Νόμος 324 ΦΕΚ Α΄127/29.5.1976
Περί Αξιωματικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Προέλευσις – Κατάταξις

1. Δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί ανήκοντες εις τα Οπλα, το Σώμα Εφοδιασμού-Μεταφορών και εις το Τεχνικόν Σώμα, δύναται να επιλέγωνται δια την Αεροπορίαν Στρατού, κατόπιν υπευθύνου δηλώσεως των και να κατατάσσωνται ως αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατου Ειδικής Μονιμότητος εικοσιεπταετούς υποχρέωσης, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.27 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

2. Εκ τούτων οι προερχόμενοι από τα Οπλα και το Σώμα Εφοδιασμού – Μεταφορών, υπηρετούν συνεχώς εις την Αεροπορίαν Στρατού ως χειρισταί, οι δε προερχόμενοι από το Τεχνικόν Σώμα υπηρετούν εις Μονάδας της Αεροπορίας Στρατού ή Μονάδας Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού ως Τεχνικοί. Οι τελευταίοι ίπτανται εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις εις Μονάδας της Αεροπορίας Στρατού.

3. Οι εκ του Τεχνικού Σώματος προερχόμενοι Δόκιμοι ή Εφεδροι αξιωματικοί δέον όπως κέκτηνταιπτυχίον τουλάχιστον Μέσης Τεχνικής Σχολής.

4. Εις την κατηγορίαν ταύτην των αξιωματικών δύναται να εντάσσωνται και οι υπηρετούντες βάσει του Ν.Δ. 1014/1971 “περί υποχρεώσεως Εφέδρων Αξιωματικών χειριστών της Αεροπορίας Στρατού και αποζημιώσεως τούτων κατά την απόλυσιν των.

5. Η επιλογή των ανωτέρω πραγματοποιείται υπό 5μελούς επιτροπής εξ ανωτέρων αξιωματικών της Αεροπορίας Στρατού συγκροτουμένης δια διαταγής του Αρχηγείου Στρατού.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού ορίζεται κατ` έτος o αριθμός των κατατασσόμενων αξιωματικών Ειδικής Μονιμότητας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.28 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

7. Η διαδικασία επιλογής ως και έτεραι λεπτομέρειαικαθορισθήσονται δια παγίας διαταγής του Αρχηγείου Στρατού.

8. Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητος Χειριστές Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού,μετά από κρίση της πτητικής ικανότητας από το Ανώτατο Συμβούλιο,είναι δυνατόν να υπηρετούν μόνιμα με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σαν Αξιωματικοί Τακτικής στα αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας ύστερα από εκπαίδευση. Οι Αξιωματικοί αυτοί,μετά τη μόνιμη τοποθέτησή τους στα αεροσκάφη της Ναυτικής Συνεργασίας ,θα συντηρούνται μόνο σαν Αξιωματικοί Τακτικής στα αεροσκάφη αυτά.
Σημ.: όπως η παρ. 8 προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 1513/1985 (Α 12).

Άρθρον 2
Βαθμολογική Εξέλιξις.
Οι ανωτέρω εξελίσσονται βαθμολογικώς μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 8Α, προαγόμενοι ως εξής:.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.29 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.
α. Εις τον βαθμόν του Ανθυπολοχαγού, ως και οι λοιποί Δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί Οπλων-Σωμάτων της αυτής εκπαιδευτικής στρατευσίμου σειράς οπλιτών (ΕΣΣΟ) εις ην ανήκουν.
“β. Στο βαθμό του υπολοχαγού μετά έξι (6) έτη παραμονής στο βαθμό του ανθυπολοχαγού υπολογιζομένου τούτου από την ημερομηνία κτήσεως του βαθμού”.
γ. Εις τον βαθμόν του Λοχαγού μετά εξ (6) έτη παραμονής εις τον βαθμόν του Υπολοχαγού.
δ. Στο βαθμό του ταγματάρχη μετά έξι (6) έτη τουλάχιστον παραμονής στο βαθμό του λοχαγού και εφ` όσον έχουν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) έτη υπηρεσίας υπολογιζόμενα από τη λήξη της κανονικής θητείας.
Σημ.: όπως τα εδάφια β και δ αντικαταστάθηκαν  με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 αντίστοιχα του Ν. 1911/1990, ΦΕΚ Α 166.

ε. Στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη μετά έξι (6) έτη παραμονής στο βαθμό του Ταγματάρχη και εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) έτη υπηρεσίας, υπολογιζόμενα από τη λήξη της κανονικής θητείας, οπότε και αποστρατεύονται με το βαθμό αυτό, με τη συμπλήρωση της εικοσιεπταετούς υπηρεσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 8Α.

Σημ.: όπως το εδάφιο ε` αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 18 παρ.30 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

Άρθρον 3
Χρόνος Κρίσεως.
Αι κρίσεις προς προαγωγήν των ανωτέρω λαμβάνουν χώραν τρεις (3) μήνας προ της συμπληρώσεως του υπό του άρθρου 2 του παρόντος προβλεπομένου χρόνου παραμονής εις τον εκάστοτε προς προαγωγήν βαθμόν.

Άρθρον 4
Χρόνος Υπηρεσίας.

1. Οι αξιωματικοί αεροπορίας στρατού ειδικής μονιμότητας με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στράτευμα για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών υπολογιζόμενο από τη λήξη της κανονικής τους θητείας, εκτός αν γίνει δεκτή αίτηση παραίτησής τους και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.31 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

2. Το ανωτέρω χρονικόν διάστημα διακρίνεται εις δύο περιόδους, ως κάτωθι: α. Α` περίοδος (Δοκιμαστική).
1) Η διάρκεια ταύτης καθορίζεται εις τρία (3) έτη, αρχομένη από της ημερομηνίας αποφοιτήσεως των εκ του βασικού εκπαιδευτικού τμήματος της Σχολής Αεροπορίας Στρατού.
2) Σκοπός ταύτης είναι η αξιολόγησις των, εις την πτητικήν ικανότητα, το ήθος και εις την εν γένει συμπεριφοράν των.
β. Β` περίοδος (Τελική).
1) Η διάρκεια ταύτης είναι το υπόλοιπον της αναληφθείσης εικοσιεπταετούς υποχρέωσης παραμονής εις το στράτευμα.
2) Σκοπός ταύτης είναι η πλαισίωσις των Μονάδων Αεροπορίας Στρατού και Μονάδων Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ.27 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

Άρθρον 5
Φοίτησις εις Σχολεία.
Οι ανωτέρω αξιωματικοί εκπαιδεύονται κατά την διάρκειαν της δεκαοκταετούς υποχρεώσεως των εις Σχολήν Αεροπορίας Στρατού, ως και εις τα Σχολεία των οικείων Οπλων ή Σωμάτων εις α ανήκουν ή και έτερα Στρατιωτικά Σχολεία.

Άρθρον 6
Αρχαιότης.

1. Η αρχαιότης μεταξύ των καθορίζεται εκ της εκπαιδευτικής Στρατευσίμου Σειράς οπλιτών (ΕΣΣΟ). Η αρχαιότης μεταξύ των ανηκόντων εις την αυτήν εκπαιδευτικήνΣτρατεύσιμον Σειράν (ΕΣΣΟ), καθορίζεται με βάσιν τον μέσον όρον του βαθμού αποφοιτήσεως εκ της Σχολής του Οπλου ή Σώματος των και του βαθμού του Βασικού Τμήματος της Σχολής Αεροπορίας Στρατού. Η αρχαιότης των ανωτέρω είναι κοινή μεταξύ των εκ των Οπλων και Σωμάτων. Η ανωτέρω σειρά καθορίζετα δια διαταγής του Αρχηγείου Στρατού.

2. Ούτοι θεωρούνται νεώτεροι ως προς την αρχαιότητα έναντι των μονίμων ομοιοβάθμων των αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Εγγράφονται εις την επετηρίδα του Στρατού Ξηράς και εις ιδίαν κατηγορίαν υπό τον τίτλον “Αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητος”.

Άρθρον 7
Παραίτησις – Συνέπειαι.

1. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος κατατασσόμενοι αξιωματικοί που απολύονται κατόπιν αίτησής τους, πριν από την εκπλήρωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών από το σύνολο της αναληφθείσαςεικοσιεπταετούς υποχρέωσης, υφίστανται τις παρακάτω συνέπειες:.
α. Στερούνται του πτυχίου χειριστού. β. Καταβάλλουν τα έξοδα εκπαιδεύσεως των ως χειριστών εις τους διαφόρους τύπους Α/Φ, Ε/Π κλπ. γ. Ουδεμιάς χρηματικής παροχής δικαιούνται.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.32 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

2. Οι κρινόμενοι οριστικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, οι οποίοι διανύουν την Β` περίοδο (τελική) παραπέμπονται εκ νέου στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους, τίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε υπηρεσία και θέσεις εδάφους στις Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ή σε άλλες θέσεις του όπλου ή σώματος από το οποίο προέρχονται, μέχρι να συμπληρώσουν την εικοσιεπταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον κατά την ημερομηνία θέσεώς τους σε υπηρεσία εδάφους έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Όσοι από τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο δεν συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι να συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμη στρατιωτική υπηρεσία, εκτός αν καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, εφόσον αυτό προβλέπεται, οπότε και αποστρατεύονται. Αυτοί τίθενται σε θέσεις εδάφους με το βαθμό που φέρουν και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη, παραμένοντες στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού έξι (6) έτη, του Υπολοχαγού έξι (6) έτη , του Λοχαγού έξι (6) έτη και του Ταγματάρχη μέχρι να αποστρατευτούν.

3. Οι απολυόμενοι προ της συμπληρώσεως των τριών ετών της Α` περιόδου (Δοκιμαστικής), οικεία βουλήσει, πλην των ανωτέρω συνεπειών, μεταφέρονται εις τας Μονάδας του Οπλου ή Σώματος εξ ου προέρχονται και υπηρετούν το υπόλοιπον ταύτης. Τας αυτάς άνω συνεπείας υφίστανται και οι αποβαλλομενοι λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρον 8
Εξοδος – Παραμονή

1. Οι κρινόμενοι οριστικά ως πτητικά ανεπαρκείς για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους και κατόπιν γνωματεύσεως της κατά νόμον αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή του Συμβουλίου κρίσεως ικανότητας της Σχολής Αεροπορίας Στρατού: α. Απολύονται οριστικά όσοι από αυτούς έχουν ουμπληρώσει το χρόνο της κανονικής τους θητείας και διανύουν την Α` περίοδο (δοκιμαστική).
β. Τοποθετούνται σε Μονάδες του όπλου ή σώματος απ` όπου προέρχονται όσοι απ` αυτούς δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της κανονικής τους θητείας, όπου υπηρετούν το υπόλοιπο της θητείας τους και κατόπιν απολύονται.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν. 2109/1992 (Α 205).

2. Οι κρινόμενοι οριστικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, οι οποίοι διανύουν την Β` περίοδο (τελική) παραπέμπονται εκ νέου στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους, τίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε υπηρεσία και θέσεις εδάφους στις Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ή σε άλλες θέσεις του όπλου ή σώματος από το οποίο προέρχονται, μέχρι να συμπληρώσουν την εικοσιεπταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον κατά την ημερομηνία θέσεώς τους σε υπηρεσία εδάφους έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Όσοι από τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο δεν συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι να συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμη στρατιωτική υπηρεσία, εκτός αν καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, εφόσον αυτό προβλέπεται, οπότε και αποστρατεύονται. Αυτοί τίθενται σε θέσεις εδάφους με το βαθμό που φέρουν και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη, παραμένοντες στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού έξι (6) έτη, του Υπολοχαγού έξι (6) έτη , του Λοχαγού έξι (6) έτη και του Ταγματάρχη μέχρι να αποστρατευτούν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 Ν. 2109/1992 (Α 205) αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 18 παρ.33 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

3. Οι κατά τας παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εξερχόμενοι της υπηρεσίας αξιωματικοί δύνανται, τη αιτήσει των, να επανέλθουν εις την Αεροπορίαν Στρατού, εντός δύο ετών από της εξόδου των υπό τας κάτωθι προϋποθέσεις, και εφ` όσον ήθελον κριθή κατάλληλοι υπό της εν άρθρω 1 παραγράφου 5 επιτροπής: α. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δεν προσμετρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας δια προαγωγήν, σύνταξιν και μισθοδοσίαν.
β. Εντάσσονται από απόψεως αρχαιότητος μεταξύ των ομοιοβάθμων των και εις το αριστερόν του έχοντος τον αυτόν χρόνον παραμονής εις τον βαθμόν τούτον.

Άρθρον 8α
Ειδικές διατάξεις
Σημ.: όπως το άρθρο 8α προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ.34 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

1. Ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας βαθμού Αντισυνταγματάρχη, που συμπληρώνουν είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4, μπορούν να υποβάλλουν στις Μονάδες όπου υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγματικής υπηρεσίας, αίτηση παραμονής τους στην ενέργεια, μέχρι τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 4 ή τις τακτικές κρίσεις του έτους που συμπληρώνεται το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου.

2. Η αίτηση αυτή εξετάζεται πριν από τη συμπλήρωση της εικοσιεπταετούς υπηρεσίας τους από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, τους διατηρεί στην ενέργεια, εφόσον το συμβούλιο γνωμοδοτήσει με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου, ότι οι αιτούντες είναι κατάλληλοι για παραμονή στην ενέργεια ως ιπτάμενοι. Αυτοί για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγματικής υπηρεσίας με το βαθμό που φέρουν.

3. Οι παραμένοντες στην ενέργεια κατ` εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 2 κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων κατά περίπτωση ως διατηρητέοι, μη διατηρητέοι και προακτέοι. Όσοι κρίνονται ως διατηρητέοι και συμπληρώνουν κατά το έτος κρίσης τους δέκα (10) έτη στο βαθμό του Αντι- συνταγματάρχη προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη από την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού. Αν κριθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, καθώς και μη διατηρητέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν, πλην των κριθέντων ως ακατάλληλων για πτήσεις για λόγους υγείας Αντισυνταγματαρχών, που έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, οι οποίοι προάγονται στον επόμενο βαθμό εντός μηνός από την κρίση τους και αποστρατεύονται ένα μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί της παραγράφου αυτής, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Κατ` εξαίρεση, Αντισυνταγματάρχες που έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και διατηρούν την πτητική τους επάρκεια κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποστρατείας, κρίνονται για προαγωγή στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, με δυνατές κρίσεις προακτέοι ή μη προακτέοι, πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους. Για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου, ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό κρίνονται όσοι με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου σε όλη τους τη σταδιοδρομία και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και στον αμέσως προηγούμενο βαθμό και με βάση την προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου, είναι ικανοί να προαχθούν στο βαθμό αυτό.

4. Αντισυνταγματάρχες που συμπληρώνουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, πραγματική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ή το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση αυτή επέρχεται νωρίτερα, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι. Όσοι εκ των ανωτέρω κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν συμπληρώσει οπωσδήποτε τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, προάγονται στο βαθμό του Συνταγματάρχη και ακολούθως με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την προαγωγή τους αποστρατεύονται.

5. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Συνταγματάρχη κατ` εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων ως διατηρητέοι ή μη διατηρητέοι. Αν κριθούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, καθώς και μη διατηρητέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας βαθμού Συνταγματάρχη αποστρατεύονται σε κάθε περίπτωση με το βαθμό που φέρουν, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους που συμπληρώνουν πραγματική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους που συμπληρώνεται το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα.

6. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Συνταγματάρχη υπηρετούν σε συγκροτήματα, σχολές, σχηματισμούς, διοικήσεις και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, σε θέσεις όπου μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά η αποκτηθείσα πτητική τους εμπειρία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις θέσεις αυτές. Με όμοια απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίσει τις θέσεις όπου υπηρετούν και οι ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, πέραν των θέσεων των μονάδων αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

Άρθρον 9
Αποδοχαί – Δικαιώματα.

1. Κατά τον χρόνον της κανονικής των θητείας αι αποδοχαί τούτων είναι ως και των λοιπών εφέδρων αξιωματικών, μετά δε την λήξιν ταύτης, αύται εξομοιούνται πλήρως προς τας τοιαύτας των μονίμων αξιωματικών των αντιστοίχων βαθμών, υποκείμεναι εις τας εκάστοτε προβλεπομένας κρατήσεις.

2. Οι ανωτέρω αξιωματικοί καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού Ξηράς (ΤΑΣΞ), αναλόγως των ετών της πραγματικής αυτών υπηρεσίας.

Άρθρον 10
Υγειονομική περίθαλψις.
Κατά τον χρόνον της κανονικης των θητείας δικαιούνται υγειονομικής περιθάλψεως, ως και οι ομοιόβαθμοι των έφεδροι αξιωματικοί, μετά δε την λήξιν ταύτης, εξομοιούνται προς τους ομοιοβάθμους των μονίμους αξιωματικούς.

Άρθρον 11
Μεταβατική Διάταξις.
Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες Δόκιμοι και Εφεδροι αξιωματικοί ως χειρισταί εις την Αεροπορίαν Στρατού τετραετούς υποχρεώσεως δύνανται να υπαχθούν εις τας διατάξεις τούτου, υποβάλλοντες τα δια διαταγής του Αρχηγείου Στρατού καθοριζόμενα δικαιολογητικά και εφ` όσον κριθούν κατάλληλοι υπό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

Άρθρον 12
Τελικαί Διατάξεις.

1. Δια τα μη υπό του παρόντος ρυθμιζόμενα θέματα εφαρμόζονται αι περί μονίμων αξιωματικών ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις.

2. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος ρυθμίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων προέλευσης, κατάταξης και των διαδικασιών επιλογής για την κατάταξη, ισχύουν αναλόγως και για τους αντίστοιχους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτός από την παράγραφο 8 του άρθρου 1 που ισχύει αποκλειστικά για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας χειριστές ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 18 παρ.35 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.

Άρθρον 13
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 14
Σημ.: όπως το άρθρο 14,το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 9 Ν.2984/2002, ΦΕΚ Α 15,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 48 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.7.2016.

1. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας, οι οποίοι υπηρετούν στις `Ενοπλες Δυνάμεις ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων και συμπληρώνουν δεκαεπτά (17) έτη πραγματικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, δύνανται να υποβάλουν στις μονάδες που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου αίτηση παραμονής στην ενέργεια μέχρι τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς (27ετούς) πραγματικής υπηρεσίας.

2. Η αίτηση αυτή εξετάζεται πριν τη συμπλήρωση της δεκαοκταετούς (18ετούς) υπηρεσίας τους από το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Υπουργός Εθνικής κμυνας με απόφασή του διατηρεί αυτούς στην ενέργεια, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτήσει ότι οι αιτούντες είναι κατάλληλοι για παραμονή στην ενέργεια ως ιπτάμενοι και ότι υφίστανται τέτοιες υπηρεσιακές ανάγκες στον Κλάδο τους. Σε διαφορετική περίπτωση της μη σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου ο Υπουργός απορρίπτει την αίτηση.

3. Οι παραμένοντες στην ενέργεια αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρμόδιο κατά Κλάδο Συμβούλιο Κρίσεων ως διατηρητέοι ή μη διατηρητέοι

4. `Οσοι κρίνονται ως διατηρητέοι και συμπληρώνουν κατά το έτος κρίσης τους εννέα (9) έτη στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων προάγονται στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχων από την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού και με άλλο προεδρικό διάταγμα αποστρατεύονται σε ένα (1) μήνα.

5. `Οσοι κρίνονται μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, καθώς και όσοι κρίνονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α`) ισχύουν και για τους αξιωματικούς του άρθρου αυτού.

7. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που έχουν αποστρατευθεί, αφού έχουν συμπληρώσει τη δεκαοκταετή (18ετή) υποχρέωσή τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 324/1976 (ΦΕΚ 127 Α`), δύνανται με αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου να ζητήσουν την ανάκλησή τους στην ενεργό υπηρεσία. Η αίτηση εξετάζεται από το Ανώτατο Συμβούλιοτου Κλάδου τους, το οποίο γνωμοδοτεί για την ανάκληση, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες για την κατηγορία αυτή προσωπικού και
β. οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, και κρίνονται κατάλληλοι για πτήσεις. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 6 εφαρμόζονται και για τους ανακαλούμενους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας της παραγράφου αυτής.

8. Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που έχουν ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α`) και Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α`), και συνεχίζουν να υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δύνανται να υποβάλουν στις μονάδες τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, αίτηση ένταξής τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού και παραμονής τους στην ενέργεια μέχρι τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς (27ετούς) πραγματικής υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και ο διανυθείς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μέχρι την ένταξή τους. Οι παραπάνω διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας που κατέχουν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 15 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ