Νόμος 335 ΦΕΚ Α΄138/9.6.1976
Περί προσωρινής ρυθμίσεως ζητημάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των δημοσίων πολιτικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Μέχρι της δημοσιεύσεως των κατά τον Ν. 51/1975 “περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών” οργανισμών των Υπουργείων, επιτρέπεται η δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού και των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, ρύθμισις ζητημάτων αφορώντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των δημοσίων πολιτικών υπηρεσίων και των παρ` αυταίς Συμβουλίων και Επιτροπών, συναφών προς την σύστασιν, κατάργησιν ή συγχώνευσιν υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, τον καθορισμόν των αρμοδιοτήτων εις συνιστωμένας υπηρεσίας ή συλλογικά όργανα, την υποκατάστασιν συνιστωμάτων υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων εις αρμοδιότητας υφισταμένων τοιούτων και τους όρους και την διαδικασίαν της τοιαύτης υποκαταστάσεως, άνευ συστάσεως ή βαθμολογικής ανυψώσεως ή καταργήσεως οργανικών θέσεων, εφ` όσον η τοιαύτη ρύθμισις επιβάλλεται δια την εύρυθμον λειτουργίαν τούτων.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ