Νόμος 320 ΦΕΚ Α΄ 112/12.5.1976
Περί συστάσεως Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Συνίσταται Νομικόν Προσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμίαν “Πνευματικόν Κέντρον Χανίων ” με έδρα την πόλιν των Χανίων Κρήτης υπαγομένον υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν των Υπουργείων Γεωργίας και Πολιτισμού και Επιστημών.

2. Το Πνευματικόν Κέντρον Χανίων σκοπεί εις την ανύψωσιν του πνευματικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των Χανίων ως και εις την οργάνωση και υποβοήθησιν της ερευνης επί θεματων αφορώντωνεις τον νομον των Χανίων και αναγομένων εις απαντας τους τομεις της γνώσεως και της εμπειρίας.
Το Πνευματικό Κέντρον Χανίων σκοπεί εις την ανύψωσιν του πνευματικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των Χανίων ως και εις την οργάνωσιν και υποβοήθισιν της ερευνης επί θεμάτων αφορώντων εις τον νομον των Χανίων και αναγομένων εις άπαντας τους τομείς της γνώσεως και της εμπειρίας.

Άρθρον 2

1. Το Πνευματικό κέντρο Χανίων δοιηκείται υπό Επταμελούς δοιικητικού Συμβουλίου όπερ απαρτίζεται εκ των εκ κάτωθι:
α) Του Νομάρχου Χανίων ως Προέδρου
β) Του Δημάρχου Χανίων ως Αντιπροέδρου.
γ) Του Διευθυντού Γεωργίας του Νόμου Χανίων.
δ) Εκ 4 μελών εγνωσμένης καλλιεργειας κύρους και ενδιαφέροντος δια την πνευματικήν και εκπολιτιστικήν ανάπτυξιν του λαού και καταγομένων εκ του Νομου Χανίων ή κατοικούντων εις την περιοχήν αυτού κατά προτιμησιν Εφεδρων Πολεμιστών διοριζομένων δια κοινης αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Ποιλιτισμού και Επιστημόνων επί τρετεί θητεία. Δια της αυτής αποφάσεως διορίζονται και δυο αναπληρωματκά μέλη.

2. Τα δια της προηγούμενης παραγράφου περιπ. α, β και γ οριζόμενα μέλη του Δ. Συμβουλίου ελλείποντα ή κωλυόμμενααν απληρούνται υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

3. Το Διοικητικόν Συμβουλιο εκλέγει τον Γενικόν Γραμματέα εκ των ιδίων μελών αυτού δια ψηφοφορίας και κατ`απόλυτονπλειοψηφίαν του συνόλου των μελών του.

4. Το Δοιηκητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του προέδρου αυτού 5 ημέρας προ εκάστης συνεδριασεων και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 4 τουλάχιστον των μελών του εν οις απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων επί ισοψηφίας νικώσης της ψηφου του Προέδρου.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. ουδεμίαν αποζημίωσιν λαμβάνουν.

Άρθρον 3
Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι το όργανον διοικήσεως και διαχειρήσεως του Πνευματικού Κέντρου Χανίων αρμόδιον όπως αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντος ε το Πνευματικόν Κέτνρον ιδία δε:
α) Εισηγήται τον οργανισμόν λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου.
β) Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία και τους πορούς του Πνευματικού Κέντρου.
γ) Ψηφίζει τον ετήσιον προυπολογισμόν και απολογισμόν και καταρτίζει την ετήσιαν λογοδοσία νήν υποβάλλει εις τα εποπτεύοντα Υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού και Επιστημών.
δ) Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιας ή κληροδοσίας ή δωρεάς ως και συνάπτει δάνεια περί ων το Άρθρον6 του παρόντος.

Άρθρον 4
Εκπροσώπησις
Το Πνευματικόν Κέντρον Χανίων εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως υπό του προέδρου του Δ.Σ. αυτού.

Άρθρον 5
Μέγαρον Πνευματικού Κέντρου

1.Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Πολιτισμού και Επιστημων Οικονομικών, Γεωργίας και Δημοσίων Εργων τη εισήγηση του Δοιηκητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων θέλουν ρυθμίσει τα της κτήσεως του καταλλήλου οικοπέδου και της ανεγέρσεως του Μεγάρου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

2. Το Μέγαρον του Πνευματικού Κέντρου θα περιλαμβάνει αίθουσες δια διαλέξεις δια κινηματογραφικάς προβολάς δι`ειδικάς θεατρικάς παραστάσεις και εν γένει παντοειδείς πνευματικάς εκδηλώσεις βιβλιοθήκην με αναγνωστήρια, πινακοθηκηδι`έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής κ.λ.π. δια την στέγασιν κατάτην διάρκειαν της εκπαιδευτικής περιόδου μαθητών , μαθητριών και εν γένει σπουδαστών οι οποίοι θα φοιτούν εις την Μέσην Ανωτέρα και Ανωτάτην Εκπαίδευσιν εν Χανίοιςκια θα προέρχονται εκ της υπαίθρου του Νομού Χανίων κατά προτίμησιν δε τέκνα Εφέδρων Πολεμιστών. Οι όροφοι ούτοι θα προσφέρωνται κατά την διάρκειαν της θερινής περιόδου δια την διαμονήν επισκεπτών κατά τα ειδικώτερον δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Πολιτισμού και Επιστημών οριζόμενα.

Άρθρον 6
Δαπάναι οργανώσεως και λειτουργίας

1. Δια την ανέγερσιν του Μεγάρου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και για τας δια τας δαπάνας οργανώσεως και λειτουργίας του, διατίθενται
α) άπασαι αι πρόσοδοι των εισπραχθέντων ή εισπραχθησομένωνεσίοδωνξτου τέως Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Νομού Χανίων
β) το προίον εκποιήσεως ακινήτου ή κινητής περιουσίας του ιδίου Ταμείου και
γ) παν έσοδον του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

2. Από της εφαρμογής του παρόντος οι παρά τω Υποκαταστημάτι της Τραπέζης της Ελλάδος Χανίων Λογαρισμοίεπ`ονόματι του τέως Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Νομού Χανίων μεταφέρονται επ`ονόματι του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

3. Εαν αι πρόσοδοι του τέως Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Νομου Χανίων τα έσοδα ή άλλαι οικονομικαίαρωγαί δεν επαρκέσουν δια την ολοκλήρωσιν της ανεγέρσεως και της εν γένει λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου Χανίων αύται δύναται να συμπληρωθούν δια μακροθέσμων δανείων Τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Άρθρον 7
Εξουσιοδότησις ρυθμίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής
Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργων Προεδρίας της Κυβερνήσεως Οικονομικών, Πολιτισμού και Επιστημών και Γεωργίας θέλει κατατισθεί ο οργανισμός λειτουργίας του Νομικού Προσώπου εις ον μεταξύ των άλλως υποχρεωτικών διαλαμβάνεται η διάρθρωσις των υπηρεσιών τούτνω ως και ενδεχομένως η σύστασις θέσεων τα απαιτούμενα δια την κατάληψιν αυτών προσόντα και ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια αναφερομενη εις την εγφαρμογή του παρόντος.

Άρθρον 8
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 7 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ