Νόμος 329 ΦΕΚ Α΄ 128/29.5.1976
Περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 1854/1951 “περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Η περίπτωσις στ` της παρ. 1 του άρθρου 12 του Α.Ν. 1854/1951, ως αυθεντικώς ηρμηνεύθη δια της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3768/1957 “περί τροποποιήσεως των περί ορίου ηλικίας των πολιτικών υπαλλήλων διατάξεων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων”, αντικαθίσταται ως εξής:
“στ) Η εν τω Στρατώ της Ξηράς ή της Θαλάσσης η της Χωροφυλακής ή της Αεροπορίας υπηρεσία, ως και η υπηρεσία εν τω Μακεδονικώ ή Βορειοπειρωτικώ αγώνι, ως στρατιωτικού ή ιδιωτικού, εφ` όσον δεν συμπίπτει προς άλλην συντάξιμον τοιαύτην, του υπολογισμού και της αποδείξεως ταύτης, γενομένης κατά τους περί στρατιωτικών συντάξεων νόμους. Ο κατά τ` ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας, ως και ο χρόνος υπηρεσίας εν τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ` όσον διηνύθη πράγματι υπό τας εν τω άρθρω 40 προϋποθέσεις, υπολογίζετο εν προσαυξήσει κατά τα εν άρθρω τούτω οριζόμενα. Ο χρόνος της πολιτικής υπηρεσίας, ο διανυθείς εις τας τάξεις του στρατεύματος προς εκπλήρωσιν της υποχρεώσεως του κληρωτού ή εφέδρου θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συνταξίμου πολιτικής υπηρεσίας”.

Άρθρον 2

1. Το πρώτον εδάφιον της παρ. 6 του άρθρου 11 και η παρ. 5 του άρθρου 36 του Α.Ν. 1854/51, αντικαθίσταται ως εξής:
“Δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οιασδήποτε υπηρεσίας, αν εχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύσει κατά νόμον προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ως δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, η υπαλλήλου Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου εν γένει, Επιχειρήσεως Κοινής Ωφελείας ή Τραπέζης ή Ανω. Εταιρείας ή, αν δια τον χρόνον τούτον κατεβλήθη ή ήθελε καταβληθή μετά την απομάκρυνσιν του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εφ` άπαξ αποζημίωσις ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αύτη ήθελεν επιστραφή”.

2. Η αναγνώρισις του, κατά την τελευταίαν περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου, χρόνου ως συνταξίμου, γίνεται δια πράξεως του Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν αιτήσεως, υποβαλλομένης παρά μεν των αποχωρησάντων της υπηρεσίας εντός δύο ετών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, άνευ δε χρονικού περιορισμού εις πάσαν άλλην περίπτωσιν και πάντως ουχί μετά παρέλευσιν διετίας από της χρονολογίας της εξόδου εκ της Υπηρεσίας.

3. Το ποσόν της επιστρεπτέας αποζημιώσεως ή χρηματικής αμοιβής υπολογίζεται βάσει του, κατά τον χρόνον υποβολής της αιτήσεως, μισθού του βαθμού της θέσεως εξ ης η απομάκρυνσις του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, συνυπολογιζομένων και των κατά νόμον λοιπών στοιχείων προσδιορισμού ταύτης, πολλαπλασιαζομένου επί τόσους μήνας όσων τας αποδοχάς έλαβεν ως αποζημίωσιν ή χρηματικήν αμοιβήν. Η είσπραξις του ποσού τούτου ενεργείται, εφ` όσον ο αιτών είναι εν ενεργεία υπάλληλος ή συνταξιούχος δια παρακρατήσεως του ενός έκτου (1/6) των μηνιαίων αποδοχών ή της συντάξεως του. Εις περίπτωσιν καθ` ην ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου ή στρατιωτικού, αναστέλλεται η είσπραξις μέχρι τυχόν επαναδιορισμού του εις δημοσίαν υπηρεσίαν ή απονομής εις αυτόν συντάξεως, ότε και άρχεται αύτη κατά τ` ανωτέρω οριζόμενα. Εάν ο αιτών ήθελε χρησιμοποιήσει τον χρόνον τούτον προς απόληψιν συντάξεως εξ ετέρου ασφαλιστικού οργανισμού, το επιστρεπτέον ως άνω ποσόν βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του Κώδικος περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

4. Η παρ. 5 του άρθρου 74 του Α.Ν. 1854/1951, ως αύτη ετροποποιήθη δια της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3768/57 καταργείται. Δικαίωματα γεννηθέντα εκ της καταργουμένης διατάξεως και υφιστάμενα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος διατηρούνται.

5. Η κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναγνωριζομένη σύνταξις ή αύξησις της συντάξεως ορίζεται πληρωτέα από της πρώτης του μηνός της εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. 6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και δια τας οικογενείας των αποβιωσάντων ήδη υπαλλήλων ή συνταξιούχων.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται δια της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ