Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.ΦΕΚ Α/91/12.4.2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1
Ορισμοί
1. «Εμπορευματικό Κέντρο» είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, διαρθρωμένων υπηρεσιών και υποδομών διαφορετικών μέσων μεταφοράς, που ιδρύεται και λειτουργεί σε περιοχή, που επιτρέπονται δραστηριότητες για εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών και υποχρεωτικά περιλαμβάνει ή συνδέεται με σιδηροδρομικό σταθμό ή λιμάνι ή αεροδρόμιο.

2. «Μοναδοποιημένο φορτίο» είναι είτε το κλειστό κιβώτιο (ενδεικτικά εμπορευματοκιβώτιο, κινητό αμάξωμα) είτε το κλειστό επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα με το οποίο μεταφέρονται εμπορεύματα.

3. «Συνδυασμένη (διατροπική) μεταφορά» είναι η μεταφορά μοναδοποιημένων φορτίων με χρήση δύο ή περισσότερων μέσων μεταφοράς σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορικής αλυσίδας από αποστολέα σε παραλήπτη («πόρτα – πόρτα»).

4. «Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου» είναι το νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την ίδρυση, την κατασκευή και τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου. Αρθρο 2
Έκταση, μεταφορικές υποδομές και αρχές χωροθέτησης Εμπορευματικών Κέντρων
1. Τα Εμπορευματικά Κέντρα καταλαμβάνουν έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων, εκτός από αυτά που χωροθετούνται σε νησιά, πλην της Κρήτης, για τα οποία η ελάχιστη έκταση ορίζεται σε 50 στρέμματα.
2. Το Εμπορευματικό Κέντρο ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνει απαιτείται να διαθέτει τις παρακάτω μεταφορικές υποδομές ή να εξασφαλίζει πρόσβαση στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας ως εξής:

α) Εμπορευματικό Κέντρο που ιδρύεται σε έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων, υποχρεωτικά περιλαμβάνει εντός της εκτάσεως του ή εφάπτεται με σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών ή με λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επιτρέπουν την εξυπηρέτηση οχηματαγωγών πλοίων, καθώς και πλοίων μεταφοράς μοναδοποιημένων φορτίων ή με αεροπορικές εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση αεροσκαφών μεταφοράς φορτίων. Αν δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, η εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου υποχρεούται να κατασκευάσει τις υποδομές αυτές. Ειδικότερα, στην περίπτωση κατασκευής σιδηροδρομικού σταθμού, τη σύνδεση αυτού με την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60 Α), κατασκευάζει με φροντίδα και δαπάνες της η εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου υπό την έγκριση και εποπτεία του διαχειριστή υποδομής ως προς την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και ασφάλειας. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύνδεσης με την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Εμπορευματικό Κέντρο που ιδρύεται σε έκταση μεταξύ 250 και 500 στρεμμάτων, υποχρεωτικά εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά είτε σε σιδηροδρομικό σταθμό με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών είτε σε λιμενικές εγκαταστάσεις με δυνατότητα εξυπηρέτησης οχηματαγωγών πλοίων, καθώς και πλοίων μεταφοράς μοναδοποιημένων φορτίων είτε σε αεροπορικές εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση αεροσκαφών μεταφοράς φορτίων. Η πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά μπορεί να γίνεται και με οδική σύνδεση όταν η απόσταση προς τους παραπάνω συγκοινωνιακούς κόμβους για συνδυασμένη μεταφορά είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα.

γ) Εμπορευματικό Κέντρο που ιδρύεται σε έκταση μεταξύ 100 και 250 στρεμμάτων υποχρεωτικά εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά είτε σε σιδηροδρομικό σταθμό με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών είτε σε λιμενικές εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση οχηματαγωγών πλοίων είτε σε αεροπορικές εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση αεροσκαφών μεταφοράς φορτίων. Η πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά μπορεί να γίνεται και με οδική σύνδεση όταν η απόσταση προς τους παραπάνω συγκοινωνιακούς κόμβους για συνδυασμένη μεταφορά είναι μέχρι 100 χιλιόμετρα.
3. Τα Εμπορευματικά Κέντρα ιδρύονται και εγκαθίστανται σε εκτάσεις που προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) ή ρυθμιστικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ124 Α).
4. Τα Εμπορευματικά Κέντρα χωροθετούνται εκτός ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραδοσιακών οικισμών, λατομείων και λατομικών περιοχών και τηρούμενης πάντοτε της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού με κατώτατο όριο τα 80 στρέμματα, σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται ιδίως με τη μορφολογία του εδάφους, την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών ή τη διαθεσιμότητα εκτάσεων στην περιοχή. Αρθρο 3
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου ιδρύεται και λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας κατά τις διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α), όπως ισχύει. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Εμπορευματικού Κέντρου μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), καθώς και Σύνδεσμοι και Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου διαφοροποιείται ανάλογα με την έκταση του Εμπορευματικού Κέντρου. Ειδικότερα:

α. Για Εμπορευματικό Κέντρο έκτασης μεγαλύτερης των 500 στρεμμάτων ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

β. Για Εμπορευματικό Κέντρο έκτασης μεγαλύτερης των 250 στρεμμάτων και μέχρι 500 στρέμματα ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

γ. Για Εμπορευματικό Κέντρο έκτασης από 100 έως 250 στρέμματα ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, εκτός αν αυτό βρίσκεται σε νησί, πλην της Κρήτης, οπότε το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου καταβάλλεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε μετρητά.
3. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου έχει σκοπό στο καταστατικό της, την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου και την ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων, όπως περιγράφονται στο νόμο αυτόν. Αρθρο 4
Δραστηριότητες Εμπορευματικού Κέντρου
1. Στην προσδιορισμένη έκταση του Εμπορευματικού Κέντρου επιτρέπεται να εγκαθίστανται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση, διανομή αγαθών και παρέχουν υπηρεσίες ιδίως στη διασύνδεση και αλλαγή μέσων μεταφοράς, οργάνωση και συγκρότηση φορτίων, διανομή και ομαδοποίηση φορτίων, συμβατική και εξειδικευμένη αποθήκευση, οργάνωση τελικής διανομής, συσκευασία και αποσυσκευασία προϊόντων και μεταφόρτωση αυτών, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας διευκόλυνσης ροής φορτίων, όπως υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής και τηλεματικής.
2. Στο Εμπορευματικό Κέντρο επιτρέπεται να εγκαθίστανται και επιχειρήσεις με δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας αυτού και των υπηρεσιών, που παρέχει, καθώς και υπηρεσιακές μονάδες δημόσιων υπηρεσιών και άλλες αναγκαίες υπηρεσίες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου. Αρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης
1. Για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου υποβάλλεται αίτηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου. Η Εταιρεία μπορεί να υποβάλει την αίτηση και όταν βρίσκεται στο στάδιο της συστάσεως (υπό σύσταση εταιρεία). Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Μετοχικό κεφάλαιο, ολοσχερώς καταβεβλημένο, τουλάχιστον ίσο του δέκα τοις εκατό (10%) της προϋπολογιζόμενης επένδυσης, όπως αποτιμάται στο επενδυτικό σχέδιο, που συνοδεύει την αίτηση.

β) Εξασφάλιση της χρήσης του συνόλου της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης. Η εδαφική έκταση πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη και να ανήκει στο σύνολο ή τμήμα της κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου ή να της έχει παραχωρηθεί η χρήση της με παραχώρηση ή μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ετών. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
2. Η αίτηση για την ίδρυση και εγκατάσταση του Εμπορευματικού Κέντρου συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

α) νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου, του μετοχικού κεφαλαίου και της εκπροσώπησης αυτής,

β) έγγραφα από τα οποία προκύπτει κυριότητα ή παραχώρηση ή επικαρπία ή μίσθωση της προτεινόμενης έκτασης, καθώς και οι υφιστάμενες χρήσεις γης, επιπλέον δε η μη διεκδίκηση και η μη κατάσχεση αυτής,

γ) γενικό σχέδιο διάταξης των εγκαταστάσεων και υποδομών του Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε αυτό,

δ) συγκοινωνιακή μελέτη σε επίπεδο προμελέτης, η οποία περιλαμβάνει:

αα) τρόπους προσπέλασης του Εμπορευματικού Κέντρου από τα υφιστάμενα δίκτυα μεταφορών,

ββ) πιστοποίηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 αναφορικά με την έκταση, τις μεταφορικές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά, γγ) ανάλυση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στα υφιστάμενα μεταφορικά δίκτυα από τη λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου,

ε) αποδεικτικά έγγραφα της οικονομικής δυνατότητας και τεχνογνωσίας της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και έγγραφα από τα οποία προκύπτει η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που θα επενδυθούν,

στ) επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση του Εμπορευματικού Κέντρου και τη θέση του σε λειτουργία (τμηματική ή συνολική), οι πηγές χρηματοδότησης και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων,

ζ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και όρων προστασίας του περιβάλλοντος, που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

η) πολεοδομική μελέτη, που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου αυτού,

θ) τοπογραφικά διαγράμματα και εκθέσεις στα οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

αα) τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής (απόσπασμα χάρτου Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού -Γ.Υ.Σ.) ή του Εθνικού Κτηματολογίου κλίμακας από 1:50.000 έως 1:5.000 με ιδιαίτερη επισήμανση της θέσης της εδαφικής έκτασης του Εμπορευματικού Κέντρου, συνοδευόμενο από πρόσφατη αεροφωτογραφία της Γ.Υ.Σ. ή του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος,

ββ) υψομετρικά τοπογραφικά διαγράμματα με ιδιαίτερη επισήμανση της εδαφικής έκτασης του Εμπορευματικού Κέντρου κλίμακας 1:1.000,

γγ) περιγραφή της προτεινόμενης έκτασης και της περιοχής σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τα όρια του Εμπορευματικού Κέντρου με τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000,

ι) σειρά φωτογραφιών με ιδιαίτερη επισήμανση της εδαφικής έκτασης του Εμπορευματικού Κέντρου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται να καθορίζονται επιπλέον κριτήρια σχετικά με την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου, επιπλέον στοιχεία συνοδευτικά της αίτησης, οι οικονομικές προϋποθέσεις και τεχνογνωσία που πρέπει να πληροί η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου, το περιεχόμενο των μελετών, διαγραμμάτων και σχεδίων που υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αρθρο 6
Ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου 1. Το Εμπορευματικό Κέντρο ιδρύεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας του, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προκειμένου για τις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και για όσες άλλες περιοχές διέπονται από αντίστοιχο σχέδιο, απαιτείται επιπλέον η γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του αντίστοιχου Οργανισμού. Η γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος γνωμοδότησης. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας αυτής, η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη τους.
2. Η απόφαση ίδρυσης συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και διάγραμμα κάλυψης, τα οποία δημοσιεύονται σε σμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή:

α) καθορίζεται η θέση, η έκταση και τα όρια του Εμπορευματικού Κέντρου,

β) εγκρίνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και οι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος,

γ) καθορίζονται ειδικά οι χρήσεις γης για την έκταση στην οποία οριοθετείται το Εμπορευματικό Κέντρο και οι κατηγορίες επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αυτό,

δ) εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 7,

ε) καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να κατασκευασθούν,

ζ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου, τμηματικά ή συνολικά, με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών έργων,

η) επιβάλλονται περιορισμοί και όροι στη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου,

θ) τάσσεται προθεσμία για την υποβολή σχεδίου κανονισμού λειτουργίας,

ι) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Η απόφαση ίδρυσης Εμπορευματικού Κέντρου επέχει θέση άδειας ίδρυσης, σκοπιμότητας ή εγκατάστασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ’ της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η απόφαση της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικών και άλλων αδειών για ανέγερση κτισμάτων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 4 για την οποία χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 5 και 6, ύστερα από αίτηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα για τη μεταβολή δικαιολογητικά και στοιχεία εκδίδεται τροποποιητική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας του, με την επιφύλαξη τήρησης της διαδικασίας δημοσιοποίησης των περιβαλλοντικών μελετών. Αρθρο 7
Εκπόνηση και Εφαρμογή Πολεοδομικής Μελέτης
1. Οι χερσαίες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Εμπορευματικά Κέντρα πολεοδομούνται με την έκδοση της απόφασης ίδρυσης.
2. Η πολεοδομική μελέτη που συνοδεύει την αίτηση του άρθρου 5 εκπονείται με πρωτοβουλία της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και αποτελείται από:

α) πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα,

β) πολεοδομικό κανονισμό και

γ) έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις.
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης Εμπορευματικού Κέντρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η πολεοδομική μελέτη περιέχει ιδίως τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής και τους ειδικούς και γενικούς όρους δόμησης.
4. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6 και ο συντελεστής κάλυψης το 60%.
5. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση το παρόν άρθρο.
6. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτη ς γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και ελέγχεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία κατά τις κείμενες διατάξεις.
7. Η εκτέλεση και συντήρηση των βασικών έργων κοινωνικής και τεχνικής υποδομής μέσα στις περιοχές αυτές γίνεται από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου.
8. Οι μελέτες για την έκδοση των αναγκαίων αδειών εκπονούνται από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην απόφαση ίδρυσης.
9. Η εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την έναρξη της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου γίνεται μέσα σε προθεσμία που προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ήμισυ της αρχικής, αν συντρέξουν εξαιρετικοί λόγοι και υποβληθεί σχετική αίτηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, ή κατά περίπτωση, της παρατάσεως της, η απόφαση ίδρυσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Αρθρο 8
Κανονισμός Λειτουργίας
1. Η διοίκηση, η διαχείριση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου ρυθμίζεται από Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσα στην προθεσμία που τίθεται στην απόφαση ίδρυσης.
2. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου λειτουργεί και διαχειρίζεται το Εμπορευματικό Κέντρο σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αποφεύγει οποιαδήποτε διάκριση, επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους κατόπιν οικονομικής συμφωνίας.
3. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό.

β) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων προς το Εμπορευματικό Κέντρο και τις δραστηριότητες του.

γ) Τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Εμπορευματικού Κέντρου, οι δαπάνες και ο τρόπος κατανομής τους στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, οι υποχρεώσεις για τη συντήρηση και ανάπτυξη των έργων υποδομής, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Οι όροι και οι περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ. Π. Ε.), τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
4. Ο Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο 9
Αδεια Λειτουργίας
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των όρων της απόφασης ίδρυσης, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων, των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και την ύπαρξη των απαιτούμενων αδειών, προκειμένου να επιτραπεί η συνολική ή τμηματική έναρξη της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου.
2. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που εκδίδεται μετά από αίτηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου, αφού διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός Λειτουργίας.
3. Κάθε επιχείρηση που εγκαθίσταται σε Εμπορευματικό Κέντρο υποχρεούται να ζητήσει και να λάβει την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας δύναται να χρησιμοποιήσει και τις εγκεκριμένες μελέτες της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου, αν απαιτούνται.
4. Σε περίπτωση διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων που υπάγονται σε τελωνειακή επιτήρηση η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου απαιτείται να εφοδιάζεται και με τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις. Αρθρο 10
Εγκατάσταση επιχειρήσεων στα Εμπορευματικά Κέντρα
1. Η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Εμπορευματικά Κέντρα γίνεται με σύμβαση που συνάπτεται με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
2. Η σύμβαση περιέχει τους όρους συνεργασίας, που συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και της εγκαθιστάμενης επιχείρησης. Στην ίδια σύμβαση, οι εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας. Αρθρο 11
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, των όρων της απόφασης ίδρυσης ή του Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλλονται, στην Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου ή τις εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις, κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται σε χρηματικό πρόστιμο ή διοικητική κύρωση, ανάλογα με την αιτία, τη φύση και την έκταση της παραβιάσεως και την τυχόν υποτροπή. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να επιβάλλονται και σωρευτικά. Το ύψος του χρηματικού προστίμου δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, το οποίο επιτρέπεται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ποσοστό, που δεν ξεπερνά ετησίως το δέκα τοις εκατό (10%) του υφισταμένου. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα επιτρέπεται αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και των εγκατεστημένων σε αυτό επιχειρήσεων.
3. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου και οι εγκατεστημένες σε αυτό επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα αρμόδια όργανα κάθε πληροφορία και οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί για τη διευκόλυνση του παραπάνω ελέγχου. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των οργάνων ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αρθρο 12
Απαλλοτριώσεις
1. Η ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου θεωρείται πάντοτε ότι γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

Για την επέκταση και τη λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου επιτρέπεται υπέρ και με δαπάνες της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή η σύσταση δουλείας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και άλλων ακινήτων που κρίνονται αναγκαία για την οργάνωση και την επέκταση του Εμπορευματικού Κέντρου, την εκτέλεση έργων υποδομής και κάθε άλλου απαραίτητου έργου για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α’), όπως ισχύουν, και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου. Είναι επίσης δυνατή η κήρυξη επειγουσών απαλλοτριώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/ 2001, όπως ισχύουν. Αρθρο 13
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Για την πραγμάτωση των σκοπών των Εμπορευματικών Κέντρων, ιδιαίτερα δε της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων και υπό τον όρο της λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου, επιτρέπεται η παραχώρηση σε Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου της χρήσης αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971 /2001 (ΦΕΚ 285 Α’), καθώς και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης ήδη νομίμως υφιστάμενων στην περιοχή λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται με καταβολή ανταλλάγματος και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε έτη με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η απόφαση με την οποία καθορίζονται και οι όροι της παραχώρησης, εκδίδεται μετά από αίτηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν.2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α’).
2. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου έχει το δικαίωμα της με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού – παραλίας για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών για λόγους ασφαλείας του κοινού. Αν τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωση τους κινείται η διαδικασία επαναχωροθέτησης των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου το επιθυμεί, μπορεί να εκμισθώνεται ή να παραχωρείται η χρήση του απευθείας σε αυτήν με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις πραγματικές αξίες της περιοχής.
3. Η χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων απαγορεύεται, εφόσον η χρήση αυτή παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή προκαλεί ζημίες ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινού. Η χρήση των λιμενικών έργων από τρίτους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001, όπως ισχύουν. Αρθρο 14
Ελεύθερες Ζώνες
Στα Εμπορευματικά Κέντρα ή σε τμήματα αυτών μπορεί να συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από αίτηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου και της εγκατεστημένης σε αυτό ενδιαφερόμενης επιχείρησης Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’) για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα. Αρθρο 15
Επιχορήγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
1. Επιτρέπεται η επιχορήγηση για την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η υπαγωγή της επένδυσης για επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού αποκλείει οποιαδήποτε άλλη δημόσια χρηματοδότηση. Η επιχορήγηση προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πηγές του Δημοσίου.
2. Εάν η πηγή επιχορήγησης Εμπορευματικών Κέντρων προέρχεται από κοινοτικούς πόρους, ως τελικός δικαιούχος ορίζεται το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τις περιπτώσεις αυτές επιχορηγούνται Εμπορευματικά Κέντρα που περιλαμβάνουν, εφάπτονται με ή προβλέπεται να κατασκευάσουν σιδηροδρομικό σταθμό με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών ή λιμενικές εγκαταστάσεις με δυνατότητα εξυπηρέτησης οχηματαγωγών πλοίων, καθώς και πλοίων μεταφοράς μοναδοποιημένων φορτίων ή αεροπορικές εγκαταστάσεις για εξυπηρέτηση αεροσκαφών μεταφοράς φορτίων.
3. Η επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος εγκρίνεται για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ίδια συμμετοχή της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού σχεδίου. Αρθρο 16
Διαδικασία επιλογής
1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικού Κέντρου που θα λάβει επιχορήγηση ως εξής:

α) Εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας εμπορευματικού κέντρου που θα λάβει επιχορήγηση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής σε δυο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη την Επικράτεια και σε μια τοπική εφημερίδα της περιοχής που αφορά η πρόσκληση.

β) Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται:

αα) η ευρύτερη περιοχή για την οποία μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους,

ββ) η ελάχιστη έκταση του Εμπορευματικού Κέντρου,

γγ) το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα,

δδ) το ύψος της επιχορήγησης και το ποσοστό της επένδυσης που προτίθεται να καλύψει το Δημόσιο,

εε) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησης προκειμένου να επιλεγεί για επιχορήγηση και τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και λειτουργίας του,

στστ) τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησηςτων αιτήσεων και η βαρύτητα καθενός από αυτά,

ζζ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

ηη) τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραλαβή και την αξιολόγηση των αιτήσεων,

θθ) η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων,

ιι) οι ελάχιστοι όροι της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της επιχορηγούμενης Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου, η διαδικασία σύναψης της και οι εγγυήσεις της τήρησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου από τη σύμβαση,

κκ) η εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της, η μορφή και ο τύπος της, καθώς και οι περιπτώσεις κατάπτωσης και επιστροφής της,

λλ) η διάρκεια ισχύος των αιτήσεων,

μμ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ) Στην ταχθείσα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προθεσμία, κάθε ενδιαφερόμενη Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

αα) Τα υπ’ αριθμ. (α)- (στ) και (θ)-(ι) δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 5.

ββ) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. ΗΠ11014/703/ Φ104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332 Β’ /20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης για τη δεύτερη (β) κατηγορία.

γγ) Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας του προτεινόμενου Εμπορευματικού Κέντρου.
2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας τους και ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται ιδίως με:

α)την καταλληλότητα της θέσης του Εμπορευματικού Κέντρου σε σχέση με σημεία συγκέντρωσης εμπορευματικών μεταφορών και κέντρα εστίασης προσφοράς και ζήτησης εμπορευματικών μεταφορών,

β) την καταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης από άποψη χωροταξική, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική και τη δυνατότητα διασύνδεσης της με το μεταφορικό δίκτυο της χώρας και ιδιαίτερα με δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών (σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροπορικές εγκαταστάσεις),

γ) την απόσταση από το πλησιέστερο Εμπορευματικό Κέντρο που λειτουργεί, ανάλογα με τη δυναμικότητα του και την έκταση του,

δ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση “Π”Ι9 ΧΡήσης του Εμπορευματικού Κέντρου ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση χρηστών,

ε) τα κατάλληλα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων οικοπέδων και των γειτονικών περιοχών (για τη δυνατότητα επέκτασης),

στ) την τεχνική καταλληλότητα του Εμπορευματικού Κέντρου,

ζ) την τεχνική και οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμενου για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που προτείνει,

η) την ταχεία εκτέλεση των προτεινόμενων έργων, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα,

θ) την ποιότητα της μελέτης σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τα αναμενόμενα εν γένει οφέλη από τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.
3. Η Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου που θα λάβει την επιχορήγηση επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ύστερα από συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η συγκριτική αξιολόγηση διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις, τις κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και εισηγείται για την επιλογή στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τοντακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4. Προκειμένου να εκταμιευθεί η επιχορήγηση, απαιτείται η έκδοση απόφασης ίδρυσης της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου που έχει επιλεγεί. Για το σκοπό αυτόν η επιλεγείσα Εταιρεία υποβάλλει συμπληρωματικά τις υπό στοιχεία ζ’ και η’ της παρ. 2 του άρθρου 5 μελέτες.
5. Αν δεν μπορεί να εκδοθεί η απόφαση ίδρυσης, η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται για τις επόμενες στη σειρά κατάταξης υποψήφιες Εταιρείες Εμπορευματικών Κέντρων.
6. Υστερα από την έκδοση της άδειας ίδρυσης συνάπτεται σύμβαση χρηματοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18. Αρθρο 17
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιλέξιμες δαπάνες για την επιχορήγηση είναι οι προϋπολογιζόμενες για την ίδρυση, την κατασκευή και την οργάνωση του Εμπορευματικού Κέντρου που αφορούν:

α) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό για τις παρεχόμενες από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου υπηρεσίες,

β) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στις τεχνολογικές υποδομές επικοινωνιών και πληροφορικής,

γ) στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών που συνοδεύουν την αίτηση για τον καθορισμό του Εμπορευματικού Κέντρου,

δ) στην κατασκευή έργων υποδομής, όπως οδικών δικτύων, δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργων διαμόρφωσης τοπίου με ριζικές ή ήπιες αλλαγές,

ε) στην κατασκευή κτιρίων ή στην εκτέλεση έργων αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης Εμπορευματικού Κέντρου,

στ) στην κατασκευή συνδεόμενων κτιρίων και κατασκευή εγκαταστάσεων από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και στις οργανωτικές δαπάνες και στις δαπάνες ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων,

ζ) στην κατασκευή εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση, οργάνωση και ανασύνθεση φορτίων,

η) στην ανάπτυξη ή στη σύνδεση με υφιστάμενα ή προγραμματισμένα δίκτυα συγκοινωνιακής υποδομής διαφορετικών μέσων μεταφοράς, καθώς και στη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών ή στη σύνδεση με αυτόν,

θ) στη δημιουργία χώρων διοίκησης και υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, χώρων ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής, χώρων εναπόθεσης φορτίων, χώρων στάθμευσης, τελωνείου, υγειονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχείων και εστιατορίων,

ι) στην αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου του Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και στην αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και στην κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
2. Δαπάνες επενδυτικών έργων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης δεν αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία αυτή. Εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν στα στοιχεία της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων εγκατάστασης και υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου για τα οποία έχει ληφθεί επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πριν από την πάροδο επτά (7) ετών από την είσπραξη της. Αρθρο 18
Σύμβαση επιχορήγησης
1. Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου για το οποίο έχει αποφασιστεί η επιχορήγηση, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών καλεί την επιλεγείσα Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου για τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Στη Σύμβαση αναφέρονται τουλάχιστον:

α) το χρηματοδοτικό σχήμα με ακριβή πρόβλεψη του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του ανωτάτου ορίου αυτού,

β) οι προϋποθέσεις σταδιακής εκταμίευσης των ποσών που προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

γ) οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των έργων που πρόκειται να κατασκευασθούν,

δ) οι εγγυήσεις για την τήρηση των όρων της Σύμβασης,

ε) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση χρήσης του Εμπορευματικού Κέντρου στους χρήστες,

στ) το Γενικό σχέδιο διάταξης των εγκαταστάσεων και υποδομών του Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε αυτό,

ζ) το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση του Εμπορευματικού Κέντρου και τη θέση του σε λειτουργία στο οποίο αναφέρονται και οι πηγές χρηματοδότησης,

η) αναλυτική περιγραφή και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των κάθε είδους έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.
2. Με την πρόσκληση της παραγράφου 1 τάσσεται στον επιλεγέντα εύλογη προθεσμία για υπογραφή της σύμβασης που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ο επιλεγείς δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει έγκαιρα την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, εκτός της καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, είναι δυνατός ο αποκλεισμός του από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής για επιχορήγηση με βάση το νόμο αυτόν για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης επιχορήγησης, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να εφαρμοστεί αναλόγως η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16. Αρθρο 19
Έργα βελτίωσης και επέκτασης Εμπορευματικών Κέντρων
1. Η πραγματοποίηση έργων βελτίωσης και επέκτασης Εμπορευματικών Κέντρων με αντίστοιχη αύξηση του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να τύχει επιχορήγησης συμπληρωματικά από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 15 έως και 18.
2. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, εκδίδεται απόφαση συμπληρωματικής επιχορήγησης από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταρτίζεται σχετική σύμβαση. Αρθρο 20
Εποπτεία υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου Κυρώσεις για παράβαση όρων
1. Αρμόδια όργανα για την εποπτεία της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλει η Εταιρεία του Εμπορευματικού Κέντρου για να λάβει επιχορήγηση είναι τα όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 11.
2. Αν παραβιασθούν οι όροι της σύμβασης επιχορήγησης, επιβάλλεται ως πρόσθετη κύρωση στην Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 κυρώσεων, η επιστροφή με πράξη καταλογισμού της επιχορήγησης που έχει εισπραχθεί. Αρθρο 21
Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιου Πεδίου
1. Η έκταση ιδιοκτησίας Ομίλου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος που περιγράφεται στο από Νοέμβριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 του Πολιτικού – Τοπογράφου Μηχανικού Κωνσταντίνου Ξενίου και προσαρτάται σε σμίκρυνση ως παράρτημα με στοιχείο Α στο νόμο αυτόν, ήδη απαλλοτριωθείσα για λόγους δημόσιας ωφέλειας, χαρακτηρίζεται ως Εμπορευματικό Κέντρο.
2. Στην έκταση αυτή ιδρύεται και λειτουργεί Εμπορευματικό Κέντρο από Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου στην οποία μπορεί να συμμετέχει εταιρεία του Ομίλου Ο.Σ.Ε. που ιδρύθηκε για το σκοπό αυτόν.
3. Για την πραγματοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας του Εμπορευματικού Κέντρου στη θέση της παραγράφου 1, τηρείται η διαδικασία των άρθρων του νόμου αυτού. Αρθρο 22
Θέματα όρων κυκλοφορίας και προσωπικού ΚΤΕΛ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στο άρθρο 11 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α’) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, τα λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς και των Νήσων Αίγινας και Σαλαμίνας, αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου μετά τη συμπλήρωση είκοσι (27) επτά ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων των άνω περιοχών, τα οποία, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, είχαν συμπληρώσει είκοσι τρία (23) έτη κυκλοφορίας και δεν έχουν ήδη αποσυρθεί.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α’) προστίθεται περίπτωση ιέ’ ως εξής:

«ιε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφαση του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.» Αρθρο 23
1. Στο άρθρο 24 του Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238 Α’) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου για αεροδρόμια επί υδάτινης επιφάνειας στους τομείς που τα αφορούν. Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προβλεπόμενου από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα. Ειδικά για αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες στις οποίες η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα. Για την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας του εκμεταλλευόμενου αεροδρόμιο, επί υδάτινης επιφάνειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από εκμεταλλευόμενους αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών ή αερομεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτά.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ250 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Αεροδρόμια επί χερσαίας επιφάνειας ιδρύονται ύστερα από άδεια του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

3. Αδεια ίδρυσης αεροδρομίου επί χερσαίας επιφάνειας ή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2.»
3.Το άρθρο 10 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α’), αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 10
Χρήση χερσαίων αεροδρομίων
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται:

α. Τα σχετικά με ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμό, οργάνωση, όρους χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης άδειας λειτουργίας, όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων επί χερσαίων επιφανειών από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

β. Τα σχετικά με τη σύναψη και τους όρους συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος για την κατασκευή αεροδρομίων επί χερσαίων επιφανειών, με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

γ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η χρησιμοποίηση στρατιωτικών αεροδρομίων από πολιτικά αεροσκάφη επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
3. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικών αεροδρομίων από τρίτους επιτρέπεται με τη συναίνεση του κυρίου τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανάγκης.»
4. Στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α’), προστίθεται άρθρο 1 θα ως εξής: Αρθρο 10α
Χρήση αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας
1. Η λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια επιτρέπεται με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου για αεροδρόμιο σε λίμνη, η λειτουργία του επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται:

α. Τα σχετικά με τους όρους χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

β. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί δραστηριοτήτων και οι υποχρεώσεις των πλοίων που τα διαπλέουν ή κινούνται πλησίον αυτών.

γ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται σε αεροδρόμια, στα οποία ο αριθμός των πτήσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις τρεις ημερησίως. Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι λειτουργίας τους καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 1.
4. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτόν ή διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή οι συνήθεις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο μέτρων. Επίσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία αεροδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, αν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων.

Αγκυροβόλια πλοίων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία.
5. Κυρώσεις

α) Για κάθε παράβαση των όρων λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας επιβάλλεται σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, ανεξάρτητα τυχόν συντρέχουσας ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όρια του προστίμου μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β) Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης επιβολής του.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν τη διακυβέρνηση πλοίων που διαπλέουν ή κινούνται πλησίον αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας, καθώς και όποιος δεν τηρεί τις καθοριζόμενες στο διάταγμα της παραγράφου 2 απαγορεύσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις σε αυτό καθοριζόμενες υποχρεώσεις ή περιορισμούς δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’).
6. Ασφάλιση

Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας υποχρεούται να καλύπτει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού. Το ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ. Το κατώτερο ποσό ασφάλισης δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν ο ίδιος φορέας διαχειρίζεται πλέον του ενός αερολιμένες, δεν απαιτείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη.
7. Τιμολόγια υπηρεσιών

Ο υπεύθυνος λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τον καθορισμό των τιμολογίων λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των επιβατών, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών.
8. Τέλος αναχωρούντων επιβατών

Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από αερολιμένα επί υδάτινης επιφάνειας καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους.»
5. Στο άρθρο 14 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1815/1988, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους ύδατος πέραν του προβλεπόμενου πτυχίου ή άδειας, απαιτείται και η ικανότητα σε τάξη αεροσκάφους ύδατος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία καθώς και ο φορέας πιστοποίησης της ικανότητας αυτής.»
6. Το άρθρο 18 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1815/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως ελληνικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται τα αεροσκάφη, τα οποία ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Ως ελληνικά αεροσκάφη αναγνωρίζονται και τα αεροσκάφη τα οποία ανήκουν σε ελληνικά νομικά πρόσωπα κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον:

α. στις ομόρρυθμες εταιρείες, όλοι οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

β. στις ετερόρρυθμες εταιρείες, όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τα δύο τρίτα από φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

γ. στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι διαχειριστές και τα τρία τέταρτα των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα τρία τέταρτα των εταιρικών μεριδίων ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

δ. στις ανώνυμες εταιρείες όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και ανήκουν κατά απόλυτη πλειοψηφία σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα δύο τρίτα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του, ο Γενικός Διευθυντής και οι τυχόν εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

ε. στους συνεταιρισμούς ή σωματεία τα δύο τρίτα των μελών, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α’) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος συνδεόμενου με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους ύδατος, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, στην ομάδα διερεύνησης μετέχει και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.»
8. Το εδάφιο γ’ της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 2065/ 1992 (ΦΕΚ 113 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) Από το τέλος αυτό απαλλάσσονται οι αναχωρούντες επιβάτες από/προς αερολιμένες στους οποίους λειτουργούν αεροπορικές γραμμές που θα υπαχθούν στο καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 4 του Κανονισμού 2408/1992 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών.»
9. Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες, που λειτουργούν με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί με τις αποφάσεις αυτές, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10α του Ν. 1815/1988.
10. Η εξυπηρέτηση περισσότερων των τριών (3) πτήσεων σε αεροδρόμιο που λειτουργεί με απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 10α του Ν. 1815/1988, επιτρέπεται μόνο μετά από χορήγηση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος του φορέα διαχείρισης του περατούται σε χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή του. Αρθρο 24
Το άρθρο 2 του Ν. 3245/2004 (ΦΕΚ110 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 2

Κίνητρα για την ανανέωση των κυκλοφορούντων δικύκλων

1. Το τέλος της ταξινόμησης που έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον τελωνισμό καινούργιων δικύκλων μοτοσικλετών νέας τεχνολογίας με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα της δασμολογικής κλάσης ΕΧ8711 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας επιστρέφεται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων στους δικαιούχους, εφόσον τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση μοτοσικλετών που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι το έτος 1994 ή μοτοποδηλάτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι το έτος 1996 και οι οποίες αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία και καταστρέφονται. Επίσης απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 300 κυβικά εκατοστά και για πέντε η μερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα.

Ειδικά τα μοτοποδήλατα νέας τεχνολογίας που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση αποσυρθέντος δικύκλου, κατά τα ανωτέρω, απαλλάσσονται εις το διηνεκές και από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας και των πάσης φύσεως τελών κατά την προβλεπόμενη κατ’ έτος αναθεώρηση της άδειας κυκλοφορίας τους.

Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή τελών θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του καινούργιου δικύκλου.

Η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τα τέλη αναθεώρησης της άδειας κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου παρέχονται ανεξάρτητα από τον κυλινδρισμό του κινητήρα της αποσυρόμενης μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου.

2. Ως δίκυκλα νέας τεχνολογίας, μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα, κατά την παράγραφο 1, νοούνται τα δίκυκλα που πληρούν εκ κατασκευήςτηνοδηγία2002/51/ΕΚσεό,τι αφορά στις εκπομπές καυσαερίων ή νεότερη αν αυτή εν τω μεταξύ καταστεί υποχρεωτική για την αρχική ταξινόμηση καινούργιων δικύκλων.

3. Τα αποσυρόμενα δίκυκλα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα πρέπει να φέρουν το βασικό λειτουργικό εξοπλισμό τους (πλαίσιο, κινητήρα, έστω και αν ο κινητήρας τους δεν λειτουργεί, τροχούς, ελαστικά) και να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2004 και μέχρι το έτος της απόσυρσης. Ειδικά για τα προς απόσυρση μοτοποδήλατα αναθεωρείται η άδεια κυκλοφορίας τους ατελώς και χωρίς τον έλεγχο ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν το προς απόσυρση δίκυκλο στερείται άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδας, λόγω απώλειας ή φθοράς, εκδίδεται ατελώς νέα άδεια κυκλοφορίας για απόσυρση ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση πινακίδας κυκλοφορίας, αντίστοιχα.

4. Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων γίνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και εναλλακτικά για τους νομούς όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ. και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ειδικά δε για τα μοτοποδήλατα η παραλαβή γίνεται και από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η καταστροφή των αποσυρόμενων δικύκλων και η διάθεση των υλικών πραγματοποιείται από τον Ο.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απόσυρσης, βάσει του αριθμού των παραλαμβανόμενων από καθεμία από αυτές δικύκλων μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.

5. Για την παροχή των κινήτρων που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, η απόσυρση του παλαιού δικύκλου και η θέση σε κυκλοφορία του νέου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2009.

6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί η διαδικασία απόσυρσης των δικύκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, η διαδικασία παραλαβής των προς απόσυρση δικύκλων, η διαδικασία επιστροφής του τέλους ταξινόμησης και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι της προβλεπόμενης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, της απαλλαγής από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ή τα τέλη αναθεώρησης των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Το τέλος ταξινόμησης που έχει καταβληθεί κατά τον τελωνισμό δικύκλων μοτοσικλετών νέας τεχνολογίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 επιστρέφεται στις εμπορικές επιχειρήσεις με την τήρηση της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο αυτό, εφόσον δεν έχουν πωληθεί και ταξινομηθεί στο όνομα ιδιωτών.

8. Καινούργιες δίκυκλες μοτοσικλέτες νέας τεχνολογίας, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα της δασμολογικής κλάσης 8711 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν. 2960/2001 τέλους ταξινόμησης, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταβάλουν το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης.» Αρθρο 25
Όταν πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα φορέων που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η μεν αρμοδιότητα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή, με σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, η δε αρμοδιότητα που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ23 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ασκείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου του οικείου φορέα. Αρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.