ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 01/09/1981 με την Παρ.7 Άρθρον 14 ΝΟΜΟΣ 1199/1981

Νόμος 326 ΦΕΚ Α΄128/29.5.1976
Περί συστάσεως και συνθέσεως των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 24 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ