Νόμος 328 ΦΕΚ Α΄128/29.5.1976
Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον.

1. Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον (Π.Φ.Σ.) είναι οι κατόπιν εκλογής αναδεικνυόμενοι παρ` εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον σκοπόν τούτον εκ των μελών αυτού, οίτινες και αποτελούν την Γενικήν Συνέλευσιν του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

2. Οι αντιπρόσωποι κάθε φαρμακευτικού συλλόγου, που εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του, ορίζονται ως ακολούθως:
α. Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι είκοσι πέντε (25) μέλη εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο.
β. Σύλλογοι που αριθμούν από είκοσι έξη (26) μέχρι εκατό (100) μέλη εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.
γ. Σύλλογοι που αριθμούν από εκατόν ένα (101 ) μέχρι χίλια (1.000) μέλη εκλέγουν, επιπλέον των δύο (2) αντιπροσώπων που ορίζονται στο εδάφιο “β”, έναν αντιπρόσωπο για κάθε εκατοντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας και,
δ. Σύλλογοι που αριθμούν περισσότερα από χίλια ένα (1001) μέλη εκλέγουν επιπλέον των οριζόμενων έντεκα (11) αντιπροσώπων από τα εδάφια “β” και “γ”, έναν για κάθε διακόσια, συμπληρωμένα μέλη.
Για κάθε αντιπρόσωπο εκλέγεται και ένας αναπληρωτής”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε διά του άρθρου 58 εδ.Ι παρ. Α του Ν. 1539/1985 (Α` 64).

3. Είναι όμως ασυμβίβαστος η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Εν περιπτώσει συμπτώσεως των ανωτέρω ιδιοτήτων εις το αυτό πρόσωπον εκπίπτει τούτο της μίας εξ αυτών, και δη της δευτέρας κατά σειράν, εφ` όσον, εντός μηνός από της οριστικοποιήσεως της δευτέρας εκλογής δεν υποβάλλει δήλωσιν προτιμήσεως ταύτης και παραιτήσεως εκ της ετέρας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 58Γ παρ. 1 του Ν. 1539/1985 (Α 64) και 54 παρ. 3 του Ν. 3601/1928

4. Εις τας κατά το παρόν άρθρονεκλογάς και τας εκλογάς εν γένει εις τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί δι` άπαντα τα μέλη εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου, υποχρέωσιν, η αδικαιολόγητος παράλειψις της οποίας συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον με χρηματικήνποινήν δύο χιλιάδων (2.000) έως και δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) υπέρ του οικείου Συλλόγου και με στέρησιν παραλλήλως και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από δύο μέχρι και δέκα μηνών, των ποινών τούτων επιβαλλομένων παρά του Προέδρου του Δ/τικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, εντός προθεσμίας το πολύ τριών μηνών απο της επομένης της διεξαγωγής των εκλογών, εξαιρέσει μόνον των περιπτώσεων καθ` ας θέλουν υποβληθή αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογούντα την παράλειψιν. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται αίτησις αναθεωρήσεως παρά του ενδιαφερομένου ενώπιον του οικείου Νομάρχου, κρίνοντος οριστικώς επί του δεδικαιολογημένου ή μη της παραλείψεως συμμετοχής εις την ψηφοφορίαν. Πέραν των ποινών τούτων αδικαιολόγητος παράλειψις συμμετοχής εις την ψηφοφορίαν, εν υποτροπή ομοίας ως άνω παρβάσεως, διαπραττομένης εντός διετίας από της προγενεστέρας τοιαύτης ποινής τα όρια των εν λόγω ποινών διπλασιάζονται. Τα χρηματικά ποσά των άνω ποινών δύνανται να αναπροσαμόζονται δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινων. Υπηρεσιών μετά γνώμην του Π. Φ. Συλλόγου.

5. Καταστάσης αμετακλήτου της αποφάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου δια της υπό του οικείου Νομάρχου απορρίψεως εν όλω ή εν μέρει της προσφυγής κλείεται το φαρμακείον ή η φαρμακαποθήκη δι` όσον χρονικόν διάστημα διαρκεί η στέρησις της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Άρθρον 2
Εκλογή μελών Διοικητικού Συβουλίου.

1. Οι κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόμου αντιπρόσωποι εκλέγουν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Π.Φ.Σ. εκ των διατηρούντων εν λειτουργία φαρμακείον ή φαρμακαποθήκην φαρμακοποιών δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, όπερ είναι ενδεκαμελές αποτελούμενον εξ ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γραμματέως, ενός Ταμίου και επτά Συμβουλίων εκλεγομένων άμα και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών.

2. Η θητεία του Συμβουλίου τούτου είναι τετραετής, τα δε επτά μέλη αυτού δέον αν προέρχωνται εκ των φαρμακοποιών των Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατ` αναλογίαν τριών, δύο και δύο αντιστοίχως, τα λοιπά δε εκ των υπολοίπων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας. Η αυτή θητεία ορίζεται και δια τα Διοικητικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

3. Δια τα της διεξαγωγής των εκλογών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Νόμου 3601/1928 “περί Φαρμακευτικών Συλλόγων” ως ισχύουν εκάστοτε.

4. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζεται γενικώς πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

Άρθρον 3
Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

1. Η Γενική Συνεύλευσις των μελών του Π.Φ.Σ. συγκαλείται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς μεν άπαξ του έτους, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίση το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον ή ήθελε ζητηθή εγγράφως υπό του ενός πέμπτου των μελών.

2. Αι προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προσκλήσεις περιλαμβάνουσαι τα προς συζήτησιν θέματα κοινοποιούνται προς τα μέλη αυτής προ δέκα πέντε τουλάχιστον ημερών, προκειμένου περί εκτάκτου τοιαύτης προ δέκα ημερών τουλάχιστον.

3. Αντιπρόσωποι απουσιάζοντες αδικαιολογήτως εις δύο συνεχείς συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εκπίπτουν του αξιώματός των, δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 4
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.
Η Γενική Συνέλευσις των αντιπροσώπων είναι το ανώτατονόργανον του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού μη υπαγομένης εις την αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδία δε:
α) Ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν εσόδων και εξόδων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
γ) Προτείνει εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών, δι` ητιολογημένης αποφάσεως, την αντικατάστασιν μέλους ή μελών ή και ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ένεκα σοβαρών παραπτωμάτων τούτων κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων.
δ) Υποβοηθεί δια των αποφάσεων της τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα δια την άσκησιν του φαρμακευτικού επαγγέλματος.
ε) Προτείνει εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως και την τροποποιήσιν ή συμπλήρωσιν τούτων.
στ) Εκλέγει τα υπό του εδαφίου ε` του άρθρου 2 του Νόμου 4031/1959 “περί ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος υπό αλλοδαπών και ανασυνθέσεως του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου”, και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ/τος 4111/1960 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων”, κπροβλεπόμενα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών των.

Άρθρον 5
Απαρτία – Λήψις αποφάσεων.
Τα περί απαρτίας και λήψεως αποφάσεων καθορίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μέχρις εκδόσεως των διαταγμάτων τούτων εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις.

Άρθρον 6
Εταιρείαι Φαρμακοποιών.
Σημ.: όπως το άρθρο 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη παρ.17 υποπαρ.Δ.12 άρθρου 2 Ν.4336/2015, ΦΕΚ Α 94/14.9.2015.

1.Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.» Η συμμετοχή φαρμακοποιού σε μία ακόμη το πολύ από τις παραπάνω εταιρείες και εφ` όσον η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου ή της φαρμακοποθήκης είναι στο όνομα άλλου φαρμακοποιού δεν απαγορεύεται.
Η σύσταση της εταιρείας γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρονική διάρκεια, της οποίας επιτρέπεται η παράταση κατά τον ίδιο τρόπο.
Εταιρείες φαρμακαποθηκών, στις οποίες συμμετέχουν εταίροι μη φαρμακοποιοί, που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λειτουργούν με μία από τις ανωτέρω μορφές, εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα, απαγορεύεται όμως η είσοδος σ`αυτές νέων εταίρων μη φαρμακοποιών, καθώς και σε περίπτωση παρατάσεως της διάρκειας λειτουργίας τους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1821/1988 (ΦΕΚ Α 271),αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφο ΣΤ.1 περ.3.α. Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προσωπικής ευθύνης και αυτοπροσώπου διευθύνσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης υπό του αδειούχου φαρμακοποιού, πάσα δικαιοπραξία σχέσιν έχουσα με την εν γένει εκμετάλλευσιν της κατά τ` ανωτέρω συνιστωμένης εταιρείας, δέον όπως καταρτίζηται υπό του αδειούχου φαρμακοποιού, καθισταμένου υποχρεωτικώς διαχειριστού της εταιρείας απαγορευμένης της υποκαταστάσεως τούτου, δι` ειδικού ή γενικού πληρεξουσίου κατά την σύναψιν των δικαιοπραξιών τούτων ή την διαχείρισιν εν γένει των εταιρικών υποθέσεων.

3. Οι προς διατήρησιν κληρονομικού φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης νομιμοποιούμενοι κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 5607/1932 και του Α.Ν. 517/1968 “περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της φαραμακευτικής νομοθεσίας” δύνανται να συνιστούν εταιρείαν δια συμβολαιογραφικού εγγράφου υπό μίαν των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος μορφήν και τύπον υπό την προϋπόθσιν, όπως άπαντες οι κατά τα άνω κληρονόμοι τυγχάνουν ομόρρυθμα μέλη και συνδιαχειρισταί της Εταιρείας, συναλλασσόμενοι πάντοτε επ` ονόματι της Εταιρείας και υπό τον διακριτικόν τίτλον κληρονομικόν φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη.
Ειδικώς δια τας υπό εταιρικήνμορφήνλειτουργούσαςφαρμακαποθήκας, εν περιπτώσει θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, δύνανται, ο επιζών των συζύγων ή τα τέκνα αυτού να διατηρήσουν την φαρμακαποθήκην, ουχί πάντως πέραν της πενταετίας από του θανάτου του αδειούχου υπό την προϋπόθεσιν της εντός μηνός προσλήψεως υπευθύνου φαρμακοποιού μη διευθύνοντος φαρμακείου ή φαρμακαποθήκην και μη κατέχοντος οιανδήποτε και καθ` οιονδήποτε τρόπον αμειβομένην θέσιν.

4. Κεκυρωμένα αντίγραφα εκ της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας των κατά τα άνω συνιστωμένων εταιρικών συμβολαίων δέον να κατατίθενται εντός μηνός από της καταχωρήσεως των εν τω οικείωβιβλίω του Πρωτοδικείου εις την Δ/νσιν Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιών καθώς και ήδη συνεστημένας υφίσταται ύποχρέωσις υποβολής των εταιρικών συμβολαίων εντός τριμήνου το πολύ από της ισχύος του παρόντος.

5. Πάσα παράβασιν των υπό του παρόντος άρθρου οριζομένων συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας ιδρύσεως ή διατηρήσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης εφαρμοζομένων υποχρεωτικώς δια το μέλλον των διατάξεων του υπό στοιχ. β` εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 517/1968.

6. Αι υφ` οιανδήποτε νομικήνμορφήν υφιστάμεναι και λειτουργούσαιΕταιρείαιέχουσαι ως αντικείμενον την εκμετάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, εξακολουθούσαι νομίμως λειτουργούσαι μέχρι λήξεως του χρόνου διαρκείας των, ως ούτος αναγράφεται κατά την 4.2.1976 ημέραν καταθέσεως του παρόντος εν τω καταστατικώ των, επί οιασδήποτε όμως ανανεώσεως ή παρατάσεως της διαρκείας δέον να μετατραπή εις εταιρείανομόρρυθμον ή ετερόρρυθμον και να εξασφαλίζεται εις τον φαρμακοποιόνποσοστόν συμμετοχής τουλάχιστον πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%).

7. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί συνεταιριστικών μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού, διατηρουμένης πάντοτε της ισχύος των περί προσωπικής ευθύνης του αδειούχου φαρμακοποιού διατάξεων και της μορφής της εταιρείας.
Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού τα συγγενή πρόσωπα, που ήταν συνεταίροι του, μπορούν να συνεταιρίζονται για μια πενταετία από το θάνατο του φαρμακοποιού με άλλο φαρμακοποιό που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακοποθήκης, ο οποίος θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 50%.
Τα συγγενή αυτά πρόσωπα υποχρεούνται να ασολούνται αποκλειστικά με τη λειτουργία του εταιρικού φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης και η συμμετοχή τους σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 14 παρ. 14 παρ. 2 του Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ Α 271).

8. Επί διαλύσεως του προς εκμετάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης συνεταιρισμού, μεταξύ φαρμακοποιού και ιδιώτου και όταν η μίσθωσις του μισθίου καταστήματος έχη γίνει επ` ονόματι του συνεταιρισμού, η μίσθωσις συνεχίζεται επί ονόματι του φαρμακοποιού μέχρι της λήξεως του χρόνου της μισθώσεως, προκειμένου ούτος να διατηρήση εν τω μισθίω το φαρμακείον ή την φαρμακαποθήκην του.

Άρθρον 7
Αποστάσεις Φαρμακείων.
Σημ.: όπως το άρθρο 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφο ΣΤ.1 περ.1.β Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

1. Α. Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα, συστεγασμένα ή μη, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, που αναφέρονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α):
α. Εκατό μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους.
β. Εκατόν ογδόντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.
γ. Διακόσια μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.
δ. Διακόσια πενήντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων ενός (200.001) κατοίκων.
Β. Η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού, κατευθείαν νοητή γραμμή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
Ειδικά επί φαρμακείων που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός εμπορικών κέντρων και στοών, η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, δια κατευθείαν νοητής γραμμής επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μη υφισταμένης της υποχρέωσης όπως οι προσόψεις αυτές ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού.
Γ. Με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, μπορούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων δήμων και δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, που έχουν τον αναλογούντα συνολικό πληθυσμό.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α 93/2006) και με το άρθρο 25 Ν.4213/2013,ΦΕΚ Α 261/9.12.2013.

2. Τα φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς εντός των ορίων του ίδιου δήμου και δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, με τον ίδιο φαρμακοποιό, εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη: α) τουλάχιστον σαράντα μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια λειτουργίας και β) τουλάχιστον είκοσι μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας. Οι παραπάνω αποστάσεις μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β` της παραγράφου 1.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α 93/2006)

3. Με την επιφύλαξη της διαστάσεως της επομένης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και η μεταφοοά φαρμακείων σε απόσταση: α) εκατόν είκοσι (120) μέτρων τουλάχιστον από δύο (2) συστεγαζόμενα φαρμακεία, β) εκατόν εξήντα (160) μέτρων τουλάχιστον από τρία (3) συστεγαζόμενα ψαρμακεία, γ) διακοσίων (200) μέτρων τουλάχιστον από τέοσερα (4) συστεγαζόμενα φαρμακεία και δ) διακοοίων πενήντα (250) μέτρων τουλάχιστον από πέντε (5) ή περισσότερα συστεγαζόμενα φαρμακεία.
Σημ.: όπως η παρ.3 καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α 93/2006)

4. Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από δώδεκα (12) χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση, πρέπει να είναι είκοσι μέτρα από τα λειτουργούντα φαρμακεία.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 14 Ν.3730/2008, ΦΕΚ Α 262/23.12.2008.

5. Οι αποστάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μειώνονται στο μισό για τα φαρμακεία, τα λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήμους ή κοινότητες οπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη και μέχρι απόσταση 200 μέτρων από το κτίριο αυτών, η δε απόσταση μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.

6. Δήμοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης δύναται να αποτελέσουν μετύ αυτών ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες, με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά προηγούμενη γνώμη των γενικών συνελεύσεων των φαρμακευτικών συλλλόγων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η μεταφορά των νομίμως εντός αυτών λειτουργούντων φαρμακείων.

Άρθρον 8
Συστέγασις Φαρμακείων.
Αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5607/1932, αντικαθίστανται ως εξής:
1. Δι` αποφάσεως του Προϊσταμένου της κατά τόποναρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινων. Υπηρεσιών δύναται να επιτραπή, εφ` όσον δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτησις του κοινού, η συστέγασις μέχρι τριών κατ` ανώτατονόριον υπό ίδρυσιν Φαρμακείων ή Φαρμακαποθηκών εν των μη τυχουσών αδείας λειτουργίας εν πόλει εχούση άνω των πέντε Φαρμακείων. Εις την περίπτωσιν ταύτην οι αδειούχοι φαρμακοποιοί των συστεγαζομένων Φαρμακείων ή φρακαποθηκών είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι δια πάσαν παράβασιν νόμου, καθώς και την κανονικήνλειτουργίαν των εν λόγω φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών υποχρεούμενοι άμα όπως αναγράφωσι τα ονόματά των επί των προθηκών ως και των επιγραφών των Φαρμακείων.
Τηρουμένης της διατάξεως ταύτης δύναται να επιτραπή η συστέγασις αδειούχων φαρμακοποιών και μετά άλλης λειτουργουσών τοιούτων φαρμακείων ή φαρμακαποθήκης μετά φαρμακαποθήκης καθώς και η συστέγασιςλειτουργούντων.
2. Τα κατά την προηγουμένηνπαράγραφον συστεγαζόμενα φαρμακεία θεωρούνται δια τον καθορισμόν του αριθμού των φαρμακείων, ως κεχωρισμένως λειτουργούντα, υποχρεούμενα εισέτι εις χωριστήνδιημέρευσιν και διανυκτέρευσιν.
3. Δια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας εις τα κατά τ` ανωτέρω συστεγαζόμενα φαραμακεία έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του υπ` αριθ. 675/68 Β.Δ/τος “περί οργανώσεως και συγκροτήσεως των φαρμακείων ή αι αντίστοιχοι του από 3/12.11.1930 Δ/τος “περί καταρτισμού φαρμακείων” εφ` όσον το εν εξ αυτών έτυχεν αδείας λειτουργίας προς της ισχύος του ανωτέρω Β. Δ/τος.
4. Τα κατά το παρόν άρθρον συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικώς υπό μορφήνομορρύθμου εταιρείας οριζομένωνσυνδιαχειριστών απάντων των εν αυτοίς συστεγαζομένων αδειούχων φαρμακοποιών, εφαρμοζομένων άμα, αναλόγως και δια την περίπτωσιν ταύτην των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
5. Η συστέγασις μεταξύ λειτουργούντων φαρμακείων ή ήδη λειτουργούντοςφαρμακείον και υπό ίδρυσιν φαρμακείων, μη τυχόντων αδείας λειτουργίας, επιτρέπεται ανεξαρτήτως της αποστάσεως της οποίας απέχουν ταύτα από έτερον φαρμακείον η συστεγαζόμενα τοιαύτα.
Σημ.: η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.982/1979 (ΦΕΚ Α 239)
6. .Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 58 Ζ παρ. 1 του Ν. 1539/1985 (Α 64), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 εδ. ε` του Ν. 1963/1991 (Α 138).

7.Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 58 Ζ παρ. 1 του Ν. 1539/1985 (Α 64), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 15 εδ. ε` του Ν. 1963/1991 (Α 138).

Άρθρον 9
Αδειαι πωλήσεως φαρμάκων υπό ιατρών.
Αι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 5607/1932 ως αντικατεστάθησαν δια του άρθρου 17 του Α.Ν. 751/1937 “περί μεταρρυθμίσεως διατάξεών τινων της φαρμακευτικής νομοθεσίας” αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 96/1973 “περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων” δι` αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και μετά γνώμην του Προϊσταμένου της κατά τόποναρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται αν επιτραπή η πώλησιςενίων φαρμάκων καθοριζομένων εκάστοτε, δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου εις ιατρούς εξασκούντας το επάγγελμα εις μέρος εν ω δεν υπάρχει φαρμακείον και όπερ απέχει από το πλησιέστερον νομίμως λειτουργούν φαρμακείον πλέον των δέκα χιλιομέτρων και δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς δια των συνήθων συγκοικωνιακών μέσων, της αποστάσεως υπολογιζομένης από άκρου εις άκρον των μερών.
2. Τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 4 έως 8 του παρόντος δύναται αν χορηγηθήαδεία πωλήσεως φαρμάκων και δια μέρη απέχοντα ολιγώτερον των δέκα χιλιομέτρων από λειτουργούν φαρμακείον εφ` όσον ουδόλως εξυπηρετούνται δια λεωφορείου, σιδηροδρόμου ή πλοίου εκτελούντων δρομολόγια επί καθωρισμένωκομίστρω.
3. Η γραμμή καταμετρήσεως δέον πάντως ν` ακολουθήση την συνδέουσαν τα μέρη ταύτα συντομωτέραναμαξητήν οδόν ή μη υπαρχούσης τοιαύτης συντομωτέρανημιονικήν και ουχί ατραπούς ή δυσβάτους οδούς.
4. Η άδεια αύτη είναι προσωρινή και ισχύει αποκλειστικώς και μόνον, δι` ο μέρος κατοικεί μονίμως και εξασκεί νομίμως το επάγγελμα αυτού ο ιατρός.
5. Απασαι αι χορηγηθείσαι εις ιατρούς βάσει προγενεστέρων νόμων άκδειαι πωλήσεις φαρμάκων καταργούνται εφ` όσον δεν πληρούνται αι προϋποθέσεις του παρόντος.
6. Η δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγουμένη άδεια πωλήσεως φαρμάκων δεν παρέχει εις τον ιατρόν το δικαίωμα της συστάσεως φαρμακείου, ακυρούται δε αυτοδικαίως, ευθύς ως ήθελενιδρυθή νομίμως φαρμακείον εις τον αυτόν τόπον ένθα κατοικεί ο ιατρός ή εις μέρος κείμενον εις απόστασινμικροτέραν των είκοσι χιλιομέτρων από της έδρας του ιατρού και δεν συντρέχουν αι ειδικαί προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.
7. Ιατρός πωλών φάρμακα άνευ της κατά το παρόν άρθρονπροβλεπομένης αδείας ή και έτερα πλην των δια των υπό της παραγράφου 1 του παρόντος Υπουργικών αποφάσεων καθοριζομένων, τιμωρείται δια προστίμου πέντε χιλιάδων έως είκοσι χιλιάδων δραμών και δι` αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από ένα έως εξ μηνών, εν υποτροπή δε δια προστίμου είκοσι χιλιάδων έως εκατόν χιλιάδων δραχμών και δι` αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από ενός έτους μέχρι τριών ετών.
8. Αι κατά την προηγουμένηνπαράγραφον κυρώσει επιβάλλονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών παραλλήλως ή και ανεξαρτήτως ποινικού ή ου κολασμού υπό των δικαστηρίων”.

Άρθρον 10

1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 604/1970 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της φαρμακευτικής νομοθεσίας” αντικαθίστανται ως εξής:
“Βιομηχανίαι του εσωτερικού ή αλλοδαπαί φαρμακευτικαί εταιρείαι ιδρύουσαι και έχουσαι ιδρύσει πρατήρια, ή υπο αντιπροσωπείας φαρμάκων, υποχρεούνται δια την διακίνησιν των φαρμακείων, αν έχουν υπεύθυνον φαρμακοποιόν εν τη έδρα εκάστου ή εκάστης τούτων μη διευθύνοντα φαρμακείον, φαρμακαποθήκην ή μη κατέχοντα δημοσίαν, δημοτικήν, κοινοτικήν ή καθ` οιονδήποτε τρόπον αμειβομένην ιδιωτικήν θέσιν, πληρούντα δε τας προϋποθέσεις του Α.Ν. 517/1968 ως ετροποποιήθη ούτος δια του Ν.Δ. 68/1974 “περί αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 517/1968 “περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της φαρμακευτικής νομοθεσίας”.

2. Πάσα παράβασις των υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου οριζομένων συνεπάγεται την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 11 του Α.Ν. 751/1937 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3907/1958, “περί των επιβαλλομένων κυρώσεων κατά των παρανόμως κατεχόντων και πωλούντων δείγματα ιδιοσκευασμάτων, ως και των κατεχόντων και πωλούντων φάρμακα ιδιωτών”.

3. Ωσαύτως αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 5607/1932 ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 604/1970 αντικαθίστανται ως εξής:
“Αι χορηγούμεναι δια τα παραρτήματα άδειαι καθίστανται αυτοδικαίως, άκυροι, μετά πάροδον τριμήνου από της λειτουργίας φαρμακείου εις την αυτήν λουτρόπολιν, τουριστικόνκέντρον, οικισμόν ή κοινότητα.
Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί των ήδη λειτουργούντων παραρτημάτων φαρμακείων”.

Άρθρον 11
Γενικαί διατάξεις.

1. Όπου εν τη φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται πρόστιμον ή χρηματική ποινή νοείται εις δραχμάς νέας εκδόσεως.

2. Όπου εν τη φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται ανάκλησις αδείας λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, νοείται η τοιαύτη ιδρύσεως και λειτουργίας.

3. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 4377/1964 “περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών ως ισχύουν σήμερον, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εξ Αιθιοπίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών φαρμακοποιών.”Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 1276/1982, ΦΕΚ Α 100.

4. Απαγορεύεται η κατοχή, ενεποθήκευσις, πώλησις και διακίνησις ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών υπό των παραρτημάτων φαρμακείων.
Πάσα παράβασις των διατάξεων της παρούσης παραγράφου συνεπάγεται πλην των κυρώσεων και ανάκλησιν αδείας του παραρτήματος Φαρμακείου και οριστικήνανάκλησιν της αδείας του εν αυτώ υπηρετούντος βοηθού Φαρμακοποιού.
Αι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών,

5. Εκ του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 96/1973 “περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων” διαγράφονται αι λέξεις “ως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος”.

6. Αι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 του από 27/27 Ιουνίου 1935 Α.Ν. “περί διατιμήσεως φαρμάκων” ισχύουν εφεξής δια την δια των φαρμακείων πώλησιν προς το κοινόν φαρμάκων.

7. Εις τον Πρόεδρον, τα Υπηρεσιακά μέλη, τον εισηγητήν και τον γραμματέα της διά του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 προβλεπομένης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, παρέχεται αποζημίωσις, αμοιβή και έξοδα κινήσεως, οριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Η σχετική δαπάνη θέλει βαρύνει τας πιστώσει του τακτικού προϋπολογισμού του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων (ΚΕΕΦ).

Άρθρον 12

1. Η υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών συνεισφορά, η προβλεπομένη υπό των συνδεδυασμένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 581/1943, της παρ. 3 του άρθρου 32 του Καταστατικού του Ταμείου και της υπ` αριθ. 1573/Ε. 48/1955 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, βαρύνει τους εν αυταίς οριζομένουςυποχρέους, αποσαφηνιζομένου ότι επί φαρμάκων εισαγομένων εκ του εξωτερικού η εισφορά αύτη βαρύνει τον εν Ελλάδι πρώτον εκδότην τιμολογίου χονδρικής πωλήσεως, εφ` όσον δεν κατεβλήθη από τον υπόχρεων αντιπρόσωπον του ξένου Οίκου όστις μεσολαβεί ή ενεργεί την εισαγωγήν.

2. Η περί ης η προηγουμένη παράγραφος, συνεισφορά δεν οφείλεται υπό εισαγωγέων, φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων, εφ` όσον ανάγεται εις το μέχρι της 31 Ιουλίου χρονικόν διάστημα.

3. α) Οφειλαί εισαγωγέων φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων προς το Ταμείον εκ της εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνεισφοράς, αναγόμεναι εις το από 1 Αυγούστου 1972 μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου χρονικόν διάστημα, περιορίζονται εις το ήμισυ και εξοφλούνται άνευ οιασδήποτε, λόγω εκπροθέσμου καταβολής, επιβαρύνσεως, ει εξήκοντα (60) ίσας μηνιαίας δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας μέχρι τέλους του μηνός του επομένου της υπό του Ταμείου γνωστοποιήσεως του ποσού της οφειλής και της οριστικοποιήσεως ταύτης. Ειδικώς επί του ύψους των εισφορών τούτων, εφ` όσον ανακύψηαμφισβήτησις αποφαίνεται οριστικώς Επιτροπή συγκροτείται δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ως Προέδρου, ενός εκπροσώπου του Ταμείου και ενός αδειούχου Φαρμακεμπόρου, ως μελών.
β) Η μη εμπρόθεσμος καταβολή δόσεώςτινος συνεπάγεται επιβάρυνσιν του ποσού ταύτης δια προσθέτου τέλους ίσον προς ένα τοις εκατόν (1%) δι` έκαστον δεκαήμερον καθυστερήσεως, πλέον τόκου εκ πέντε τοις εκατόν (5 % ) ετησίως από της κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου ρυθμίσεως, μέχρι και της καταβολής της δόσεως.

Άρθρον 13

1. Συνιστάται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμίαν “Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων”, προστιθέμενος εις τους εν άρθρω 3 του Ν. 3601/1928 προβλεπομένους, εδρεύων εν Αθήναις και τελών υπό την εποπτείαν και έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2. Σκοπός του ανωτέρω Συλλόγου είναι η προσπάξεις προς προαγωγήν των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακαποθηκαρίων, η μέριμνα περί της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των φαρμακαποθηκαρίων, η πιστή τήρησις της αφορώσης τούτους νομοθεσίας, η εξομάλυνσις των τυχόν μεταξύ αυτών αναφυομένων διαφορών και η προσπάθεια περί της τηρήσεως και κρατύνσεως της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρεπείας των φαρμακαποθηκαρίων.

3. Μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν Ελλάδι νομίμως έχοντες εν λειτουργία φαρμακαποθήκην ή πορσωρινώς διευθύνοντες ταύτην, λόγω θανάτου του αδειούχου φαρμακαποθηκαρίου.

4. Δια Π. Δ/τος, εδιδομένουπροτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθμίζονται:
α) Αι αρμοδιότητες του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων.
β) Τα της σφραγίδος και αλληλογραφίας.
γ) Η συγκρότησις, ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως και των Πειθαρχικών Οργάνων, αι αρμοδιότητες, η οργάνωσις και η λειτουργία αυτών.
δ) Τα της οικονομικής διαχειρίσεως, της περιουσίας και των πόρων του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαοθηκαρίων, οι οποίοι θα βαρύνουν αποκλειστικώς τα μέλη αυτού.
ε) Αι επιβαλλόμεναι ποιναί υπό των Πειθαρχικών Οργάνων του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων εις τα μέλη αυτού.
στ) Τα της ασκήσεως εποπτείας και ελέγχου υπό των οργάνων αυτού.
ζ) Παν έτερον θέμα αναγόμενον εις την Διοίκησιν, την διαχείρισιν και την εν γένει εύρυθμονλειτουργίαν του Συλλόγου τούτου και εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτού.

5. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίωνδιέπεται υπό εσωτερικού κανονισμού ψηφιζομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως αυτού, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένου δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ορίζοντος εν λεπτομερεία:
α) Τα της διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Οργάνων και των μελών αυτών.
β) Τα του προσωπικού του Συλλόγου, των προσόντων αυτού και της σχέσεως εργασίας.

6. Από της ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η σύστασις άλλου επαγγελματικού Σωματείου, εις το οποίον να μετέχουν φαρμακαποθηκάριοι, το δε υφιστάμενονΣωματείον, υπό την επωνυμίαν “Φαρμακεμπορικό Σύλλογος Ελλάδος”, διαλύεται εντός τριών το πολύ μηνών από της ισχύος του παρόντος,της περιουσίας αυτού διατιθεμένης, είτε εις το συνιστώμενον Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αυτού, είτε ως ορίζει το καταστατικόν αυτού εν περιπτώσει διαλύσεως.

7. Μέχρι εκδόσεως των ανωτέρω προβλεπομένων Π. Δ/των οι Φαρμακαποθηκάριοι εξακολουθούν να είναι μέλη των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων, αποβάλλοντες την ιδιότητα ταύτην ευθύς ως εγγραφούν εις τον συνιστώμενον.

Άρθρον 14
Φαρμακοποιοί ων ανεκλήθη η επ` ονόματι των άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης κατά το από 21 Απριλίου 1967 έως 24 Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δια παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας εξαιρέσει των περί διακινήσεως των ναρκωτικών διατάξεων δύνανται, εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου αν υποβάλλουν αίτησιν αναθεωρήσεως της αποφάσεως δυνάμενοι άμα να προσάγωσι παν αποδεικτικόνστοιχείον έστω και νεώτερον του χρόνου επιβολής της ποινής.

Άρθρον 15
Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη τω παρόντινόμω ή ρυθμίζουσα θέματα διεπόμενα υπό τούτου καταργείται.

Άρθρον 16
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ