Νόμος 327 ΦΕΚ Α΄128/29.5.1976
Περί επιστροφής ή συμψηφισμού δασμών και λοιπών φόρων επί εμπορευμάτων επανεξαγομένων ή καταστρεφομένων ως ακαταλλήλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Επιστροφή ή συμψηφισμός δασμών και φόρων επί εμπορευμάτων.
Επιτρέπεται, υπό τους όρους και κατά τας διακρίσεις των επομένων άρθρων, η επιστροφή ή ο συμψηφισμός αιτήσει του εισαγωγέως, των καταβληθέντων δασμών, λοιπών φόρων και τελών, εξαιρέσει των εχόντων χαρακτήρα ανταποδοτικόν ή τοιούτο ποινής, επί εισαχθέντων εμπορευμάτων, οσάκις, μετά τον τελωνισμόν και την παραλαβήν των εκ των τελωνειακών χώρων, διαπιστούται, ότι ταύτα τυγχάνουν ελαττωματικά ή μη σύμφωνα προς τους όρους της οικείας συμβάσεως πωλήσεως.

Άρθρον 2
Οροι επιστροφής ή συμψηφισμού δασμών και φόρων.

1. Η υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένη επιστροφή των δασμών και λοιπών φόρων επιτρέπεται, εφ` όσον:
α) Τα εμπορεύματα εισήχθησαν βάσει συμβάσεως οριστικής πωλήσεως και, τη εγγράφω συναινέσει του εν τη αλλοδαπή αποστολέωςείτει επανεξάγονται εις αποκλειστικήν τούτου παραλαβήν, ιδίαις αυτού δαπάναις είτε καταστρέφονται παρουσία της τελωνειακής Αρχής, προ πάσης χρησιμοποιήσεως ή και εκθέσεως των προς πώλησιν. Κατ` εξαίρεσιν, επιτρέπεται η δοκιμαστική χρησιμοποίησις των ανωτέρω εμπορευμάτων, οσάκις αύτη αποδεδειγμένως παρίσταται αναγκαία προς διαπίστωσιν της ελαττωματικότητος ή της ασυμφωνίας αυτών προς τους όρους της συμβάσως πωλήσεως.
β) Αποδεικνύεται, ότι τα εμπορεύματα τυγχάνουν αυτά ταύτα τα εισαχθέντα και ότι η ελαττωματικότης ή η ασυμφωνία αυτών προς τους όρους της συμβάσεως πωλήσεως προυπήρχε του χρόνου περατώσεως του τελωνισμού αυτών και
γ) Βεβαιούται παρά της Τραπέζης της Ελλάδος η επιστροφή υπό του αλλοδαπού αποστολέως του δια την εξόφλησιν του τιμήματος και του συνόλου των πραγματοποιηθεισών δαπανών εξαχθέντος συναλλάγματος δια την αγοράν του εμπορεύματος και την μεταφοράν αυτού εν τη ημεδαπή, ως επίσης η παραίτησις αυτού από της απαιτήσεως προς είσπραξιν τυχόν πιστωθείσης οφειλής του εισαγωγέως.

2. Οσάκις ο εν τη αλλοδαπή αποστολεύς, αντί της εκπληρώσεως του υπό στοιχείον (γ) όρου προηγουμένης παραγράφου, προβαίνη βάσει της αρχικής συμβάσεως πωλήσεως και άνευ οιασδήποτε προσθέτου δαπάνης του εισαγωγέως, εις αντικατάστασιν των επανεξαγομένων ή καταστρεφομένων εμπορευμάτων, επιτρέπεται, πληρουμένων και των λοιπών, εν τη προηγουμένη παραγράφω, υπό στοιχεία α` και β` καθοριζομένων όρων, ο συμψηφισμός των επιστρεπτέων δασμών και λοιπών φόρων προς τους βεβαιουμένους δασμούς και λοιπούς φόρους των εις αντικατάστασιν εισαγομένων νέων εμπορευμάτων, εισπραττομένου ή επιστρεφομένου, κατά περίπτωσιν, του τυχόν προκύπτοντος εκ του συμψηφισμού χρηματικού υπολοίπου.

Άρθρον 3
Επανεξαγωγή ή καταστροφή μέρους του εμπορεύματος.

1. Επιεπανεξαγωγής ή καταστροφής, κατά τ` ανωτέρω εν άρθρω 2 του παρόντος αναφερόμενα, μεμονωμένων τεμαχίων ή στοιχείων ή μέρους εν γένει του εισαχθέντος πλήρους εμπορεύματος, δια την κατά τας διατάξεις της παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου επιστροφήν των αντιστοιχούντων εις τα επανεξαγόμενα ή καταστρεφόμενα ως ανωτέρω τεμάχια, στοιχεία ή μέρος του εμπορεύματος, δασμών και λοιπών φόρων, συγκρίνονται ο εφαρμοσθείς δασμός και λοιποί φόροι της κλάσεως, εις ην υπήχθη το εισαχθέν εις κατάστασινπληρότητος εμπόρευμα, μετά του δασμού και λοιπών φόρων της κλάσεως εις ην θα υπήγετο το επανεξαγόμενον ή καταστρεφόμενοντεμάχιον, στοιχείον ή μέρος του πλήρους εμπορεύματος κατα τον χρόνον της εισαγωγής αυτού, επιστρεφομένων, εν περιπτώσει διαφοράς, του κατωτέρου δασμού και λοιπών φόρων της αντιστοίχου κλάσεως.

2. Οσάκις τα επανεξαγόμενα ή καταστρεφόμενα μεμονωμένα τεμάχια, στοιχεία ή το μέρος του εμπορεύματος, αντικαθίστανται υπό του εν τη αλλοδαπή αποστολεώς, δια τον κατά τας διατάξεις της παραγρ. 2 του προηγουμένου άρθρου 2 του παρόντος νόμου συμψηφισμόν, συγκρίνονται οι κατά την προηγουμένην παράγραφον επιστρεφόμενοι εν περιπτώσει μη αντικαταστάσεως των δασμοί και λοιποί φόροι, μετά των βεβαιουμένων δασμών και λοιπών φόρων των εις αντικατάστασιν εισαγομένων νέων τεμαχίων, στοιχείων ή μέρους του εμπορεύματος, εισπραττομένου ή επιστρεφομένου κατά περίπτωσιν, του τυχόν προκύπτοντος εκ του συμψηφισμού χρηματικού υπολοίπου.

3. Δεν χωρεί επιστροφή ή συμψηφισμός δασμών και λοιπών φόρων, οσάκις η επανεξαγωγή ή η καταστροφή των μεμονωμένων τεμαχίων ή στοιχείων ή μέρους του αρχικώς εισαχθέντος εμπορεύματος, συνεπάγηται την μετάταξιν του εναπομένοντος εμπορεύματος εις δασμολογικήνκλάσιν δια την οποία προβλέπονται δασμοί και λοιποί φόροι υψηλότεροι των οριζομένων δια το εν λόγω εμπόρευμα εις κατάστασινπληρότητος.

Άρθρον 4
Δασμολόγησις υπολειμμάτων εμπορεύματος εκ καταστροφής.
Υπολείμματα εμπορεύματος, προερχόμενα εκ της εν άρθροις 2 και 3 του παρόντος νόμου προλεπομένης καταστροφής, δασμολογούνται υφ` οίανμορφήν εμφανίζονται κατά τον τελωνισμόν.

Άρθρον 5
Περιπτώσεις μη επιστροφής ή συμψηφισμού δασμών και φόρων.
Αι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 4 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται εφ` όσον:
α) Προ του τελωνισμού των εμπορευμάτων προς ανάλωσιν ταύτα ετέλουν υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
β) Βάσει της τιμής αγοράς των εμπορευμάτων συγκρινομένης προς την τοιαύτην ομοίων εμπορευμάτων, κρίνεται ότι ταύτα ετύγχανον εν όλω ή εν μέρει ελαττωματικά. γ) Οι προς επιστροφήν ή συμψηφισμόν δασμοί και λοιποί φόροι δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 29 ευρώ.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2948/2001 (Α 242/19-10-2001).Εναρξη ισχύος 1.1.2001.Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές

Άρθρον 6
Ρύθμισις συναφών ζητημάτων.

1. Η καταστροφή η επανεξαγωγή και αντικατάσταση εισαχθέντων εμπορευμάτων η οποία επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος καθώς και η υποβολή της σχετικής αί- τησης για επιστροφή ή συμψηφισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής που αναλογούν στα πιο πάνω εμπορεύματα, πρέπει να γίνονται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών απο τη βεβαίωση των παραπάνω επιβαρύνσεων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, μέσα σε δεκαπέντε (15) μήνες αν συντρέχουν λόγοι αποδειγμένης ανάγκης
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 327/1976 (Α` 128).

2. Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, καθορίζονται αι αρμόδιαι αρχαί δια την έγκρισιν και πραγματοποίησιν της επιστροφής των δασμών, λοιπών φόρων και τελών, τα προσακτέα προς τούτο δικαιολογητικά, τα ληπτέα μέτρα προς αποτροπήν καταστρατηγήσεων, ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

Άρθρον 7
Ο παρών νόμος ισχύων από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζεται επί εμπορευμάτων τελωνισθέντων εις ανάλωσιν ή εις αποταμίευσιν προ της ημερομηνίας ταύτης.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ