Νόμος 331 ΦΕΚ Α΄130/31.5.1976
Περί συστάσεως μιάς (1) θέσεως επί θητεία παρά τω Υπουργείω Πολιτισμού και Επιστημών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Παρά τω Υπουργείω Πολιτισμού και Επιστημών συνίσταται μία θέσις επί θητεία επί βαθμώ β` κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

2. Προσόντα δια την κατάληψιν της ως άνω θέσεων ορίζονται πτυχίον Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ειδίκευσις αποδεικνυόμενη εξ`ειδικής επιστημονικής ή επαγγελματικης απασχολήσεως εις θέματα συναφή προς αντικείμενα αρμοδιότητος του υπουργείου Πολιτισμού και επιστημών και γνώσις μιας των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής.

3. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον θέσιςπληρουται δια διορισμού επί τριετή θητεία προσώπου διαθέτοντος τα ως άνω προσόντα. Δια την πλήρωσιν της θεσεώς ταυτης δεν έχουν εφαρμογηήν αι περί ορίου ηλικίας εισοδου εις την δημοσίαν υπηρεσίαν διαταξεις.

4. Εις τον κατα την προηγούμενην παραγραφο διορίζομενον εις την ως άνω θέσιν ανατίθεται δι απόφεσεως του Υποουργού Πολιτισμού και Επιστημών θέματα ειδικής φύσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 27 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ