Νόμος 323 ΦΕΚ Α΄ 114/14.5.1976
Περί τροποποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί του Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης διατάξεων και παρατάσεως του τέλους του προβλεπομένου υπό του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2916/1954.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εις το άρθρον 1 του Ν. 1475/50 “περί συστάσεως Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης” προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω:
“3. Η περιοχή αρμοδιότητος του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.) δύναται να επεκτείνεται και πέραν των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Η επέκτασις γίνεται δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων, δι` ων ρυθμίζεται και παν θέμα συναπτόμενον προς την επέκτασιν ταύτην, ιδία τα του χρόνου ενάρξεως εισπράξεως των υπέρ του Ο.Α.Π. πόρων εις την περιοχήν εις ην η επέκτασις, τα της ενάρξεως εις την αρμοδιότητα του Ο.Α.Π. των τυχόν υπαρχόντων εις ταύτην δικτύων και τα της διαδοχής εις τα τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις εκ της κατασκευής των δικτύων τούτων”.

Άρθρον 2

1. Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 2722/1953 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων, των αφορωσών τον Οργανισμόν Αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης”, ως τροποποιηθέν ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 2.
1. Ο Ο.Α.Π. διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ:
α) των Προέδρων και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. προερχομένων εκ προσώπων εγνωσμένης αξίας του επιστημονικού ή τεχνικού κόσμου της χώρας.
β) Ενός ανωτέρου τεχνικού υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών υποδεικνυομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Εσωτερικών.
γ) Ενός ανωτέρου τεχνικού υπαλλήλου του Υπουργείου Δημοσίων Εργων.
δ) Ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών (Γεν. Λογιστήριον του Κράτους), προτεινομένου μετά του Αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Οικονομικών.
ε) Ενός μέλους εκ του επιστημονικού ή τεχνικού κόσμου της χώρας ιδιώτου ή δημοσίου υπαλλήλου, του τελευταίου τούτου υποδεικνυομένου υπό του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, και στ) Εξ ενός μέλους της τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής οριζομένου υπό ταύτης μετά του αναπληρωτού του. Ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου του μέλους τούτο το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον του Ο.Α.Π. συγκροτείται νομίμως και άνευ της συμμετοχής αυτού.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται επί τριετεί θητεία δι` αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργωνδημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και αναπληρωταί των υπό στοιχείων β, γ, δ, ε και στ της προηγουμένης παραγράφου μελών.
3. Εν ελλείψει, απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί πάντα τα καθήκοντα αυτού.
4. Το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία εφ` όσον παρίστανται πέντε μέλη αυτού εν οις απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών εν ισοψηφία υπερισχυούσης της γνώμης υπέρ ήςεδόθη η ψήφος του Προέδρου.
5. Του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει άνευ ψήφου, ο εισηγητής των προς συζήτησιν θεμάτων, ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Π.
6. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. εκτελεί εις εκ των διοικητικών αυτού υπαλλήλων Α` Κατηγορίας επί 6ω τουλάχιστον βαθμώ οριζόμενος δι` αποφάσεως του Δ.Σ.
7. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων ορίζεται δια τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. μηνιαία αποζημίωσις δι` έξοδα παραστάσεως.
8. Η κατά συνεδρίασιναποζημίωσις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. ορίζεται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 176/1969”.

Άρθρον 3
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του αυτού Ν.Δ. 2722/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων, καθ` ας απαιτείται ειδική έγκρισις κατά την προηγουμένηνπαράγραφον, δύναται δι` αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. να καθορίζωνται αι εκ των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούμεναι υπό μόνου του Προέδρου ή μόνου του Αντιπροέδρου αυτού. Δι` ομοίων αποφάσεων δύναται να παρέχηταιεξουσιοδότησις εις τον ΓενικόνΔιευθυντήν ή τους ανωτέρους υπαλλήλους του Ο.Α.Π. ή τους κατ` απόσπασιν παρ` αυτώ υπηρετούντος δια την άσκησιν οιασδήποτε αρμοδιότητος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως δι` αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Εργων, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π., δύναται να εκχωρούνται αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού εις ανωτέρους υπαλλήλους του Ο.Α.Π.”.

Άρθρον 4
Το άρθρον 4 του Ν.Δ. 2722/1953, ως τροποποιηθέν ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 4.
1. Ο Ο.Α.Π. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως υπό του Προέδρου, εν ελλείψει δε, κωλύματι ή απουσία τούτου υπό του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτάσει του Προέδρου δύναται να ορισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος ή έτερον μέλος αυτού ή υπάλληλος του Ο.Α.Π. ίνα εκπροσωπή τον Οργανισμόν.
2. Η νομική εν γένει υπηρεσία του Οργανισμού διεξάγεται δια προσλαμβανομένων υπό του Οργανισμού μέχρις ένδεκα δικηγόρων επί σχέσει εντολής και παγία περιοδική αμοιβή κατά τας σχετικάς διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 “περί κώδικος των Δικηγόρων” ως ισχύει, οριζομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. και εγκρινομένη υπό των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων. Ο εις εκ των δικηγόρων τούτων, διωρισμένος παρ` ΑρείωΠάγω, ορίζεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. εγκρινομένης υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων ως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π.
3. Εις την νομικήνυπηρεσίαν του Ο.Α.Π. ανήκει:
α) η ενώπιον πάντων των δικαστηρίων και αρχών υπεράσπισις των υποθέσεων του Ο.Α.Π. και η περί τούτων ή ετέρων εξωδίκων υποθέσεων εισήγησις εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον προς κατάργησιν δίκης, συμβιβασμόν, αναγνώρισιν απαιτήσεων, διάλυσιν συμβάσεως, παραίτησιν επί αγωγής ή ενδίκου μέσου αποδοχήν δικαστικών αποφάσεων, χάραξιν πορείας δίκης και διαιτησίαν,
β) η δι` ατομικών γνωμοδοτήσεων και συμβούλων συνδρομή των υπηρεσιών του Ο.Α.Π. επί διαφόρων ζητημάτων και
γ) η από πλευράς νομιμότητος και νομοτεχνικής διατυπώσεως επεξεργασίας κειμένων των υπό του Ο.Α.Π. προτεινομένων κανονιστικών διατάξεων.
4. Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π. κατευθύνει τας εργασίας ταύτας, κατανέμει μεταξύ αυτού και των λοιπών δικηγόρων τας συγκεκριμένας υποθέσεις ή γνωμοδοτήσεις, παρακολουθεί την πορείαν των υποθέσεων και εν γένει διεθύνει την νομικήνυπηρεσίαν του Οργανισμού.
5. Ο Ο.Α.Π. δύναται, μετ` έγκρισιν του Υπουργού Δημοσίων Εργων και προς αντιμετώπισιν παροδικών εξαιρετικών αναγκών, ιδία ένεκα συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού υποθέσεων, ν` αναθέτη την διεξαγωγήντινων εξ αυτών εις δικηγόρους μη υπηρετούντας παρ` αυτώ επ` αμοιβή καθ` υπόθεσιν, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, αποφαινομένουητιολογημένως περί της τοιαύτης εξαιρετικής ανάγκης.
6. Ο Ο.Α.Π. ενώπιον παντός δικαστηρίου ή εκδικαστικής επιτροπής, απολαύει των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, ιδίως ως προς τας προθεσμίας, τα μέσα αποδείξεως, τον τρόπον του παρίστασθαι επί δικαστηρίου, τα μέσα εκτελέσεως εφαρμοζομένων επί των δικών αυτού πασών εν γένει των δια το Δημόσιον ισχυουσών δικονομικών διατάξεων ως και των διατάξεων των αφορωσών εις την κατάταξιν του Δημοσίου εν πλειστηριασμώ ή πτωχεύσει”.

Άρθρον 5
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 2722/53 ως τροποποιηθείσα ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: “3. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται αι οικοπεδικαί εκτάσεις αι προοριζόμεναι προς ανοικοδόμησιν κτιρίων του Δημοσίου καθοριζόμεναι εν τη προκειμένη περιπτώσει δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημ. Εργων. Δεν υπάγονται ομοίως αι, εκ των εκτάσεων της περιπτώσεως β` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηριζόμενα κατά τας περί σχεδίων πόλεων διατάξεις ως κοινόχρηστοι, αίτινες διατίθενται υπό του Ο.Α.Π. άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων δύναται να διατίθενται και έτεραι εκ των εκτάσεων της αυτής περιπτώσεως β` της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου εις τους οικείους Δήμους ή Κοινότητας, άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως ή ανταλλάγματος, δια λοιπούς, προσδιοριζομένους εν τη αποφάσει, κοινωφελείς σκοπούς. Εάν ο κοινοφελής ούτος σκοπός, δεν πραγματοποιηθή εντός της δια της ως άνω αποφάσεως τασσομένης προθεσμίας ή εάν παύση η δι` ην εγένετο η διάθεσις της εκτάσεως χρήσις η κυριότης των εκτάσεων τούτων επανέρχεται εις τον Ο.Α.Π. δι` ομοίας ως άνω κοινής αποφάσεως. Δια την έκδοσιν των κατά την παρούσανπαράγραφον κοινών αποφάσεων απαιτείται η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π., ήτις τεκμαίρεται ως σύμφωνος εάν δεν υποβληθή εντός μηνός εφ` ης ζητηθή”.

Άρθρον 6

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 2722/1953 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 13 του Α.Ν. 489/1968 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“4. Επιτρέπεται μετ` απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοσις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής επ` ονόματι μονίμων υπαλλήλων τουλάχιστον 6ου βαθμού δια πληρωμήν δαπανών εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, αίτινες καθ` ομοίαν προς την της εγκρίσεως του προϋπολογισμού διαδικασίαν, χαρακτηρίζονται δεκτικαί εκδόσεως προπληρωμής δεν δύναται να είναι ποσού μείζονος των δρχ. του ενός εκατομμυρίου (1.000.000), η δε προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού τούτου καθορίζεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π., μέχρι τριών μηνών, αρχομένη πέντε ημέρας από της εκδόσεως του εντάλματος και δυναμένη να παραταθή δι` ομοίας αποφάσεως εφ` όσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι. Το ανωτέρω ποσόν δύναται ν` αναπροσαρμόζηται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π.”.

2. Εις το τέλος του άρθρου 9 του Ν.Δ. 2722/1953, ως τροποποιηθέν ισχύει, προστίθεται παράγραφος υπ` αριθ. 6, έχουσα ως ακολούθως:
“6. Επιτρέπεται μετ` απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π., εγκρινομένην υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων, η ανάληψις υποχρεώσεων δια συμμετοχήν του Οργανισμού εις εράνους κοινωνικής σκοπιμότητος και εις εκδηλώσεις εθνικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου”.

Άρθρον 7
Εις το τέλος του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2722/1953, ως τροποποιηθέν ισχύει, προστίθεται παράγραφος υπ` αριθ. 8 έχουσα ως ακολούθως:
“8. Δια των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κυρουμένων κανονισμών λειτουργίας του δικτύου υπονόμων και επιφυλασσομένων των διατάξεων περί εξυγιάνσεως των αποβλήτων προς προστασίαν της υγείας και του περιβάλλοντος, δύναται να προβλέπωνται και αι ιδιαίτεραι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή χρηστών των συνδεομένων με το δίκτυον αποχετεύσεως ακινήτων, προς λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων δια την πρόληψιν της φθοράς του δικτύου αποχετεύσεως της προκαλουμένης εκ της δραστικότητος και του είδους των εκ του ακινήτου αποχετεύσεων αποβλήτων, ως επίσης και τα της επιβολής κυρώσεων κατά των μη συμμορφουμένων προς τας υποχρεώσεις ταύτας. Εις τας εν λόγω κυρώσεις περιλαμβάνεται και η επιβολή προστίμου, του οποίου το ύψος, η διαδικασία επιβολής και εισπράξεως και πάσα συναφής λεπτομέρεια καθορίζεται δια του αυτού ως άνω κανονισμού”.

Άρθρον 8
Το άρθρον 1 του Α.Ν. 489/1968 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ο.Α.Π. διατάξεων” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 1.
1. Τα έργα και αι προμήθειαι δια την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν του συστήματος αποχετεύσεως της περιοχής αρμοδιότητος του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.) εκτελούνται υπ` αυτού, εξαιρέσει των παρά του Υπουργείου Δημοσίων Εργωνκατασκευαζομένων αποχετευτικών έργων. Τα παρά του Ο.Α.Π. κατασκευαζόμενα έργα εκτελούνται βάσει των περί εκτελέσεως των Δημοσίων Εργων και προμηθειών του Δημοσίου κειμένων διατάξεων. Τα παρά του Υπουργείου Δημ. Εργωνκατασκευαζόμενα αποχετευτικά έργα εκτελούνται εντός της γενικής μελέτης των έργων αποχετεύσεως Πρωτεούσης, μετά δε την αποπεράτωσίν των ή και τμηματικώς παραδίδονται εις τον Ο.Α.Π.
2. Κατά την υπό του Ο.Α.Π. εκτέλεσιν των έργων αυτού αι υπηρεσίαι του Υπουργείου Δημοσίων Εργων ασκούν την γενικήνεποπτείαν και έλεγχον και παρέχουν τας απαιτουμένας εντός της αρμοδιότητος αυτών οδηγίας.
3. Τα έργα του Ο.Α.Π. εκτελούνται πάντοτε εντός του κατά την περίπτωσιν γ της παραγρ. του άρθρου 3 του Ν.Δ. 2722/1953 εγκρινομένου υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων αναλυτικού προγράμματος. Δια της περί εγκρίσεως του προγράμματος των προς εκπόνησιν μελετών αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων καθορίζονται ποίαι εκ των μελετών τούτων εγκρίνονται υπ` αυτού και ποίαι υπό των οργάνων του Ο.Α.Π.
4. Δια τα υπό του Ο.Α.Π. εκτελούμενα έργα αποφασίζουν το διοικητικόνΣυμβούλιον ή τα προς τούτο κατά τας κειμένας διατάξεις οριζόμενα όργανα του Ο.Α.Π. Η κατά τας διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων απαιτουμένη γνώμη απλή ή σύμφωνος Τεχνικού Συμβουλίου παρέχεται εις την περίπτωσιν ταύτην υπό του δια του παρόντος συνιστωμένου Συμβουλίου Εργων του Ο.Α.Π. αποτελουμένου:
α) εξ ενός ανωτάτου τεχνικού υπαλλήλου του Υπουργείου Δημοσίων Εργων,
β) του Γενικού Διευθυντού του Ο.Α.Π.,
γ) ενός τεχνικού ανωτέρου δημοσίου υπαλλήλου,
δ) του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π. και
ε) ενός Διπλωματούχου Μηχανικού ελευθέρου επαγγελματίου.
Τα υπό στοιχεία α, γ και ε μέλη του Συμβουλίου ορίζονται υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων παρ` ου ορίζεται και ο εκ των μελών Πρόεδρος του Συμβουλίου τούτου. Εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εργων παρίσταται άνευ ψήφου εισηγούμενος τα συζητούμενα θέματα ο Προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος των υπηρεσιών του Ο.Α.Π. Καθήκοντα Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του Οργανισμού οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
5. Κατ` εξαίρεσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων, αποφαίνεται ο Υπουργός Δημοσίων Εργων ή τα υπ` αυτού κατά τας κειμένας διατάξεις οριζόμενα προς τούτο όργανα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημ. Εργων μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. επί των ως έπεται θεμάτων:
α) της διακηρύξεως και διενεργείας διεθνών διαγωνισμών,
β) της εγκρίσεως παρεκγλίσεως από των κειμένων διατάξεων εκτελέσεως έργων πλην της συντμήσεως του χρόνου δημοσιεύσεως της περιλήψεως της διακηρύξεως και
γ) της αποφάσεως επί αιτήσεων θεραπείας επί πάντων των έργων.
6. Τα έργα απλής συντηρήσεως και αμέσου επεμβάσεως επί του δικτύου και των εγκαταστάσεων δύναται να εκτελούνται απολογιστικώς δι` αυτεπιστασίας υπό της υπηρεσίας άνευ των υπό των κειμένων διατάξεων καθοριζομένων δια την εκτέλεσιν απολογιστικών έργων περιορισμών”.

Άρθρον 9

1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ο.Α.Π. λαμβάνουν τας αυτάς αποδοχάς και τα πάσης φύσεως επιδόματα, άτινα λαμβάνει το τακτικόνπροσωπικόν των αντιστοίχων κατηγοριών, κλάδων, βαθμών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Εργων.

2. Δι` εκάστην ημέραν εργασίας εις υπονόμους εν λειτουργία, αντλιοστάσια και λοιπούς χώρους ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας, καθοριζομένους δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. εγκρινομένης υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων, καταβάλλεται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, εις το τακτικόν και το πάσης φύσεως λοιπόν προσωπικόν του Ο.Α.Π., το μη λαμβάνον τοιούτον επίδομα εξ άλλης τινός διατάξεως. Το επίδομα τούτο καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων δι` ης καθορίζεται επίσης το ανώτατονόριον των κατά μήνα ημερών δι` ας δύναται να καταβληθή εις έκαστον εργαζόμενον το επίδομα τούτου ως και ο ανώτατος αριθμός προσώπων εις α καταβάλλεται. Ως ημέρα εργασίας εις τους ανωτέρω οριζομένους χώρους δια την καταβολήν του επιδόματος νοείται τρίωρος τουλάχιστον εργασία ημερησίως εις τούτους. Το επίδομα εκκαθαρίζεται κατά μήνα βάσει καταστάσεως των αρμοδίων Προϊσταμένων βεβαιούντων την πραγματοποίησιν της εργασίας εις τους κατά τ` ανωτέρω χώρους.

Άρθρον 10
Επί του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Ν.Δ. 1147/1972 “περί Διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης” και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντων Διαταγμάτων.

Άρθρον 11
Σημ.: όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 651/1977 (ΦΕΚ Α` 207).

1.”Τα κατά του Ο.Α.Π., στρέφονται ποινικά αδικήματα τα προβλεπόμενα υπό του Β.Δ. της 1/23 Αυγούστου 1956 “περί επιβολής κυρώσεως κατά των παραβατών των διατάξεων του από 15.6/20.7.1955 Β.Δ/τος “περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης” και υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 489/1968 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των “περί Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης κειμένων διατάξεων”, διώκονται αυτεπαγγέλτως, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως. Εις τας σχετικάςποινικάςδίκας ο Ο.Α.Π. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, τόσον εν τη προδικασία όσον και εν τη κυρία διαδικασία, προς επιδίωξιν της εκ των αξιοποίνων τούτων πράξεων αποζημιώσεως ως και χρηματικής ικανοποιήσεώς του, λόγω της εξ αυτών ηθικής βλάβης του, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 επ. και 82 επ. Κωδ. Ποιν. Δικονομίας, εκπροσωπούμενος δια τινος των τακτικών αυτού υπαλλήλων, δυνάμει απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμως αναπληρούντος αυτόν.

2. Εις τον ιδιοκτήτην, συνιδιοκτήτην, νομέα ή συνομέα τον συνδέοντα αυθαιρέτως άνευ αδείας, του Ο.Α.Π. το ακίνητόν του μετά του δικτύου αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης, οριστικού ή εντεταγμένου και αποχετεύοντα ούτω λάθρα ακάθαρτα ύδατα της επί του ακινήτου οικοδομής, επιβάλλεται, πέραν των κατά τας κειμένας διατάξεις ετέρων συνεπειών και κυρώσεων, και προσαύξησις του εκάστοτε ισχύοντος δικαιώματος συνδέσεως κατά 100% . Η προσαύξησις αύτη μειούται κατά το ήμισυ εφ` όσον ούτος προσέλθη οικεία βουλήσει, προ πάσης ανακαλύψεως της λαθραίας αποχετεύσεως, εις τον Ο.Α.Π. και υποβληθή εις τας νομίμους διατυπώσεις προς σύνδεσιν. Εις τον επί τρίμηνον μετά σχετικήνπρόσκλησιν του Ο.Α.Π. δυστροπούντα εις την νομιμοποίησιν της αποχετεύσεως του ακινήτου, δύναται να επιβάλλεται υπό της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Γενικού Διευθυντού του Ο.Α.Π. προσωρινή διακοπή ύδατος μέχρι της τακτοποιήσεως των υποχρεώσεών του προς τον Ο.Α.Π.

3. Εις τους ιδιοκτήτας, συνιδιοκτήτας, νομείς ή συννομείς ακινήτων αυθαιρέτων ήδη, κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου, συνδεδεμένων μετά του δικτύου αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης παρέχεται ετησία προθεσμία από της δημοσιεύσεως του παρόντος, όπως προβούν εις την δια καταβολής των δικαιωμάτων και δαπανών συνδέσεως νομιμοποίησιν της αποχετεύσεώς των. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ισχύουν κατ` αναλογίαν τα εις την προηγουμένηνπαράγραφον οριζόμενα.

4. Η βεβαίωσις των πόρων του ΟΑΠ προς είσπραξιν αυτών κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις, συμφώνως προς την παράγρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2722/1953 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των αφορωσών τον ΟΑΠ” προστεθείσαν δια του άρθρου 3 του Ν. 4129/1961, γίνεται υπό των οργάνων του ΟΑΠ κατά τα οριζόμενα δια Π. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων `Εργων. Δι` ομοίου Π. Δ/τος καθορίζεται και πάσα λεπτομέρεια αναγομένη εις την τοιαύτην βεβαίωσιν και είσπραξιν των πόρων του Οργανισμού τούτου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και επί των εκ του κανονισμού λειτουργίας δικτύου ή οιωνδήποτε ετέρων διατάξεων προκυπτουσών απαιτήσεων του ΟΑΠ καθ` οιουδήποτε τρίτου.

Άρθρον 12
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Νόμου 4129/1961 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 2916/1954 περί καταργήσεως εισφορών υπέρ του Ο.Α.Π. κλπ.” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Ο χρόνος επιβολής του υπό του Ν.Δ. 2916/1954, ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3777/1957, προβλεπομένου ειδικού τέλους 3% επί του εισοδήματος εξ οικοδομών των κειμένων εν τη περιφερεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης παρατείνεται, αφ` ης έληξε, μέχρι του οικονομικού έτους 1990”.

Άρθρον 13

1. Τακτικοί υπάλληλοι του Ο.Α.Π. υπαγόμενοι εις τας Κατηγορίας της παραγρ. 5 του άρθρου 18 του από 4/21.6.1954 Β. Δ/τος “περί εγκρίσεως Εσωτερικού Κανονισμού του Ο.Α.Π.” και του άρθρου 16 του Α.Ν. 489/68 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ο.Α.Π. κειμένων διατάξεων”, μονιμοποιηθέντες δυνάμει των διατάξεων των Ν.Δ. 169/1969 “περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημ. Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.” και 369/1969, “περί ρυθμίσεως ενίων θεμάτων λειτουργίας του Ο.Α.Π.” ως και οι δυνάμει του Υπαλληλικού Κώδικος διορισθέντες επανεντάσσονται δια της προσμετρήσεως εις την αναγνωσισθείσαν κατά τον διορισμόν των προϋπηρεσίαν πάσης προγενεστέρας υπηρεσίας διανυθείσης παρά τω Δημοσίω ή Ν.Π.Δ.Δ. επί σχέσει Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ως και της διανυθείσης υπό την ιδιότητα του εργαζομένου προσωπικού αξίας έργων αποχετεύσεως από 31.7.1954 μέχρι 30.6.1968 και μισθοδοτουμένου εκ του ειδικού κονδυλίου δαπανών έργων επί τη βάσει της από 31.7.1954 αναθεωρητικής συμβάσεως του Ελληνικού Δημοσίου μετά της ΑΤΕ “ΥΔΡΕΞ” της κυρωθείσης δια του από 31.7.1954 Β. Δ/τος.

2. Η επανένταξις δεν δύναται να γίνη εις βαθμόνανώτερον του 6ου βαθμού δια την Α και Β κατηγορίαν και του 9ου βαθμού δια την Γ` κατηγορίαν, οι ούτω δε επανεντασσόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των και δεν δύνανται να κριθούν δια τον επόμενονβαθμόν πριν ή αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως δια τον βαθμόν τούτον οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου αρχαιότεροί των. Η κατ` εφαρμογήν του παρόντος άρθρου επανένταξις λογίζεται γενομένη από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δι` απάσας τας περιπτώσεις, εξαιρέσει του δικαιώματος απολήψεως διαφοράς αποδοχών ήτις οφείλεται από της οικείας πράξεως της επαναντάξεώς των.

3. Υπάλληλοι ανήκοντες εις την εν άρθρω 5 παράγρ. 1 του Ν.Δ. 369/1969 κατηγορίαν και μη δυνηθέντες να ζητήσουν τον διορισμόν των εις τακτικάς θέσεις του Ο.Α.Π. κατά το από 21.4.1967 μέχρι 24.7.1974 χρονικόν διάστημα ένεκα αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας οφειλομένης εις το δικτατορικόν καθεστώς δύνανται να ζητήσουν τούτο εντός προθεσμίας δύο μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Ο διορισμός γίνεται αφ` ης διωρίσθησαν και λοιποί της αυτής κατηγορίας αφ` ης διωρίσθησαν και λοιποί της αυτής κατηγορίας υπάλληλοι εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.Δ. 369/1969 ως και των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 14

1. Προς αντιμετώπισιν των εκτάκτων αναγκών του Ο.Α.Π. εκ της εκτελέσεως ηυξημένου προγράμματος έργων αποχετεύσεως, επιτρέπεται κατά την προσεχή από της δημοσιεύσεως του παρόντος τριετίαν η παρ` αυτώ απασχόλησις επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διαρκείας ουχί μείζονος της ανωτέρω τριετίας, μέχρι δέκα πέντε διπλωματούχων μηχανικών πάσης ειδικότητος, μέχρι δέκα πέντε πτυχιούχων ανωτέρων τεχνικών σχολών και μέχρι δέκα πέντε κατωτέρων τεχνικών σχολών.

2. Η πρόσληψις του κατά την προηγουμένηνπαράγραφον προσωπικού γίνεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. μετ` έγκρισιν του εκάστοτε απαιτουμένου αριθμού τούτων υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων. Αι αποδοχαί του προσωπικού τούτου καθορίζονται κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην υπό του Ν.Δ. 1198/1972 “περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής και εργασίας του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.”.

Άρθρον 15

1. Η υπό του άρθρου 5 του Β.Δ. της 4/21 Ιουνίου 1954, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του Β.Δ. 41/1969 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 1 της υπ` αριθ. Δ. 11685/27 – 8/18.9.1963 αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργωνπροβλεπομένη επί θητεία θέσις Διευθυντού του Ο.Α.Π. διατητείται ως επί θητεία θέσις επί 1ω βαθμώμετονομαζομένη εις θέσιν Γενικού Διευθυντού. Εις τούτο καταβάλλονται αι κανονιζόμεναι δια κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων αποδοχαί.

2. Μέχρι της δια προαγωγής εις τον ανώτερονβαθμόν καταλήψεως των υπό των βάσει του Α.Ν. 569/68 “περί ρυθμίσεως δια Β. Δ/τος της οργανώσεως συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ο.Α.Π.” εκδοθέντων ή εκδοθησομένων Π. Διαταγμάτων προβλεπομένων θέσεων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Ο.Α.Π. επιτρέπεται η πρόσληψις αντιστοίχου αριθμού υπαλλήλων επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου διαρκείας μέχρι τριών ετών και πάντως ουχί μεγαλυτέρας του χρόνου, ο οποίος απαιτείται δια την δια προαγωγής, ως ανωτέρω κατάληψιν των θέσεων τούτων υπό τακτικών υπαλλήλων του Ο.Α.Π. Οι ούτω προσλαμβανόμενοι δέον να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, ειδικότητος αναλόγου προς τα καθήκοντα των θέσεων δι` ας προορίζονται και να έχουν δεκαετή τουλάχιστον πείραν εν τη ασκήσει αναλόγων καθηκόντων ή ισόχρονον τουλάχιστον προϋπηρεσίαν εις αναλόγους θέσεις του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Αι αποδοχαί των ούτω προσλαμβανομένων καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων, η δε πρόσληψις τούτων γίνεται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π., εγκρινομένης υπό του Υπουργού Δημοσίων Εργων. Εις τους υπαλλήλους τούτους δύναται να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου Δ/νσεως και Τμημάτων του Ο.Α.Π.

3. Επιτρέπεται η εις τον Ο.Α.Π. απόσπασις ανωτέρου τεχνικού ή διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Εργων. Η απόσπασις προτεινομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π. ενεργείται δια πράξεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων μετ` απόφασιν του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 96 του Υπαλληλικού Κώδικος. Το αποσπώμενονπροσωπικόν εξακολουθεί μισθοδοτούμενον υπό του Δημοσίου, της εν αποσπάσει υπηρεσίας θεωρουμένης ως δημοσίας δια πάσαν περίπτωσιν, αι αποδοχαί δε τούτου αποδίδονται κατ` έτος υπό του Ο.Α.Π. εις το Δημόσιον. Εις τους ούτως αποσπωμένους δύνανται να ανατίθενται δια της πράξεως αποσπάσεως αυτών καθήκοντα του Γενικού Διευθυντού του Ο.Α.Π. ή του Προϊσταμένου ετέρας οργανικής μονάδος αυτού. Η κατά την παρούσανπαράγραφοναπόσπασις επιτρέπεται, εφ` όσον δεν υφίστανται μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Α.Π. κατέχοντες τους προβλεπομένους δια την ανάληψιν των ως άνω καθηκόντων βαθμούς.

Άρθρον 16

1. Αι δια του πρώτου μετά την ισχύν του παρόντος εκδοθησομένου βάσει του άρθρου μόνου του Α.Ν. 569/68 Π. Δ/τος δημιουργηθησόμεναι θέσεις δύνανται να πληρωθούν δια διαγωνισμού διενεργουμένου μόνον μεταξύ των κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος υπηρετούντων εις τον Ο.Α.Π. επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως και των εν αποσπάσει τελούντων μέχρι της 31ης Μαρτίου 1976 εκ της Εταιρείας απολογιστικών έργων του Ο.Α.Π., εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 1 εδαφ. β` του άρθρου 2 του Ν.Δ. 169/1969. Εις τας αυτάς θέσεις δύναται να γίνημετάταξις τακτικών υπαλλήλων του Ο.Α.Π. εξ ετέρων κλάδων κατά τας κειμένας διατάξεις άνευ όμως περιορισμού ως προς τον αριθμόν των δια μετατάξεως καταλαμβανομένων θέσεων.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου μόνου του αυτού Α.Ν. 569/68 καταργείται.

Άρθρον 17
Δια Προεδρικού Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Δημοσίων Εργων, δύναται να κωδικοποιηθούν άπασαι αι περί Ο.Α.Π. διατάξεις άνευ μεταβολής του ουσιαστικού περιεχομένου αυτών.

Άρθρον 18
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 14 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ