Νόμος 325 ΦΕΚ Α΄125/28.5.1976
Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του Ν.Δ. 811/1971 και του Ν. 294/1976 και άλλων τινών διατάξεων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Δικαιώματα Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων
1. Οι `Αμισθοι Υποθηκοφυλάκες, ανεξαρτήτως των νομίμων τελών, εισπράττουσι παρά των αιτούντων εγγραφήν εις τα παρ` αυτοίς τηρούμενα βιβλία, δικαιώματα πάγια και αναλογικά κατά τας εν τοις επομένοις άρθροις διακρίσεις.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 2
Πάγια δικαιώματα.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Δια την μεταγραφήν πάσης πράξεως ή δικαστικής αποφάσεως μη περιεχούσης απαλλοτρίωσιν εμπραγμάτου δικαιώματος ή σημείωσιν εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών, εγγραφήν υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης, κατασχέσεως αναγκαστικής ή συντηρητικής, επιταγής προς πληρωμήν, αναγγελίας, δικαστικής μεσεγγυήσεως, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού, αναγκαστικής διαχειρίσεως, εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως, σημείωσιν εκχωρήσεως και εναλλαγής υποθηκικής τάξεως διαδοχικώς εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων υποθήκης, εισπράττονται δραχμαί 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Δια πάσαν εξάλειψιν υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης, αναγκαστικής διαχειρίσεως, τροπήν προσημειώσεως υποθήκης εις υποθήκην, άρσιν κατασχέσεως, διαγραφήν αναγγελίας, επιταγής προς πληρωμήν, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού, συμπληρωματικής πράξεως καθορισμού χρεών, δικαστικής μεσεγγυήσεως, εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως και πάσαν άλλην σημείωσιν, εισπράττονται δραχμαί 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

3. Δια πάσαν καταχώρησιν ή σημείωσιν εν τω βιβλίω των διεκδικήσεων, εισπράττονται δραχμαί 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

4. `Οταν δια την αυτήν απαίτη σινγίγνεται δυνάμει του αυτού ή διαφόρων τίτλων συγχρόνως παρά τω αυτώ Αμίσθω Υποθηκοφυλακείω εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης, κατασχέσεως αναγκαστικής ή συντηρητικής, τροπή προσημειώσεως εις υποθήκην, σημείωσις εκχωρήσεως, αναγγελίας, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού ή πάσα άλλη καταχώρησις επί πλειόνων ακινήτων ανηκόντων εις ένα και τον αυτόν ή πλείονας συνοφειλέτας ή εγγυητάς, εξαιρέσει της εξαλείψεως υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης, εγγεγραμμένων επιπλειόνων ακινήτων δυνάμει του αυτού τίτλου, εισπράττονται δι` έκαστδον πέραν του ενός ακίνητον, δραχμαί 20.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

5. Επί εγγραφής εκ νέου υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης προς μείζονα ασφάλειαν της αυτής απαιτήσεως δι` ην ενεγράφη ήδη ετέρα υποθήκη ή προσημείωσις υποθήκης επί ετέρων ακινήτων κατά των περί ων η προηγουμένη παράγραφος προσώπων ή γίγνεται επανάληψις της ηδη εγγραφείσης δυνάμει του αυτού ή διαφόρων τίτλων εν τω αυτώ Αμίσθω Υποθηκοφυλακείω, εισπράττονται δραχμαί 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 3
Αναλογικά δικαιώματα
Δια την μεταγραφήν προικοσυμφώνου, δωρεάς εν ζωή και πράξεως συστάσεως πραγματικής δουλείας, εγγραφήν υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης, κατασχέσεως αναγκαστικής ή συντηρητικής, επιταγής προς πληρωμήν, αναγγελίας, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού, δικαστικής μεσεγγυήσεως και εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως, πλέον των εν άρθρω 2 του παρόντος παγίων δικαιωμάτων, οι Αμισθοι Υποθηκοφύλακες εισπράττουσι παρά των αιτούντων, μέχρι ποσού 10.000 δραχμών οκτώ τοις χιλίοις, από ποσού δέκα χιλιάδων μέχρις είκοσι χιλιάδων δραχμών εξ τοις χιλίοις και πέραν του ποσού τούτου πέντε τοις χιλίοις.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 4
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος εισπραττομένων εν τοις Αμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ποσοστόν 3 επί τοις χιλίοις επί του αναφερομένου πέραν των 20.000 δραχμών ποσού εν τω υποβαλλομένω προς εγγραφήν τίτλω και μόνον επί των εν άρθρω 3 τούτου αναφερομένων πράξεων, απάντων των λοιπών δικαιωμάτων καταβαλλομένων υπέρ του Αμίσθου Υποθηκοφύλακος.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Εάν η εγγραφή του αυτού τίτλου γίνη εις πλείονα του ενός Αμισθου Υποθηκοφυλακεία, υπό του πρώτου μεν τούτων ενεργούντος την εγγραφήν εισπράττονται τα υπέρ του Υποθηκοφύλακος και του Δημοσίου εισπρακτέα δικαιώματα, υπό των λοιπών δε εισπράττονται μόνον τα υπέρ των αμίσθων υποθηκοφυλάκων καταβαλλόμενα, επί τη προσκομίσει βεβαιώσεως του παρ` ου εγένετο το πρώτον η εγγραφή υποθηκοφύλακος, περί των εις αυτόν καταβληθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 5
Δια την μεταγραφήν πάσης πράξεως, πλην της μεταγραφής προικοσυμφώνου, δωρεάς εν ζωή και πράξεως συστάσεως πραγματικής δουλείας, οι Αμισθοι Υποθηκοφύλακες εισπράττουσιν υπέρ εαυτών, επί αξίας του απαλλοτριουμένου ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επι ακινήτου ή μισθώματος ακινήτου, μέχρι του ποσού των δραχμών 10.000 οκτώ τοις χιλίοις, από ποσού 10.000 έως 20.000 δραχ. εξ τοις χιλίοις και πέραν του ποσού τούτου δύο τοις χιλίοις.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 6
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Οι Αμισθοι Υποθηκοφύλακες δια τα υπ` αυτών εκδιδόμενα αντίγραφα ή πιστοποιητικά, εισπράττουσιν ως γραφικά δικαιώματα αυτών δραχμάς 20 δι` έκαστον φύλλον.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Εάν το πιστοποιητικόν αφορά εις πλείονα του ενός ακίνητα εισπράττεται πρόσθετον δικαίωμα δραχμών 10 δι` έκαστον πλέον του ενός ακινήτου.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 7
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Οταν η υποθήκη, κατάσχεσις ή προσημείωσις εγγράφεται αιτήσει του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εξομοιουμένου αυτώ από απόψεως προνομίων δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής φύσεως ή απολαύοντος των ατελειών αυτού, οι ` Αμισθοι Υποθηκοφύλακες εισπράττουσι τα εν άρθρω 3 δικαιώματα, μη δυνάμενα εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβώσι τας δραχμάς 20.000.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, με εξαίρεση τα δάνεια εκείνα προς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους και τις επιχειρήσεις των οργανώσεων αυτών, για τα οποία ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ευνοϊκές ρυθμίσεις, καταβάλλει για την εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης ή κατάσχεσης σε ακίνητα των oφειλετών της, προς εξασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της από τη χορήγηση δανείων, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 του Ν. 325/1976 και στην παράγραφο 18του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996.
Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 8 Ν.3060/2002,ΦΕΚ Α 242/11.10.2002
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 8
Επί μεταγραφής αιτήσει του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσιου Δικαίου εξομοιουμένου προς το Δημόσιον από απόψεως προνομίων δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής φύσεως ή απολαύοντος των ατελειών αυτού, ο Αμισθος Υποθηκοφύλαξ εισπράττει τα εν άρθρω 5 του παρόντος δικαιώματα, μη δυνάμενα εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβώσι τας δραχμάς 20.000.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 9
Τα κατά τα άρθρα 2 έως 8 δικαιώματα εισπράττουσι και οι κατά τας κειμένας διατάξεις αναπληρούντες ή έργα Υποθηκοφύλακος εκτελούντες συμβολαιογράφοι ή ειρηνοδίκαι.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 10
ΙΙ Δικαιώματα εισπραττόμενα υπέρ του Δημοσίου εν τοις εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις.
Εν τοις εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις, ανεξαρτήτως των νομίμων τελών, εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου παρά των αιτούντων εγγραφήν εις τα παρ` αυτοίς τηρούμενα βιβλία, δικαιώματα κατά τας εν τοις επομένοις άρθροις διακρίσεις.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 11
Πάγια δικαιώματα.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Δια την μεταγραφήν πάσης πράξεως ή δικαστικής αποφάσεως μη περιεχούσης απαλλοτρίωσιν εμπραγμάτου δικαιώματος ή σημείωσιν εν τοις βιβλίοις των μεταγραφών, εγγραφήν υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης, κατασχέσεως αναγκαστικής ή συντηρητικής, επιταγής προς πληρωμήν, αναγγελίας, δικαστικής μεσεγγυήσεως, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού, αναγκαστικής διαχειρίσεως, εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως, σημείωσιν εκχωρήσεως και εναλλαγής υποθηκικής τάξεως διαδοχικώς εγγεγραμμένων υποθηκών ή προσημειώσεων υποθήκης, εισπράττονται δραχμαί 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Δια πάσαν εξάλειψιν υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης, αναγκαστικής διαχειρίσεως, τροπήν προσημειώσεως υποθήκης εις υποθήκην, άρσιν κατασχέσεως, διαγραφήν αναγγελίας, επιταγής προς πληρωμήν, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού, συμπληρωματικής πράξεως καθορισμού χρεών, δικαστικής μεσεγγυήσεως, εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως και πάσαν άλλην σημείωσιν, εισπράττονται δραχ. 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

3. Δια πάσαν καταχώρησιν ή σημείωσιν εν τω βιβλίω των διεκδικήσεων, εισπράττονται δραχ. 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

4. Οταν δια την αυτήν απαίτη σινγίγνεται δυνάμει του αυτού ή διαφόρων τίτλων συγχρόνως παρά τω αυτώ εμμίσθω Υποθηκοφυλακείω εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης, κατασχέσεως αναγκαστικής ή συντηρητικής, τροπής προσημειώσεως υποθήκης εις υποθήκην, σημείωσις εκχωρήσεως, αναγγελίας, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού ή πάσα άλλη καταχώρισιςεπιπλειόνων ακινήτων ανηκόντων εις ένα και τον αυτόν ή πλείονας συνοφειλέτας ή εγγυητάς, εξαιρέσει της εξαλείψεως υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης εγγεγραμμένων επί πλειόνων ακινήτων δυνάμει του αυτού τίτλου, εισπράττονται δι` έκαστον επί πλέον του ενός ακίνητον, δραχμαί 20.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

5. Επί εγγραφής εκ νέου υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης προς μείζονα ασφάλειαν της αυτής απαιτήσεως δι` ην ενεγράφη ήδη ετέρα υποθήκη ή προσημείωσις υποθήκης επί ετέρων ακινήτων, κατά των περί ων η προηγουμένη παράγραφος προσώπων ή γίγνεται επανάληψις της ήδη εγγραφείσης δυνάμει του αυτού ή διαφόρων τίτλων εν τω αυτώ εμμίσθω Υποθηκοφυλακείω, εισπράττονται δραχμαί 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 12
Αναλογικά δικαιώματα.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Δια την μεταγραφήν προικοσυμφώνου, δωρεάς εν ζωή, πράξεως συστάσεως πραγματικής δουλείας, εγγραφήν υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης, κατασχέσεως αναγκαστικής ή συντηρητικής, επιταγής προς πληρωμήν, αναγγελίας, δηλώσεως συνεχίσεως πλειστηριασμού, εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως και δικαστικής μεσεγγυήσεως, πλέον του εν άρθρω 11 παρ. 1 του παρόντος παγίου δικαιώματος, εισπράττονται, μέχρι ποσού δραχμών 10.000 οκτώ τοις χιλίοις, από ποσού δέκα χιλιάδων έως είκοσι χιλιάδων δραχμών εξ τοις χιλίοις και πέραν του ποσού τούτου πέντε τοις χιλίοις.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Εάν η εγγραφή γίνη εις πλείονα του ενός έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, τα κατά το άρθρον 11 παρ. 1 και την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιώματα καταβάλλονται εις εν τούτων, η είσπραξις δε βεβαιούται δια πιστοποιητικού εκδιδομένου παρά του εισπράξαντος Υποθηκοφύλακος προσκομιζομένου εις τα έτερα τοιαύτα, εις α μέλλει να γίνη η εγγραφή. Τα έτερα ταύτα Υποθηκοφυλακεία, εισπράττουσι μόνον το κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 πάγιον δικαίωμα.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

3. Εάν η εγγραφή γίνη εις πλείονα του ενός Υποθηκοφυλακεία, άπαντα τα κατά νόμον καταβλητέα δικαιώματα, εισπράττονται μόνον παρά του Υποθηκοφυλακείου εις ο το πρώτον εγένετο η εγγραφή. Υπο του ετέρου ή των πλειόνων τοιούτων, εάν μεν ταύτα είναι έμμισθα εισπράττεται το κατά το άρθρον 11 του παρόντος πάγιον δικαίωμα, εάν δε είναι Αμισθα, εισπράττονται μόνον τα εις τους αμίσθους υποθηκοφύλακας ανήκοντα δικαιώματα, επί τη προσκομίσει κατά πάσαν περίπτωσιν βεβαιώσεως του υποθηκοφύλακος παρ` ου εγένετο το πρώτον η εγγραφή, περί των εις αυτόν καταβληθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 13
Δια την έκδοσιν παντός αντιγράφου εν εμμίσθω Υποθηκοφυλακείω εισπράττεται αντιγραφικόν δικαίωμα εκ δραχμών 20 κατά φύλλον.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 14
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Επί εγγραφής υποθήκης, προσημειώσεως υποθήκης ή κατασχέσεως εγγραφομένης αιτήσει Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, εξομοιουμένου προς το Δημόσιον από απόψεως προνομίων, δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής φύσεως ή απολαύοντος των ατελειών αυτού, εν τοις εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις, εισπράττονται τα ε παρ. 1 του άρθρου 11 και παρ. 1 του άρθρου 12 δικαιώματα.Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρου 8 Ν.3060/2002,ΦΕΚ Α 242/11.10.2002
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, με εξαίρεση τα δάνεια εκείνα προς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους και τις επιχειρήσεις των οργανώσεων αυτών, για τα οποία ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ευνοϊκές ρυθμίσεις, καταβάλλει για την εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης ή κατάσχεσης σε ακίνητα των oφειλετών της, προς εξασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της από τη χορήγηση δανείων, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 του Ν. 325/1976 και στην παράγραφο 18του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996.Σημ.: όπως αριθμήθηκε με την παρ.1 άρθρου 8 Ν.3060/2002,ΦΕΚ Α 242/11.10.2002
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 15
Εν περιπτώσει υποβολής προς μεταγραφήν τίτλου, μετά παρέλευσιν έτους τουλάχιστον από της συντάξεως τούτου, τα καταβλητέα δια την μεταγραφήν αναλογικά, κατά περίπωσιν δικαιώματα, υπολογίζονται βάσει της κατά τον χρόνον της μεταγραφής πραγματικής αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή του εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου, ως ταύτα περιγράφονται εις τον μεταγραπτέον τίτλον. Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο προσδιορισμός της αξίας του μεταβιβαζομένου γίγνεται βάσει ειδικής εκθέσεως εκτιμήσεως του οικείου Οικονομικού Εφόρου, εκδιδομένης κατ` αίτησιν του Υποθηκοφύλακος.

Άρθρον 16

1. Εκ των υπέρ αυτού εισπραττομένων δικαιωμάτων, ο Αμισθος Υποθηκοφύλαξ ή ο τούτον αναπληρών ή εκτελών έργα Υποθηκοφύλακος Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης, παρακρατεί δι` αμοιβήν αυτού και προς αντιμετώπισιν των γενικών εξόδων κανονικής λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου, το σύνολον τούτων, εφ` όσον ταύτα δεν υπερβαίνουσι τας δραχμάς 360.000 ετησίως.

2. Εάν τα εισπραττόμενα δικαιώματα υπερβαίνωσι τας δραχμάς 360.000, ο ειδικός Αμισθος Υποθηκοφύλαξ ή ο τούτο αναπληρών ή έργα αυτού εκτελών Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης, παρακρατεί πλέον του ποσού τούτου και ποσοστόν 20% επί των πέραν των 360.000 δραχμών εισπραττομένων ετησίως δικαιωμάτων, μη δυναμένου του ποσού των συνολικώς παρακρατουμένων δικαιωμάτων του να υπερβή τας δραχμάς 40.000 μηνιαίως ή τας δραχμάς 480.000 ετησίως. Εκ των εισπραττομένων δικαιωμάτων από πιστοποιητικά εκ παλαιών τίτλων ο άμισθος υποθηκοφύλαξ παρακρατεί ποσόν μη δυνάμενον να υπερβή τας 70.000 δραχμάς μηνιαίως.Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227)

Άρθρον 17
Το άρθρον 3 του Ν.Δ. 811/1971 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 153/1967 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος “περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 3.
Εν περιπτώσει θανάτου ή δι` οιονδήποτε λόγον οριστικής αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας ειδικού αμίσθου Υποθηκοφύλακος, το παρ` ω υπηρέτει ούτος Ειδικόν Αμισθον Υποθηκοφυλακείον δύναται να καταργηθή, συγχωνευθή ή μετατραπή εις έμμισθον δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά γνωμοδότησιν της ολομελείας του οικείου Πρωτοδικείου”.

Άρθρον 18
Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονιστικού Διατάγματος της 19/23 Ιουλίου 1941 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του Α.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2122/1940 και 2352/1940 “περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους”, καταργείται.

Άρθρον 19
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

1. Τα εν τοις εμμίσθοις και αμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις εισπραττόμενα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, δύνανται να αυξομειώνται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών ΟΙκονομικών και Δικαιοσύνης, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

2. Δι` ομοίας, κατά την παρ. 1 αποφάσεως, δύνανται ν` αυξομειώνται εκάστοτε και τα, κατά το άρθρον 16 του παρόντος, παρακρατούμενα υπό των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων ή των αναπληρούντων αυτούς ή έργα Υποθηκοφύλακος εκτελούντων Συμβολαιογράφων ή Ειρηνοδικών ποσά, δι` αμοιβήν αυτών και προς αντιμετώπισιν των γενικών εξόδων κανονικής λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου των.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 20
Διατάξεις εν γένει καθορίζουσαι, επί ειδικών περιπτώσεων, δικαιώματα εισπραττόμενα εν τοις Εμμίσθοις και Αμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις υπέρ του Δημοσίου ή των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων ελάσσονα των υπό του παρόντος προβλεπομένων, πλην των κατά τα άρθρα 2 και 11 τούτου καταβαλλομένων παγίων δικαιωμάτων, διατηρούνται εν ισχύι.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 21
Οπου κατά την κειμένηννομοθεσίαν ορίζονται πάγια δικαιώματα ελάσσονα των υπό του παρόντος προβλεπομένων, ταύτα καθορίζονται εφεξής εις δραχμάς 100.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 22
Η αληθής έννοια του εδαφίου γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 916/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ` αριθ. 4171/1961 Νόμου “περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της οικονομίας της χώρας”, είναι ότι τα εν αυτή αναφερόμενα δικαιώματα του Υποθηκοφύλακος, καταβάλλονται κεχωρισμένως δι` έκαστον εν τη παραγράφω ταύτη, ασφαλιζόμενον ποσόν.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/1/2018

Άρθρον 23
Σημ.: όπως το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν. 724/1977 (ΦΕΚ Α` 299).

Άρθρον 24

1. Η παράγραφος Α` του άρθρου 34 του Νόμου 294/1976 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της νομοθεσίας περί δικαστικών υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων”, αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:
“Α. Δια την πλήρωσιν των επί βαθμώ γραμματέως εφετών β` τάξεως θέσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, εκ των γραμματέων πρωτοδικών Α` τάξεως προτιμώνται κατά σειράν:
α) Οι πτυχιούχοι και οι ανήκοντες εις την Α` Κατηγορίαν μη πτυχιούχοι έχοντες τριάκοντα τουλάχιστον ετών συνολικήν υπηρεσίαν, τηρουμένων των εν άρθρω 24 παρ. 3 αναλογιών (1/3 και 2/3).
β) Οι μη πτυχιούχοι έχοντες τριάκοντα τριών ετών συνολικήν υπηρεσίαν, εξ ης πενταετή εις τον κατεχόμενον και τον προηγουμενον βαθμόν”.

2. Εις το άρθρον 34 του Ν. 294/1976 προστίθεται παράγραφος υπό στοιχ. Η` έχουσα ως ακολούθως:
“Η`. Αι διατάξεις της παραγράφου Α` εφαρμόζονται και επί των υπαλλήλων των φορολογικών δικαστηρίων των εχόντων κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος τριάκοντα τριών ετών συνολικήν υπηρεσίαν.”

Άρθρον 25
Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 811/1971 καταργουνται. Ωσαύτως καταργείται πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, ή αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό τούτου.

Άρθρον 26
Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά πέντε ημέρας από της δημοσιεύσεως τούτου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.Εν Αθήναις τη 24 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ