Νόμος 334 ΦΕΚ Α΄133/3.6.1976
Περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 173/1967 “περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 99/1967, “περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ.”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εν τέλει του άρθρου 4 του Α.Ν. 173/1967 προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω:
“3. Δια Π. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ταμείου ή Κλάδου Προνοίας και του παρά τω Υπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών λειτουργούντος Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας, δύναται να καθορισθήανώτατονόριον εφ` άπαξ βοηθήματος και πέραν του υπό τη παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζομένουανωτάτου ορίου, εφ` όσον υφίσταται η προς τούτο οικονομική δυνατότης, ο τρόπος καταβολής της ούτω προκυπτούσης επί πλέον διαφοράς εφ` άπαξ βοηθήματος εκ των τακτικών εσόδων του φορέως και εις περίπτωσιν αδυναμίας η καταβολή της ως άνω διαφοράς δι` ετησίων δόσεων ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος. Τα περί ων το προηγούμενον εδάφιον Π.Δ/τα , ισχύουν από της ενάρξεως ισχύος του Α.Ν. 173/1967”.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του επομένου της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μηνός.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ