Νόμος 322 ΦΕΚ Α΄114/14.5.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων “περί κρίσεως των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων των εξελθόντων της υπηρεσίας από 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Η υποπαράγραφος γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 197/1974 αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως: Εχειπροαχθή εις τον βαθμόν τούτον του αυτού Κλάδου, Οπλου Μαχίμου, Ιπταμένου ή Σώματος νεώτερος του κρινομένου, εκτός εάν η η προαγωγή ή η καθυστέρησις της προαγωγής του νεωτέρου του οφείλεται εις έλλειψιν τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων, άτιναεκέκτητο ο κρινόμενος.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 197/1974 αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:
“4. Τα Συμβούλια λαμβάνοντα υπ` όψιν τα εν τω ατομικώφακέλω του επανακρινομένου στοιχεία, ως και τυχόν συμπληρωματικά τοιαύτα αποφαίνονται ητιολογημένως, ως ακολούθως: α. Εάν κρίνουν αβάσιμον την προσφυγήν του ενδιαφερομένου ή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, επικυρούν την απόφασιν του αρμοδίου Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως, συντάσσοντασχετικόν πίνακα.
β. Εάν κρίνουν βάσιμον την προσφυγήν του ενδιαφερομένου εγγράφουν τούτο συμπληρωματικώς εις οιονδήποτε των λοιπών ευμενεστέρων πινάκων του άρθρου 3 αναλόγως της περιπτώσεως. γ. Εάν κρίνουν βάσιμον την προσφυγήν του Υπουργού Εθνικής Αμύνης έγγραφον τον επανακρινόμενον συμπληρωματικώς εις οιονδήποτε των ευμενεστέρων ή δυσμενεστέρων πινάκων του άρθρου 3 αναλόγως της περιπτώσεως”.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του αυτού ως άνω Ν.Δ. αντικαθίσταται, αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:
“2. Οι περιλαμβανόμενοι εις τον κεκυρωμένον πίνακα μη επανερχομένων μέχρι της κατά τας διατάξεις του παρόντος αποσταρατείας των θεωρούνται ως μηδέποτε εξελθόντες της υπηρεσίας, του εκτός υπηρεσίας χρόνου λογιζομένου ως τοιούτου πραγματικής υπηρεσίας, δι` απάσας τας περιπτώσεις πλην του δικαιώματος αναδρομικής λήψεως αποδοχών. Εκ των περιλαμβανομένων εις τον πίνακα τούτον οι κριθέντες ως προακτέοι πράγονται, κατά ένα ή περισσοτέρους βαθμούς, αφ` ης προήχθη νεώτερός των του αυτού Κλάδου, Οπλου, Μαχίμου, Ιπταμένου ή Σώματος εις έκαστον των βαθμών τούτων, ή αφ` ης εδει να προαχθούν, ως εν τη τελευταία περιπτώσει της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 2 του παρόντος ορίζεται, οι μεν αξιωματικοί και ανθυπασπισταί δια Προεδρικού Διατάγματος, οι δε υπαξιωματικοί δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Ούτοι δια του αυτού διατάγματος ή αποφάσεως τίθενται εις αυτεπάγγελτοναποστρατείαν ως ακολούθως:
α. Με τον εις ον προήχθησαν βαθμόν, αφ` ης προήχθη εις τον αμέσως ανώτερονβαθμόν του βαθμού τούτου νεώτερός των ή εφ` όσον ουδείς προήχθη, αφ` ης απεστρατεύθηνεώτερός των εις τον βαθμόν τούτον. Υπό την έννοιαν και δια τους σκοπούς του παρόντος ως βαθμός αμέσως ανώτερος του Αντιστρατήγου νοείται εκείνος του Στρατήγου.
β. Με τον αυτόν ον έφερονβαθμόν, αφ` ης προήχθη εις τον αμέσεωςανώτερονβαθμόν του βαθμού τούτου νεώτερός των, ή, εφ` όσον ουδείς προήχθη, αφ` ης απεστρατεύθηνεώτερός των εις τον βαθμόν τούτον.
γ. Προκειμένου περί αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας ή συμπληρώσεως τριακονταπενταετούς υπηρεσίας από της αντιστοίχου ημερομηνίας της οριζομένης υπό των ισχυουσών κατά την έξοδόν των βάσει του παρόντος διατάξεων.
δ. Εις πάσας ετέραν περίπτωσιν από της δημοσιεύσεως του Προεδρικού Διατάγματος, ή της Υπουργικής αποφάσεως αποκαταστάσεώς των, ουχί δε βραδύτερον του διμήνου από του πέρατος των εργασιών των Ειδικών Συμβουλίων Κρίσεων.

4. Εν τέλει της παραγράφου 4 το άρθρου 2 του Ν.Δ. 197/1974, προστίθενται τα κάτωθι:
Η διάταξις της παρούσης παραγράφου δεν έχει εφαρμογήν επί των ανακληθέντων και διατηρηθέντων εις θέσεις εξωτερικού μέχρι τοποθετήσεως του αντικαταστάτου των.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 του Ν. 483/1976 (ΦΕΚ Α` 317).

Άρθρον 2
Αξιωματικοί του Ναυτικού της Αεροπορίας και του Δικαστικού Σώματος αποκατασταθέντες ή αποκαταστηθησόμενοι βάσει του Ν.Δ. 197/1974 “περί κρίσεως των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων των εξελθόντων της υπηρεσίας από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974” ή του παρόντος δύναται να προαχθούν μέχρι του βαθμού του Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου ή Αναθεωρητού Α` Τάξεως αντιστοίχως, εφ` όσον κέκτηνται άπαντα τα ουσιαστικά προσόντα δια την προαγωγήν εις τον βαθμόν τούτον δι` αποφάσεως του υπό του Ν.Δ. 197/1974 προβλεπομένου Ειδικού Συμβουλίου Επανακρίσεων, εις ο παραπέπονται προς οριστικήν κρίσιν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένης εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος ή πράξεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εκδιδομένης εντός του αυτού χρονικού διαστήματος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.Δ. 197/1974. Υπό του αυτού Ειδικού Συμβουλίου Επανακρίσεων κρίνονται οριστικώς και οι Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι και Αναθεωρηταί Β` Τάξεως οι δυνάμενοι να υπαχθούν εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974 και μη υποβαλόντεςσχετικήν αίτησιν, εφ` όσον υποβάλλουν τοιαύτην εις το οικείονΑρχηγείον εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Άρθρον 3
Αποκατάστασις Μαθητών Παραγωγικών Σχολών

1. Μαθηταί παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων απομακρυθέντες τούτων από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 κρίνονται συμφώνως ταις διατάξεσι του Ν.Δ. 197/1974 κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εις το οικείονΑρχηγείον, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Οι κρινόμενοι ως εξελθόντες της υπηρσίας λόγω αντιθέσεώς των προς την από 21.4.1967 δημιουργηθείσανκατάστασιν, αποκαθίστανται ως ακολούθως:
α. Ο μέχρι της κατ` άρθρον 7 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 197/1974 αποκαταστάσεώς των εκτός υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως τοιούτος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας δι` απάσας τας περιπτώσεις, πλην του δικαιώματος αναδρομικής λήψεως αποδοχών.
β. Απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής αποζημιώσεως προς το Δημόσιον, τυχόν δε καταβληθείσαναποζημίωσις επιστρέφεται, ατόκως.
γ. Δεν επανέρχονται εις την ενεργόνυπηρεσίαν. Κατ` εξαίρεσινμαθηταί της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής αποκτήσαντεςπτυχίον Ιατρικής, δύνανται να επανέλθουν, εφ` όσον δηλώσουν τούτο εγγράφως εν τη αιτήσει των, κριθούν δε υπό του οικείου συμβουλίου ως επανερχόμενοι. Ούτοι τίθενται εις το αριστερόν της τάξεως της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, μεθ` ης απεφοίτησαν του Πανεπιστημίου, προαγόμενοι μέχρι του βαθμού εις ον έχει προαχθή ο αμέσως αρχαιότερός των, αναδρομικώς αφ` ης ούτος προήχθη εις ένα έκαστον βαθμόν.
δ. Οι μη επανερχόμενοι εγγράφονται εις τα στελέχη της εφεδρείας με τον βαθμον τον υπό του οργανισμού εκάστης σχολής προβλεπόμενον, αναλόγως της τάξεως εις ην αφοίτων κατά την έξοδόν των. Οι της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής, εφ` όσον απέκτησαν πτυχίον ιατρικής, εγγράφονται εις τα στελέχη της εφεδρείας με τον βαθμον του Ανθυπολοχαγού Υγειονομικού.

2. Επιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι αφορώσαι εις τους Υπαξιωματικούς διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974 πλην των αποκαθισταμένων ως Αξιωματικών δι` ους εφαρμόζονται αι δια τους Αξιωματικούς τοιαύται, όσον αφορά εις την κύρωσιν των πινάκων και την έκδοσιν των οικείων διοικητικών πράξεων.

3. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι μαθητές των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, οίτινες κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα από 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 απελύθησαν δια λόγους υγείας, εφ` όσον ούτοι μεταγενεστέρως και προ της δημοσιεύσεως του παρόντος εκρίθησαν ικανοί και κατάλληλοι δια την μάχιμονυπηρεσίαν, ως και οι απομακρυθέντες δια παραπτώματα, αλλ` απαλλαγέντες ή αθωωθέντες παρά των αρμοδίων δικαστηρίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 4

1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται, δι` αποφάσεώς του, να παρατείνη τας εργασίας των Ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων του Ν.Δ. 197/1974 επί δύο εισέτι μήνας. Εν περιπτώσει λήξεως των εργασιών των Συμβουλίων τούτων προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται να ανασυγκροτή ταύτα ή να συγκροτή νέα αι εργασίαι των οποίων δεν δύναται να παραταθούν πέραν του διμήνου, από της συγκροτήσεώς των.

2. Δια την επανάκρισιν των, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρουμένων αποφάσεων των Ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων, ως και των κατά το άρθρον 5 του παρόντος αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, στρατιωτικών συγκροτείται εν ΜικτόνΕιδικόνΣυμβούλιον καθ` έκαστον εξάμηνον, κατά τα εν άρθρω 1 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 197/1974 οριζόμενα, αι εργασίαι του οποίου δεν δύνανται να παρατείνωνται πέραν των 15 ημερών από της συγκροτήσεώς των.

Άρθρον 5

1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται μέχρι και της ημερομηνίας λήξεως των εργασιών των Ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων να ασκήσηπροσφυγήν ενώπιον των ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων κατά των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων των Ειδικών Συμβουλίων Κρίσεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 197/1974 έστω και αν έχουν κυρωθή οι σχετικοί πίνακες και έχουν εκδοθή αι διοικητικαί πράξεις αποκαταστάσεως.

2. Δύναται ωσαύτως ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, εάν διαφωνή προς απόφασιν των Ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων του Ν.Δ. 197/1974 δια τινα ή δια τινας των κρινομένων ή επανακρινομένων εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών, αφ` ης περιέλθουν εις αυτόν οι υπό των ανωτέρω Συμβουλίων συντασσόμενοι πίνακες, δι` ητιολογημένης αποφάσεώς του, να μεταφέρη τούτον ή τούτους εις τινα των δυσμενεστέρων πινάκων του άρθρου 3 του Νομοθετικού τούτου Διατάγματος, μεθ` ο κυρώνει τούτους εντός της αυτής προθεσμίας δι` αποφάσεώς του, μη δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατά της πράξεως ταύτης του Υπουργού δύναται ο ενδιαφερόμενος εντός μηνός από της κοινοποιήσεως να προσφύγη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνοντος και κατ` ουσίαν επί της υποθέσεως.

Άρθρον 6

1. Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, κριθέντες βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 197/1974 ως επανερχόμενοι εις την ενεργόνυπηρεσίαν και μη παρουσιασθέντες μέχρι και της δημοσιεύσεως του παρόντος, τίθενται εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν από 31 Δεκεμβρίου 1975.

2. Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων εξελθόντες της υπηρεσίας προ της 21ης Απριλίου 1967, οι οποίοι μετά την ημερομηνίαν ταύτην απετάχθησαν ή απεβλήθησαν των στελεχών της εφεδρείας, λόγω αντιθέσεως προς την από 21ης Απριλίου 1967 δημιουργηθείσανκατάστασιν και οι οποίοι αποκατασταθέντες βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 101/74 ανεκλήθησαν εις την ενεργόνυπηρεσίαν και υπηρετούν ως μόνιμοι εξ εφεδρείας, κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, υπάγονται εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974, των σχετικών αιτήσεων υποβαλλομένων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

3. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 197/1974 παρατείνεται επί ένα (1) μήνα από της δημοσιεύσεως του παρόντος των δικαιούχων δυναμένων να υποβάλωσι την σχετικήν αίτησιν, εφ` όσον απώλεσαν την προθεσμίαν ως διαμένοντες εις τον εξωτερικόν κατά την δημοσίευσιν του Ν.Δ. 197/1974, της διαμονής αποδεικνυομένης εξ επισήμων εγγράφων.

4. Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων αποκατασταθέντες βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 101/1974, του Ν.Δ. 197/1974 και του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής αποζημιώσεως.

5. Περιπτώσεις ενδιαφερομένων δια τας οποίας τα Ειδικά Συμβούλια Κρίσεων του Ν.Δ. 197/1974 παρέλειψαν να επιληφθούν καίτοι είχονυποχρέωσιν, τούτο δε είχεναιτηθή εμπροθέσμως, διαβιβάζονται εις τα δια του παρόντος νόμου καθοριζόμενα αρμόδια Συμβούλια, δια πράξεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

6. Η υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 197/74 καθοριζομένη δίμηνος προθεσμία υποβολής προσφυγής υπό των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων των Ειδικών Συμβουλίων Κρίσεων ενώπιων των Ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων παρατείνεται επί εν εισέτι δεκαήμερον από της ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Η αληθής έννοια των διατάξεων του Ν.Δ. 197/1974 είναι ότι εις ταύτας δύνανται να υπαχθούν και οι προ της 21.4.1967 εξελθόντες της υπηρεσίας και οπωσδήποτε επανακριθέντες μετά την ημερομηνίαν ταύτην υπό των υπό του εκάστοτε ισχύοντος νόμου, περί ιεραρχίας και προαγωγών προβλεπομένων συμβουλίων και μη δικαιωθέντες λόγω αντιθέσεώς των προς την από 21.4.1967 δημιουργηθείσανκατάστασιν, ως και οι προσφυγόντες εις το Συμβούλιον της Επικρατείας και παραιτηθέντες της προσφυγής των μετά την 21.4.1967. Ούτοι κρίνονται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974, κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εις το οικείνΑρχηγείον, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εφ` όσον δεν υπέβαλον ταύτην και δεν έχουν κριθή.

Άρθρον 7
Αποκατάστασις Κατηγορίας τινός εν ενεργεία Αξιωματικών

1. Μόνιμοι εν ενεργεία Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, κριθέντες δυσμενώς κατά το χρονικόν διάστημα από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1964, κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του Νόμου, περί ιεραρχίας και προαγωγών και απωλεσάντες, συνεπεία της κρίσεως ταύτης, θέσεις εν τη επετηρίδι, επανακρίνονται υπό των αρμοδίων Συμβουλίων Επανακρίσεων, κατά τας περί επανακρίσεων του Νόμου, περί ιεραρχίας και προαγωγών ισχυούσας διατάξεις, κατόπιν προσφυγής των υποβαλομένης εις το οικείονΑρχηγείον εντός 2 μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

2. Εκείνοι εκ των ανωτέρω, δια τους οποίους τα Συμβούλια επανακρίσεων αποφανθούν ότι οι δυσμενείς κρίσεις ήτο αποτέλεσμα της αντιθέσεώς των προς την από 21.4.1967 δημιουργηθείσανκατάστασιν, αποκαθίστανται, εφαρμοζομένων των περί επανακρίσεων Νόμου, περί ιεραρχίας και προαγωγών ισχυουσών διατάξεων.

3. Οι βάσει των προηγουμένων παραγράφων αποκαθιστάμενοι, ανακτούν την εν τη επετηρίδιθέσιν των. Ούτοι εφ` όσον δικαιούνται μετά την κατά τα ανωτέρω αποκατάστασίν των προαγωγής εις βαθμόνανώτερον του κατεχομένου, κρίνονται εκτάκτως και προάγονται βάσει της κειμένης νομοθεσίας, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του Δ/τος αποκαταστάσεώς των.

Άρθρον 8
Οι περί ων αι διατάξεις του παρόντος νόμου κρίνονται υπό των Ειδικών Συμβουλίων Επανακρίσεων του Ν.Δ. 197/1974 ή του παρόντος Νόμου, εξαιρέσει των εν άρθρω 7, οίτινες κρίνονται υπό των Συμβουλίων Επανακρίσεως του Ν.Δ. 178/1969.

Άρθρον 9
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώςτου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ