευνοϊκής μεταχειρίσεως υφ` εκάστου Κράτους-Μέλους ης τυγχάνουν υπό του Κράτους τούτου άλλοι διεθνείς οργανισμοί, λαμβανομένων υπ` όψιν των διεθνών υποχρεώσεων του κράτους τούτου όσον αφορά εις τας τηλεπικοινωνίας.
3. Ουδεμία λογοκρισία θα διενεργήται εις τας επισήμους επικοινωνίας του Κέντου, δι` οιωνδήποτε μέσων επικοινωνίας ήθελον πραγματοποιούνται αύται.
Άρθρον 11
Τα Κράτη-Μέλη λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα προς διευκόλυνσιν της εισόδου, παραμονής και αναχωρήσεως των αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών, των μελών του προσωπικού του Κέντρου και των εμπειρογνωμόνων υπό την έννοιαν του άρθρου 14.
Άρθρον 12
Οι Αντιπρόσωποι των Κρατών-Μελών, οι συμμετέχοτνες εις τας εργασίας των οργάνων και των επιτροπων του Κέντρου, απολαμβάνουν των ακολούθων προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων κατά τον χρόνον εκτελέσεως των καθηκόντων των και κατά την διάρκειαν των ταξιδίων του προς και από τον τόπον της συναντήσεώς των.
α. Ασυλίας εκ συλλήψεως και κρατήσεως ως και κατασχέσεως των προσωπικών των αποσκευών εκτός εάν διατυπωθή ότι διαπράττουν, αποπειρώνται να διαπράξουν, ή έχουν μόλις διαπράξει αδίκημα.
β. Ετεροδικία ακόμη και μετά την λήξιν της αποστολής των, όσον αφορά εις πράξεις, περιλαμβανομένου του προφορικού ή γραπτού λόγου διενεργηθείσας υπ` αυτών υπό την επίσημόν των ιδιότητα και εντός των ορίων της αρμοδιότητός των. Η ασυλία αύτη δεν παρέχεται εις περίπτωσιν τροχαίου αδικήματος διαπραχθέντος υπ αντιπροσώπου Κράτους-Μέλους ως και εις την περίπτωσιν προκλήσεως ζημιών υπό οχήματος ανήκοντος εις εν τοιούτο πρόσωπον ή οδηγουμένου υπό αυτού.
γ. Του απαραβιάστου όλων των επισήμων των εγγράφων και γραπτών κειμένων.
δ. Απαλλαγής εξ όλων των περιοριστικών μέτρων άτινα αφορούν εις την είσοδον αλλοδαπών ως και των, εις την περίπτωσιν ταύτην απαιτουμένων δια τους αλλοδαπούς διατυπώσεων εγγραφής των.
ε. Των αυτών τελωνειακών διευκολύνσεων όσον αφορά εις τας προσωπικάς των αποσκευάς και των αυτών προνομίων, εν σχέσει προς τας νομισματικάς και συναλλαγματικάς διατάξεις, αίτινες παρέχονται εις πρόσωπα αποστελλόμενα υπό ξένων Κυβερνήσεων προς εκτέλεσιν προσωρινών επισήμων αποστολών.
Άρθρον 13
Τα μέλη του προσωπικού του Κέντρου απολαμβάνουν εντός των υπό του παρόντος πρωτοκόλλου προβλεπομένων ορίων, των ακολούθων προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων:
α. Ετεροδικίας, ακόμη και μετά την έξοδον των, εκ της υπηρεσίας του Κέντρου, όσον αφορά εις πράξεις περιλαμβανομένου του προφορικού ή γραπτού λόγου διενερηθείσας υπ` αυτών υπό την επίσημόν των ιδιότητα και εντός των ορίων της αρμοδιότητός των. Η ασυλία αύτη δεν παρέχεται εις περίπτωσιν τροχαίου αδικήματος διαπραχθέντος υπό μέλους του προσωπικού ως και εις περίπτωσιν προκλήσεως ζημιών υπό οχήματος ανήκοντος εις εν τοιούτον πρόσωπον ή οδηγούμένου υπ` αυτού.
β. Απαλλαγής εξ όλων των υποχρεώσεων όσον αφορά την στρατιωτικήν των υπηρεσίαν.
γ. Του απαραβιάστου όλων των επισήμων εγγράφων ως και γραπτών κειμένων.
δ. Ομού μετά των συνοικούντων μελών των οικογενειών των, των αυτών απαλλαγών των αναφερομένων εις περιοριστικά μερα μεταναστεύσεως και τοιαύτα διέποντα την εγγραφήν αλλοδαπών, ως κανονικώς αι απαλλαγαί αύται παρέχονται εις τα μέλη του προσωπικού διεθνών οργανισμών.
ε. Των αυτών προνομίων όσον αφορά εις τας νομισματικά και συναλλαγματικάς διατάξεις ως τα προνόμια ταύτα κανονικώς παρέχονται εις μέλη του προσωπικού διεθνών οργανισμών.
στ. Ομού μετά των συνοικούντων μελών των οικογενειών των, των αυτών διευκολύνσεων όσον αφορά τον επαναπατρισμόν των εν καιρώ διεθνούς κρίσεως ως αι διευκολύνσεις αύται κανονικώς παρέχονται εις τα μέλη του προσωπικού διεθνών οργανισμών.
ζ. Του δικαιώματος όπως εισάγουν ατελώς τα έπιπλα και προσωπικά των αντικείμενα κατά τον χρόνον αναλήψεως της θέσεώς των δια χρονικήν περίοδον ενός τουλάχιστον έτους εις το περί ου πρόκειται Κράτος, και του δικαιώματος όπως, επί τη λήξει της θητείας των εις το εν λόγω Κράτος, εξάγουν ατελώς τα έπιπλα και προσωπικά των αντικείμενα, των δύο τούτων περιπτώσεων υποκειμένων εις τους ως απαραίτητους θεωρούμενους όρους υπό του Κράτους εις την επικράτειαν του οποίου ασκείται το δικαίωμα τούτο, και εξαιρέσει της ιδιοκτησίας κτηθείσης εις το Κράτος τούτο, δι` ην υφίσταται απαγόρευσις εξαγωγής.
Άρθρον 14
Εμπειρογνώμονες, μη όντες μέλη του προσωπικού αλλ` επιφορτισμένοι με την εκτέλεσιν καθηκόντων εις το Κέντρον ή με τηγν διεκπεραίωσιν αποστολών δια λογαριασμόν αυτού, θα απολαμβάνουν εν όσω επιτελούν τα καθήκοντα ταύτα ή τας ανωτέρω αποστολάς και κατά την διάρκειαν ταξιδίων πραγματοποιουμένων κατά την εκτέλεσιν των τοιούτων καθηκόντων ή αποστολών, των κατωτέρω προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων εφ` όσον ταύτα καίστανται αναγκαία δια την εκτέλεσιν των καθηκόντων των ή την περαίωσιν των αποστολών των.
α. Ετεροδικίας ακόμη και μετά την περάτωσιν της υπηρεσίας των, εν σχέσει προς πράξεις, περιλαμβανομένου του προφορικού ή γραπτού λόγου διενεργηθείσας υπ` αυτών υπό την ιδιότητά των ως εμπειρογνωμόνων και εντός των ορίων της αρμοδιότητός των. Η ασυλία αύτη δεν παρέχεται εις περίπτωσιν τροχαίου αδικήματος διαπραχθέντος εις περίπτωσιν τροχαίου αδικήματος διαπραχθέντος υπό εμπειρογνώμονος ως και εις την περίπτωσιν προκλήσεως ζημιών υπό οχήματος ανήκοντος εις εν τοιούτον πρόσωπον ή οδηγουμένου υπ` αυτού.
β. Του απαραβιάστου όλων των υπηρεσιακών των εγγράφων και γραπτών κειμένων.
γ. Των αυτών τελωνειακών διευκολύνσεων όσον αφορά εις τας προσωπικάς των αποσκευάς και των αυτών προνομίων εν σχέσει προς τας νομισματικάς και συναλλαγματικάς διατάξεις, αίτινες παρέχονται εις πρόσωπα αποστελλόμενα υπό ξένων Κυβερνήσεων προς εκτέλεσιν προσωρινών επισήμων αποστολών.
Άρθρον 15
1. Συμφώνως προς τους τιθεμένους όρους και την καθοριζομένην διαδικασίαν υπό του Συμβουλίου ενεργούντος βάσει της υπό του άρθρου 6(2) της Συμβάσεως προβλεπομένης διαδικασίας εντός έτους από της θέσεως εν ισχύι της Συμβάσεως, τα μέλη του προσωπικού Κέντρου θα υπόκεινται, εντός των υπό του παρόντος Πρωτοκόλλου ποβλεπομένων ορίων, εις καταβολήν φόρου υπέρ του Κέντρου επιβαλλομένου επί των υπό του Κέντρου καταβαλλομένων μισθών, ημερομισθίων και αποδοχών των. Από της ημερομηνίας καταβολής του φόρου τούτου οι ανωτέρω μισθοί, ημερομίσθια και αποδοχαί απαλλάσσονται της υπερ του εθνικού εισοδήματος φορολογίας, των Κρατών-Μελών διατηρούντων το δικαίωμα όπως λαμβάνουν υπ` όψιν τους μισθούς τούτους, ημερομίσθια και αποδοχάς κατά τον υπολογισμόν του φορολογητέου ποσού εξ εισοδήματος εξ άλλην πηγών.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί συντάξεων και παρομοίων πληρωμών διενερουμένων υπό του Κέντρου.
Άρθρον 16
Ουδέν Κράτος-Μέλος υποχρεούται να παραχωρήση τα εις το άρθρον 12, άρθρον 13(β), (ε), (στ), και (ζ) και άρθρον 14(γ) αναφερόμενα προνόμια, ασυλίας και διευκολύνσεις εις τους αντιπροσώπους του, τους υπηκόους του ή πρόσωπα τα οποία, κατά τον χρόνον αναλήψεως των καθηκόντων των εις το Κέντρον,διαμένουν μονίμως εις το περί ου πρόκειται Κράτος.
Άρθρον 17
Το Συμβούλιον, ενεργούν συμφώνως προς την υπό του άρθρου 6(3)(ιε) της Συμβάσεως προβλεπομένην διαδικασίαν, θα καθορίση τας κατηγορίας των μελών του προσωπικού εις τας οποίας θα εφαρμόσουν, εν όλω ή εν μέρει τα άρθρα 13 και 15 ως και τας κατηγορίας των εμπειρογνωμόνων εις τας οποίας θα εφαρμοσθή το άρθρον 14. Τα ονοματεπώνυμα, οι τίτλοι και αι ταχυδρομικαί διευθύνσεις των εις τας κατηγορίας ταύτας περιλαμβανομένων προσώπων θα γνωστοποιούνται περιοδικώς εις τα Κράτη-Μέλη.
Άρθρον 18
1. Εάν το Κέντρον θεσπίση ίδιον αυτού σχέδιον κοινωνικής ασφαλίσεως ή συμμετάσχη εις τοιούτον ετέρου διεθνούς οργανισμού, υπό τους προβλεπομένους όρους εις τας περί προσωπικού διατάξεις, το Κέντρον και τα μέλη του προσωπικού αυτού θα απαλλάσσωνται όλων των υπερ των εθνικών σχεδίων κοινωνικής ασφαλίσεως υποχρεωτικών εισφορών, υπό την επιφύλαξιν των συμφωνιών, συναφθησομένων μετά των περί ων πρόκειται Κρατών-Μελών υπό τους υπό του άρθρου 22 προβλεπομένους όρους.
Άρθρον 19
1. Τα προνόμια, αι ασυλίαι και αι διευκολύνσεις ως ταύτα προβλέπονται εν τω παρόντι πρωτοκόλλων παρέχονται χάριν και μόνον των συμφερόντων του Κέντρου και των Κρατών- Μελών και ουχί δια το προσωπικόν όφελος των απολαυόντων ταύτα.
2. Αι αρμόδιαι αρχαί έχουν ουχί μόνον το δικαίωμα αλλά και το καθήκον να παραιτούνται ασυλίας τινός εις περιπτώσεις κατά τας οποίας τοιαύτη ασυλία εμποδίζει την πορείαν της δικαιοσύνης και θα δύναται να εγκαταλειφθή χωρίς να παραβλάπτη τους σκοπούς δια τους οποίους αύτη παρεσχέθη.
3. Ως αρμόδια αρχαί της παραγράφου 2 νοούνται: Τα Κράτη-Μέλη εις την περίπτωσιν των αντιπροσώπων των. Το Συμβούλιον, εις την περίπτωσιν του Διευθυντού. Ο Διευθυντής, εις την περίπτωσιν άλλων μελών του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων εν τη εννοία του άρθρου 14.
Άρθρον 20
1. Το Κέντρον συνεργάζεται πάντοτε μετά των αρμοδίων αρχών των Κρατών-Μελών ίνα διευκολύνη την ορθήν απονομήν της δικαιοσύνης, να διασφαλίζη την τήρησιν των αστυνομικών κανονισμών και των κανονισμών των αφαφερομένων εις την δηοσίαν υγείαν και την επιθεώρησιν της εργασίας και της νομοθεσίας επί θεμάτων τοιαύτης φύσεως, ως και να προλάβη οιανδήποτε κατάχρησιν των προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων των προβλεπομένων εις το παρόν Πρωτόκολλον.
2. Αι διαδικασίαι δια συνεργασίας δύνανται να καθορίσουν εις τας υπό του άρθρου 22 προβλεπομένας συμπληρωματικάς συμφωνίας.
Άρθρον 21
Αι εν τω πρωτοκόλλω τούτω προβλεπομέναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα εκάστου Κράτους-Μέλους όπως λαμβάνη πάντα τα προφυλακτικά μέτρα, τα οποία καθίστανται αναγκαία εν τω συμφέροντι της ασφαλείας του.
Άρθρον 22
Το Κέντρον δύναται κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου λαμβανομένης ομοφώνως, να συνάπτη και συμπληρωματικάς συμφωνίας μεθ` οιουδήποτε Κράτους-Μέλους προς αποφυγήν του παρόντος πρωτοκόλλου και να προβαίνη εις οιουσδήποτε άλλους διακανονισμούς δια την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών του Κέντρου και την εξασφάλισιν των συμφερόντων του.
Άρθρον 23
1. Το Κέντρον υποχρεούται όπως, εις άπαντα τα υπ` αυτού συναπτόμενα γραπτά συμβόλαια-εκτός εκείνων άτινα συντάσσονται συμφώνως προς τας εις το προσωπικόν αναφερομένας διατάξεις- τα οποία αφορούν εις θέματα εξ ων απολαμβάνει ετεροδικίας, καταχωρή διαιτητικήν ρήτραν, δυνάμει της οποίας οιασδήποτε διαφορά αναφυομένη λόγω ερμηνείας ή εκτελέσεως του συμβολαίου θα υποβάλληται εις διαιτησίαν, κατόπιν αιτήσεως εκατέρου των συμβαλλομένων μερών.
2. Το Κέντρον υποχρεούται όπως υποβάλη εις διαιτησίαν,τη αιτήσει του ζημιωθέντος προσώπου, δια συνυποσχετικού οιανδήποτε άλλην διαφοράν προκύπτουσαν λόγω απωλείας ή ζημίας προκληθείσης υπό του Κέντρου εις πρόσωπα ή περιουσιακά αγαθά.
3. Η διαιτητική ρήτρα ή το συνυποσχετικόν θα καθορίζη τον τρόπον διορισμού των διαιτητών και τον Επιδιαιτητήν, το εφαρμοστέον δίκαιον και την χώραν ένθα οι διαιτηταί θα συνεδριάζουν. Η διαδικασία της διαιτησίας θα είναι η ισχύουσα εις την περί ης χώραν.
4. Η εκτέλεσις της διαιτητικής αποφάσεως θα διέπεται από τους εν ισχύι κανόνας εκείνου του Κράτους εις το οποίον ή απόφασις πρόκειται να εκτελεσθή.
Άρθρον 24
1. Οιονδήποτε Κράτος-Μέλος δύναται να υποβάλη εις το διαιτητικόν δικαστήριον, όπερ προβλέπεται εν τω άρθρω 17 της Συμβάσεως, οιανδήποτε διαφοράν: Προελθούσαν λόγω ζημίας προκληθείσης υπό του Κέντρου. Περιλαμβάνουσαν οιανδήποτε άλλην μη συμβατικήν ευθύνην του Κέντρου ή Περιλμβάνουσαν μέλος του προσωπικού ή εμπειρογνώμονα του Κέντρου εις την οποίαν το περί ου πρόκειται πρόσωπον δύναται να αξιώση ετεροδικίαν βάσει του άρθρου 13 ή του άρθρου 14, συμφώνως τω άρθρω 19 δεν γίνη παραίτησις εκ της ασυλίας ταύτης.
2. Εάν Κράτος-Μέλος προτίθεται όπως υποβάλη μίαν διαιτησίαν εις διαιτησίαν, θα ειδοποιή τον Διευθυντήν, όστις πάραυτα θα πληροφορή έκαστον Κράτος-Μέλος περί τούτου.
3. Η εν τη παραγράφω 1 τιθέμενη διαδικασία δεν εφαρμόζεται εις διαφοράς προκυπτούσας μεταξύ του Κέντρου και μελών του προσωπικού του εν σχέσει προς τας συνθήκας εργασίας των τελευταίων.
4. Η απόφασις του διαιτητικού δικαστηρίου, ήτις είναι τελική, δεν εφεσιβάλλεται και είναι δεσμευτική δια τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εις περίπτωσιν διαφοράς αφορώσης εις την έννοιαν ή την έκτασιν ην καλύπτει η απόφασις, καθήκον του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι όπως ερμηνεύση ταύτην, τη αιτήσει εκατέρου των ενδιαφερομένων μερών.
Άρθρον 25
Δια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου:
α. Αι επίσημοι δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν την διοίκησίν του και τας διεξαγομένας δραστηριότητάς του προς επιδίωξιν των σκοπών του ως τούτο καθορίζονται εις το άρθρον 2 της Συμβάσεως.
β. Εις τα “μέλη του προσωπικού” περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής του Κέντρου.
Άρθρον 26
Το παρόν πρωτόκολλον ερμηνεύεται υπό το φως των πρωταρχικών του σκοπών ώστε το Κέντρον να δύναται να εκπληροί πλήρως και αποτελεσματικώς τους σκοπούς του και να διεκπεραιώνη τας υπό της Συμβάσεως ανατεθείσας εις αυτό λειτουργίας.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 3 Ιουνίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ