Νόμος 333 ΦΕΚ Α΄133/3.6.1976
Περί συμπληρώσεως του Ν.Δ.1283/1972 “περί ρυθμίσεως ασφαλιστικών τινων θεμάτων του προσωπικού του υπαγομένου εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εν τέλει του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1283/1972 προστίθεται παράγραφος 2 ισχύουσα από 1.11.1972, έχουσα ούτω:
“2. Η κατά τας κειμένας διατάξεις ασφάλισις του κατά την προηγουμένηνπαράγραφον του παρόντος άρθρου προσωπικού εις το ΜετοχικόνΤαμείον Πολιτικών Υπαλλήλων, το Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και το Ταμείον Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Υπηρεσιών είναι προαιρετική”.

Άρθρον 2
Οι μη επιθυμούντες την κατά το προηγούμενον άρθρον τοιαύτην ασφάλισιν δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, αν αιτήσωνται την επιστροφήν ατόκως των καταβληθεισών εισφορών.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 31 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ